ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/18/ fa ویژگیها و تعهدات مربی: http://varzesh.tarlog.com/post/1224/ <p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ویژگیها و تعهدات مربی:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) عشق به شاگردان (بازیکنان)</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) عشق به حرفه و بازی تیم</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) مسئول تکامل و گسترش شخصیت ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) ارائه خدمات فنی به ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) افتادگی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) الگو و سرمشق</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) شناخت و آگاهی از بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>8) داشتن یک برنامه آموزشی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) داشتن یک فلسفه نسبتا“ ثابت و مطلوب</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;و...</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ویژگیهای مربی از نظر ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) پختگی</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) انعطاف پزیری (برقراری ارتباط عاطفی)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) نظم</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) شوخ طب باشد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) استقلال داشته باشد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) میل به همکاری</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) روحیه جوانی و نشاط</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>8) شوق به پیروزی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) راز داری</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>10) قناعت کردن به چیزی که اکنون دارد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>وظایف یک مربی در مربیگری ورزش</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) به ورزشکار کمک شود تا به اجرای ورزشی برتری دست پیدا کند</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) به ورزشکار کمک شود تا مشکلات عاطفی و اجتماعی شخصی خود را حل کند</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) به ورزشکار کمک شود تا روش زندگی را کشف و گسترش دهد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) به ورزشکار به عنوان یک انسان نگریسته شود نه یک ماشین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) بسیاری از رفتارها و اعمال فردی ورزشکاران تعدیل و اصلاح گردد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ارتباط موثر مربی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>یکی از عوامل موفقیت مربی قابلیت ارتباط موثر است. او باید قادر به ایجاد ارتباط درست باشد. این گونه ارتباطات باید با والدین, عوامل اجرائی. بازیکنان, مطبوعات مردم برقرار گردد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;بیشتر اوقات پیام های ما نارسا است. این نارسائی بجهت عدم ارتباط کلامی نمی باشد. بلکه به این دلیل است که ما به اهمیت ایجاد ارتباط غیر کلامی پی نبرده ایم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این مطلب می تواند درس مهمی باشد که مربی به اهمیت موضوع پی ببرد و نسبت به چگونگی بهبود مهارتهای ایجاد ارتباط موثر وقوف بیشتری یابد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ده فاکتور تاثیر گذار در رهبری :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) مدیریت زمان (تقسیم بندی مناسب زمان و داشتن برنامه بلند مدت و کوتاه مدت)</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) داشتن استراتژی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) لیاقت</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) بوجود آوردن گروه پویا و فعال</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) بوجود آوردن شبکه زندگی (مثلا با رسانه های گروهی, با مربیان دیگر و با افراد سیاسی ارتباط برقرار کنیم, چرا که ما به آنها نیاز داریم زمانی که تحت فشار قرار می گیریم)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) گنجایش قبول انتقاد (انتقاد پذیر باشد)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) قابلیت شنوایی (یعنی گوش کند به صحبت های اطرافیان)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;8) ثبات کاری (تصمیمات خود را به راحتی تغییر ندهیم)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) تعهد (پایدار بودن به قول و وعده به بازیکنان و غیره)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>10) تلاش برای رسیدن به هدف و&nbsp; اجرا کردن تعهدات, و اصرار در انجام کارهای مورد نظر.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>سازماندهی جلسات تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) هدف از تشکیل جلسه تمرین</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) محل تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) مدت یک جلسه تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) تعداد بازیکنان حاضر در جلسه تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) وسایل مورد نیاز</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) توجه به سن, تجربه, کیفیت و قابلیت بازیکنان</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) شیوه و روش مربیگری با توجه به تمام عوامل</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8) ملاحضات دیگر</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>1) هدف از تشکیل جلسه تمرین :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>تمام جلسات تمرینی هدفی را بدنبال می کند. گاهی جلسات تمرینی دارای اهداف متعددی است, برای نمونه ممکن است بخشی از تمرین به افزایش آمادگی جسمانی بازیکن و بخش دیگر به توسعه و بهبود فهم و درک تیمی اختصاص یابد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>ممکن است بخش دیگری از زمان تمرین به بهبود کار فردی یا گروهی بازیکنان اختصاص یابد. بدون شک مربی و بازیکنان باید نسبت به آنچه که می خواهند انجام دهند آگاه بوده و پیام را گرفته باشند. مربی باید وقت بگذارد و برای یک جلسه تمرینی خود را از قبل آماده نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>او باید دقیقا بداند بدنبال چه چیزی است و چه هدفی را دنبال می کند. بنابراین تمرین هدفمند می شود. یک جلسه تمرین نباید بدون هدف دنبال شود و مربی بدون برنامه قبلی کار خود را آغاز نماید. یک جلسه تمرین بدون برنامه و تفکر قبلی صرفا وقت کشی است.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>2) محل تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>چگونه می توان یک جلسه تمرین را به بهترین وجه ممکن انجام داد. آیا تمام زمین, نصف زمین و یا فقط قسمت کوچکی از زمین قانونی فوتبال می تواندجوابگوی احتیاجات ما باشد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;برای آمادگی جسمانی بازیکنان ممکن است بتوانیم از جاده های ساحلی, تپه ها و سواحل دریا استفاده کرد, ما برای تمرین شوت و یا سانتر و دروازه بانی باید از زمین فوتبال استفاده کرد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;در صورتی که امکن پذیر باشد تمام جلسات تمرین باید در مناسبترین و متناسب ترین محل زمین بازی با توجه به هدف مورد نظر صورت گیرد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>محل مورد نظر باید با تعداد بازیکنان درگیر و با فعالیت مورد نظر همخوانی داشته باش.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>3) مدت جلسه تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>با تو جه به زمان موجود هر بخش از جلسه مربیگری باید دقیقا برنامه ریزی شود. گرم کردن طولانی و نا مربوط زمان را از بین می برد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>گاهی با یک برنامه ریزی, سازماندهی و آموزش صحیح مربی می تواند در مدت کوتاهی به آنچه که می خواهد برسد. گاهی مربی باید به توضیح دقیق مسائل بپردازد و این امری است اجتناب ناپذیر.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اما نباید فراموش کرد که انتقال مطالب از طریق عمل بیشتر از دیدن و از طریق دیدن بیشتر از شنیدن امکان پذیر می باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;در برنامه زمانبندی شده می توان احتمالات را نیز در نظر گرفت و دقت بیشتری برای یک جلسه تمرین منظور کرد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>4) تعداد بازیکنان حاضر در جلسه تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>مربی باید همیشه از تعداد بازیکنان موجود برای انجام تمرینات آگاه باشد. باید به لیست خود مراجعه کرده و مطمئن شود برای تمام افراد در برنامه تمرین خود نقش و وظیفه خاصی در نظر گرفته است. مطمئنا گاهی موردی پیش می اید و مربی از وجود بازیکن در سر تمرین محروم می شود.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در این هنگام مربی باید آمادگی برخورد با شرایط غیر مترقبه را داشته و برنامه او از انعطاف کافی برخوردار باشد. باید در طول جلسه تمرین مطمئن شود که بازیکن آنچه که در برنامه تمرین مشخص شده است و در بخش هائی از زمین که برای آنان در نظر گرفته شده به تمرین مهارتها و تاکتیکها می پردازند که در خلال مسابقه کاربرد دارند, در نتیجه تمرین پر محتوا محدودی کار کند مگر اینکه بخواهد تصویر روشن تری از تمرین داشته باشد که آنگاه زمین, تعداد بازیکنان و اهداف را افزایش و تمرین را توسعه می دهد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در این موقع بازیکنان غیر درگیر بی حوصله می شوند و کیفیت جلسه تمرین را زیر سوال می برند, زیرا متعتقدند که جلسه تمرین واقعگرایانه نیست. از این رو بازیکنان بایستی بتدریج برای انجام یک عمل تاکتیکی فراخوانده شوند و سپس به بازی 11 در مقابل 11 برسد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>5) وسایل مورد نیاز:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در جلسات تمرینی باید از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئو و تلویزیون استفاده نمود.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;وسایلی مانند تخته وایت برد&nbsp; مخروط, دروازه قابل حمل, کاور و غیره می تواند در سازماندهی یک جلسه تمرین موثر باشند.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>بیش از یک دست کاور می تواند در متمایز کردن بازیکنان در هنگام بازیهای گروهی موثر باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;همین طور استفاده از مخروط تمرینی برای تقسیم زمین بازی به اجزاء کوچکتر و اجرای کارهای تکنیکی و تاکتیکی بسیار مفید می باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>6) توجه به سن, تجربه, کیفیت و قابلیت بازیکنان :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>مربی همیشه باید به قابلیت های بازیکنان خود واقع باشد. تعیین اهداف غیر واقع بینانه و غیر قابل دسترس با توجه به قابلیتها بی فایده است.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>درک مفاهیم و قابلیت ها باید روز بروز و بتدریج بهبود و توسعه یابند اما باید توجه داشت که تسریع درپیشرفت دور از توانایی بازیکنان منجر به نومیدی آنان می شود.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اهداف عام و خاص و ساختار سازمانی باید همیشه سطوح اجرائی بازیکنان را منعکس نماید. اهداف تمرین باید موجب حس رقابت و علاقه بازیکنان گردد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;با پیشرفت تدریجی و توجه به کیفیت بالای تمرین برای هر فرد یا گروه در جهت نزدیکی اهداف تمرین با شرایط مسابقه موجب انگیزه مثبت در بازیکنان می گردد و آنان را به تعقیب و دستیابی به سطوح بالاتر و ترقی و پیشرفت ترغیب می نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کمک مربیان موجود:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>جائی که مربی باید با تعداد اندکی بازیکنان در قالب کار گروهی کار کند. بازیکنان دیگر شاید نیازی به درگیری در این بعد و جنبه از بازی نداشته باشند. در نتیجه باید در بخش های دیگر تمرین برای توسعه قابلیت های فردی و گروهی مثل شوت, سانتر و غیره درگیر شود. بازیکنان باید در جلسات تمرینی از نظر مربیگری در تمام ابعاد هدایت و مراقبت شوند.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>یک مربی موفق می تواند همیشه در بخشی از فعالیت به بازیکن خود کمک کند. اما همزمان قادر به هدایت و رهبری بازیکنان در تمام زمین نیست و نیاز به کمک دارد یک کمک مربی لایق می تواند درسازماندهی و اجرای یک جلسه تمرین کمک موثری نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در برنامه ریزی تمرین باید جایگاه کمک مربی در نظر گفته شود و نه تنها به حضور او بلکه به کیفیت کار کمک مربی باید توجه لازم مبذول گردد. مربی باید از خود سئوال کند؟ کمک مربی من توانایی انجام چه کاری را دارد؟</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اگر کمک مربی از قابلیت بالایی برخوردار است و قبل از شروع جلسه تمرین توجیه شده باشد. باید بتواند با تسلط کامل جزئیات تمرین را به اجرا بگذارد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در صورتیکه کمک مربی از توانایی بالایی برخوردار نباشد باید تکالیف و وظایف خاصی را بعهده او گذاشت که توانایی هدایت و رهبری آن را دارد و قبل از شروع تمرین ریز آن به بحث گذاشته شود.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>8) شیوه مربیگری:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اساسا“ این قسمت را هنر مربیگری گویند, یعنی آنچه در ذهن داریم بتوانیم بعمل در آوریم. مربی باید دقیقا علت بروز مشکل را بداند, نسبت به جزئیات پیشرفت و موفقیت در بخشی از بازی آگاهی داشته باشد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;بنابراین دراین رابطه هوش و ذکاوت مربیان را در انتخاب موقعیت تمرینی مربیگری به محک آزمایش گذاشته می شود. مربی باید بفهمد که آیا مشکلات ایجاد شده جنبه تکنیکی, تاکتیکی یا ادارکی دارد و سپس براساس آن موقعیت مناسب تمرین را سازماندهی نموده و مشکل بازیکنان را حل نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این موقعیت ممکن است ساده اما واقعگرایانه باشد و جنبه تکنیکی 11 در مقابل 11 را در بر گیرد. اما مربی باید برای توضیح نقطه نظرات خود یک برنامه آموزشی مفید و موثری را تدارک بیند.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>طرح و اجرای جلسات موثر مربیگری احتمالا مهمترین بخش کار مربیگری می باشد. رسیدن به عقاید مشترک و بازی کامل آخرین مرحله است که مربی باید به آن رسد. اگر بدانیم چه موقع و چگونه براساس قابلیت های فردی و گروهی به این پیشرفت نایل شویم و آنگاه کلید پیشرفت در موفقیت تیمی را بدست آوردیم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>انتخاب شیوه مربیگری تحت تاثیر عوامل متعددی همچون نوع استفاده از موقیتهای تمرینی, عوامل دیگری مانند تعداد بازیکنان حاضر, محل تمرین, هدف تمرین و غیره بر تصمیم گیری مربی تاثیر می گذارد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>9)ملاحضات دیگر :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>استفاده از جلسات نظری در کلاس و یا تقسیم جلسه تمرین به برنامه آمادگی جسمانی ممکن است موجب تغییر شرایط تمرین از زمین به پارک جنگلی شود و جابجایی بازیکنان در دستور کار قرار گیرد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;به علاوه در کل یک جلسه تمرین ممکن است بخشی را به تمرین انفرادی و پوشش دادن ضعف بازیکن در یک بازی خاص اختصاص دهیم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این مرحله نیز باید در کل جلسه تمرین منظور گردد بهرحال, عوامل بسیاری وجود دارند که در برنامه ریز جلسات تمرینی باید لحاظ گردند.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>مسئولیتهای مربی در روز مسابقه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>A</b><b>: احترام به برگزار کنندگان مسابقه- مربی مقابل, تیم حریف و غیره</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>B</b><b>: بررسی ابزرا کار برای مسابقه, تجهیرات بازیکنان, توپ میدان و غیره</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>C</b><b>: نظم و انظباط در درختکن و انگیزه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>D</b><b>: توصیه های پیش از مسابقه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فردی – تقویت آموزشهای قبلی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروهی- اصول بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیمی- هدایت- استراتژی و مسئولیتهای بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>E</b><b>: مشاهده و تحلیل بازی- نگرش واقعی به مسابقه و تصمیم گیری درباره گفتار بین دو نیمه</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>F</b><b>: اطلاعات بین دو نیمه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسیدگی به آسیب دیده ها</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تغییر روش و تاکتیک – مختصر و مفید</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>G</b><b>: تعویضها در صورت نیاز</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>H</b><b>: تمام وقت</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>احترام به بازیکنان مقابل وبرگزار کنندگان داور وکمکهایش, رئیس زمین و غیره</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p> Fri, 20 Dec 2013 04:45:40 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1224/ مقاله اصول مربیگری ژیمناستیک http://varzesh.tarlog.com/post/1223/ <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تئوري روش تدريس ورزش ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">وظايف و هدف تئوري روش تدريس و ورزش</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">متد يك به منزله تئوري روش تدريس ورزش وظيفه دارد بر اساس تئوري تدريس ورزش علم الحركات ورزش، تاريخ ورزش و با در نظر گرفتن مختصات سن و نيازهاي اساسي كودكان و نوجوانان در سنين مختلف راههاي بهتر، مطمئن‌تر و كوتاهتري را براي رسيدن به هدف آموزش و يادگيري نهايي پيدا نمايد. بطور مثال اگر دو روش به يك اندازه مناسب باشند، آن يكي را ترجيح مي‌دهيم كه محتويات و امكانات آموزشي و تربيتي آن با ارزش‌تر باشد. بنابراين مربي يا معلم ژيمناستيك بايستي با توجه به نقطه نظرهاي تربيتي و تشكيلاتي و امكانات تكنيكي، متدي را انتخاب نمايد كه هدفهاي آموزشي زير را به بهترين وجهي برآورد نمايد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علاقمند ساختن دانش‌آموزان (تشويق)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهبود رشد كودكان و نوجوانان (تقويت ارگانهاي داخلي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ازدياد توانائي جسمي (پرورش قابليتهاي جسماني)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با توانايي جسمي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصلاح ضعفهاي جسماني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تاريخچه ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="AR-SA">اولين بار در كشور چين 4300 سال قبل ژيمناستيك مخصوصي بوجود آمد كه به آن كانگ فو ميگفتند كه هدف آن سالم نگهداشتن بدن بود كه بعد از آن اطباء از آن جهت مداواي بيماران استفاده مي‌كردند. در قرون وسطي ژيمناستيك به فراموشي سپرده شد و جاي آن را عمليات اكروباسي و معركه‌گيري گرفت. اولين كشوري كه تربيت بدني را تشكيل داد يونان بود و در اين زمان يونان اولين كشوري بود كه ژيمناستيك را بوجود آورد هر دويكوس حكيم يونان ژيمناستيك را بطور منظمي جهت مداواي بيماري امراض كشف كرد.در يونان به محلهايي كه در آنجا ورزش مي‌كردند ژيمنازيوم گفته مي‌شد. زيرا در آن محلها مردم برهنه و لخت ورزش مي‌كردند و ژيمناز به معني لخت است.بعدها به همه ورزشهاي بدني ژيمناستيك گفته شد و چون اين ورزشگاهها باعث تقويت جسم و روح و معالج امراض بود.&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">آموزشگاه روح و جسم گفته شد و در آن ورزشگاهها سه نوع ورزش انجام مي‌شد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ ورزشي كه براي مداواي امراض بود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ورزشي كه حركات آن احتياج به قدرت و زور داشت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ورزشهاي نظامي جهت آماده كردن جوانان براي مقابله با دشمنان و جنگ بود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بعد از آن ورزش ژيمناستيك به تدريج به رم برده شد و در آنجا بر روي وسايل بهتري كار مي‌كردند. پس از ضعيف شدن دولت رم مردم علاقه‌اي به ژيمناستيك از خود نشان ندادند و فقط سربازان ژيمناستيك را تمرين مي‌كردند. در اين زمان مركولياس كتابي درباره ژمناستيك نوشت كه باعث رونق مجدد ژيمناستيك بخصوص در كشورهاي آلمان، دانمارك، فرانسه و سوئيس گرديد. بعد از آن كتابهاي ديگري در مورد ژيمناستيك نوشته شد. از جمله كتاب ژيمناستيك براي جوانان نوشته جان گوتس موتس 1839ـ1759 كه به او پدر ژيمناستيك لقب دادند.در سوئد شخصي به نام پرهنريك لينگ 1839ـ1776 تحقيق علمي در تربيت بدني انجام داد و معتقد بود كه مربي ژيمناستيك بايد آگاه به علم آناتومي و فيزيولوژي باشد.در سال 1810ـ1825 در آلمان فردريچ لوديك يان توانست ژيمناستيك را در آلمان توسعه دهد و در جهت مقابله با دشمنان و جمع‌آوري جوانان از ژيمناستيك استفاده برد و چون شغل يان معلمي بود سعي كرد ژيمناستيك را در اكثر مدارس آلمان توسعه دهد و اولين كسي بود خرك حلقه و خردك پرش و پارالل و بارفيكس را درست كرد و آلمانها در سال 1850 ژيمناستيك را به آمريكا برده و گسترش دادند.پس از آن براي اولين بار در دانمارك در مدرسه نظامي، ژيمناستيك را روي تشك كار مي‌كردند.اولين بازيهاي المپيك در سال 1896 در آتن برگزار شد و تيم ژيمناستيك آلمان با كسب 5 مدال طلا قهرمان شد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">ژيمناستيك در ايران</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ابتدا بوسيله بعضي از افسران خارجي در پادگانها و مدارس نظامي بطور ناقص ژيمناستيك آموزش داده مي‌شد بعد از آن در سال 1295 شمسي با ورود آقاي ميرمهدي ورزنده از بلژيك و تشكيل اولين كلوپ ژيمناستيك رسماً آموزش ژيمناستيك در ايران شروع شد.اولين فدراسيون ژيمناستيك ايران در سال 1325 به رياست آقاي محمد نامجو تشكيل شد و تيم ژيمناستيك ايران براي اولين بار در مسابقات المپيك لندن 1948 شركت نمود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تئوري روش تدريس ورزش ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">وظايف و هدف تئوري روش تدريس و ورزش</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">متد يك به منزله تئوري روش تدريس ورزش وظيفه دارد بر اساس تئوري تدريس ورزش علم الحركات ورزش، تاريخ ورزش و با در نظر گرفتن مختصات سن و نيازهاي اساسي كودكان و نوجوانان در سنين مختلف راههاي بهتر، مطمئن‌تر و كوتاهتري را براي رسيدن به هدف آموزش و يادگيري نهايي پيدا نمايد. بطور مثال اگر دو روش به يك اندازه مناسب باشند، آن يكي را ترجيح مي‌دهيم كه محتويات و امكانات آموزشي و تربيتي آن با ارزش‌تر باشد. بنابراين مربي يا معلم ژيمناستيك بايستي با توجه به نقطه نظرهاي تربيتي و تشكيلاتي و امكانات تكنيكي، متدي را انتخاب نمايد كه هدفهاي آموزشي زير را به بهترين وجهي برآورد نمايد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علاقمند ساختن دانش‌آموزان (تشويق)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهبود رشد كودكان و نوجوانان (تقويت ارگانهاي داخلي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ازدياد توانائي جسمي (پرورش قابليتهاي جسماني)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با توانايي جسمي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصلاح ضعفهاي جسماني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">حوزه تقسيم‌بندي حركات ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بر اساس تجربيات معلمين ورزش و پژوهشهاي طب ورزش در سالهاي اخير فرمهاي تمريني زير بوجود آمده و در تدريس ورزشهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند (تمرين ترتبيتي، تمرين اينتروال، تمرين دايره‌اي) كه در اينجا نظر به حركات مشكل ژيمناستيك مي‌بايد از فرم تمرين تربيتي استفاده كرد تا سريعتر و مطمئن‌تر به هدف نهايي نائل شد و به همين منظور از نوشتن دو فرم ديگر تربيتي خودداري مي‌شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تمرين ترتيبي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">منظور از تمرين ترتيبي سلسله مراتب تمريناتي است كه بطور سيستماتيك تنظيم شده‌اند و ما را به هدف تعيين شده تمرين نائل مي‌سازند. يعني يادگيري تمرين نهايي از طريق اين تمرينات امكان‌پذير مي‌گردد. تمرين ترتيبي جهت آموختن تمرينات اغلب رشته‌هاي ورزش خصوصاً ژيمناستيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در تمرين ترتيبي، تمرينات موردنظر جاي مخصوص به خود داشته و نمي‌توان ترتيب اجراي آنها را تغيير داد چون در غير اين يادگيري صورت نمي‌گيرد. به اين معني كه تمرينات طوري انتخاب شده‌اند كه از آسان و ساده شروع شده و به حركات مشكل و مركب منتهي مي‌شوند. به طور كلي مي‌توان گفت از تمرين ترتيبي زماني بايد استفاده كرد كه هدف تمرين (تمرين نهايي) مشكل و اجراي آن براي دانش‌آموزان توأم با خطرات و تصادفات ورزشي باشد. جهت استفاده از تمرين ترتيبي بايستي به نكات زير توجه داشت:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ گرم كردن بدن (عمومي ـ اختصاصي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ايجاد تصوير حركت در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ شرايط ويژه</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">4ـ تمرينات مقدماتي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">5ـ تمرينات نهايي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">6ـ تغيير دادن در تمرينات و مشكل‌تر كردن حركت و يا تركيب با حركات ديگر</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">1- گرم كردن بدن</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">مرحله آماده ساختن نوآموز و گرم كردن بدن از نكات بسيار مهم تمرين محسوب مي‌شود چون بدني كه بطور كامل گرم نشده باشد اولاً پذيرش يادگيري حركت در آن بسيار كم بوده ثانياً امكان ضرب خوردگي نيز بيشتر مي‌گردد. بنابراين گرم كردن اين زمينه را فراهم مي‌سازد تا نوآموزان براي مرحله اصلي يعني فرا گرفتن حركت آماده‌تر شوند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>&nbsp;انواع گرم كردن</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">گرم كردن بدن به دو روش انجام مي‌گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف: عمومي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب: اختصاصي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف: گرم كردن عمومي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">روشي است كه در آن از انواع فعاليتها صرفاً به خاطر بالا بردن درجه حرارت كليه مفاصل عضلات و ارگانهاي داخلي استفاده مي‌شود. فعاليتهايي را كه مي‌توان براي اين مرحله متناسب دانست عبارتند از: راه رفتن، دويدن‌ها، پريدن‌ها، جهيدن‌ها، فعاليتهاي (با توپ، طناب، چوب و حلقه) و يا نرمشهاي عمومي ديگري كه مي‌شود در قالب بازيهاي ساده و كم سازمان ارائه داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب: گرم كردن اختصاصي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">عبارت از فعاليتهايي است كه مستقيماً به مهارت ورزش مورد نظر مربوط مي‌باشند، كه مي‌توان بعد از اتمام گرم كردن عمومي مواضعي از بدن كه در تمرين اصلي نقش مؤثري دارند نرمش اختصاصي داد تا در اثر فشارهاي وارده ضمن تمرين، آن مواضع دچار آسيب ديدگي نشوند. بطور مثال: اگر آموزش حركت اسكلپكاسر موردنظر است بايد بعد از گرم كردن عمومي بدن مواضع كتف، كمر و گردن را بطور اختصاصي نرمش داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">2ـ ايجاد تصوير حركت در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">شرط اوليه براي يادگيري يك حركت نوين ايجاد تصويري صحيح از حركت مي‌باشد. تصويري كه كاملاً عاري از هر گونه غلط و اشتباه باشد و اين بيشتر به اين منظور است كه نوآموزان به ساختمان صحيح از حركت از لحاظ مكاني و زماني آشنايي كامل پيدا نمايند. در ضمن با ايجاد تصوير حركت حس كنجكاوي آنها برانگيخته و آنها را نسبت به يادگيري حركت ترغيب و علاقمند مي‌نمائيم.به منظور اينكه بتوان تصويري صحيح از حركات در نوآموزان ايجاد نمائيم، راههاي زيادي وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف : نشان دادن حركت توسط معلم</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب : نشان دادن حركت توسط همشاگردان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ج : عكس</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">د: ترسيم حركت</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ه : فيلم و اسلايد</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>الف ـ نشان دادن حركت توسط معلم</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">اهميت اصلي اين عمل در برقراري و استحكام رابطه معلم و شاگرد مي‌باشد. در اينجا علاقه شاگردان نسبت به اجراي حركت و تقليد از معلم به هم مربوط شده و كوشش و همكاري فعالانه او را تضمين مي‌نمايد. هر چند نشان دادن حركت از طرف معلم بخاطر صحيح و كامل انجام گرفتن آن، باعث برانگيختن علاقه شاگردان مي‌گردد. ولي نبايد اينكار عادت شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>ب ـ نشان دادن حركت توسط همشاگردان</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">معلم به منظور نگهداري و تجديد قواي خود، در بعضي از موارد نشان دادن حركت را به دانش‌آموزي كه به حركت تسلط دارد محول مي‌كند. نشان دادن حركت بوسيله همشاگرد اگر چه &nbsp; ممكن است به درستي حركت معلم انجام نگيرد ولي داراي برتريهاي زيادي است. منجمله طرز اجراي حركات همشاگرد معمولاً در سطحي قرار دارد كه تقليد از آن براي همكلاسان به آساني صورت گرفته و اشكالي ايجاد نمي‌كند. غالباً توانايي جسمي شاگرد نشان دهنده، باعث تشويق و رقابت شاگردان كلاس شده و آنها را به فعاليت و كوشش زيادي‌تري واداشته و به اين ترتيب نتيجه مطلوبي حاصل مي‌گردد.بطور كلي اگر نشان دادن حركات بوسيله معلم و همشاگرد به درستي و خوبي انجام نگيرد نسبت به فرمهاي ديگر مانند نشان دادن حركت از طريق عكس، ترسيم حركت، فيلم و اسلايد و يا شرح دادن حركت برتري دارد و نشان دادن حركت، به منزله يك وسيله كمك آموزشي به حساب مي آيد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>ج ـ نشان دادن حركت بوسيله عكس</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در تدريس ورزش ژيمناستيك مي‌توان از عكس نيز به منزله يك وسيله كمك آموزشي استفاده كرد. عيبي كه نشان دادن عكس دارد، اينست كه بچه‌هاي دبستاني معمولاً مراحل و جزئيات حركات را از روي عكس نمي‌توانند بخوبي درك نمايند. و از نشان دادن عكس بهتر است موقعي استفاده شود كه دانش‌آموزان در زمينه حركت مربوطه جزئيات لازم را دانسته باشند و بتوانند مراحل حركات قبل و بعد از عكس را خودشان تكميل نمايند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>د ـ نشان دادن حركت با ترسيم نمودن حركت</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در مواقعي كه وسائل كمك آموزشي ديگري مثل عكس، فيلم و اسلايد در دسترس ما نيست، مي‌توان با ترسيم كردن حركت بر روي تابلو سياه يا كاغذ بعنوان يك وسيله كمك آموزشي استفاده نمائيم. در صورتي كه معلم از نحوه ترسيم كردن اطلاع كافي داشته باشد و در نقاشي كردن سليقه رنگ‌آميزي به كار برده، مي‌تواند در رسيدن به هدف آموزشي سريعتر گام بردارد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>هـ ـ نشان دادن حركت بوسيله فيلم و اسلايد</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">چون فيلمهاي آموزشي ورزش بيشتر حركات قهرمانان و يا لااقل ورزشكاراني را كه به حركات تسلط كامل دارند منعكس مي‌نمايد، مي‌توان درستي اجراي حركات را در فيلم از هر حيث تضمين شده دانست. بزرگترين مزيتي كه فيلم دارد، خستگي‌ناپذيري آن است، به اين معني كه ما مي‌توانيم با توجه به اينكه ديدن فيلم يادگيري حركات را آسانتر مي‌نمايد، هر چند بار كه لازم باشد نمايش فيلم را تكرار نمائيم.عيب نمايش حركات از طريق فيلم در اين است كه اغلب اجراكنندگان آن ناآشنا بوده و رابطه مستقيم با شاگردان كلاس ندارند و براي اينكه بتوان اين نقص را تا اندازه‌اي برطرف كرد بهتر است اجراكنندگان فيلمهاي آموزشي را طوري انتخاب نمود كه هم سن خود دانش‌آموزان باشد.عيب ديگري كه در استفاده از فيلمهاي آموزشي وجود دارد، دسترسي نداشتن به آنها در زمان و مكان موقعيت مشخص آموزشي است. گذشته از اين ممكن است كه مراحل مختلف حركت مورد نظر در فيلم منعكس نشده باشد، در صورتي كه نشان دادن حركت بوسيله معلم يا همشاگردي مي‌تواند بدون اتلاف وقت و مزاحمت در نظم كلاس، هر زمان و در هر موقعيت مورد استفاده قرار گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">3ـ شرايط ويژه</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بعد از اينكه نرمشهاي عمومي انجام شدند و بدن نوآموز داراي خصوصيات بدني انعطاف‌پذيري سرعت، قدرت و هماهنگي عصب و ماهيچه گرديد بايد شرايط ويژه را كه در فرا گرفتن حركات رل مهمي را ايفا مي‌نمايند مورد بررسي و آزمايش قرار داد و اگر ضروري باشد آنها را بار ديگر تكرار نمود. اصولاً نوآموزي كه براي يادگيري يك حركت واجد شرايط نباشد تمرين روي آن حركت او را به هدف نهائي نمي‌رساند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بطور مثال: نوآموزي كه هنوز قادر نيست بالانس غلت را بخوبي انجام دهد و هنوز نمي‌تواند تعادل بدن خويش را روي دستهايش حفظ نمايد، و يا اينكه جنبش‌پذيري ستون فقراتش و هماهنگي عصب و ماهيچه‌هايش بصورتي نيست كه از عهده حركتي چون نيم پشتك برآيد، نبايد او را به تمرين نيم پشتك واداشت.بنابراين لازم و ضروري است، كه قبل از شروع تمرين يك حركت جديد، ابتدا شرايط ويژه شاگردان را كه در آموزش حركت اهميت فراوان دارد مورد بررسي و آزمايش دقيق قرار داد. به عبارت ديگر شرايط ويژه به حركاتي گفته مي‌شود كه دانستن آنها براي آموزش يك حركت جديد لازم و ضروري است.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">4ـ تمرينات مقدماتي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تمرينات مقدماتي تمريناتي است كه خطر تصادفات را حتي‌الامكان از بين مي‌برد و ما را هر چه زودتر و مطمئن‌تر به هدف آموزش نهايي مي‌رساند تمرينات مقدماتي امروزه بدون شك وسيله مناسبي است كه در تدريس ورزش نمي‌توان از آنها صرفه‌نظر كرد. ولي نبايد فراموش كرد كه اين نوع تمرين خود هدف آموزش نبوده و نبايد بخاطر خودش انجام گيرد بلكه فقط وسيله‌اي براي يادگيري حركات ورزش مي‌باشد. هدفي را كه مي‌توان بطور مستقيم، و به آساني و بدون خطر به آن نائل شد، نبايستي براي وصول به آن راه پيچيده‌تري را انتخاب نمود و از طريق تمرينات مقدماتي اقدام كرد.انتخاب صحيح تمرينات مقدماتي در آموزش حركت بسيار پراهميت بوده و يكي از اساسي‌ترين قسمتهاي تمرين محسوب مي‌شود. از اين رو مربيان وظيفه دارند كه در انتخاب آن دقت فراواني به خرج دهند. حال جهت استفاده از تمرينات مقدماتي بايستي نكات زير را مورد توجه قرار داد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف ـ چون تمرينات مقدماتي به منظور كمك در يادگيري دانش‌آموزان بوجود آمده است بايستي در درجه اول با نيازهاي آنها تناسب منطقي داشته باشد و همچنين استفاده از تمرينات مقدماتي بايد با موقعيت آموزش، يعني محيط، تعداد شاگردان كلاس وسايل كمك آموزشي، كمك‌كننده و ابتكار معلم بستگي كامل داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب ـ معلم بايستي حتي‌الامكان تمرينات مقدماتي را با حركاتي كه دانش‌آموزان با آنها آشنايي دارند شروع نموده، تا به حركات غيرآشنا و جديد كه همان هدف اصلي آموزش مي‌باشد نائل گردد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ج ـ تمرينات مقدماتي بايد طوري تنظيم شده باشد، كه اصل و قاعده كلي زير در آن صدق نمايد (از تمرينات آسان به مشكل و از تمرينات ساده به مركب ختم گردد).</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">د ـ مدت زماني كه براي هر يك از مراحل تمرينات مقدماتي در نظر گرفته مي‌شود بستگي به موقعيت آموزش دارد. در پرداختن از يك مرحله به مرحله ديگر نبايد عجله بخرج داد، چون اين كار اعتماد به نفس دانش‌آموزان را تضعيف نموده و علاوه بر آن مانع يادگيري مي‌گردد.از طرف ديگر اگر هر مرحله از تمرينات مقدماتي را زياد تكرار نمائيم، از علاقه دانش‌آموزان نسبت به تمرين كاسته مي‌گردد. با اين توجه زمان مدت تمرين در هر مرحله را بايد طوري تعيين نمائيم كه دانش‌آموزان تا اندازه‌اي به تمرين مربوطه تسلط پيدا كرده باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">هـ ـ براي برانگيختن علاقه دانش‌آموزان بهتر است كه براي هر حركت مقدماتي شرح و ايجاد تصوير شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">و ـ جلوگيري از تصادفات ورزشي، ضمن تمرينات، بزرگترين و مهمترين وظيفه معلم مي‌باشد بديهي است كه معلم بايستي نحوه كمك كردن و مراقبت را بطور دقيق و صحيح به دانش‌آموزان ؟آموزش دهد، تا شاگردان با اطمينان بيشتر و بدون داشتن ترس از تصادفات ورزشي حركات را انجام دهند. در خاتمه بايد متذكر شد، كه تمرينات مقدماتي زماني مثمرثمر خواهد بود كه در يك سيستم صحيح و درستي طبقه‌بندي شوند و سعي شود جزئيات آن قدم به قدم به نوآموزان آموخته شود. خصوصيات زير را مي‌تواند نكات اساسي براي طرح تمرينات مقدماتي باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ ساختمان حركات مقدماتي بايد نشانگر هدف اصلي باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ تمرينات مقدماتي بايد ساده‌تر از تمرينات نهايي باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ تمرينات مقدماتي بايد بتدريج دشوارتر شوند تا به درجه تمرينات نهايي برسند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">5ـ تمرينات نهايي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تمرينات نهايي قسمت اصلي تمرين را تشكيل داده و به هدف تمرين منتهي مي‌گردد.هنگامي كه نوآموزان حركات مقدماتي را بخوبي فرا گرفتند و با مهارت كامل انجام دادند، مي‌توان با استفاده از روش مخصوص، تمرينات نهايي را ابتدا با كمك و سپس با مراقبت كامل انجام داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">6ـ تغيير دادن در تمرينات و مشكل‌تر كردن حركت و يا تركيب با حركات ديگر</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">اگر روشهاي به كار برده شده با موقعيت كامل انجام شدند، سپس مي‌توان تغييري در حركت بوجود آورد و آن را در يك فرم مشكل‌تري انجام داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">مثال: غلت عقب بالانس (ويميك) نحوه مشكل‌تر آن، انجام حركت در موقعيتهاي مختلف از حالت نشسته پاخم، بعد پاراست، سپس از حالت ايستاده پاخم، و در آخر از حالت ايستاده پاراست.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">هنگامي كه حركت اصلي بخوبي انجام گرفت، مي‌توان آن را با حركات ديگري تركيب نمود كه با آن تركيب حركت مي‌گوئيم. بطور مثال: حركت نهايي غلت عقب پاجمع مي‌باشد كه جهت تركيب با حركت ديگر مي‌توان قبل از آن غلت جلو پا جمع پرش نيم دور چرخش بلافاصله غلت عقب را انجام داد و يا به صورتهاي ديگر … در خاتمه بايد توجه نمود كه هدف از روشهاي آموزشي قبل از همه اين است كه يادگيري حركت را براي نوآموز ساده تر نموده و زمان آموزش را كوتاه كرد، يعني در زمان كمتر، يادگيري بيشتر صورت مي‌گيرد. بنابراين بايد مقدماتي كه در امر آموزش حركت بكار برده مي‌شوند كاملاً صحيح بوده و عاري از هر گونه اشتباه باشند. در تمرينات مقدماتي هدف اين نيست كه حركت به هر نحوي انجام گيرد، بلكه تكنيك صحيح حركت است كه نوآموز در همان ابتداء تمرين مقدماتي بايد آنها را فرا گيرد.اگر تمرينات مقدماتي نشانه‌اي از ساختمان حركت اصلي نباشند، نوآموز موفق نمي‌شود به هدف اصلي نائل گردد و اگر اشتباهاتي در حين تمرينات مقدماتي وجود داشته باشد، كه اين اشتباهات معمولاً قابل پيش‌بيني هستند و بر طرف و اصلاح نگردد، نوآموزان به موفقيت نهايي نائل نخواهند شد. لذا بايستي از همان ابتداي آموزش سعي شود، كليه اشتباهات و معايب حركت برطرف گردد و اين اشتباهات را مي‌توان از طريق نشان دادن مجدد حركت و مقايسه بين حركت صحيح و غلط توسط مربي، يا از طريق عكس و فيلمهاي ژيمناستيك اصلاح نمود. چون نوآموز به اين اشتباهات عادت كرده و بعد از مدتي رفع اصلاح آن بسيار مشكل‌تر از آموزش خود حركت مي‌باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">كمك كردن و ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ كمك كردن</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">كمك كردن عاملي است كه براي بهتر و ساده‌تر انجام دادن حركت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به آن مي‌توان كمك بدني ناميد، زيرا با كمك كردن به بدن نوآموز در ضمن تمرينات مقدماتي حركت موردنظر اجرا مي‌گردد.كمك كردن از نظر متد، به نحوه و چگونگي هدايت و رهبري حركت تلقي مي‌شود. همانگونه كه متد و تكنيك حركات داراي روش خاصي هستند، كمك كردن نيز به نوبه خود داراي راه و روشي است كه بايد از چگونگي آن آگاهي قابل ملاحظه‌اي داشت و به هيچوجه نبايد در مورد آن سهل‌انگاري يا بي‌توجهي نمود. در هنگام كمك كردن بويژه كمك كننده بايستي به جهت حركت و ميدان حركت و همچنين شدت حركت آگاهي كامل داشته باشد. زيرا هر گونه كمك غلط باعث مي‌شود كه نوآموز حركت را ديرتر درك كرده و در نتيجه آن را كندتر فرا مي‌گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span dir="ltr" black?,?sans-serif?;?="" arial="">*</span><span lang="AR-SA">&nbsp;بنابراين در هنگام كمك نمودن بايد به سه نكته توجه داشت:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ كمك كردن بايد بنحوه صحيح و قابل دركي باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ كمك كردن بايد طوري باشد كه حركات و ريتم اصلي خود را از دست ندهد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ بايد بتدريج از شدت كمك كردن كاسته شود، تا اينكه نوآموز ديگر احتياج به كمك نداشته باشد، كه بعد از اين مرحله بايد تنها طريقه ايمني را در اجراي حركات پيش گرفت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">همانطور كه اشاره شد كمك كردن براي هدايت و رهبري حركت است و يك نوع كمك بدني محسوب مي‌شود، در حالي كه مواظبت و مراقبت بيشتر در روان نوآموز تأثير مي‌گذارد. هنگاميكه نوآموز حركت را كاملاً مسلط شد، ديگر احتياج به كمك بدني ندارد و بايد به مراقبت از او اكتفا كرد. زيرا اين مواظبت‌ها و مراقبتها به نوآموز قدرت بيشتري داده، باعث مي‌شود كه براي انجام حركت تمركز قواي بيشتري داشته باشد.در ساعت ژيمناستيك از مراقبت و مواظبت هرگز نبايد غافل شد، چون بارها مشاهده شده است كه نوآموزي كه چندين بار يك حركت را با تسلط كامل انجام داده است در اثر يك غفلت كوتاه سقوط كرده و تصادف ناراحت‌كننده‌اي را به بار مي‌آورد.بايد توجه داشت شخصي كه به عنوان مراقب در زير اسباب مي‌ايستد بايد از چگونگي و نحوه حركت آگاهي كامل داشته باشد. زيرا در غير اين صورت شخص مراقب قادر نيست به موقع از سقوط تمرين‌كننده جلوگيري نمايد.</span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" roman?,?serif?;?="" new="" times="" style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt; line-height: 24px; orphans: 2;"><br clear="all" style="page-break-before: always;"></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; orphans: 2;"></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در ضمن شخص مواظب بايد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">وقوع حادثه را كاملاً بداند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جهت حركت را بشناسد.</span><span lang="FA"></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">از تكنيك حركت آگاهي كامل داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;محسنات كمك كردن و ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">كمك كردن و ايمني در ساعات ژيمناستيك داراي سه اهميت زير مي‌باشد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ جلوگيري از تصادفات</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ سرعت عمل در يادگيري</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ايجاد حس همكاري و تعاون در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ جلوگيري از تصادفات</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">با توجه به مشكلي و در عين حال خطرناك بودن ورزش ژيمناستيك، كوچكترين غفلت و بي‌مبالاتي در ساعات ژيمناستيك، مي‌تواند تصادفات ناراحت‌كننده‌اي را به بار آورد. البته جاي تأسف است كه اغلب تصادفات در اثر بي‌توجهي و بي‌مبالاتي شاگردان و يا مربيات اتفاق مي‌افتد.اگر مربي و شاگردان به نحوه صحيح كمك كردن و ايمني آگاهي داشته باشند. به مقدار قابل توجهي درصد اين تصادفات كاهش خواهد يافت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ سرعت عمل در يادگيري</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تجربه ثابت نموده است كه از طريق كمك كردن صحيح، نوآموزان حركات را سريعتر و بنحو بهتري فرا مي‌گيرند بويژه در ايجاد تصوير حركت، به نوآموز كمك قابل ملاحظه‌اي مي‌شود.نوآموزي كه هنوز حركتي را خوب درك نكرده و به عبارت ديگر تسلطي بر روي حركت ندارد براي انجام دادن حركت بدون كمك، چندين بار حركت را تكرار نموده و هنگامي كه از كار خود نتيجه‌اي نمي‌گيرد و خسته و كسل مي‌گردد، در حالي كه استفاده از طريق صحيح كمك كردن، باعث مي‌شود كه نوآموز ساختمان تكنيك حركت را درك نمايد و در ثاني موجب تشويق نوآموز نيز خواهد شد. البته ناگفته نماند كه شدت كمك كردن آنقدر زياد نباشد كه نوآموز حركت را درك نكند و تصويري از حركت در او ايجاد نشود و يا كمك نبايد آنقدر كم باشد كه مثمر ثمر واقع نگردد به همين منظور نحوه كمك كردن بايد به طور متعادل انجام گيرد. اغلب مشاهده شده است كه اشتباه كمك كردن علاوه بر اينكه ثمربخش نبوده بلكه زيان‌بخش نيز مي‌باشد و موجب دگرگوني و انحراف در يادگيري حركت مي‌گردد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ايجاد حس همكاري و تعاون در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">از آنجايي كه در سرعت ژيمناستيك مواظب و كمك كردن از وظايف نوآموزان مي‌گردد باعث مي‌شود كه حس همكاري و تعاون در نوآموزان تقويت گردد و اتكا به نفس پيدا كنند و شخص خودكار و وظيفه‌شناس و مسئوليت‌پذير بار آيند.كليه اين محسنات در پيشرفت اجتماعي كودك رل بسيار ارزنده‌اي را ايفا مي‌كند. كودكي كه از اين محسنات برخوردار نباشد، امكان پيشرفتهاي اجتماعي او بسيار ناچيز است. بنابراين بايد سعي شود تا نوآموزان را از همان ايام كودكي با اين روش عادت داده زيرا هدف از ورزش كردن تنها بهتر نمودن سينه و بازوان نيست بلكه قبل از همه نكات تربيتي آن منظور مي‌باشد كه در زندگي پرتلاطم كودك اهميت فراواني دارد. نوآموزي كه در ساعات ورزش عادت نمايد كه دوستان خود را كمك و مراقبت نمايد، بدون شك اين براي او عادت شده و در زندگي اجتماعي نيز انساني مددكار خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" roman?,?serif?;?="" new="" times="" style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt; line-height: 24px; orphans: 2;"><br clear="all" style="page-break-before: always;"></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; orphans: 2;"></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">نتيجه كلي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در خاتمه بايد گفته شود كه كمك كردن و ايمني يكي از مهمترين نكات تمريني محسوب شده كه از وظيفه مهم مربيان است كه از طريق صحيح كمك كردن و مواظبت را به نوآموزان ياد دهند و براي فراگيري نحوه كمك كردن و ايمني بايد از اصول متد تمرينات ترتيبي پيروي نمود، يعني از ساده به مشكل.كمك كردن و ايمني بايد همگام با اجراي حركات پيش روند و هر يك از شاگردان بايد به نوبه ‌خود طريقه و نحوه كمك كردن را فرا گيرند تا از تصادفات جلوگيري شده و در يادگيري نيز سرعت عمل بوجود بيايد و شاگردان را نيز خودكار و مددكار بار آورد.</span></p> Fri, 20 Dec 2013 04:43:41 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1223/ ويژگي‌هاي مربي و معلم http://varzesh.tarlog.com/post/1222/ <h1 class="header1" style="font-size: 15pt; font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">ويژگي‌هاي مربي و معلم</h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">حمد و سپاس براي خداوندي است كه اول مربي و معلم جهان هستي است و سلام و صلوات خداوند تبارك و تعالي بر انبياء و اوصياء خصوصاً آخرين پيامبر الهي حضرت محمد مصطفي(ص) و جانشينان بحق او ائمه معصومين(ع) و دخت گرامي نبي اكرم اسلام، حضرت فاطمه(س) مربيان و مسلمان بشريت. سخن از جايگاه بس رفيع و مقدس مربيگري است. وقتي خداوند تبارك و تعالي و معصومين عليهم السلام اين شغل مقدس را داشته باشند و بدان افتخار نمايند، ديگر مربيان و معلمان بايد حساب كار خودشان را داشته باشند و قدر و منزلت خويش را بدانند.&nbsp; اينكه امام خميني(ره) فرمود: معلمي شغل انبياء است يا تعليم و تعلم عبادت است.، اين افتخار ما را بس كه اين جايگاه نصيب ما گشت. حال با اين توصيف شايسته است كه صفات و خصوصياتي را كه در آنان وجود دارد در خودمان به طور نسبي احياء كنيم تا بتوانيم در بستر تعليم و تربيت قرار بگيريم. پس كار مربي و معلم سنگين و شغل او مقدس است. وقتي كه زمينه در مربي و معلم پديدار گشت مربي و معلم نيز بايد آمادگي روحي و جسمي داشته باشد. چرا كه مربي فقط زمينه شكوفايي و استعدادهاي شاگرد را فراهم مي‌كند و اين شاگرد است كه بايد فعالانه در جهت مطلوب حركت نمايد. معلم نيز فقط زمينه را جهت فراگيري متعلم آماده مي‌كند و اين متعلم است كه خود فعالانه به يادگيري مي‌پردازد. غير از اين پيمودن راه بيهوده است. پس با اراده و عزم راسخ مربي و شاگرد، مي‌شود به هدفهاي تربيتي كه اسلام مشخص نموده است نزديك شد، هدف‌هايي چون اعتقادي، اخلاقي، پژوهشي، علمي، آموزشي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي، نظامي و اقتصادي.</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">از خدا خواهيم توفيق ادب &nbsp; &nbsp; &nbsp;=== &nbsp; &nbsp;بي‌ادب محروم ماند از لطف رب</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">و ...</p><p style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>شرايط احراز مقام مربيگري و معلمي</b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مربي و معلم بايد&nbsp; داراي شرايطي باشند؛ مجموعه&nbsp; رفتار و كرداري كه مطابق با اصول و مسائل عقيدتي، اخلاقي و اجتماعي باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اسلام براي تمامي موارد زندگي که يک انسان بدان نيازمند است تا به سعادت برسد، برنامه‌ريزي نموده است. بکارگيري اين سلسله اصول و قوانين است که مي‌تواند انسان را به هدف و مقصد نهايي برساند. اگر انسان از اين اصول تخطي نمايد نمي تواند به سرمنزل مقصود برسد. مربي و معلم الگوي فراگيران مي باشند. بنابراين چون منش و رفتار او در فرمان تأثير دارد بايد عامل به دستورات باشد. او ضمن اينکه به کار تدريس اشتغال دارد بايد عامل به گفته‌هاي خويش باشد تا تأثير رفتار بيشتر باشد. اينک بعضي از شرايطي که بايد يک مربي و معلم دارا باشد به شرح زير توضيح داده خواهد شد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1-<strong>&nbsp;علم:&nbsp;</strong>حضرت علي بن ابيطالب(ع) مي فرمايد: دانش بياموزيد زيرا آموختن آن حسنه است، درس گفتن آن تسبيح است، بحث از آن جهاد است. آموزش آن به کسي که نمي‌داند صدقه است و براي اهلش وسيله تقرب به خداست. چون نشانه‌هاي حلال و حرام است و طالب خود را به راه‌هاي بهشت هدايت مي‌کند. علم و دانش در وحشت انيس انسان است و در تنهايي همدم اوست.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ديگران به کارهاي ايشان مي‌نگرند و آثارشان را اخذ و اقتباس مي‌کنند و فرشتگان به دوستي آنها مشتاق مي شوند و در نمازشان بالهاي خود را بر سر و روي ايشان مي کشند و اين همه از آن اوست که علم حيات قلوب است و نوري است که کوري را از ديدگان مي زدايد و نيرويي است که سستي را از بدنها بيرون مي کند. خداوند حامل علم را در منازل نيکان جاي مي دهد و همنشيني با خوبان را در دنيا و آخرت عطايش مي کند. با علم است که خداوند اطاعت و پرستيده مي شود و با علم است که صله ارحام مي شود و با علم است که حلال و حرام دانسته مي شود.&nbsp; علم پيشواي عقل است و عقل پيرو علم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2-&nbsp;<strong>اعتقاد به مذهب حق:</strong>&nbsp;بايد شيعه اثني عشري و پاكدامن از لوث بدعت‌ها باشد که اهل بدعت همه در ضلالت و گمراهي‌اند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-&nbsp;<strong>عقل:</strong>&nbsp;مربي بايد داراي عقل ذاتي و عقل معاش دنيوي باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4-&nbsp;<strong>سخاوت:</strong>&nbsp;بايد به رفع مايحتاج زيردستان خود اقدام کند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5-&nbsp;<strong>شجاعت:</strong>&nbsp;بايد شجاع باشد و از ملامت مردمان و آزار ايشان نهراسد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6-&nbsp;<strong>عفت:</strong>&nbsp;بايد عفيف‌النفس باشد تا مربي از او در واهمه نباشد و اعتقادشان در او تباه نگردد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7-&nbsp;<strong>علو همت:</strong>&nbsp;بايد همت بلند داشته باشد و از ديگران طمع مال نداشته باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8-&nbsp;<strong>شفقت:</strong>&nbsp;نسبت به ديگران مشفق و مهربان باشد و ايشان را به کارهايي که فوق طاقتشان است تکليف نفرمايد و با رفق و مدارا به کار و عمل تشويقشان کند و علاقمندشان سازد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9-&nbsp;<strong>حلم:</strong>&nbsp;بايد حليم و بردبار باشد و با ناملايمات از جاي به در نرود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10-&nbsp;<strong>عفو:</strong>&nbsp;بايد از گناه و لغزش مريدان که به مقتضاي خوي بشر سر مي‌زند درگذرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11-&nbsp;<strong>حسن خلق:</strong>&nbsp;بايد که خوشخو باشد تا مريدان از خلق درشت وي نرمند و از گردش پراکنده شوند و از او اخلاق نيک کسب کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12-&nbsp;<strong>ايثار:</strong>&nbsp;بايد که مصلحت مريدان را بر مصالح خويش مقدم و مرجع بدارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13-&nbsp;<strong>کرم:</strong>&nbsp;بايد که در وي کرم باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14-&nbsp;<strong>توکل:</strong>&nbsp;بايد که با خداوند متوکل باشد و مريدان را به سبب خوف معيشت از خويشتن نراند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15-&nbsp;<strong>تسليم:</strong>&nbsp;بايد که امور خود را به خداي خويش واگذارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16-&nbsp;<strong>وقار:</strong>&nbsp;بايد که با مريدان به عزت و وقار رفتار کند تا سنگيني وي مانع از گستاخي ايشان گردد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">17-&nbsp;<strong>هيبت:</strong>&nbsp;بايد که با هيبت خود در دل مريدان شکوه خويش را حفظ کند تا نفس آنان از جلالت استاد و راهنمايي خود آرامش يابد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آداب و وظايف مربي و معلم نسبت به شاگرد</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;مربيان و معلمان نسبت به شاگردان وظايفي دارند که بايد نسبت به آنان انجام وضيفه نمايند. هر چه دقيقتر و با ظرافت خاص عمل نمايند تأثير آن در شاگردان به مراتب زيادتر خواهد بود. آنان وقتي که در برابر اين همه مهر و محبت قرار گيرند قدردان زحمات خواهند بود و در صدد جبران آن برخواهند آمد. اينک به نمونه‌هايي از اين وظايف توجه نمائيد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- امکان وصول به مقام والاي علمي در سايه ايمان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- ايجاد شوق و دلبستگي به علم و دانش در شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- مواسات و دلسوزي معلم نسبت به شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- عامل لطف و محبت موثرترين عوامل تعليم و تربيت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- فروتني معلم نسبت به شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- اطلاع از نام و مشخصات شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7- القاء مطالب علمي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8- رعايت ترتيب تسلسل اشتغالات علمي شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9- کوشش در تفهيم مطالب و رعايت استعداد شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10- ذکر ضوابط و قوائد کلي علوم ضمن تدريس آنها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11- تشويق شاگردان به اشتغالات علمي و تحريض بر تکرار دروس</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12- طرح مسائل دقيق و پرسش از شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13- احترام به شخصيت شاگرد و اعتراف به اهميت افکار او</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14- رعايت مساوات در توجه و محبت به شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15- رعايت سابقه شاگردان و نوبت آنها در تدريس</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16- رعايت امتياز استعداد و تفاوت‌هاي هوش شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">17- تعاون و همكاري معلمان در تعليم و ارشاد شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">18- ارشاد شاگردان به معلمان شايسته</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">19- آماده ساختن و معرفي معلمان لايق براي جامعه</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آداب و وظايف معلم و شاگرد در درس</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">از امام صادق (ع) روايت شده كه رسول خدا (ص) فرمود: خداوند عزوجل مي فرمايد، مذاكرات و گفتگو هاي علمي در ميان بندگانم به شرط آنكه به امر و فرمان و شناخت من رهنمون باشد، از عواملي است كه مي تواند قلب‌هاي مرده و دل‌هاي خفته را زنده و بيدار سازد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- خودداري از جدال و ستيزه‌جوئي در بحث</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پيامبر (ص) فرمود: اگر كسي از ستيزه و جدال خودداري كند و با وجود اينكه خود را ذيحق مي داند و از درگيري در سخن صرفنظر نمايد خانه‌اي آرامبخش در قله‌هاي رفيع بهشت براي او مهيا مي گرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- انعطاف و تسليم بودن در برابر حق</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پيامبر (ص) مي فرمايد: كسي كه ذره‌اي كبر وخودبزرگ‌بيني در دل او وجود داشته باشد، به بهشت و سراي نيك‌بختي&nbsp; راه ندارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- نبايد از يادگيري و تحصيل و آگاهي در هيچ شرايطي استنكاف نمود</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پيامبر (ص) مي فرمايد: حكمت و دانش گمشده افراد باايمان است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- آمادگي قبلي معلم و شاگرد براي درس</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">معلم و شاگرد قبل از درس دقت و تأمل نمايند و آن را به صورت منقح و پاكيزه‌اي آماده سازند تا معلم بدون شتابزدگي به&nbsp; درس بپردازد و شاگرد هم سوالات خوبي داشته باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- رعايت نظافت و پاكيزگي و آراستن ظاهر</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">معلم و شاگرد آنگاه كه بخواهند در جلسة درس حضور يابند لازم است با وضو و پاكيزه از هر گناه و آلودگي باشند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">امام زين العابدين(ع) مي فرمايد: حق كسي كه رهبري علمي تو را بر عهده دارد آن است كه بزرگش داري و مجلس او را موقر بداري وخوب به سخنان وي گوش فرا دهي. صدايت را بر او بلند نكني. سؤال كسي را كه از او مي‌پرسد پاسخ نگويي تا او خود به جواب برخيزد. در مجلس او با كسي سخن نگويي و نزد او از كسي بدگويي نكني. هر گاه نزدت از او به بدي ياد شد از او جانبداري كني. عيبهايش را بپوشاني. خوبيهايش را آشكار سازي. با دشمن او همنشين نشوي. با دوست او دشمني نورزي. پس هر گاه چنين كردي فرشتگان خدا براي تو گواهي مي‌دهند كه تو او را مقصد خود قرار دادي و (براي خدا نه براي مردم) دانش او را آموختي.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">دستورات عملي جهت تزكيه نفس</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مربي و معلم بايد در جهت تزكيه نفس خويش و شاگردان تلاش وافري داشته باشد، دستورات عملي اسلام را به آنان بگويد، راههاي رسيدن به مقصد را كه همان كمال انساني است در اختيار آنان بگذارد. اين راهها همانطوري كه گفته شد بايد سهل الوصول باشد. تناسب سني و جسمي شاگردان را رعايت نمايد. تكرار دستورات و عمل آن مي تواند مفيد باشد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مراقبه و مصاحبه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مراقبه چيزي است كه هميشه بايد همراه انسان باشد. يعني انسان بايد حالش حال مراقبه باشد. محاسبه، پيش از آن كه از شما حساب بكشند كه در قيامت خواهند كشيد خودتان همين جا از خودتان حساب بكشيد. خودتان را وزن كنيد و بكشيد پيش از آنكه آنها شما را بكشند. آنجا شما را به ترازو خواهند گذاشت و خواهند كشيد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مشارطه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشارطه آن است كه در اول روز مثلاً با خود شرط كه امروز بر خلاف فرموده خداوند تبارك و تعالي رفتار نكند و اين مطلب را تصميم بگيرد. معلوم است يك روز خلاف نكردن امري است خيلي سهل. انسان مي تواند به آساني از عهده‌اش برآيد. تو عازم شو و شرط كن، تجربه نما و ببين چه قدر سهل است. ممكن است شيطان اين امر را بر تو بزرگ نمايش دهد ولي اين از حقه‌هاي آن ملعون است. او را از روي واقع لعن كن و بيرون ران و يك روز تجربه كن، آن وقت تصديق خواهي كرد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بعضي از ويژگي‌هاي مربي و معلم</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مربي و معلم داراي ويژگيهايي بايد باشند تا امر تعليم و تربيت به آساني صورت پذيرد. بعضي از آن بيان شد و اينك چند مورد به خاطر اهميت موضوع آورده مي شود تا توجه به آن سبب شود كه متوليان امر تربيت در انجام وظيفه سنگين خودشان دقت نظر داشته باشند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- نظم در رفتار و گفتار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- كف نفس (= خويشتن‌داري)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- رعايت اصلاح ذات البين (آشتي دادن بين مؤمنان)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- نوآوري و خلاقيت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- وجدان كاري و انضباط اجتماعي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- برنامه‌ريزي در كار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7- توجه به سخنان زيردستان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8- تشويق و تنبيه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9- عشق و محبت به مردم</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10- روحيه انتقادپذيري</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11- ارزيابي كارها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12- توجه به اصل مشورت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13- پرهيز از ياس و نااميدي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14- صداقت در كار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15- آگاهي از مسائل روز</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16- آينده‌نگري</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">17- اولويت‌يابي در كارها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">18- دشمن‌ستيزي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">19- شور‌آفريني و بانشاط بودن</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">20- تشويق و ترغيب به وحدت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">21- نظافت و پاكيزگي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">22- رعايت احترام متقابل</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;عوامل موثر در تربيت در آيات قرآن</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; دعا: صافات /100- فرقان&nbsp; / 74-77 - آل عمران /38 - رعد 27</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفكر و تعقل: يونس /24/100- &nbsp;بقره /266</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعليم و تعلم: آل عمران 79</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; عبادت: بقره /21&nbsp; -&nbsp; زاريات / 56</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقوي تزكيه:&nbsp;&nbsp; اعراف&nbsp;&nbsp; 169 -&nbsp;&nbsp; بقره /282&nbsp;&nbsp;&nbsp; شمس /9&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلي /14&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; توبه /103</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; سعي و عمل:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نجم 4/ 39 - نحل /97 -&nbsp;&nbsp; اسراء19 - نازعات 35- عنكبوت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهد و اعتدال: قصص82- نعمان 19 -</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8-&nbsp;&nbsp;&nbsp; معاشرت با نيكان: مدثر41/45- كهف 28- فرقان 28/29- زخرف 67 / 68</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9-&nbsp;&nbsp;&nbsp; انفاق و سخاء : حشر9&nbsp; - &nbsp;آل عمران 99&nbsp;&nbsp; - سبا 26</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10- ايمان به خدا:&nbsp;&nbsp;&nbsp; بقره 20</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11-نماز:هود 14&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسراء 78 /79&nbsp; -&nbsp;&nbsp; طاها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12-زكات:&nbsp;&nbsp; بقره 43</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13-خمس&nbsp;&nbsp;&nbsp; انفال 41</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14-جهاد</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15-توّلي و تبرّي:&nbsp; فتح29</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16- روزه:&nbsp;&nbsp; بقره 183</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>منابع و مآخذ:</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- اربعين حديث امام خميني (ره)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-معالم الدين ، شيخ حسن ابن شهيد ثاني&nbsp; -ترجمه علي شيرواني</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- آداب تعليم و تعلم در اسلام&nbsp; ، شهيد ثاني- ترجمه سيدمحمدباقر شيرواني</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- نشان از بي نشانها،&nbsp; علي مقدادي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- التربيه والتَعليم في القرآن و الحديث، شيخ محمد رضا فرهاديان</p> Fri, 20 Dec 2013 04:37:57 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1222/ مشکلات رایج روان شناختی در میان ورزشکاران رشته ژیمناستیک http://varzesh.tarlog.com/post/1209/ <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مشکلات روان‌شناختی رایج در میان ژیمناست‌ها</strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAADBCAIAAAD6shrKAAAgAElEQVR4nIzb5XMU6d74//0/ft86595diHtIIMSIESVuE5mMxV1G45m4AMGDB8Li7oQEift4u43PxCHoyvweDJvD2bPnrrvqXV3dQxWP8prP1dd0/+CWpXTOktllzf+UOfnPjLf/zH67kzFpz5pxyJ60o712TH/lzRkP48kS2sDkXii9T8q/gHXfXq05aQzMG7NLGPZiKT3zkP8vcfLn7Lkf6dM/ZU/8lD2xgzazI33RJl1pkwbY0hS2NJktTWGTLt+ZrtyZrvyZpvwpXfEjTfYjTfLPjMV/Zs79I2vuH9lT/8ie+mfmzI80yU/piv+9n2nKP5PvpMl30qQ/0+Q/0mQ/pqv+SVP9gwb8gwb8Mwv6fzTV/0tT/oMG/JgJ/pQF/ZSh/ClDaUODbGjQznRgZzpgQ1PZ0FQ7M4GdmcDOTOXOTKX1fEfWdsodWfId2dIdWfIdWfKd2Yrt/vxEtZ0NHdhBh3bQkZ/p6A46+nM2YpMF22TB9pmgfSZolwHYZQC2GYBtBrAzE9qZCe3IhHZmKu1oS050qVMW6JyDutMxJ5rEO2cmpma+oFvGP6koPzjBbh5JrhyJyH8TVazwZSt254FuuYBbLuCRD3nkI84slQNdYZ8td6CrHOgqRzqynUM26pANO7IAR5bKiQ04c0BnDuiSC7nmwa55sPXELR9xy0f+dVkAeRXBXsWgNe8SyLsE2l0M7imB9pRAPqWwbxnkVw77VyABlWhAJRpQCe/jYqFCIqAK9K8EooRUpICM5pOZHRs53e+rz1t4g5ac7vcxfCJWSMXXaqK4eBSPiuBrwvn6UIE+hGcKE5oia82x9aZoHp7SqEsSEdFcKL5Wk9BkjKkzHhBRabVQTqMiu2Gh7DAouqARXcQFF1QFh8ear6Ntt/HOW3jPXc2JxysDzzYvDH+9OWO59MZy9NGng/c/9Nzbar62Wn9tpfPB14MvLIdGLB2PLcKrH0rPmEpOmEtPLhccMdK7NWliPa3DlC5Wp7cirB6M1Qsyu6Tsg/K8w3Bmlyq5VZXYhh8QG8IaDJEt71N7P6e361k9msQ6SaxgltEDZ7WDCbVL9A4iuRZMa0CYrXjxYar2vLrnnuH0q5VLU782X3tf/8sfZaffs/qXGQdX0rt0CQ1QQr0itW4pRTSbWTfHaZP94JmtdKIt2qTP2NFnnfOWXItkjpwF2+wpD9biLsbcbtacD2d2b95EQOlEdMNSdh+Q2fy67jzefGUzuwXZRR+3S52wz1y0yZDspEt3ZEt+zlr4OWvh54xFmwyJLU3xZzJbmsKWprJJV1r/+n+mAT+lq36kKX6kyf6ZYaW48M/MuX9mLvxIk/2fBSp/pim3Ef5MU/5EA/4nA/ifDPAfNODHLPh/ssB/Zlo/Uf6UofwpQ/4zTWlDA21okA0N3JkObH8p/ExT/i8Id9Jl3/OzoSu/C7DNAbezY0A76MjPOcgOOmKTjdhkgTZZoF0maP9ndpmgTRZokwXvzIJ3ZsE2WSqHbJkzXeGQBdhngs7ZiAcTiKhGCw4bz721DI5ZDt7Wik4p8jskGSJpmoAILUG88kEXttKJKXflqNzzYBc24MRQOTFUTgzQiQE6MxFnBubMwFyYuAsTd2Gh/4lw26FbPuJegP4F4a5C6N8ElsJWftZ8y6DvBKIBlbBPqTyYh0QIiXABHinEIrhwJA9JqFNnd64xejbz+j/lH/mc1bEaKyQia+AYIRnDJ2KEZKRIEy7ShYr0IULdfqE2UkQlNGhSm9RxIiiiWhbNB6NriahaKqGRShZIirqgyn607py2YZASnoNEFxTlx6Z5ZxeahhTiIaDjGjLwdHVw9OOF51unn3zovbnSeFHTMKhrHDLyz2u45zS1V1abbn3gDa2XnzNzjpDZ3Qizh+Ac1DK6qJQmNFaEJTdpaK3qnE6S1YOwuhRVp8lDT3/vffS18pye1qFMEoPJ7br4tuWYlrXYFmNOt7GwX5/VpsxslVedMVefXWZ0IVmtSHYrwe7W1Qy8675rOTFsOf78Q899dct1ktMD5h82svpMGV261A5tUgue2ARmtaM5bSp6i4TVuljQKf0hgAV7Z8tcaLNOWXNubIlXoWp3IbinAPCiS3yYsv1FcDyXPFAFh5UuRHGlWW0Ao3m87gzSdfN95XFTWMmcXdJL29RpDw5mm43szMJ2ZMI7MqEdGaodmTLbLIldpsQ+Q25PU9rTALt0lV0aZJsO2aYjNunIzjT453Rr4M/p4E804Cca8FOG8i/G/rYdGartbDIUNhkK6/nPGeCPmf/q52xwBx3ama36KUP6c4bUJlvmQFfZZgC2GdCfATY0lXUyW8FY25m9neov6mxzVNbsGIA1eyb4Z7A9E97JAHcyQBs6YEMHbLMB22zALktll6VyyAIcsgD7LMg2G7LNhmzo1gB7usyFqXKgg7YZkH0W5M4CDwjVpQMbJ0csv8xaLr751H9/hXeKoDcrkwVQUJHKtxR1z1M5MaWuHMWuQsSrCN1ViHkWoK5syJWNuLBgFxbqwkJd2Zh7LuGRRzqxwb8VuI1w26FbPuJeCH+PcHcpvKcM2ftd22MwsArbV43vq0bDuNB+HhglAPfXKMIqJTFCVUIDFM2TJTcicSIwuRln9C7Te1fiG/BoIRLfgMcIVdEC+X6+IkQAhtSi4Q3qaLE2vk0XXQclNMHxdcr4OnlSMxRbD0TVAiliqOooefD6xomHn86++Hpm+OPAi42zI+8O3af676tPvzCdfGw4el8zNLp5Y+zL+cfL3UNYy0WSewLinkK5p/GifhWrW8LqVbAOAux+nN4Lp7WDKWIwswNn9Gqyu9RpLWRasy6zzZTVqsk7qGu4snXw0e9Hnv5+/MUf58cszddW8/rAzHZlVjeZ2a1PaTOkiKnifn3j5c3GKxtNv6wfemrpvv9b1YAx7xBVcNjI6dVWHF9rv/HH4SeW1hvLlaeW8g7OpTYupYuJpCYstg4+0IDE1ALRQmlqk6LsKFV1DBWcQGtPoT+EcJShBWBQIbg3T+7JWtzFkQSWojE8fQBb6U9fCs9VZgsNeeJlegNFq4OzmxS8o4D4At5zY7VxcJndhYeWL+7KWXLIVDhkkDYZWhuafkcGtTMD3Zmp3Jk9b5s965Apc8pQOGSo7GmAPQ2yT4ftaKhdOm6bhtmkE7ZphE06YZOO7aBhNunIDhq0IwP83tjf9ucCEtiZub3AA3ZmAjsyoR2Z0E9Z0E9ZwP9kKG1zQHsmaEuX22Qu2WUvOeXInBlKuyyVXSZon4XYZ0HWbLLAnZnAf0P4F3v/hR/owIIcWIgDC9rJUO1kKGwZCtsclV2OypautM8Gttvmt4MO7aBDNnTALlvqzATscxDbbMSOjjrlKH2KpIlNYOlJ4sizj0MzlsHxP8TXVvJ7UU6POatjPUyg8ylH3fNUuwqhveWEf5XWr1LjV6nzLEDdcxE3DuzCgl1YsCsbceOg7rnYtr3v+W0L9CjEPAoxq0P3AtSjCLEuR/8lsALzLUf9KjDfctS3HP1eYDCXDOWi8Q1kjABIbsRobTijm6w4vVZ5ZjVdLEsXy9Ka5WnNypQWILkFTG5GE5uxpCYkuV6ZVKeIrQei6qHweiKsjgwR4SFCJKoOia2HYusUSY1gmhiNb1AlNMGsXvLYg8+3xi23pywP5i2PZZZnKstzwHJ14tOd2a8PFv+4OfHx8sjatdcbV4ZXTtxAuweBQ7dXmwa1DYO6ukFD2TGE3SPP6ZJndShz+pDsXjyrm8jqJnO69cxeI6PHlNNtyu5YTqzDk2th3pn3Z99Yzo9Zeu68a76sOfbkQ/s1A/cUWtCnyGmX01oUNDGU0wkX90KiM2TbL6bjz75enrGcGrGILpoKDxO88++LjphKjq00Xfm9/dbvgovGkqOKgsOqjFY4uRGL5CvDufIDDUhcAxhXK0tvlpb2Iw3nyEM3V8493fohPH/+QLk8jgtGVKn8Cxb35i+GlAHxPCqjVh9XrIrNk2RVQ/mNVH4TxmmE81vkNT1LjSeVnUOa3psrrdfelZ1YjaiEdybMOtLU9mlmm/TVnemmHRnkjizlDvqsTc60Q7bEMUvmmCV3yFQ4ZKgcMkCHDNiBhtino3bpuH0abpeO26XjtjTrEd2ZCX1v7G/7HoxtBmCXCVvvvmyyEZts5NtfeZbSngE4MVQO2RKHrAXnnEUX+rx95qxdhtw2U2mXCW4jtI6m79seUzZ04G/5/WfbGu2YCmu2DIVdjsIuR/Htbi0Hss+B7HMQOwZix0BsrDEhW7rckQXYMRBbOurAJBzoCkf6jHf+WGLTnOgy1f9s8/jLT01XV0qOqqvOfKgetETV6/2q8F1FgFcx6FuJ+1ep/avUfpWaPaWEdzGxqxCzUnTjwO65iEce6paPuBVAf8m9EHYvhD2KEM9i1LMY9ShCti+9i5FtgT7lqG8l7l+J+1fifhWYXwX2bwL56nABEclVJTciFQOb4lt/dN+3HB229Dz4VHYczGwZS28eS20YS6gdixGMRXHHowUziXWSJO5SEk8RLwDj6qi4JlN040p4vTlMqD/QYIiv18YJsQQhklSLxQvg5Aay+LDx0E3zjVdbdya+PJj5/e7MbzcnPl+f+DTw2HD+2fLlkbWroxs3Xm9eH10duIMcviQ5eh3pvWGsO6cWnlELzmlKj6K5vQC7F2H2Iow+knVYn3t0mdW/nN1lzGjXZXYYc3pWmD2biXU4o0Pf98ByadLSfWur+SJ16snWqacb/XeM4kGMf1xe1DXPaZst6pZXHoHaL2naL2IHb+p+mfjjicpyadJSN6jL7VMWHlGzuonCfpPo0te6oV+Lj+npHSp6F5hYDyXU49FCKKoWThSTtE41p18rvLhad07dd9N08fnmzbcff0itWYyvmosqnQoqGPPLnwgqmYupUaTXYVWH31V2mSra1FXtRFU7Wt6qLGuTV3QsVLVPNB5b6LgIdV+l+m6ttvzyjtGh9c2Vu2bAThlah3STPc1kk0nszFbZMBZtGXOOOQuOOUtOdKlDtswxS+aQLXfMBByyIIcM2N6qMeNf2WXC3wP7b30Pxi4Tts9CbLMR22zElo7a5WB2DMQ+B7JnAE5MpVOOzIm+4MmW+hTIPFmz9unj9llSuyyVbabSNlNpmwHYZYK22ZAdHf5vCP/bGPx7nEylPUtpz5JbHdozlPYMwIGucqCDfyOQgdgwITum0pEN29LRHXTUgaN24iDOzEWv/MmwmresQzL+Rbz1llk4aMg9TLAOGzN6zGECyqcc8ShQeBYqd5fC3ypB/Sop3wq1Txm5uwT3KvpXuwoRj6K/z7MY3VWC7SrBrA49i9FdJYiVn1Xg3gpsG2FAFRFQRQRWYYFVWFANEcKjrPdyUTyA2a2tv/K1656l4/ZW553Vrju6piGw8vhUYd+r8qNTdYOg8BxSeEhSekTVdMncPrghOmZit+FJIihaiETXaQ40meLFK5FCgtZm5PSuFB1cKexbzmnB0+tBdquy+bR88Jn27sTW/ZkvF5+aui6rui6B4rOyrkvw8VvqS89X7099uT/54dwD4sR1xflHusN31houGkRnNYJz2rJjRO5BLK+fZB/WWAXmHd/kHNnI6jSlNGtTW3RZHavpYhO7b7Pk2PvqM++aLm+1XV3vv7c59Ob321OWi8MbR25SXZfg7svooevak/fXzj3efDD1x6PZ34ZlludKy5WxT61DWMHB+ezWGVqLNKVRniFGGD0GepcuoV4VzV+Mq1VE8ZRJzZrkVn2SWJcoJlPbsLJT5v6nlnMvf7/65uudiU83X6/+kCkYp9VOpAin4riTUTXT8SJJVjtaeEgrvrTVdXmjZ3Cl65y68yzSdQ7sPA+0n5F1n5cfHlQevgIfvIr13VC3DGkLeuGYaol3zpxnttItG3fKxh3pmH0OZM9QOLCkjsxFR+aiY86SQ86SY86SQ47UIVtiT5fZZ8nssr4dv0thk6X626z3V9vZ0UE7OmhHh+2zEPss1I6O2tFR+xzMgYE6MGAHJujCBlyYCif6gid7KbgSia1V768EdjFm3NkqZybkmAPYZyvtslT22YAdHbbPQaz/gx0dtqPD3++1/EkR+G4PRvVXgUylNXuWyoGpdGAqHZgqB6bKngHYMwArPwcG6sDA7f8SE7VnAM65uD0D30knHDk6x1zSLVe5u3gxuGYmu0dVehoXXTFXnDXQ2qHEZiRCAAdWQ3tKgV2Fcq8ixe5i0KtQ5VWo8i4C/Spw33LCt5zYW4bvLSV9SgifEmJPKbG7BLXmXYx8n1cR7F2MWP/JqwjevvQpR638rAK3EQZWk1aE/xqDIl10nSalWZ170FhxalVw3tT0i67jBnnkIXl+VHtzZvn6pP7+4sYrxPIasTyWWp4pLBO4Raq3vJRYTj36IDhNMbrAZLH8QJM8tkGW2qasPr/Sfe/X/seW/vtfmy+ZKo9AFQcX+64Bv7wyPpj9+HDx9zOPjQ0DksYBRfMZVdsFtP+m/uLzzfvTfzyXWO5OfLzywvDLyPrga8vBe587b2yJr28JLqyVnTSUnlwuPL7C7jcxDi0zDq4xDm5kdi0nN+uTmnRprcsxQpLeu5bVoY/lL+W0KhsuGg/eXjtyd/nRkuXmxOfB56YLj/VXR9Yezf76UmZ5pbC8XPg8CVqmYMvt8bXOIXnNsaniQ3OMjtmcLmVGK5jSDCc1YXG1aIwAihVhSY3qAyIiuVmfJDbEt+hiG/EDdQpGN9r8y+rQW8udqd8fz356NLX+Q2zpPZZ4mndaK7y4WnrKkHuIKjyq455dPvLg1yO3N7ov4W2npQcvKS48on4Z0Q+90Fx5or30QDP4UHP5qen8Y0PbZYjV/CYs/64/+8le1htv5owHY8mVqXBhqlxZoAsLdGTI7JkyR4bMjiF1yJFuH21zJH8TXWZLV/7F23/2p8BvCB2ysT8F4g4M1JGJODMBVxbgzJS65iz4FMgSGwysvvc0sSGkAthThOwqwN04sBMDdMyBHHMgBwbqxML/G0Lrbw//7vCvS1N7lmo7Kz8HpsqBCTowvw1A+xzMkUl8F/ZniH220i0fd8nV2LMpB47ajoU5sOSeBZJ9lQup7XBOH8I8hMXXSwJK3oZyZeFC1L8C2lMK7C5R+ZSBPqXw7mJwdzHoUwrvKYF9ShGfUmRvGbq3DLcefUqxPd+1DdIK73uf2wit/LYFfo8wsJrcRhgm0ETU6mPqtSktBnqXgdVL8s7rB0a+XJ/7cn/p/Rj+Zcn4B7xuwTcsoNkCGC3IigVZtqj0liXMMg1Yni/9cX3q11MvP7fcWS4/i7EPS0WXNcdefrkybbky8cfQmy/nXrw7/tB04oH20ivTjan1m9Nbt+d/Pft8s/kCIh6kWi9rm85RvdeXj93bvDjy5eGC5anMcnfm6/XxX489/tx8Zb32wqrw/FrpCT3noJrZp83u0dD7TOnt2hSxJr3dmN5mTm7WJzRoEhp0Gd0bKW2m1BaKddBQctxQdBiqO0eef/n5zozl3tSXOxObt9+uPphYfzb3flT6ZULx6+jc6sjsyr3X6lN3lCfuoNcmvw5NWdpurdPESyktyqQmJL4Bj60lDwjVMQJNNF+d2GCIqVOHcZEwPhxdh0QJ5Yl1i3k9srMvPl8f+/h4+v2T6bUfskSvq48hJUewDLE8owNNFYPJDTJWF8gfILuv6QceGM88wM/cBy8+hQZfQBeeqM7fU119Qt0eNt4aMV19abrwVHf4FtI8KOOfWSruX0prmQqpGNuTN+3Flu1ioW4M3KtAZ8eAdmYqHViIax7myIbtGUoHNmDHVO6kS3/KXPw5a8kmR/avVVyO6jtj/8r+2z3VX0KcGYQjHbPPQuyzEPscxImFu3FwNw7slCPbXQxFifQZXZu5R74UHPuUd/gd8+D7lI6PwfxljzzUmQk5MxHHHMiODtvnYN+F2DEgOwZkxwD+PNn+BLJnwt/vx3yDxwa2c2KDrmzElY04MxEHxrevBicm5V1oss9CHLJRFybuQAdd2ZhnPmGXKXVjAi5MwD2XcMtT2+VgDizMNQ9x4Uj2VSkTmlBaB5HUDMQIFZF8ZXCNcm+ZYk+p0qcM9K2A/SoR/yrUrxLZWw75lIF7SiDrBuaeEmh3MeRTCgdWU6ECfVitMVig868mfcrRf/3qUIb8t74X6FdF+FsHYDUZWE3uq6GCuWQwlwzhUaF89X6hNqJWe6BBS+s2ZHZiuYeAnrvLV6c/PJGuT6KbC8QqsfIBM2ygujVc+05t/GxYsYD4lsZkUZFf5uAvo6qvv0xs9t4jW69jXfe1nbfwM8MrV8bfDb1auTxs+GXUPPTSOPCIuDb1/vrcl1+mvp4a3uy6aW4Y1AjPaLgDmsojRM0JUnxl9dSw5eJby5nhz8cerhx5sN59a0t4fqXsqLa4X5vbp85uxzM7yJxeU3q7Pq3TkNJmSGzRJjVrUlv1aWJ9crM+qdWc3G5K7dCy+02VZ1arT+uEZ8nuG4aLo1u/vNm4M7H+cGbj+cLGqPTdmOrjDPhpRrk+JV99MWO8Nap9NP91Umu5vWThnlFndSjT2+DEZuxAPRUtUkeL9NFCU7TQGCPQhfPwCD4RVUtFCpEIvjS5QZLXK++6qrv4YvXOm5Vbo/ofqg4CjKa5FMFsglASxZWGV0kiahaiqicYrYuCk0D/beLSsPbaa+3VUfzCM9XAvaWhR6rbw+TD1+ZHYysPJ1YfTC7fGtNcHkXuLa3cXFy7MLnZeW+Z04eFFC15Z8u8mZRTNu7M0rrnGd3z9C4ctQMDt44aJw7mkIvYc2BbFmjDBHYyVDZMpQ1ze/32f80pB7X+LObM+LYWdWZCLizQqwDxKUWCaoiYen2q2JzVscroXWX0vYttXtvHNXgV4e65iBsHdWGhDgzUkUn8O0LkT4SA9S7uO4F/RWi158gBrbnnYh55uEce6cbBnVi4E4t0YpFubLULk3TOQd3ZuGcu7sYE3Nkqz1zQnSHbk6fyYEjc2SqPXMSZg7gXEF4lpGe+MqgKSWjWZXYYExuw/TWKfRUK/0rAp0y1txzyrYD9q9CAasyK0LcC3lsOWRH6lqPW8binBPKvxIN5mjChIVigC6ih9lZg39/sWZed/9n3Aq0IA//sbxHu4yJxrdqMLir/KN50VX38kfr2pG6J+qTUrKmX35E6k0a/TFJ6GFar1Ws4towTmxD+bg7YfDipP/8EPXRL1Xld0X5VcX7YcHf2w8P5D0PD2sGn5IOpd68ByyhkuTb79ejwevM1Tc1ZuPIUVnFSXXFSX3rCWHZiueykiX9xo/321847n+qHTDWnkcoTcP2ljcqT5ryDmtw+LbNbTWsl01qpzC5DQgsV20DGNVLJbdr0dn1am47Wps/oNCa26hJbNYliIqObyD1EcXpU+b0S3inlqScrNyc/PJd8ebG4+WJh9Y1sbUyx9kZimJLpJyT6KeW7CeD3YbnlzpzlyONPlac0Ga2qFDES10QcqNdEi/RRAmMU3xzFNx8Q6iP41DbCSIEitUmR3weKBqCjt7TnH6rP3UN+OPXgd0b9QmTh69gqSWixLKhIvr9CEVw4mSaay2+bazotH7hP/TJi+GVUe3mYuPwCvfoUujtKPB4zPp0wP58yj8wvv5IaRhTqR0vwQyn6WGm+tbjVecOUUS8N4SwEspHdbP0uzooby+RE17gwNB4cgztHa0/HbbNQewbuxKYcWeTOHOznbGRnDmbLxK13dP8tRxa0nRMbdmLDTgzYlYm6cXA3Du7MRJwYoCMLcmKDngXwrgLQu1DlWwwEVYCRPCy2loxr1AXzNL4VpHcxtqsQc8/F/oWQjtvT8f+G0J6J2jNRK0IHFmL9NcKBBVn5OeV+yzkP3lVAehVSXoUaz3zKI1ftzqE8ctW7CtTubHxPIbm3kPApgH0LQb8CpV+BNLQcCC9T+ucv+OZL/ErAPSWwXyUVWKPdW4aGcalk8XJ250Zioz6kGgooV1lHn38lHlCJB1YR1gIqcb9y1LcM8SmBfMuQ7fO9pbBfORpQRYTwtcE8TWA1ub3Dad1lsZ7/Z38R+L8jDK/TR7eYopq0Bxpg5iGs+Zrp1LPlu1Ors8gHxPhZvbyFqY2E2gCA2PycHAQIglgGwBUA2RpfWLl0T37kysLp+9ilF8YLTw3Hb8JXXphujixfeqS+9FR/b/LT4/k/rk3+1vKLumIAyjsozz0E5R8h2Yc1jF4NvVfLPGjK6dNxjhhLT6+Xnl7O6ydzupT0DlXJCTO7T5PVSWR3qTM61CliKrlFndqhT+swJTRrkpqp9HYtrV2T3IynNKEZHer8gXd5pzY5R5fzjhvKTupLjiBl/fL6c2DzBfnFYeOTxa3nC2vDS+ZJcGMGXnsj0cyq9BMy3TSwNQ5Ybk38euTehui8Oe8QldIMJzbhsQ1kVK06SqiL5BsieaZInilWZIjgUxF8KlJERYiwSBGQ0gzm9aHNlwwDT95dHX13ZXjlh6eLltrjRGrVZGz5/P4SaViJMqYajuMp87qQkm5Zwyn5wD31tVfL114Zr40Y774133qJP3hDPpswPJ/UD09qR2Y0b6TUhIqcRPBXADKsol4oN66Nv2+5QGXy5wJzxn1ZyG6W1pup8WJRXizKg4V7sgkPDuFER5wZmBtb7cymHJhqewZlz6AcmKQjE/le2nbOHMSaSy5qzTUPc8/F3NiQNesi0JWNuOTCLrmwE1Ppwla658p35St8CpW+JcqAUmVAuWpvGbK7FPYqgj3yERcW6Pht1wR3yCEccgjrXeWf3qzjznqJOrAwBxb2p0DEkQ07smGnXMg5D3bOg1zyYZd82LUA2VWAexUS3kVqr0LK2u5izd5SjXcBEliO+xQofDgL4ZXKmBpFTI2c1oRkNYEpAlmSCEhswKJE+H4RGS7SBHPJsBo8od6Y3rKWUK/fzyUCqzD/Sty3EtvmZxXoX4H9BaH1cm8p7FuG+HJ8AkcAACAASURBVFdg+2oo656K/7/vc/63vufnX00G1FD/O8LEznfRLYaoeojWCYsuGc++/HB//ssb5UdAZ8FNv6rwZQWsn5WgY1NyqUKjgM1SuVEGbowvmK8/Ay49Ah9MrA5Lvz5b/HT5CXn1mebWiPHBxMbzxd8fz/9x7tlqyyUsr0/G6AU4h7DCE4a8Y6aMLiq1jUrv0qd26JPb1Kkd2uxeY85BfUY3kdaGpLUh2T2a9DYyVUymtWnS2nQJLVRCsyalzZDWYUrt0NM6dBkd2rQ2LL0VyemlCo4bay5/qL60VXp6ueS4tuw4WXxYVXZ4qf6sUnxBevYR+WB6dUSyNgGsL5FbMvU7CbYqJVZmwOWRxZXLz3Qdg6joFFV8SJPWhCbUowfqieg6daSIihRoI3i6CJ4+iqs/INRH8ahwHhkusD5UhCQ3o8xutGlobeDZl2tvf7/25ssPb1WWy8/fl3dL48vfxJTPRZQsHKiUsdqIyiNUTb+y/QJ46Znp3sS7m6+Xrw+bbr0y3X+jeTKhHZ7Rj87oRqepkWn07Rw6IcWWUN00RL1VqEdl5lHZhzvj7zvPAzm148GciX158rBicH85EpAv98ye8cpZ8C8A9xaAu/NgTw7swcE8ctUeuVo3tsaZQfxfELrmYa55mFs+7pGH+pZpvAtxNzbowgRc2ZB7LuKWj7rmIc4c0PqApVchtLsY2lMM+hYDPiWATym8pwzxKoJdOSrHHKUDHbQidGSQjgzSumvyJzbIgQU5sDAHJuHAJKwIHdm4Ixt1ZKNOHMQ5F3XOg13yEdcCxK0QdS9C3IsQj3zEswD1KsK9i4ndJeSeUsKvggysJPcWqfZVqAKK5sIr5nM68MJD6sKDeM1xNf84Xt0P15zSVwws03vV8c3YgXoiSoTvq1BF1GCxAm2sSBcl1IXwKP9KfHcpFFBBbOdfjvuVYb5liFWdXznqX4FZWVop+pWj2/b+IjDwuxH3fdv2tvvfEYaKtAdaTQnt2oRmFbMH6Ly5em3yt0ezX94ov0rVlnn04xSw8UZqHF3UTSjXXs5r3i4QE1LqrVQ7KtG/kq+MQ1tj4IdR+cYk9GlEsvZyaf0N+HUUsFydfNd1B+GdU5Wd0uYdNbIP6VmHjVk9uuQ2KrVDn3VwldazktppSm43pHUa0joNyW3qpGYiqZlIEVMJLVSiWJ3cqk8SGxLE+gSxPrnddKCeSG7T0jq1qa1oSgvA6MbLThr4F9d554yCi8bqAXX5MaT6BMw9phCelHdeBq+93rg7sTYi2VzAPql0XyH9R8TwHjN9AAxbi8T7EcnmuYc6Xr+K3aLMbMTiRXhsrTpapI4UURFCMoJPRfA1kTXaqBp1NJeK5OL7ucR+PhkqwMMFeHwDSmtDqwaMXTffDzz79fzL336YgX59Lf/16A2yQDyZXTefzJ/LqJMLBsxlvYqynqm6oxNHrsoGH+FDj8lrz3V3XpnvvVbff4s/mSRHZqjRGezVJPhmGpycR0fGVW9nsTfz5Ms59WuJeUzx7v6k7sQdVHgSozfLI4pHgvNeRJaPx/IW4gWSOIEisHDOhzPrmTPrnrPoyVJ5chAPNurKRF1Y8Ld15t/1vUMrwmCuMaBC412IunMgVw7onou45iGueYhnEe5egLrmwW65gFuucleByrpdsbcC3VuBepdArhyVE0PlzESsd27/gRD6HqEji3RkkY5s3JGNO3EwJw7mnIu65GGuBahbIepehHkU454lmGcJ5pEPeBaAXkWwdf/DtxwNrMJCuWhojSquAc5sRYuP6Vuuve978Ln/0cdTTz/139T3XtccurPWeXer/Iw+owtJakHjG9BwLhDFxWKF6oR6Y0KTOareGMQjfcoR/8pv/KwC/cq+kdsWGFCJWyekNevzLn8ZgP6V+L4a6m8L+I/+d4RhtbroFsOBFnWkQJbWJGsaWjv9/Muxu/rLL1aeS357If36TPLx4cLGvYX1e4vvLo+iT2bVD8fBu2PIs0X9W+DdOPp5Av70FtiaAD9OgJ+nUcs4Yrk196n3Hsm/qKo6T+Qd1mZ3atNayJQWIr1dm95ltNpL6VpJ6jAntRmT203fajVafwlIEOsTxaaENnOi2JTQYkxqNSe3LSe36mkduqwubUYHShMrM8QyVpeq4KCyrF8pGEDrzuMtg1TfTdPRe+ZzT9Zuvt16pbCMLH2YULxXan8lVn7HzR+p5S3t5hd8/YtU/2VebXmyZGk5b0zny+J5SIZ4PUagixLqIkWaCCEZKSCjeFQ0l4qqIaO4eCQXD+eR+/lkKJ8MExIxdXhiI8roxKpPGZsvr3Ze2/xBTplnkeV7U/ojt+HaAWXlEWX9Bf2Rhx/rzigaTs20nRvrvzJ59tbi4H351SfY7Zea2yPErRHo7ivVswlwdEo1OqEcm4Qmp4mZacPC4uqCZHNywfx2XvdaQr5cBO9Pg3dm3x26q85rG46r+CWn5UX9ICa+buad1eR0KdNbVAeEspByiV+hxCdX4s2Re3FU7rmIddD9pe2FqJWfewHhUUjuKsADKrWBlWq/CnJ3EeaeB7vlQh6FuFeZelcp5V6Eu+QjTmzAhQ24clQe+dCuImBPGexTjngVg265gAsLdOPgLhzSkUk4MSknJuXEIp1YuCMbt642HdmwIxv/JpBFOnEIJw5hReiSh7nm426F2LbAXaW4VznmVQx4l6j2lIE+5ZBvBexXCeyrgUJ5ygN1qoxOrOqMuenaRuuN5f6HG5fHfrszb7kysnr2qf7M89Vjz97VDmk5h6H0Dii5BY6rhRPqyeRGQ0qzOaHJHFmnCxIQflWofyURUEEFVFD+5aSV4l9mY0AF8f2SdXsXZx+XsBZYg39/+W/VUIFc9V+y4vxvCA+0Lkc0qCNESJRQmd4C1l7c6Li6UXlY2n1Vc/rp+ukXq6dfrhx5Zuh9rDk2unbkme7ezObNUf3QC83NtyvPJb+NKCxP5j7ffbv6y1PNo8mtF4uWG2O/Hrq7wj9PFQ1QBScNifVQeos2o1WfJtamt+szuldSO00HGsnEVkNiqyFRbEpqNae2r6R3rqV3rKd2rMW2GBLazIntK/Fty3FiU5zYlNC2nNy2TD+4kdamye7RVJzbEAxulBzFOb2y4n5ZzTFp2yW0/47x7JPNa2++3pn49cH011GJ5cXcx9eLmzPAlor6hBs+Uub3GvOGZm0LNG8tar/MUJb7c5bGsyupAiiBr01vfh/JM0UIDJFCXaTo26sk0TwihktEcbEoHhEpUIcLqDCBJlykia4lYkVQLF+a2azKaVVwOlU/gHr9hAJ6q9Q/nV8+fgc4eA0aHFm/Mf5h8IXm6ih+b5x4Mk0+nsBvD6uGHiydvz1//y15exS+M6p8MqkamQFez4Bj0+jUnHZsXP32rfbNuOHtlO7NDP5yWvFyTjIiAe5PEU8WNy69JBoHRmtPjp5+St2c/Xzp7YeLr78ce/qp5epq8WE8pVayv3Q6KH/av0CyO1/lWYB65mPuBZhbAfGtQsy9AHMvQHcVYl5FuHcRubuY2lOi3lNKeeWr/MrRoBrKrwLfVQC65Sq9y4hAvtG7jPAupXYVE55F+K5CzDMP8ciFPXLBXQWgdxG4Kx925YCubMQjj3ThqO3p+PcInVi4Ewu1zl5HNvrnAPzGz4mDOXEQ1wLUtQBxK4TdiyHPUmRXGexdhniXw97lKp8K5d5KpV+Vwr9SEVAtD+ZKw3mySO5iepOy+pRecE5T1DvDPTF38qn+1vTGvSnT0DB2YVgz8Hyl+aqu6Bia3Y2ktqJxDXBCI5HYpI5r1EWKqH3V+N4K1KccDagiAyvJgAoi4NsOjfVBajywCrMOQOu2TVANFVRD7asm/SuQwCokqAYL5uIhPCKIhwfVYIE16D7uvxwG1ViP1L4aah9PY+1Pgd8Q7qsmg/5EGMynQgTqMJE2vE6/v1YXJiTim7TJzXhinYzdDVUexXLb55ovkm1XtY2XsYYrePU5oGRA0XDX3P/i3Y3Jj7fH3t2Z/PhwwTKsstxfspy8b649vthwSt53Vdv9i6HikCy7eY7eqaD3YentSGYbUnJ8tfL0FrPXmNyMJ7VSaZ2G5HZDaudyasdqSvtqcttKattqWvtaSutKotgcKzbFd6wkdqwmtC3HNxsTW4ypYiNNrKN3aOJq5hltyqOPf7+5YDkz/PHQPf3A85XTT4y3pz6/kFpeqSwTkOWV3PJi/uvo0tcnEyvj8i0J/kVJfQI073HjFm7cVGnXJ7H1V/Cnu3Nfu64Zma1gqhBLFJkiawyRPFMk3xAl1EUJNQcEVAyfOMAjYrh4NA+PEVDRInWkSBMu0kTUqaNriWghFCcCk+uBRJE0Qbj4g5LUS3HDLGAYnSXvv4LvjiJPJzWvJeZF7N0CtrKAGOcg7Rygm5Spn4+DN58uXXm8OHBz7PjVkcuPpp9OAW+XyDEJ9XaBeDWFjkzAw2Pwy3FkZBp9M4+PS8hJqeb1vHpMuvxiWnPtifzqE+XTScPo4sbTmdVHU+sPZt7fnfo0NPLh2L3NulNUpmDSj/7UP2/JtxjeW4Z7lZBuxYRLMe5chDkXIu7FkHu+wjNfsacI8isjAiu1wVxzhGg1tIYMqoL8y5R7S1U+JUrrJr5POeRXhXuXQF6F0N5Scm8xtSsX9WIjPvnE7gLCOx/3ysM8OJgbm3RlUc4stSNL48LWubA1bmy1G5t0Z5PubNyDjbqzUWcOsj0VnTmIax7iXoB5FGKexahnMexZDHqWALtKVV5lyj3lit2VCl8u6FMj21M551c1H92oTO8gkpqhyKr52OrFnGa4pAcv61UWd02V9o323JQ+k2/M4+/eyPTP5tfvTX3pv/OuoAdNawLpfaaoeihYqAjgygK5ysAa2L8S96/QBVYZ/CsJ/yrUvwr2r4IDqqF9PDiIjwQL0FARHszH9nGxwBp0Xw0VxFUHcTXBXHVgBRDKRYKrocAK1X4+Fic2xjbq9tVAgdVQKJ+MqNWHi3T7edqgGiqkWh1Urd3H1QXy9fu4usAarRV8MFcdytcGVRLBXHWYQBcm1IcIdSFCXUidIbzeFCrQh/M18fXadLGa1qxKr5+ji6eKDs4febx+9tWXpiGS2TFR1K+ouaCtvbLe/+Trg3nLs6Vf785+GRr/dPbVp9ZbpqKjyuzuxcwOSXaXgtkL5x7GOX0oowtkdkO5h6C6a6aux1vNdzYLT5FZPUhyO5LUSqV0GOPEpsS2tZTO98kd75Lb1hLF5pTWlZSutaTutbiulYSO5QSxPrFek1KL0xvJwlaioh2p74d5ndNDj02Q2aIwWKaQrdeK9QnEMqL4/en8p1tvl6+/0N0fW346uXp7hBqeWZkGPi7gX6Xq30CzRab9/FZhfLKofwJ8vjjxrmkIZ3YsJgkk8Xw0XqiLE5hj+MYYvvEAX3eAr4nnUQl8dSJfnSjQJNTpYkWaGAEVKSSiRGRMHXmgnoipR6NqwQO1UGITntCE/iBFdFLEsKDSTS5Sr6ex19PY5CI1r9TOyLEFgJQglAShpIhWiujmldqxRfLZFHp7RHH16eK9N8qXC8RbmfqNlHy1hL9ZxEfnkOFJ8MUEMDKNvl2gZqTGOblxVmZYUBqnlvTDY/Dz1/DYrH5iyfx6Xj88oxmeNTyZMd8fX7k2unH6nrn5FFLYKt9fNLu/Eg7jUv7VpEcx6lwMu5fju6sprzLIpwz0Kwf3VcL+pYhvMRxYqQ4XGuOaTDG1mlAuGlCu2lum8C1X+lUCAdWQT5lqd4lqdxHgWwz5FsN782HfAiSgmNzFBL056O4CYneh2itf7Z6vccvVuebpnDkaF7bGhaN2Y6u/IWTh7mzUJRd2zoOdOZAzB3LJhV3zELd81L3A+tQlsqsE2lWq2l2m3FOu2Fup3Fsl96+W+1UuBHHnksTKglNa/uU13rmV8iOa2jNrrRffdw2977u23ndD330NPjNMvUa3logVCb48C318PPulZ0if07QUL1hKaycjGsB9Qrk/V+bLVfnXIHsrMN8yrX+FPqCKCKhGAmvQwBp4H88auI8HhgixEAEexEP3cbHAajKwmtpXow6u0QTVYPv5+H4+HsbDIuvVCW3m+FZTRB0VXkvtq0atryaF1qjD+bpIoTFcaParpAKqNUF8bahAHybQhfK1oTXqkGoipJoKrVGH8DTBPM0+njpQoAkS6ULrjeG1piiRMaFeny5Ws3vIqlOathtrJ4e/XJm2XBz7tWWIKj0sqTgJl53AK0/pem5vXXi2dvm58cQ9qvUyxD8D5R2Up7VJUjtUqV1oaieW0UuxjxoLTyyXnjBWnTLxzhmbb5g77q8KhnS5/XB2L5rdp6Z1GzJ71lM71lI7NpLb1hJaTHGNurhGKkWsSenQR7VoQhuImGYqvV2b1UYxxWjNQfXBwbULd94/fvPrvRfLU9IP1LJFQWwuwsYFbHUC/HzrrWnoKXHtJXVrVHvvtfb+G92tl/jtEXxkYW0C/DxL/LaktYwjX+9PGy6/0R0fXmm7u1xxCs9sVSSKoHgRGSc0xPCNsXxTrMAYK9DHC3VJQm2SUJsi0iUJtbECbUytLq5WG1Onjq0lY+rw2AYyromIECERIiSmgYhton5YAtRLgHZRqZuX62cl+lmJfl6uX1Qa5hWEDNEqcZ0C08oQrRwxymGzBFyeUS6/WtS8mMFH5om3MvWkXDMupcak+NgSNjoLPx9XPX2reD4OvprFJyT6ablhTqGbV2pnpNrxeeLtLDE2R76ZJ0dmseFZ7NkM9miCuD+uvTexcfPN+7MPljsvGxliIK0RjxVhoVzUtxLZXY7uqcL9aij/aiywCgnl4pECdQSfCqkm9lWTwVx1fLM5uk4XUoP5lwF7S1WBVUiokIps0EbWa2Ka9LGNugghEcaFQqsUQeVS/yKpXxHkV4ztLSG8C3HPPNQ1D/Mo0HoW6505amsuHLULh3Rjk25s0o2De+YT7gWYRx7qkYd65OEeebhnPuGZj3kXkd7FhHcxttv6tmsF7FcJBVQBGZ3G7HY1sxstP0E1X1vue7h56P5a7y3T0fubfTdWuq8Yj9xZPfV4/fhDw9DYu2nSIsXXIM26UvP7K9nXgQdm3jGY2a6itSNR9apgocKfqwjgQv7VmG8l7lum8a/Q+P/5KkNQDWZdZP558u1WLYSnCaqhgms0YXx9eK0piKvZx9ME8TUhQl14nT6q0RTVaIhs0AfziSAeGSJQR9QbwkWGYK56XzUZytcGVpMB1VhANWZ9QHQ/Tx1aTQRVwOE89X6eOoRHBfHIfTwyUEAF12pD640RdebohuXYel1SI845qBXf+HR52vIMsdyYt5x9+anlEiY6CzVeUlecAEqPgB3XlrsvI0euol2XYNFJecURWX6vnNOHlp5ezTtmZvQZs7t1rEMrBUfXi49tlBxdKz+2Irq4KRrcKO7XZrdhjC4do3uF1mpOFZuzOjdp7aupYmOKWJPWSqS2wiktQHyTMrnLkNCuT2jB08Rwbi/SNGi8MvrHW8AyBVrwFQukt+Ami3bdoqI+yIl1pfbXafiPG6/MvzzXPJxcezi1cvuV5v6Y4dns2qMp42vFpwnotzHojzHE8mDu/cADpOMXpegiUXZaw+zBkhrgAwI8VqSLEy1H8c2xQnOs0BRXq0+s1yc3GlMaDCm1+sRaQ4xAF11rimswxzWZYut1MfWaA43quGb1gUZ1TAN1oFF9oFH9w6KKmldQczL1nEw3JzXMy4xzUsOsVCOFtApMr8R1UphaVFFLgHZJpZ9X6udU5imFYVyqHpeqp+SaKaV6Sk5NyamxJezVHPRiAng2pnwxAb2axceXdFMy/bxSO6sgp6XkjIyaXCLfzCIvp8GRGeD1IvJ8RvVwXPVwAns4Zbw7sTb0Yvnk3eWGs7rcTvgAdyGkYiGEC4YI8EAu4VeJhAmo4Go4tBo5UKdNFi/HN5rCuJRvGRRTZ4wQaIMqMb8S0KcE8CuHg/lURL0usX05+9A75tF32QfNGV1UWhscVycNqZwJKJb4FSv3Fqn2FIO7ixHvYsyzCHcrxFzzcecC0jVf/X1ueeSuAnxXIeZVgO0qwL0LCa9CyruA8i5SexcS3kXk7iJiTzG+t+zbDmRwJcQd+No29Ef39S/tV4ydV/FjjzRnhw1nn2t+ebs58FjXdw07dIPqv6ntu0ldHN2aIS0KYhPRrKk0H2egr88lv1169aX+kjGrQxXXqAgVKvfxwH18fB9PHVBDBVZrgri6gErc+lZ7YBVm/RoK5WvDBLrASjKEq90vMIQJdCE8TZhAF1Vvjm3ZCBYtB/LMgXxjsMgUKjIEC7TBAvX+eu3+em2okAgTkQeaDbHN5ohabSif3C8i48SmyHp1MA8JqgJDapBwHr6fi4VWIxF8IoJPhQuoMAEVKtSEirRhtbr9dfr9dcaoRlN0nSZaCNHa0NrBd6deWq7NWQaefe69ZWgeRDuvUYcerLRcIUTn0e4buotPV2+82ro68nHg4VrPdZPwNFF2BK88aaw5u1nQb6J36ehdBnaPmdVtZnQac9p1NQNbNSffF/YtszsM+X0bub2bGeKVtCZTVvsKTWzIaNOyDxkrTq9Vnl3OPYilNsmSWtDUNiqlBchoXqw+oTo/8v4VbJnXWJR6i3rTQq1ZqJU/jO8t6lULqPkkJb48ndm8+tJwb2x1RPL5yez6nbe6l4vvFinLOPjrNGp5rfr9ueTrM8kf18e2Dt/A6s8AvHPG0pOr9C5DQj0ZK9DG1y4nNK7HN6zF1pti6w0JDbrkZmOq2JjabEpq0McJdbF1yzF15pg6Y1yTKa7JcKBBe6BRHddIJTRrklv1iS3ahGbND/MKYlZGTC9R00vqWYl+TmqYlehnJOoFpXoJpBYBfF6JLqooGWyQgsZFpWFWrp2Va2dk1KSMnJaSU3JiVkFOK8gJKfF2EX01i76aRd/MkxMS7bTcNKPQLyGGOZCcUxILgGZOSU0sIWMLwLgUmlYib6XgywXlyCL+SmoaXlx7MLF6/dXGsVtG4Qk4u3EmjjsdwZWE8ZQhNXBIDRJTq4nkYeE1SIyQjKvTRAqJoCrIrxyMbjBF1BpDeBq/cnR3EeBdqNpTDPqWAaFcJLFVwziyXDiwWnF+pWrQVDKAMXqB0IqZwOJ5v6J5vxJJYAXgXwF5l4Cu+Sr3IsS9CHctIl2LSNcitTX3QtKzAPUqQLwLEO9CfE8hubuI/Pcj4VOM+5aS/uVkQAUVVo4Ud5iPXbcMDVuO314+fE01OIzfmdHemsQeLZquj2lPP0QOXgfFZ2XcQ9NtF9Dbb96D5AdCswZSGwvo+xnsj5eA5fizd8VHocRGRaQICOFjIXxtCF8XxNUEcTWhAl1knSFcpAvlq4O56uAaTQhXv1+wHC5cCarWh/JM+wWmML4+hEeF8smIWm1M83JE4/uQ2nfBteshdashteYgviZIQISJyNhWfagQ8q2Q7KuSR9UhCWJ1YqsmvoWiH15P7TTENhFRtXB0LRZXT8TWkjFCPJKHhfPwcAERXktF1GrD67T7azVhtbpQkTay0RTVoI0QwPH1YG6fmnfG1HDR0DKobh9S997Unnq6Ovhm6/SL1UN31YduE1dGVh9OfXky/8fDWcvNiT8GHm91XjGIh5b5p3RFh0hGO0JvxxldupxuU063idllKuhdKew1s9v0OWItu91MbzVlNusZHSv0dmN6E5HZglWcWu19YDkxYum+94V/fpndo2Z1YgV9SPOQ9vLY1gj82zT1aRpflumWEfMqubapXvlg2Pxdt2pRYluzyveX7sODj4h7b1aezW48mjQ/m1ueRn6V6SzPF9Yez21cHTVefKa/Mro1OLzVf9MoHjRVn9ooOvaR2bOZ2mxOrDMnNawlNq0nNK0kt60kthoSW7TJbdrUdmNamyGpyRBXq01t24xtMMfUGuIajIktxoRmXUILlSKmkpqJ7F5jVpee1q75YUaKTkuwyQViapGaXtTOSvSzUu2sVLOgVC8C5CKAL6iwJZCSI0YpaJyX6xYU2kWVZkGpnpURszJiVkHOKshpGT6+gL6eh0dnkG2EUzLjtFy3iGjnIWoBoBYAal5FzsjRGQU8p4LnVOCkQjkuBydU+CRgGlOsvZZsDi9+vD/x6eLzze5rxorjaEqDJLh8NqRSHl1LJDToEurUcSIyigftK5P4FM75lUmDeUgonwzla0N4msBK0qcY3l0I7imC9paCviWy/XxVWjteNGCqv/6u/f4H8d2VumumytNmZg8VI5AGFE/6FIzvLZ71KZX4lKm8S8BdJZBnCeZeSriXkO4lavcStWcJ4V0E7y4E9xZBPsWobxHuU0TuKST2FBJ7iylrvqWkXxkVUEEFVqr3V6AZ1UD3+Q9Xhy0XHq6dvo/cGlM/lWgfzCOPFokHc9T1t9TZx1jvkELQP1N3TDJwE5MC6wS1iuk2ZMT6HPlhgrDcnPvafW89vVkeVwtHCtT7BYb9AkMIXxfMp8JEZErXemL7SmyzObLOtF9g2i9YDheshQvWwngr+wXL+wWmUL42mIsHceFQAbK/lgpvXAur2wipXQkR6sNE2vBaKrIWjRQBIdzFlFY055A2oxOLq5fF1C7E10sSGhVZPRpaJ5nSiqa04qltVGqr+v/n4r262ki7de3+Sfvk22utt9uBnJNJBoNz7nYGJIRQlshgcLYxzsaAyTlHSaCcc+VcyhLJqfUd0Ovda+8xroOqOquDa8xZs+75lEqxYjGWx4Ny6+GseiiLh2Q3oJl8NL0eTa1HUvhEupDMFhK5AqhQ6K2QeM7JHZcVJt5zsPUL+XohNqT6MbzzbUAVe7NEPp3wvJrwflmlx9TROeOPFUdixpQY3PzxefOXuA+uewb+2eW90uY71wKdaUGqW6kLnczNHub2Y+pGF36tA73eQVxqw250M/XvDm90k+cV7rNyW81L4sliYsiU+KJP9K0lHk8nhG8C4rfIqOhysAAAIABJREFUp81vm1BiGzs0EEFfJOxgMA+DsvsxKrYLs7tefE9n8+9YolMbzKQyuKyLr5vjG9aoDjgwIT+23fGBZdenec/Tr/b2j5aHA0jnF0L2Gm54jl9uwi40B88pgpVitkzIlIqYEiFV0AhdexI/+5CpaIbL5NDpJqyymaxUMOUy5mLX/ml5oEiAFYuxcil+Wo6ebSGudNPXe+j6Dwd3nwfPNwO/qY2ebROwbYS2jahKhyq1iFIHbWkBrRU0uVGrDzN7EKMLMbkIg53QWlCTA7e4cJMD1VlAnQXU22GtFVaZfOsa9+q2c0HpnN9yLKm96zp4y0SqrPi2DdY4YY0T3rEjWjukd8IGJ6hzerVOp8pmU9nsagewaUVXDMSKnl03x9et3xaMP4dUP7rHIje6PDm12qwaa5mEqJT7T0voUiF2ig/mcFzJDyxJDyypdc7f79iP3/OdeAAfuwcdLe/8cRs6cQ9OfuBLumfPrXec74A5HwKysWjzRKh5LPRsOdEy9qPmFVutcGRzNMl3VUl3NUn3zb/fsfzrjv2/7rj/4673P+6A//sO/L/vwP9xBzx+z5d035t8z5t0D0i6A564Ax77C/zjT+DEbfSIk3eQpLto8j0s6QGe+cBXyXXV95APv8SejrB9M/jXLXJCh43seGbN6JKdWbAEpvXh8e3Yx6VA37R/cJFR6ym3lwaJsB316+GQEtgb1e0+mYtdaXWdkaKnBExBYzCnMZDBo9J4cDofLGsNlrcESuT+Iok/XxDI4QWy64NZ3FAWN5DJYTI4RAYXyaj3ZdS7MhscGXxPBg/LbKDTuEhanS+H7y2XQaflnhKB6YzcLPu6+3Y78XQ50fiR+uuR41Kz7rRIdVpqKZU5yuTOiiZfVSt6oZO50hO+9ihW0cSUSqh8AZrdgByRxUPSeHCagEgR4JlCPF9CFMuQMjFQJXFelDs4z6HWL/TntR+T+sSo5mBQFRzcYj6twl/V+KwptGSPr7r2N7zfFyz7o6rwiCr2din0bCbYMuznvaduPIGr2ryVHfDFR3DDkF80SolGGNEIIxxmOB9Q/heqc+Fb42fy7gv39YeGmpeu9snQO2Xi43bi7UZiVJd4PbP/eJh4O4ePqohFE2LASOJwF437XTRI70bIWAygIm40qrMxRveuBfhlBhNuPOEhE07sm4c6dJD7O25mXgMuGulxJfluBnk+jLa+9fG6bTWd7qsK4GoLcbmZvCDHzsrx8y3EhVb0bBssGPp5/23wQpfvtMJWofCea8Mvd4Wu9URvPolf7mDONiFnm6CzCuB8i/fuM1LSv9c1+evDdqJ78sfdHs9vaqNnx+zTmJEdE7qlBVdV7qVNx+KGZX3HprV5rT7E4oWNLsToRM0u2uKiLQ7U6kTNdthgAXQW0ORA9XZUbfRt6X1rO56jb8IltXdDj6itjMZJqyyw1onp3ZTWSRhcuBWgbABpdAFGj0/ncu04PSq7b1Xnm1H6ZlXYij40v+OfVAeGNuPPZsKcXqxSai8VeKqbmEsd0UoZfVqIn21mLz8MV3WwuY2e43eNx+45Tj7wnayFjt2D/vMv3/++4fuvm/Dvt+DUGuxfN8x/XN8p5NtvPMa471nxINs0Guya3n+28Pfz5UTn1C9On79a4ch6oD7+10bSXd2Ju8Y/7lp/v+v41z3Xv+76/vOe7193PVk8OJsHZvPArHooow5MfQAk3wNO3AGS7yP/JuUBmlqDpdRhmTXAeRl6vdlb8xhSfCJezAY/bwaHtunhbWxST85ZmFkjM2cMrTp/LFl/jav3pzZDSi1hc9JuJGBH/XoksOxg3yyBwj7bnUfAlXaqSh4+LY2fkkRyBFQmH8oS+Ipk8Ck5Uiwni2Xsvz3M4rJZXDaTS2ZwkUwekCPw5EtchTJXkdSVy3MVCsCCBk8u11whdtx4CN3qcV9p1rxY/D5lS2yiiWUgMetMjJkSjyfI29071XLtaYW1osle1eK52IX/9TJS/zkhGUlceRQ/2x4qllJ5jUgOH83ho7mNeJYAzxBRyY1ISiOcLyNLFUSZFD7XBN3sQGqfwPL35Ifl71OGxIgqNrBJj6qZCT07qiHmneF1YG8LPFDBP1ace9O60Ixhd9mVmLIl+nWJnsVvnM+Ba8/xyy+oP98G7n8i64dowVhQOh0TjYXuvwVvv/I1DrDt0wfCL3TtK1/tK5/kE9U+Gu4cjXUNByd1iUVzYkK9+27a9X7GuGKG3WwU391lv+2bIJ+PpkHGD9JRxH9gA0JuZN/mPXDD36lwgoklQHrXgwd9ZNiB+Z1EBI0mwHBCCySm1QevRsimVx7xc1/DM6T+BVnzBL/zELrzEKp5jvP6aP4H+slSQjLk//Oxo1qurZaZr7ZD955GOb0HD575bz/CbnYB19tdV5tNN9pNonf4y/lvY4aEGk+MaBPSt67fDHZIZwU0JnDHgKh18Oa2b3nDPreiW9rU620+H8b4MMbmxUxOxOIi7V7G6SVtLsRsh41W8KgY6myI3oYrDdCG1re87VnV+LaMmNpCqm2U0oIpzYjKAm/bcI2DNLoYk5s2uTCjCzG4IaXJtmV26zzEhhH9MmPuGzb0T7tmVPSHWd+zUahnnBV9ClzphM/I4HMt/tMSskyElzWipUKkXIqWyNFCMZzT6EvlepPqfMcfeP+4C/zrFvz7bezYbeL4HfLEbTTlHpJTBxXUe8uE7gutvrvP8IZ3dNtIpG042DUWf7bw95OFhOLr3oOX1NUu6Pbz0GkFmF5rTqmxZjWAmXwkqc73+x1bBtdeKPSWy7FSKZbPB9Nq3Sn3PakPvBlcJIuHZfPIrHoijYsdTSYz66FyBVzZ5LnUCdT0kS1j8WeLe73LkVcLdO88Mq4Nje/4Z03hRcvulCY8q48t68M7lrDZGTT5AlovveNjF230qzkP76X+9kPXzS7qclusShErV0RKFYECGZoldOdLXAViV6EYKJZhpyRkgYAsFPpPiYNFokBuA5bXiOQLfUVSz9lu9NpL5spT7FwLcKHJVyW2nBFqb3XaFZ+Ih8NER79ncCOyZP97G05seP5edf7Y9P7a8iTmHQn5EFvdYiloUFU02atbgepW6OrjwP03P28+P7z8eL+6I1oqZwpEZG4jlsNHs4RYlpRKEaBpQrRATp1u9Ve30Bdayevt6BWFvW0g+nbpx+f1/VHNwdhOdGybXXLuDWwT77fgr1p6zh5fcu7NW3dH1f7eaeDTRuj9xt6zxb2msQi3P3zrXfDiC6byIVnaRlS009Wd/nMPA9XtdGUTerYVu9rFiAcS95+Fr7diN9uJW+3kjRb4XhcjekU/+gKsWA6Uzh/vxi3P+teXdZjX/8PL7HvImA1hASpKRX/AwX0XEbIjQavPb3MHYGyXCfwIx3/GD39Gv38L7MWIcIiMxtHwARz828cmLEhi2fDzwxTb9d7XOx3sm4s+HfOLXjtre3QNL82KT962r8irpXDXGCb/Ako+IpyX4K1Ob81jRvphv2Uw2jrASN9BtY+MdzuU/JeG3jl2xpxYdyfWnIkV269F8/ffdFavxuzWmHwaE6wz4zozvmOE1Hq3yYm4YRJhAjDt92GMEyStbsJgg01OxOJGbF7C6iZMDvSfyaqN2Dajm1pweduzvO1Z18EqM7Ftp7ft5LaVOGLHRurtrMHBGOyEzoGavYTGCaut0JYZmVPBn6dtvYPGlwOmoWXs1bin6YOV99J59yl09SF+RoEWC+HTUqZcTJUKsVIhUibBTknRPCGc3uBNqfcmcbwnao5OBIN+v439cYc4foc8dptIvkdk3Eeza4H8Olcp332uCbzZBdU+99U+czb0Qs0Doe7J711TP9pGfzQP/+B92Pvzib+6Ba1qwas62Iq2QLGczhchuQ32Yomnqo242B081+Evk+GZXF/SPWdKjSedA+bwsWwBnt1IZjVi2Y1ktggtUMB5ck+Bwn2mE7nVG2gc2G0d3++ajD6aYN6vhPoW0P51ckITmNCyS9b4hn1v0xLVew+N0L7GF9l0h+Ys/g+reMcw/FeH5XKz75yCON8aufb42/Xn36u6/PliT6HEWaxwF8s9hRJvbqMnlw8WishiKXO6OXS6mS1VYMVy8OqLQMtSoluZ4H/dl3/99mg28Xol8XrpV9/iwefVvZGt+Kgy9PiL9usqtGGNql27SkdE6Y6pPPF1b+KdMlH7hjkjN1fILGVSW5nMfbYdv9gdvPgodrYzUtESLJbTBSIyT4DnCfAcIZ4pIdPFRJaULG7xn+mIXOgK33gcqX0ZE33YaxvabfnCtA8gb5cCXzZDA5v08E6ob5XumYYeT8N9K1T/VmRoe/fjWvjRKCJ+6xS8BWp7oRuPgPNd0JkOtLQNK5ATeZJArihUKI2UNUVON4dOy4hyCXxGBp6XA9Vi5zmJ7YrcdVlqvyCyXJM67neY3s3CW/aoCfm1YQ6t6BgT+AOgE07slxXYdyAHsD+BhRM+et9H7wJs3IUGPCCL4hE2uBuO7+8eHhz83N//sRs9jDKxMBPfo2M/sVDCSSR2nD/n1bvDK+zrSc+scU8NJGb0+29moNdTwNhOdMOb+LLlf79KvV4gH0+QTR/hhueg4AXd8in8dMz/YhJ/OUW8nIBfjAPv5pAxlX/ZHFu37apd+wbguxX79ZvJCRjsXr0NNNhgs5Oyuhm7l7H7SAAPgCQDkjRI0iDJ+DDG7EJVeqfa4NLaALMbt3pJi4cyOEmdndTZKJ2N2jJiKzvAktq7pgWUJnTHRmodtMZO7dhojYXSWCidza+zMTobpbURWhumceAqK76sQ6Y20cEF8PWQq+ONvuO98dEw2DqA3nniqJLbKpvBqla6vIkplzFlYqpESBQL0WIxViBEshrAFI7nvyX0HLvv+/0e+Ptd9I+75PF71Ml7dHqtP5vD5nKJXA5UUA+UC6HzcvBqq+OyQn9Zob/90MXtJcWfos1fD9vGEjUv/X89Zq52UZcfMhc6/WdaqFIpViKBi0SuiibgUg97p+/wwfu/rz/dLZYSqTWupPuutDpfJh/JEeK5IjJbhGcJ8EwRkirzJUk9yUJPmshXpMDPPQzcehHh9AWF7+i2IVrx0dE94nq7hHxcgUa3qQlNYNG4u2jcnTVEpvSBGWNo0hTrV8VezofvP3Lc6PBeUIBnm7DL3aEbz3cv9ITKmqHSZu+5LuRiD3mmDS6VgeUK9EwLVdXKlsnwqlb6XCdd2QpdfkxKpxJPVImOpUTb+OGrpcTgTmJYmxhS/RpYj37d8E8oydcjuqFF+6IWVzsjWu/utiemdkfXXD9nXInWqb9vPoYr5bYigblU6j7Tip9uISta/GXN/hK5v0hCF4jIfCGRLyRyRUSGAE0XYTkSslBBFzexZ9r91x5Ha17vifu/C96HuC9A0Rvo0QTzbJrqHvZ1Dvs6xlj+G4jzwi3sAxWfyK6RcPtQiP8av9ZivdTsqpZ7SsWeIiFUKCHypUyuJFDSepAvi+aI2AIpXd5MnOtAbz7BHvRhrRORZ0vx96rvn9QHfSvBZ3PEkxnk1axvzREyIXseNuFlEy4iYUMSGsfPNV1MYzu0gQnYn4D8CRexD/gPkfChlwjhdJwN7ocje+FILBILx3bDsb1QIMr6o0E2HqOjh1jgh4f4YQF+6Nw/NO7v81psB4w7mYSZ+Hvbd6ABv1nIhMufWLFG5ozhoU3q2ahX9trKf2oVPgOa+pD3c0z/Mj6y5Z/RBOf1oSVjcMXIrBrJVROutFEGb8CBxH/zoIQTQm1ezOrBrW7K4WPdkN+LsiDJAATlwVAvjsE0C9N+B0BozN4NrW1T71QavWorpLPjOhdtcDA6p1/rYNUWckOPrGrAdR24ZUTUFvyoBqot5JGBentAbw9orbTagm8a4E0TsmbEVwz0ojY4uRX+OEM/+gLU92jkHyDpZ/pmt++U2Foo8ZY20WXN/lMSulhEFQmIIgFR2Ijn8tHMejiFA6TUA0dxreMPgD/uQ3/cQ47dx4/dJ5NqmHSuP48fKhQEixrpYgFZIWXONVEXW6FqmbVcoC8X6M8p7Nc7ofvP6Lre8K1H9M0e5kYPe7U7eL6DPeo/y+XYaQV4th29+iR47+332o+JP3t/nGkL5gqQ1FpvKhdM58HpDUh6A5LWAKVwwZM84HeB+19Cz3EBdFKApTfiOUKiRIKfkYE3OkHuK4j30t4y4Hk6jTye8r5Zxj6uM5PGvz+uhZ9MgE8noU8boRH9j4Gdn30rB+0jIfHn4J2nWLXCVSJ2VDRBFx6yVx4HHnw4EIwkRGOJu293zz8kKluQ001IqQw83YQUiTynxO5SufuUxFHdAd3/EBOP/mwe2WseCrePhJ7PxT+sxD+vR4bW2ZENYmIDG17xjW+Aq6aA2ruv9Bys2WPzlh8D+kTHVOLeS6ZK4SpstJRIvZVtVGkTWSynj9I2BVI6X0IViMgCEZknJrPFRLaYyJGQeVKiQIaXNZHn2pkr3eyfj+i/HqF3H4MNfai8n1R8RuQfvfJ+XPgheOcxfr0D+LMTuvUQffCUvveEudqGnVWA1Qq0QkqUiMlCMVsgCRdIo/nSeJ5kN0cUyRZSuQKoQOA4rbD+9dwt6IemPAkVk7DsJUyxxA6T2EK/r4LxRRerhaNGOGaCD0zQT63754bpYGYj8HUWn9sKLe9Eta4fZuinybdrRqIOPGoCSIiKEcwu7Y9RbJgOBNlQkA37qQDNhINkKIL6Y14ibIOiJt+u3rtv8O1bsZgJDRnAoAGI2LBDD5Nwkr8M4MG8FpvX0xNq8tMi+naG+LgYHVz9e3Dt+8AKM7qJT2/TC3r/mtm/ZmHXTcSqEdoyI1sWSGkG1GbgN5RiYYL2IZQbIJ1e0g3QPpgBMQalWIyhUBrHGIIMBOhgBKWCLohS24A1g3tebZtXOda0gNJC7NjoHRursfu3rYzKTChN+JYRUZpQpRlRmhGVEd42YVorbXD4Ta6w0RnS2Bm1hVRaiCUtPKuG5zX0nDY+ptz9vBjrm4mJ3yI1L+BL7d4ymbtAAuRK0AwBmloPZQvw3EY8j4/n8fHcBiKHR2ZwiFQOnsxBkjnQiVroeA187AF07AH8+wP0+APseA2SyiWzBf58MVsgYopEdKmEqWhiTivwYokvj+/I5VmKhM6qZujaQ/rPx4GzTUhVM1LdjJ9pJkrFcD7fV9AInJKi1e30uU76Uk/oyqPoxUex6o5omSJQKKYz6+E0LvJPJLoOPMnxnagD/uB4/6ve83sjeLwRT+ZTqTwqvZ7MaUCK+N5L7SDnNdnwDm4dJXtm/R3j2MvFyHvlj0F94ul8VPIJEn0AOkYDL5e+vVv/+8363x+3E08Wv/M/0JfarGViU2WT7+rjwJ3egzuv4/X9P/mDibt98cs91OUe+ubz0O3e3T9fRMtkvlyeKZ9vKWi0lkrd5zvxK49J3qf4g9dEzStY+AnvmQj2LkY/roa+rAU+LGBvpn3v5qERVWBKvzeiiQ2pogM7Pzsmd6WDB3Vvwhe70FMiR4kUON1CnpIRRXK2UO4vkLEFMjZfyuRL6HwJlScmi5r8hQq2QE4VyemyZqayja5up6ta0XPtyLlW97VO4M4TsOYFXN+HyvqZpq/xmpfh693+q13+q13+Cy30pTb/hbbgaRlVJqVLJUyxJHBKEioQR/LE0RxRLEcUS+OF8sTRsqZIqYIoEljLRJq/ekyyL54h3d6C+3AL+r4Jxjd9ESUUWfeyixZ02YSsWchVM7OgpWbVzJw6NLXuH14gP44DfUP2oXlw1RBUWoPrFvIocbljJ8wexo2EACKC++P+2GFw97s/dkiFdhE26sFDFpA1eFiNk1Xa/JsWQuulTYjfhoZNQEjrDGqdYb07rvPszqngJR05r2Mn1ezETnxa/2tcnfiyHBtcJsY2sbkdalFHLxnIJQO+bsI2rdiOg1Tb0S2Tb13v/g2laYSiIJz2IZQHpLwQDWIMQrIYw5ABmg7TZJAkAywVDJL+MESH7Vho20Utaj1TW7YZpWt5B1rToet6TG2h1RZ620ptW6ltK6G2YioLqjQjahO0bUa1VtLoDJjdIZMreJS5UdqoeQ04vOIaWPJ9XMDeTJMvRpme4Yj4U/Svp3RFE5QvBtIaweNc3/F6KE1ApDagGQ1IFg/J4eHZ9UQml0zj0Kl1VHId/k+asRY5XgP/UXsEeIKLpDfiuVI6X0bnioh/kgpiPEuIZQjQtAYolevN5gMlcryqlT7byhQ1+gr53oJGoKARyOX50utcGRxvLh+samWrWunKZrpYSuQ1Ipn1UGY9mtmAp9fjKVz0ZA1yvOafGNfJevQEDz7WAB9rQE/UEyc4ZAqHyqqnixrJMgly71VYOBAXfmEVYwH5MFv/DpIO+rtmvnUvfJePhLhvifvPoXtPIO5LtGkw9Gzh+3tVomd+t+EDfPOR9Vq396+n9J/PIlcfhSqb4bPt6LkOrKoVrmwGLvdQnE8/mmcSNe8P7/bt3nweqWyG83j2U0JPhQIrkXiqO5DzXcCVR+DtFyCnD5L2Y11j5JNpun3Q92gCeb0YfLceezbnbx3GWr7iXZPRxg8s/3NM0H9w93WkqhUta8LKW+hCGVUo9xfKg4XyYIEskC9l8qVMvoTKl1CFMqZQxhRIySIFWdHGnu0OnnsYqG7HL3ThZ9vAK13In4+xW4+RBy+p2lfkjS74Uhdd3UKfa2PPtvrL5VSpnClVBPIldI6AyhLQ2QJ/njiUJw5nCQOZjcFsQShXECwSB4ulVLHIWyowXG4xyr+gHzdj4/rdOXNkyRxYNjMbNnbbE1I5/atmYnYHWDVT65bAoo5e0PhXjfFVw978dvjDhPfJR+3bMcvCDrtuCi7piCUdtmIgVvSoykIbPSEbFAXIAzz4kwz/jYe+Q8yeB4tZwIDOzew4qC0ruWrCl/TQst6z40TNYNgMRrX2iMoYUJmDO7aI1r2rtEVn1MSnec/rSU/vFPxiDH004Hk/DQwuA5MqfF5DzmvweS2ybEDXzIjSTijtuNqOqu3obwhFoDSJUixM+EHUD6J+mPBjtB9jKDJAUyGKCBA4S5IBlvSHEDbs9R9a8V21i17SQzNq74zSt7ADr+jxDQO5ZSLVFnLHRu/YyB07obOTOjuuc6A6B6qz4wYnbXSyRierddBHb7VuIae2kc8L3lcTvidfwea3Pu4T782H2IVO/+lWJk9GH6+H/r8a7+88JFMRPFkPp9YjGTwsi4dlcsn0OiKllk6pYZNr6eQ68mQtcbIOO1aHHKuDjtUBf3C8J/lgugjJlhG5MixLCKU3uNMb3Ol88CSPONHIHufRxzhYMhfNbCRyhERuI3ZKQhYIsQIhdkpGFcvYQjFVIKIKxVShCD8lQvMFaDYPTq8FUmqAlAdISh2WxiGTarGTNeiJWjSJgyfVk0k84mQ9ntxAptQTSXVkSi2ZUUfn86hiAV4mBu71+hv6Q5z3ZEM/XfOOuNDhuNjhu/YEvdOH33gOXnsEXmr3VUsd1RLrnUeQbCDYOR1pGaOEX0Due1/tW/xBX/D642B1M3mxi61uJSqaoDKZr0hoPyVyXHxI1H44vPdmj/v578bBxO1Xh8VCMIfjKuRDhQIwTwqc7sQvPKGvPMVuvSL5/YHW8VjnVKx9LNA9HX0yf9AxGRN+pu6/hG49B+68QO49J+6/Yuvf7z54u3exi61opU63+ovkbIEskC8L5UmDeTJ/rpTOkzH5MrpQxuQIiULx0QI7XtZMne0OXHoSuvzIf6GbvNxD3eoN3X4VuvmYvN8bqnkdPt8Knu8kyxVoiRw9JcNyxUielChQsFlSKkvCpAvJdCGZJWGyJEyWiMoSEfkSulBM5TUA2RxLIc9wXmHk9fpezoan9b8Wzd+XjfEVfWhNH9wyRLcM0U1teGmHWdBSSyb/iiW4bAqtmMNr1vi6bXfVEptQkv0Lnq+r0KKOXdSx8xpyUUcv6ZklPbNuCSntYaU9tO2I6LwxgyemdQZ1rpDWGVQ7/BtWYsWILRnQZSO2YkY3rdiWDVc7glp33OD+prEdbBmiqzsBretwwxqdUBIfFjy9U643c8inteCwMvppEf26hk2oqJkdanoHn95B57XYkgHdtNFbdkrtpLZd9G8oSWAMRTABjPbDBAPhNEzQKE3jLE0FGSLEYAEGDwaocJQO7xGhAzDwzc1+t+G7aie1qAFmlK6FHXDTSKxqkXU9dhTa3rGRWidl8LBGL2UCML0H1jsxnZ3UWxmDLWBw+PV2Vm0hTVBM641Nb5OfFtHX04TijeuaXF/Md+Q0whl8NLWRTBayyUL2BJ/6ow45WY8eSZjJxTM4ZFoNmfyASX7AJteyybXsyVrqZC1xvA77t4THOJ5kPpQuQjKEcDLPfaLWfrzGdqLOe6yeOtEYOtEQPM6hT3DItAY6o4FOrccyG/B0DpzBRfIEVIEkmCfyZ/GZrHoiswbKrIEyOUhmPZpZj6ZxsRQOnsTBkjj40b7PyVoihUOlcKikWuzEfSiDR6TXk6lcMp3LZPL8OQ1ULh/N5bmq2+DrT/FrT+B7b9i7fYHTCm+xyFss8VR3QKVyZ7HYWSYFy4VgmdB7qQ2ue82KBwMtk+GO2ahiIszvD9zr9V97yJ5vpqrkSJnQXS5wV8mhSqm3TOg8347d79u727d7+ZH/5ou9+x8S154cFIuIAj5WKMLzhd6yZqiqHTnbAf31kpaN/ehZSHTNHT6cP2idigi/kLXv0LuvkVsv8MvdaFWL72yz71wLcPURff1pqLqdLGvCS5voAimZL2XyJGyumDkiX8wWSgPFsmB+I1Ui9ZcpAiUysrQZP9sduPpi92bv3oVHgZsv4rUfftx+FbnaDTf2xx8tJtqnft5+jp9v85yWu0okzgKxp0iBlrSy+XImvzmQKaXShWSmhMwWkxkCLFuEn5IR59uJaoXrfJPt/jOwZcjfOx/tX48Nb4UmlcHJTWJ6k5xX0YtKZmHnBT9EAAAgAElEQVSDml3FZ9bwyS10ZB0a3YCnt8l5Hbug9y8Zg+u22LottqD3L+j9c1pmYhOZ3EJn1fTUFjGzw8zr2AUtM7tNzm7jCzvk/DYxp0Lm1eiSBl/WkwsaZEYFTKu9i3pkw0brfWEDEDEDeybvgdaxqzJHNw2hTUNoRcesGvzL5sCcnh3ewj8tQ5/XiGGlf04XntcF57T+WQ09t0PMa/BFPbFiIrW+iMYb3nH51Q7mN5JiMIomSBoliX+gcZQmQQqHGRpiWC/OePEgSMYh+htIHUL0N4D55iN2rZDf6KWMXsrgobVOasdGqy30ppFa1xObRkJto/Qe1gBRBgQyorAVZmy+sN2963Duu5z7bnfc6Q65gIgdjul98VVLfHDd/+Qryn+Nl0qgLAGdyiVTuHR6QzCzMZzGCyTXkSl1WHo9fhSbTK0j0rn+tLrgyXt0ci2bVMcm1f3j4VFJPF6HnaxDkzhYEgdJ5qLJ9XASF0riQifr4D9qsGO15PE66gSHTKqjk+vII46a29Q6Ko1D//Pvm+PPrGVzati8OjanjkyrRVK4YDIfPtmA/BcHPNlI/dcD5EQNntUQyuWwOTV0QQ2VfR/J5WLH73lSOHgqnzlWi6c00FmSYBIXKBCj5c34pYf+m89iN57GL3VFKhVMsYgoEiKlcqpAiBUIifKmYJGYyG30nGlFqzuBmo8h0dghtz985zX74HWU8/aw7vVh3fPozRbsXKPzDM92ptFZJXSfl4OX2slL3czN3nhpG5Evhyu7wvkSIp0Hl0jwcp6t5jEjfrf/4Cn7ZyfKfxd+vJDo2058MCSebO7KJ/H6LyCvn+V9it9+Fj7XRFY24WdayXIFWqpAy5uJQimUI/KdaiJyRHBpE5vDRwuFVIk0XMBjS4ThcnG0kMcWNzKV8uC5jmB1J3u6jazoZM8/iZc1+2/3JW6/OLjzLCD46O+eDn/S7H/R7s27E48mQ3926C4oNFc7PBUKZ7HEc6aTzRPj+VImV8pmCsksAXkkeakYFrwPtH4hWz6jrf3Qq1nm42rg8zLZv4wOr6OjG/DEJjKxCU1uQONrwOiKd2TZM7Dg+LrsHt8Ap1Xo7DY+t0PMbpPT2+ToBjy6AY+sQ8Nr4BEj69DIOjS2iYxuwP9+MnbEKji6AoyueCfWvDNb4MIOvKzHV4zYih7dMuNaF2OD4jZ43+iNa51hrTOsd0c3Lcy6mV4zUSsmctFILRjIeSO1YKCW9dSShljYxuZU8LwaWdLga0Zyw0yrLLTKQivN1JaJ/I0gaYKkcZLASQylMJRCUAZFaRwLMABBuVHKhfrtYNDs8VuAqIf44SF+ONF9BxQxA36TjzaDlA0OONCYyRvW2IKbRmZNR67rCaWF2HFQGi+hg0EDApkh2uYLOzx7Hvch6D2EwV3AF/CAjANkzGBox7M7p4v2TZHit1iZHMkV+zP5TDqPTa8PpNcHMurZdC6VySVz+MRR2D+5Fk2to1Jr/Scf/B8Jk+rok7XUv0mqI5PqyGQukcwlkrl4Mvef8nWsFj+S8HgdkVRHJ9WRyRwqmUNlNPjTeXQql0zlkun1ZHo9mcrBU2rxtBo6rYZO5eBpPDSNjyQL4JMC5KQA+52LHuNgqXx/Oo89eQdJvgvn1pE5HDy7Hsmsh7OETIbIf7yBPNlIZUr92WIyX4pVtzEXO5iLbdSlNvbKw/D51kCJCMuthwsEZJ6Aymmg8kT+PBGTI8QLZGiBxHu2h7jRG7z6jDzfhVzswq90s9ce0nefBIUfvgk+/LzW6S8VQSUiqFSKFAmBEgV0rsdf0oqfasIqusIlLeEiRaSiNXq9K8DrjQveHtx/7P+rC6t7ScsHI23jkaere20z/vov4O0+363X1F+90Qvd8TJFoFQWKJGxpXKmRI6XydCKZvRcJ3mhm7zwkL76JFwigQsFYKmEKRLRp8TBgga6Sh49LWbLxURFE3GmnT7TyZx5GDr3ePd0S/hcV7xSjt9+TLWNRHqXI8OG6IQ5so0klu2JIeX+m6XdrvHo/efQ2Sbn+XbsUk+orInMF2EFYrxAiGXzwGyOr6je3PDc0/rR2f3F83QE/LhED234B1bxwXXk6zo8vAGMbQHjSnByC5zYBMY3fGPr3pFV78iqd3TN929GVoHhFd/Akmdg2TW47B1ccQ+t+IZWPUfXw+u+oVXX4Ip7cMU9vOIZWfWOrAIjy77xNWh8DZhc901t+Ka3vHNq38IOuKwBVjU+lQXVuxmzL2TyBg3egAkIWaCYykpuWoh1E7ZqQleMyJIRXjKgywZ0RY+varEj1nT4up7YNFJbJnrTgB+xocd+w3ASxQgUx1AcQUgUpRCERo4k9KC4CyF9RMgO+ZUGaFUDKs3MpjmwavCvG5ltZ0DrCe64Ga0naIX2zMCBzhnfNoeUBr/azGodAb0rYPDQJgg3w5gVZpxgxAXEfWAcgmMoHkEIGsRxN4Y7ML8Z3V0xR1+PAnU95gqFt1BG5YrIzAY8vZ7M4FG5fLZAxJySsiVyf6GMyRZgqRw4pQ5JrSNSOFRKHZPMYZLq6P+GPKqH/7eERDKXSOLgJzjkcQ59rI45Vsccq6OOcYjjXPwkj0ji4+liIlWEJjUCJ/jukw3Okw32EzzbMZ7zjwb0v3joHw1okhBNaoSOc93J9UCWiMhoZNL5TLogeJxH/0cN9DsfT5ZSJ0X4yVogvR5NrceSeFiagEoTYpkC+JQcyeVZKmWuszJ7WYO2QmC82g5d6UArJJ4SCZzXiOTwsewGPINH5ArpAimTyYdyxUBJE1zZiVZ1oWfaoIomoKoFP9dJVnaiNz4c3BpMnH75I7UlkqQIJSv8qRLiVCtVJAMKJe5iCVgkJvJE/iLF9+qexOVXieuvf9zs3bvxLHDrKVnzHOe9QutfQrzXyL1n4OUu4EwbXN7pL+s+KHz4M7f5sLTpsFQUqZAFy8XEKZ77Qgt89wVz4xHUOpVonkrceE5WtvoqOrDyTrq8J1TcwlzqCl3s8F9op8910lWdVGUHXdUdPP8kfvHx3vnOQIXEd/cp1T4afT4bGtUdbgIJpTdhwBMGIqGEE5OmRPdk7P4z4HqXp/HLwaWHWGGjpaDBUiKwFTdaK8SOGx3uls/oizG8dwrvm8E/L1P9q8SnJbB/Bfi6Dg5vAONKcEIFTavgKSV0pOLYOjC6Bg6v+IaWPAMLji/z9iP652xf5q0DC46hJcfQkmtoyTG46BxctA8sWr8sWPrnzQOL1q9LjpEV18iyZ3TZNb7qmVz3zm355rY880rv0o5vTQ8eDRo1VlTvIIwuxuhidC5a56K1LmbHQakc5JaVXLfga2Zi1YSvGLEVI7ZqwNb12IYB3zQSWyZSaaaO2DKRWyZyy0hsGYnfYASDEQxGERiFIByGCQimYJhEfQTqRjAPRsNMzINH1CZoasn4ZUr3ZtT0atj8cdY5tY0t6olJJTC+7plVwhumoNIU2bbGtba43hY12MNGZ8Dooow+1AQiVoC0gazDF3ACfjdMezECIBEfBXkpzEUFbNj+piXe99Vb26E/1+oubcYKxHBOI5zFg3Mb8UIxXSL3n+kIVXWGKzoDxc10jhBN58FpXCytnkrhUMkcKpnDHBW0I/f+MZBD/U8Jk7nECQ5+kksd5+LHONgfdegxDnqChybx8eRG7EjCk3zwRIP3BN99xDE+cFwc+E8e/UcDkSok0hqgEzW2TK6nXE5d6jrMF9IpHDypgTopZE7Kg8cUgf9sxNMaqLxGf0odllQH50uZXDGS1WArk9oqRNqbHea6J3buc7v0A/x4Zq9vK9GnStx7s1siR7N5YA4fy6xHcwRMoTSQyUeLm9giBVrSip/pIqo6ifIW9Ewrea4nWNqBZrciaW1sas/BiYc//6tp95gimNvGljZ7yxq3b7Saa3o8f7Z6zok9JTygWEScff6t4mn0zBPm4jPq+nP8xiPgarvzcpPrsgK4oEAqpESJjC1ShApb93I79nJad0+3fy+RRM80RcolSFGd8Vo7wH/L3nvs6pn71jXz7e4r+Gyno6zNndfkLu4mzzz2X33K3ukNPngb/6s3cq6bLmvBK9rp84/C157v3nm9d6MHf/AC5/eBkjfujytRpS+x5TzUQb80YGLDnVhxJwbUP1oG8PtP7C0jMe4b/K8e960e94PnEK8Xk34KdA4H+2bD/avhT8v+t3P4hwXs/QL8YcE3uA6PbMJjSnhCBU1tIzNqZEaNHHl4VMq+LnuHljxDS67/xvFl3jqwaB1YtA4u2QaXbEPL9qFl+9Cy9euyeWjJ9HXZPLZqm9xwz6qAORW8qIbmlcCKBt4woltmfMuIKM2IxoGbvZTFQ1k8hNlNGt2EwYXr7LjGiqqtmN7NaF3MjoNR2qhNC7VuIdfMxLqJ+Ld+RwYedaEqC300+NHY/Ts29jcQQkAIAWEIhAEABUEMAAkQIhAH5HOjiAcnfUQAICJWgFnYtPUNbrS/VTa/2e75on8/7/6y7HkzZe4d1b+fNA8vAXNKWmmMa60HWnNcbfCrdKRKD2gdLoPHZfICFgCzAJgVRO0IYschJwV4WNjDMnYyZEV+aByJ8YX4ww/0nafY+Ud4eQtYKPHmC8F8EXJKRpQoiIp2urKDPt1Jl7aSBTI0qxFO58FpPDyVS6bUkylc+v/xLfkfOakULp3Cpf+55eIpPCiZ502q95zkeJO4QHI9fLQhntYYSGkInOT4T9T5T3JCSdxwMjeWzN1P5yeS6g7TOLH8xnCxgCzh+y4okPvPYtze72fEeE4NkNtAZfIDJ+sDf9QH/lXL5PDjpZJvefxINo8uFJEFfHcxX3ej0/Z0KvJuMTCsCk9qw6O60Kg+PO38voQmnqwnLvWwuTxXvgDNbsAzG8g8UTBLQBcpArkSPFeClrQQpW1EoQIuacIqO5gznVSuHEqS0Mmt+0kdv44376Ur6PJW7zWFit+x+ObD9pu3qy97N958MEk7t64I1sqbrDkKW67CVNJhO9PtrO72nevCLnWFqpviVfKDStn3SvlhpSJapqBLm8CSZrCiO1bcFqjuCV3oJs81O3lvqSezB+1fmRfzu6+WvzePhBs++6+/IAqkjtIO/PKr0IMPwbpP/pr3wRsvmapOrLQJLlWg5S3opW6qvn+P957lvoI4T+z8p+beicDk9sG2+8AEH2y74yvm6Irt24zxsHeOavrkbB9Cnk4H3qzsvV8//Lz1fVD5/dPaXu8M83qa+LTIflqi389jn5ewjwvQwDI4tUNPKLFJNTq7jc5uo7M7yNFxZJObwPCSe2TZN7oCjK2CY6u+sVXf6Kp7dNX1dcn+dck6tGgZXPjHupFV8+iaZVppm1baZtWOpR33ugFSWjC1jdqx0UoTrrFTJl/AAoasPr/FR9tA2gEzXjzow/wexO9CWAfIWAHK7KX0bkrnojVOattOqqyk0kytm4h1E7FmxLfM+JYZ3zRhmyZsy4wrLYTaRm3baaMvbPCGtC7/joP5DYJREIb+p4QADoA47IQBD4a6YMwGoF48CFExg50YX7Z+mPW8ngLezgCfl6Evq+DnRVf/gmtoBRxcAKc36Q3D/rb5UGmMr+2wSypkWenasXn0Lo/Zi1sg2ooEzChrxmkzgTtY2hsOeYJRKxE3QT8N7sSyKvF+al/40X//fej6M6qqHS6RAoVioFgGlzZj5a1YSRNc1AQVNSEFMjhbCGU0wOkNWFo9mcojU+r/D/9TwiMD/9tDJplLpNVDqVxvKhdI5YKpHDiNi6Xz6IwGfxo3mFoXTqoNJ9VEU+r20riHaZzv6ZzvOZzvWbWxPE64XBg5pwheaQs8eLYn/pioebZ3XoKVNoAlDXB2rTerzlskJStaIxn30Twunc8j8rhgAddWxtff7XZ0j5DbQEILJizoTyOyt2wh+tct71esH1XMZ2Oi9kO0VOouEgL5AjybR2bxmRxhIFcSyBSSGQI0V4bly/AcCZQrQUsURKHQW9ZEnmrbzVTEk6TxLEWkvAW9rNB3vzF8eLs48OJj072aJwKZZmZdObs9MqJpe6vl9+rvPt660bV2oXXlTJOqoslW2YSXyaMl4sMS0bcy6WGFPFIhx880uys7fJVPAxVPw9fe7d37vMvpDz9a+nvQkBjUJIZ1iXl3YtSc+LCdaJv4df0RcvkR8dcrpmXmoHGIuvkCqGpzlzf5TjchZXLolMhx9TGiGN9vG4+0fCU7BvFHX4kPs7H+ef+yjtF6glpPdM3sXzFHZw2Rr1vspxXq5TT8Vb07Z03Mm3/Nm77PGQ9HtoKvJ32vxrzv57FPi3j/Mjm4RnxaAj8vekY24Uk1OrWNzG6jcxp0dgeZVkNTW8Dkpm90xTu2Co6vQRPr4MQ6OLHhG1/3jK+7xtdd4xuOiXXb+IZtass2rbbPbTvndxyreteqzr6mc20avWor8u8+U22C9A7CAfo9eAgkoxATw4O7ZHg3tPcjtP/NHzskg3GIDDlhxuajzF5KZ8d37ITagm+Z0U0Ttq7/B6WF+H8k3LbTOw7mSD+Vldw0Yb+hOIZgKIShIAZBOAzhMEQgEIFABOYjcBeMOiEUwAMoE/ehIZ2T2bDEVyx7i8bIgjEwb2Dm9eSCgVk0hCaVzKwquKiJr+p3V/WxZV1wfpuaVUIbemjbjGocAY07su2JbTrDa47gspNedhM7WMRAHxjwbwYkofUkZjZiz4eIpkFWPLzb0B/78zlT2QwWSzzlLej5Hv/FJ6HKTvxUM1zUhBTKsVwRltWIZTYSaTw8lYen8o5UJFLqiX9U/L8kZFO4bDKHSalj0muZjBoms5bNrGWz6oJZdcFsTii7LpxRG0yvCaTXBDJqg+mcSAY3msGNZtUx+VywkOsqbvCeFsFVCvpSR/TG4++3n/99tilSKSYrBb7TfMtZiY73Gng6H369/uvmI6xC4itutFaKzJeajfxX3neLoUXzd537mxXcdaNxNxo1ev1rJnhGC47q2Pfqny1T324+wU7LvGUy/JSYyW5kc4TBbFEgW8Rmi+ksKZktJrLEaLYEy5di+XWOCiFaKQ8Wieg8Pl4uhK43Obltqsc9s20NzYLzZy8d+19N1XmbL1o075965kYR5ZZtfXNjdnloYOpx76Swe/ZW01q1WHu+hSiR+vMFgTxRsEDKFMqx8jaoogcpe8ZU9AYvvY/e+rLLGd6TTR8+XPr1bPnnm83EpD0xpEm8XvrVM74re09L3tL1vXDP8q58in3wFjvf6a2Q+yqb4apmpErhavwSfK1MfFD/+LAZ+7IRH1yLTW79HFkJj624Vw3IpoVaMpALBmZGy45vs1Oa8NA6Pa4OTWnCkzuhGY1/VsNObCKf592fF6AvK8TAEj64gg2v45/mPe+n7YPL3gkVMqmGjySc20Zm1eC00je1BUyug0dMbUDTm+DMFjinBufUvkUNsGIAN02wykFo3aTWR+q9pAHA9S5Q5/TqnIDeBRrdqMV7FIomDA7E7MadIO0jArg/zsYPI4c/4j9+/UgkfiQS3xOJ6P43gg25IMLqQc0eTGdDNFZ0x4IpTeiWEdsyYpsGfMOIHh0Eo7RgKiuuthFqG7FtJ7ft5JYN37CgqwZkSQv+hpMEThIIiSIkChMIQqIwicIkirM0RGBeHIMoBmXCMBUGiTCA7xo8MT1woPPtbbuDKqd/y8Fu2NhlAz2vC0yp2NF1ZnzTP7sTntdHZrTstAqf3UAXVeTSdmhRE5/ejn/dDH9cZd8uE89nXIM75JJnX40mDERiB/h7aBlreq1rGsSbx+PNY4d178Ln2qEymed8F/NX30FNf+Lay3hFF1PaShY30/kS6ihj8d8S/qPi/5TwyMDUeia13n/kYUqdP7U2lP4gklETzayLZHGiWZxwFiecyQlmcoIZdWxGHZ1RR2fUsxn1dDqXyqgD83j2IoG1SOgsFHqLxFipInBKHskXhwqF/hIhUdLgKOOra5+bxkzfnHsJ+25i3J6QDOA3uzU1z/QtA56v6pgeSTjwhNUbAZEYgsW8YNDhDZlc4XUjM6qiny+wz1a/N35iz7e4q5qwqtbAKbE/XxzKamRzxMEcWTBTTKeL8AwxkSkhc8REVWvgFB/Or4fKRGSFEK1osP8pMcl6jKcrpUn/X17G//rP6uO/99y8+IFzs+tc8YSkxt7/zDX+1js/7Fidt2xqNGrPwhraP0dKXzkfdDsvNVmrJZZKsaFcrK2U6arbbac73JU9UGUPdP4Jcvk5duGR51yn7cZjl2jA/2L1786xsPQd1D6AvZmPDa3/eD4T6J6lu5eizVN7NX3shRawSg5c6UBvPYYezR+MORIzzsSUZX9CExlaZ2dUB4uavelNcEkLz++g0yp4VkvO7DBjW8SEihlcQb4sQcPr6II+uGmLrZrYWTUyuuYZ3cBGNogvS1D/Iji0Cn9Z9PYvuCZUyNFcdFoNze5A8zvw3DY0qwZnVMD0Jji9CU5tAFMbwKwSWtQgqwZsy4yrbYTOzdjQsJfZRUIHSOQACe3DoShIsz6S8mKkBye9KO3DGC/KehAGpsIgEQTwAEQG8ECYje2G9g+jBwfffv38mUh8T/wd//aN9Id8COEEcSdIGhyI3o5qbYTGQqgtpMpMqMyUykxsmpAtM6K2ETsOSuOkdxzUtp1U24hNK7ZuRlb08JIW/A0h8H+DUhjOEKSfogI0HQrQoQATDrPhGBOKUoEIzoQhMuTFIh4k6kSCdogxg5QRoPVAQOuLGOHv0xrm5Yi5u1/3bh4a14a+qqi3M95PE+DUSnR8affrwsHoRqJv+pvwJXS/2yLoczcP+N5vhha8fyvRxAZwOKICuwY04vdO4SdcMRSt7WXOyBxnW5G7rw9v9X3/s+/blefx6p7QmYehM12xys7dspbdInmsSBEpUARzxP50PplSjyVxkJR6Iq2BSuVRaQ10Go9N4f4zOE3hsukN4ZOcwElO6CQnlFwfSm8IpzcE03iB1HomU8BmCujMRiK9AUuth9L5cKYAzRFjOVI4XQykisFMGZnXFilo389uiqWLAnnScJGULBTYqmQa+SA46/5bH0yoyL1lMDrrCU05g3Ou4Ca0a8C/2cl9Lx5HiChD7zPkAQLsul0HZtvB8laofxp9NOZTDPokn9HG98ztx1SlFCoUwKfETIHEnyNis0RUrjyQowhkSOh0MZMpZVIlRKaMzJeRpVLs/+fqPqPbyg8z4XOdXa+TzTp2Yr/JTuy4xUk8sR23icdje5ok9iqKkqg+qiNpVGbUCxtAsFMiqUpRXaIoShR7EXsDQYBoRO+4vXdUFmnufsB44n3PeQ4PDj7hA3/nuf96N5UEtxQ7d1007yua33fu5c5PHqxJ/Sw/61jNmSu1R8svbjp45fDJe0UXhpobb5ecu60om376XP9ywqbWO/R2tyNoNHhHJq3PenW3WzV1NydK60dOqsaPVBn3V1l3V1h3Vdp3Vbt31Hm31Xq21DgP3gyefoRXdDKXeogrvdDVLu/lJ2bF3TnFY2t9P1PVKRy9Gthb7T1xgyl6IJy5E7wxKrTOc51GutuADhiJaXtI61yds8UmjPSoAX+pw/o0aPcs0jWLds3iXbNk+zj8fBLumkF657ABDTo4Dw0m5jw1aI8a7ZqBOyaB5xP+jnFfYiGhZ8bfpw4OzYMvtcBLLTA470vkpQb8IvPBcR00Y0K1DtzoodxoyE9GQC6GSstUZIWKr3BLr4SVV2w0wsXCYiwmLi+F4itidJmV4hQfIbkwRvMwwaAUS/GSEI1GVlaiq8ur8qsVeXXp9XJkKc6FojgjBFDaA5I2H27x4EYnsWDFtIuYdhGbt5LzVlxjQeYskNoCzVnhRA3OOTC1HZ2xoFNmeMwIjeiBpMQC/Z8jxGgcZwicpXGWJjiG4DiS53GGRykWJhgIpSCUAlDCj+I+BHMjmBNhbIio8wnjFvbpZPBqh6m+baGx09Q8aL/70tM1QUwsrIzp5Pbh+M2OcN0jobSFvXCLPljrON0caBoQ2hde99lfj/tej3niXUbh1gh3e2L17qRc07l0qAHaWu7fUYvvaeK31dOba6j8Kjy/ki6oFgqqwhsqonmq8MbaaEFdOL86nKMSMsqYlCIi+SKZfJH84Ay65hyefIFJucimFnGpRVzKRX5dEf9BsfResfhukfBeEf9+Mbe2lE8pE1IV/AfnkTUXkZRiJKUYSSmC1l0IrDvnX3PB/9754B+LgPeKgbWlYFo5nFOBbKhENlcihargllJb/pnprRdeFt8xvNBzc9DydIBRB1B1ANIAqA6mTBjnoiWIj5FCnGUjkrgksis0tozBryFItrk/nzJF+w3ivUm8riNQdMd7tMG7q8KzuSywQQGvV+CZpVhaKZZeTqYr6eQyKrmUSVYJfyxn31exqUoiV4FsLAO2lfm3l3l2KNxbS2w7FIv5nw5vOfri1PneU5+0lB26+vzSswfl1Q8rlBUHDzeePNvReL33ZsvU0yemkR79yDP9xAvL3IDTqPYs2mx6t3bCNdLvffLUc/2es6LJdKpy/oBifmeZrrBUX1BmONQM7b/mOdLsVLSD14aIWyNIy5C/ecD7eC50fzre2C0W30OVj/grfZ839kaVj/z3JujnC1T/Ij64CI0uInMuZsEdnneExk30sIEe0JI9aqxzBuuYQjqmsI4prH0cfjaBdE6h3bNo/xzSP/fFbGf/HNQzB/bMBLunA11T/q4pb+Jv97SvV+0f1ASG5oOD877Bec/gvGdI6x3WAiM6cHQBGtOD00ZE6yAtAc6FSBC3jIsrdOQ1t/S5sPK59OrzqCzHZTm6uhxdjcdercRfr8Zfv46uvBajy1woRvEhghUxmsMZnhZFIRoNLcXCy/HIcjS6EomuxMLxmBCN0kIIpgQA5+0B3OYjzW7C4MAXrITOgn+JUGOF56zwvB2dt2MaGzq1CE4YwdGFwPBCcEjrH9B4kxACRwgcJhAIh2ECQUg04TARnCFwmj5Cs/YAACAASURBVMJpCqcZjKIxiiRJnCARnERQCkZIGKTQIE37aMmORyzI8qw7/GIOuj1kvzvm7jaRM/7wvEcwBaML3tUXU/SlR17VbUBxmzpzBT9Y5dunch9vBFWt/O3RVx0GuUMv3x7hW4aF+5NLDyblm8NyedvSvnp0Y1lgWy2xuRrfWEXkV5HrK5hcJZujELJLpcxSMbdcyquU1leFcivETAWfWkyvu0CsPY8nKK67QCZfpBJZc5Z87xzxTjHz2xLut0XsfxZRb1+kfneR+MNF8t0L+IcXyXXFVFoJlVFKZxRTGcVEVjGRWUJnl0u5FeKGCmKDwr3hgnbzubHdF4cPFw8qmjSXW8z1zfqSuuHS+uHmp+Z+DT1r53UOxOyBrQBphxknynlJCeOjXCgmiJFQKCLyEkVyJBki6GUAX7YBUV0g1qunrnU6i28ZzlxznGtBTrWwR28IHzWwm6rJHBWWqSRSy8iUUiq5lF1bHnq3cumPFfG1CiGjlCwowbaUIlsUaIESy1OR66voXBW0pdJ/QGk8eLL/3OkXt+t6ph531x48lPXz3xT89oNjG/ac23Ps8sXiew3VI113Zofvm9TtVk23dWbAPjXpm7MgCwHPjN0yYZ0bsvR3Lj58Yrt013rxuuVYo2VXpWFj2dyey4tVPUKrSe6wyG361afa+LBbfqF93TLAX+lm7wyvtM/Jj6eXbw3i7XP0gJkec1CTDmTWiep9tMnHal3shJkZNvIDOrpbTXRMIc8mkPYxtH0MfTqKtI/DHRPwiymoawbunoW61UDvbKBX7e9V+/tmA3+Kv3fG3zfr75n29s74+tW+frWvf84zoHG/1PmGF/wTRnB2EdHY8Hk7lpje9KFhmF0ipBU6vMJGV/ilFWF5VVp9FX0tL8nyqvxqVV5ZlV+9kuVVWV569TocXxHCMVoIk5xEsALJiYwk8ZFEYUaEiCjFQlI8KsWjQjTKiGGUkSBSdAQJu59a9JAmF6mzk1obMW8lNRZMY0ESmbeic1Zs2gSN6PyDc97eWVfvjKd3xtMz60lCSeJLhH/uEGcInCEwGkcpDCFRhERRkiBpgqExhkEoGiYZGGMghIZBhghSnAsTTUF+2kYN6OBeLThsoebBmI1e8gthL8vacXHKij8dA1pH2ZY+qegG9Fl9cF+ZY3ep83BN4NxNsvyxUHwPP1Krr3jgrmvz17VjTT2Rhp7Pj10jC4qdmyrgjZXoxipiQzW1voLJLmMzi7mMIjGjWEq9SKeVUBllXKaCTy9lU4vp5IvkugtEAmRilLj2fKIeqTVF1Nry0AeqyBpVeG25uEbBri0h1hahyRegXAWWVwJkX3BnnbZmfGbM+kyfe8qYf86UenR6/Zm5/SrtmQZtbbPmXuv8QK9xbtSmeWm2z/ts84Hxft3T1pGOF9OTapfVgVrMfqcV9HoIb4D1QLwfFSA6THISKwqCxLIcgVMwQsIwQwZJyolQNiSkdrLPJoNXnzuudMB3RpdvT8gNQ/L5tpXDt0KFdUSWEslQEGkKLrVUWFMWer9y9V3V8trSUEYxs6GI2FRM5BcTmSV0ZoW0RsEkV9D5NVihwrq7SH1ONd1wefRySfPW5E1//Pd1+cl7d28t+mh78e7d53fuOXb0sxOlijMtNyv7nl6f6bpv7Hni6O329fUg473Y1BCimQG0Jvu8Z24G6B2BWgfw8w26E43GonvBm2Mrzy1yl1PutMo9VnnYJvcvrL6YjXTMRrvm4t3apSHTyrhjtV/PjFu5WTen8ZALXsIcIE1eXOckJhfpETM/qKO71diLSeT5OPRsDG4fhRJ5NgY+nwA6JoHOaaBzJtAz4++b9fap3f1q38Ccf2AumEi/OtA74+ub9SYE9s+5BuddI3rfuCmosaEGD20JCjZQtIOiC5EAKooJy6S0RIeXmGicjcS4aJyPxyIrK7FXKyvy6qvPl1fk1RV5dfn159HlFSEcY4QQyUkkJ5GcSHIiLYQYSaJCEhUSuLDER0JiLCJEo6wUwTgRJDgfytj9hNVPLnpIg5vU2fHEC33VZiRxsm/GCEwbghP64KjW1z/r7p60vxi3d044uqZd3TPupISxLxF+6ZBgSYIlKQYnKBTFIRSHcBIjaYxhCZolaA4nOARjIJiCABIJEKQbZgxufNoQnDQAahuu9/MWOOTAOTRCwFIQFBEPhRtBwoKv6gJy+6RUeS+gbEFKm5lTl9F9pa7dpc4DFZ795caL1/TVDyxVj7yVrVjZA3pvtSfnnHFjuT+3LJCrBHLK0SwlllVKZZVyOWWhXGUsvZhNL2UzyviMMi69lE0rYdJL2YwyLrWYTimiUoqo1GIyvZTNVLBZSiFLKa45zaw9wyWf4dLOEJlnkbwLwOYS/06lZ+Opua1nJ3afHzlYMvxZxWjR5cnKm5rL92YHZ7wTGptWa7XozV69FlpQU9ppdn4SHx/CJ19CY32ukQ7b2DPH7HPrfLtputOnNfm0Pq8R8tlIn18MIGGICCO0SIsiE2JoEcWFIMIHYCEAcEEvDQKc6COXFrzS0ALdpw0PWeROk9wyJdcOyGefRHY0YLlKIFOBZ5eLWYpISnFoXWkkpTScWSzkFnMFRWxBMb2+mMkopjIrpORyKrOWzqsO5lzQbCuaKm4yXn3gyMgvfy/t/Kb9944pp/aVzm67MLHl4ujWi72ZB6/k7y/fc+h8ybmiR3UV4831C7fq9M0Ka2u55XmFrbvJMfjAMdJjm5w2zSzq1L7nz82POlw32ry1910V9331z4nbY8vtms87psWOCbxzCu+ZI19MQW1jvv55TOONjprpaSurcQpaF2vw0EYPoXdDGjs0tUiMmKiXOqxHDXdPQZ0TwIvxYMdYoHMC7JwAX4wHOycDXVPB7ulA7yzQNxcY0HgH59xDGt+QxvdyPvhyPjikCQxpAoNz/sE5/6AmMDjvG9J6hxe846bglBXUOjBzgHajoQAVBagoSEdQLkaIcTa8zEWXuOiSEIkLkbgUj0eWluOrK0sr8aWV6NJKfGklHl1ekaIxRgwTrIjRPM4IGCdinIBxAsZzGM/hAs+GQmwoxIXDdCiC8yJEsT6YdIGE1YstenGTC19w4omFihkzPG2C1GZk2gCOa/0jc56hWc/AtKt70tk5bm8ftj4ftXdMODun/oTwz2dHv0RIchTNEiSN4SSCETBJYwxH0jxHCRwlMKRAEjwOsyhIoUGc9EKUw0fYPJTDz3ohKYiHESZGhiK4iJFhmI5imEQEWAIUIoAgWxF50vqqT/u6dXz1cht3usl/osF/9iZ2/oav8p75Zpfndh9R+xQ+c9O3v861q9qzuwErrIU31KDrK7HcCjy3nM5V8rkKKbc8kqMMZynFTIWQXsqlFjMpRVTC4boLRGoxmalgs5RcRhmTWkwmX8TTzkPblOSuUmTHRf/W05YtJ+Z3nJw6cH7ieMlIY4vhzsOFZy8Mo8MWzazdanB7rF7Q6QAXZxHTKGYcIBe6Kc0zfPwB2Hfd/6zR2FJuvV/taLvs7bkWHLnpn7zhHm+wDF31jg+4xmbtUzrbvM2+GHT5CC/E+DEWYliYoxAORTgY5mFIgAEBBTk8SFIgFfJgUb0nPOtYHrfLHfOvboxEqruls4+ZPU1wviqYrcByy6VcZSyrNJxWTGaVERtU7KYKsVAV2qAUcsrELKWYVRlap8TTK9G8anCD0rZNod9XPr+7ZHbDZyNZx4Z3Vji2Vfsziuw5KqCgFttyCd1R7d5ZOrfzxNOd+6oP7Pj0/J6DV08cfVJ2tKf+8NDVTybvnNe2VhqfXTV33lvs6TD1Dy30T2uGjQPdppu3p8sbR2vv6O+/JPt0S6ML4cFZbGAOGNXDI/rAgMY5ovfNu9lZGztn4+cd4oJTNLg4vYtYsAfVFu+UGR43oiML0KAG6FcH+2aAxHLC0Bw8oIb6Z8G+GaBfHRzQgMM6eGQBGl0IjOp9o3rf6EJgRBcc0YFfZnQBGtEDI/rAqCE4bgpO26A5B6p1IiY/4UKEIBPBhGVcXCalJVKK0aEoE47x4RgfiQjhiBCOSNFIOB6LxiPReCgaj8SW4uH4khiJ00IYZwSEZFGKQxj+T+FQlsd4jhIEipcIQcI4Eaa5AM54YMoJUmYPYnCjOgemsSGzi9CMGZw2QVNGUG1GpvTAqMY7NOPsm3T0Ttg7x+0vRh1PBs1PhixPh23PRh1JX9YgiEEgiiSmZxASxUmMYkiGIxmOpFiMYjFWILkQS4cidHiJjkTpSJiKiKTE4gKLM7w3gLq9uNdPwZCAYRKBiQwtilKMZSO8FGOEEM6yBMfADAnSDCxEkahsxT+fcsVfaPjbw9itEaZ5XLg2gN4bCnSqqf6F5ceTsWv9kaaXcmW3fOQ2v+8Gu/0KtbEOz6vC8lR0XjmXoxAyS/msMimzTMooFdNK2JQiOvkilXCYUkRklDHZ5XxiY/66i0hqCZ5f5in8rPfwhY7impHGW3OPnpoGh5watd9m8HsMDsi0SFr0rEXDmcbohQFS84KcbeenO7jxNnL4HthzxdFeMd9yerj+ULdy95Nz2/qrjszfUTleXPX33wJetsATd0n1Y//Lu56RVvv4C9PUgE4zvWAymj0+G4h7cNaNMT6c9eGsD+O9hOgnIyAd8YGoH8JcAL3oE3Tu6Jg1/nRWvDZAnn/gP/0QOdyMbquD8pRojoLLVS7llUvry32Fdb6PrjE7r4cLG6I51ZE0VTi1IpxSLiSXEetK4GwlsqUKLywHM08s/n7vVGElll4SyK8h0srAD4vBzErugwvEH04ia06h+UXUR0p0d5Fpy9Hnm/c17vhYefToadWZT64WH3xU+VlvU9Fkc7nubq31UaOj7Wagry043OeeGNePTY8NzwxPGuftmJv4HKBlF/TKBkpeMhxgJQ/JOAnez64a/WGTJ250rSx6Vha90UU3Z3SAOptfY4dmbUhicmJSD325rXnGhE8Y0TE9PLoAjenhcSM6vUjMWolZG6K2fPE/PWGExw3QhBFNZNKETZnR6UVkyoLM2JA5F6Z1YwYvZvZjdoj2kSLKx4nQEiHGcSGCcSLOS7QQYkWJFROjA1EMSVJYlMKiGAmHYtFQLC6EYxQfwhkBJDiI5BFaRBgeYjiIYVFewEWJECRCCGGciDA8QHJ+jP0Sod6FaO1o4tdOmoFJEzRtguYW8RkjMq4NDqu9/VPunnFHx4j92Uvrk8HF1kHrkyFb67A96b8E/r8IURwhaYLlKZanGJ5geEIIUVJM5KJxLr7MLy0Ly0vCUpSPh/hIiJNCJCMiCAOCJI5xDB1iaYGhWJriWXaJ51ZxXCQYPhyP8WEOoRE6LHpx3E3wLiquDYj9BrRbjw/ZQyOO0ISZmbNLWt+rabc86ZM1lNy+KB9pBvc0gZvrgBwVkKkEs8vJXBWTU85nKdj0EiJDQaUr+TSlkKrg08r4tDI+U8Enl9BpCiZdSaeXojlFvi0Kz5FLgfKbjr5Bl2bSbNG5XXqHZU43PzQ02dE69qR56sm12bZGzZP6+dbq+Ycq7QOF9kHpwgOV+ppyukkxXHfmednHzSc3VexLPrXp94dzfnu6MKV0T8GNM4f6mpTGp9cCA7fxkTv0+F1y9C450YpMP/FOtZonWw1zvVaLwe0HghjnRUUXHHNAy1YoZoPjTlwO0K9Big9ghBOkrEHe4I9O2aPPZtlrA/inN22n7qMnH4r7rvL55XRmCZtTGttQLm6rCx64ARx5wH7yQNp1nc+vw7NUeJoSX1sMZ6vorHIqtQhJL0azS/DcMrqgJpRWTn9QhmXVht4vxt69iKRXhtaVxrKr5OwKOb04lnGeLSil9lRi+yotheeeFhxU7Nvz8ck924r276j55KO75w4O1p4136sGXlx3tTXa25qcPfe8E932mZdG9bjbbiEpDmPiABEJUgIqSJgkgCwNMgIiLnvQJSe4ag+8cgRXneCyLSha/bjRC+o98IIb0blgrR3W2lG9DTc6SJOT0dvIeSs+t/jF5UNqOzrvInQecsGNLDhhjR2aXQRnzOCUGZ4yw4lNYTMWXG0j1TZ81o7POfF5N7ngpWwQawVIG0i5MQ5iIpgYw/gozIgoI+G8xIhhTko4FDhJ5CQx8YEPhYVoVIzEuVCU4kMYzf8XQlqEGA5meUwQ6VCECcfoUJQQQgjDAzjrRWgXSDkAMoFw3gbNLoLTpuCkGZhaBKcXkTkLoTZjU3podD4wNOvrnXA+H7G0DZjbhixPhixPhmyPX9qSAhAYgMDEdhkEg1EcwQgUJzEUA2kGl0JcJCqGwlwozMXi0spqNPZnib+Kxl9Fl17Hl14vC+EQzQsYRaMkQzA8zQsUxxMMj5A8THAwwWAUSzA0zVIMRzMcTfMCSrEBlHZBtNmDaezQvAu3AoIbEOxe2gmIeh8z7WK1uNxpXjpyTbetUl9Y4ymoQnIryJwKJqdKyFSxKWVobgWYUwGmVRHJldw6lbBOKaaUcSklbHq5+IdzSEYFX1CFbi9aaGixjXWaOxofDl67+6i0vO7Qx+V7tlV/XNiqOn7z/K6+62fbLx+9q9rfeHZLxdENJQfXn92Te2RLxr681E0ffpD/3vupv/3F22/+4M3vf+tH3/3m977z99/9x+98940fvfG33/vDf/yu6OCh7qtVxmeXwIFacrCR6WmNjvRLI0+o0Rv4dJ39ZbWh95FjTjM5PD4+sWj3yOaAbIJfT9gpPbJqwuJOirOiqIcRQPH1vIsfXGAGTSs3h/ijV1x7Lvm31sCbqtkNlaE8ZSS3LF6gDG2vIQ5cQz67jZ97QJS20aXtzGe34G2VjrwSV2YxkF5CpCuEdIWQXMquK6GTy6kPy9EPlMiHpURyCZlWSqSXsilF8eSi1czqV8nl4czqyLoLZG5RZE+VuK107HR9x4VzFbVFRce2bjm5bfO5bRvKduYPNSnm7tW5u1rMT5qMbVftPXedQ622l23uiS7vwngg4MBYjAsLJE/jLE1KIhOOkdISTMcDeNSNRvxkDBZX0dCqnw85SdrPi0Eu5CE5O0S5ADqASCAS8QOixY4tOnGzEze6kAUnvOBG9H7UDBJWALMGIJMP0rkBjR2YtYFzDnTOic/a0RkbNmPD1A5C66INPt4UEBcDvBOVHAhvB1k7RLtQzkeKCBfDpTguRAghRIphWgjRQogSBEoQSJ5PzH+SnEgIEsWHCCGE8xLOSxDFJgLTHMLwiSIlhBDJiRQvkZyIcSJMCX6MdkOkPUjYAoTZR+hdyLwDVlug2UVw2gJOW6AZMzz5hUBP36TjxZil/aXxyYDhcb++dcD0ZNDcOmROCkBgEIYAFAQx6EuBBIWTFMoLdCQqxuKhaEyMxsSV5cjncnz18+jK69DK68jyq/DSamhpNRJbjcZfxaIrMTEq0TxHsn9aWmRZhGQIIQSzfBCnAJRASYpkOU7gOYFnOYFkBZTiIJz1gKQ9gNsChBtkzDbA6oRdAL0YJObc+LRfeDgLH7um3nfJtLshuP0SvbFGyK/i82uknGousxLLUQWyVUBqBZVcIa5TScnlUpqST1fyKWVCweWV3Eom46zuXP3M89bJ5s9OFPzg/zv+7ltpb3zjg7/7ataPvv1Zxjt1hzeX7V2/O+N3a375o/d+9ZM//OoXv/3V27/51Xu/+OWan/4y5c3/yHp/3eF3Pjzw9pqPfpe68520HW+lbP91yu630j5Zu0mxJq80u6Bs946SM4fP3Cg9P3K73PqsAXh+H3/xGO9qoV9eiy80Ro3NyGSbbahj4PGtzXmbf//O3pMXesaMS316qXNBGHPG54IRbYCfczFTDnpskdEGZQ0kN/Vyx24Auy+jm6qIgmqhoCaSXxlZrwptULGbVMjB68y5+0zpE+LKoNg2Lz+YlWu7Y9srfRsUcEYpnVoWSlZE1pSJaxTsWhXzrhL+QIkkl1EZZUyOkspRcNmly+mlK+9epNZVsJl1YrpC2KyUt5YIH9foPim7f/Z0+dmDRz8p3HpsS+GJLQVntqxvOLr7ieKzntqzlufXnd0thieNzt7b4OhT/3Cra6zdPj/ksMyBfhuFAzSD0wzHSlEh9ooILYFc1E9JfiYE8GGAD/sZ3k3QXpYHpDAsRUAuDNFhiAgDsOT1Mx4/4w2w7iDtCJC2AL4I4FaUdOGUDyd9GOGC8cUAovdCOhc470K1XlztRGdsyIwNm7Xj805qwUsbvZzJx1oBwQKwlgBlDdIOmPHgAkiHYS6MsGGUCyUgUbxE8RLJ8wT3xagPZYX/X75ECFFsAuF/GeYlghUSbRlAaS9CuyHaBTEOgFr0k0YPoXPi83ZUbUfUdnR2EZkywGPa4PCcr2/G1TVhez5ifjqUQGhoHTA8GTQmJToQxCCYQDACJiiUpDGKwVmOFCU2EhWiMTESFRI1KMtLr+X4Kzmy8joSX5Fiy6HYciiyHI4sh5deL4eXInxIYgSeEgSC4zCGAUkaYSU/wTmCmMULOAKgHyVQiiNYEaYEhBYhWgoSohcVnbBog3iznzW4GKOXM/h4nZ9TB8IvnaGbo8jpu9Zjt4Bjt4XDt2K7m2Jb60Kb64RN9VxBLZOjwrJVbLpiOaXsVYoill4uZqvYnAomtZjZUCmmnTFvPj905c7Luw0NZ7Le2/Gvf7vzP/6h8Kd/v/Gn3zm/Mf1ly42i/Z+s+dWHP//x+7/73c4/rjuZsvFy7r6nBcdGtp9f2KfyHqonNl8ANl8M7FIFDjYEPm5wfFRj2F5p3l3r3V+LHGtkTtYThy8u7D/acfxYc9Gp+orTZ4bvqAzt1d7+O86eG6bnKntPtXeo2dJ/fWHo8s3a89lrD/z4R7s373ra8JB+oZV7zPK0S+7Tyo9f0vf6oavPbDe6fI9nYo0D4WPN2EcN5MZaZmO9VNgY2tIkFDYxWxupj5ujRc/lih65sit6Y/xVr1Pudsots/LeBmJTJZVRwqaUSsmKyFqFtFbJrStn3i/H1qjwVAWXpWBzy4jsEjyjSEy5yK8twdZf4nNqyDwVvU25tP08eLpRu+fT2p2F+372xj+l/+Y/P87N3vre709uzKw9sPV03ge3T+3tVJ2Yu11jenpN/+TKQusVc0ezrfeR8+UL52hvcH6a8ThYGERhBCEZKrIES7GAEPbQkosUPDjrJzg/xvpQxonRPk6CxCjEx0A6HMQlHyS4g3wACQcQyY8KXphzw4wLZT0k52d4VJAQTghSnAulLSBh8mN6H2nwUxonprYjszZk1obM2zGdE9c7Sb2LMHgJg5cwefFFP2kDKSfC+nEhSAkAKYAUj7ICnhDIiTjLYgwDkgxIMn9OLpHE9wBBAwQNUSzKCqQYpkNRVorSQphgRYRkgxgTQGkfyngR1gFQ9iCZQLjgIubt6JwVUVtgtQWdMaETC2CiDPunnC/GbM+GF58MGJ4MGFoHTK0DpqQvZ0RRCkvwo1mC4UiWIwWRlkJsIuEIv7QcfvU6mmjCpdVQbFmMxMVIXAzFpfBSKLoSC8XDfEhiRYEWxUQTwjTrJzgnwlh8qN4R1Nm9JlfQCeABXAiSEsREg3TMQ0RcRNxFrtjwuCEYMQHLWn98wsaPOsRJ/0qvffn2lFg/ECp+Gip6Jp99LH9y69WuhtDWenbrJbrwEru+msuuiGYp5KwSOUsRyynncyvIvEoqq4RfX0xsV9hq7ls6OvpLj+wo/On/2f3zf9jy82/v/N0PD6W901ZbNfl8aNv6I++/d/jA8ecHL8ztVzj3VBJbK/jcUj71Ar/mPL/2Yjit7FVm+eucyqXcCjFHSeYqoPwKuLCG+KieP9goHqonDld6T1aYzpRNnDjdfvJ49Yn92ytO73x289Jsd8fCQL9jQh2cdVqHNKbRgfHOvkM7Lv3l/8hLStrxvV/e2HjCV/1E7tXJ9/rkxlb2Tp9we5C40QffHOZVL5gD1+Dtl8mCWm7DJWlTE7/5GrntBrKrGd9+hfvkzsqpR0vnW8O1fUsPtPJjg3xzWt7XxG2s5NJLueQSMUUZTVGGk5X8OiW9ppxcV86kKbjMMia3FM0rw9Yr2TwVk64M5NUCmUrnZhW47SJy4KJjz6lHyVk7v/u3bxzIy2+tr9d2tJu7nz+rKqnbv/XO6QMX13+45ZffO5X5Trvi09GrSkPbDXf/4/kHV90dj7wvngYGexD1NGQ0+K0Wny8AoKQXo9wY48RYJ8I4IcIFEj6A9MG0AybdBO+lRA/OOxHWDfM+NAyQcQ8seRDBDbNumPUgrAfnfSQP0CIuRFAuBNGSD+PtEL0YpMwB2hRktG5i3oWr7YjajszbUa0T0TkwnQPROhGdCzW4UZMXtwQoO0R7ENaLcn6MDRIswvD/D0KaSzADCDqIU4n8+TcBjAxgJEDQCMMTQogORblQjBEjJCdhNA/grB9hPDDjhujEG69NXtLoIfQuQuvANDZ0zorMWYgZEzplgMd1wIjGPzjj7p50doxa21+a21+a24YW24YWkyAchHAQIWGMRgkWp3iSFUhOpBieYAWSFyheIHiBkEJ0NMYvr/zXg+ifN+EXG3mWIlI0IoRDXFiixS+63keKXlLy4MJiANfY/LOLngUnbAlQbjzswWMOLGpFolZ0xYp/voi/1iOvJ52xUUes3xLuMYefG6Itk0LTcKR5Sq7oksu75eJn8vG78t6m0PZLzLZLxOZL5PpLYk7t6nqlnF8i55dJ68uJ3AowrwLfqIpvKqIPqew116euX6q7uCdn+y//OfM739j1+58UvP1vp7YXtt14cHBPyR8/OL7t0PNDSsfG897ci1hGqZiiiK1VrX5QsfpB1asPq1fX1iynVMfXKUPJxUKuIry9Lra9mtxYak051v/HvXfe2qRas6tm35nW4qrhmy3WoQH88b3JvR+dTs/YtXtfxb79d3PT7ye/3Zf6Vu/bPyn/zU/OfOt/b09K2pb0tdNJf1Wf9M3n3/q1ofBTQXlTfvhSHjDKgxa5w7B6ZyZ29gGwb5gsRAAAIABJREFU63JgYx2+vprPrRVy6oicusCGBufmq/71NUR+NbOllth3FT/eQp2+z55+IJy4H91WT+eW08nFXEppOE0VTS0PpSq4FAW9RsGsU7DppVxWKVOgILZWU3saw/tvhHNVjmyFMbtYu7fa89EZ42nFQnruZ79/e83li6Wu8TFUO0fqNMDE0FRLk+Zuk629ZeZmVdvFT2p25V4sWKvakfOo6PhkS/3C/auLLVf8D+8CHe2Bnu7A8Cg0v4BY3ZALCHghX5Dwg4wPZj0g7QYoN0C4IdKDsG6M9+CCC+VsAGMFGTceDrLLFoBeDFKWIGELEE6Q8iBsAOeCBA8SAkAKAZxzw0yiakx+yhygDR5qwUVoHdi8A9Y5EJ0D0tsRnQOZd8BaJ6J3YQmENpByQbQbZnwoEyRYmOawPw3qCFbAaA4kGZDgEp0WQGk/QiU+JD77YNIHkwGUhkgeY0OkEGXEGCPGKD5CsCGQEHww7QRImw9f9OIWH2HxUiYvafLSRg9lcFF6JzlvJecW8VkTOv0nhwPTnp5xR9eEo2vC8WLU0TFiTwLQIIgBCYc4g5EckeCXSEJgAmEkysWXxOVX4T9LdPlVNP4qlhgTRldikaV4OB4TomFGEkieR1k+SEoAGwXYqBNhdQ5oxuRVLwbnHbDWTaod2IyNmLZR4xZqZJEcMdMjdqF7gek1hQdtqx3GpSsD2Pl7zrN3gbKnYcUzueSLJlzZ3cBvv0RvrUc31hN5TWLu5eWNFfLmstebFExBOZhTGcyuwPLLV/JOkx8XWy4ouk8f+ex4Yd4nKdmbf/37tW/+JOuPfyzM2bJj6+lfvr0376N7B8tt60/bC8rZLEUouSz6oTL+oSr2QWXsvSrpXRX3vopdq2IyyrmCCmFXJV943vXu1vbv//Hcf/9+6lfe+M+kb/3rN3/wy5+/lfP+B7sO7al/emd+4Jm2s33qxJmrb/wwPykp+2tfr/rbb/QkJV35atL5v/6fR5KSNicl7Ur6b8qvfut50l8PJ31zOOnbzb9I7T1Q5r4/Ko/75CG3/MTwuqafP3AD2tFIb7wk5NdLeXV0TnUgp9qaV+MqaOBzKphcFbKlDtlRD2xWOfPLnBuUgfwqMkNBJRdzaYpwekUsQxVOU3BpCiZVJaYphcxSMbuYXl8Kb6lE9zXSn7QwJx5Th255DzRYP71kPXxuqqh0aOvmI6cPfeJXq50vB72jL3mjZv7hrcnmS7b2O8pN6TU7c7CRZ3LASE/1Tt6orfxoQ9n2vOkbtdqmKv+DZqrrOdnbTb0cFecMEbNLMHspC4A7EcxLQgEGABhvkHIDhAuknCDtBGk3zDoR1hqkjT5c7yONAVrvxxd8mMEDG72ILYC7QMoHsz6YdgOEGyBcQdLuJxa9uNmDGT2EwUt8gdCJzDtgnQNacMIGJ6xzQDoHonOhehdm8pKLftIapJ0g7YJoH8oEcA4ieZQVCFYkWAFneIzmYEqASD6IMQlyXojwQkTCnhciPCDuAXEfTAYxBqYElJFILpwIzkggIfhg1hEgrV5s0Y2ZPZjZTZjdROLOC4OLMrgonZ3U2qgvKU4sgCOa4OCMd3guMDjn75/x9055k7yQ1wf7AmgAwAGYgDAaxRmUYLE/OcQ5keAFQpSocISNRLn4SnhpNbL8KrryOrbyOra0GomuRCLLYSEiilEpFA9LsRAfCTGSQPIsxgkgwUF0GKRCflxwAJTJixvcuN6D6zzU5CI4ZoRGjUi32v9gyHy3z/R4zP1Cgz2aRNs1/ONZqeZZ4Eyz89SN4JEm8OTt8Ke3lw7fiO1plLZfYrZdprdeIjbUozlNVHYDv7E6tlUlba1AN1X6c6vhzEomU/Eq74L0aRVWedl4/mTDng0Hd6Uf35tzVnn+WlHRtV17K/+Qcmrt5iv7yhZ2lHvyS4J5KiZLyaUr2QwVlVNJ5lYjuVVAtgrMKMVzy4itFeieckfugec//cPxb/zDe1/9qx9/45s/+v4//eTffvTmr9/8j3fe/M0vvvOvGb9+v+b4ieHbdcP3mp62tCpKOv7wfktS0qmkpLNf+auKpKT1SUnZX0na/ff/q/Zv/vvdv/la51f+W+tffP3u1//5yl/+84U3/rNkn2KsTRN5YY5eG8HPPnB8+gDZewPfcpnZ0hDacSW8tYHdWAPmVgQzFHhKGZZRhuRXwIW18NYauLAWLawj8yqZNAWTUiakKMMZqnCaUshUsNnlfIZKylJFcpTh9WXcRgW2vRo+dA397C5WPxpvGovVdpKKm5aSivFD+2uLPz2v7nq22NdFaWfJuUlKPQYMdS3cuz7WoHp48oCr/TY12okMPcPHumOmGcvz+8odBYW//PH9z3aPVJx1PbhBd3dIA0PRl1NLI7qlcXN00imo3bQuiJrBgAP2elFHELMHCYePsHkIu5d0BplFP6lzwbP2oNoB6LzovBvWOoI6J2Byw1Yf6vDjLh/u8KA2L2rzYItuxOhCDA50wYnrXcQXNWiD5m3Qgh3UOyCDE9Q5oAUnqnPiehdmcONfPJF+cSKe8WMsgLMQxaIUh1IcSrEIySC0mEDog0kPiLsBzBVE3QD25/FChB+hghgDEhxGhTAqhJISjAtBTPDBrAdgnEHK6iUsHtzsJozOxI27uMGBGx3kopszu1iTk9E76cSB/cRyxbQRmdRD4zpoRBNMcgVdbsDthbx+xA9iAExAKIVgNEJzOM3hDE8wPMbxuCCSUogOhZlIXIwuSQmK8ZVwdEmSYqIQ4TEaJzmKEVkuxLMhkRZ5SuBInkcpDiF5hORhSkCZMMJGASrsxUMAs2wFBL2X03nZ4YXgvZ75m89m7vUZXswAjc90Tc8Wm/uBK11QUzdb3xk+cQM5eBndf5naVU9vqSUL68gtl5nCBjr/MpHRSGQ1EBtrmW1VxLYqYFN1MLuWTKsJZVbJG1SvdhYB+05NHTz26PDBW58e6y4tmzl4/PFv151es/FSxp5HuxX6jyq9BeVgjhLPUFCZCjZbyeSWUxvK8Y1KcJPSv0kBbq1gtyqRXWWLBUfaf/LW1qSvfPt/fuUvf/r97//Hd//xg5+/+eHPfvrBv/7LH77/nZ9+/atrfvQPZTtSW05mDV09Ofr08bNHcxW1/tQNM1/7P5eTko4m/c1HX/u73X/xF3u+/pdF//qD9rMnX99vldv65edqedgtD9nlcY88C8pD7tWneunKMH7qoWffNdeWWvf2y+jHN8IfXw3vrKE2KOD1VWxeLb++isxWAnmKYEEFnF8BZ5ZBeVVcermQrORTlFKaUkhTcNlKJq9SSillMpRivipSWBXZUy8dvSGcfyKoesSSDuTO3PKjmaUrra4r18ay126rPX0KmhtGZobBiQF8ehge68NGevCRLs/zu662FqDrke/Ffaj3qfHRjbk7V3jtuH+os3hzxv4//kRR8H7XhSPOO9eJ1jbi3jPufm/02WS8a17oWSAGTMi4HdB6/RbA40FcPjQYYLxu3OXEXT7C4aNMbljvQgweeMGNaB1Bjc2vtfr1tqDZAVkckMUB2lyI1Y1a3ajZ9cWFLlo7qnNg83ZUY0PmLNCcBdBZIb0D0jsgnQPSu7AFF6F3YXoXZvRgZh9hCxAOgPIlhoUYA+AsTDAwwcAEDRNfIAygtBciXEHU4YcTcQXRRNwA5gHxhMMASiOECOMCiHIAwvoRzgezPojzw7wH4l0A6/CzFi+V6MPECX2bj7d6OYuHt3hYo5vV2cnEHhqNhZg1Y9NGZGIBTLJ5HA6fywP4fFAggACJPkQpJFGJFIvRHM4KJC/RQogRQkwoykfiYmwpHFsKh6OiILGMSNMCRfEkyREkR1E8TYssLbIER2EUSVAkQdIkxeA0h1M8SgkwJYFUCGXjABX14jEnErYEv7gFVetidV5+wR/RuKLt43D1PdOlNqB5IFbfGT3dTJ+9Hz35cGn/TanwMlVwiSxoYPObhJxrXO4VelM9trUW3FYDFtRimbWhtTUrKdVyVtXnW8u53aXe/RcWPr6g3V9sP6h0Z+3t/tbPz76zpW27wraxxLWpCs1SYjlVQnZlKEsVylWE88ukjSXSlmJx+0VxRzG3pYzeUwXlHHnx9R+kfe0b//hvP/6nn/3wGxm/+1Heb/8t9zf/9rs3vv3W3//N7//x67/4RtLaH3/1RN7P28q2Owabg6aJ40cv5G+/WXlrKXmnI+nv6pK+eSHpW0d/8m79R6cmhvSyAZPVqDzglgdd8rBbnvLJalDWwrIGkWcheQKW+31yq+XzutHwyQfox43gx/XYwVp2bw23sYrYflXYcUU4dGfpdJu8q5HLKPLnVzM5VUJaJZ+s5NYp2FQFl1HO5ZSzuSoutZjMUQlbapb2Nqwev/V52XO5aVxu0crPHPI99dLAojwwK144e+2dN9/qaqoJjnd4hp6LhinT0zsT1+sWHzc72+7oWy4/Pvmx5noN0PPY/+LRWFPFC9UFV8/TwMsu/8tnh9b+7Miafz+19td39hYCLbeY+21y14TcPf9557z80iZP+5fVQV4bYBYhyoNTAYr0sZiXhtxU0I17XJjdCVud8KIL0tuCeltwwRpYsAb0tqDRBlgckNUJG6ygwQqa7LDJgRkcqN6O6ez4gouct2MaG6KxIRo7pLXDOgekswEaa1BjBTU2ROdA/hyhLUB4YMaL0AGUBnAWIVmM5glWJDkJZSSMjWBsBKYkP8K4AcIVxF1B3O5DEnH4UWcAcwVxN0B4QDIAkwGYDEB0AKL9CBNA2SAmALgIYJIP4V0Aa/ORi27M5ESMdtRoRw02zOQgFt2M1cfafLzZRS9YsVkTOGOEZozQtAGc0gNJZofN6rY7fB530OsFg344CKAghIMwgSAkjJMIQSMJQSxPsQIphBgpwoWjYjgqiiGOE+gEP4onKZ6keJoRWUbiGIkjeZpgSZrCGBpnaJJhKJpmKZr/kiJASgARAskoQEWDRAxmVghRhuhlRJCDtKy2SK39gevP/JceB4qa3WUPicoXsep+uaRLPv7k1d47sS3XwrmX+bwr4dxGbmMdurkGKKxFC2qZzLql5Fo5uVZOr17NK+c2KpAtZcEtSmBzBV5YSexQgO9sH95Q5NlRQ+UqoPxaNkWBp1by6dWh9IpIliqWo4jnlyxtLF7ZUrS6vTi0R4XvLNH+8J1DSX/9gx/88Lu/+PHffPjz/63cv7bh6Pqy7SkVH+Vd/3Tn1eNbbp/b2lq+9eqnab7eq97Bu4bBu5tzUr/3/XePne0rqoPWbhj8639SVN2OjtlkEyVrMHkMlIfReD8gjEOr06CsAWUtKOtAWQfJ85CsRuQx6NUEIY+R8gAoPzXLN0fk8nuxI5epwkr/9kZ0303m45vcJy3hEw9f7b0RTikKpJWTKSo6WcWmVnCZlUK2is1WUpllRG4lk1vJFlQIWyqEj2qFY81CWafQMBFq0azemYl3Lcido8S+3ady3313tKXB1H4jMPxcff9qZ8X5vuqix2ePzFypLt+QeufwLqindbDivPpa7XC9YtdbP208vJvVjGNT3SNN5/a+/d1P3/33z97+6dMDe4h7j5g7z1bax+JPJz7vNcjDjuVRe3zW+8qMrtqJkA0RXATrIkknjjsw2IkCLjToRv1ezOkE7U7Y5oIXnbDZAZnssNEGGW2QyQ6bnIjJgRmdhN6OaW2JGyLIeTuhsaFqC6xOvHfICmstoMYKfnF81gZp7fCCEzV6MIuPsPpxN0R7YMaPMADOIiSPMwLJSRQfIvgYwccSCAMo6wYIZwBz+FG7D7F54UTsPiTh0AOSniDqCaI+EE8gDGIcgPMgIQG4GEAEN8gkhogWD7roxhbdmMGGGGyI0Y6aXLjZTZhcZOJlnno7prEg04bguNabpLNa9HaLxeWyeVwOn88V8HmAgA8KBGEosYQI4SBGoDiJEBRO0hjNEixP8SLDiwzLUzRL4AyGM1gCIS1QrMRwEY4Ns7REMxwpsITIYCJDCCzBMhRN0wRJoyRD0AJGixgVwtgIyoRRJkqJK6GYzIixcFxmQ7IPWdHapJ5J/PYLX2Obp7otUP4EOfcQPtQM7boCb20kCpvYjQ3Shqb4hsvRTXX05lpiUx1bUBfOvvQq45Kc2SBnXIpnVwu5VVReJZVTTWfUspk13NaaUO4FdOel2IYqPqUMy74krq1i1tULa+vEtbXhddWR5KqltIrVzPLX2eVyQbn4ySX3ewUVf/n3v/nbb//TW//+ve2pP7t2Jr+v4WNnV5W1TQUPtwjadkbdGja2R81P4ZHrIfULx5OmmVulfVeKx+7fnusebrvZVa/ouFJtunebGpmUtU55ZFHuMr3u937e749NIq9nwc/VflntkTVuWeOW1V55JrAyjcaniNgYHhlBlscAeRKQJ93ysENuGpHPPGEP34J31nsLK1zH70Y+e/w6UwlmVVPp1XRaNZNexWVV8bmVbJ6KyVHiuRV4jgorUDHbKoUdVezuWuTY7UBRB1w9KFR3Mw3PiGsPzSnr8jPe+fWTinM9Nee0j670Nyh0D649Onek/qON/heP7hzZo29pVDdVG243Ne0pzPvxG7/8alLV7k3oRB8+2Q12NzfvSavM/v3R3/zLrn/+TnVamr3xJtXaG+2ekUfM8oRTnnDJs0FZj8s6ZGXWGzdCohnkzQC7CFAWgLZDlAsjvQTiQSEfAQRof5DxBCi7lzQ7caMdtbhJi5s0O0mDA9fZca2D1DrIOTulcdBqGzljwafM8IwZnjGDc4vw3CI8Z4XnrLDGCs/bIJ0DMbhRi4+wBQgXSCUQggSH0SLFRxgxwkpRSlzCuShChwCcTzSh3YdY3KDNC1s9kMUNWtyg1QN96dAZQFwA7IHQxKzpn8JCpAgSUgDlvRDjCpKJt+ha3ajJDhodsNEBm12oxYNbPZTFTZrdhCPImd3U/CI0qfUkzRnNWsui0eowOxwWp8fqdjt8Pqff6w0CPiDoB4EAHIQQGEahxC3diQNNibXExBkLjEYTCGmBYkSaC7FchEs45EQqJJARkQjzpMRTHEtSFIEROIThJCsQtJB4JMAZASM5khE5KcLyXCgcpdgoiEcA7LXRGR5dYMbN0RdqrmUEr3gWPNHi/Piq7+MbxCd3o0ceytuaYlsbYoX1ocL60Ob68Mb6yPq6eE5dPPfyUl5jdH1DOLdByrwkpNQLa+r55FoxSynmlYkba+KpZXRyOZNZL62pZtKvRtdcFj68xH9YH1pTF15bG02uiafWrG6opjYc7/n+T3K/9e03f/bDf9m85lfP645Bw9ccbUqo+zI3ep8afgj33wnPvYhon9OTt5dNncJMlzTb5++8YXpQg7xso2f7vSNd9mHttbKJN76+q/FK0ALKVloeB+QxTJ7A5Unk9RTw+bRbnrTLU1Z5yipPOV9PeeLjQWEMoscQehzhp+DVWUie88lTHnmGkB8a5cbheEkbu6/Otb3Sc7CZP/Lo9aYmPq+By6hl06vprGomr4otqOY31jLrq5GcymBBBba9RthZLeyqwz65HbzQgTZOvla0s2evuFVNmpycrWt+9WblgS1tpZ+2KU89KDpmeNJcujnz7smP2amBQOdjqKet+cCO2SvV6f/4ze8nJZ1IfW/yRr2zu5Wb7QuNPtFfPnNt8zpV+jsXPvjP61s3rUxMhQbGX03o5WmrPOuWZ7zyhEt+aZV7jcs9upU5T2jeLc67xHmXoHMLRp9oAXk7xHkw2k/RsEDiYQSP+pGwExAtAc7mZ2x+xuJl9E5S56R0bk7rYtV2ZtZGz9rYWRs9YyGnF7FZMzZrxtQWVGNDEwj/L1fnGV1llbf9PI6OOjq2GbvYUMGxjVjGNupUe0MQQVQghKZgxzKjYkNKIAktvUBCGun1pOeknN7Lfc65e++n9ySw3w8HfZ/3XetaWVlp3375l33ta+tctNHLWPx8Lq3QTyoBWsnRIqgxOZwMxlKheFYIpRg5hnPBXLSMD+fdMG2H8ByEDh9hh3CHj/iFQyZAsTDNoayAcWLuIDG3R2WVaC6KCWPV3N/JvfnpCjCuAOOCOQ8q+AjZTyo+QoZwCeGiXkKxQPSMDc6bsdj1dqfJ5TW7vTa3z+H1O6GAOxCAENyHYQEMRwgcJSmcpgiGJVmG4WhOYAWJF2VBlDlBYnOVMNeRKhFZjSpqXM0pFFfT6XA2FcwkQ4l4KBJVZVViRYHkeVqQKV7KBXgo4ZiiRtRgOByNBMNqJBZmRYVkg6yc8VMxq19101kjlpqEk73OZKMhWT6W3tuV/Ko+/lFNfMuxUP6R6Nsl6dUHU6sOxlcdCK8qFFfu41//WV51IPpGSXL5ofhzRaF/HlD/WRh5/kDytb2p139OLt+TePGn0MuF8RcKI0//yD1fHP7XQfWfRfKv+neR8kyxurIQ//PT31x3+RN3XH33g9ff+MO6l7ihKkVTHu6vljvqlY52T3nt4Dc/QserFwzDyenmpLFNNfaz030Rw6gy2uNpqIBaq4mRdmuPtrtWufj87Tt/IIY9oMsLmr2Jbio4wAXHmdPjBJjwgTE3mHACrRtofWcmkewoEhnGQ2NUUMvFp9n0BJYe86Q09ozGDyZoME6DPh84OnzmvUPYO/vRz0+B1YeU10qkFw9IL+wTXtorvbZXXrEnuGKv8GYJvWI/snIPs3afur4wsflI9NMm6YfB6A992c+PKzv2Bz7bPZ5f8PGTf16y6dknD72/vvabD37IX1H6ScEPb79qP1nOatqjUxpTZUnZlnfW/fmOW/Pytv/t4ZGSnywNZVBXPTvUHBuu5xoO9n++oXT18y3b883FhWBGlxiayI7pMxrD/IDxdK8p3aINVfbHa4fm2mZOT7pSWmdy0pGcdCSnnMlZd8Lgi1mQiIMIQWwIC6p8QpAylJiBhbSPTXjIkIcMObGgJSAb/YoJCRv8Ya1bmXDIk05lyh2cdge1Tllrl6Yc8qxTmnVxsy7mbIPqoc0+7mwlJGQ/JSO0jHNBVgoLakwKJeTw2RqI0HKAFAOk6CcEL8q6AtSvldDhI34thl6UhmkOYTiMEwhBIgQJ50WCFXFGYESVEdWcU5rkFJyRUEpASD43VfoJCaFVjA1hbAhmVD8lByjVi4n2AGPy4Hl6u8vo9JjdkMXjs7l9do/f4Q04oYAngHoCqA/B/SgG4wRCkChJYRRNMXSOQ17keJHJQSiovKDyv06GYliUIpIaV8OJ4Nx8fGEhMT8fz2Tj8WRMjYR5VaVkieRElGIxmmNERVSDsqqIsiTKZ5tbmhdITmKECEKrbkxwk5IRZvWwNIPFJ+H5butC+WB8V5300VHqy+PSjurg+qOZNcVzbxZH3yqRNhzCN5WQ6/Zy7+6LrD6YeK0o9txB5d+F6nOFyZcPzq0oSr+2L/riT+qr+6Ovl6Re3Bf+94/Si4WRFwtDLxwIPl+ovnBQeuGg9GKR+FKx8PYB332Pbrso79qHbrr730vv2LX6Waa3Su6pjPTXh3tPQRUV2t2FhSvXVG3amJweBqQlZuiKu4fx8RZ+tEvob4NPls4c/n6s/Af/pO3HnbbzL/jm1oeqTmiBhgSGKBjjosOkMoIvDKNg2AdGPKdHnQujrvkx7/yYLzOOzQ0GYr2Q2u8PjSCxKSxjpE7bONDnUmdZMImBAQgMBUDZGNh2lFldiL1+gHrlAPvSAe6lA8KrB8QVhcrKveobe7mVB+DVJcj6o8rWiuxH1eCT4+DjpuDHzfz6o+SWo/z2A/QH32m3vPfVPx798xuP3v/ec099t37F52ue/3rtS6d+/pIe7qA1bdHZYUN5Uc/3X+Q/cOf6ZUs1hd+Nley2nDwmTHab64oMxV8GO8tGvt5Su+HVro+29H/xSayvP9yliXePhdqGw83D4cYhuaqHL21LnBwBQ9Yz47aFCdvpnCbt81pHdtqZ0nnCM17VjCoeVsJDHJsgxGxAykJC2kvHIDbqIiKmgGoIBA1wZNobHLHwubfNxu3KhEMdt8rjVllrV6edyoyTnXHS/xtCB8y7UBHCJYgQA6QIUxLOSCSn0EKQFoIEH8rVrtyBZG4xA2HcrwPh/54MPQjlI+gAxSAMh/MiKcqUpLCSykoqwQokJ+ZWPrwS5pUwJ4dYKRjAWT/BwZSEMlIuvs1PiRDBu1HGhbD2AG31kXlml9/iDti8SE5Wbw5C2AnBLh/s8SPeAOpD8ABGwjgF4wROEiRN0Cz165WLnNUmB09OrMIKIUGNq9FUJDOfyJ0rpuaTsUxCTcaESJgJhghB9hG0C0YDOEVxPCPwDMcSLEnwBM6SlMBRvITRPMpIKCt4cMKB42YY0/npCY/UrQ/V9cuHm5V9jcLBXuGbNmFrbXbtsezbx4KbqtiddfCuE/TXlcmPD8+9ezCzfH/spYPqS0WR5fvB8v1nXioMvljIP7eHe+1A+PXC+Gs/x1fsSa38ObNid/aNn9Jv/JRe9VPizZ+jq/eG1+wLbdrvevSfay4+L+/xPy1++YE/FTz14PTRPdLASb671lm9p/mzdfvXPrv2/hs/fuZhy4kjaE/jZOlP5Z+tnDi2k++rJpsO863FMyWfFr3/cldFU8Fbo5dfVbb0yY5mHWgzg2kUzLpTTgqMwmAQBprAggbKDHuSQ+6ExpUccKVHEDAYABoYjBFAS4BJeH4MSoxDkVkyPk0k+uzB5ulQjx30uEHRANhwmFx7lF9xiHulmH2liF9Roq49Es8vndtSmXrnGLm5jvuwIf3pSfBVI/iyCWyrE9eUuN4qJjcUi58cif5Uga3f8tXy5/6+5qlHVj9y3yvLbnv378u+fvvlU/v+M3zk59nKInPtkbGDP47s/2608PuRA7umju0dPvidu63a1lTW9fMn9R+9ObnngwOv/7Vkxd9Hv/zI8P0uMGMAIzOhE52plpG59olE60ikZSTZPQmGLWDKcWbUBMbMYMwCxq1g3AYmbGDCPq91RCYd6qxPshGsTySJcIBLQkIdgmn6AAAgAElEQVTaI6S8XMLPxz1UzBRQdT5l1hcctfGd02jXDNGrY/v0XK+O7dexgwZ+3KrOuIKzTkHnZnPHGBY/b4NFFyp6cNlPKn7qbLlDKQGlhNyeE6YkmFL8hARhghtm3TDrQbjc5x6E86I8hAkQJnhR3ovyHoTxEZSfImGGRjmWEAVKljhF4VWVEgRGkgQ1LIdjajShRhNKOCaFYjgj4IyA0CLC8CgjwZTgJzgIY5ww4YSpnPIsXtzmw+1+wu4nbD7c5sXsEGqHUKsHztHo8iGeAAYhuA8l/SgB4xhCoiRNUAxJsxTLM6zE8ArHyWxOjEgzIs0pghINRlOReDKSSEVTmXgim4ym00o8yUdiOVe3E6XNnoALxghW5OQgLyusLBIyCwskoUiYJHkwGmElWg5COBlgWCeKG7zYhAXrHMdqOpFjTdjhVrxuSijS8DtPxjdXJDdVhD5uCP7UrhT3po/1ge/qwabDcyv2h5cXqctLYiv3nVn+c/a1A8Hlh6RXi+UVxZFX9gaX70msPQje+Cm76sf5VT/Or/4hu+anzJqfkm/9HFu7J7pln2fpA/+6a8kNj9x168M3X/nOE8s6ftzpbTzC9lU7jv9c89GKj5790/pHb6r/eou7o6bhv58e2LTqyHuvvP/kotZP14pdpRntCV3plx+//uTOTbuefqw57/zi9V9RXQ5Q2iNMeYDTByweMIWBUQKM4WAMnR8NpEd9SY03PeCZGwqAPjfo9YAhPxjPTYPwwiyR0SLyeEDW4gv9roW6iWSbBfT5QPUs+LhOKagQ3zzMvHaQeuOQuKk6/XkL+L4XfNsT/a438lVL9IOq8IeV6Z0nstvr6LeL7etKsBXfOLbtRY400S8tL3jxH08uf/TBF+65/ZUHlvxtyTWfvvl8yUcbj3y8qezjzSWb3q75eOvxj7eNF/00tPfb0cJdhooDIwe+2f3mc8X5r1a+t+L7lx8ueuPvu/62rDl/LXrocKqlExg9Ymnj6Q4tGLWCQRMYtgCDHxh82SHjmUEj0JjAiAmMWcC4GYybwbhlftyWnHQFdX7BRlGQgOLBAB33cskcgbAY9zIRY0Cc8QpTbmHQSDSNuNu0aPsU0aYlW8eJ1nGqa0ocMkenXAm9N2zyyRafZINlByr/4phREDaIsGdtMRh9lsMAyUMYl8PMFWBsXsLqwe0Q6QowOQJ9uPhrefSirAehAhQToBiYZhGGQ1ke50VakHP4SeGwGk2E4qlwIh2MJZVwTApGWEmlBRnjRIThYZoLUGzOD+BGKTdKuVHGjTJ5Rhdl8pA5Gd2Y2Y3bfKQjQOeAzDHp9ONuBPeitB8j/TgaIAMICWM0SrA4xZMMR+ZCaDiB5gT2bKcqS3IoGIxGMtlEOhNPplOxVDoUTwuhVO6FGT8b85AhJyI4EQ7CJYQNYnwQE+WAzEIS4xE4F8u7SMlLBWE2QnBxGFOhgOiAeItH0rnUMWuozxBs16udNqXdniwdSX9WJeUfYN4/Gt1Zm915/PRXTeDjelBQmVx9SFlRLK46FFldnH6jMLWyKPJ6sbK8SF1eGFxeGFm+P7Z8f2rFvvSqA3Mr92dW7s+8UZhZXTS/uij7xoHEO3v9D/5z0y03L334nnv/ctui7a8+WfPF+pGij5GOItvxH2dLvx07/LW98Qg1eAruacZ7WyMzQ7baovJNK9PT/bGpDnqo3Ntf9f7qt2655qU/XFFy9eKWBi3o8YHqMbbXlNBagQsHUzAYR8Cw/8w4DKZwoPFkO82xPkem15GZQMEkBkb8YCwAxgJg3Ae06NyYX2o3oQPwXCcEjo1Eqicz/XYw6QcNY6ff3TVbcJh89wi76iD5Rft8oQaUTp6pmEoeHhIPa4Jlo6nCzvBXdcQPp/jqWbC7Td7TzBTWB47WmzZv+uLJZQ8+++e7H7/xqqeX3vDm3x9c9fSy7a//+/O3Xt3y/NNfvPHS3g1vHcxfW7plQ8XWDaUb1uxZ/uwnj9330V/u3vXso+8/esf2R2/7+NGle559smtrAVtWJZWfADbkTLdWre87rTEDA7ygsYJxFzATYNQNNG4w4JwbsS1MOeanbdlJ48Kk5fSMO2PwC7MQ7WRwWHEHJD8RJdg0hKp+UvHTip9W3YTiIoMOMmwIKOMOVmPh2qeIhhHs+BBR1YuVdmJ1GrFbF9V5E3q3ondLVljxUmFYiMBs0EfzMCdQwSAXjhCSDNOcn2Ryp/A+nPfinAuhHQHS7qdsPtLmI+1+yo0yXpzzkYKf4gMM56MYL0F6cMKDEhBO+UkGYfict5sWFEZUpFBMicSDkWQ4nsopGE2okTivhGhRJFiBYAWKlyheQhjeR9B+gvOitAshnTCRp3PROhepc5GzTkzvxPROzOjGzF7CCuWE2Xy43Y85YcKDUF6MhAjUj8N+HA6QAZTCcAajWYLhyNxHlmdYnuEEXpBEKaiGIuFYLBKLRaLxWDieUqNpNpjC+XiAjrqJsBMPOVDViSleQsn9u/LSoodlbTRlIRgTxlpw2YmHfGQUoaIIHvYHFJdXtHoEExSahWLj3sSwN95jD/a4MvUz2R9Oqu8Vi1tL4u+XgvcqwQcN4P2G+YLa6LsV8rvlwXXl8bVHkqsOxlaVxN4oCa8siqw4GF5xMPb6gejrBxOvH0ytKEqvLM6sLM4sP5B8ZV/k1f3hlcWJ/MPCJ4VTt/zpuUU33Hv7dTe+8eSywx+u6duzvffHTb0/bjNX/hSa7ApN9cuTfUhvk/lkWdgwNFH0E95Wj7bVpaxDor7RPFC/5uWNNy/aePGlh7Z9melzg3ZPvN0WHHLNdWmzJhhMI0CLgXEYjMNgLAC6rclWXajXnu61p4ehMxMIGPWDQfe8xrMwDJ0Z8Wba9XjDFNzsSDQ6zxQOiIVdbPtMatA43zQSqewNf31C3FElfHIytKszWTEFOpxgCAYdtmS3MzMMgyZdYl+L/2AH1WYBbaaFHlNmwBCa1DMH95U///jTLz90/+M3X/n00htee/zeVx69+5W/3LXiiWVv/vXBVY8te/W+pe88+sDGxx/a8vhD+cvuWnfX4oL7bt/x4J3bH1q68YFb37nnhk8ev7f4teebN2yQaurnOzRgcAZMOMKto4m+WaCHgRY6M+YGWt8ZjQtofGDQuzDunptxZXX25KQhO2bMTFrD407FCFMuDg5IXjjoCigBWCXpaACTvCjvp2QfIXtw2cdEA3zKQUZMaEzrDY06IxpbvGM2VKdhawbYxhF+1CxP2wWjV3EgQTcRhBglwMowJ1BBhY9FpHiMDQVJUcE4MdccQgTvxTk3yrgQ2gkzTphxIawb5by44MU5L85BBAuRNERSEElAJJHjJ2coxVgZ5xSKl3OiBSW35JeCESkYEdWwoIR4VaVFEWdZnGVJTqQFmRBklBVyHh2IYD0YnTfjwHP46RzorB2ZtQd0DljvRP43hLkFkRumPQgFEbgXRzwY7MH8PgyBSRSjcYI9ezf/11mRFzlZlYJhNRxRwuFgKBJWwjExGCelWIBS3ahi8LC5J7UdqOxCRRfKe1DBjQkuXDYH+FkXPe2mDX7OgSsQKfsJCcYFP8x7/KzVw886pRGL3DEj1U/wdZN8gzFerZ3/vjm67bCSXxTJP5zeeCy9pTa7qS5WUBcqqAttPZ7YdiKbX5FeUxx763DszcPRVSWxN4qjbxQnzqoo9WZJ5o2i1Mqi+JuHUmuPZdceS795KL7mILvloPe5jZV3PbruskvueOmxp4t2bK7c/k7VlteLV/9rzR2Xv//4n7p3f5awj/o19SWfvT1Y9sPY0f1Q6/GRQ7scHYcRbZ1b2/+3h9+55HfvPvrXkd4ZMBQAfYHUMJoZ8811TycnHGDMC8YCYBg6o/Es9DuzrbpQ84za78z22tM9tlSuBnZZEt3W5JD3dI8teWKUODktNBjjrW5QpOG/b/I0zUQ69JHmCWX7z5q13w7uaubLtOC4AdROgRYD6LQkBhzRSXh+GgE9pkhNP16roTr0kWkY2GjgZQAjLowOTK598aX85/+x/OG7nrrt2r/efu2zf77j73+6+a+3Lfr3PXc8d++SZ++546mbr3/k6sv+duM1L995y8t33LjizptXLF30r2svfuW2P66+64ZtD9+1/9Xn+z7+JNrWDYZmMj1jwOiP9Uyp7eNgygPMGJh0Z4etYMQFBr1g0DM/5lqYdmVnbOkJQ2ZYnxkxhYdtis5P2mnELyF0wouGvJBIU/EAInsgDsZUBA+6/DxMh4UIINU5P5f0MCmIP+2XgIMBU76UxhLUGIUhPTXrYB1I0EdGIVKFKAFhJVJW2FBQiIWkWJQLBWk5SIoKzkgQxnhxxoPRubbQjXJulPOgghcXvLjgwVgPxnow2oOTEEn5aSbAsH6a9VP8//Z5o6yAsgJKcTgj5DDjJJXP2T7lIC2KBMchJIOQDMryhPDLVSleRRnJRwpenMubdWI6N2pw4XononPA/x+ENh/+K4SuAOUKEG6McGO4G0M9GOrFsQCBweTZ48T/F0JGVoVgSIpE1VAkGAyHpGCElcIoo7gR3upjpszwrJMwQawNzl0D4by44CNUL5YwutUJIz1mJGactBXhvYToIzkIp/wE5yckO6JMOZSOKa60A/7+uP2HZs/uDurHduWz4+qmI+r6Q9ENR5LrjsbXV0Q3VAfza+QtJ9TtjekPGxe2VGffORxfeyS++kjszUPxVSWxVSWJVSWJVSXJVSWJNSXJ1cWJN4ujq0siaw9H3j4SfutQcG0x/+5e5JOj2IvrK35z0bJrLr3tmT8/vOGpx/evX7n23lse+V3ekry8V5ZeW7x9zY8Fr77x2K1frP5Xd9Huxu++rPzPppaiT3W9R7/55IObrnrh1lu+OXAEjDtBrwuMUmeG0bTGG9f6QI8+0W1MdlkSHaZYpzmeK4On9GGNZ6HPkekwxUb9YAIBp/ThdmNU41noMCYq+ulT+lSzId0XABUTyg+NjhZjpNse37G/Pe/cO+97cefeZt8PJ/y14+k9jfS3FfYjbY4+i2jAMpOe8JhN1ftTBn921BI0o3M+DhDCQiQG/HbPxuUvv7/i+fxnHn900RWLL8j7+5IbX3zg7sduue6hG6/59313frRmxetPPHz7JRfceF7esqsvu++PF933hwuevPmqv9965dM3XLLukbu3PHp/8VurkNrjWc14vHMYaK1gxpPWGMWOscSQGVhwMOvLDFnABAQGPWDAnR22p8cs6TFjdkQ3p9GlBw2JMRc1bEeNGIWHUSYJMwmUiPh9EhIIeT08joUxIuRw035E5tUMIyVxPkpISSo4z8cBmwB46AzEZZxkfNZB2/2Sn4qgfAxmgzkCuXCIjwalWFiKRYVIWAhH+VCUFoK58cyLMx6M/d8QnhXGezA+Vwx9FOOn2QDDBWjBT/E5q/dZkYyfZHKBXTjDk5xI89Kvggnaj5E+lPBjpJ/MnXDwOXr9hOBGGSdM5RlcqNGNmjy4yYMZ3ajRjZrcqNmD5Zpjh49y+M76Bs4KJpwo6cIIL0FBJOUjKB9BBQgCYyiCoc8SKNCixMgKFwyJ4YiihhQlqPJykBYUmJLcCG/zs3onZvZS9rOuIjHnaUDomB87bbYnRma4AS02biINEGPDWCdBewjKzwgwG7Lj0Wl3omM2fLST/rrG80mV66NaeEc1s61cKiiNrD+WWFeaeKc0+m65sq5SWl/NF9SK79fHPzqZ3V4zt/FYcu2R+JojydWHE28eiq8uia0uia0uTqw5FH/zYGhNSWhNifrGAWH5HvL1vcTaw/yWivCnVYkPi+iC/04+8fx/Lrzk7vP+57JFl1/56JLFT95526t/WfaPpbes/+cT/31r+YtLb7jvd3lPXnfx8gfu/fStFWufeXj3znd7mw/ds/Tevz31TVnlnEYHuvWgzwP6/SkNnOx3h6fhhfZpuW021DwbbtAqLbpIlzXdbkq0mxKDnjP9roV2U2LED8Zg0Dwbbp4N97sWOkzZkjameWq+ZTY9CIE6rfxjo6XRpPb4Ept+Op533s0vrv+vHp5rGMB7DemO2fnG8dCJQWjWFwzIZ7xsGlfOxM+A6AIghDk/GaelrKCkU/E5EvKue+WZ5Y/f88oDt//l+stu/E3eP5besuLxBx+99YZbf3/BnxddXfD6K4/fveTivLyL8vL+eF7eZefkXf6bvFsu++2SP1zw4DW/f+3uxV+89Ez/D9/PTxnmx3VyqwbMerMjptOTjnD/TKhvGsx4wLQ7O2wGEx4w5AEDzuSAMdI7Fe0dT/ZOZDonUx1TkX6z79QUYSEFNmmHRA8WYvi0087CUNDnlgk0SuARr4f1QSzFhGkuJKgxTo1xaoxRo4wapYNRQg4hvOqjFIQJYVwEF0KEGKQkhQ2qQiSoJmORVCySSkRSqVh6LpaeV6NpWgqjrBBgOB/JeXHOg/FulHMjvBvhnQHWjfBeTPSRkp+S/ZToIwWIYH0kBxGsF2e8OOPFSAinIJzyETRKsf9XNI1QFEpSKMl4YcwL4x6UOPvDGONFaQ/CuFHGEaCtEGH2YHl6J2x0o2YvboGInHKDqd1POQK000+7Asyv/h2Hj7DDpB0mnSjtwig3TnsJyktQPoJCWIbgGJrnOIHlBVoQaVmmFZWVVUGUBVYUGEGmeBlnpAApezERwiWIVCFSzV0wg0gpQEswFQ2gwGLPjEyL/ZO4RkdOOOgZiNb5CCvKOAnRhodmvOF+c6xxMlrUIXxVjX12gtlRy75XJW2riW2pzm6szLxbmnirNPx2hfJutbihis+v5LfWhHbUJXdUZ7eUZ945knjraCrH4ZpD8TWH4msPxdYeiq09HFldJK0pFjdXhj9pmtvZMvdeTXB9Mf5tQ6ywNfZTLfrZ/tGVBT8//eKm2+9+6tob7rpz6SM3X7f0oryL3lu1buR4w4H3tq68Z/Fdv827/fcXXX3hBfcuvmnrhrWffrRtxwffaUbOjBtAhxb0OcAYBhoNigZO9jqVHrPcNiO3GSItukgOwm5bpt2UyH3S65jrtKQ0XqDxgqaZ0MkptdOS6rIs/NxA1oykW6ezQx7QOK3sPeWomeV7Aqk9rdN/vOdvN9/z1yljwI+nZqwhreuMHgaTHtVGhHE1KydAfAFkAcgsgGjyDCtG1XAqGksvZLIsAuWvfP7+Gy99cNHvn779usdvvvrVh+59/bGH/nLrousvOPfyc/IWX3nF5b895/y8vPPz8i694JxLf5t3xYXnXHJe3kV5edf9T97t5+aVbN5CdvYszFjnJ8zJQd3pcXtyQA+m3ekxS6R3OjNkmhs2Zfp1YMQGRtxg0B7rnpVbh5WW/mjLYOKkJnhikKofdjeNMw6WxEJjMx6dHSeZhNvFumyczy0j/iAaUBG/5IcYGGZpWhaViBwKi2qQ5FmSZxlVEIISo0pcMEIrEUoMUZJKyyobVLmQwoWkYDwcTkZ/hTCeWQjFs2IwjosyJkgwI/pIIQehC+ZcMJdzmXlQCcIlHyFDhOjBeDf6a/tKuVEqt6TxEbSfZCheIjmRYAWc4TGGyUEIE7QngHlh3IuREMZ4EMoVoGxezOJGzB7M4IR1tsCMxZc3bfPonD6jBzZD6C9rGMIRyDWf1K8nla4A5faRDh9hD9CWAGX2k2Y/aQlQTpT2EJyf4hGGw1mW4liWZzie4nhSFElRokSZYyWO4liSFXBGwBkJoeUAraBsGGFCMB2EGRVm1AAt+SkRwoI+dM7qTk+agkM6fsjED9uEEQc3ZKMmPMJMIDTtj2sciTZ9onY8sb9d/bSK+qQ+uL0uvP148oOTYHsDyK9ZeKc8+U5F7J1KdX2tWlCj5FeKBeXq1srY+5XpLeWZ9aXpt0sza4+l3zqaevtoYu2R+DtHY+8eiawvja4/EtxaHf2uDxwzgnIT+L4X7KhEq6aiUyxo1sn7m00/VE/uP2n6rHBg27cdjzz7n/sff/+qa//576fWHfnh2PHd+795a+U/br/+1j/+4f57H7rphvvvX/ZMXeOAxRtr6Y8O6EHTZGoUAUMwaLMl+n3xbrvUNsO3TaundNFWfbx5NnrKkOgwp09OherGpBZdrMOc7rRkeuzzXdZs7ovNs9Eu+5nv69BjveFuw8K4F3Qaood7A0fHqG5/tsVIv7Lho4sv/WPh7j0us8vjpI2usAlJ24iokwqhUkyMpiLJTCSRjMYSsXgyGI1FY4lEIjGXTXI49NmWd5dcef6yGy75252LVj52/8onHnr10QceW3LL9Ree97u8vAvy8q655OIrfnf+78875+Lzf3P1pRfffM2V1/3h95efm3dFXt5t5/zP4IGS0Nh0YtQIZtzzo9YzY87MoHlhzDE3YkkN6NN9s4muiXTHBBg0LfQYM126YOso39Ajn+iK1PfGanulym64ogfrNsB6RDfrHZp06Oy4D1Z8kGgy4JBHdjk4l5NBEcXrpRwOmKR4kuJ4WZGCKitxrMQoMSWSDAUTQSUaFSOxXI6TGFLFkCwEJV4VeVWUwoocCYmhkBSMyMGYIEcpXkV5EeYEH817CM6JsA6YtQc4e4CzQlzOcu2AeQfMO+Dct3LTI+VCSDdKeXHGR3IIw6OswCghWg7mfGBnUaQ5jOYghPCi9K/4mZyIzu6ftfmmzZDW6BnTu0dmnXmTZue0zaN3+U1exOJFrRD2K4S/uAQYD8K4YfIXCBmzn9J7MJ0bNXhxK0y7STHAygFaQFme5HmKYxmOZDmC4zCOx2VV4CSR4nicZlCKRSkuQPJ+QkBo1U/JfkoO0BLCKjAj+0jBjfA+ImEPJGbdoQmHOuIIDzrCfVa12yT1WpQxb3YKAWN+0OcBrVZwZDj7dVP4vSppa3V0x/G5j5vAjkaQX7PwbkVqfU36ncpQfl10c120oCq0sSy0uTz2XmlqS9nchrLMu+Vz75Rl3y5LvXMs+e6x+Lqj0XXHIusOqx/UZ7/vB4UToGgSFGnBoSlQrgedATDOgCkOjOJzP56cKenxthqTTdPJ6oHw3mr/N/undu0e+OLT0lf/ufaBm+5atnjp3Xfdv+i2vyy65bX3P26bcZ4eNMRnA6DXPD8IJYfg7ClTVkuCHmek0yr1WmOtU6EGbbBFF2vRxU4ZEq36eM2IUD5A10+qrfp4pyXTYU636GIN2mD1MH9iQumyn/m6yl3czvWZ5ic8oMcYL+snDvZiHc50jca971jDypde2LLqlcL/fOo1mzx+1uDlbHgQVpJ8NM2HImoknM4m5hfSqUx8biGdysQTqWgqGaEwz64vtt921YWP3HHNI7de/caTD778l/tffOT+v9615NrfnfeH8869/LfnXnHB+Zec+5vLz//t7ddf99if73vwT3feds01t11xxXV5eSvuWUb3jauamdSoGRjhZLcOTPnmBy3pXkOmX39aY5rvmU40DWZPjYABY7x5LNo0LjUM8LXtal17/ERvvKZXKu/Bqgflca9pyHKqfXTC4HPCksvD+H2Cbibg8UomM6Y3wAFEtjuxGb0DwTmPD6U4UQqGOEXiZF6JBkPxoBRWlGg4GI+Gk/FQIqbGQlJYEUOyGJIZieNVOZcAyPAKwwcpVsFo0U/xXpJ146wDZqw+ygLRFoi2eFkrxOWu55o9jNnDWCDa6mNsftqNMi6EdCGkB6Mhgg3QAs4pv6ZCkZyUwy/XlyIkm2s+XQHK6sEN9sCM2as1uScN7nGdc2TaMai19k+Y8yYM1imzY9bm1ju8eofX5PbbIdQVIFwBwg2TPpTO3d3woaQXJp1+0gVzLlTMRSwaPKTZT7kI0c8FEV6FGRFleVoUWZ6hGJzlCFFhWYmjRZ4WRUoQUIqFEMKPMRglo6QEUxJMSb949jgfyUGU4GNViI3a6fiUP9JjCTZNy/WTasNkuNcOWmbTbfqFLhto0oOy0cze7vAXJ6WdJ5PvV0W3ViY+OHFm2/Ez75Ym3i5LbDo+v64qsb46XlCd2FSV2FKZ2lKe2nYsu+lYZmPF3PqqufzKufzKufzybH5FemN5cmNFYlN5bGtlZEdN5MPjoZ2NsW87s/tHwDEdaPGBDhj04WCEAENIQuNThwOhKSzTrpebJqWaPu5QY+BAhe1AqelIpbH8+GxxdcfRhtn6U2f+/mJHxanslB+M+EGbTeqB2F5IHvCAU7rTA57MKDLXqA21G7P1E6GG6WjdRLBxNl49Kpd04Q3T0X4PaDWmm/XJY/1M6QBbNsid0IaP9TM9TrDzmP5IF9ljjPcaY0OOhZohvkwjVQ1xfdP0vr3lbz//7y/WvryrYEXpT5+jCGTyQAEhYkI4KpRgQ+FgPBxOBOdOJ5KZcCwdyZxOx9LR7FwinQh+9cl7d9145f03X7Xs5j8+fOvVLzxy/xN3LX7y7qU3XXbRJXl5v8/L+11e3qV5v7nytxfed9Otjyy96+4bbrrrmhuWXHLFLXnnFW3cntW7k6PmtMYMxt1gBgUDdjBgBYO2VLv2dI8OjNqTJ/rkw42ge+ZM50y0eTTaPAQfqku3DIar2piD9eFaDXlixNM209s4PDBk0loRhI077ERX+/j4pF074/bBUt+gzuJAEUKZMbg9fsaPcm4/DhMcJamMqDJKUApFeVWVwkE5rCgRVQ4rYkjmVZGVeUYSWFlkJIniJYIVMZqHCS6A8RDGOWHKgVB2mLT5KauPMnvPPribk8nFmdys2cOZPYzFy1og2uan7DDpQCgXxngwFiL43Flibl8aIHk/yfgI2ouRPpSEEMIN004/bfMSZiemt8PTZuj/4jdu7RkxdQ8b88Z01kmjbdrinLW5dXaP0eWzemCnH3f4MBeMQQgVwOkATgdwyocSEEK4ENaF8k5EsPhZo5cyQJQF5hy4ZEc5F8b4SA7nRZoXaJaiWYoXGUYS/l8IcR9KopRA8SrFqxR3Nt4jZ+fxkrQDx60UbSKVGSIx7Mu2mdO1E7HSgeDRHvVwl3y4Sz7UKZV0y6Wj8UMj8W+b+Z+7T6b1WMoAACAASURBVH/ekH6/Ivx+VfTD+oUPG8HWurn1FYn8qmR+VbKgKr2pMr25PLPpWGbz0fTGI6mNFXPrKtMbKrIbKtL5OZUl8svj+cfCBaXqljJ1c5mwuYzbXi3sbAx93RE/PA0q9KDeCtrdc/3+lMYf7feGepyhbme6yZAsGwoVdfGHOoXa4WincWEMAuNQyM6B4mpw+U0Nn/yc0bhAjxeMUIleP6VBwjME6LeDTmu8wxKq0MjVI9ETk7FmffL4ZKhuIlg2yB3to0/OxJp0iZoxpWE6WngqcKANrh6Vj/UzhacCjbPx/1ToDp5y95riZgp0zMSPtmMVfcKhkw67K/rhxo9XPbbs09f+umfLK19seH7XV9tgCrajtJePMJEUF47EMoloKhxJqenT8eRCYg7MxbKx7HxqYT61/8f/PnDnzfcvvubOay++5/pLn7r3tgcXX//QHTfdfPnFl5+Td2le3u/z8q4+94JFv7tk2aJbH77p9qVXXLn00iuXXHDJI5dco9l9KDVmiw8YgIUCWn+2XQ8GbGDIebpzFvQZQZ8e/bnC+9+Dp+t6z9T3zzWPp1rG+KpT1NETyZM9bMlx+WgrX9aFnhjW1vTVHmuZ0EEGiPFg6tCAvvFE99SMs0czY3Hh3YPTOovf6iZmTJDFQ3hg3uolPQiHciGMDeFCiJFjlBjiFEVQRUHJvR8mMZJACQLJ878MbAJKCQGc9aIsBHNumLUHaJufsvpIs5cweUiDk9Q7KL2D0tkonY3S22m9nTY4aaOLMblpk4c0ewkLRFh9pC23NIEpF8K60dzlQ9IVoHLs2CHUCaE2L2KHSKubMDsxgw2etcJaIzQ26xqadPSPW3tHrV1Dpo5BQ97wtGVMZ500OqYtbp3VbXRAOSupE4LdfgRCiABOISSD0jRKUgjJQBgHESKESy5UtPhZo481+TkLLBh9tCVAe3ABYSVCkEmep3mBk0RWFilZYCSJFkWC4XMeVJziRSUiKhFBjubeQ8U4MUCxEEnZiIARD+gwZpaMawnQ7QLlmvDPJ6kf64gf6tC99fj+RmxvE3K0nz+uix/XzR0bPb2nI/1JBbexGNl0lPmwLvZBfXpTVWJTdXpTdWZT9VxBVbagYm5TWXbjsXT+0VR+RXpDZTK/Ir2hPJVTDsKNpZGC8vCmsmD+MWH9EWbjUXprBf9BDftdu1zYr5SORmqmEs2muTYrqJudK9HEj4ydPjA0t6cv+XNf+KBGLh3nqmeoEzq8fhqeJcDOveB//tD9wvp4hQY0WUCnP9QPqz3OiMYBOnSgVR/uh7KdNtCsB7Vj0SZdsm4iVDksHemlK4bEZn2qakSuHQ9Wjcg/1rsO91AnZ+Lf1lh3n/Q0zkY/Ozy056Rei4Ah1/ygHVR00UW1jvFp5WRl3+tP/POD55787IUHtj9/b8nna/fv2rZ3/65Js50MZSk1FmBYOaImFxLhbCQF0gmQzoDTkWwiNZ8EYK62rPjpB/700G3X3fHHC5ZceeEjSxbdu+jKexddtfjy31917jmX5+Vdd8EFiy+9fMnlf3x40S0PXLPo9gsuXnLBJUvOvei1xffizQPZUZvcMnamzwx6TMmT43Ot08HqAaW860yrFpya1G37tnfFFmVPVbr81NzJYdChZY81iBVNoapWz3clSlmbZ9/xqcL6jpKTJ2q7nJjiZSJuVGlv1NQea5qcsjV1DU0aXW19EzMWn9YIzVgCszbM6ReNLsrm5bx4EMKCfjqE83GMD1O8RAlcDjyC43CWzTWHv/rFvCjrhllHgLZ7KRtEWSDSCBF6DzbjQKdsqNaKaa2Y1oJPmPAJEz5pxrQWfNpOzDjIWScx6yT0TszgQg0u1OjGjG7M5MHMbtzixW0+0ubD7RBp82JWD2r1oBY3YnEjJgeqt6OzVnja7Nca/OOz3qEp58CEo3/c3jti6xgytw0a84anLaOztnG9Q2tyzlo8BrvX5PRZPD6H1+/ywRCKwiSJMQzBMRTH0jyHMwLKKAitQqTsQEUrIpoR2YIqeh9v8nMWP+tEWA/G+nAWZwRakClZIiWekSRWlmlewmkOpzmKE3PDsRyMSWqUk0MULyMM76NoF4XqAr5Rd2AEEoYDmQ5r9nAv/3WFq6iF/q7CVdyEdOmSw875Hku02xbpd80NekGXHdRqz+ztDH1Rx+2oYLZWCFsqQ1tqUptrsptr5jdVLRRUZTdVZgsqMgUVqfyK5IbK5IbyxIbyxK8QbiiNb6xIbK6Ib66MbqoIbSxTCsqkLZXy9mrhq+P0/k7l6GDi8GC8eCBRNJD+rj3xQa2yuULaWqN+3BzbNZA6NBWvMMiVs0jZuLtKizfrwEd7wHnX6674k/fNz0GjGYyxYBQHQ14w5gJds6B+Qmi3RTsdoG4yWzUarpsIVY3IFUPi4R6qclhqNWbKNULDdOxgO/rDCWfNmFo2yL/7Tfv+1kCnJbNt96mDp6xaHDRogz2W00UN7tZe1DhD57+0puDvT2948LYvX3ig9IOVx3e/V3Xgi93ff15T3+QlJCGS5oJhIaiEs9HoQiJ6Jhk9k06D09G5ZCIbB2fSnSerXnz8/qfuuvnuay+68+oLH7njumU3X3X39X9YctWl157/m8vz8v50zVV/vmHRPVdf+9ANN/35qqsX//aCJRdetPTcCyq3fpocMaUGTXP9pnjzxEKHDvTbT5+aAp26YGU3vr+WLzqhHDxu3vb12JvbmF1HTjdoQPd0uLYtXNtGF9fY/1vIHWky/lTR+OWB1sMnNSMmCypZMdngwFqP95UfrO3rm2zp0vSNzJ5o7jM58NEZ56TeN22CHT5J76BMbtYJK46A6MFUmInBdBD5ZSOSG8lgggngLISdXW24AozdT1m9pMVDmFxELhFjxoFqrci4yT9mDIzqA6P6wJgBHdHBIzp4zACPG5EJM6K1IlM2dNqOzdqwWTty9qMdmbUjOhuiswXOBnM4MZMTMTlQkxMxOmCj4yx7EzpobMYzOu0e1roHJhx9o/aeYWvnoKm139jSZ8gb1znHdc6JWafW4Joxu/U2j8npM7uh3K1CH4YgFEZyVC6YlFcERpBJTkJoESJEF8rbMdmGB+1kROcTZr2c1klOWP3TVp/JjbphOkDyGCcgHIsLPCNJjCCSLEczHMeLoqRIckhWwqIa5uQgLci5ExuIpGdd/n69u9eID7oiPY7EiQnpULu/eUIp6/C1jdNYCEQAEOeAlU4P2YVek9ptiHZb0u3WhcrxxLdN3AeV9PYqeVtVdHN1uqAqW1CVLahKF1SlCqoTBdWJ/MpYfkUip/+N4rrS2IbSeH55PL88ml8eLigPbq4Mv18Z/E9VsLh9vkwD9nel/9OofFwvbqoR15Rxb9eE1lYH19WqO1qCP/aHj04Gq7VM9SRZNxstHQGfHQYX3m7Pu9R2wR2ugr3Z0hHQoAV9ZqB1g34jqBmmjk9xrZaF8tFYzXi4XCOUDfLVo8qhbvJoH3NCGynuxMs1wo/1rn0t/kPd5Pv7h5d/VFc9qjROh9/7oeX4MN3nBa2WhQNtyMHjZrNF/vaD/771yMM7n310x2O3lRa82LP3s6Z9X3TXFFeUFG7d9sGhY7Xj03opFI1lUowqqOlocC4emk+kwenE6UwmGweZyFhbw+p/PLzy8XsfW3zlvddc9NhtVz+xdNH9N115/41X33TJ+X88J++hxTc9tPimu6698t7rr/7TlVfc9Lvzb7v4gtvP+63+aE18YJap7zszZAF9xnTLBGifOX1qCgxY5prHgxUd/h+OiQdqZzZ9sf+OR4ZXvSceqE3XdYerTzEl1fav9zq/OwgfqJ3eXdbwdXFjWYveiU1BlD7ADU/amis7y/dU1tWc6u6fbG7TlFe32F3U0IR9cNQ+pYedkKS3kSYn5fAJdh/rgrncPQmEFnPLPx/O/hJUwblRzuFnHH7GBlFmL2V0E3onprPj03ZMa0UmzIFRg3941qeZ9g5OQZpp368anvWN6PxjxsC4yT9hDkxaYK0V0VqRaQs2bUGmzHBOWrNvyvSrvFMGaMrgmTJ4tHrv2IxnZMqjmXAOjp+tft1Dls5BS0ufobF7tqFz9kT7dJ7Ohkybz/7OjNmrt0Emp8/s9jqhgDvgg1A/TMEEizMixSusoPI0zxEMDxOMG2WcCGdDJSumWvGQIaDo/fKUix61IJMW2Ogm3Ajvp0SY5f00hbAMIQq/QshyAs+LgiAJospJKisqFC/l7HwoHbL5+HErOe4Qp5G0gQEzxOlxX1ILRS1okgyCyAJI514bB4CLAp1XHDCQHdN4jyV4ypw4PKj89yTzUZ34flVoS2WioCqdX5XKr0qur4nmV4c31oY3VkU3VsU3VibzKxL5Fcn8imRuMlxflsxpQ3liQ3l8Q3k8vzy6qSz8SWX8pxZwoAf80J797Lj8fo1QUC1uqFYK6lPv1MbXVgQ3VIof1/PfnOL3dBB72vCvjyPfN859eAhceq/n3JuDeeeaLrpr/JkC3+FToHkUtIyAE4OR6iG82Sh3Q6B2Olk3GT3axxzppatHleJO/GA7eqib/Lhkck8TtKcJOtiOfnp46rktpe/vH+5zg2M91Pbv2ztmo2M4KBuLfn/COWSNHNxX/uKy+7c/fc+3z9x9fOvLmt3bhw59N32ysqFwz8pnnvnbE3+/556Hnv7bv6pr6hLZJKcIcjKsZKLKXDINTmdAZm4uBuKyvrd520tPffL6P1//y50PXX/JQ4su/9d9t/71zhufvve2pVdfes2F59x387V/Xnz9HVdftuTayxZfefH1vz/3lssuuPW35/z85jqmsV9qGZJPajLtU9H6IbW6N9k4Ej0xGG8YBBpjuPIU9uMxy45dJfc+vXvxQ0Nrd8DfH3J9c0D7wX8GNn5o/nqffXfp4DdF9d8fbqxpdxKyXYi62Mj4jKvpWEv1z1VVR0/29kxWVjTX1nQYTWhvn663zzCtC7i8vMGGm52EA6LtEOmEKR8p+HAWoWWUlPyEAGGCB8llvTC55CULRJs9jMFJ6uy41opMWuAJMzKi9+XwG9B6+yc9fRPuvglv/yTUPwkNaL2DUx7NjGdo1jus84zo3aMGaNwEjxkDE3p4whAY1/tzGtN5x2Y8uVo3OuMcnXKNTjlGtPYRrXNgzN43Yu3WmDoHDO39hrY+fWuPvqVbd7Jrpr5j6njbVG3rZJ7dy5kc+Kw5MG30zlogg91ndfltbsjh9Tt9Xi8MBXA/RiOUgDESwckMzVIkTQVwyoNQToS1wJwxIOr9oi4gG5GwEVb1kGTyiW4ijLBxjIugvAizDMZzlCxxkkzzAs0yLMtynMBxAseLjCDSvERyIsYJGKsy3BxCzLnQtAPPunjgC4JAGARCwMNHhMRcFoBYJsOKUjAUOZN7ZBwAJjpnI0NGIjFLnulyLhQPhr5sED86Ed5+PLmlLr2pNrOhNra+LryhTtlQpxRURzZVxQqqEwVVqY2VOWU2VszlV85tqMj+onR+ZWZjZWpDZbKgKvXe8fQnjekvW5JftUS/agx+eTLy2Yn49urYlvJkQVlia1Xyk/r0f1oz37UnfuiIfV7N/6cu8+FRcO0TUN6NkbzLlLzLpm9+zL5zL6jrBvX9oLKLK+2DKkbgemPo2JhYNiwWdZJFnWTpoLj/FFrYhn133PXc1orvjrv2tsBfV9ve2Nn0/LbK0kFxGAYHWgKfF4506zODMPi6AameUE8MOJ96+NHVjy398ZV76gue6N65ovvbTdrK4sqvv37m7geW3bhkyaLbL/rtxf+Td87zzz8fDKtSRJISISUTlbOJJJhLziUWMmEQ4d1DbV+98e+DW1d98eZzf1t8zQNXX/zig0tffPiu5U8/vOyWq2+45Lybr7p46Y1/vPW6S2+74dKbrv7dVZfmXfeH3yy6MO+vl13ZvOMrvrmfPd4TbR5JtYylW8czpybmO6aiDQPxk/0LLUOgZRg0DNh3fLvzD7eXP/6S58t9/e/saH0jv/2tzbqvdjv2lp/8cFfdj4c1fVM+Ka6nlfrBqdb20ZJvDh39+nD7id625qFDB2sHumcnxxytTcODAwaDPuBxMyZLwGpHXBDh8AacAQQicA+KI7R8NuUF5h1+xgYxVi9t8f4Sl+ikp+3EpAUdNQaG9b4hHTSgdf+Cn7dvwts77ukZ9faMuXvG3L3jrt5xR9+ko1/rHJhyDE7bB6edmmmvZtqrmfYNTnmGtJ4hrUcz6dZoXblaNzjuGBiz9o/a+kbMfcOmvmFT54ChvU/X0jXd1KE92T7Z0DZRf2ryROtE3SltTctEVeNE5cnxPAjmbV7CaPXPmN16s8dk91pdkM0N2dyQA4JyxRAhYYzFKJ6gBYpgSZymEJKBCNaN8dYAZ4CYGQ+rdbF6v2xFwzY85CYjMJ8ixDQmRCklSEoiJUu8qgrBICtKDMuznMDxIsud9deR3NnQf4wN0WyWYBZQ5jTMnvbx8z5xziel/VIUU0IoL/CqHI1HVFUWBE4URV6QOEWhFBVXw2R8jp0HcAoMBUDZaGRXk/hVY/izhsSOE8ktx2MbT4TX1csbTqibaqKbq5ObqlIFVamCqnRBVbagcn5jxdz68rl1Zdl1Zdl3ytMbKrLrqzLrqzLrq5PraqLvVogFldzOJnV3d3Jfd2L3qej3jbH9XWBXM/ioKrP5WGTjsfDm8si2mugHtdGddYkPymL/PQkeWC3nXUydex3Iu8ibd9HYjfeavykErWP/h623Co/yasO2520pFCnumgRIiCcEkuDuUAqUtrSltECx4la0xZ0AIT4zSUYyPhl3d3d3n4kLUqA238bw8v7/8X3HcW48T3Zm68x61lr3fd1JlCBZRQzfajHW8OJQ1avH5MBdrOcBzv2EFLiHcT4h+C81qPK3XLkBtdyCWvddp637uX73ZQLZmCTqkw+RrnuNRor67xp6+wOMi219s2zz7kX5OT+tyKs7uI5y9TvmnWN1x3bvX7NqTd7c8lmFOZNnjxo0Mj+neNKEjGVLV/f2dLW1R6LdbV1/vW17+7b3z797X/W9fd31T3/Myide270ReH7f8/OHNhbNLBo3ZNuC/K+Wl+zZtHxB1pSpwz+eMOQ/syaPnD1t9Jy0cemTho0fAZgy9qNpnwHSAYAVoycjT18Jwol9rdxuOO1PvKAfTu9uJP2J5UeqkH+00N/AKO2V0NiD+qY126oWrw8/qMPv3IfZsY++97T66mNHLbLh6EX4o3q7xetOdENpnM+/+enixdtHvzt289gNAUUFb6I9vteoVnjpNEVzE4nPM2g1Hos5qNE4DAaPzeYzWT1mh8fq9Vtd3lCwLeptjzhiPlvUZg3rLCGNOay2hDXmqMoUlRhDfL2fp/awFU6G1EaXWMkCMyWln8BG4VtJPAuZayNyzUSOicgzkrh6Et9A5uvJQh1FoKMK9VSBicI3/xcjhW+kcg1UroHAULfSVam1DkuRY8gyDEmKJkowZBmSIIXjRBA0vxnFA6O4jQgeEMGthbCrm5jPwfTnYDogFGvzhEJ2t8dgs+lMZq3ZbLA6THZXykOD1aG3Oy1Oj9Xrd/lDzmDY5vfZAkF7MGwLRq3+hMkT0zgiKltEYgjITCGVLaJzJUy+dme4xxPr9cW7w50dsc72eFdHoruzracnNY8q3tkTireH4h0fKsp98U5vrMsb6/FGe73Rfm+03xt/4Y2/cMV7nbEed7TbFW73Rtr98fZQvD0UawtGE4FwIhBOeILRcEdXpKfD390WfdXfm0x2JZO+l0mq6tVDuPcuov0B6e8Tzd17we0Hsa/2QPuOQN/90vjuMOjtAeC7A8B3B4B/pST8se7Nj3Vv9jS8/QH4x56GV7uBL/aAX+1r7j/a0nUCGvm1JXKb0PmY1P0Y31aB66gk9j3EdFcQ3z4gJC/B/zhU17WnunNv/csD4De/gP/4uarvVFNy269JwJgEYPifgGExwEANYAB3xHTR9v0dFfAkXJCspLw9Xas5ViN+xm2/TfTcIbqvwnU3kKZadvTkM+7stWdOVggftLg/PwTZuL+pAhUhaZI4efJ2s+MezMmxJ282SDiGjnO/PZmZkbWsIOv+sb3oW5crf9l/eN3arxYsLZo6e/LwyflZJZkzC7Jm5WZllYyfXJIxu/zhjZvJt32RroS9rcPb+0/kZbKrrz8a9fa9iMn4rb/v31p/6QCx4dGudYuyxg7cUpbz/eryn7esWJGblj1u2Izhg6YMGzRj9LDc6RPz0yZkTvwsfdRH6SM+njXqs6Lxk1bOmIm4+FsUS35FYnc24f7Fc5N4US+I+CeC9wrKjFUheyGEYGUT+eDRH8dPAH2xXX7yMmjVTsHB37ubGJhTt6BX7hNAzWGX26zXfPP1zh1bth3ee3jz8s3VD4Aynu3h3eZnz9BmazsIQoWgmFyB0WQJG3QepzWiV7uMWo/dFjHbwzZfm8Md6XRHu9RO1MXHAZrKpfOYrSGGQCvXBeSagFgdYGh9FLWbJnfSJXa6yEYV2ikCG0nooAgcZJGTKrSThDYi14xlG/AsA4alxTJVaJYKy1Rh2Co8W93K0RC4ug+0cvQ4lhZLV2NoqtQRC4qiQpAUcIIM1iqF4iUQrLQJLQYjxcAWYT2MXwfl1UC5VY2sZ2DGUxD9KYj+BEiraKACel/1dfR2RtqinqDX5nJaHHaz02lxvZdQY7FrLO8vLYwOn9Ht1TtdBo/H6PGZvEGTN2xwhVNXnFp7WO+Mmr1ttkB7arCOO9rtjrQF29si7bH/etjd1tOT6O1P9PanynyC7T3+RJcv3p2aL+WOdDkj7c5IuzvS8QFXuN0VbveEO3zRrvfzU98PHu0OJzpjHT3R7q5ge9Qd9wa6g91/9r9MJl8mk6HeJIwauNVgudMSv4ToPtbSewjzai+87xfo6xOQtycgb483vzsKfncI+MfBhj/217/eX/96X8PrfaA/9jb+sa/pzd7GVz+CXuwFdpxHd15r7aig9wOFbyDiN43cHhC9HUhre4T0V5I6qpl/Pqb9cwn97hCob0/diz21r45C/jkCfHMG+u/e+8mB09oBg18DhnUBPrZ9NNwMGMj4zyjc5ALS1oO23xp6LjQ4fnki+v467XSD7i7e/ytIdbPFfKvF+O0l2OSyfTebtb9WirYcbPjxEh7C7sPI/kSI3v7eYHiK8z/HOijyeBOGO278lMKs2Ue/+/LGkQNHt27bNm9B0fiZ2WNnzpwwe+a03Pz8BTn5pWkzsmZlloyftjAjc8WGZcv1Mn6oIxF48c6U+Fcf/COc6A5F/L6En8nCXjuy88HxXSIC7Jfd21cVz/5yafE3K0r2rl+0uTizcOLIGcMGThn8yeQhQ6aNGJYxZtjssUOyxg7MGT80fcTQzLFjc0aO+GHxIsrtuyE07hWJ/RpNfwWhJRn6rtrWl030JFHS0Yw3P6kBfvfd0aLMi+VzJWeuMH/+1XwDKLpS13L+Qcv9WgWT49RrT+//aXlxwb4dX25bvam6ooaK57Gp+kf3YASCisOzVtZisUSJzhgyWcIqpdNsCOrUHrMhaLVErLaE29djN/rfeRI1B06fyF1prETbGSqnzieWWeUGP0dsY0ocBKkDL7UTRTaS0EYR2FIGEgX21HgWosBO4FtwHCOGpUcxtCiGGklXIehyBF2OYirRLBWGrcYyVTiWOgWWqUHTVUiqAkGRwwgyGEEGbZVD8LImrASMFoFQYiBS1NAiqoMJaiC8qiZOVROnEsx6CmQ8aaBX1NMe11Ef1VIe1pAB7/7989W711393ZG2qDccdPq9dq/X7vUaHC693amzObRWeyoGSmN1ae1OvdNlcLnNXp/VH/xQeJ5KdLP7293hbl+815/o88a63JEOZzgaaHt/WR/t6Ih2d8V7e9r6XrT3v4x29UY6+gJtvamp345gwh5oswfarIGYLRhPFSI4grEPpIZy/FfCVLJVaqhAV7izI9zZFuyMBbuj4d62WH9//OVfr5JJme2P2lb3XYTvBrbzV1zfEVT/AXj3CVjXr4ieS6iXvyJfnmru+QXYfaSh51BD78H6ngMNfQeB/YebXh+H/3kC+fdR+Ltfmvsuofsf0F+DJP+itMlWw99E3WuCqgcra4PyY2BuWz27t4L+6gqq/3B95/7avkPgdyegf52AvD0F+eMyNDmxsBfwSfvAEX2AAS7AJ3IAAAcYAAMMejZgzL1pRRVLvqw98Dtz12na4euKX59azldoH8K955+KNu9/OnX+7rsQ6U+/Na7/+fapitZWbR9W8wIi6rhQLXqCtLVwwnRZePGar0aNnrBwbtHGReXLcrLKpqdnfTZ+xuDx6SNmFKTPLcwum5mel5VVOHHc1PHjZqZnri6Yu6VkTgG4utIWCAqtAU3sX6G9xxXq8obDBqeFRGp5cG7/o1M/mgSU84d27960bOeyudvKcnYsyNs6L7tw/Iipgz6aMviTCYMGjRs0YOLgAekjP80eNyRv/NDcMSNKJk0smTx+xay0mjMnxDXV7WRGG5zwGsH6s4WbJCjewph/YVj+2qb677+r2/sN8crx4+UFvy1ZcXXRunsb95xZ+c29w5erblSwCAxkI2RRXuGKgqLj3/104OsfuGQOlylHQFnVz3BGdbyliVVXiRNxLX5Pn1zh4glNXLFRrnW7fV1mU0irdCS83S98PaxqyOGSFSczl1CP3OTfabLTNWKRgSjUEQQGAt9E5JrxXBOGa8ZwzTiOuZVtxnNsWJYFw3w/qwzNNCDpOgRNDacoYWQZlCSFECVQkhRGlsEp8haqAkGRIyhyJFWBpCoQZCWcKIcRZBC8BIQSglBCMFoERouASFF9i6AGyq2GcKohnOdNrMpG5jMwI7UAPgHSHtdTHtWRH9aSHtQQ71cTAG/+fvvy7avuFz3xzkQgFvGGg55QyB0M2v1Bmy9g8fhMLo/R6TE6PQanz+DyGN0es9dj9QfswZAzFHeG4qkuj1TC8fuUZC5SSgAAIABJREFUini3N9bhibZ7IvFQIvE/Otojnd2x7t5E74twe28g3uWJdqb6Gj90c1n8UWsg9v+UMJVhHkh0hOIdwVh7INoWjLWFEgl/Ih7u7Ij39Ya6293xqCeRCHX1db5JdrxL6iNJlKz3KaPnKr77OLLnNLbvKr7zHrnrEf3FXcqL37FdFxEdlxC9V9GvjoPajwHbjwI7Tzb1X0D9+Vtr8iLun3PwFzdwf1Rx/oUrk1htkmh8w7S95Nh66MYEw9KJUSRAvHglrfMqou1IdeRQTddJ6Ltjzf0nYD0nmhIVzGTR+peAT5xDx7z4aFBg0FAt4CPyoMGUQUNaAB8/BHx0dtCYw7kLf9+6u2Hzd1Vf/dx85ib/yGXKml0V2UtOTC7e/Vs1f9/V5nX771ysY+D1vUTTqyckx4lH1Jv1Qrn97Q9HbgE+Gbdq5fptmzZN+uyzGZ99ljV6wpzR00um5+dPLZibVZafNX/iuLS83JLivJLJ42cVzN2aPnNx/szcPbt2SQ02riUkDfwj9rwz+XvNnrDcaIC3gO+fO9J864JLwTu175uDOzfsWFK4pSRzTfa0TYWzCsYNn/ARYOqQgVM/GzJh8MCUhLPHDJo9YkDusMElY0eVT524OnfWlX3fPzl5TFBd64Xje5CsHhA5iRQkcQL5xZvHc3L35mWgLh7mP792/4fPTy1ffP2Lry5/8dPl749fP3PryoU7J0/8unbF+kW589cWLzy2cy8ehGATWVKhvqoShUdLjYpo83MSBS6xKaM+WzeDqSNztGS+lqey6SwBg8blMwR7LHEbUbQ1veBw7sKKhdvhGw/wjj5yQDgqkZEgVGNFepxAT2YbiExDC9sAY+lRDD2aZkDRjQiqHkbSQIlqKFENJSkhREVTq6wRLwXjRCCsEITlg7BCME7QiBc3tYqacIJmvLAZL4TgJc04cSNGCEYLQCh+HZxb38IDIgVApKABIayD81P6pQxMfXx+8LCigfrBwHtVrYCXb1/0ve7t7O+Od7WFEpFALOSLhHyRkCsccob+q6IvYPEFrP6g1R8we9wWr8vm9zkCIWcwnMrqcAZirmBbao5UanpGqrTcF0sEY23vTz5jCV8skRrCGEykLO10htps/pjZ+z8s/qg1EEk1bjlDcVc44YrEXJGYN5rwx9uDbZ2h9s5QvN0fiXtDUU8wEmlv98ai3mjc39buiSUcoXCgvaPrjzfxvhevk8m+ZNLak2w1/XWbmDiHaL/H+qta0A+W9jbLXwJFfc+Z3Y+p3c8Yr2v4f9/EdF9DdF+Cdlxs7ryC6LuOfX25pfdMQ+wm+kU182+YPIlRvyMbX3Ac3Vx7jGH2UXRunMKNkkXgsr7njP7LkLbjte3HQR2nYbGzSP+ZFnudJLn5wBvAp6qhI3s+/iT6yaeqQYN4wwZJAADCxwDoyM9Anw7+fcDgbzMLvxgxJfuzCUU799zYvufRjh+rF224My3v2NVnxsO/c9b/VH+/xYHX/olSvDxXI/r1OZsgCEGxyjGTCsdNzMrKLNiwev34oSNypqTlTZmdN3lOSca82RPmzJ6cM2tq7tTxGUvKVpQXlGam5ZXP3z4rfXF2el5+bsHTRiTf0UnQ9UsCSbX3ldIekRosz54/vXpkP6nuWUArO7Jr24Ht675cUri9NGfZzHGrsqbMnTB80ieAtOFD0kePmPLZkCnDBs0cPTR7wmd5Y4cUDhmwcNyIBVPHbi7PP7bnyyu/7MM9feIlsSNwxj9kRRIvRezYd2haxtcTR+3Om8KuvMhvuCGDPuHXP9PhW60CpUaoF0rMdKH2zqOGlUs3b12yZVvputtHLhs4CglHzmUr6urxKkWAgVOjahkmri+o6zYrYiSSqpWjJUvNJLGWI9U5dZ53/m4vQXJ59ddbx808n7/0fvZq7LI9xgOPTLfgOqaqlSNFC9QYnoZE1xIoWihT18jSt1B0KJIeSdbDSNrmVlUTXtGEVzTi5GCsDIgR1SH5dUh+LYJX08KuRfDqkNx6lKABzW9AcBsQXCDyg2/8Oji3Fsapg/PrWwRA5Puv0PoWQS2UXw3hPAMznoKoT4CUJ0DKUxD1GZj2FEStaCDfr8bfr8bfq8LdfY4F9L3uTZWfxzoToUTEHw16w0FvOOgIBuwBv80XsHr9HyS0BYL2gN8R9DlDQVc45InEUplT3mgiFSblDEYcgf9lM3qj78sXUjlT7wnGXcH366fNH7P6ov8z0Bc3+yIWfzjVJJKS0B2Nu6Nxf7w91N4Z6+6NdffGOrqDsTZfOOYJpf5fBNzhmCfa7ggmLN6QMxgOtse7/uh5kXzbn0y2J5OajmQNu+M3ZKKa/zdc0YvRdOB0PUhFd5OwHcTraBL1t8j/AnFfN7BfPyX338d23MV03MV0XG0OnnxuO1fjuQWLVlM7EZJeqr6XbevgWAJ0g50oN7XKLK3KEE7dAxG9qiD2Xm/p/Q3e+Rs2egXnvka0N0iSR+4kPxolHjS0/eOP4h8NUA34WDh8kGkgQD4AQBsIQAIADz/55OBHA3M/HTHho8GTSpfvKl95YPM395Z9fnfsrL1Xnlh2HSdtPYiEcN7SjMl6WuLUU0EN3s5XJRYu3jHo08ljx6SPGTkpL6sgbfz0jPFpOdNzsibNmTMlP3NSbuaU3JlTcmZOmTM/v7xkTlHW1JwZk0oyM5ZkzyzMzCzY9tNxCMcM4sa4nqTY9U7p6hYZHb/fvHVm3z4+GmGTCPZ8vva7dUu3zM/eNj9rafqYhVNHlUz8bPbwgbNHD8sYMzwlYcaYYUUzJiyZPaV05KAN6RPW5kz/ek3Zr8d+unv1LLL6uQyBMzcR37ENV0rWbfjPZ1+OHvP5uCG1v2ynPjvDB93kNz1kgSvxddVOs10o1fEMHrbOo7Ylbl2v+Wr514c37aPUYGjNJJ3CVA9EkqgKgyEBraezseqgttel7FDwfTSGEcfSojkqqlhnc0TarEEPWYw7dXv/1KJrZevvlax9OH0Ra8V+09e/yQ7c02G5DIYIyRQi6LJWogJDVALpmga6FkbSoom6FqIWQlA34ZWNOEUjTg7CSBtQ4jqEsArKfQ5lVUKYKZ5DWVUwdjWcUw1h1UDZtTBOyr0aKLsawqpqZtbCeHVwfgNCCESKGhDClIQ1UG7KwIoGckrCD6/3qnApA+8+xwJinYlIeyylnycUcAV8Nr/P6vNaPD6Lx2d0ew0uTwqjy2/y+BzBgDvo94QCvkgoEIsF4/FQIpFqowrG2vyRuDcc9gQj7mDQFQi4/CFHIOwIhB3+qN0XSbUVp/I8zJ6o2RM1uiNGd8Tg+kBY7woY3P9rFXEEY6lkAX+8LdzRlejtb3/R397bG+3o8Eej3nDQ5nHY/B5nMOIMtTmC7TZ/zBEMeMKe/ncdPe/auv/s60omg++SHE+ygfemitGLU3eR9XGqsY2oacNIYwhhrEXUhpL0oGT9WMUfaNnrFtFLmOglXPyqgdnxCBO8CnTcaHI9xfmhvDaSup2ujVJVbrLSRlXYiDI7VuJBisLNvPYGZk8Vtf8Z5cV9YuJWq/8JK1DLf3cPnhyRJh84pO2TT3pHjwsCAGIAwDgI4Box0DLoPxwAoBoA+HXChN1nzjfVgISPahk/n64sXXuwbNPJgjUnLjwRrfzu+eHrPIomSVIl7zQ57jVZWuihQ0fvAgDDx4yYPmTg2KKc0rLiRTkZhVPHps+eljdrSt6caQVzs8pzMoozJmfnZBTmZeQvKiibOnLqUMDE0YNnTRufmT6zaO7K7Xch3BpGFKV8R9a/ljhftvI1R0/9evbgcQWVycPjv1yzdOuieUszJ2/Im75y9rjSSUMXTh9dNHF47oSRmWNHpo0aNm344Iwxw+bNnLK+KHPFlJGbZ4//vCRj29LCq2cO/nbuKPjZs9b6ZhNBcO3Ln9eMmLFtYvpXM6ZuSxt194eV0uZrCth9Vv0tekMFpPKhRqNhyDUYmR7K1XAUPmAd5Yd1+5+erhBAWFQIlc9V1EOxMo2HwTJCGllaedhj7FMJQlyWk8Iw45l6Kk8vVzljroQBz6vec+L24q33Szfeyl/+LH9N7fQlytWHnTuvtq4+1Hjodz6OTSHxsWQxliiFE+V1VFUdVQ3Ha5E4LQSjAGPlIIwMhJEB0dJ6pLgGLqiC8p41sZ82Mp+AGSmeNjKfNbEqm9nPm1hVzezUZq8awqlqZqc+OD/8sQbK/bAbrGpmVzUyKsGUZyByJZjyvJH6vJGaen1Ui0/xsAYHcPrdDp/L7nXaPC6r22lxOYwup8HpMLu9JpdH73TrHC6t3amze3R2j97ptng9dq/b4fO5AgFvOOyPRlMexjo7Y52dkfb2YDzui0RcgYDd67W6vBZ30OIOpiLEU5NuTO5QqrFf999efq09VcPuV1l8Gptf6/AZnAGTO2Dxhqy+sM0fsQVC3mg81N6Z6OvtePmio68v1tkZiEW8Yb/D77D63CaXV+8IWjzxYKK/9/XrN/+87H0T/jvZ/S7Z35d825tMxpNJnidZSYzS9F1cc4JvbeeY2mjqGFEWbhVHcJIYWhgmqbpZhlccyzux+195MCly/UPRvoJyu+tpMSA9ghK0EeRtBHEQx3Pg+FaCyEWQePHiAJIfhHFjEG4nkNFeSUpUErse4sJAXkcN6yWIlpyap/r0s84hQ/8CDLB+/Kll2LA2AMAHABiHDtYPHkwb9ln9xx8dunXHJNMkWfIXRElozQ9ns9d8l77suwvVvMXf3LsP9bANSSTnj0uPZUB8oAGhnZVRNgAwOCejsHzu0vyski3rds6ekT9+xIxZ0/IzZxTOnl5UkrMoY3L2pFFp5flLFuQvmjpi0qeAwRlj82eMLsibtWDcxOy0wpWHbzTXMeLPqe1gbgdd31eNoO/afejXo5cUDBEW1LRt5bL18wtLp49dnTllS/70xTNGrMmeMn/amILJo3Imjc6aOCpjzPD00UOL0yauLZr93cLcL4unf7Moe0tZ9s1zR84c2otphijYEkRl45lvDhIeAx8f+KVo0H+OrSphPDnHfHKG9/wyv+62AFpFhQGJZAJHZ8CpTHiVo5VnpZKMddegMoScUkN2qryQllaO0qi2hOvAJCxe6vK8Mpm62Ww7mW7CEVVMtslhbffogyocv/GXK6fzl13JXlJdvql67jpk2RctGaudW852H356Y9z8eYAB4NO35XghiyjCUWQQqqyGpqolKWFoFQKhBCMk9UhxPVJchxDVIUTVMH5lM+cJmJmiAkR/DKQ9BtIqQPT3HjYyP3hY1cz+IGFqv/d/QauFMmsgjOpmenUzvQbCSD1XNdGeAkkfAJiddrPTbnTZU+7pHXadzaGzOVLuaawuldkhN9nkJofS4tJYXXK9UWs2G21Oi8tldbudfr8vEknFD/ujUV8kEozH/dGow+czORwmu0tndettPr0tYLD79Y7ge/esAbXVn7JOZfEpLAGlNaiyhVT2gMbm19i9Wps31eP/XkV/0BkMe6PxcGdHvLcn0d0d6+wMt8WD8bAv6rP5XUanR2cPGBxhZ6C9s7//r+Sbd38n/k12vEm2vUq+6v43KXH0ASkBKLtNYO7T+V/oAy+FxgRF4iWJvVRZgCYPM1UxnqlD6XqpD/9liv2ji/yp8r+Uul4JnX+zzH+SlP1YURuGF8Pxo0RBnCSKYVhBDCuIYPphdH8TzQ+ieBsonlpyqBLd1UB6XUWI11FfwzjJVV+2ffRpeMiI5EdDwwOGBwYMTgAGhAEfOz8aohswnPPJiJaPPnkwJ6+BJUmCiZ0oWQzE0x+qAG7/9cHJStoXJ8B1pA4o/eVzuPc5xEzkhidMXTC/cMnogSNL88rm5y/Mz5q/avHmWWnFY0akZc2cNyutOCutqLRw2cSRM+akFc7PWTh+8OQxn4wunVO2dt7nS4s2FuYsnzilYGr24pVfnwUx22qZPVX0OELcfrMK9cP+06eOXFFytPeu3vxuy5YFmRkL0iatmDlxa2Ha0ukjdpbPWZE5ZUnW1OLpE3Inj57+2cAZwweWzpy6aPbEz0vS1meP3ZA3+bsV864f2Xv7zKmWerCEK+UxZDyGpBWOb22EXNjz7eENiymPL3Aen1fV3JRU3RI2PGE11+NR8FY2u1WmwYgMFJ6dQ7fz4BohVG7luGQsHYLA1PqicDwXjuUbnZ1iXUhj78DStViSSir16qVet9TDqWu9sPrbs0VryD+dvTVnCXjhVlDBOsK8bbzir8JfXeav3P909qpzU8p2jci5tflgzcUnFVXw53h2LV1Zg5M2QSWIFgUQLqpDCFPUtghq4PxqGL8axn/ayHoCZlaAGI+B9MdAegWI8QTMfNrIegKkPQMzaqDc1A4wdQZTA+U+A9NSPG9iVENYqW/UykZ6PZxdD2fWwRi1UHqKOhijHs788FAPZwIMNpvBZtPZbR/0S91JKM1WldmhNNnlBrvUYJMZ7QqTW2P1KPRWrclmtLnMjlSvk98TjARisfe5GuFwIBbzhqJWl9dgdehsTrXJ9aGuPFVpniLVD6IweRQmj8zkk5v9crNfYQmoLD6Vxaux+lIeGl1Bkztk9gRtvvce+hPx//5cwB30htvD/mjQGYxYfVGzJ+rwxxPd3W//evH2r7ZksuvPZPsf//Z3vvtbYIzWYAz1OKvG89oWfWeP/al0dHHUIabCz1YFmcqAxJyQOzr1vj5z5KUt8doaf2GK9OpDfTLPS4H9NdvUT1f3kiU9eH4HltWGoidQ9ASCnoDTIlBasJHqAVGdDVRbPdkNJnbW4Tpr8CEwvRfCTh6/nvzPMCdgUN9HIzo+HtkBGNoO+DgE+I8DMMgA+Ez80XAy4KO6j4c+uHSvEyVIIpQ9rY7uZpUHrPCdqed/ewnbKk/iBH/+/lCgMr0tXfwVADB8wdyFGRNmzJ1TXDhr7qK5q5Yv2DRhxKwZkwtmp8+dOaNgxcKN40ZMGz982sLilWnjMqcMTyvLWbS2fMPauZuWFW5YMG9jxuzy8dOLZ5d+cbVaUs/sqSBE61nh689QPx789dczD1oRnEsnL29ZsWZeRsbSrPT1eelflWYvTx+xIW/qmtypCzPG500cUTxjXNH0sflTRs1Pnzhn3MB50wd9vSxr+/yZO8vyLv/w7dNLV1BAKIsuorKVNJFOoDJL5BoSsqXh5mX4tbOsh1fkz24KH/zGq7jFrn9KRUJoDDpFrCCK9TSOhUowkEFi9GOKge0iILlKm58i18FwHL7MYXJ3yk0RLF1J4xl1xohe5o5qww/3Xd4xZd6Pk+cemzKXt//SzVnlTWWfg+esQs5ep1r0k//LC5iyr7Crfnies+Fm2rKfPiv4KW/tiWOXTz+oeYLh1OGkWKyuqVGYkrAeKUrxXxuF1TB+FZRX2cx52shKqVgBYlSAGM/AjOdNrFoY78P2rxbGq4awUvu9pyBqZSO9GsKqgTKrIayq5pR41BoIrQZCqYMxgAhmI5rXjOWBUVwwit2I5jVhuACFwaQwmJRGs9JoVhotSqNFYbLIDVaJ1iTVWSV6q0RnF2ttUr1DbnSrzB61yaW1eAx2r9HhMzn9ZrfP7g+5w1GLx2f3B93hqDcadwTCertLZbKqjHaZ1i7VOiQap0Rjl2icUq1LZvDIjd5UzKlY7/7/IjF4FCafwuRRGj0qs+eDigan730KuC+QCndzBQLuYNATCsQ6E7HORLijK5DocIcSrlA03tX1+m3/6zftf//T/favjtd/9fe++0vn7mgVeAjioMH3xhX7yxX7S+vsEWrDHIWPLfcy5C65JSq3xzXONq233RBsM4bajOG4Idyuj77Qht+p/O/krj+Fpr8Zird4Xj+C1gWndEEp7RByHEwOgMieBrK1jmKsJ5tgdD+I4Gik2SCcIJDWU0dIjphuAnwaBnySAHzaBRjcCRgUAwwKAQZ7AEP0gKGcT0egAICrCzdRcPJkFbOjkhd8QHPcJTnOAbX1zH6SPFkN95E58V8v1wAAg2dlzF67ZPnsyWlz55SUzCkvK1hRXrRm0qjMzBnFc9KLc2bNXVq+egBgyMwpOWUFyyZ9NjNn+rzlZRtXL9i4NHfFktxVS0u35OYtnzi9YPKsJVv3PnqC9d1D+x9hHdeeIg+fvHHtGqjqKfbssasbl28oy8rZOH/ujtKCPcvmrs0atyJj5ObitNU5U0rTxpRmTMifNDxn/NDFmVOWZE2anz5416q8L+bP2rNs3u0D+56ev4iohwn4WrLYhBEZ6CYvVaFXqA0sPP75uTPcZw9V1Q+Ed6/Qb12kV9yigaqpWASNw+HI9CyOkYiR4+p4zGYpF6cSsI0qR7iJzEITBE5Xt0TuEsrtGn1Ap/UapDYlQXp2/Z41gzMOTS29kbfmwuS5wh/OPcxZem/6/KbMNeiZa50bT+rWHanNWyv69hym7KuWwu2Qkm8erfiR1EyuQ9EaCMI6lIBANDQ3CYAtwnqUoAEtBGJE/wMtaUCJ65Gi2hZBFZT7HMKtbOakqIFy6+BcIFLQiBGnLuWBSEF9C6cGyqyGMKqa6VXN9BoosxbOqIWxamD0Wii1HkppgNJALfQmJBuO56OIEixVhiZJMRQphizDUmUAoVIjUmnFap1EbZSojVKNSawxizVmkdoi1lhFGptIYxOqrSKNQ6JzyQwetdmnt76PQjTY/UaHz+IO2v0hg8Nt9Qbc4Zg7lLC4g2qTQ6a1SjU2odImUFh5UitPZubJzAKFVai2izQOsdYp0jgEGgdfbf+AQOOQ6FwSnUuqdcl0ToXBrTJ71BavxurRWb0Gu9fk8lo8Pqcv6AmFArFYuC0e7YjHu9oSfb3xnr5Aot0bjcc621++7ut/0fHHHz39Lzr6XvR2vXznSbxUe7r1wT+0nj5L8KUl+FJlbxdoA2yFmylz0iV2vsYr0HpFBq/U7FPY/GpXUOsJqj1hY7RXF36pCbxRet5JbH9xdX+RJW9wvJcoVn8Lsw9Kb2+iRcFUH5DmbKBZgDQjhKaHM41YsRUusNYzXC3C5Ny1HsAI+8CxLweM+uM/w9sAQ32AT12AgSbAf6QAAHHg0BYA4Pq4jCoQNQmVJEHSN/XS3ifs2C2M5ykxsvNo47UKDpFunzwlf/TIMfOL8tcvWzl+2Nh5OfMXFi6bNjYrN6MsN6Ns+rg5hVmlJbnlk0ZNnThyytycBVPHZM6ZXrqkZNO8wjWLS9avKFi9LG/lguL1uTmLZ88uzilcmT3/u3MPuffQ/ttw4/WnyAu/V167Cb//AH3u9N0dm75ZMXfBzhXLv1+x8ODGxd8syPq8cMrG/Cnr86euyJm6tmjm4lkT500duTJn+srcKWuLp367uvCnNWUH1i+9f+TQw9PnySiKUG4lyR3NAhNMamugS5lSI48tqbv1mFHboGtuUDy/w75zkXbnCunZHWzdMwIWJZQoOTwtqLaVgVKpaE4J1WIztZGFOhRLYrclPJYOuz6ikzoMIrONbyQ+hqybmPf58MyvPk1rWrPnyrT5t9MXGQ5fR6/Z/euwzPppy8gFO6ybTxOLttUXb5T/eIG3ep9gyU/CFUeqS7/h1xHQKOZTcOsjIBkClzSAuSCEoAHNB2JEIKywES9txEubWmVNrbL3dxXvbXxPA0oMQgkbMWIIXgYnKltIKjhRDm2VQvASaKu0GS8EY3hAFAeI4gBRrAYkuwHJbEQym1AsKJbb0ipAkyV4uoLIUpPYGjJHS+ZoKVwdlacH8KRqvkwjkGuFCoNQZRSqjEKVWagyC1QWodoqVNsFKhtfaeXJbVylXaB0yHU+pSGgMvmVRp9c75IbnCqzS2tzqy1Oo8ufylHV2rwyvU2oMvNkRo7YzBaZWEIzU2BgCA0ssYkjtXBlVo7CxpZb2XIrS2ZJkXrlyW18hV2ocIiUTonGmVJRaXKrTa731XNOj83td/lD/kg8lEhEEvFoRzze2xXr6fS3x9yRYCAW6ejq7Orq6unqbm/rjsU7/bFuc6BN6Y4r3G1Sa0ThiCscCZEpxFW9N5AqstLENobUxlY4+RpPSkWZxSu1BaTOiMAW4ZqibH2Coe2kqXpI8v5W6Uu85BVG/ALB74Fx2ptZYRAzAGJ5GllWIFmMEWqwch1crEUqHS2yt3su9ABG8weN7vhocCdgsPk/Q2WDhsqHDJMMGcwbPIj4yX9AAz5+Avj49x0/aatwyWr6O6DkzTNO7CpMsfbgnXU/XYJRlfMWbkxPmzMnI7O8cG5Z8fyJoyYVzZmfN3PemEHTsqYUF89elDFhTll+eXFW0UDAgLzZ+TkZxeOGzSgvWLdi0c6y+VuWLdy2sWzLuuL18/NX52SV5+cUz5+/Yvqs1V8dfP4YH7wNN96sRN962Hj5esv9x+Tz5yv2fHdk3eLVX69e+/2qpb9sWXl4Y/mhdfOOb120a3HO8swJy+ZMXpU9dX1B+s5FBZvnztxUNGP/hvLHJ/Yf2LDi3Hff3j53QSZQcWXWVqkLpfAilKEWiYcq9/KkDjyaDasEqVAQHey5rPout+J38sMrsLuXodWPmVSKTKJ/dB/EJ+mEJKPP3CcSOEg8ncIY8Nm63MqgT+LtUAY1TfQra3evAIw/ml76e+7K52WfY9bvOT0880n2CuORGy0rvrs+fl7FuHLOwh+5i/fUzVhKWvuj+JsT+h0nLV+c1q858TRtLfaXO3QwuRlCQ1JUyFY1FC0DofhADA+MEzXihU2tkmaCNAWEqGgmyBvxUhBWDERLPtCIETfjxDCCrIWkQFLe16y1kGVougpJlcFJYhhRBCOKYEQhjCiCEgQIghBFEuJoUiJLSeaoKVxNKlcm9Uzlaak8LYAr0XAlGp5Uy5cZ+AojX2FMtfnyFBa+0spX2HlyG1tiZoktDImFIbFwJHa+zCGQO3lSK0diZIt1XJleoDRItBalyamxepQmt0RrEyjMHImeIdD+t7NDR+XoPvwwja+jCP5/UIV6mshAExmYIjNLbOGIrTypXSC3i9XCPpDNAAAgAElEQVQOmc4t17uUBlfqS1hv85jsXovTa/cEXIFAKBYNJyLhtmiwI+yO+Wx+l8Pn8QdCwUAsEuyMhHoC/i6rJ6Z2BARGB11jZGrMbI2NrXYwFFa6xEIVmSlCC1lgJnANJL6JKrIypA62wslVuXlqN0fj5uq9DLWLIncQpC6CzEdQRIiqNqK6GyvtQog7YIJEIycGYoQbGKF6uh/IdIMpGozIAhfq4SID1R6Gy7vuQZMDJxAAA23/GegdPIo/ehJx/AT8mFGw4YPrhw98PHrI9WmT7o4YeWlG9sM7DS8fo948I79+RIgdfkQt//psBZJ39lYVYMDo/OzypSWrls5dnp9ZUJJfVjCndNrYrOxp8+dnLc+bUVKavbAsZ97MidMnjxiXkzZn/PApuRll8/PWLSr9csHCrxYv3L6uZPOawtXz8lYU5CwoySksziuZOWv5ko1nHyJd91oMt58hHzyDX7mFvlNBu36j8eL5u9vX7/hq7YbvVy37ed2Sg+vKT25dfG3P5jNfLv96ce6WklmbCtO/LM/Zv37ht0sKvyia+ePyEvDv5059tfX0nu9+P3uBTOaK9X6i3EcytLfqOoi6TpwkTJUEWUJvTSWEDgNp8UB9y3NZ7V32k98g107U3DqPggCNeguwHolopKv4Xo+5l0pWC+ROV6DXpghG5eFusZ9/B7Z/Svm5tCW3Mpej1+y+k1bK/vJw88Ktd2ctqC7eoNz/28NZK+5MXlg/cy1v1SFI9ub6zDXiL09wN/9s+PKUfcc53cpfYJmfk7+5LK3Eo5ppzXhhNYRVDeeAcSIwTtCIFza1ipoJ4maCOCUhjKyCEBWNeCkQI6pDCGvg/GoYrxrOAaH4YLSgGSeGEsQwogROksKIEhhRhKBIW8hiOEmEoEhQNBmWqcQylViWHEeTtjLkKQPJHDWRpWxlyHE0aQo8XdbKkAMYfCVToGKK1EyhhiXSskRalkjPEumZIiNLbGJLrCyxhSo0UvhGMs9A4RvJbAOFY6RyDRSujshSElgyEkdG4cmZYg1HpufKDSyJjiHSMMV6mkBDYqtITDWJqSYyVESGqpWhbGUo8XQFnq7AMZU4phLHlOOYcjxL0cpWtnJVRK421RjC4JvYIgtPahcqHKn1UGV0a8xuvc1ncvotTn8qU9XhDQSjMX8k4Iv6vHGfK+ayBx12r9vjDXlccb+rO+R/6fP2mBwxjdMvsdkYOg1Do6Up9VSFnio3UqUmisRMkVioEjtJaCOLnGSRkyLy0MVuhsTDkvkYcg9XF2BqvDSliyR3kJRuktpP0oaI2ihKHm6RhiCCEIgbBrEiDawEkN3eyGqDMtsxgi4oJ9rIDsDlARAv3sRKppdwho22jxjjGDcFOW7SreHDTw/5ZN/owfunjftx2oQ1WbM35+XvGzf1x98f+h40vr4L+aMC++7IPeW3Z1t+fUgcNmlBTv7m+QVfLC/+JmfK4pK8xQtKV8xJL542NmtR4brlczcVpZeuKFmZP3325OGji2bNmTF28tRRM5bO31iSs658/pcl5Tvnzft8ZdH6NYWrS/NXluQvKs3JK5iZnT17adGCHy9USu7AdHcqUQ8rWx7X8K4/oNx/hH3yGPr9l/u+3fTFz1s2Hdi4bN/KkhOfL/p5TdHJbUuObl3y88YF3y8r3L286KfV87bkzthVMmd3WcGDo3vP7t55/fzJqsrnD6uAPJ2XrAxSdV1YWRtKnIBzw1hBlCSNgVuYsKYaGRGoRVeL627wnl5G3jxWe+04tK6Cw2LfvP6o8gHEpIyoRX6tMqQ1xRy2jg57v5NkJJypPjd7/aM5m8G5W4hlX1EWfQkvWiPfdfTy+MzraSVVczdQvzhydfy8irRV+AU/tC7cfW/SAsKKH8RbjvDX7ZNsOaj74rhyyX7h4v3aH25rbsFZGAEYz2smy1sYmkaCqIkgaCYKP9DUKmpqFUFJ8maCFIwT1aN4NS3cKhg7dXcPRPJAaC4Yw2vE8ptwgkYsF4zhgNDsJhyvCceFtPLhZAGKLsGy5Di2AsuS4+myFDiaFEMRo0jCllYeHM9FEPgIAh9JFKBIQgCJJSWxpGS2gsxVvoejJrFVVJ6eIjDQBUaKwEDmGYgcXYpWuobA0BKZula6Ck2Vo6hSDF2KY8qJbDmZqyRxFK0MOYGpoHB1RI4Ox1DhaUo8TYmnqXFUBZqqRFFkSLIUQZIgSBIEWYykSNBkEZYqwdHFeIaklSEnsbRktoHGMTEFZp7YJpTbJSqHTOPQGj0Gi9fs+pB5HE6NifNHo55QwBnyeuM+X8LviXl9YX8wFAsFuoK+npC/3+3qNFgCeodf7XbzTQax2SA0Gvg6I19rE+jcAq1XoPUJdX6B1sdTuzlKJ0vuYMtcHLmXpwjy1WGuNsLSBJhqP03to2p8JLUfr/RhFb5WbRyrTiAUbVBpO1TSA5H0w2Sv4bI/4fx3KHESInxXw+i6i3NWkOMt4uSqXaqPR2IAQ5sAnxwGAJYDAPPHDFy0sWT3+R/ON9y79eD3i49uPd+05ey9as8N0MuTz/p+g/x16I7h0lPV+p2/T0tfXVy0fcuaI3MmrS7L3rK0dNOcWXNnTJyTOa2oLHfFksK15dmLy7LL08ZMnTRszNzZeVNHTi7OLF1WuqmsYMPSBV+Xlu1cWPblhgU7NpV/Xl64ujh3wfzs3IKMzDmz5ucVb/3lN8SdRvHtKuzd5/gGvOPCfcaNB6TnVcTduw59v+3rkz98e/zrrQc2Ljv39ebjny87uLF8S9H0JWkjV8wa/82i/AMbFnxeMOPLgvRDq8sv7t6+d+v6hzevSaTyq3efIRgqojRAUnZgRB0t3DhW3EWQ9yIFMTRT19RQJWmtl8KfMJ9cZFacx9w5Dr51Eln/qPrp46WLVtc9g3EJKrsk0O163eXsd3PtzBvQxu+uoHb/dnrCQuGGU7VjFxu2nGhOXyxYvUv2xd6rY2c+KVxSt2DLr+MKjgCmw0t3UVbvr85afX5wpnTHCdbyParNR2UbD5q2nVYs+1m64jB/2wX0/ptMrACI47YwNKBWaTNJ1kySQYgyCFHWTJA2tUoa8WIwTpIqYQOiJfVIUS2CV9PCrYWxamEsEIqfWgzBaAEIzQWiOPUIVl0LHYRmg9CsRiwHShC0UIQoqhhFFSMpIixDgabKESQJFC9ownAb0Rwwig1GsaF4AbSVDyMI4EQ+AE+XpZYjLEOGocuxDAWBrU1Z18rR4plqLFOFYSgwDAWWoWhlKElMNYGuwlFVGJoGQ9ejGHoUVY0gKzE01ftGRpIUTVIiSeoWkgZCUCHIWjhRCSOo4EQlnKiGtsqbcdImrAjWKm3C8CEYDgLPQxN4mFY2lsDGkYUEmqaVriMz9Sy+mS+y8kVGmcKqM7p0RofR4rS6vDa/zx4M2MN+ZzToioX8bR2B9s5gR2egLeGJBjwhnzfkC4SCgUDI7wt7PRGXK2J1BI1Wn9bi0Vjsepteb9NrrXa9LaC3JfTWDo0lrjKHFFa3zuPROCxKq1HndGvtAanGw1f5+MY2liFB00RI8hBBGsBJg3hpFC9LtIjiMFGiSZQACRINoo4GWW+j5jVU/w9EnawV/H0d33EC7DnbFK2gJh+3Jk9XhABDfwAANgAGLQYMyAMApu5avlNaU6MHPhDWXm6tOPfg9KGfvj1yq05zqeXlT/Vvf4H/e6kpfugKoaRkZ2HWshULtpXkrCnMXDM3e+2y0k0Zk3ImjUyfl71wzcJNS0tWz8sqL8womTB0UtGsuenjZk4ekbaydOOC/DUry7ctm7d9ccn2srzNy4q2rJy3ZV7u8tyZc/PScuZMz8ybVZiTveCXM/cegegPwJwnSM0VkOZKg/7GE/mjZ5zd+878fPDAr6eP/vTVFz/v2HH/1Kkj2zZ+v3L+j6tL508aujht3M4FBTvKs7aVztxcNOXk16tOf//59lWLgZXPxSIVslVYA+XSZHG8KI7iJ9DCdpSoHSmKI0VRutAFevBAjWjg194R1d0iPjyFe3AKfv8svPLWs3s3v9r61W9nbmrpune2/h6O1w8WsPbdkey8xN98sm7Rt9fTVik2nodN38RZdQA77wvz9l+4S3dc+HQ8fOmmiqLlJz6bdfmzItrag9gVX58dOhVWskmw8WfRmoPilT9bt5zTrj6qWHqIu+aX81lrF4/Ne14NR3M1SIoGjJKCcRoQXgPGqcB4xf/AqZpwWjBGC0YpQUgZCCUGofggJKsByUxVjaYOVOtRgnqUAIjkvS8oRXHAKG4zlgdt5SOJAjRZhKbJYAQZhKBqwitBGFkdQlTbIqxDCBtQ4jqUoB7Db8BywAQeAE4QtZAlSKoMQZejaMoWqqKFqkLQ1BiWHs3UoRhaFEOLpKuQdBWSocAwUjkZKhRFhaBpEXQjkmFqoenhFDWcIGvBi+E4ERwnguHlMIKquVXViFdDiRoIQdXcqmxuVTbhlSCcvAEjaUCJm3FSEIoPQnIgGE4LloPEsDCtbBxZiKcq8DQthWPkSuwCqUMosUpkZqXabrJ6THa31eW1+rxWv88W8tljQWci6ghHPdF2f1tHsK0j0JZIpcKFYlG33+f2B5y+kMMTtbliJkdMb41qrQGDy62x2RUGt1wf0ph79I4/TJ4/TN4enTdkj4VtMY8laHdEQo5gzOiM6ZwdQnMb19YpsHULrL1cUx9V040TtyN4iUZWHMiI19Bjz+iRJ8x4Jb+zTvEarPnnufCvWlnyuSx5jfLqNKT3csubm6i3l8Ch9HUXMjacnLn26KDpS0eNyr156EQ7uTEE+01Tc5zx8NCz49/+tHPXpSfss/Cu7xrfHUAmf0d27z7WXJS7YUHe0lVlW4qzl8/LW11asHZh8dqM8Tm5acULC5eX5y8pz19SnFmaOSV31qTs8vwlU0am584oWTF/04r5W3Kmly4u3LCyZPvi/M0L8zeU560uzFxQkDm/cHbRnOlZaZPS8nNKLl5+UAtl3gVyb0P1VyC26xDv/XrH/WfCn49fPXT8yMlTh48f/vn8wePPfrt19vtv925cfuSLVauypixNn7S9NHfX0vwvytJ3LJm9f/vCi4e+Ofjt9oe374oEWjiahyBoWcp2kqwDL+nAyzpx0g60JI6XJbgKH762gVpxm1dzl/3sKu3p+dZHp2B3TzU/uMJAwQ58/f2DM7cdNJ0LKpJfasRuOa3bdc245qhqxc/VeZta1x7G5X9LLfyBuHA3Zel3mi0/4/JXVkzKbi5bczOr9GvAiIq0VbxNx2oKV54eNhm3cBtn9Y/c5Xulq45oVx3TrzwhW3q4ae6uU3O3/PrjWTCaBWFogWh5C8HciDMAWw0NeF0DXgPEKYE4dQNW1YDRAtF6INoIROtBaG0jTtWIk4OwfCCGB0RLgGhpPVryX8RAtASIETWghWC0oAkrguJFsFYhnCBCEIRwggRCUIHwqga0shYhq0XIalqk1XBZFUxcj1LUo2R1KFE9WghoIaWs0yIZejTDhGKakAwTkmFCMs0IhgnONMEYRijdAKHpITQ9lKptoWoQZCWMrIJRtDCqHk4zwChaGFnViBE2onlNSG4TktuI5jVihKljJTBOAsZJwHgpCCcB4WRAvAyIlzXgpCCcrA4lqENywRheE4abOsPFUKRYuhLPVJN5Bo7UJlC4hSq3VONRGLx6e8TgCBucIYMzYHD6jG6v2RewB8NmT9Dui7jDMW804Y3GPZGYNxR1h6OuUNQRTFj9bUZvh9bVobB3SixdIku73NXBMUZI0nCrMEqR9nF176T2fxXuP9XePmtbv72twx6Pe9p6vPEXTv8rR/gPbaBH6m3j2mMMY5SqjROUCay4E8HvAjPa6qntlaS2itbEY2LHM1pvLf8dWJq8je2oZL8FqpNPRH9fQHedhXVeQ764jup+QO25S449oCRuNRtv3mtF1cAtLdWm+vPaulOsR788P/bN3u07T97AnIPG90L//AWVvAptW/vV3bysNatK1y+ft7FozrKFczcuKF5fMHth+rjsxUWrFxevzE0rKs1dVDR7/syJc+bnLJw6Kn36mFlrFmxZVrKuJGvJrIkFaxduXzX/8wW5K+dmLi7IKM3JKC7OLp2XU5I9Iyt9csbiBatv3qqBomUPwZKbTYZrMM9vIPf9Wuv1e/SL1yuu3Lxy4eKpR3dvPrp6q/rGvTM/fLd34/Jftq3csSBnY+GsrfOyv1mav7lkxrFdK77dWHLw6/XH9n7/5OEjg8GDwArQFD1TEacq2iiKDpKyAy+NYyRhoiIu0gbFVGr95VPkx1dJ986zn14gPzjVcvsk8PdTOhqp6uK1vYu+IFyoxv14i/7tdeOBiuiR55yir6kFO+qyN8q//Q2ctpm/6CBr0U+aL06I1/9UPb24ftY8xJJNxyfO/gowumXxbu6W4xfHZF8el0NdvZux/EfGsn2i1UclSw+r15w2bLnYsnh/xY5THKSwhaoBMcyVCA2c4gUTbECCEUg0NBC09a2aOry6FqutxeprMeZajLUOa2vA20BEE5hsAJHVQJKqkaABt2pBeA0Qp27AKv4PT2/5HdXBvX/nljqlRkvRQoqEQBJiREhwKdzUXShWKF6c4k6wkEDcfWKTTMZ9Mhl3d7dzxj0ewvm96Pd51vr8A3utfb3Zcl21vdy6Hm49nNPQx23q4zb389oQ3H+WFi1wemMPvbGfW9XLquxkVnaya7oFtT2imk5RZbuwvkde3yWr65TWdAgTuonKTrwchpPB8PJOgqqbpOsk6WBEfSfZ1E42tpONrSRTM8HQhNc34nRNOE0zRtqKFrdgJS1YWQtO3oKVtaLFrShhYx+jsZfW0EWp7yQ2dFHquyn1XbSaLmptN62+b6gRwazvZzQguA1IfgNa+E89tf3c2n5u04CgCclvHuC2ofidOGEfVTxAFaMGZTimisgz0sQ2ttzN13h5ao9A7ZZoPWININHY/4ltk+tsapNLY3b+/zFxGptDbXGqrIDC6paaPTy9l6n2DioDZGWYooyRVCNEzThCHG8bDNVifdUofzMx1ssYRfJHyKoY1xzjWfxCs1vpjGgdo0rDqMwQlzmjHIuHrHZgJQ6UCEAKAwheFM4dbaPFmyjDdYThSkykHBWqQIercbF60nhpf6gUFa4cGi5jj9/FRa/AQzd6Y1e7wn93+Q5Va4/WmIt6fBVtqorH7ehn98yIp6Lai9SSk3Vnfj/6w0/HLjZcaXWe7HpxonPqjyJ+xrqTaUnbdxR8lZeyeXVSYWHuF9kpWxLnpCbNX71pzc7MpLyVi9LXrt6Q+mnmykWrM5Ny30iYmZ+2fuOa7cmfrF42N7Uwfev6zO0bMremJWYmLUhJScxIXZaZuXJN9srMVYnJSxcu++Kz74ru1bZ0sZ+1ih+0qos6XZerNY9qVFduw4tKax6UFN24+XdjTUVtcXn1vcdndv+yd+f63dvW/L495+iXW35Yl/Hz+tXfFCw//suWU/u+OH3wx4unDj8vfYZAkZs7iVSuDc9x4nkgTujDCrwIlhM+ZEFxHQypTS2X1dy7XH/5ZP+dM9j7Z/pvHe0tOl154U81Dt125e7eZeu6f79B31+kPFSi2fcYnbW7a9G2jsXbBgr2oDf/2Z32Ez57H3/TMe33F/Ebf34wJ7l66RrUrl9+eXP2kbkpA/870l24+0DCh89WbsZtPUDY9Adx8yHShj+ZW/7ibD8j/e4m9dfbiL+rWRh5HVxQTTRU9BnrkI6afn0NQlM9oKpCyKsQ8iqEsrJPU9Gnr+y3VMAtZT2W53BzOcJUgTJVoQ1VaF0tSlOH1NSjtPVodR1KVYeQ1fZLa/vE9Qjp/ydOXh2cV9fLru1h1fQy6xDcGgSnBsGtGxA2IqWtKGUbWt2G1DT3q5vhqpYeZVOXPKGXbOoiGztJhm6KqYdm7SSbmnC6GoSqmWBpItgaiPY6gqOWCNQS3TUkdz3R2UgwthB0rWRDG8XQRtK3EnVtBGUbXtaKEbSgOI199PpeWj2c8s/UqLaH1NhPa8Nw2rH8ZhSnHsWvx4jqcdJajLQeq6zHqpoI2layoYWkb8Srm/EaGFnTP6QYYMjQLA2GY8Dy7QQRQBR7iGIPWeShSwMcVUikDUq1PoXWp9KCaj2gt/n0Ns8/H8A6O6h1eNQOn8rhl1j8XIOXqvRgxW6kyDcgiWAU4xg11K+COiVQAxN6hh9/BI8/6o2UoWL1pEifIIZXRIgKD00JikxxiWmUJ48xxF6mxk3TOCgaN0UTpGhHiOoXGPn0gOglXAD1CSAEH4JzoK6hiQ5KrIUQasGF4fTpJmKsbihSzY0/pESvIYOXesJnO0JXkFNX0C/PdL+40BK5VaO/V9TX+PAuu/U+r/bSUOmZ9ov7z/3y658nim+0ms73jB9tCm/a27x09e/56V/tXPtVVtK6rFUb167ZtWp5YeKc1JyVGwvTtyYtSM1MyluXuTn5k5TVSzMTZy/99ONlW/M/W/zRstkzFmStyN+StzMlMSNnZd6Sj5ckfvxpRlLmmrScrJSszBXpaUtT5r8/75fv9t++WVndQH7eIrpXL3vS47nbbK1sM9wq6i2taXxQeu9e0dXaimeNz2prHpTeOXX8yPc7vy5Y+ec36++f3P/HFxsPf73x+M+f3Tz9e+3zG5fPHLx68TSRSEagKUgCjylz0kTgoMzHUIYHlSGCCMDwbEQxwNW6bKALA295dHwf/ObZnot/9Fzcj3p4vuLUXklHy+HMwpsZu3DfXVbteaj84Wbrp7tgS//Xlbgdk/ED76uzzSu+JG06jMz4VbrphGrXmdbVO+7MXdm2Zkf39h92/nvmoU/SYJ8duL+g4NeED7rW70YW7iVvPUzZegyZv5f9+dnBbX8N7rzAOvyMeKezq5ryHCYsQZlK+l3P+j3PemxlPaZncOPzPtOzPtPzfsvzPkdpn7u0P1DcEyiCee+0u+/CwPs9nodw8Emfs7jX/LzfXIm21uAc9XhHHd5aizbVDOhrkNrqfmUlXF4Bl1TAJdVwaW2/vGZA2kiUtFCk7VRlO1XZTlK0kxTdVN3AkLkLr+ohqHtxqi60PGGAASLZHiw/QJTFyPJRtDDcTnFUDeifwbUlvYYncONjuPVRv+PxgPsp2leK8dQQXE1kRyvNCaMDHYOODpoZRjV1UQ0wkrINL21B8xsHWI2IocY+enMfraGP2oHj9FAlvVR5K15UixLUYSU1GHk5Ul6N09XgjQ1keyMNaKC6akn2RrITRrf3MXUYrg4rsKKFTpTIjRB4uplgG9naTrH1DbkIPO+QNMBT+CUqn0LtUWrcCp1LbnDKDE6lGdTYvBpnQO0MKJ0RpWuYb4mSlf5+vqud6Wimgy0Mfwsn3iJ42ciDqoegEvx0Ud/ovZ7o475gKdLdwYqgpFG83EdV+vjGOF8fHxIFSDwAz7WheeYBtq2X5ehl+3q4Ubhwsl8EYZUQRQsxTBDHArH00KDiBYkfwbFDBPZE72CsjRWsZgfuYMGLvcD5ntDZruG9dd6/4NCZPuhiN/SgK15cw68pqcLU3OfU3mA9u9B77dC1vb/t/+Pa3WbF5e7ooXJr0qZry1N/25Tz/ZbsnVlJ63LStmSlbV2xJD9lSd76zB0Zy/KTFqTmrCpcs3Jt0oKVSQtWzpk5f/XSzE9mJc6ZOT9pQcq6zC1JC1LzUtclL0z+5IMFy+YvzU3Nyc9cm52anZG0elVi8gdvvH/i4Lmb154/KoaX1HNuVHCf9gIVCF9Nh/ZJ2UBjV095fUk7rK68tLi2pKr6wfPmp48uHvz52w1pJ3/77O7pA8d+3PXk0tEnV49Xl1xnUOAP7l4qflIUCketYMgExmTmkEAfEpniMtuEzDYmMIZZajdX55PZ/bZwQK0WPr94suvSX7CTe7rP/I4pOlN1YnfFwX1b/j3jZmIhYu1+Us4+2ILtfSu/5m4/2pO0k7PtCHvHidbkL6hbjzE3HVFv+Uu65diThTl3ErNxXx+4k5S3IeH1XTPmPsv75o+EBcdfScTtONyX8wt182HylqP9+bvpu/4ibj9G/vzc0KES/J3uphJcbZ/2Jkx7o81e1O19CHM87rA86bQ87rY+7rE96XU87vU86g096IndhsWuNEcu1AfPNQQuNAf+bvVdafNcabHe6rA+hLtKUJ5yrK8C5y3HuMtRrlocWIN1VaEdVRhbNdpWh3M2EsEmsrOFZupgmjvZVtiQqZmsaSGruugGJNtCEDjIQgdVZCcLzAn9DHcf04Pmh6jKcaYeGtRAA/xYK9VT0m96Ajff77Hc6bLe6HTd6AJv9AbuwH1PUWAF1lVH8rTQPO1UEEZzdQ46u+m2DoqplahrwsgbkIImJL8ZyW5GMJoH6B04QS9V2UPTtOCl1ShxDUZRidGUDmhKBvQlSMtzjKMM7/6HakqojRVGCkGcyIkReRACTy8/2MULtzFCdSSwjuBoowBwhhvP9dCFbq4YEEmcYpmTLbGyFFa+2ikxeFS2kNoZUdpDUmtIaAoNafxYobNzyNRAMlTjDJU4cwXBUU7yl+JDTzGxp5j4M8xoGXakHBMux7hbGV6MPErTRRm6MNcUZan8FAFA5oM0cQjP9fcOuhox5nKEqQJpbyAH21kjcOEkTgmxLZDMDWnckMo5Kjf7pVofRxQh8cL9wmAt23MT5Tzf6/67f/R8//QpxMvjfdBBGHSqG7rVM3m7Wl5c2oaor+TWP+RXXsHcOn73wG97f/3rYSP/drfvzxLV0vzT6Vl7tub+ULhyY17K5vyMHSuW5KauKMxN25KzcuPyeWlZK/Izlucum7cybUnGnHfmznln7icfLnrnlXdTP03PTs5dtTg9cfbygvSNC95bsOTjJenLM/LS8nPS8nPT87KSM5fOWzL77Y+unL159tSdy9drGnrEZV3qVmqsnz3RjjQ3dw71YNCNsBq+aKi8rKSzoQvZgUC1t1z7a//hn7fdPrv33P4fzqrgnskAACAASURBVO3/iYHqgNU+eXzvokEnotNxJAreGw67Q8P+Ecg7AqkdcQ0wbvC+MPqm1cCI1BqSW0IqIKgL+Dxh90DV8/oTB3tPH+g/v7//xrHav34/lpv19Ruz7sxbQ19/iJ65u232OuH/jrclbUVlf8/deRyZ/TMu/3fqxkPSXef0O88P5uy++1H68+zP+r479ONbH6cnJOx6d/7NVZu/TZj5aPF6wrY/cfm/0zYcJG88RNl2GLv5D9LnJwa/vUja/4B0p6evjtmMtN7sMFxtc93pChTBwAedtodd1gfd1qIe2/0e171e393eyLXO+KW2kbPNI381xE82xk42Ro41Bk80+k41uc81uy+1e691BW73Bu/Bg/fh/qJebwkyVIIKlKKDz7HBMlyoghCpJEarieEasr+O4q2nempJzhq8uZ5obB80w1kWqtLH1Hn5Zo/Q7E5oxujrUdpmnLGHDuBEcaJ8DC0a6eZEmmiBGlKwFBsoQvhu9/qv94auwWM34OHbXeCjPmc5xl2HdzcSwVayq4MCwOhAK8XeRLTUYXU1KHk9UtKMFLYiea1IThOSDyMpOynaBqy8ekBRjdFX4szP0Zb7PYZ7vaYiuP0BAnw44H6E9peTR1vYY0TlOFEWGRAEYSxfOzPcyR/rEkx2cCaa6dF2ZrifG8byA2SBmyECeGI7X+akiW10OcDV+aSWqBoYUQMjcntUaAqgmOp+uqqTrGzFKxqxqkacroloaiI7niENT/oMT+DmMjTYTBuGscZhjFjroLd10EpQhtiWYa4lwjX46XInkWemCFxC3SRPM02TTvYzQ404V/mAtQxlr8K5qgl2GBMgKkNCW1zjjhpBn8Hp0Fscdue4TD9K0UTb+MGHhMANVPzKwIszvZNn0dOn0NDRfuivPujWAPQABhZXE+qfVfFbyyS1t0n3Tz059Ov+Hw+WNg496nEefypMXXe6YO2BLdnf5CwtXJexMy9rZ+KC9KzVGwuzdiQvzPjkg+Ub12xP/iRt7jsLclPz3v7PzI9mzJ715ocZSZlr0wuWzFk+e8bcdZmbF7yf+OHrc5IXpK5dvSE3pTB9Re7azA05KbkLZy2Y887HV85e37P72KkzRVi6hSSKMY0Q3wYNisJYqqIXh6poKFVpJeXl5TQCy6Z2EhF9N84fuXVhf23JlSO/fnXt5J9hhx6PaH/y8KbRpFLr5AKpUK43guFhgysoNbp1rpgeHDX7Jq2BF0b3iMoWUFr9apdf5vGEJkaEaETpgd2ov4+jL/8Ju7S/7tTu259v/eI/bz6ct4a7+bBq20n1//5S/nS++ONM+vZDjG2Hu1Z9xdh2lFZ4QLj9pHbnOVji9vtz1rTu2PPss58L//X2soSEA8sz/16x7uuEt9vzvsdv2MvY8Ae9YB9l/T7Bd+d6C38a/O4U7vPjiJ8uE663k1qEDd36J33OR8jhov74w17PY7jjMdzxAG4rgtvvwZ13+ry3+kJ/d4bPtw+faR39q2X0ZOvo0Zb44abooYbgiZbhky2xUy2R082hM62hsy2BC63+iy3eK23e6x2+292he/BwUX/0fl/kHjx8tzf0FBl9OhAuRgRKEJ7nSHc1HmyhuLsYAFYSoKkCPHNI5AgnNCCUMJKxi2JuwWoaUWoY1drPCyKEsT7BaNNgpJwYekYcfYwfv9U3fKV35Eb/6NUO92NEsJoQrSUEagYcNQhLCxHoYobqCK5qvLMK56jBmusxumaMugOn6MTL6+C8JpSsm2pBcL1wdrCZ6q7Eu8qwQAnG+xjlfYDw3en13Op234H7HiFjZfgoWjJFlE3084ercK7HvZZSjKeOPtLKfdHOe9ElGIfzo/0cH5rjooqcbJmDowSH1KFBVZihiwitY2r3tMbzQgWMyR0xjtbLUrtZSg9HExYYR8SWSYF5imecoCmCVEWYLAsTxRGcOIyXREjyKEUVoevDHHNY5AgrwKjMFRRZPByNc0huFxlGJMZpiQXiGCC0IN5IclSgDJUYQwvdipZ4maaIxBFUOQADYLeCFrvTAgBBh3dCBk5j9VPtcqhBDD0dhC71vzjZGzqDHjmNfXlmYPpq3+Sj3tDTJkHF02ZGQ4Wy6eFQ8fnyE7/98f0vTysQ5QjL9XpZesHRgtzdW7K+3pS6PXvFxlXLC9NT1uVlb0lenLViYVrakuz8tPWzZ8zNXrlm9tsfv/WvNz98a1bqkpTslWvmvDP3tYQ3kz9JKczYNOuNucvmpGQtK8xesX5t2tbVy/PTk/IKMzYs+GBh0sLlty7fLszfeu3GU7VtWGwZFzkhdQDSuyCe3MFViJp7G5C4AQyWaNL7jCqXiMMpK7nz8O6p5roH3+zY0FZbYdcpVVI+iz0o18i0Zr1Up5brjQanR2v38dQWudmrtgf1QNTkGbZ4YkYgpLF5ZVaXwOGy+HwBrab5/F/954/2Xdjffnl/0/k9t7/YvD0h4eniXPbmg7JtRy2/XkFv/rU8aT1j1/Hu1d8ydx4jFe5hr/9D+b/TrA0Hy2bnPVuyeeDXM3+krl2ckJCW8Nr+JZm7Et47PnNZ3/pfGFsPUjJ+4Bfu53/2JzLve8y2PfSfTuO/OE7df6f3SAm7Q4LCARUDwEN44Cl29AnSU4x2PcUAT/FACcn9lOQvwnpvIXwXu3znYMG/2iMn2odPdo6e7B45Bov92Ro53vHiSOuLw00TR5rGTjaPnGkdPdcWP98Wvd49dhM+dqN39GpX/Epn7GpX/O/28Nl6/5XmyNWG0J326H1Y+Fqj81az7WkvUDEAoCXTHDMk90BSF5SAoFuwHBeW70KybQMsK4YPInnuHoark+lrHQq2MEbqGFMlhPGbfdHrfSP3sdOPUGPPCWP1lLEWSrwF721AO+pR9hqMs5Ueq6OEK3DeZ0jbc4S+Bqltwag78bpWrLoOIasfULeR7T2MUNtgqAILPulzPEF6HiF9DxHBIkTwfl/o4UD0KXa8gjjWyRxBcEe6mcPVON+TPmfxgOcZNlyCC1ZTY42MWDs70sXyIjgAQQTQ5cCg3A1nOroYzj4OQJSFeeZxBfhSBb5QOEeklqjIGBIbgjJTTOOY1LheKu1TEvOw3BJWWMMKa0xsCvO0AZbay1R7WVqPwBwQ2wNyIKRyB9WekBIMyB1eidWrB8d07hcGH6TyQFzrFEEeRop8AxIfRuqj6UMCa0Rq9yvtLr3DanaYLDYjCIJ2IMQ1BbsF/pqhl1VM6CkFujkw+TfCcxkXuICPXkTHbiDGHsJDDxvFxY/bsGXPLL2V3PJLTRf2//HNVzX1fTUIzc1Kdtbag+tyf9me9c3mtJ15q7Zlp2zJTt+Uk7lp2cKUJXNWFGZsWvjB4pWLVyUtXP7+6++9kfD6gg/mz3rzg3deefejGbNzU9bmpxV+9Na82TMWpCfm5a/alpu8JSd5S8qnazNWFBSkb1w465OFsxYc+O1A5uqcP/48JdO6hYYg3zqqdEMax6TeGRZoZQINDzdIkSj1SrlbpQRYLM7Tp3evXT3a1VlRVvpQyGXZjUaFXGqyWZ0BLxAKmkBAY3NobYDMaOfI9FKTS24BNTaf3hnQOwNah0dldklNDo7RZgR9HrWW8LwEdu4I4sax1sv76s/uvvX5hi/+89rNj5KHtuxXf3PO+PvV+ozPniYV4jbv78v6kbrlIKlwN2/DH9LtxxAZ3z34cE3vpn2V2/Z03npSsDhpdcKbexet/jzhvaLk9ejNv/G2HxrM+J6z5hfB1j/Im38nf3mI/P0x0jcnaPtuoo6WiNuEEt4ohjdVRxt/jI4UY8LPsOFSQuAJ1vsA5brTb78BB671ui/1BM93Rk63x0+0Dx9vGzncEvuzNXK4LX6wefJwG3QSBp3phi72QBe6ps93TJxtjV3uGv27LXquKXi63nemwX+uNXypc+R699ht2PDfNeDVevf1JvBChe5yte52k/F6jQxGjxNkEMsIMfVQAlcb4unCHK2foXQzVR62xkeVAgMsM5zpgDHcHaxIO3u8hj7xFD/2GDf1jAJV0KBqymQjdbhjMAYfisBpgTaipxbrKkUAxSj3U2zgOT5QgXfX4Bz1KH3jgKoDb6ztV5Z3Sqv6tU14oA4PPh9wPOyxPkEAxUh/CTpcjI4Wo6PF6FgJdrgMG2sihbsGo51Dw03UaC0xUkWKleGjxSjvM5y/mhJqZoQ72IE+gQ+vCNM0IZoujhCFYCxfM8XeTrMiOABZ5meoAgyFl68LctQersot0gYV5rjSOiY1xkVav9YaMLqCFnfE4ArJzV6BzsnW2Ngam9DsFlk8YptbZvcoXB4V6NGCXi3oNXoDBm/I4I8bAqMq35jQEWNbIxxrnGUI88wRgTkkMvnlZq/e4bc6A1aH2+Px2AAPR+/p5rnrBqfqmFDdEFRGmn6EA+6THNfxrisDrjuI0DNkqApubGkhdxTd0/dUCqou99z8c9+XW5uaOhF0y8N6Vm7Bvs15v27P+mpjymdrUz/LS/8sM21DyvLsRR8vTV+ekZGUOfvtj3JS1nzwxnsfvPHeqwn/fTXhlfnvz8tNzctJyd2QvTlrRd68dxevy9iWn7xl/erP1yzfkpa4blXi2uxVG/NS1899Z8GC9+duzl+fuiJt+2efc8RavtbF0npElpjUGDWAMZFRZfHb6QKhzuYXib0iCTDEErZ3tzW2lrN4JJ6Aq1JrVUqdwWK3OEGr12Pz+U2gR2t3Ksx2sc7CU+oleqvMaFeaAJXZ9X+WlgaH1GDj6Bw6h9+tM+qIuMYLRwfunWm5ur/m1C93v9r8zZtvXZ+zkvf1Cd3uq4zPDxcvL+jbuadv7W/Ygj3Ewj1DG/dLthzmbDhQtWjDw4UF+O/OVn9z1CXW/rB91ycJCTtenb3v3cW1a7/Ebt3N3fYHY/V3Q2nfcjfsY+w8RPnmCPLzg/Ate/o/P4nYc3foKV7JidIl0/0iqIo69QgxWoyceoqeeDgQv9XlvdTqutgKXuoInW+Nn2keOdMydaYNOtXy8ljjxInmidOd0AkYdAwGHWufPtYycaJp+FRz7Hxb9HJH/Fpn9FKb/3Kr73Kr71yj51Q9cKHVf6c3Ujzgu9Goug/Tlw7YS/rNjVR/D2ekFuso7dI0YGwwsqed6EowesZ1YFxhC0pMbpnFq7D5JSYvS+UaUnoHeI52mr2FHmhjjTUyXlQNTpeTX1RRp6rJ8UZiqJMaQDFDKFagm+ZtJHoedFuK+oHH2PAzSryaGq0j+5oI9kaMsR1nahzQ1MBVlXB1OVxX2msohhtLELZSJPgc7X2O9Zfjw2W4UBk6UDrgLUWAVUhHIw5sJvlbaZG2obF29lTz0FgVKfIc56siB+uHQs3MYCc/jFSM4HUTRMPUoBXCql/CmP4arKEWpWoj6fuZFjTXRhYDZKGDInTQxC66xMOQ+ZnyAFvuFWsAlcVjBMJ6MKy0eYV6B1tjY6sdLM3/wdHaeXq7wOiQWpwym03ltCnsJoXDrgJBtdsvd/nF9oDEHuYZfRytl6UEuSq31BAyOEbsnim3fwwAfVaXh2f0IkS+Nu4UjA91caF25mSvON4u9ldzPKVUdwUl3suHWGrIYIwgKsr5jY8lDdfwT08d+KLwWUmpQB8qb2cXrtu9Nf+XbRlfrEvemrdqW07atpXL13wyZ2ni3KUb1qz/8K1ZKZ+uTF6U9FrCKx/P/OiNhNdeTXhlydxPCzIK81IL0pZkpS/LyU5em740Lz95S/6qbemJ65MW5qQtXZeXvi1tWc77r324bN6nactWZqakp6/OJgxyBVobXWFjaUGxISjUu5QOs8ik4GsNAqVLpo7zxD6WQENi0plCusokV+h0LL6UL9bobR6xxijW6qV6o8JokxmtIq1RqDGJdRaJ3irRW2V62z/eCDK9Ta6zSPUOkcmrNLvdFqdbIW66fa7z7sm2W4dqTv9UtvvrXf/+z98fLmd/f1Kz73r3mm/vL1rTtemX/oLd1C1/EnJ/FWz/U7bjKC77u0ezs+pyvm3d8Sf5RjU0BqHh6LXvLdj+71nnFmdW5+zEbdlNK/x1KO07xurvGQV7yFv2I3bs69z6+8COP+H/O4nafRf1dwutW9XWq6/BAqWYyP2e8aKel4/6Xj5GTN2Hj1yHha62ha52DF9qGb3YPHm5FbreDV3tgi60QhfaoEtd0Mn2ydNdkxd6py72TFyAxc41e8/V2s/VmM/W6M5X6640Wu7AwNtd7vt9oXomRLJCfC9E1Y0wzJM850u6cVTigZRBiKyKNeM1MJKxnWBsQKoSrL6IzR+2eUMWj8/q9dn9AZsvYPaEdGCUo/UiOXYY3d466G2ghiqJ0TJcqIIQqiX5O6jeAaafyPXh2GA32V6HtlaRgyWk8ANctAgbeYoP1lCDMGYQwQn3DrpgBEszRl+P0lcjdOVwXVm/sQJpe460lqMdlVhXNR6sxoPVGFcF0l6OsFQhjDUoYz3G1kRywxjRHv54N3eqjTlaSw7V0iK1tEglxV9NCzaxYx3C8S7xBMkIkfQQSjrRNgjWYXWtJNMAFyQpQkSJnyQNkCUBvMCD4oIojhsrClHkEYYyyDeE5I5RJTgmdcQF5hDbEGTpAzQZ+A90OcBQOJhKG0dl5aoMKptFbtbLrAa1y64FQLUTVNg9CptXbPRwVQBD6mBKAaE2rLROGAHI7n1pd4YNdi9TD/YJnW2sMIwz0c+e6GdGSIoQQeWDiwMtLF/rUAQneaF2QfEYZGDQ6LX31J33OY1Xjv+w/sLZ49bgZCOcU1Dw05ac77es3rU+aUtO8pasVZuTlmTM/2jR6hWrVy9LnfXm+7lpWR+9/f5b/37tgzffef+NmTP/O+PLrV/kr16bmbQma0XesnmrcldtWD4vbfXiNWmJa1YuyFq2ICNr5Yb8jO1L5q16+9/vpn2akrwoKTc9d2niClgPVqJz0WU2hhIQGHxDCpPSZRlSiIQGO01gk2qnmKIgW27FMJh0MUuglfGUWrZUL1EDXKlJqLbwVTqBWi/WmURaI0+p5Su0Yo1RqjNLdWaJ1iLRWsQas1hjlmgtYq1dYvQLlA67DXBo5d2V92puHIYVHWs6v/v5T5//+s57LRu+5v1yHr/lQNGszOpV2xCbd6M37qdvP0rI/lG24yh32x+tyVtL5uehvzpRufOQrI0QACMuu+eLpZk7X5l9Zl5q18YfsFt3Y7K/ZaT/xMvZS8vf15+/u3HtTw0bdrdv2N9YcKD3uxv9f9WSWoQNraInnYqH/UBR78RdGHS/e7oUDVUQoRIsVNQ3fqdr9Gb7+M2O6Ttd0P1e6HY3dB328nLrxN+tw+c7wmfb3aeaHacbTOcbDNdajA86LU/hto6heAPRW4V2liIsj3v0ZWgXTgNZXkBBCPJBUASCghBkH53wTEM+CFK6Q0p3TAHExbYoW+dNsLhBZ8AbiEXCI9HwcCgUDwTiAV884o7Gzb640BTCCoBWkqUSbS5Huarwnio82Ex1D3D8Q4qISBfjqMIEnhdGB57hnA9wvtvY0G1s6DExWDUYgXFjKGGcIAojGE4YydxFsXfRgHaKox5rrkDqK1GGSpShGmOqw1ubifYWkqMZb2vCm2F0Z8egA0YHeph+pCCOkU6iJNN9oqkO9mg7e7x+aPQ5MfIUHywlx54PjlYOxmG8cZwSIusgpHikk+npZXtwsihNN0FSjZDVowTFCFIY6WL524e8XexwvzCOkcSJ8jhVN0o3jtONozRdnKyOEBURvCREFIfIkhBNGhyUeoZkAFvmYsutMqNdojfKjGaNzaGzgxqrS20BNFaP2uoX6UCO3MlRgnx1UKCLic2jKtu4wz1pcISHtEAP39zCsHdxAlhehCIMDEqcDCVAVoZRomgfO4oThAX6gAvwjrvMQ42PlJ13pV23bh774uihX3xjEIauWZv77YbML7ek7Ny0cnveqs8ykjcmL8tanrgiLzNn1lsz05atXDr/k7f+/cqHM955PeG/H78z69WE/8Jbe08dOr1qcXpe6vrEj5JXL8lPX5q37OMVSz9ekbwgNemT1dmr1meuKpj7/uIP3vo4NXHVqsTk/NV5n8xf+vBxtUQNDEnsdLlzSOYclBlYWiVTo6BKdGS+kyaIEdgemtiGYvGGFCKeXjkk0/LUgNwUovL1QrVVoDYKNSaR1izUmARqvVhjlOktcoNVprdIddZ/RChSm0Rqk0hjE2o8HKlNb7IbDAoyurn8zhHYg+M91w6Xf7/r2LyFjYVftK756tHs3HvvpJO3HmR8eRK/+RBt6+HB7J9Fmw7gCr6vXFLYnLKT8P2Zyh9OmqhSnc4h4MtT3/z423cTT3+UBN/wI27bnr6Mr1k5+0SFR0i5f8DW/F6W/WNlwZ6qnN2lab80bTs3cLKe06MkkF1lCM2dbsPD/uFbHdG73ZEywosm9j9XHCOP+0O32sEHPdEHfcN3OqO3YMF7PZEHfdGivtD1LtfVTss1mOE+3FxNcMP5I4M6iG+H3FOQOQqJnBBRFmknm2tRKhjdSVOGlA6vMxwMToz5Roc9w5HIi/HQ9KQjErGHI/ZI3BEdt8cmEpw+pycIRuK++Kh/eNQbH/FEh72R0YAvEnBH4ybfCN8Yxgk93UNAB90PY4a7eGE4308Qe7jakNoW0zpGBcYRsnq0FGt9QPDeJYbvkGKPKOFyWqhxyNsxBOIlISzPg+K4MTwviu/vojua8PpqlLqJaGokGBtxumaCoYNi6hq09NKt3UNmBN8F5zr6uQBK6MOKw1jpMEo43Mcb6WDF21gTdfSxUsLIA0y8CD/2gDj1GD9cRwkPCMcJypcDouFOpq+b7UOKYxjFKFo+gpCO9Ihi7dxoIzNSSw/X0GLV1GjDULxhKNrCjHTwYl3CeI8o1iOIdnMicG4MwYmh2BEMJ0Tk+qgCH0vi5cjdHImTJ3WIlIBS71UbvUo9oNa7tEZQZ/HJ9S6h1inUgwKDj6P3sQ1BkTlqdk7pbCNMgwelsPZLnDh5gKOJSPRhpd6rMYeV9pdiK8Q3QALjhMLqtjtMLwMOKaKWW39J2nOz8va+v4787AzFuArX2rwv163euSVlx9bUnXmrPktZWpCyPDsjJWvZoiVz33s/a2Xqu6+9/ta//zPrrRlvJPznvdffXr5gqV1re3Tz8ZyZC3NWFWYlFSTNz1jw3tLEWYuXzFmcvjQ9ZWlG+orcZYtSZ82Ys2zhyuSFSVnJmTkpuQvnJh07fl0gd1H5dprYhecZ8HwlXsinqxRIppzAdWGGgii6m8CzUmVatk4jMBsHZQam0slVellyF0dhEajMQrVFoDaK1Ca5wf5/brE2QGN1qcwupckpNzhleodUZ5dqXRKNX6b3qSw2G2hSyCn1z8633j2MvH2y/9iBfe98+F3CK1feTqpctIlQsJe95Sgm9zfsxj/IGw/x8vey8n6BZeyoXLmesHlv97YDXWceepSOYGTCZnV/nVb467xVNxZlNWXsQG/d253xDbvgECf/CDJzf2feoWc5u4tz98C2n27bfLpj19W+YzUMmFSlmYYx3MUYcwnec7/f+hhpaWSH+jUT/dqxdrG/kQ3WDDphominIFaGsz3u19RQHD2SGEIxXkkG6uiBbtEwxQQpApApDlnjkCUCgSMQMAzZI5DOOyW2xAblbjTXiqQreSIdCEaCwREACLp9YV8oane7DU6HxmLT2Ow6J2Dx+hNCUU8gDPpDzmDYFYo4w1FXNO6JjQQ8QTcYCFg9YZ0rprAPC02jDHWcKAvzbC/omhBVZGdKrXI9qLWFpZYoyxAbkMfahcOVjPBjou8xxlGKtdcQbW1kK5rlIAmcDEWAoQziuPYOoqIRLWnEKboZ9o5BWwvZ0kS2tQ26OpjuTra3i+NroNkbaPbmIReM5elk+9uH/I1kdzUerCb4q0ixUsJIEXr41sDwLfTkDSx0BzP2jBBuZ8W7BWMt9EAtEWime7v5kT7xcBc/1saJNDDCdUOxOuZYDWP8OWX0CS7ymBB/iAs/xgVLSOHKoeF6zngDe7SBOdwwGG6kBloo3g4KCKcDWDZIEXqGpF4qxznEc/FkbpnWp9S7lVqHSmfXmZ3qf7pK75RZvGKrn2/y8Sx+qS0i04WlhhDH5B00AINGL8ccVtrieltMZQDVRr/SPK6wQwo7JLePqxyA0WaYCvrsbBKp6oqw+27bk6MXjn+r1SmkCu26/B2F6ds3pu3YlPF59sotyz/JSk5My1md8/Z/38hNy1g0e+6M/7z61iuvvfnfV999c+Z/Ev796w+/uaxg1bO6lZ9mZK0sSFmS88+V6aJZicvmLluzKmd1UvaqJekLPkx8741Za1LzkhYuL8wsyE7J/2Re8k8/n+CIHCSWlci143gWBFuJFsgwQiWCbRpguXG8UQw3huY5yQobii+lKrRDahtbA5IFZo4G5GmcEgMoMboEWptI71DZvUYgpAOCJjCsB0MGV0jjDGhsAYXFpzT5FcaA0hixeibUTtA3EnS4lbCme7XXD6PvnkH9deTUwiU/JrzRt+k39penld9comTu5m89gV2/n7TpoHTzYWr6dy0rtzZm7GT8ePZp/ncaxJDH4nUHYtBL6NKeo1kJbxQtLUCv+xm9+beuzK+G1h0iZe/vSvkNXnCyMu/Qw8y91VtPN/zvUv3nV1v2FzMaWS9HIEcckoahZqa1kqyrHjT1qkNUN0T3QWTXJMk2IghC5heQNg4hZUATTYmQujjeaUkcYvkgnAnqEoTbWM5+PkhVB/mWqNwR04AjevewAYyZvSO2wKTJNyY2eugCDZ0h8YLRoH/U5fRHoqOx+JjL43d6vWYHoLVZVRar2mpJ8Ppc3gDgC4K+IOgNAN4A4Au4AyG/C3Sa7Tadyao2WNQmh87q1jv8OkfAYI8qdKBIYRGrLDKtVayxcpVWhsLO0vhYhhhBHu6gWuuQug6CDc0ODorCfJlPrALVpoDWHhTrgUGxAc/T4QQOjNDXTHFWYp1lSRXR5gAAIABJREFUeP9TfLCYFC+mjT8kDT/Ah++jAw8x/jLKcBNnuoUHVQ+OF2OCxdjIQ1TkHip+Dzd1C/vyCnr6Ega6hpt+QpmsoI9VD42VUyJPMUApxtUwGOzijbWxR9pYY63sqRbOdPXg5FPc8ENU7AFu+BFp8j5h5DZ2+A4+XkQeeUKfeMaaKmNP1gomGwVjHaKRPvkIVhXFK/1oiRPFsxL4AFUIshWAzOQxgj673+f0um0gqLe41CZQrgclBo/YHBBZfHwzyDO4xEaPzOKX20MyR0hs9YtMfoUloLaHNbaAxhHSASMaz6jaPaIAozLAo7EDHls4oLXR2mqZnSWExmuXD2zUcPqUXOL67DV56evyM3asWb0zI2XL0oWpa9PzPn77vU9mzU9NXDX77Y9eS3j9rVfffvO1ma+9OiPhX69WVtXLZDoajbc6NS9tZd6SRakfzJifOC8lefGajBXr1mZsXb08N3Hu8oykzLy03E/nf7pkwZI16blJS1cnr8hJy9pO45i19hd0mY8iD6BEAFoKYKQ+ON/fy4v0CyZ6uHGUJN7PB3FykKZzk2QWoljHUJt4eidL42CqnWwtwDd6JbaQzBGR2yMSW0gDjlrCkC0MaT2TCvuwwjmidIzILVG1OWZ0jZiCw+6xYW/cIxNQqq6cQN+9TLly8dHadb+9MrP3s9/oXx5jbT7CyTog23QKmfcb59sz+Jxf+pM+71/+JeWzY827Dt3+cm/IDBhNNrPdNTw82tcK2zBr8bW5a7D5P6MKvsNv/gW/4feB3N8Gsv9AFZzq3fx3/da/S7+4emfn+ard95CX6okPOqAQBL2AYhDknIBQcmc5QVZFMzbwfG2SyIB2fNAyxbON67zT1vBLvX9CYI0MmkJ05wQrCKGtUA0n8hBtfE4wt7KBPpGHoPCyTSEFMKwB40bvsDUw4giM2v3DNl/c6gnrLQ6rE3S6fS6PH/SHvKGoOxx1BUIW0GtwARqbQ2m2JACgDXTbQY8T9DgBtwtwu0CP2+31OFxOs9Wi1etUGrVKo1bptBqDUWMwWx1+nQFUqu1ynUOmd4g0Np7KxlHZaRLLkAKky3w4LoCg2gZoAJ4VogtCOnNcprKJZEalwWECfAbALzaCDCWAEoDNFGcFFnyCDtzo815FRG7gxm7ixx9TXzwijD7Exorx8TLyaDl15BkhWowJPhzwPkAF7mMi93Gj9wiTd0nQHQp0nwpd7fcWYb0lpGAJ3vcY6XjSbyrHOurJ3hZ6qHkw1ECN1JIjVaRYGWmkjDj2jDT+kDj2iPriMQ26R566iRu9jovfJY0+HhwvYYxVckZbJOP96hd44zTROIZVBtFiD0kcpMuDPL1fBQQdkYhvLBIYifjiETsY0Fv9coNXYvDJLSG5MyxzBaUOr9zqU1h8crNXYgAlOofcCOjtAas7ZvfF7f5hRzDuDMVsoagpEFC73Rq72+8eHwXjHDQCWX1XgS2rvvp9d+lpOaU7Z0XSpvztuVmfZ67+fPmn+Tnp6z/9eP68d97JXJY2/505rye8+uZ/3pr5xrtvvD4z4V+vfpK4nC9R8MRKrcH+22+HkpMy589dOvuDxYkL09akbkucm7F0XmZmcmF2cm7qkrTEjxfNfOXNFYkr0lZlLklMSUrOWbZyHRzD1ztfCI0jRFkExgRaqI5WhredHesWTnTypuqowRqSu2nQ08cPoSV+tMhGVdqHlFY8X8nRgSwtyNQADLVrUGEniU0otgY+KCMILAyVR2yNy50TUvuYwBRjqv00sUOqDajMAZ03aovFgIhHp+K3P7yJuXeNduNyx6+//Pbmu107f6J9dYS95ago97Bs3Qnihn3UXYeR2T/CErczcvYxd525XfBd/dWHXqdbbTT6wxHADVqNhl9zNl5fmE8q3INd+w2y4MvevG+61/yIzNyPyjnRnXe6suDU5cIjZzcfu/X56bLfrnT/9QDSe6DxcZPd7B6eVHhG0Qp3DcVQjDE+IzgbaO4elpcq8Qk1AaUxJNH7B+VutNSN1MTRZugZ1XcfZX+AttUx/D2SWL8sgFP4BvU+oSUotflUTp8RDFg9Qac/BPrD7kA4MhyPjw8PT4xERmPBeNQfDbuCAYsbtPu8FjdodDn1DnuC1W6yOcz/YLGZLTazyWa1OOw6k1ml08tUaqlSJVOp5VqtSm9SGyxSrYsnd7DEFpbMxpI7aFI7WWwnSpxovh0rcONFfqwohOaEBphBLC8+KI1LtSGx0i5SmmVaq8rsUFpcUhMgNAV4pjGichQhedHGnSomhO+igvfwsfvE2AO05wnG/QznK8N7K/BAJd5ViXVW4l3F/cZSlK0Y7brXZ78Ft99Gem8M+K72Oh9jgUqqp5kd7uAGWxmetkFX55Crj+0mK0eI8hEEL9JEdlZjrVUEoBIHFKPAewPuB7jYU8pkKf1l8eDLh+TJ+4Sx+7jhx8SREspI9dBYB38aIYXQ0pcDwlEEJ4zlByhiL1vjUziD9nDMNzocGB0JjI4BgWGjMyLT+3hqkKfzCEw+gcXLNwISk1tmcEl0DpHKKlZZlFqbyeoBgKDPH/H7gz6fz+/3+oMet9dldZlNFqPJYHUZLQYBFVb6t5JYSW2+Xnzmx96yooKk9M3Zuwqzvk1J+mzl0vU56evff2PG8vlzUxOXvP2vV15LSJjx6utvv/HmjBkzExL+/fPuvYA3YDA7nE5/W1vvp4tXfTJ/+cqlmSsSM1Yszl21ZG3e6q0ZK/JnvTHntYTX5s78ePWy1PTkjNUrM5Z9mroiac1Hc5LvPWniyAGKACBKhweEowPC8S7uaB0pUokPVmAjJQhPyQDYSIv28cf7+FGcJCJ0TsuB6UE5MKRwUKVmkshAEhkG5Vau3i2xhhXOOJqlwXH1VImNpfay1F6yyIZm6VA0lVDulqoBjStoCgRsPgdg12BqSpG3L5Ou/c289PfBWXPrN3xO+fIQe+th+bpj4rWH6dsPIdf/3J/+deenn8l3niXvOPFX6iY5mup1Akq91h30awz6F1MTxcfP/z1vDa7wd+rGXzH5X8Ozvx7I/ZVUeIRQcLI3/2RtwcnH287c/uxk0Y6Tj3cda9jzt5ckgCanADcIBEa9o5AChAYEwUaqt4bk7mRFWEZoUByh8jx4uhlJMXVRrM1UoJoWLKNFSwihMlK0jT9JNEKDVgivGkYJHBi+ia128DUWqcGisdisgNMd9Ifi4ehoZHQiMjk9/AIanZweHpuMx8ejoXjQE3T7oj5P2AMGQSAAJOgM6n/Q6jVqrUquUcjVKoXm/6KzRTK5UKYUyVVihVqs0AhVRq7SSRHa8FwLSeSiyLxkmR8r9iIFXjjHDWMCHUNgF8sPGwq0D/rg3BhZPsqSuIVKm1znkOktIo2Op9RylEa22sUzxEjyKEY23iuaqKaFn2C9jwiBRzj3c7yzleFFysfI+mmqdpKsHCEpY2RVHMn342RRlCTexvQ20b2t7HADK1xBcpHNENsFiX2QPAApfJDKB+kCkDUKgeOQZxKyhCG+eZyiitC0IxTNGEo22siMPCcFn2A8T/HBisGJSubLUspEETpSjBt+gomWoMMV2Eg9Md5KHe6gDXdSQ/1DXhTbSZG4+EavFvTbQmFXOOoMxYDQmBkckZtCPLWHIXcNKuw0lZ2utLPVLp4a4KsBocopUtnlartG7zCZXIDL63I4XTYrYLe4XVa3y+y0ac1mtd1uNRk1k1EbruMxtuEKp/vxkxM/79m0bmfWxoIVW9dl/LAqcWtW6meJ85Pnf/BR6tJF777yn3f++++PZrz55iv/euu1/86cOeONt96sb24JRmMO0Gt3uG1W96EDx5csXpWZkpedVpieXJCbvnn18vwP35z3esKMOW/PS1+anrsqd82qnKxVOcnLM1asyH7nvUVHT92kcXV9FGUH0dJKAmFDkVZapAzleYb0lWPCpQP+Z8hAAyXeyZ7oZsXRomEJCFnikMoDKV2jUntYZPILTD6pNaT1jjlikHsc0rrHROYgW+VmqsAhmZMkNJP4liGJXSIDpAqnyu7TAqDBZQp4zLS22u5r54hXLwrv3r6xOvNhWh5u117G9j/kG44ICw8ObjvYnfUlPO1LXNYPsi/ONWV+eyFvR1xn9YFuk8NmdtqNVksw6Od0DVxZvr4v/2f6lr2EvO8Gcr8jrN/P2HyStuEv9PpTsM2naz47/XTb8bLtx2q++Kv2+9PU4gZobDwSi4JgzBuCtM5plnacKJuA0XxIXswWh5wRSGaYJjLBXqKlk+JtpsVK8LG7ff4H/YEyXKRXBHEASBGCxADENQ7z9H623MxT6iUandast4O2UNQ3PhWbhsaGR4Ljk+HJqfjkVPzF9Mg0NPYSmpicHo3EA4Gozx/x+SO+BJFcLFZIRHKxUCrhiYRsIZ8lELCFQo5QwhZL+RI5V6rgSORssYwpkNEFykGZC8E2t1M0nXRLH9fTyw20DbnryK4GmrcS7yjHOqoIQBUBqMS7GmjePq6PqfAKlA6Z3qGxuoyAW+8EZEYrW2EckjnRLEsvw9XN8DXTvY30YDM72sz0dzAceLlP5HqhDULaAKQCJ1XAmBocF1siKmBCCUzxLCNs85gQgAQAxDCP03URliHKNUX5pqDIHJTbIwZP3B4aC4xCwxA0DEGeUcgRgzwTkP8lBExBqihENkOtLF853lpGcFVRA1WUyHNSqIY6VkkarsRFq3GxJuJoO2W8kzrWRY0hGAE0BySLAY7WrbQHDO6g0RMyuMNGIKpzDauscaEhzFJ7h1QAXQ0ytB66JjikDjHVQabSx1W5RSq3TOtW6wGL3WcxO00Gq1lvsBoNdrPBYTVYrHojYNZaVS9fuPm0VnjFBWFfWX/x9b0bNn6RvnVT8s51qd9mJX2x6tN1H727MHnJsnmzZr6RkDD77f/OefeN1/+V8P7br70947VFi+frDNoXEKQzmf2B0OTES6VM+82uHxLnLl21JC0jOS9zZf6iD5e+lfDuvJmfrE1ZV5BamDQ/eU1ybm7K2pTl2SuWZ82e/emfxy5oTB6uwoUX+TsGXXUYc8WAuQxlryUFq3DBB52WCoy/ChdoooY76OEeZoCiGpeCkMYHqYAxnWfE7B83ByctgQmdZ0TjisrtEYN7TGTyM2X2Qal1UGQmCQyDIitX4ZLKAKnMoTS7FTa7zm4Kem3UjrrOq2fpRTeFD2537v7tbtoa9Be/D/3voGTTn6INB4nrfoWl/w+R8RV/x1HSxv035udW7z/1AvRGgwFPyOcN+wOxkM1hDWtMzT8ea8v9gVS4m5D9PTb3J8q6A0MbjlAKD+PWHUNuO9W4/s+6jQdbth7t+OJU6w9n+v5+NOENBAIBr8vvdY8otP4hMUAW+boo5h6qRWx+GZqALF5IoB7BsQMwWqCKELrXH7oC893v9j+FBxrJIwQFJHRAEgcksYxLTUG+0ixSaRUatdGsAzz2aNwzNR2BoNEXU6PTL8ZfTE1MjI9OjI++eDEJvXwxPT0VDAb9wYDPH/T5gwksPpvFZ7P5PCaXQ+ewBtnMQTabxuUMcvlMoZgrVQjkWqFCJ1AahCojT2OnKT1wjr2ZrG8km1vpYCPVW4FzPh2wlaCBJwOOYqS9FON6hnOWYu3leHsd0Yhlm3hym8bmtXiDdn/A7g9YPD4jGFDZQjSxA8mw9A05ehhgvyCMUYxi5FGMwM5Qg1JbRA0MqxxhudmrNLvVVq/cCGhsPrU9KLP4JZagwhlXAKNiW5Rv8PH1HoHWLdA5/x9Pb/klx3Wub885cZzYjmMZZYthxMzMRpkdmeMYI3McB07A8clJYohtyWKY0Yw01MMzPc1c3V3QxVVd1NXVXc2Mwxqh5/dBed+1rvX8B3utve/17Pvyh9JyMp8sDBaGxzLFSnns4siVa9VLV8oTV4euTg5dnyxen8xPTqoTk3Rh0hUe1fkrnXixzVdqQ6rtvnENcrEDmehFr+mISSM5qccndeglPVIxYXkHlYXEPKWW+HiJjxf4aBETk3ggSwZLeLDik0twoAgFS2B42KlMWKQJIzdsYMpmugzwFV9gkFYG+cigoJb4YJYLJgU5LoXiSjQZTKbJcEjKhNO5AAn1Al3f88YGSafp+fqbhxdtembjL7YvfnL7ymen3r5w9gOLFs+rvbmmZtbdt0+9/abbf1Rz20010++bcstPf/T4E4+MXR4dv3IxVyqOjI1eu/ZDuVjxOj2L5y/52Y9/tmTu8iVzl8+6e+79t09feP+S1fPWravdtHnJ9u0rdu9YvWfpvDUL5q2YMX3+K6+9k8xVskNXcpcnpcokol41UKV2MNdHjOjZq53oaBc2pgGrveiInhnX4mU9WfQEx6j4JTpS4eOVQHJISg0JsQodzpNyBgukACLoJGSACHmZKMhE3ZTqISMwFWP9GYZL06EUG4kqyUg2FTKfP9n1jz+hR79hDn9NffXF+aeeNfzidc/Tb1OPHPTtekO76bmeDU8bNz2PPfnBhZX7/zR7A1bXOpHKDFeKhWrx0uS1wUuj2XzmSqYonmpv3PGyacurzo2vOrf+CtjxNrDtbee2d+y737U/8hvtvnf7HnpPs+W1+o0vNTzyTv8f/z0SSVaLpXQ0WcyUJDnlRkUvE4PEPCTmCaUcK16LlybV/CQeutTnGzxtzn2tLX7VVz02MPx9d+FkX7bNMWglL3q5cYgrw2yCFKKsGBTkYEhVEqlosZIdGS9PXBkdGxsZGxsbHh4ul8vlcnl4eHh8fHx8fLxcrhaK5XyhkimUa7wIDPoQEPNBOPqfSRIwTUEkDTMsygk4L5NimAkmhEhWTA4i4RELP9iH5jvhQhtcafJWzzkHzzqHjujzR02FY5b8MUv2lD171pU740rW24JdDs5Lh4V4PpQphNIZNZtJVcq54dFkeZyUM04sakKi/WBkAEkayJwei3u4FBZIMWqOi+Z4NcOFElwwLiqxQDghhhNC6MYOVJJVUlQwTQXTIKN6bzTnMzLJh/hQJBxLxtOZyvBQdWR4cHRkeGJ8+MrE0OVLhdGRxOCgOjQcHb0YvXglPHaVK11C4sP2QEnvz/cR+V680EeUtVTVyIyamTEjNaLHBvW+ghHNWfEM4M8igTyu5IlgBgukQDbmZWIAHXf7016h4BUKTi5rYovt1GgTPtGADDfCgy3IYBc+NMCMmf2jRrpsZat2vuriK06+CIglSBlCo0N4ejBcHQknw6jXYGs7hnWdkg0dvqbGp1ZsfnrdY5trd6+Zt+v+O2rnTFs89a77fvaTm2ofuPfnP6q5/b9rpt19+wP33fmz23/672+/HLs8msylxq9czFcKQyODqhqanLz6j8//9sC9921cs2n+jNo7fjxl6s+mrV+4acvSHRtrt+5YuW/vukd3rX1w0YzlC+csnTlt7rbtu1lBrExcSo1fTl+dzF6blKvX4MgwlbsWuzqZnZykcpNg5BKojkORMYeYd/BpUCngajGYHZVTg2K0SMoplIvcsIlgYhzjo7SSESNlLlLiQgU2XPArRb9c4MUCFyiQSpKJxJV0NBhk2o983f3FZ67v/sme+C545hj6+d/6D7xmf/YN8un37Vte7FrzhGHHi5btL+m2v/ht7fZ/73x6EKOHE4lyIV2o5keujWWG8oVqcSyTv4IGOp/70LDjDXDb29D2d4Ctb7q2vOHe8Taw96DrwXcd+w5ad7+tWfHs2SX7T217sfmd/5FdvsFsLqEqyWg4EJQJXvSHI7HKUGZsIjU8kh0ezY9OZEauKsUrSOSy3j+mISZakKsnDeWj3ZljndFGQ1oHVtz0ECpUKDGHc1GSD7FikJdDAVW9oWlI5HLRZCqWSsfiyUg0Hosns7lCqVIuVyu5fDGVy8fSuWgqWwP6EBhDfQSO0iTGUISfIUWBDkhUQKYCMi5IMCuBlAQzQUKMUkrByqS0eLITSrS4Ew22xBlz+owlX+8YOuccPucebQCqZ2zZc0C2FS1p0GIbGDWhYRcZhPxBSlaUVDJdyacr+Ug2kx8cl+MFRs5iUtbNpBx0ykGnzJhqAnkHKkC0gvEqKUZIPkQwMkYLjKCQ/gDpD5B8iORV1K+gbAgXIl5C8RIKTCmYP8xIESkUD0UT4Vg8kcmGY1E1HsuUcoPjo+XxkXSlGMmnlXxKTCfYZJzLpMVC2Z8b9EWLzkBmgFR7fOEOUNa4A52eUDeo9kCRPjBmRHNGNGPFMy42BwlFn1zwBbIInyKDBS+XsJMRBxV3cznAnzegMY0netSc+tZaPGwtHXVWTnkq9Z5Kg7fS6CmetiXOe7IatNJJDHaQg130sFaYMAevWgIjiFoVIlmXzdz8/f/BHafizl6o8eSbu3bvWbhq8/z1M+6Yv2zeuvumzLj1x7ctmb/gvltv/WlNzbQpdyydN+fO2392111TbIA9Xy2mi9lkKRvPJhP5xNjlkVI1Vyylnn5q//JFyxbMWXT/lOnzpi7YsXrv7jUPb128e9+ax3aveXTHyj0LH1i6YsHqubNrFyxY4AQc1bEhJZ9SB0up8XF1aFjIVZWhS6mrk7GLk4lLk2LpKpUaRiNFtxSH5DimptBQAuEihBhngmlWyfhDWV7NS7FSMFkNZ4YTpYlofoxX86SUoOWUX8mzwZykVqXoIBFO0bFEKBdnWeT0P//S9a+/aj//A3PiO+Hk4VTjufYDr+ifeY144UPthqc61jxu2/eafder9Uv3fTZvfcOv3p9MpsupaDGXrI6Wo4VErJjMlHKjheJksmL9zZf9O9/y7vg1tPUd5/pfOja84t7+K/euN+w7XkUefgfe+45n51vwE58YD/y25Ve/h1t7J0qVTDzCCzTNU1xIEqLBYCaaGsoVLlbKE4PxUkaMx5lImo4PI5EJszDehY/0E9faPaMt9mKbLd3nThnAhBVWbXDAR0dQVsXZMMFHSCFKBeJMMMkqST4cF6MxKRITI6ocj8UymVQhlyrk1GRcjkeEiMqFQzU+FEdJivKzflHgg6KgSIKqSNEwE5SZoEIGgpigQHTARQgOVLCjsoUI61C1B4p0eKIXbGq9OdoMFHvQiT78codvvAMe6oDL7XC+DUq2Q4k+NG5EZESIC/F8OJtPlvK5ai6ei4uhAM1LjKBQfJQQkqiQgsU0JKQgIeWhIw4s6EBlkAwhbBimZIgM+KigFxWcIOPx8aQQZeU0yqoeTALQgBOWPWQEZZMoE4cpBaUVNhBXIllZTQYjCTWRjueLqVIlUSgpiRQXVhGOg1jWwzCQIKBKBFeTaDgNBlN9CNcLcd1etsvDdHn8PSDfj0g6n2LEEnamAEuDSGAI5EtuNgtyaUTKYMG8Pz7EJUfo6BCbmODT1yB5sAdOHbekjjiK31vzJ4BSC3m5hZw4B1bqPKV6b/mUu3DUljlkSR51Fk6DgyfAoePOcptvrAcqOH0xs8GpOX7IXPeNMNAQNDS/9+iOvUsWLLt/xtKZixbOWPSzm+5YOHvRfT+7Z8qPbr3vlikLps154O6pd95xz+YtO1hRDqdT4UxaiqtKOhrKROREMJ6PRNNBkkG3bt52/93Tpt87e9Wi9dtW7t6z9pHtS/c+tO7xPaseWb9g64L7lyyes2zrhi218+f+9bP/Gbs8IieCwYyqZGNSOiHnsqFyNVQa4TMlNJSAAhGACwKs7OGCEC97WNFFcW5KwvgoIcZ9fhUXYryaD8TLUqwUzY/FCuPR/FgwWWWVDC5EUC6C8VE2XMIDWUiOsql0KJs0m/vP/uOzga//0fM/v9X+7mP66Hf5tmb6H192PvVS6+b93RufNO562f7grzpXP3Fs0c4/L99i/vrw5MTF0Wp+qJKvDBUS5XR2tJyplsYHh6/E8uyx9s7db3t2fuDd/Ba46Q1w06+cG1+2bnq+b/n+zvl7bWuf8259NfDqX/nffNt44L32P395OV1Qg0ooHhVURYiGwvlEMKNGi/GLk+OjV6uZclqKKkwwhElRL5dw0BkTVdKToz3oYA9S1PryOjg54FEG3KLZK/TbCTskesiIm4jasJgdS7rZAiTmIVH18LyX4yCBx4OSXw0JsbAQV/AAiwdYNMD5JH8NRbOcwAdDSjiuRpLRUFyVI4qgKlxI9ocUVgkTUhhhgy5CsPtEC8J7+LiNChsQpccdbLMFWu1qL1y0+S+bqIta31CXN9fhTrS71FaH3OoQugDBhEhEIBnJV9PVwcJgqTRUSBeS4XhIiUTlUIwPJAg+4vOrIKOC/oiXizvIsBUJWmDZjoacqGJHZDskOmDJ5uH1DsoEsG5MAYmIE5aNbs7kEc1g0O6LAlgCwGMuJAigQZgM41wUIWUfLaN+mQ5ExEj6xgoVF0p4CQ5A/Q6EATAeYsO4nCRCOTxc6PeyfR7mBgMQb8JkGxVyslFfsIoGR3zyMCiWXXTWTiQAOunlEr5ARkiNhMpX5PwlIX1RyFwVsz+QyUkjf6mTHG3yFluRUhc53AIXGt3pNqzcz010sRfPY0PHXblD1sx39vz3zspRR/XwQP5kT0xri3RqrF1nzvQf/8p47PMs1Hf8928uufPHa+fMWDprzj233rWsdvnC2YturvnxrTU/mTll2oLpC2fcN6em5ie/fu8TIZRkQ1FSCTGqKiQSXDyMBzkmzEsJWYrJf/3s7zOnzb/v7lkrFm3Yseahnasf2bJk38Prn9q+dO/a+ZuXzVq1evG6bRu2zJk98/VfvZxIR8LJcCAWCqZiSiopJRKBRIqLplExBLKymxIBUvDQEsIGEX8ApAU3zrtxAaSCMBNC2DAuxJhgmgvn/KGsGC3KiYqSGgzEy0wwifEqwiogE3JTKh2rEIkcHFTIAO+yGtu/+bLv88/c//qn629/tfzPH7jDh1KnGyyvf1i39iHDvlftj77ZsuLRU7O2nt/81N93P0b39E4OV4vFZLGQLlXyqWo+NzqYKheGqsOX8yNqn7dx79vGbe+4Nr7pXf8r5+oXzSuf0695umdi3mZjAAAgAElEQVTpw/2LHtIvfsyx/nlgz5v2X/zmyO7nj7307pgYS0RzUjzLqXExlgimk4FEJJyJlEaKpaFCJKlyksgIATYQp8SEj0m4qFQfkujHs0YqbyJT/Z5AuwXvtmB6gLEjsgmU9EDAAEUcZNnFjdmosQG04ORzTj7m5CNuQfUIIQ8X9LAiQPtBngd5HhIEUBRreJ5XFCWVShVK+VKlmC6k1JQqRoJsUGKCMhMMEZKCsEEP8R+PEuxXAUq2ItKAm++2c10OQQ/F7HRJB6e7nGqrWWyzCh02rtPu73HwWoDTAwzKRUKpYrJYThezqXwilgzLISGeTKjxVFDN+ANJnIt6aQWgZCcVNiMhvSekcyt6T8joCepcUr+d77fzWofQbWa6zYwWkPTeYL9L7LEJvXZR6wrq3CG9J6z3hAxu2eCWTJ6A2SsZAL8eYAxu2gr7QSqI8SopJUgxhdBJNxq1eYNWt2KHI24yBbE5iC/ovUEdGBjwSgNeSQ9JZlSxEaqDigJsCmAyTiplw5NWX9yKRu141EmpNjwAiVE2XhSzI2JmXMxclnOTodKkUplkktfh4CgaHvOpY2YqrcfinuAQmfmBzE5649e1/uFGb+aUI37SkT5tLza6rpztz2sdGU2ro/dc84nPPv34qe3ms/8X9vQ8vXXJqrn3r1uyaPZ9Dyyeu3jKzXfcUnPLjc6YqXfMmHr33J/85O72brMQKcB8BBJVNBT3KTFIDnol0cWxsCxIqdS5C52zZy9buXzr5vUPbV3z4Oble7cte2jv2ie2Ld+3afG2zcu37tm6d/fWnXPnzNq1cytB4eF4ipHCQigeShT4cJpT0qycBAkZZaI+OoIyUYJLMFKGCaRoIYFzURcs2iHeAQsgGcK4OM4nCDFOSglSSrBKRogUeDVPBeIwE3TjggMVrJjk4lQrK7k5ASUpY7um519fOP/xpfHjTx2f/P7cMwfOPPEs9bcvE9+c8bz2aef2Ay1rH+/b+qJu56snNzz+zqpNOZ6dvD5RGcrlsol8IZ2q5rMj1Xgmn8+VL5bHK6Ta8ovfDex917v9XXzrQWj968D6l2ybXzRt/AXx0DvIzl/Rj7zn2PvmwGPvfL1u/z+2P1UA2Hx6nIsOsmpZjJfFaE6MpJVEOhxPqfEUL8gEwVNsUAykZCXPS1lSyNqoiNkfs/ujDkY1Y6IRpC0Q68IlJxa0+1QbnnJSFQs9psfHO8HRNne1F6n2YyU9XjLhRStZcNIFj78AC0WIz0F8BuTSHi5VExAlVQ3lc5nhkcr4xeGh0XKunI3n4v4Az8giLcmEEET9CswEYSYEMyGQkkBK8hCi3ccbvIzWSWsBTu8N9DoFjYlq0WFtBqzbTPVYyX4bPeCgbaCAsqFAJBVNp+OZWDylhlVRlFgxIEmKKofTYihLS0mQCdkxyYSI/YDU55J7nYEbs9sudli4DrPQYRZadMyFAarV6NeY+Vajv9XIa8xil1XusspdVqnHLvc4pF672G3lOy1Mn43ttVG9NqLfQRq9nN0nunAFwMNeIudE0iYgorMrBmfY7I3ZkYQLS9uQmAWJWWHVBIdNXkXnkfSAqAWEbjvR46T6XfyAO6BzK3pvUOeRdF5OD9EDXtyCsZiSENPDXHKMDA37pHI4fzWSvxIpXE5UricqV28EhsHsaGzwh+T4ZGxsks3/AASH9XSxG81pwGKDbfhYR7ytL9jUaG08fPbTl5/fOuuuD57c1nb486//+O7KuQ+smD932bwFt990yy01P6m9f96SmYtqpy2487apt/zknuUrd7hgESBVL5+ElSIUyjv4uE2MQdGCU47bhRAVL9S3aO+5d9HaNfuWL9m+bP7mTSv37Vm3f+uyvduW79myfOfOdXse2f3ozi075s+dt2jRAp3eKEfzPiZMiQlJLdNimhbTXDDvo2OsmGOELCvmuEBBClUC4WowXBWVshtTjB7G6GLsPhGiwl46DNOqj4/eiGdoOUUEkhivuinJ6fNbEL8ZE3WIvxtAnASNQaip/oLhf7+CP/sKeO/3jfue/mbdzhO793c+97rjjU/dL3/Su+dV86Nvt6596sLK/V+v3PvdWwd/GK2UqpnSSLGQT2cyqVgxGy3mg5FEJJLJ5waHlYL243/3P/YhtOdjbu9v2Z3vM3vfhx/8NfjQ2+T+96nH3kcfPWjd90bHvlf/PHvDXxZupU515+MTaKBEyEW/WqbFNCslBDlJMjJOSSDCeEAGxQN+PhaUMyElJ0cKbn/QTPr1EGHxkR6GwwSZFBVCUHEp4aHjFjShR7JdnkKTo9joGGx2j3cgV7uQiR5wrMc7NAAOWfExRLjChH/ApAlMGIW5YZAdrJE4f1AWUjG1XMoOj5SHx0qVoUK2lFbiihRV+HCICYZIMUyIUVpOsUrGL8e4YJQNqDiveEnRhfptPtYK+52EbIYEPcDoXazBwQxYSa0ZH7DgDpD3+HiMFmiOFyS/KNEMi/pQL4TAPpwhGAXzh0EyZEMEPchpPf52M91p5btsQqeV7zALN85bi4FrHGDq+8izPWRdL1XXT9f10/VapnHA32LgmvVMi4HVmPkOK99p5TQmpkWPd1qYGx3+3Taqz0XrAEbv9uvdvNYV6rUpvRa5xxzoswZ0zpDJo1rAqA2J2X1xpy/hQGN2OGLyKnqn1O9gtE6qz0X0O6g+G9tn4/rtfL+D6XeQoF+x+EgzgsFCkFFzqJx14TELpHjwIKekw8lyJF1N5IfiuUokk08UypnqaGHsSm7serx6WcqM0dGqTy65uLIWG+4CCmZPqq8H+vpPX7ywe9/WWdN3zp+xb+USzYkjzz3y0IIZM2fde/+t/3XztNvvWTqz9t5bp8y4b9rUe6bX1Nzy5rt/tMJiu4XU+6ImOmMRSjq2YBar3sQVmzJiEIpIZLy5F/zprbPvvmfJlJ/Xzp62esuah/dufGLD4u0bFm9dt3DTpuVbt2/YsW7l+lkzZj/wwPRDR076lbyXSUBM0selQCICUzGcS8NUDGOTGJvE2ATBpWgxyyulQHhQjg4j/qQVkXROxuDxWyDBDAk2RHKRQQ8V8jBhiA2D/vCNa44Ll5yEpINYF6sYYNLpRWGT03XqvOt/vtIeONjz4IvNmx5v2/Vs+0Mvndq4//T6x7UPvuF65uOeHa80rnqifsX+vyzcaqk7Nzk5oaRCmcFspZxPJeOhVJKPRv1SmJeikpLOBnO2f9W3PHLQuuUdZvuH7LYP+Yd+izzyEbT/Q9fut9AnPtRufkG755cXdhz43b1LD6980Pu3Y6lAEWTjqD9BCSmUUDBCJijFA7JeyO+GWNDHY1SQ8od5KRqKpJO5khCN0+EwqwSlaDieTecqpXy5lMqXKhevk3Kmy+ZvHGDq9cEzxvgpU/asbbDRMdFov3jePNJoKJ/XZzSmrNZZsIEVB1S0gzmrJ21xp2po3MeSmMTTkZCQTIbSmUgyFY4mgslcPJZJhOJxIRxl5CgTSLBKhg9lEtlyIluMJLNCOMoEFFpWKDlMyWFWTRJyDOOjPjYKkxG3L+hBFAhTvajsRfwgQmAEzrC4n8MJEoIRjxeEvTDugVmblxlwUr02vNtB9gH+VgPRYfF3WjmNiW0x0E06umGArO8j6/rps33U6W7yZM9/ON1H1/XTZ3vRc72+hj70wgDRrKeaDWSzjrig9V3Q+pr1Po0R7zDjXTa820702ohuG6UxMW0mVmNi2ox0u5FpN1FdJrrbTBkA0eQJ2OCQE424sKgTDTvhsA0OODHR6uP0brbPTvfZOD0QsKMhDxPm4jlMDoE87/H7nSRvgvwGj2ABA/0WH0gFKClK8iEhHFUT6Wg6nchlkvl8qlBIZAtqqhBKFcOpqpyoMNGqWx72hS8JkYtGHfzBL99/dN32/Ws2bZu3cNvCFR/+8u1Htj949y133v6j22bd/cDcu6bOuuOun/33f91/95QpP7/zJ7fe0WMApOSIDlLq9VSDRWr1Zjqxajc10k2Pa7ChTnLUKl5uGaDvuX/NnXcvnzlzw/LFu1Yv27V+2c4da/etW7hp9YJ1axevW71kzfJFK2dMmz192uy3Dn7ioSNePutmEjYsbPPJVkSywqIV5p1YAEADACZ6iADChikxwSsFKTpISDk3FTF6+X4H1Wsjem241knp3awZ5iwIb/UJdkxwEhJAyR5G8bIhE8I7CcnkxnwIDXYa2j75e8eB95o3PjOw9QDzwqfep9/r3H6gZ98v23e+3Lz2Od2uN07UPti07rnmjQc+rd3o7e1JVZKhYqxwsVIq5uPRWCAaJyWZ9iucEMM5NSwk0QbtuccPDmx8Hd/0HrXxILvnE+++992Pfeh+5APfM79tXftMx66Xzmx+4i/TVvY/+Krn06/ijIoLEUqK+sUIxQYYJuD3h2ha5qQ4r6SkaC4Qy4rhhBCORFKJXKWQKeWGJoauTV75YfLS5H+4cn3y2tXJyezQZUotu7hiN5g+qVO+61WO6pOnTPk6S6nFOdgNjuh8ww5i2MsMo/5BgqvgbMFHZSE8UcPTBEfhAkPIIh0K8eEIHwyxQoBUYpIclaWwwsoKIYQwfxjzR3BOVaLpcDwViiUFNcyHQ0JEFWIRv6qyIZWSw6QYwbkoSkdQKs5yeVmpBpRiIJiWQzE1Gkkk1VQqHI+FIlGF9fO0X/ZRQQcs9DuoDgvabiO6nHSXle5zCv0uscPib9ITjf3YmR7fiQ7wWDt0tBM+2uH7vgM53I4cbke+7/AdaUeOt7pOtrnOdHjOdnrrusC6Lk9dl6euG6jvcTf2e5oHoDYj3GFEOk1IpwnpsPjaLEiLFWmzIC0mqNngbdIDzTqgVefssUC9VnjAhhmcpMXD2iEeQGQAE504Z0dZM+jXORmdk7cjYVTM8PGSP5am1LBP4p0EoXcjWieid7EWWNa6WQcd9vIqxIXwgErJCi0HxYiqxCJqMq4mk6FYMhxPq6lCOFkUE8V+mDWRQSqQPHWi6dl9zzy+ad/+tbt3Ld68fu76u350390/feCmmlum3HzHvKkzH7jttum333rf7Tffe9ctP7qpZte+B9OVi8OTk0zySicUbwKSFzylFnis0Tt+wlo54Ris80xcACotA8KWna8uWLh37donNq3bv2rpzuXzN+7c8PC6xRvXLl63bsn6ZbXLVyxeNXvG/AW1S7fterTdCrvEJCAmzLgM+FUHLesh0owyNoy2o7QTZ12E30MLPk4mAyqlJCF/3E3FTKDUbcHaDXCXGe214X12QuukBgBS56aMIGtB/HZMcOCik5BsqGhyk31GgAJpw7EL/9z3wrltL5h2/rLw9heJVz4DH3rb89i76At/0Gx84fAD21tXPde+6aUvHtj0v/euO/346wVFIcN+JiknR/LpVCKuRuRYAuMCjF+V5DTKRRQ5rdqJtld+b931Hr3tI3ztr+kdv3Htfs/95Kf2h9/X7n7jzKr9Z9c/8fXSHV/XbnY89pb9zd/LXogOcEJICASFUDgQUUPJeKJQLFdGxkvjE+WJy7nx8WglK6dDckpSc0okpVQHc9eujUz+MHL9avX65coP1wavXRv5YfLqxOTk2ORkdXKSzk12+DL1zmSrr9xNVwb4ijM0RmSuBAcn0xcni5cnq5evj1y5NnhpvDwylK+WaxKRUEyVo+FAPBKIx4PRmKyEeFH24wyGsyTOcD5aAEnRjUsAIgE+AcRZ0i/4AwFGDrBBmQspTFBGBQ5h/RDNenC/E2FsXsbu5XxklJeLcqgQVHNqIpfIZNPZTCqTTKeT6WxGjafUeCGgFgkhbfPJvQ6m3UZ0WIkBt2iBwmYw1GMTWvRkQx96phM+2ur9os781Tn7V43OLxscX52zf1lv+7Le9uVZ86FG25ELtuMtzhOtzuMtjuMtthNt1pMaW32Pq6HP3TTgadGDLXqw1QC2GSGNCWw2OlpMjlazs83kaje62o2uLrO7x+rpNrq6DM4uvaNL5+w1ugesiNlJWT20BSasCGlFGJOXNbo5GxxAhDgbyWJyyBcIePysFcMMCG5EWBMiGeCAFVecbMQrxNBgnFDiAO13oCjE0qwSlBPxSDYTyeXVbD6cLgQTeS6aheS4R4zwavbLr088+dCBX+w9sH722lUPrFxw95J7fzpj8cyVM+6Zv2jmwgd+ftdtNTU//1HNvT+/+a47bv7xTTV//8f/jl+frFyZTI5NhocnocglPTvYiQ2edxePmTJnndU6YORQj9LvST//xt9m1+6ZPXfr6uUPbVu3f+3CrRuXbVu7aMOaJevXLF27cO7ilUtWz54xf9niVbPnLTvV2u/iVEiOO2iZimSIcNJO+UFOtOOUk6BdJANQLEByAMl5aMHLBs0+yYqG9F6x3US06HwdVqrH6e+2cz0OvsfB97o4LSDoPIIe5PUgr3f7BxwsgAYtdtylczf8/sv/3fiE/pFf+5/6nf/hD/wPvk/v/wjY83bfxhcMe96yPv5h147XPr9n3efTNn2/+Vn7FydLmZyHI7l0nJQlNZIIh2JKIo3zsp+PhqJFXEoEo8WUEG/96F/2J//A7P09tuYdcst79h2/9j79e/2+dxpWPd249pm6tU8eWry7ecsz1IFPkHf+zPcM+EmUE2l/kFaTwVQ2UipnJyevXp28PjH5w/jk5NC1S+nBgpSQiSCJS3g4KqeSkXw+Xikmxkay168OTv4wcu3ayPUfLg5PjA5fvz42OVm4NunPXkVil+jCpCc85AkV4HCBiJfEXFUtDUXL5UQ5P3RlZGhisDJaKA5lawKSXw5wSlBQQpISkmQlIMgBVpJIv4AyIkQJblwAMNGBSi6fDGCiB2fcOOEhSIikUZZDWQ6mWA9B2b2oEyHcGOvGWDtMW0HSAtM2HwtSQZ8/RErRG1U/tBjCGREi/ABCA7DfiwdAUrUigW470WbwtRkwjQ7vMrFah9TvlNtNfEMfWdeNNfTSR1uh0114XRdxsg35vhH4rt727RnLN6fN35yxf1vv/Lbe8e0526EG8+FG89Emy4k264k28+kOS32Po6HP1dgPNOkgjRnrcRC9FteADTABiAXAzE7M7MQsLtzqxgGQtDjgPqOzW2fr1QM6C2J1MFY3a4ZIM4JZfKQd9wO0CHJBn6RisorIYVAMuvwBGy2aKdnKhO1cAhCTcCAJSxFIDHv9spP0m2BU63b3OOwW1AcJAh2L8elsIF8OVUbD1fFgeULMXaIig+nByaOnOhcv2rJzw6MLH1i2eOqS1bNXLZ+1bMED86fdMfWOm2+79b9uuu3HP77jllvu/vlt82Y+cPeU2zxu+w+TV3Ll/MjVS8lqNVIelIvDVHIQCBb0TLrTF9fAKQ0Y7wLjfzvaM2vJQ0tWPLp+5f41tTu3Ltu7afG2VbXrl81fuWThimWLVy1dsGzBnIWLZy1cMn/FN4fPli9OhjNVOV7IVMeLo1cSxUE+kqDksI+TMT6MihEPFfRQQS+r2gnZgAgGn9QPBbpcUpcr2OuN9noSXa54ryfTbAo16kSNVWm3Ked1bJOO7rIJZndUa+Z7dKhDC7X/5eiFJ94jn/+T8PinwqOfIDveNq990bThJdP219o2Hfhs9saXb3rg0PJHjm4/cKB2PWb0iOEUpsQxXmXlJBuI++XEjSIpIRBjpBgSiIKS6hNUa7Pp/IMfEA//Sdz5G2rLQfDhD0wPH9TufrN9/QttK5/tXv+ibtcbtod/TTz9G/KNv6H/qo97WADwuBjMLRCUyitROV9KZ4fyxfHBwSsXhyfGK5XBaCxFiJKXpnGW5XgxqIRj8WQ2nytXS8Oj1fFLw+OXBseuVEevDo1eGR28NF4avZgdvJQsX2KDBYSOe/AQTEcpKcsGc3woJ0ay0UwlminFM4V4Jl9DMzhGIBACwj4Iw0mc9mM0B5OczYNZvYTZQxnctNHjN3sFKyTZEMmBcU6UdvgoJ0q7fKwTYewgbfWQVg9pB2kH5Ld4ST1ADACo3kOaIKbfieoBwgwyVoSxgpQZwA0On84Gt/fbugxuo4uy+wJWJDDgYjrMeLuJ0OhwjY7sMNDtRrZFx5zvo85r6VYj3+NQBzwJA5jod6k3TBq9Jr7bJNS142fbydMa36k26FQrcKrNcbLVerLVfKbDUt9tO98PNOvBViOsMWMdVqLbjhvdiM0LO0DMCdEOL+0E/QDs92I8gJB2EDF7QLMbtkOUG+VBXIHJsIcQ3BTvpXiIERF/AOWDmKDgggpzIS8bclJhC6GYiLCZjtnYtIPLOuiEi4m6mCjgj7rYiINWbHTQQgbMlOzkI0Ag6RKTLjHtkvNOqWAXcogyDIslUh786Hf/3rT5yc3rHtm2es+6RRvW165ZNn3h9J9PveOmW2/9r5tv+dGPb7/l1jtu//n999x7751THt6zs5hLXrxYLVWSV6+PDF0slsbL+fFqcmQ4XB3h8kNwtGTjszoq0U8km6z8+r2vLVjy4IraXevm79y5/MFVs9asX7Jlw6ptq1dsnDd30cz7Z9fOrF23aM2WVZvfe+930WRJiWQT2XK+MpotDReHJ3LVsUi2Ekzk1exgJDfMhPIgE3URIbNPcjAqICYBIWsik91gtN0Va7HHL5hjTZbEeVOs1ZrqBUtaKN9ujzQZhBa90Nrnb+umdHrG3Yf0//l41zO/8TzygXP9K8blz+mWPdO98MmG6Xu+/fnqv9257POl2w/veerrZbs/WbDx+Y07EQjDA6rbHyS5GE6FEToIsxLCCAjt9+GMF6esBKMnGJNfthsQzfN/9e75lNn6Abv9Pd/+jyyPHYSf+4PvuT/Sv/gr8+xffE/9Dnr8N/QzvyN/+TnxP2cTBhpwwAbU1496zSTsRSGCQkmRJQN+OiAwvMQSHArTdogygZjDA3kRH077/aIsKaoSiUYS8Vg6mi0nc5VEYTBVqmbyxUwilQyrCTGQFAI5isvciLV8TMqDReyIYoMDpJghhCTBx3BOreFFASUJAIRsbrfdDVndiMEO9pqAzgFHh87VMeDVDIAderjLjPdYyV4bNeBidE5G52S0dkprIfrNuNZCaS2UycUbAF7n5HttVLuJaDOhHVaq20F32wmtk9IBjB6gBpyEzoHqnZgRIAbsPhNAu3wSxMZANu4iwmYkaIJlJxY1eRWtQ+i28hoT26JjWo3+Dqt4YYBqM3GdVr7d7O8wsd1WfsApDjgDvRap2yR1GrhOI9NlojtNmEYPNfcDLVp3s9bZ1Odq6nO1DnjajHC72ddhgXUQoodhA4IaYNIAUyaf345xLoqzE4SdwB0kATA0yImIGEalKCbGUVoh6RBN/f+oBBUmyAhGRmE84vFFHUjUCsXMcMICp82+nBbK9yGlAayqJ6pmZsjKDd34imVgyjqy3OvLtXlTLUCq1Z1tdqWb7BEtFG3oAT//umnHvpc3b3lyx5b9ezY+smbButp75k679d7ba265tebHU37ys/vvum/G1Okzpk2fN2fuLT+9+Yv/+3xy8ko2Gy1VklevD41ergxdqpTGK/mxoezFi+mJ68rgFTIx6AzkjGzayRd+8fqfZs7evHDWxlWzt2xfunvt3PWr5q3bsGLrymXrZ89aOG/GwrXL1u3euGfXpr2PP3YARv1BNRNNFTLFoXA8nSpVU6WqmikGYlk1O5iqTAixEkAE9QDVbUH1MG+hww5/yoDHWx1yvY473c+f6pVO9Urn9OE2e6rHm9dC2W5XpNXIn+slNEZB001Y+knjiYHe9/8NvP53/0uf8U/9nnr0Y9uGV3qXPqNf86J51+t9e395Zu/zR3c/+dc5y5+++Y4PnnjCh3gdKKJ1u2GcdQCQA0LsMGSHPDbQZXc7zG671u3s8bp7EQIB/IaD31q2f4Bv+LV/x/vQw++ZHnzL99wflbe/Kn58KvPeUenV/yOe/QP59KfQgT8in56I9WGYhzb6sF7Qo4W8JrvLYrUbnYARcJtcHrPNYzN7LSZQZ4cGAK/BZrI4zU6vC/QhKE0yIi+F5VAiVBmrVMcrgxcHqyPD2UI1HCn4uZSPjDl8ISscMsFhIxTSuoOdVq7NzGgsdC8g9ri4bgfdacNrhKDKCLKP4bwY44BJgxPp0jmbus3N3bYLPY7zXY4bpsH6LqC+y3Ou23uhD23W4v+R7/b6mnp9Gi3Rqac1/WSrFm/uxc51QWc6vCfbgVPtnjNd3ma9r83gazdhHUZEowc7jbDWihpdlNXrt0CCDZHsqGxHgxZUNiNBi0/xUEkjFOyysi16/IIWO9frO9fra+zH6nuQCzq8RU8267BWPd5lpQdcfp1LMLlDJmfQ7JLtoOLBIh4y4sYUGyIYnGS3GW7rczZ2Wc5321v6gXY92G70drugbjfc4/b1esh+LzsAcQaEM/r8Zpy1kJSVIh2sH+AkNx/0cGHQH8HZGMnEaCZ+A5KK41TMR8ZwNuOjc14y68KyZiRtgNI6b6bHW2wDhpvc4y2ei63QxQ5kogu/0ktc66OvdWKXW6GxBmflrLV02lI+a6uesVbrTOlWc+AXb/1l9tLdcxduX7Zk56MPPr987tqZd86+67/vuKPm1ttrbrn31rvmTJ2xcO6CxfMX1c5bsGjRkilTphiN+qHBUjgsFMuJ8Yni0Fh25FK5MJRPlrLJajk7fik1dlUpjdPxKhodIiPD/zzcPGPm2kWzNy6buX5D7aYdy3eumLtqxYK1SxauWlS7YvXS9dvX79qxdvfapZu2bNpb19AaiedoPhBL52U1HogmOEWlZcVLsJigKKmymChCfsXgJtuN3maDV2NFuxxsq4Wt68ePd2HHOoljXfSxDqZOGzhvVFrMSrtN6XQoGjPf2I+daPPUnXfaNbDpn62md770H/yWOvAndP9H9q2vWTe/at/yOrD717Z9b7dtf/6fy3Z+PH3JwZ/PerTmtq8/+Mhht/bb7S0DBrMd0hldept7wO7Q2uxaq0VvtgyYrF02m8buumB1gw7a+ptj+q3vYlvepcsx3owAACAASURBVLYdtG99TbvlZfO+d5iXPku/eyzz3vHwm/+WXv0//oW/Qgf+CH50JKTxcogA4KwRwy0k5QIxB4DceF55cD+McZhPQBDOhXIOnAJJH4R5vT6P1wdCOEr4GUGRQ3E1nk3Gs8l4Nh1OZYRQGmdjAKSYXXKPhdWYqCY9dn4AaxjAGnXEeSPVZGbO9iOne6FT3e6TXc4akBQhSvKSogvlLF5a68C7zXC7AWrqAxp73Q09nrpO9xmN+5QGONnmOt7qOqnxnu74j/j3dJv3jAY834U29eNN/eQFLd6kpS4MEA0DZP0AVteP1w9gNwSgTQNokxZu7ve2DkBdRl+fDe+z4f02csBB6wDW6BVNsGxGQiZfqN8laoxkYy90rgds6EXqe+FzfUh9v++CgWyxUBoL3WYmOm1kv5s1woIFlixu0QqIDq8MERGST7PBHCNlCDEOErId9uvtaI/J220Ae4xQjxHqMiEdVqzNRrQ7mE6n2AcEtZ7QgEcZ8Eo6kNfDfiPCmlHOgopWTHbiqhNXQTYOsjGYSyB8EuGTMJf0+lMeLuMVCgBfsvqLRrrUR+S78Xynr9iGDNUDl067fjjj+uGU6+oZ17Wznuv1nh/OQT+cgyZPA1eP2yeO2S6eclw57bx62nm9wTHS7YrOWLz7x7fXLly2a+niHQ/ufnb6lLl3/+TeqT+5Z9qt9866c9qCafOWzV2ypHbpwrmL5syuvW/q9HXrN4YjqixL0ZiSK0QHh9PD47lL16rVsXy2kskOFssXxyuXrmSGxpTckFq9FipegcnIsuU7F81Zu3bBpnXz1u9Yvn3Dkk2rF6xbMn/VkvmrltauXjpv1bI5q5fOW7V44Zp3P/g0mSkjGB2MJGQ1JqpRUY3SctCF4h6SlZP5ZGU0mh9mlZQLl3qduMaKXtBDZ/vAk53eY+3QMY3vWCdxTEOc7WXPaf3n+pkLen+nTeiw+M8PYPUD2PkWt+uU1fj+Ucuzf6Fe+tz92Ie2vW8BDx307f/I9+jHlp1vdm56vn79E18t3fXHWWteu2nOq1NXt3x5prPd2NYH1GtsHR3evj60sw/S9Ltbe12t3XZNp6Olw9HY7arrdZ3oMht6AdMnx/p3vEft/hjb8o5p3Yt9G1/o3/wK8PAH/l98Hnrt6/jBI9mPTiQPfse+/i/P+9+xZ/QiyIM+1kFzbr/so2UUD5BchJbi/mCKD6bFQMovxnFB9YmyoIb5oEgLHErTIEqAKAGSBEwTAAoDKAygPgeCWtyE3kb2GugOHdWi8zX0eU91OE62O091u+v6kDN98PEe7yGN45DGcbjVeqjFUqN14ANOos+BdZl9rQPe5n53mw5uN2Hn+8DGPrihF6nvhuu6oNMd3lPt4PF277E28AYn2jwn2jyn2z11XVBDr++CFr+gw1sMdKvF32bnWx3CDTQ2sd3Cacz+djPbYaZvLNP0WMluE95np/Vu3gBKZiRoRsN6SO5ziQ29yOl29/EWxwmN61S753i7+3i7+0SX92ib82Sn52wf2KiFNFZcB/JWIujEFZPLb3XzTigA4mHcn6SkLCWlCSHpY6MwrXoJxY3JLp/kAHmrm9O72A4zqbGwGjPfaZN7HaoWiOmAqM4d0gKSwcOZQN4CcVZYtMEBF6I6sbgZixvwuJFImMikiUyayJSBzOipXB+W7cJy7WixxVe8gJTPIZVzyGAdNH7Cfe0YMHnUNXnEef2I8/pR4Nox9/Xjnh9OeCePAle+d1455rp2wv3DSdf1k67Jc8BYrzs+dd7m5Wsf3b7zFxvXP7Zmxc7Z9yyYddec2XfOqp06d+nMRSvmLV0xf9ni+UsWzl00b+7CH9182wef/G54/KIgiZlcMpVWi+XExOXyxOXyyHhxcKQwOFYZvjQ8OD6aqVbC6YKcqarFiWzl+jNPv147c8WWlTs3Lt60tnbdxqWbV9WuXTR7+az7a++bMuu+KbMWzVq1Zd2ehbWrHnroSSkQFmWVEQJcQOGUsJrOSrE4Loh0MBQrViuXro1cnyxPXFcLw2Q4byMVjRk72w2c1LiPtrmPtkJHNfCRFuhUJ1bXS53rxc5r8VYD0aRDznYDp3rAk8d6Wz441rTn487Vr5k2vt636eWerS8Bj75n3fOmfuMrPete6Nz64rkNT/5l2uoXa+556/bln6x+svNo+7HjbSfOG4+cM5yts7Q0expbXXWtzjMt1jMXzGfOmU/WmQ/Vm745Z/iuSadp1Bt+f6p7z/u+PR8hm9+ybnzFtOVV7aZXDNveBPZ8SD/1l+ib3xU+Op374Hjg4Le+Dw/h37UFXYwPoUFWArkgSis4FcbZCMqqPiYMUzKESyAueEkRpAXcH6A4ieJknA7AGOcCMYsbNAEurdXSZzX2mIwdemNbv+V8t72hw1WncZ1oMR1v0R9p0h9rMZ7udNb1uI+1O/593nCoxXK41XqkzXZUY69p7HU39AD1Xc4z7Y5TbbaTGtvpdtfZTvfZTu+ZTvBMJ3imEz7dAZ3oAE+0w8fbvUfbgaPtwNF214kO9+lusKEfPj/gOz8A1/d6zvYBZ/s8dQNgnQGuN/nOmdFzZrzJ5G8ycE0GTmPmu+1ij03osrIaI95hwLusdI+d7XX4e11cj0vQWOhGLXqsBTh83vldg/3bRsc3Dfavzlm/rLd82Wg73OI63uk53Qs16HwaO61HAjYq4iDDBoC3uEUHFHRhIQ8ZAemYl0l4mYSbirmpmIeMuAkVwMNuTPFgYS8e1QMBrUPqtUh91qDeHrO4004wDSBJmyfkghQPqoBY0IMEAUj2QiEHEu9Hct2+ShdS7oCKHVCxHSxowGIrVD7vLtcD1dPA8Alg+BgwftQ9ccRz9Yj32hHvtcPeq4e9Vw97r9zge/Dq99Dlo9CVw57xw8DFI55LR4CLh+2jR5zj59yDJ9rADdueffTJtx96+JXVK3YvnL1qwbSlC6ctnnPX7AX3z1s2a/Gq+StWLVi5dMHyhXMXz52zcMq901u6tLnyUDAajaXj0UQomQoPDmcrg8nKYLI6lBkczlaH88VyLp1NRVIpfyglJUuJ3OjhI+eWLFi3evGG1bVrl81etmbBuhXzVs+fvvSBO+fcd8fsudOWrl+xa8/W/atXblm+Yu35C2350hBKsQTLU2JAisSESFSKxaPFYmZoJD8yNnLth0uTk8PXJpNDV3Elr3Wz57XeMx2eU+2eM51wXS/R2E+d15LnteQFLdY0gDYPQBe07oZeZ12Pu7XOaP+kXnrzePqXh+Sn/gw/9Rvbk+9qd/7SuOcN72MfeR//uHPbS1/M2vjRrXPfumX2Zyse+vODrzQfbfrq+7p/Hm/54kT7iTMDJ84MnGoyHm82HmvRH2vWnThvPNpg/Pac6asGw6FmY3OD3vS/jRf2HNSt/5VtzcuuLb+yb33NsOnV/vWvGja+4d37CfvM5/IrX4Re+1p66xviw+88fzsRMMK4G4Np3kX4XYgf9PFON2Nz0xY3YQQwAwAb3ZAF9NkREoB5EAkgmOLDQzAa9CKcC6acMGpwOfUu24DT2mO3dJhtrUZns87TNOBp0bo1Oq9GD7Ub4G4L0WOnO8zkhQG4xYC2GjGNmeiwUjWHG42HzhuPXLAea3Wc0gAn24Hjbc4jTfbjra7jra4TbZ7jre6jrd4jLZ7vm93ft7iOaFyHNI4jGueJLqBB52s24xoLqbHifR6u08Vo7GSLDW92UM1OusXFtLj8FyxCk0lsNYvdrrARSVjQhAFS+1xil5XttnNdNr7D4u9yCD1uucsVaLXw9X3M2W7mTBd9poc508Oc6KZO9tBnBtgzA2yd3n/OwJ4zkE1mut3JdQFCl4MbcAcMoGLxRWxYzIrFrFjMRqbsVNroixrhsB5UBtyi3s1bYNlLxTEh5yYTVjSq94QNgGoFM2687GOHcH7Q7YtDZBRloiirwkTIDctOr2TxhoxkRUuO9mJDXUilAyq1g8U2b6nFW2kBh8+DY3Xe8dPu8ROey8c9V495J49Bk0ega4egy4fgif+P8UPw+Pfw6FHf+PfgyPee4aOeoe+dlUPWwhFH+by7+Nu/Nzx94L29D768e8/z0+9fsmDWynlTF9Xev3DOXbNr769dNnvJmkWrVy9Zs6R22azp8+69d+aS1VthRmbkqJJIS+FwOK6Go3IiGcrk1Hw+WizGC4VYNhfLZOPZXDKdz4XTpWCyLITSBBXctGH37AcWzJ46b9HMxesXb1yzYN3C6ctm3lu7ePbqLWsf3L7+sVXLtm5av+v+qTPffOPg2PgVH0GTfoGWZPL/8fDW320d6tZu7j3nOxu6u7sLAceOme2YIY7D1HBDDjM11KYppWlTStu0aRq0Y2ZbMsuWLWZpaUlLzMzMkmXJmKT6fui5d4znX5jjHWOO+T4KJU+h1NjsnulpVyRi8njdU+G/1iKemZjE5Mcy5TA02IEAOkZZcIxohKKeAAwjZGU/TtKH4f3VCPSjwUEsu3OIOlg7hjrxq/bIQ9+RB/Ktt6D9t+g1N1HvXxxbfwqz7hx6/bna7C0f/S3p5j+S7mVW131w/tsDF5qft/1W3/Ht0/af6uCNndgnL0aedU487kE97UPX9uMb+igNfbTnfYwnfdRncGJPFxbzoL92/YWWrL3D2fsolWdwFcfRladGS46Pl54mrb0GbLnF3v4F/8A30rM/Q5fuYW/8KIVPsDEkgM1F0xhIAh1FBLF4EE9kY2kcNAPCMNlYkEVkQRQ2H+Rp2BwjCzIw2VqApQIhFchXQmIZRyblKCQ8lYyn0/IMFp7BxdP7efogTxsQ6UNcTZApczMkblDuA+U+htRH4jvIQjdd4mPIAosetmIetGF+b0E/aMP80Yb9oxP/uJv4pIdSB6PX9wH1fUBtL+1xB/FhK+5RO+FRF+lhJ/FRN7mun94yyu5B8+A4/iBRNEyR9qA53VhuH0k0wlSOcQwIjn4Q1PbR1TCyBk7U9hM1g2TdKE0/StMiqBoETT1CVg6S5P14WS9O0ouX95FUA3TDMGDrJ9rgJAeMaO8l2nuJ9m6i7S96yY5eiq2XZO4h6XqJ2l6SGk5Uw4nKAbJ6mKYbA80TkAPJcYyyHEMMSz/VOMgwDtONwzQdkqEnC5wsZYApc5N4RjSkHKKL+kgiBE05wTSiQAsaNGHZRjykw3PUBJ6CJFBQBWq6SMsQG+gSC1MRokhCRKGfKPTjBH4s34cThciKWbLq1Qhnsgfww9lTvZyZFvpUE2WqGZyrBWeegNFHwNQjYOoRK/KYHX0CRh4Bod+pvsd0/x9k91Oy6wHK2MGJ1JPdHWTb7qOf7tp9bu26A6UlWwpyq/PSy7IS8lOXZqx4e0Xye8klmSVFmcUrM4oSl6Wmp+T+7W9vHz//kVDrhKR6ocYkVusUOp3D69QZ1A6n2WbXO5xGn98ZCLpdbpvJrFPptBKthc5TaKw+tcnT1Ar71z8XL34rvrJwTV5yQW5ifu6KgvyU4uLsqorCjVXF21aVbS4tqo5bllhasgpgcgAWjyuSMbh8jkwu0emlRqPSbFJbLXqH3exxOoI+V3hKbfXx1XaRziU1hZgSKwpQYkAtkW9mSNw4th4PGYiQZowsGKfwkWQObISAQnMmniKAU3/YDj+cPPybYeeXnH23gCO3uKe+xm6/Qtx6BV566Ob/m3Rh0Xt1uRvHD1//fkPN81v3+gcxtX3jT+CYtnF2cy+1rh1f3095MUZ/hqA9H6V3oAWdaGkLRt5F0vQQZeNYAb2d1Hr4q7FtN8bLjiOyPiBXniSuPoeuOIMqP4tf/SFjw8fs7V8IDt4Vn74nufoz8cpd5uMWC8QX8gVYOo3G5ZFBiMnkU6lsPI2FZ0N4PhfPh2h8LigSc8RavtQsUTkUOo9cbRfLTRKlXq43Kc0mlc2itts17oAhOGeZiukCMakzRpVOkiSTWL4PxXGjOG4s34cXBvCCIEEYwgoncfwQRhBa9Lib/KiL9LCD8BePukiPu/8qYKh1MOoLGLWul1LbQ37WRXzWRXzSSfq9jfi0h96G4PfhpAiKepSqHiHJhgiSfpyoHycaIMoGyMpBmnqEYRhl28a5TgRgHmGYRuh6BMOAZBjH6Lq/cjgOGBAMwwBFAyNreonaXrIeTjf1MxxwsgtO8sHIvl6St4vk6SR7Okju/w9nB9HWQbR2k0w9ZCOMbIKRTTCaEU439TNsfUx7H+CGAa4euqOHZu2l2wYA+wjTNgZa0RwrWeQgC604nh7BVcNZChhd2QfoBkHrMNsxLvDhZUGiwo+Xu7AyC0psRAkNEwLjhMCI4VsoMjdJ4iRLXTSFl6bwUuQ+mjIA6CI07TRONomShNHKWZTyJUIyOySc6ZO8bOG9rIPmnjKjj5mRJ2D0KSv6DIw+BcMvoOk6IFRL87axwy00by873MUINCEVW3Z9uHnj4apVO0uLNpbkVeenl6Yty4z7d0LiO4npyzNKc8ry0gqyU/PTE3MT4tLffDPu3sNmtsKKZ8sZIjUkUYvVOrvX6wn4nW6HyWI0mPRWu8XtddmdNr3RIFPrhCozHhAx+Equ1DCIJK5esz0+LjMvozgvuSAvaWV+UlFxevmqlevWlG6rKtteWbqpIK/ivbeXZWXm171o5gqkHImcK1XwFEqRTifW66V6nVSvk2hVIrVMqJIKVXKeXMMUqjgyw1+qESKkpvINdImFo/axFG6B1ic3T8pMAaXZr7b6NTq3UxOgPBzmnfrDUfO7c+fXzv3fGC/c45++wz3xDXXPx4NlR355q/jT/0qry96E3XVh6IPLn1Tsbf+leQzL7sazG8aYPVjxwLgEgVXCSfIBUAdnGWCgcRi0DdJt3RRbH9MJp+kIdB0fLR369Hn/zo9Ra86ji48SS0/gK0+hK09hKs+TVl+hrbnO3PQxd98dyakfZJd/4n78E/Dzk6hE4TBo5UalzKiWG7QajU6pVAtVSr5ODRnULJ1SpFErjAaZwSgzmFQmq87qNljdeovDZHc5fD6D06Gy/PXYaRcaJkWmeZZyDsOPIPmzg5xpGHOyi+7toLq7qZ4emreH5u1jBnvpvi6Kt5PsWVTbx3gOpz+D0Z7BaLW9lBdwWkM/o3kQaOijvYBR6nspDTBqUz+1qZ/aACfXdZMft1HqusH2IWEfSo7AaxB41QBK3DvKax8AexD8PpR8AKcZJOhHyBYEzTkG2JFMKxI0jjENSNCIZpmxkBXNsaIgC5bnnIAcI0xbH8MMo5p7aNZumr2H5u6lBnspoW5KsJsS7CCH2sjBNnKwhRxoJvmbSd5Wsred7OmiuHtobhjdAwM8PYCnm+npZLjb6a52uq+d7utgeDvp3jayrZfhHGQ6BhnGQZp6lK5Cgapxjg7OMXVwrB2QsxPytYPBdnCyhzs9KHo5KJ7tF07BBcFenv8vYLzQAN/bz9YNsWWjPBVKrEdLDCixESM145XOMZFlTGIfk3mQisCoPDQoC/WJgz2iaDv/dSMn9oL1Zy3rdT0n1sSPtYtjXeJYC+dlLXXyGd7bzpjqok+24d0wcuDbJ9i1G09Wr9pVUripKH9tce7qvLSS5MVpS96IW/FuYk5SbnnuqtzUwoykvLyM0sVvJ6WmF/ejmHiOZpwhpYv0TLEeFKm5MrVMZ9SabGKFmieWydQ6vcWut9hlOiNPrmGJ9Wi6BEGAMAwxisa/8fn3GTnleTkVOSlFOQkrc1cUlGRUVBdtXFe+bVXZ1rKi9XkZxYnLUlfmll68eEMgVtEhIciXgiKJUKOTGAxyo0Fm0Is1So5UwBKwAA5Ig7gUNp8pkLPEGgpPThWoQZkZkBghhYOv8UiNfp0r4gi9dATm3JMvX8/GYuY5/JdNotO/e0/+Ydz6ue/wD8bT39N3X+0tOdi5cu+Dt8u/WJT8JGEtY/9HrKO36tfUfLTqAAFOJTE1eKl7kKEfohhH0NpxggmG1/Yxrb2gvRuwD9A8cLKnh+jrByZhVDMOsso4dkYDunvvJ6gt12hrLpJLTmDLT6ArT2FXXSBWXSJVXqSuuQLu+lx8/FvRyW8UN38lfPL9gkC64PcEo15H2OGcdAU8Tr/b5fA69T6nzGuVOC06h93udetcOrVTpXHoTB6L3Wd3BTz+cCA8Oz335yvv1LTc6KZy9Ri6CcXwoBjhEcZ8O7BQD7yqpy28oM3WUaP11OlG+nQzY6aZMdNIi9ZTpl6Qw4ue9FAedxMfd5OfdhGf95BfwCiN/fTmAVrnKKtrBOgcZnQh6LAxZt84q3+C3TcO9Y4K4EjJwLhkCCUZw8onCEokTopAiwaRPARagsAqR3DqEax2GGccwpsHcbohknKIphhhqEaZGjTbQBQ4CEInTujE8NxIyDXMdsABRzfN3kF1tlFcbRRPByXQQQ61U0LtlFAbJdxCDbdQw820cBN1spkWbqGG2mnBTnqwGwj2AqFecBIGTXWzwx2scBsw2coItzLCbcBkOxBqo7l7AE8/6BgCzSN0DRJQ4SA1VmhuBwxNLFczy9cCTbWw55rBhWZwoYX1soU138Kea2HPtEKzrdBsC3eulfuykzfTy7HDOYYBvhkhcYyJHQihbURsR8q9PWxTP9/ZL3D3cF3tHE87z9vG9TWzJ+sYM8+oC08p848oc0/pL2uZfzayY62cWCcv1sqcayRNdlAn4bRwF9Y9TJu6/FnbmnVHKku3FORWF2avKsquzEkpSl6ctuzN+OQlKbnJeaV5qwoySzOSVuakFb/z74Rde04SQM0wWYJkyMkCA5mrJbIVaCoHD/BZIjUVkpBAPlMg58kNkFRH48qwgGiCIp6gybrGgM4xWh+Wde9pW37ZxsLidVnJRRnLczOX5axMKqrMXbO6eFNZ0frCvNXJyzOLcsuqV23etauGQudiKSwcHaLzxVyFRqjRyQxGuUkn1ii5Ei4AMSgAmcRgkEE2ky8C+BIaT8KW6wVaGyjTgxLDXyYumcFldIbVZp/G7F0I/BllmHAXf1Nfehr88Llx123j7s+Iq453pG/+9e3in98u+fWt0vaM7cDOj/hHPh9Zf/THnPU/7rtkEJn5artm8k+xa56jmaIyrQS6EcHQDUPGTkDTRlL3kow9eHMn1gajuHpo1hGGSSD0yjDSzmN3RrdeZ268yqg8i6s4ia48ha44g6s4Tyo7T151gbbtI87BL0WH76iv/Yo++4UfRY5NBWfmg+FXwck531TANRP0hcJ+a9Ar9thEDqve7nJ6fTqXTmmXKe0KvVtvC1jdIVdgyh+emXwVe/0yFvNFX4vVPizNNIQ1DeO8/ZTZeurrx/TYE0asFozVgbE6xusXzFdNrNfPqTMvaNMNjNkm5vyiR+24Rx3YR+24x+3YJx2YZ53o2m5sfQ+mCY5vhmFb4Li2AXzPMLlvjDo0zhhBsZBYAZoowRBFEzgeGsfDkwQEMh9L4JBpEjxFMo4TDiAh+AgHPiqEjYk7RrhwLG+AxBuiCIYoolGGDMXSjrOMI4BumGkeYFh66bYOqqOV7GwiORtI7nqiu5nkbSZ5m8iBZkqwmRZuok810aPNjOkmerSJPtVCn2qhT7bRw+3AZBcQ7mBOdrGjHVC0nT3dxp5tAWebmTPNjEgrI9TFDPaxAxNCP1kRYmsCXK2Hp7KBatcg39XJC7SAoUbGVDMw3wbGWpmxZkaslRVrY8daOf9LEzvWAMYamK87OPMdULSDE+niTXdB4XYw2MEKdXOi3ZxoN2+2izvXzIzW06P1zJlG1kI9+PIF42Ud43Ut/dVz2sun9JdPaAvP6fN19LkG2lwHc76FFG5Au7pw3l6cdwDv3X/8p7KyvWUr1xflVJfkrC7MqsiMz0t4O2npv5ZnrcjOS8kvya0szqlIT8xPWJK++O3kzz6/j2GoO8ehYYp8mCwZJgonaBIkRYiiCZFkHoIAIUgcNCDGMuWjVCEcw+ocZbSPMAewkvp+yuMeTG0//temvpJ1uzPyqjLSijOW56W+l5G5LKcwtbQsv7pw5eq8nIrkZVlryjauLtu0etXWxmb4OB5AEgAqV0zhCJgiCU+hFGoUAqUMEkEMNp0CkEEeGxTyuDIpJJWxJTKJ3qwwOyGFgacwiTQ2jszAkeglGjtfZuCLdUGN39pKYZ//XXP5ifbkPfH2j8Gq0+1LVrfEVffm7YYV7seuPS8/eld36h5u/enatDV3M8pbP/7k9aTXGnJMxmKTsZg9MmOxB6zOkMYXEvmCVIuNqLEwNC6y1DUGmgcBC5zp7KWYyDynhmMfvvF4YOt1+oar7DWXyNXnMKtOTZSfwJSfJpWfJa+6QNp0Fdh1U3LgG9W5n0mn78jrumNB//S052UsOvs6ND/pehUJTkWCZr+bazOz9Sal1mE0uhVmvcgkl5qUGrve5LHYvDaX3xmY9ERmQvN/LryMxUKzMb19ni0OT1BdXVh3A/P1Y2bsGRirY8WeAy8fkyNPyOE66lQtOfCc5H9O9tZSfItaRsBWBLMdwW5HgB0IoH2E1jlC6xwit/bhW2GYVhiqexDbP0YemaAiULTRCcoYikyggnQmh0QD8AQKDk/E4LDjE+gRxPgEhoglMlEEFprIw5BFE0TxEIY7TOIhGIJRQDhMFQxThSMM2QBF1o4R9pDV3WRdO8ncTLLWE111BNczgvsZwd1A9jZSfI0UXwMt2MSYbAIiTUCkCZxpAKINwFQDPdxIDzXSQy30yRZ6sJURagUjrayZVtZcK2uuGZxrAqYbaZEmarCD4e8DPRhJkGue1XgXDN6I1uGTWL3SUIzueD0mi/Sw/J2MyS5wvou50E6f72DOt7MWOqFXnZzXHdCrNuh1CxhrBl+1sedbwUgbK9rJirQzwy20QAst0MEMdzDD7YypVkakmRZupEXrqZF66vQL2nQ9sFAPvmxgvXrBflUHvq5jvWxgvWqGXj0nhnq5L2HgTAfR20vwDFE89b2SdduuZ2Wszc+oLMlZXZ6/tiCtNOm91CVvxC15I64wJauyNQAAIABJREFUo6ggvbAou7wgszR5efZb/1ialVby9FlP5zCjYYAOx4k7x6GeCS4MxenHcnsnWO0jtNYhShuC1oOC4Dh+D5rXimQ1I1iNfcw2BPdRF+H3HvyTftIzOHbHsSvxqSU5mZUZCStT38tIW5yZu6JgZUZJXk5FTlZZSW7VxqrtRbmrcrPLL17+FDaMGZwgIYlMJIWJY7FZYolIo1Yb9VqL1mDSGswam9tqclhMDpvaYpbqDQqTRWa0siQqrkLHkekZXAWVLWXyFEyegsGSqCgywe1WwfFfgIN3MBsuEKtO4YtrRlK2MFaf5n1wS1Dzlfrkj4ojd6lrL3Slb6lNqf6tZP34Lz/E5j3BBedUbCYUmzZ6bG6na25uLvz6pTs2r52dUk9HrDOvdb4FlsqDEToHef4uhm2cbVcKvLQHAwO7bhLXXGKvuURffwm3+sxE+QlM+Uly2WnSqrOEDZeo71+X7LkrOfQD+8w96u2HUZVmMmidj4VnFnyxaX9sOhSJhvRuJ1Ovp8q0fIFJKrLylSa2UsNV66R6o8pk0ZstVrvF5bVNRtyRGd/0QmQm9udMLOaLxqTGGTQ/2MyMPgUWngFz9cy5ekbkBcXfygjBuFGkfGFQONXJdDeRTYvgGEE/XjBMlI5SZONUKZIiGiMKRom8MTw0OE6FI/DDE2Q0iYUlsobH8N3wgS54xyi6D0scRox3dcPqWtof1jfdf1r7w/0HXzU2P+of6h4aGxxDTeDINArIo7CFeEhEFquoEh1RoCIIdASxEcXR99NVvRRNF0XfQbO10dzNtEADdfIFNVxHmWxiBJuAQDMz2MQMNYKhBtZUAyvawIrWg5F6MNLIjDQyw03McDMQamFOtoKRFnD6fw8gMNvEmGlkRBtpkRZaoJPu7aZZESwrXeaSmgN6V8Dq9dtCAV/sT9P8nMgdIirsEzzbBN87zg+McQPjovCYcHJUEBriB4b4oQHe5AA3MsifGpVExyRTKMUMUTtP0szjlVGCIkJWz4xAzkHQNszxYGQRnHJhTBId5E728yKNzHA9a+YFOP2MGXlCn3rCCNcCkQZWtEs4hzHEyMYYWRvDCKMToOfr30aKK4+kJpbnJJeWZK0qyVqVsTz3rwSmLE0tySovySpfmVGWsSI/cWnWv/8Zt31LTV8/6XkXrraP1oaAGgbo3eO8liEmHCPoHufAMaKWEfA5nFLbR2sYAZsQnHoEVI/g1vWxn8PA39oID2GkBzDCsyHS9bt/pORWZ2dVZiUWpi/JyngvPSsuOyspNyOtICOtoKp4Q3XJ5rKVa7Mzyyqrtj2q7YAj8LBR3CiJgQUhllgqM+gtLoc37I3OhOdeRmdfTQeiAd+UzzXpM3s9Jo9X53SLdSaB2giKlXSujAQKSYCAwZIQyVxqB4Z66r7gg+/wO24iNp7FrT8NbDgr2fKhpeZrRc1X4kNfiQ5+RVl7oSdhS3vCut6S3S/W74Ya62KTtuC0w/cy6In6JQq5Qa4JuHzuySlzJCz3+6XeoME3o7REmGI3luuGsTzdLHc/YGazbUoYOHHsW8LaD4FV5xgbLhPXnsesPoOrPE0sOUksO4lbf5627bpk13eSvfdE5x+ir/6kwpJ8LqMvbPMGTS+DzpcBr8/rlhgMBKkSy1OCgI5FN9HYFhJkpnBMIN8ECY1CiVat0Vms+uCkNRgx+aOm4Kx96lU4Epv3zc9rJ1/3cfzNQKiJ5munezoZLjjTiZKEWJZXysmY2BMDjVMkhWdRE0LQihT2YKWDJPkoTTpOFY1TuCgya2gM09nT39zS1tnZOTjQ19fT+fzRg7tfffTj3ctPHn78/MknP3139ua1nRfPrD9zfPXxmvILpzfc+ujAV1+e+uzWyc8/O/f7b3fg8GYMfowlEgrUWrHRIjRYRWav1D7FN03SFN5hhnaQaRoEbX2gCwb6ekBfJ+DrBDw9oLcHdHeDvg7Q3w4GW5iTzeBUEzjVBM00siON7EgTFG2Cos2c6RbuXDv3ZQtrvhlcaGLONwIzjYxoI2OqGQi3MYJw9mQPzQoja5CAhi7SyoxW12RgOjZrj7qsM15d0C22WjlaK1fr4eoCbE1A6nolsM2x9GGKKoCXeNAi94TQhxL5UWI3VuahaiYh6zzf/opnmeeZZgWWeUgfBTVhoXXBMh1zvY7pp2IS158CV4xseok3vEaq5/sl4XaOpxl0tLHsnWxnv8CL180yrX9yrX/iBe5+jOTAqTuL40oyUkry0koKMipykouXvZX85n8vjv9PclFGaWlWeUXuqoK04sQlaYnLsxe/l3ruwqfjeH7TAKNhiPmsh/iwBdU5ymobppO5BlDqAKQuBFXWNEB72k140kN63Ev6vZv0WyfpcRf9QSvpp0b0rx34b+uHH3SgfnjSnV++LTOjPHNFQfrS7LTF6WlLMzLiM9MTs9MTs/NTVxakFa+r2FyYV5WRVvz9j48R45ShcRKGyiSxILZYJNMoDHaD02cPRDzR2WB0NugLOgJB59S0f3I2NLkwFVqIuqfCBqtDqjLwpFqQL6eDQi6kAHEcwu+9wNF7ioM/Qoe+gY59zT90W3HwtuvYj6b9d+QHvqJvv07ddhVdebI7YeNg5i7khpP1mw9KBgYiHrN3yuWdDUT+XFDrDWqZxqizWjx+tcsLGaxUmZ4htZA5JiRVM0g1NpFNbZCvjW4Zp5tleD3i2jPc5k8o5eeA9Zep68+T1l0grj5HKDmOKzmCXXeKseOG6oMfNQfv667Ukq/8AnUOBO1Wg0NrcBm9VrPPbDfoLSyREgmJxwAJiSylEBQYomacqEaT1DiKkkCV0kGJQCLXGdRag9ThUfujJl/U5I5YPTMO/0LA++oVTuYc4jhgNAOMqoVTlCOAmqZwKz0L1umYJRIzTv5pCL1e9Axp/a1P8Ue/qAOnbBsHO8YIExQaEjPe0lL79PfvHv/y5ZN7t+7dOlV/7+qPN/b/+NHuu1c2f3d948cnij8/V3nzZMmZ3ann92Uf2bri+PbUs/vyPzxSfvlo+aXD5RdrKs7XlJ88UPX86U80OlFv1PEkEq3FJdbaxXqvwhqhiaxkoRVQ+CZADV3pQXN1ExwVQ+VmqLwwvHSYbhxk2PtobjgQasK7u9nRXsHLRma4kRNt5M08ZUbquPPNotgz1kIDFGtkxZpYr5vYcy3saAtrspUV7AD9vUwfjO4coJnHAQOJr2Mr1GKdQmaSad0aW9Tuinp1botUr5PqjTK9TaSxKYwBkc4n0gck5ojINAOqQkSRC8e3YwVWgthBkXsoch9V5mfIApB6iq+f4WkiLIWfKXNztV65JaxyTCrtIZnFq3NP2ibn7JEFjX9K7PCyTTaCTD3C4uFECuPUvNIVtoQW1JbJgVFqSfn2stLNays3VpetKcypXL4k642/r3jrnykZ8aWrCzatTChYk1+VsSw1MyFj8eKk+LSC2i5E6yiteZTZNAS0jTC7kczuUeoQms6TGYOzscirmMEVJrNl7UPER20jD5oRD1qQv7eifm/B/lQ3/msj6n4D8sdngz/XDj6uH1q/5eiKhILkhJVJS7Li/5Oc+E5yRlxGZkJWelxK8uK4wvTs7BUZFfmVKXGZZ45dslv8QoFCrTEYTHqnx+oL2nwhiy9sC0adUzPu8JT91Zw/Nh9YiNj8Ib0nrPdP20PTnulwUCWTc4RSKovP5Ig4ZI6oh9D6wU14xUnyug+pm27Qtt6SHPpBf+S+bsfX0g03WVtvTKw9M7bpTH/JgYG07eMFByc2nn/+/kkZmWawmSxBl87rMPu9WrtDpNJKtCalzcfT21laB0VuHWdrEQztMF3fSdF2cjwNbF8DO9QJBPqxZnwza3THN9CGT+mrzwMbzjM3XaGtu0gqP4UprRlftR9VVSN8/xP9kZ81Z+4zLt3DP6y3KtU8lQJUqcRSo0JmEfCNFFCB46soUh0VlIyjgAkCH0uVkplKGltFZ8vokBjkCiGhkCcRSNQSlVGpc2itQat/Ljj5air0ctYYmFK6QmKLR2B0CoxOrs4GyvQkgYpvcAkMfp7OB8pdi56MOZrw7macsQUjaUcxRqj0cRLqybOfP/3o+OdXD97/8tTvt489uPVBw7dHf7667qsThfevVT+6tfGbM4WfHc25sT/13I64czvi91T+/ejGxWd2rjizM+no5mUntsWf/yDj9K6UPWvjD+6qOFqzrbHugdmkVWs1UpWOK9GRmCIsXYBhCGl8NQbgU/lShljCFIuFWq3cZFNYfQprhMy3IRlmgjA8zg/30F3tdFczw9nJD3dJ5l9Akees6TrOy+fs1y9YsUZWrJH9sgmaaYHCrVCggxXoZPlaSY52ghVOso0BFjRLi2eLGUIhXyNVO/Qmv83osUj0Sq5MLJTLpSqdRKkXKkyQUAsKtCyRGRRb6UILmW8iC804nh7F0Y6ztUiWbgI0jDP0CIp6CC8nsMxUno0tdXKVTr7SyleaRFqjwmAy221Ot80b8oTnwtOxuVBs2hxyi8xqhdNsDvknF14GoguByfkvvvixvHRjecna8oLy1PjUN/+x9I2/x8ctzs9Mrc5NXZ2dUFKSUlyRXpQTl1aQnv/mf+I2fXC0bYLWgmZ1oPltSE4Hkt01zuxF0odwdIAv01nd87GYNzwv1dnxoKQfDTYPkJ51Yx62TfzSMPrDs6FfXiB+rh388RHs1+fwxnZUzdHrKall6alFyQl5iUvSkhenZcRlZC1PT1uyIiMuPmtFYmZccuby9NSlGWvLN9HxTJvR7na6PF5HZNo79yoYnfNOzrjDsx7/lHMq6pmN+mZD9qBba/cozH6lNaC3e41Oi9Gg1lNA3hCGRAeF4BiV8m0L4fj3vKPfy498Lz74veTgPdmRB+I9PwrWfMZfcxPc8hFu00XklnM9RXsG0rYTK09jd15rOPChhitS260qm4WvVgq1Wr5KA8qUHLWJKtYylXaxLcq3zuIlnhHIhuA4+yBXC8tdx/LVsaPN0Hw3cwo7pBuv+YO39Wv2hqvA2vPUtRcY6y7TV18glh8fr9g3UbmfWn1eceCu7PB3gmsPCD8+N/HkArWerjaCUitf5pQp/GpDWOOKan1TOqdXZbKqzB6pzi7WWMUas0CuZ/IkNIhH5/CYfCFfIZcbtGqL0eC0mX0Oa8Bj9rkMbrvF53VFwqGX81N/vgrMz5uDQZXDqfMG5DYvS27CQYpFjWhDP9PTR9f3EnkDJBqKjuseav7o5rGDe0prdhZcPV595XDJF2dW/Xpz86831397oeT+jaoHN9d8d7H467OFt0/l3zyaeeNQ+slti49tfu/jY7m3z5dfO5p7+VDmjWMFlw9mH9yyomZHYXlB/M0rR7VKLpkwwWaDDAAcQ+PRBBqKSAe4YkgsZYsFRpfV4XcEpwMas9rgMpk8bntoWmkP06V2qtxDUQVGOKZepqGTaezmuLv4oQ5utJ0z08551c6LtfFibbxX7bzpNm64jRPsZAe7wUAn3Q9jBBFgaILtRzKMoxQJjiUCpWqeUivSGkVqAySVg3wpJFIIpGq+RCWQaCGRhiXUsCU6ltQIysxMqQmQWcliE4ajRQIqJKBBMQ1jNA0cI24dZsEmBCMkGR7UUXh6ukDHlGg5Sr1Yq9eajUabyRvyzcQW5mIvo7EF10zIEHQaA27LZGDq1etAdEGuMldUbCpcWb0yqzxlaXLcW8vffiPunbdSE5cX56RX56dXrUwtLUkvzU/IyoxLzUnNfePNuM9/eAwj8BonoKYJYRNS0DzKbUWyYBgISRczhFqe2iLVOwUqCygxUPl6AkePYukRDO0gRTlElo3SVVhIjwKUfSh2KwzTDsMeP3UjNb04NTkvKSErcWlS8pKk5CWJSe8lxP9nSeK7S5e8+c7yfy+Le2t5UXZ5akL293d+Uit1bDYbYFHFSr7ertJaVWavyT3lNXvseofd5PK4vR5PyOeeDlojPpXTJlJpFAoTT6BFgSI4joEmQxASJHzyTHDxkebiY/XpX8VHfhYeu88/+itt+1fM1R+LNn8Obb1J2nwZueE0rGA3MucDztYbxAO3es9+oeMJFToNXyGlcSAal0fl8AggD8cSYTkqstjCMc2wLa/Q0skhjq+P4+9h+1rZ3nrAX8eMNrHnYOxZItI2fuQpc+Nt7vuf0dddJq++SF93jbX2OnXVOXRpDbLsAKLoMLj9U/aeL6XXHhFvP1XhILnORtOYQYMHULr4MqdS49eYfDq7xxLweWemvNEZqzdgcLjNbp/N7TfaXBqjRW0wi+Qqld5ktDn1dqfO5jA4XGa3z+Txqixmtd1s8DisIbcrGvDNhXwvw/5XU8HXM975KXskaAi6F/Xi5TCitB1J7RxHdY70Pm26//V3l44eWXVkf+G+bamn9+Uc277ixpHcL88WPvh8/f2bVZ8cS/vocPLHNUlfnsm7fTb/Wk3y+d3LT25ffPlA8mfnCr+6XPHJ6YLrx3KuHcs7vz/twOZlO9fG1+wqunBiC6KvjgOglVI2Ho+EOEwqlTwyOtw/COuEtX/7wxff3fv886+u3vnuGnywlgYiKOCESMW1+pyWQEBhd41QQKpMi5fokALdCMcIY5rbKKZOmqefO9vJme3gznZwo+3cUAc30MXxd0OBXnZoiDs3IXyN5i0g6L5Bgh5BUWNZGgpPR4LUDJ4e5OtBgZbJVQJcKQAJ6Sw+JJBxRQqeVM1X6P9/6TiOJWEqHGSxBcsx4LhGssBO4jtQTOMwSdmD5PVOcOFoLoLIJ0AKUGbkasx8lU6oUqqNWnfQO/VyJjgfsQQdOq/NGPJIzAbn1KTJ5fVNzrS0wJYuTs3JKEtNyE14Oyk9LisntSQrtSItsSwtsaQgY1Vl/pqS9OKchMycFVnL30tMzShrgmM70Py6Mej5CK92TPgCwa8bZrUgWcNUMQZS4iAFiavCs+UYQDbBUCABzRhTj2DqRwAtmq1jyGwKx7Te/1LjiPAUFq7U9PvjppT0lUmJmfHLklYsS0xclpC0JD7h7aXL31oc/87SxPcS0uLS0+Kzq8s3Ll+aumPbHqlULlNIQS7AlbL5Sh6DD4BiLlcuI0AcEldGFajZCqPQ5BQ6vWyjnchXjpH4OIq8Y5jax5ANQ/IRDKgky4R3u4WnHkiP/yo5dp998Afq/u/wB77HbL9N2/CZZMc3vO2fE9eeR1QeQZQcAladkx24gzn46fgXv3pVOqvdYnZYDBaz3mpVGMxsqZrIkZMEBhTHiOI7UaLAMNc/wJuE8yPtoB/Gm2qHphrAmSbmLIw9S5xwIg4/xVd9ytl5G3r/E9rGj2lrPmKu/ghYfYVQcWqstKa/6PDEmovUrR9zT/1M//QZrwNjMvgoSjPZ5MOpXWS+CeQaBCKdVKVT2vQat0XntKotZqlOK9XqNRab2e01WJ0SjV4gVUvURoXGKpDrIZGGI9YKFSaxxspV6CCZChRLAZGIJRWLdCqtx2qPem0Rj3suEHo1FfwzsmiCzh8i0Gs72n57/utXP1w9fWHroUNFu7YnHT+Yc3hX4sXDOdeO5d2+VPrZmdyfb1X98FHpZ6czbp/P+fF6yY83yr+/VvrVpZUfHkw8teO9T07mXDmSdmF/0vkDSRcPpZw7mHp8d/zBrcuunijbuTb+7q39VHQzg9AjgtAQY/zxw7uffnLhxLHdR2q2HT32fkV5SklxQl7eu6tXJ27dmrJu3bKDh0pGx19IFJT7D29v2rU6szjt/M1L3z9+0E8gMBR6msyO5ljHWa5RThDG9ndD/m6Ot5vj7mG7etiuXpYHBvp7aP4RaHqAGmxBaFoRciTNQuY5CSwzmWWjse0MyMrkmkGeDuAoQK6YzRdDfBFXLOZJJGyRhM7h4xjMMTxlYIIEKuxUsRnP1WMhPQ4y4TlWLNuCBk0jZOUQUdqH48PR0AiZT+SpGTIDKNeAIrFIrbB4XcH5iHd20uC1KR1mjdsm1KqtQb9MZ/SHZr795v7it5Py0stS43KLMsoL08sKMlYVZFUVZq0pzF5dmFlZmF5SkJqfn5ybl1bw1pvL99VcGcAJGobZjROS52PyOrS6dkz8EA783kt+McRoRTLbkYwhEn+AwO3DcWFYHgwr6sVJurHSbpyoj8AZZ4rpEqPQ5NE4QwqTW+8IDo6iM7JXJiWmLV+2Iml5YtqKlOTlCclLl6csi8+IT6vIryzNqyjNW1W6sioxPr2osEwgEs7/OeeLuJ2TDmvQrrTphQYtW6FGgQKCwIjimpBc4xhPPyLQD3N0IxT1EE49RNC1oWSDMg9WH2JI7JPygOHeiOzY75Ij9xVnnrCP/Ybce7d/z1dDO28TNn0Kbv6M//7n2LKTowWHqGvPKXZ+pj7+w8C+G4w/WsNGs9djn4oE5+ZmZmbn/eGoxuphSY0UoXGcrUewrINsFwz09XGn+kUL3ZypAW4Ezom0suaagVkYe5aC9Y6dqMet/Zzx/he8fXe5u+/S1t6ilX/MXn2TsfoKqvT46KrT/WXHiJuuE7ff4t54xvgFblf4KRIzXGwcVDjwUidTZFEp7RarS27Tgxqh3mM1+1xqm4mnkIs0Wp3DpdBbaRwxV6ITqaxStZMjMdIhNQVUUEAVBVQTGCoyqKVBOjpXQ+epAIGSI1cLNTqdy2EL+TzRoDPiX0RhMqgsamP708+/Onf6zPoP9mXv35uyd/uyHev/vXfTOyf2JNw4mfPZhcKbZ7O+u1l252rB8fffvH40+ZvLhTeOpVw5lHTzdPbpPXEfrPvn++X/dXDzfy7VpN84vfLy0azjexNOfJB08UjujTOlF48WnT6Qf/lkVVfjne+/OH5od/n7G/P27apctyZr87rsLZtySgvfy815Izvjf9ZULdm1fcWu7fEb1727b2/WsWPlGzamVK1J2rm3NKtwaVFVZs3ZA9/+9nNT7yAV0sgMc0zZJFkdwajDKLkPIXT0Q5Zuhq6DpG0j6F+MyjswptZRzbMeXsuQAAPaGWIvCbJS2G4y4KAAFoBj4QgtQoVJb3F4QiGTzWq0mVQGjUAmAXk8GsSlgRAJ5IMyM1loRLPUCKpkkCgaJEiGSYoRsnKcocOyjWiWth/P6xpn9OHZ40wxgSdliiQcuVhpMTgm/b7ZiDXoFZu0bJlIZbMozRad2e5wh76583NSXFZxdtXK1NKKnLUlGVUrU8rz0yoKMyuLsisL00vyU1dmxKdnJGamJuW+tyTt63sNPUjeo256A1Jai1TUobS1SNkDOPN+J/FhD7G2n/yiH/+sG1Xbi2noJzQP09pG2a1jnJYxXssou2uCPkRijgM8Ek8KiNU4gENm8Z7Vt2bnFa1ITF2yeHl8XEJKQnJSXHzy0uUZCSnZiVmFGUWZ8TmFWSUF2SV5OQUJCQl/PH4wOeMPTLtdU3Z31OudmTIFgkKdjSI04ATWCZ5tVGgbETuHxU4E341ieXHsyVEwSND9OWJ+idBNKRyvbAwL/fQfvF3fiQ7+KjvzlHb8AWz3V827P+/c9cXoxk/w1dfZm27iS07gio+Jd94013wnP/lD254rUvhE0Gh02vShoGd+LjozMxOKRB3eSanOzhAbqGI7TRnEy8MDbE8X4O5lh7rBQDfNCQODXey5FmCmB4xQcO7R0/XYDV8SNt3kHLgrPPQTa+s3rOoveWu/YK/9mLjqPGHT5b7So/iNHyKqLrBPPyDfatSR9ADX3iM09arcCKkbJ7CKpA6j2S+ymikyvtJhtQR8erdbqNGJdSadO6i2+gCxhqewiPVepTEs0fghsYMGGQgMDZqknMBrsGQDCTCTmUYyqP1fWxpXprG63FPR6VhsJhZb1A9vQk10PX96++aNXRfOVp48mnPiYOqB7e+uLli0b/Nbh95/99yh5FP74j88kfLZh3nnDy/ft/4fNVv+fbUm+fz++HP7Eq4eyzh/IOnD45mlGYv2bvrP9TOFn16u+PD4yhP7Uk/uT7twNPfmxcqrp4tPH8jeuzXxi492nDpUemB3/tGD5dUVcWurEnZty16/Jn7jmoSqincrSt7ctH7J7u3xm9a9VV35z+pVb65f82556b/27Ml60fDJybNrC8veW5Hyz+T0JWs2rH/+ol2u8vLlHq4hSNd5yXL7OF83AMg78YLmcW7jCPRikN00zG8d4bUNc/rQIgxDTYa0RJYWTdIgsSoUXkmkq+hsBUesNNhs4blweCYUmvY5fXaNUS1VKuRarc5k1VpcdJEWB6lGqaI+DKdnnN2NhLrHOb0o3gBePAFox5lqOJ7bNkbtQjH6iZwRCosM8Rl8HiSViPXavxoFjkJGYDHlRhNfrtToLSAoOH3icl5GaUnO6uKMqoLkysKUVYWpFStTS3OTCnOTVq5MKyjKLExLSEuMS16yJLmgbNPTFuTTTsL9FsLTfu6jAeEfg8I/BjgP4cAfvZQnMFJtP7FhkPisG1XbM/EChq6DYetg+Gc9+KfdhKdd6Ofdox0INBxNGiEwUHRO/wR+gkSvbWwvLKlMSs547924uKUJiXFJce8ti18cl748NSM+fcW7iQnvrMhNXZmbkZeZnvXue299cGCHO2j2RW16l0rj0DingnqXBxCoyFwtFtKPsXSDPOOQ2DYi8SB4ngkwgALDQ6zwuCbWpoy0COyAxDf+CDG4+VPWxq/4++6zD/+OOvRz175vXhy8U7/r8961N1Crr5JXXWJWXeBtuGo8eNd06DvRiR/q9l01U7khu9Vm0wUCjtmZcCQais5MT83MWr0Bpckts/hV7jmp6xVNPYmR+CfEwRGut49qGeOHkbJYn2Chjxsl4e3Dp58i138yseEqeccn3AM/SA/+Jt/5i3jjHe66m6z1V5ibryJXncCuvYioPEfYcZt2sZZXzxAAzmGRr13u7xR5+jh2AmRlCS1UmRYjFBP5MoZETZNoSAIFSaCiSgxUkRHH0YzT5Ri2jsAxYlmGCYZmlKIYxonhSMEYTo/EGybwugm8ZoJQ+5hJAAAgAElEQVSgRJFkOKqEwBCBPJXK6PRMzoRmFxZ9e/vcw1+u3761/8bFtTc/rLp4POvIrqW71/9zTeGi8zUp5w+lXT2Re2TnkvNHUs4cSlhbsmhH1f+Upi3aVvF/jry/5Mj7S/ZuePuDje98eXXNx+fKPrm06uMLFVfOlN24sOrTq+uunCk7sjdtfeU/9m5bduVc+fGDOYc+yNq/O/Py2TXnT1ft3JZ24kjZ1Uubdr2fun9P9tbNCdWr3qpe9daq0n+sX/2fdVVv52QuWl357y2b4gry/2vN2nd37kopLP5nadniopIVpaU53333HQgI8WQOmS3BsEXjAG+EAvXhwW4Uo32U2jpCbR+htQySu0dpCAIXReGOEYAxPA1FYg+Oc+Aj7MEx1iiGNYaljuEIVAiQ62TuSZsnZLO4DEqdXKqSqfUGs91lcU8SWNIxmqgPy+5C0jtHGV1jYNcY2DHGbEeAvWgODMPtQoE9GHCQzBsgcXvR1BEiBQ8wyRwOmcOm8bmQXMpRyFhiEcATcIRSoVDZ0Q7Pz66oKFpXmFlZmFZZmFadn1iZk1CUu6KwILWoMKOoID0/Ny03P2vlioT0dxen7D54qRlOul8/dr8J/7Cb8aALuN9Fvd9BftBFfNxNeNyJedI5/qxr7HnHaG3n2F887x6vh+FaBqkdCPqLHkTb8ERL/1gTHNE1hGqFDeOo7P5hdNWazRkZK5ctTUqIS01anrJ8ccLyxQlpCek5SdmpS5JLc8pKsosTlix/641/rkhYWnNkZ3DKNjXv0jvkCrM0OD/tiUzL9S6tbUrjiEBa94REPyQyDAosCI4dywrgONFx0XwrFGhShAc1ERLLArvbLjj33HmmQX70MevI78ia+73Hfm48ee/p7s9aq69MVF9FF53ib7yu2XvbcuxH1b5voJM/PKn5yCXWWg0apUpktekCQbfbY/MF3KFw0Op0eIJhizdkDc06ozFLJGYMx1T+GM80ixe4WcYYyx3DGWJjsnkKxT54+g/Euhuj6y+MbTwP7P1ad/aJ9dgz2ZavuWtuiLZ8BG24TK4+g60+O159AVl1lX3mOXAHoSN6RwF3C9/fIg0PqGdwsjCeax/n6JCQEs/XYThqDEeL5uoQgLILy+9A83sJknYUrxMjaEfxW8egNiSnBy3ow4rhKOEwVjaKU6CIKgxZhaXK0RTRBBFCEgA8DWJwRDyxnCeWLbp8fMPJ/aXH9+Seq8m7eDT77KHkMwdWXKpJPbj5nZ1Vb5w/lHXtZOGp/SnnjqQf3xe/Y/2/tlT8ozJn0faqf394dOXFmty9G5fu37L8XM3KvZuWXzu3+uyRosN7c47tzz+8N+fQ7qztm1dsqH5766bFmzcsXlf9n+1bE47W5B8/XPTBrozqyndKi/+5Yd3SIzUFe3alb9kaf2Bf1uaNy6sq387P/j8b1yQc+KDgwtn1e3dlb9kUX1L6j9XVb6dnLiopfXvjxqzK8swzZ47wOFw0hoBE48ggG0cDIImSxpOwxBoSS4SisPFMLkeqkuj0coNeYdRJ1BKhjC/XqgkMwcA4va0P2TE4NoRGoWkEEkRhCKgKs1RplAgUXDpEZ7BAvlgmlWp5Im0/ktaHYvajQdg40IWgto/QupHMPgyndwLqRbPhWE4fDurHc/oJUD8BGiAw+9HEUQIJy2ASWCxAJGJJpRSIQwbZSDyJweaBoODihesb1+7KSSsuzq4qy1tXnLW+KH1NSUZVZW51RW5FcWbByrS8/Iz89JTsxctSFsfn/Pa0B47mP+nAP+mk3Hsx8Ucn8WEH7o9OXNMQvXsCbOzH1XWPdgxhm3pGm3pGmnsRLTBkCwzZCkP1DJMHMaxxChcD8ImgCMfgj+GAEQwVR+WwecqTp68VFKxOSylITy1MTcxPTy5IXJ6dEp+15F+L05en/vu/3/yfRf9dUVTy0/d3AYA4FXVOTdvdAY3JKdfZ5GqjVq43qk0ek3Nyei429TKmCE2iZOpBlhTFNREhN5Lm6mMHBpSzXapIJ2ThcT0j33TyzjxV7r/P2fOT8sPm0cP3G/be+WXPJ19WHGuuvkTffYe58SP1ntv6Q3e1h7/VHP9paOdH9ZfvurQ2nU6jMat1Vq3eotWZNUaL1mI32Jwmq91ksBr1VrPZ4/aEo4HZeU90zhKc1fn/ZOpncJoFmj3GcMaYgKPv5C/jW66PbDgzvO4Ebst10aEfrMceWWrua/Z+pd75qXjdJcWOj2mbPsSsv0R//0vU5ju44/WyJhmVHOzjz7wQRds0r3uE4QG2j6ycHmVasHwXmutAc104sZ+smiKpomhxAMFxDoLWHooGztAOMnV9NOUAQ43hWygSq9Ts4yiNdJ6crzJAMpXO5TJ7PRa/2+pzkkAaR8QTysWLDm3LqdmefWRH+qH3V+zb9O7Bbe9cPpx252rFh4ez96x/Z9/GJQe3JRzelXj6cNb+HcvWVfwtL3FRacaiHdXvHduTcXh72r4tiR9sStq5IWHnhhVb1ix7f92KTWuWb1qzfHXFuyuz/lZa+K/y0n9t2Lh0+46kHe8n7tqRvG9vxq7tSeuq3ylc+d+pyYsy0hatXvVWYdH/5OQu2rEz+cTJst27cyvKl66uWrF3T/HxY9V7dq/cujVl/cblmVmLqtcu3rBpxdbtOdu2Fm17v+rx4/sAkwpxmDwBl0qn8cUyvkQhVui4IplEo+OKhUqDUm/XmBwaq1trtiv0ZpHZqZXpDEyRDM9kYQGAyKLR+Ay2jC3QCFhSFpVDwdLxeCqZSAMIZOYEhjqCJA+jmfAJoHuU2j5EbO7D1vegnneMPW5HtPTjmwcJbSOkXhQwSOCMkLnDJM4wAUBSmDSeaILCGCOSSWwOIBDCEWNYKp3O4vKEMhAUrF+7PTu9pDR/TeaKouLstQWZa4uy1hRlVOQnFxSk5JVkFBRn5uek5mSk5y+Nzyxetb0FjuvH8ntRgtZhVmM/vaGP8qIX2zJEJEJqrTOqsASIoHAIRZwgASgigCICGDKIIoIoIkig8WmQDBRpAIGSzlNQOTIiIMRTeVRAxOIqv/r61yXLMuKWZeZklf/nX/Fv/G3JP/7Pkr//9zv/tehvf/9//l6YXfj7Lw8dZvvrVwvRqH923j8ZsXoCeptXbXHpDHaD2mBW6O06oysanZl7Pe9+PScJelkmO6TzQspJmjg8LPD3iYO9Yl8fXc8jGZBftEgu1xlOPdWeeSE6W9u97YuHm6//8P61H9adH9j5ObfmR/GeO8YjP5hO3FMe/Y5f823zhguNXzzQqU1ClVJq1GocFoPbanCZDHaDyW6wOoxGi1pvUGn0Cr1RY7WbbG6r1WXT251Sa4hnX6CbX6M18xjNNJvlQFx8MLzu3PiWc4gNJ0bXnqFu/Vh98J7r9B/2kz+bD3yl23xNuuESuP0ac89nwM7bxC1fk/Y+wlyBc5FuAv/VC+5UnXyhS/Gqix3Eiuf+L0l3+ZcIwihsmN2d3Z2e0RlndNSxuxVBQQVBVMIAxU4M7MDu7u7uLlTEbixMBBvbsSZ3dzbOeZ5z3t/zfjh/xf3tule4/5na+XuC/Sd94xuV+blz6a5z+b537Uvf1tfu1fsu5nU/636Icze4eTW0dTm+cz29c8HY3Wfu72+fcHcvzlZ2WFvHu2cfLz/9/fXy84fzj5fX3273z7kAU30xrJ4QGvrGBP7GwVTEz0mJ4q4RRNKwNhZGAp/A1Z8gwTwWRiIOFrJYJJ++9hMd1Yfq0gBdtSemqPdmCBEjXQEzlLiNuSIMxCcmCFCWfagi/1hF/rG6ynM5yV8g4DfSsj+oaTzRgvBqQ17C4G/MzKUdHVSdndTNzSTMzSSwmPd4c0kE8q2S8o+aoKdQKJ+u3ns1tbcyMi+AQCEYTAqHU0VjFAwxMnpwATNLRRRaUt9ISltHTF6JH6avkZgcQaN1bm4ubW6sMZlrC4tM5vr28trmLvdwfXttl7u1f7p5dLZ29mHz+Gx1/2jx8GTz7P5i/+J882iPubu9vLOxvLO2drDJOtnZPt1d2GLOrjLXd/a2D05X1vdHJpZ7Bmepo8uddEbb4GwnndE/uTo4vdk3vtpBX2zoGa/tHq3vHe8Ynhua3xhbZg3Nr/VNMLaOzodnFtZ3j/YvrjYPjlZYnKnFlQXmxurGzt2nP2ZnV0FAmKoiREfLSFEKLCOqriANASrB1OW1FUUVlcXkwfJqQDk1SRFpISFpnrdS1i7BveMbHSOr48xT6vT24Ayrb3xldH5zdnVn6+Di4uPvFx+/7R5fbu4d7p6c7x6d7B6d7h6dsvdPtnaOtndP97kfdk+vN/ZOFjf3Z5nsifn1oYnFweH5AfpcXEI+wdLN2yvS3S3EEk9CwvGiwqp6Ohh/v9D2tp6jw7MPV/dHh6e7ewc7exzW7ubV/cnl3dHlR+6HzxcXt1fc86t97of9o4uPN9ff/vj06X/+vPz3Xyd/fOd++ef40/87/PKf0aPvLSuXfcwPS2v3VzNXk5S6ZYfsdXzyFjFzCBGeq+KQpOkQA3VK0XXtQVPmjMPYZjFHVvGHDomrxMgxXFAq2LqrsGX74Hx+e2fp6HDr4oJzdblzfrpzxj28PDm9Pr39eHV9d3F5dXJ+wT2/4J5fHZ9fHR9fXm5wb5iXf8+c/quX/a2P/Xl54aLfLaMb6jAAsx/Ut+vXcaRBXJio4Cv79C+eOd9IaV+I8WyY57yB5yzab1iHPG0QsUYoGDAvmMldYS7+V8fWvyrY/9V+/J+Wrf+mrf69yv0PY+//ze79e2r3v8c4/0Xb+pO68XvPxm/dm1+prG8DnG80zmca+3aYcz19+HHl8hvr9tvpl9+2uIdr+7ubRwecs5ODD+cXX+7PP999+Pbp/OP9weXV1ZevAIKRDAYujAC9NNR+4YgXo7hr+Dur2uFErIze45FCFkZi5obidnh5F1sVe0tZL1dNijfCxlTeSFcAofUaqvZcB/gSDRcxQ8uYGMmoKT5VV3oBVOOVlfpFUuKBsvwzoMbrtwIASbkfwNo8CKQABitGtJS1tVG0s5b39YLGxWApgQhvL4iPN9TdDWxro6iPeKcN4YcjJVU13qhrvtOCilrbwSystM0s1IFar2SVflYFvUQYS6oA30D0pFTUReQUBclkezq9++T4YGlpZXxidnFli7G0xtzaWt5c3txjbu0tsQ4Ye9xl1u7cytr48trUwdnB9vHBxsHO6h57ZYe1wNlksLcY7K1FDmdydW2aucHcOdo+ulpln0zMbVFHFqijy90ji33jK2OLHObu1c7514MPv+1ffVvmnP1fXlbYx7tnd0cfvnBOP6zucscZq5v7pytb+5b2rpb2rq1dfYenlyOTsyzO0f/8z3/KyhoU5IAqChBJURWwhoG8NFhGUlNZEaKhoKUuraohraQpq6IoJifIJ/JWQJpPSDExp65vitU+sjy9xh1fYk+vsOfXdjhHl3snV+ucQ+b2zsbu/v7x2dX9/cXt7dn19enVzenVDff0aufwZOfwbP/48vD8hnV4urK9t7DBnlthjc2uDI0yBofnaPT5jKzy3JyqAP84b88IN5cQghmprZW+urk/u7w1w1ifZGxMzK8vrHFYB1w292j39PDg8vDk9vTy84fLT3dnt/fcy49HZ9enp6fHF9y9jxc7X253P37avf/t6Mu/T//6z8TpHx1Lp/NrH7nLn48aV7stk/pRIbPY6DXLdBqC0mZIaTaPLED7l6P9R00jpg0C960T92zj12yiRkz8aqFOFBXTqZ7p5d3TGc7R3MHpEvd86fBkYe9g5eCAc3bGvf5w/fXTzeePH+6vz68vuOfH+yeH+9yjndPzlYPrcc4tdftzL/vbAOfr/BS32y6hH+rUCTIfhNnS9Uk0iMs42G3dMPjSOeW7X8Hf5IJzQuyaKWXG2GdEz30JF7VnVzhnXTjo17Lafz6+8U/92m8N7L/aWH8PLv8xyfxrjvPPNPv7BPvPyb1/po7+Z+Lw3wPs711rH/u2vg7ufBvYvuvbuBzavprav1k6+cS++XZ492X/8sPF569nHz+zT84WWezt49PDDzcs7tnGwfEy6/D2938B4OA3RBM5R0slNJwPovKDgdZDBzNxP2d1Z4KsI17OlahihZMl4qRs8DIORLmwAISbg7q7g6YFVhKo+LO6/M94nLQNQVlH65UhQkRLk1dR7iEKJaGp+eotP0ATyAfWegM3EDHCSZoT5IlWilZEOSJBimAqYop552Qj6+cJsiVKm2GFbInSnm4gXy+ovZ0yxkSUYK2MNBJHoWURKGmcmbqevjjCUEoVxMv/HqCo/hSJlpKSfwyGimpCJKTk38jKCyWnxbLYW4vM9RnGOpN1tLC2u7jOXtra3NjfYh1ssI82Dk7Z2/sbK2sLC8zFVdbm4tYmY2OTsbW1sMWZ29wZW9kanGV2DM/0jC9SJ5YHp1cnFrdnV/cmGKz+8aWBqbWBqY2h2c3Jlb0V9in7+O7w6svxzbf9i4+sw8u1HS6be3l+++X265+X99+4l3ejM8szSywP79Cffn354NGLh094ESjc9NzK9vbhp0/fOztphYXVeTlVICBCSED+1UsxYRFFUVFFWXFFVWlloIyymqSCoriCtITyezFVVW1MG22pe2Ktf3ZjapXD3DlYYXFWtzi7R6ecA+4Ge5dzeHhweso5PGTt7e2cHG8fHW4fctlHx+x97vrO/hr7YHPvcPfkjHPM3T05O7y4Orq8Prz4wD2/Ob2639w+srHzdHLx8/KJsLRwNUQR0cY2FdVdtFlm5/h8//Ta6OLuyMLO+PL+3NYRg324cXzGPj/fv7nifrw9+fTp9PM37t1v3Ouv3PMb1tHx3OHhDPd4nns2d3Qxf3y/dPWdtnM7sXW3s/qFUTbXbZNVDfQcMAxdc8xgO+YuWSZvepUyfIpbLCK7LCJXbVK28DGXHtks25hhnE8lhBgtgfRWxixNbU6zT2b3r+e4dwvHd4zDm/m9i4W987XjDztXH7dPb9hn15zzO9bJ9drB+dLu8SKbO885mdm5pm186Fy/6976NrT3x/LsRZ99yoCWUw/IgqptOajnTNchjQBdJsCuayaBF25pX/3KfguqufMvPnHPPHJNO3LNOHTO3SKVzPrWMopmlmZvhje+tK7edm19nlj7NrF4N7NxN7FxPbL2YWj9Zmjzns76RNv+Mrj9ZYD1eWz/9xHO/fD2zcTuzdjWyeja4cLOxRb3fpt7e/7x77s//h/7+G5yiT2ysDG1yqntpPeMLgzPsJbYlwArc2WcoTgc+spAl8fBUoriBQ5w03QkSJki+I11XhPQ4pZYSTxaHI8RRaPeWJiJwrSeG+u/xaEEDWB8xkhBG6KihZkcWPO5msojVdXH4uIACwsVDE5G6D1AR1cQaSBuai6HM5XG4sSxmPdYY0ET9DuimYi9hbipwSsilt8C+87BUsKeKEU0E7GzkrEkiFlYiWHwgjAUn6mlrClBCajFJyLxowb4tYgEQF2L14yo4uGLwpgry6vwSCvyQuHy78R4zG1MOqm9w1OM0dmN8bntgXHm0PTqKIM5u77O2Fxd2l7b3N9jbnPmltbnltbHZpdGZxaHZ5boMyv0+TXa3GbnGLOhf7a2Z6Z1aLljdKWDvtQ3sTa+tDO5skOf26DNbAzNsuhzWyOM7YnF7ekVNmNjb5m1P7W0MTa7NDK9MLvIXN/e3Ts62Ts64exxF5nsje1jMNQQAHgC+Onp42evAYBf5RQ1wsLi6PSpkZG5lJSC9LSS9LQScxMnvtfiAMATAODRgx8e8jx8xv/0peBzPnF+MVlJdSERdaIjhTq93TK0MLm6O8/inN5fn99crm2x2Hv7W5yddTZ7l3u4d3y0ytqcW11e2WYtbm0ubrGYnF0mZ3dle2+Zvbe2u7+xx9k+2j28PLv8dHf727e733/79uc/f/3rf+mjM0hDEyVVbVkFoKCgjICAlJwsKDQ6c2xtf2z7ZGiNS106GNu8WuL+xjj4NLp2tHj4YfXkav3savP8cuvievvyfuv8bvP4dm3/eo5zNszh0vdOxvYvxvYv6buXtJ3rnq3LRc7XLRq3za2kBRa2gE9bc81lOmey7DPXrVP3/cvnSBlN6MBh69h915wz58xNi8hBBKlQFRsmBnXiVQ3Ss91aP5nkXIyxbyb3P89yv84ff5k//DS3dzu3d8vYu57buWLsXS8e3DMOPs3t3U/v3E9x7ibZt/TND6M7n/s53zs3vg2x/2Qt3Y+65FCBjqN6zn0gy26gNU2bNKbtOQImjcPdGLiAQ4/CG0rd1/D6r2FV38KrPoWW3wSXXkfUc0JqZuNatoY4e0d/LZ7+OXfynbH9aXH9ZprJXdi5WuV+WuJ+ntq5Gd66Gtm+m9j/Nn/698LpX+Oc+3HWNWP3fnyNO7qyzzr+eHT1xzLrbJzBXt05H5nboE0ttw9N9U0sVLZR00tqSxp6OoYZAG3Nl4YIIbyphBVBwp4o5Wor6+Go6OmkYqjLq6n4k6HuGwJa3NRI2BwtbIjg1dd9ZoR8DQU/RujxmONEjJECII2HKoo/KSn8CNHiQWPEIZDXWBNpY4yEovKv2rr82tDXElIARaWfodovDZH8aMRrQ70XGPgzvBGvGfKFpfFrdxvpmEDdMF+Ir6uqrxvQzlKUaP0Gg3+ORD/Dmr9zdNGA6QsoKv+qpfNWDyloaqEARQiAdd/qIsWU1HkJVtDoBC9JlfdQI92SutqmHnpd13htx3RV22R1x0R973jb0FTn8GTXyNTg5NLA6ErPwCJ1aKWTOtU9MNU5MN1GnW2hMlr6l+p7lys7GZWdjOruhZoeRn3fXDON0Tmy0DU61zUy2zE03zW81Du2TJ1g0qaYtKll+vTy8MxSH32inz42MDw2MjE9w1haWmauMNdWmBvdfSPsnYuwiBScqZ2kpPKDB89/+eX5jz8+/uWX548f84JAcBcXvxBKopdPBEIfrw7UB/zy/MGjFw9/efIA8ONDAOAh4MdHgMdPH759/UYhMrGivo9R0TE6OLcyu75+fHP64f5yZYO5yd5mbm0wmMuLa8z5tRXG+trqDmd2fX2KyZxcZs6srk+vb/3fSHB+Y2tufWlxa2Fzd+PgbP/46vj48vT0w+Xl3Y1/cKimto6QiOSzl2+f87x7+oL/l4evFUHwcupE3yZ3kvtldP/z4MZdB+N0cP168/Z/x3euZ/ev544uZvdPZvdP5g/PGPvnM+zzsY3rke27gZ1b6t41bf+Wfng/ePixb/dmYOdulnmzWLPSZ1e4aV3yV0T/UVDNukfennvBrmsu17980jqu3dh/3jFlxzaZZRrWqUIokISHC2n6vQeRhLTySTEHR/djnMuR7btRztfxva/TB7/PHP4xvfd1gvNplPVx+uD3qf0/Jvf/HNv7c3T/75Hdf4Z2/6bvfKezPo3s/k7b/Vfv1l+Dm9+ZU9d0+5wRLfIU3IMOderVdKRqkuggzxEtMl3HpV/ffZQYTzeLYdmlX3kVXHhn3VEKvsRXXUaVcgLzmREVa7UjzJGN9YOb3bu/1/ZvN/eu1vdPWKcX+zef9u9+Y3/4unL6ae7gbnrnfvX8n5XTvya3b2bZN8t797TZ7e6R5WXW2cL6/ujcSl0ntXNoNDIlIzEnL6OsrG9qvGOUHpmZlldXW9zWAkDo8UNAL4EqP4M1fjHQfYFB8hnBeGCgJ6ao9ypSP4CVHkHUHqtJASBqvyAgTxGQp3DwU5DKT2DVB5pqD2SlAJJiAGWlH0DgZ+oaj4jWKmispJrGU23oawxOxsRMXk/vnYHBeyPUeyxaHGMkhITxwiGPcQavnCzFXCzFbXD8VsZv7U2ErDDv3GxlA9w0MQYvMbhnOPwLFPq5ts7Pdg4KJmaiunq8IO3nUL1XSGMRNdAzbV1+Oxc9oh3E08fMEKspqyEBx6JqO7pq22m5FX2ljRO1HQtlLdOFDbSKjtHK9qGKVnptx2Rty2x141xT+2J922hLz1hL91Rd21hV60Rt51x973Jd30p192JJy1Rpy1ht71RT/1RNF62qnVrbNVjV0l/bRm/sHmkdmOqmz3SNzHbSJtv6x5r7htqoQ500ei99tG94bGB4bGB4bJA+Pj7J7B+c8wuIyc2t7O8fFxKUePyIh+/1u5cv3vK+FHz+VEBCQkVJEYJEmBPwzpKyQLS5Hd7GBWdCUFXWEOAVePHw5aOfXgAAT1+/lS+t7S+o7cuv7arrplEnJhjryxs7Gwwmk8FkTs7PT87Pz6+tLm5uMNnbnJPTicWl4dm5oekZ+swcbXp2YHK2f2KGNjU9Oj8+wRidW5ld3V5l7bNYu9tbHDZrZ7ektFxKWv7Bz4+fPuMFAH5++PClgIAYn5Dkj29EUhu6WZ//NbF3T9v4wDj5c+7w98G1izH2zfTB7czhzdTB1cz+1dzBzez+7cT2zcjWp7H973TuHz17n7t37nr3Pvbtf+rbvp1if1maPNsoZqx4NV6Tm/4Maj/yKP6c0HLuX3Tonc0JzKXi/VoNXccsg3q0bEveQUveQ9MFQHHCWgkqmBBtQltGw+Hl98GN06nDbxN7v4/tfBvf/W364Pvs4T8zB39P7v81ffjP6O73oe3f+zd/69381rPxtWv9W+fq/fjBn7TNT4Nbv0/u/Nfk+tfprq0WQtyIUTAV5jJk6DFg4Nmi7dgEtG/XcelCubYakapRnmkKZv0I712XtDXr8B2PxLOQvDk7yrpXKjuubCS2uDAwsb9riHv5cefg6ujk5sP9572z09Wd3bW9A/bZNefDp/WT2znO2TTrdH7ncp59tnXykXV810qdSMurLG/opI7OVDS3BsfFZZSXOPqR/eJCXMO8Y4qTk6syKDnhVbQ6ryQ/gI7GUyxCEKX7xgjGD1J+pK/9GqzyBKj4EAF+q6X0TFf1pbE2P0rzNU6bH6vNh1B9qq/2TFflsYEWrx7ohQ74hbGhsJm5tB6cX0H1VxFJAHXV1gsAACAASURBVAYnA9V5p6T4TAv4Vg8irKrwXFrsJ6DqMx3tN9oQXrj+W6DmIwtzCZwxv4uNnDnqrZuVnJn+a0dzSX+SprONohHyDRTymGApYYYXIRBE0ei31tZSpqbv0Oi3Gho/vBcFADWf4EzlNMBvTAlgkqeZG9kqpzDLNyikpZteUt3X2rPS2MUsqZ+pamVUts+VtoyVtoxVt88U142X1s5VNqxX1i00dU5WNfXWtdEaOkfrusb/j/1voM439M9Wd4y1Dsw0Uye6hqY6B0eGp+doE9OjM8tzK+y2vrG6jsH6HnpVx0Adday4lVrVM9w+PldDHW4YGG0YGG0fnqjrHaSOzXd0T68sHVOCU8CaCKAGlPcl368/PuR7+ebpr8+F3og/ADwX4JOEgo0V5bWkJNSkZTWrmnrHGBuzK5zhqeWa+o6a+o64xCyyb3h4bGZta39RTUdpfWdFa29pU1f36HTbAH1gdLZ/ZKprYGR4ijEwPL68zmJustdYnNUt9sjE9PbuwcTM7Nz8wvLK6ofrW+ba6u7R3gZ7c35pkbXD2d7d29hk7x8c7+5xQyiRL56//vXBk9c8/D8Bfn704PFbXn5xMWkFVeAbEUk4Fi8H0ssoq986/7hydDPLuVjk3o+xTif3rqf272YPv80f/THK+ji589vcwT9T3H/6d3/rP/27dfdz0+btKPefma3f2KvfDgZOZkLbOL6NB/YF53ZZH1yyuY4JF77pbL/4Ic+gchPLTDVIpiwwQ0YjSUixUEIrVwBULY3OUcWHot0Z0+wp1sXs2e8TR19H9z8PsT/SOV9muX/TNj8tnP3v9OE/Yzt/TOx8nz38p3f5snXmYPbo986Fw3LaStcSd2jzeob1cWHtdnf9tj2zNR8fVGHsUaRLrDFy6rLxLTO2y0FYxEGN0ozN0wzxSWDjfG3zWdeYDa/URceYebuITe+0QYJPt6kHMyp3s7AhnxSY4h3676//HLC4//39fz/dfbu8uLn/+HV5bfP8+u7k9m6FzWHu7m6dnBze3rKOj7a4h9sn3I39PUpcVFZJcVFNXWNvb2JhXnR+mqkHsZha6Z8TSEp1s0+w98pzz6KmRdYEA4AKACM9PmO4gIEOn6w4QEHqBzmJH9QVHyO038FAfDoqLwzBb6wMJfF6wnDFRzqyP+vI/4IAvjCEvEZCXxPMpK2slaxslWWUflABPZVR/lkDzKus/kJNlQeowWeoL6kk+0RcGKAN4hMXB4Cgr3QN3oH1eMGQJwS8hBlWCIvkQ2o9QYAfQ9R+Qeq89HaHmJtJWFjKA8GPMThhc4IoCsVDJqt5kpUJFu/MCIL6Bi/QOGGCtbK04kNppefvJB66+dgYmxqERUU3t/f30hhNXXNFNSMl9RNVHfMV7ZN59QOVnWPFTfSCutH8qvGi6oWyuvmyuoGyhp7KZmplK62+d7y2d7J7dKWeOt3UP1XSRC1vpjZ00dr7Rzqo9OHpubml1RnG+jyT0z0w1dw71tQ3XtFGq+weK2qlZdf1FHXQSzuGK3pG6mnTzfSZuv7xRupkS+eMoaGTijJcVxdNwFsrKqj+8sPPPE95fwL8LMgn9vAHHv7XEjzP3isr6CjKawFBiKHJ5dHFzeHZ1all1sr2AZt7zmTtLW6wNnYPRmcZY7NLTd2DdZ3UvglGY99wE3WkvX9kYoG5vM2ZYa5NLzFnV1aX17cWVlc5+wfcs9M//vw+Oz9zdnZyena0vrZ8dnbC3tu9+/r18vbj6hZ7ZY11wL3c3uaenNxaEhyF3kmJCkvz8QqKvBN78Zjn4U+PeF685nst8Oat4MtX/AmpmZMM5un9t/2bLxObu1Os07mDm/Gd65mDr/SN2/Ht3yZ2vjOO/jWyftswzunZvO3b/zJ8/l9TF//um7tYWb7fH71g5o2PuBRwvMpZNsnzSO8xLdsZpHMnyKQebppqaBQE1EhV0kgQlY6VUUxTBpWrIXPegfrV7ZoRXlm+Kcusi7Xz73TWFZ110b1ysHj55wjnbpb72zDrdnznC5V5ybz474HV85Wz30e3TprHlmb2Tqd2D829A7wzinpXOMzDm4mp1ZXx5bKoDD+EKUUPEwkzTjDAFNvZJ5pg/BE67jCwu6GOqZyYD1A9BqJXgMY3EEmzwUn9ToGtFu5t1h55KPMuv+Cx9IwCL2+yien69PTK/AJne+f+9u7k5IR7cnx8cTI8QWcf73z66/PKzkpSQfLU2uT2GWtlb3mRszAwRbUiWeZWZifkJvvHBQWnBkcXR6M9jXL6MjP7knyKXVxyiFZJaM8Ca8s4JEBH6xFY44GKIgCq9QQBf4tFi+pCX6urPpISAwBVH0PUnyEhr2xwkijwSzVJgK7qLzqqDzUVf5IVAyjIAsDajzW0H2EIYsYEUX0TYT3MO2XwY2XwU5iBkDqIBw5/Ly4OkFf8VUQSIC4HwBHloUYCmvo8uqjXKJwA2pjfDCtkaiRgS5CEgB5BIU9t7ZSNTERAei8EpQAok3dG5gKmVsLufqquPgq+oZo2LpIYwtugKANXH+ij1wA0UQWIEBFT5lUGS9p72JU21IQnpZU19aWXtLQMMap7x8o6+1Mq6yq6qakVdfmNvdlVvTnVg8VNYwXV1IqWofJmWlE9taJjJLu2u31kqWFwtmVorqyNVtrc1zo40U2f7h6a6h+bn1lizTC2JudZndSZlt7p5r7Zqvbx2p6Z+v6FtpG1hsGlrGpqE205v2GoaWAhPq8xMLbAwz/Zws7fziXICGslIa3w8OmzV6/4fvzhl2ePXwm9k3rHL83/VgYAeMn/Vob/rZSsIpg+vTi+uDy+sNTSR51ZZu6cHDO3thjM5b3jo7O76+nlJSaHzdzdbRmk0ebmZzY2Wvr7JpYZzN3tobnxRdbqzOr8+t4m+5jDPtxeWGMwVuZ6aZ2cvY0N1uLm9tLZh5OD09Oz24+H5zdbe8frHC6TddBNHT84vnV2DXgvqiQjpykoLCcrq87DI/j06etHj3gAgF+fPeOTVQDefv37w5e/t44/HNz/PrV9NLp5zDj6OLl7z+B+H+N8ndz93rd80zS+1zC4VNkzMbH7YWr/ZmDlaIF1s7l6fbp4TU/uGA+umCfncfwL1kmJTKewDoRli55pp55ljgbSRVnFUV6uWg9dCzLIButn6xrVGFiOmvuyiPFU01Ba7SDn/Dfm7qeRJS6NuVfRP754cjvBOZneOx/b5i5yb1bOboMz8ztmF3JaWqqH+qsHe5ZOOL4p4ZYBrhYUn+CCjJjCrKzS3KGBrggvV5yGoh8W4Y/WddCS9cWA3TEaRH1ZNPS9OUZeT/ONFULGx1zbFwdx1FaKI5okE81izdBhaD0SVDHQFFqd6h/ta8XPAygpTV7anInPiumkNk8x6Bf3R5PLw1VtRa5B9jHZIV2TTTA82DnY2ieWVNaR1zHe0DfdEpsTGhDvllcf75to65tsE1vp5Z9v65yGMQkDERN0bdP1URQlXIQ6MkAOgDHh14U/UQMCwNCHSCM+DP49ylhAF84DhjxRUgEoKwE0gQ9wmHcw6BOgMkBFDgDW+Ami9VAT+AAE+VUZ/KMemkcN/qsG6gnGXhJhISQL+kFABqCk/UhKGaCs+UhK8UdRGcBrUYAGnBdFlEQSxSTBAFX9x+qwRxD9ZzrwZ1isgBH6rRbkEQb/Xh/Nb0VSNSKK4kkKaBsRoMEv7hSgBUnEwOJ5fJ5xSDKMkgQnR2jDzAWEVQD2gXpoBxUtjLgBUdPCDd0wUOcaQk4tK2gcGuyZna6gdua2VIUVJGc2lwVkxuW11uc0NWTVNxU0d+XWdpW1DOTUtmdWtRS39cYWVtTRRptGxos7unMaGpNLywvqm2q6etuGRnpGJsYZqwOjsz20qfr2wdp2WkPPeHXHaEP/bO/UxiBjt2GAUdY+1jez3TQ43zW+Wt0xllfdnVRQnVPdlFVRrQDW/OHpAxVtVRHp98LiQkKiIq/5BSWklXheC78VlHz6UuApz1t5dWBlS0NhXenI/Hh1ey1tamhicbyho3aCMUqf6l/aZhxeHWxxt9YONqs76v3jQgbmhjOrs8u7yltHW6nz1FUuc2SFTpunLnBmlzgzzL35+u7y3rHW2fXhktoMxvrI3sX20e3pOvdgenWFdXq6cXg4u7bRNkBfZO1EJGY85RMSllYAwQwUNEASCsoyKmp874SFRCV+/OXRK36h6tb2m9+/n375bevqw+bVzcDqVv/aztzxLW3rZGzndurgS9MkJ79zPCQjv2V8tHFsbIi5vnF6vbrNnRlaKArNbA3MGg7OXo8rYccXLoXFbySldXu69Xh4rEen1BOdfBHwaDN0m6X9kC2p1sqmmGDRbO826BTQY+Q27J1yvMndPr+tbaOXN1P377/U0gbaJscZh3vrVyfLpwcLh+z+pfHBlQl7ikthRwn7I7tnoSutPsk6iOAS46Boom4aaGkbYmPiivIKtiQStU2M5V2tQJZGkkSclLONMg4rbGQiDDfhN7QWg2D5iK4qNi5qZG99K0tlAk7e3lzVzxlmhZa2NpXx9dSJiTZ19tCWUHhAdIPF5PpR51swdrpVnTnrJ1MFjYmxhf6J5UFgc7nATBffVIf4ikADR03rIGMrP0NzT7hXrK2lNzw0xzqllhRXbWcVpu6eifAqNHLMgCIDRZEUcZAHn56PMMz3PcDaVZIcDAyIhFo4iavpAESVAVrIJwRHKSUtgKQKwMDktRGeD278TAv+wMJW2NSS/ykPQBkEgCAfa8J/UUc8KGxxcw3X1LN8ZR+sZuQiomX6kl8RIK/3kwbqCdyM38FH870KwMhOAusiCzLjswzSlEM95FUE6BBei6oAQAaP9DGvDMze4qzEjKxEXogChNUBIFNep0gw1JIXYvksvY5oR5HVt37qnaieUIEt7naJKMLoOwgoYR6jyQrOsQisl7ptsH50EXlovaNioNA7iTy0MdIy25ndmR9RHuGVQQ4uDLKLsk1rycjuzE9rzo2vyk6trkgqK6VkpsUU5xb1NCdW52W1lmW1llTRWyr6G1JqciILErLqimr6W5uHujpHBxr72uu72+u62mp7Ohup1Nre3qqevs6JmRb6ZF59Wwt9sok23jvJqGjvGZxZHJyfz22qpmTHCqi+l4XLCqq8fq/Gp2eqYUDQxtkaQQy1VKBqL97xymsqvRHnf/TmqYK2fF1vlWuIY9NATetQ7dB8Z3Vnfliy18ruxOr+VO94w/Tq4OTqwPY5k3W2klgc65dITq6JoeT5uMTYxFaEZrcmxVeGpNVFzezT6Gvtmx9mI3O944oC6My2lFJKcklwVm389M7U6sVG/+LgwMpw00jHyNoM68Ph4NKEc5Anjzi/pKYCnmQDwcGRRDTQUEtCQxqop6GuoyYsJ2xoabTG3dy42K0f6exfnWqZHcrraaGx1vJ6O3pWV6dPztqXmPVTE9Yh7m3zPWnN+WmNeQPL41XttbEx4T42Ntk+/lkOzpWeHg0B5FQ7TJS1nitGIckTO5gWXU52TnDEV4d7Zltimr0c630cS92tsm3Mkk3Q5U7Od7NzrLXFqvaGyIzkktb6nLqi9MrMtMo0+spQy0hjPa2ifboxoyGudjg/pZaS1kAp7o2rpqd6p1jA7WUhNtKYQB1MgB4xAmXmr20TCLX0VLf30TB3koCb8vjF6oZmGZp6ieGDZTEBknpkQWWbp4RoNZSPpGsSnFJIoOSaEX1U7PzUScEgSrKBNVkWYyeoov+TiDrAzE2Z6KtTP5xhQgYbk9RHdxpDCx1zukLiat28s/HmwVowF5m0Vl/rMBg+QMstHot0VILgJRzDYRYBCs4xqsGFBqbBYjiKiEs2yK9SX9YKgI2UgPu/A5FeyVg8AAQkaKdW4qt7PJLKzMkxILynmEOgEikCiLDiQVrzRuejI3IMbX2k4fgnRHcRCPqBmZMwOQzsFaltSZbSwDwo6iFR8g2IIXK+WTDnOA3PVB0cWdQ2VMUpQsMzFprd6OwSpZXc4BheRvDINCClw+0StHWd3pKSoJQco/gyPNzilZrhzwY2AhALXjXsYw3Ci/cwAMpbDOkh4JoCSm6xdE9X98kGe2cBY+rQ2b026R02bmla2EApQqRKdIOtWahKQL5Zfh+lYjghpsbbNBCe35/cvFwZWRvglmVFzrd1TsfjI5FJHaFZ/fEJbeHuGc5RFXEhBVGkRC+/7ICMrsyMrlSPTCdilElsHSW1LTqhPjQw36NsIK9+vLJxvKaCWlRNLa4fKu2camyZqG+ZaKyn1xV1ltYONTWMtJb2VKVUZ1f21+U1l1T31xc0FeW25ic3JeECjeDuWn75Dsae6nAHORMvzchCl7RaSkyBD9ZJTxYqrAQXVzeSFQPxgXCy3Qu1brGW+a1xZd1JRe0x8YWepFBMz1RxfX9aXIFHcWtsYVtsSmVw/1J922QZ0kEd5aGB8lI3DYYmtQbE1nm5JOGIIbC0lsC+1fL+9cqEGi+fNEL5YHzLTE5+V3hMhWd+T1zrUmXRQHpKS7Rvlltyc9za/XLLfAPSFQZzhCKc4fhAE4SLniXFVAkro22hrAgXNnPSNXXWtfIzDs7yCC/0jSgL9kx3rZmuDiqhpHVmBpWFd2/RVj6zmxapaR25frnksFLf5OaoyJoQlwRHpwhrSpJ7Spp/mL9VerhzWZJnWZp7iI8+yUXVxFLUiaQa7m3oZ6/r5QRNDbcIs9EqC7UoCCPEeupnhuJtDaUb8wK/f94ih1o5hhGrB8vCcoMgZqpesbYeUZZxxd6eMeYB6VYV/TERhda5bb6pjW7EQNW6iej8Hl8TPzlCoJJTvK5PkTnIWRjk+M7YX5YQror1kyJQ5GDOrxwTVQNK9cMasD6V8KAmY5NkaXiEEDZF1jBW0iIDaJOl5ZwPT+x2sU0Gof0lyFk6pUMeTjEKQTk61sEyGpgH8aWWyRUOARkmoaVEHdf3pAyDhA7XoEqCW45BUCXeKR1GjAORMhCOiXpIN0kTP1Wsl7Ii+oV9BCSsBOuRCjINfK/r8lzX7TnY9YkhRRBC5rXP1MTHK+l4CUoTfgVEFOjHV2Hy2qxTGwhlA27FVNfcDrvgPLh9uJyJl2BAlk5YoX5+l11uh012m5VFgEhMCTq9jpjdap/dbm8XpZTYRCgb80zrsSHnQch5kNBqo6AS/ahanH8+LLTUOLXVpmzUJ63bIYvmlkF38yoziOywotSZBFdjc6muBf1ugTlwzzTt2BqzqBrTmCZLt1w9Qpyycy7UrwIV22lBygV5lWhn02zj2jHZQ9b5487kYi1SvmYS1dYmE2gULhXaZB7dQkzpdYlstNZxf28Srh5aZ59JC7JLRThlGcS0O7sWGDrlItPpvrkTwXE9bubRWi4ZhMAykleBnXMG1qfYIr3fGxumAPV8i/R7bxoh55yhZ5sEqZmLq5lNamJklY3GFA1SKkbDWxZSy8ejykZjKsYSsntCy0aS0ttDK0bTIkrdK0dSczoiJg/aC3qiExp9/SusA+qIvlWmsZ22PmVIVKCwQ5KaXz6iiOaf0uTqlY6xi9A18VHFB2m6JCCd4vTz+imUUuvYGuf0dnJQvnlQnkl0hXVht29SjQM5CbF41pRc76ZnJ5rc4BFXTYqocrCI0cTHqNmnQQOrzLxL0LYp2vYpOsFVhNgm+4RWp8w+MqXc3D4eElNvVzoakt7j4ZmP8q8yDW+0CW2w9ixAm0RqZA8F59LDMBQN+xQDl0yMTaK+eaS2Y7qBrqekeZh6aBHeIw5GTkL4ZBi5JOjENTpQd/JjW1yKJsIDq6zt05A+FVaVi2mDp43p/RE28aiEejfbCKh3nnl8u49DGtYlCx/f5OudRjBzU4/OJGaXuhTVukekGfsn6jlFqhH9pJ38lD3DtVyiwC5BKvGROiUZ2IwsY78ooG8CpLTDwz8C4peI9Co2dykyd88w8csg+KWaB2Xg7YK1if5qvmmGoQW4wh5353h132yd4GKkRyrILxfun6eP8RMNLDDAhylYxqkRE9Wcs6GYMCnjEAmbFLWgWiOnXCClxdg6W8mjRjdq0DxiwMw0WxqbJW1RoISMFvaogLuW6JnEybmXIExj5A0C3jmmqXjngULL9Ar6rFPrcBZewjhHAaKbdFqVXVApziJB1ZAioR8gHFSH869DR3RYOBdAcVHSYBKvU4a2Rw7CyFcK5SGO8pA2dJeEO77zz0HZRas5J4H9i1GkHF19XxF1h5cWCUDjEAVtkhDYRQhASlbxywWHlsKc4uX8C7SjalA5fdaJzbiKcbeiIcfyMVJIGSy13SypzaR4xCm+EZPZZZNHdU5oNIuuw1rHyXoVanXvxSb1Esil2t7lUM8icGA1PLoZ41WoldJlmdZnndxn6V4IDmoydC2H+DQZ+DQZeNbAXIvBWcMOsa24ugW/0gm3RmZQ115s2YJ3QKORaYqcTZ5GZDc+e9rVr04/acgysd+MVKQW3YXOnbRPG7WKoZqFdaI9anQ1fJ5p+fMENqJSaTbpdAeTaCmXQkjetDchSVUnQMC5SKeQ4RvYZBzUhi1Y9Cpa9omnW6EiRGH+4r5V5pQmC8sUdWysRMIgwTiSzyiCx7VIwSFX2qNEjZAgXs7wzqQ7l04HFE54JfTiUwYscscdotqxUW2mmTSnlD774kk/50xIxgCpihGa2G5bMx/azIypWwiP67SJHbSNo1unTdraFytF9hgYRfAYhDyrW/WqXfSNasLmDLhkD5Ii6s3MI2QTO6y8iuFBNdiAGox7ASx3xJ2UpWUaJh5Zj42sx2b22Hrn6sQ2mLmma5EyIBl9pLAa8/AGfCrNLqLTJKLTxK1Um1yp61EOpTQak8t0M4YciqY9g+sMI1tNolrMAqtQUS1mbgUgq0w5h0LluEGzBJpFyogtJk7MqRAc1Iy1TFfBxEp51xgGNmE8K/V96wwc8jWdctWz+qz88kBe2RqYgDeRDYbp/RYlM6T0Iau4XvM4KgEbKxbYiApqMk7otw2qwxBiFP1z4TndTrYxKi5Zut5lGPMYDb8Kc79SU2K4mn+2UUieYVmve2oDIThfL7RUP7LagJylmdFnk0qzs46TLqjA5BQg0mqMYxqM/Cv10gdtAgt0KJUov3Yzizyt0GqTuBp8cC7KLR4ckA0jhkqHl6GcExTjGoyDSrRtYsXdMlRMKe9wFEEcRSSt284iUt48QlbfVwDi8Qru9xYR+I6YpmKaKGOZoUDMUXIqBRkning1woJ7jNzrIQ7l6jbFypIOANMESbtM1aBGjE+1oX0OGEJ+jQoRtE9XckyXj6yDZ3Xjo8sROvgHYMMfnH2VQjKN7JM17HI1LdNVLNIUsXGSVllKesF8wa3G3tUw60wVI4qoVxHCMUUL5iZoHQEEWr4y9pRFuIgqmz5zSIDiw9WsY8HWCdp2KbpmkeoQNxFJkyfyhFcAJPklpVzPtwDsnacZ02AUXW8Y32wc12TUtR3SzQ4Nq4dHNiHD6uHkEqBfpTYpTy2pCx/TYlI27eGaqxFQBYvuwHhVaGeMWKWPWdvmyHuUghKo5r6Vuhl0W6ccVXy8mHmCCKlc3bFUxbtFl1Ag690OC+tH41JF3Co0YnvR8b0Y92LVsDb94mXXyH60Zb6scyXYPFeR3KjvUAY0SnjvXqsd0YclVQED2/XD+4xTJohBnUjzTAlUgqBloaJNsbJ28FP/VlhMPzZ5hBDSgcyZtfeoAlvlyrtWaBYsuSWOWHZexIT0ogqYjinTZhp+P0GDXnvVIRFh/E7Fyl51mhnTpuRa+cRhWOGSWfyQLjHjjUHYw+p1UmSngX+tTs2Wd/YcPqpft+nAo+mAnDhilDSMLl916TwOrVjzqFwjN3ICq1Y9U+nmlGa9YoZTZK9R0qSlZbFMYLeOTzvQs0GRmCOAT3sT0qrddxLuWaqeM2ZfMucRWKufN+WUPky0z5M3iOZ3KlcrWfNIGjYPatFDx751L1UNa4GnDphGtCHREXz+tTrhbUYBdfrBjQbeNToJQ6aJw9j0SXxYN5xUoeJcquhUJO/fqB3Srp88bJ4zY2uWLJwxapE9YeVbA86aIrpWyzlVSfm2Af3aQYFdUHKjJiblnUuVesoU0bFcxa8VFkM3calQ82vRdSxVditX6d4NCCpX8StTim6DhLWAIzuhEV0Qp2KJqD6YaSqfU4lMcDvErkAqcdgkddQ8rAnmk6kcXQ6zDHsfWASNbsTiKCLWsYo+ebox1TiPRLWwfN3IAt2UGqPUWkO/dKW0DnRKr2n3SYx3g258L6Zr2j231iAgTzWsCe5YpIRPk0CHvfGt1HZr0HUsBXnlAiNLYUHFULT/K32PJ86pMkntRnFtKJ9i9dBaHe9idZskCVyEsFOWqlWiIikPapWkZhgshguX1PN+K0MA6Hi/hgUKOBVq+zcYulXqYROlsYmS5Go911KwTZaSVzU0sgMN9+eVwAAi6k0imwjmMQppAy6EBGWvMngm3dEw+K1DiqxDvIx/NkjL9CfnEGW3YKBblJZThpZHNTyoDRs7SLTJV8UmiZmlSfk26dvnq9lmq/hVIq2TVNCB4gY+YrouQqRkfUMPeaidGMpdQcdJ3CER4ZJqgA5SQfrIyZm/0HYRkTF9JmzwE8AlQ5lSBQ+rRUbUI0lZyhbRwj5FQEo1JHMQn0knEJNE0+mEtCF8ypC5c4EiuRwU3mIc22Ua1YnzrdbJn3YevksPaNT1qtVKpJsXLDjXsPzDO41C2gydCtVw8SLORarkGhC5HhRBMy7YJAUOokwKJAL6EKE0I8scCcMYHkqbTtqYmXOpLC6dn1gi6dyg5t4CdW3WSZi2Q6eJQcJ5I2mmwT0ocgMkYZTgXKnmUqXuUq1BbtVBJLzF5Yi71GkG9yKcq1VD+xBRNCNyk0bVjkf8KC5x3DR91iqkF0VuBJezPcgt6n49WhkrZoE92m3nUSE9GHIDxDpf2r9NK6QLHEfX7Twnd5y6uVeLC5oDwnvAfWj7eQAAIABJREFULQdedgUS4T3Ipn2fPCYhlYHKWsKmz6Ozl8zSZrBZDPzYH4mtXN/UKRNyg3o4FRZNQ/q2apAbVQI6tVIZRGQKn1+PdkCflkOVeOosupLtZFsgmj5uXr3p5V0DCWyCe1SAfOohySP4sD6EdZk0vkiEMghzrVPwalbTj30Y3qtjWyCSNo6J6dcPagcTMgQ9qlXDeg1QsW+cyhXylqwy583tSyUSxozc6xQDOkCJI0b1ux5+zRr2ReIFS1Y+jWrxdFTaJK5oybqc5URuVcAXvQ0ZgoYO6VEG9ShU3QauX8yIcdWuVwXHM7gXnjJD8G3VDurSC+6GuZTJ5U+Zt7LcYjq0ssaMq9dtihfxHtWSVdu2wZ0a+tE/EzLfRPXrxg0hE4ZRgS2aQU2gVKpxXAs8tEqbnKvoka1gHf3eLVUhKF8rpABCydWMKtJOqNJLqNILyFH2SJMMq9EKqNXOm7Ov2iDXMz2jSsGu0SIJTUjrRNGQZoR7uSYxWULVEaDr91zP+1lMBSKnDRffgnTJlnTOksDH8AXWalYsOvpUqBsEPXfOU8BGClIaDJzzNA1D3usHifhWGGMjZAlxSm65uvp+QpokHpAnr2W6GqkU5l6uj4uXsc5Qc8kHOWVrYMKEvAq1ohqM0YHv1K0fIb2FDPzFiAkacV0OroXw6rVw9zIdqzQ573JtoMNPlhESULvnRiRha38VFdxj62R1kC8PJJCPVKXjXq0T1W+WOGIZO2AKo/CZJ0nbZ6iSi2DEGGU9d0GPTAOnJH0UWQHnD4TYiwvp/WgdoxtUamngKy+JfYjyl8GFKut5imq7vgOE1RiYhQubhgl5F2raJUnjQt7YJomZhL32LdMIrte2ShVL6McGt8ICW/QMo/kcChW9qqEuxRr4FEmrLPmsafu+yzivWi2XCrXCFdL8f5dQr5MzJm2R4W89KrU9KqH+TTD7AvkomlFALyx4EFl+6OPbB/Pq1okcw7jVqsEjnxjGPiNVypFqFVBJL+BJT/wGdQMGjdzaddNXXCExfGqBj0P6sYaJQtAwnoBOg0gazr1eK2YMT27Vsa9W04t77dqoGTNu6lKvVrlPTpw1gcc+DhuEBfZAcpZtwgdRztWqbvXAzGXbFIa5VYWIU6NkCF0vado2pNc0boRola9AqgGSqlXKt5wTxoxSJ4ybDz1DurQzZ8w8a9R8myGpk0TjJP4SlqNXp6pni3IwVdunHRjcA00Yx1bteDiUyrjXq5IbNQM6IW71qtEjKK8OTbcm9fhpS4caDY8WLXKblm+7lk8rKKAdapb+3rcBGt6FCW41lnP60SpX2TJb3qcZFj2M9egEOrbIBdGhkROwyDE9UrNM5Y69R6OsT6sipQcURoUGdml5NKj4tYPixzBmWQJZDPzAx3CvJuXoIbhvq1rJhm3DIZnSA6niuMaNoFKnMZ4NiuUsh9A+iFOpeOosltyu5tGumrtpGzeN9emGWBZLxU/hKf1GJZvkgU+pIT2G2QzHqAEsqQoY3In0rNZMoBq27/nWbZDqWaTUMXThslXmvHnnZVDEAMypUiZxDJ27SPRrBZtlvLPJk/CoU48eQ5vmCQZ168QNGBVO2+TRCB6pMgQ/nsQqvcxmo5hKaGy9bnyrPqUWFNGuE92DQEfxJfTgSoftstpxCXUo7wy1wi6r+AqDwFxIRLWhngevrttLcoKaC0XazJUvMBMY1ayDCvvVIVfENkvINluMXKGGDHlhHPE2oA5GKtEyS5TRDxYEk18hQsQwUXLYaHmbFGBIralxiKSS7WMdLwH7bIhLAcwxV0ea8BMhTsmnFBHTjHdKUgko0AsvR5oECEvjAFAPAesULfssPe8qE6ssSMa0t2MJVJX82DpPxbVUyzFfU4fMD3TgU8LzqNu+sUvXVnZ5AvLicSzWcioCRvWaZE7ZhXcbQ/1e4qJFnbI1dMl8UNc3aH8ptxS4S4q+sa+ChvVbUYMH0tiHDkk6CLIY0I7HpxCF9HsP9xaEkl4hfQQAXvnaTqlK4bWo9D5Ll1R5lN8Lz3zldKoJpRbiVabqWw30rdG0zZVxKVWxKZCzK1K0LVCyzJZ3KwcTMqUjqbisOfvkccv4YbNKlk8Vy79w2T28F+deDXGv1kkdtU8ZsaZ0GThVKFuVyjnUqDo2aHj3wVOWbHE5orDo55jUN5bZglYF711r5M0L3uEK3yYt40PGsGal8pGTBPMiOeN0scA+Y1Dgc3F7ADZVwr8DGTtCcK7VJLfqwuL5UKmC7i2Q0CGMdZVS1DjasU5BO/LnEJouqV7RuljSulg2aggX1Ieyq1RKWcAjM17CUn/N3CDGT1mbZCoG9ZjYFmtY5Mj6tuh51ILi6LgSpkvzgX/sINo8QwQZ/TpnwSmcitaL5Kne8/ZuA1oXS7rWKptlCtuXKvg26wR3IkK6DSzzJH1boVF0jHWZrGWxFCKZF5H0Jrgf49WKwGSIerXpjv+VXbxOcq1UJ1UB8Rky9oXA8B68fTE4ZcLRsRycOmNnkivm3gX0o4H8h8CZm+Yx0/oFLMvGM7fsZZxbvbRpFo9diSj1Y1glh2RVLFa96+nbBrbIEXKplMOl8qVM4gqZthH98IxZ89A+nchBeBYDHzkI925W6bsNyV4wR8Q8DOjSDBtBWFfLuLVr2tcraUU8hSe8ITVo5a24RQ8RandDQntMyHWwyB6cXwM8oAlBKtXoOAgJaoQkDWJLV5x8G4F+reCCVXv/TgilV694w6mc5U7pgUdQDR1LFQnpYnZlCklr1kEzhtks+7hJXGCzdmw73CdfMa5WL7wMnNdvnjNoGtYA9a5WI9equtWpOFbIRXcbRjXpE0MEwoog7StBvjmggAxQy4RfabdzaAHCyPNdYBbML1YzJR8dnaEfkq3lU6qMjXsa2wcvXrAJ69R3yFcwjhZ0yFNDhQu7lei6l+rFUm1DWsyci3RAnrwIyntchIxvuZFrDsw0UlHfXxQdJmufreNeiJQjPjQOkXROBweUIMnZEO9s7bBSA7s4JSOKhFGEQmw/ybkY5VmD9ahFu9YYEAuBsBhBVLwwMV/FOl8juI0Q2mqj4y2t6siPj1OF+wuho6TsczVwceLYuPcmCaL6IbwapAfIID7XHE0sRcwyUhnmIqjjIOCZjnJJg9slaBv5SWs58dnEa2KDpVG+753SQFqkl6p2DzUdHmEoQoDCIdeoWmP/Qp3YRnQBzSat2ySyTi+5G51LtyDlyvtVg6O7DZ2LlGP6senTNv5tCMN4YbMM6aB2A4dSNYscWbtiJZ8mHVzKe4di1fQpu7AerHm6bHA7htKBDWj5/wTBZXOjCYIg6LeqEio5zWxLtmXLYmZmZmaWbIElCy3Jlm3JzMyYzFCZxdVd3T3dUz073T2zO3s7RxEXFxv37T7cP7jnkYaO2YF9imIGRE7dk873Ysfucqqdmc/q8g868XS7dKYt/Zw1+4um+Imf/sjMfM+e+rMm9pEnWgaNvBF4LqnS+V7HEVk8BR7yfQX3XZNM9zp2SdFnwsInjXUPzZloVq70575TR15xTQcw6UqHZrMr9Z5p3x+gZW/Jat3VX6z5b7Siauf4D3LpSqt6u3X/fwtN/9EVe65SLiDiT2SJJxLrBs6whPAfUld+7xk+YYrK7aTYbd8BqfBeaVqDT36ve/x/5I/+a9x3SNAu9BkXBx0bKMM8NHbO8e2SxBMdjh1s5Iox+ZM+/0lhP0Ibd+DS2T55DaKY60085336f+fe/D+VuV/M5lV48YM+cMyKPZJk3+i8J6zsN5rZf3Ik3gusZ0OBl5jgC8zIK3zoKWrhz4qJ7zm7f7cGz+CO3d7ca+bwJS5yQQye4VPPOaNPWarZHkz4C/rY7eQzdvIZmxD9SlJpKX4Uu/cRoTOs5wCuXezULXVN/6AofxLWfqea/bNRsNDCmqrXbA2g4tdFtZ7pX+yZNyr7FjF6ISi91bHHmlNX4vnvnaOnfPca7uhfh7f+4t35zT/5WWlc6fcdYyo/qmQLHZJqi+cYu/rPntJnle+IGH3EWfrV4z4hGh5hMr+pU7+TlX9VV3+nO/630NglPbKL0U91TL4RX/33xORnZfw5I/9Z5LnAuA7h02/Fy99oQluY0Do6s0VbfqZbfWMr7ItnL/Sbz1zlZZE3CQ+VCelF7uaVY+uF1VjpcGz0jl5RR6+YxvkBfQ1qXcKyEu3BLTYr2iovQIyz6NS5OHLI8qzjkfYvzDMYQwUT3OCOHiu0ExjmcKe+gtOU0fRwK9FTJ8tCVIWB5L7Av0yMrFH1E0PpxzrxJLL00Tv6VB88kbgPed4Tlu+MQUjcNm/CVQv95jVM5EykrmJVU2RlmWCfpbsXaPZZvGUG5V7GWWahymKXNNeCdgDZC1F0mykd7eT4mnnejtiyRBTq4w+DRraF41cGdQEmGOmSjILUuUG87RbGfAOmBXDWG4o0CEht8SfPVZPnqsqlcvc7T/WpIjAPL55zNj6bguvIyA7u8t/jvh1s6Z288lmfeMoPn7Ps27jQGX39nwPZN7Kxl+Lsa3HohGZehdd+tGVfKdU1KDlWb1jE8gsgfOQhynvdsUXAjtwljjXwZnophVblEvzof8lVf7LZNhHqanfwFFf5QT76lm466ht+S538oz71SVb4QWs5xMMi14mpOl6pC+r9ipxoUM8NkRN1Y68UgVPG2r+EuBNt3Q7AdEBIfVa5LsmRV7Tke5bnEhm8wPlO8dZtdOCUZdzAqVaGyj/pg8/JvmcY1yNU6BnX/4hf+Mac/2ia/t7pP2Jyc53+A4ZtFevbpXDzbaJyZ/mTNnBCDl3Qtv4leP7f08d/H3Vv4lRTYF6qSTcNMcxAfZtE2zJ65rNp5nuLaQ2efCkIXFJN23DfOdm4DlfM9RpWBi2bsKkfNBu/OWd+0Nq3EPl3CvM6auoH29hbVfARq/SL3nVBKP1Oqd7qCb0grv+bI/6amnxNizxCew4HNv5imvtRoam1Tn0j2/3NW/lGZVyEMJJ3YxcsQbGdP97h3iXmXisyL2XuXTxh5GtkAFDWeqjJ2+LJVtcukjde5z3AePbRulVw5pMg+YlvPUbqdgbMe0hmsSH7Ts7KNcE8X0IsQOpKbJlD5J/Ikyd80zQ0fcGvfFA9/T+zm795pn/Uapd6Rl+yMh+FmjUwLvkVMgr4TojpNyJxpVO/DF37p8DYaxF9us50jmBX64NPyBPfyms/6dPPOdPfqiSVFscuovxZ4T5A+45xpU9Sx86QbQ00+ZpdfMkovGWv/tES3kSPbBIqz1S1l/rKuWJyT7J+btp/5tInwP4ZwuyFPjSHdS4O2tcg9rWh6ClLOzNIDD7QTqEtNeL4E1Nok2ucQtHD90n+G/LxFv8WwjLXb5iCc6IdrmVa5kKrKSOxzvvKcYQkA0G77g8Yr+lmULzR9ugh1zqPtC+h/Hu01DOtch5HTnUqasjwuYhdaJdXe31HxOELSuIJM3hCcO9hU48l4UOBvka0LTCFiV59Ac4JtkAUAG+k3jAB9i0jE0f0vd97XfNwqvtrQx7C87UQ9Pd0o0iupxOp/1qeGYjtiu01Et3bOKT+UhTr4YTaELrrKMNNjOkWJ9QGCAOttnG4bxpvSPeZ872S4XqSGXBUwMVzTnyXGFhFHv0Wcq0iXVsYzx7JvI7yHJCNa0h5tbf2s33ln7zzv3es/9l/8PdY9QereRVdeKNVzkBZ6Q6o46aoOMjJgNmpTscaWTuP1SzhJTWEoAq17zPte7Ttf4mv/zmcfiYMHBPz74X2Q5hwtqH0q6L2m33574HiT3rhHGgg8BV65C4j08bKthuXcJKJPlEJjA7d4uTbAqeMkUc8ROQGtdRmPCSJFkHuS3zxR9nYR87cH4wzP5s8hzTjKg4eusuZ6PZfsvxPqO7HaHzhK8cZYfS9zHfGmPzRVvnWwhvvsG8Q0i/khnmYbRVFit3WL0Eyb0TuA3TlR0X2Lb/yQZW+4EtzHZqJXrzrmnis1TQ9aJoeTJ3xp95p8y8koSOSfgXCKdXZ9xCVHzXzv5pd+yhe8QEze2PhD5rz/wxOfifKvuFUvlemX/MDZ2TrPiL8jKzZ7ln+h2X9vzm8l+jsN6Kn/zO/8w/v+j/b4lek4CGy/F5w8e+R1V/MMx9VG786Q7tEY21g8p1+/7f42GOlqNDHTXfS482BPebopSS4z3Ks460rGH6ujRi9Q089kE118wrNtOR95TzIuNs38Ud5+luefK0j+oqp24C4D3HOXQza/0W3BnCvYYrPZCO7VGGyUZVvq7ySbf/mSTynMXJfZ9+xU28YkWdE6wFEsdpmORiwHgzAggCn9CD+lG1cG+QXm4ZPKcMHGOc8WJS87Vjsr32jnPmoKrwWjzxiVH7Q5T/Ixl4JfPvo6AF+/JyW2kRljzAT31DX/1W58psi/4luPOxVrnbZNodCO7jJS+HaO9PoBnXjvT0wjRzbYRmnBixLcPlEuyDX4FxBVT+YHYukJi4AM91JHKjGTnRjx0rXAqH4RD7xTLj4SR7ahDgWQeJMmzTXF97hBre4nHgnRPeFdgrjWWcRw/UI7y3LKh7mvSapgLVLQ6qF/tx7xcqfw9k3OkTgFiPduvxrIPtc6t/FDR9hYydoy1x7aBumn+qw1qD+VTLCfJMX7aLYHirjvfI4CK0DpPHm4Ap26pms8lwy91blrA3SXDdksVb1aJ+zhOc62ui2ZscM2b3A0BZR7HC3ON7PC4Ml8cEB+Q1eEKwYRXIDvdxAL7D43JbdE3tnsMJwg3i4QZVsU2dacqec8AYmvI3TTXVHj2j+XYJjHRM4ookr3YrZgbFXMt8RVT0/MPpMNHzJyr9Rhk4Y2vkh/yF99LGEHKvn5rpL72yZ50bvLk86AbWukfTLOM0SPnAhcRxwxl4bQ2dCzSwy+0y1+msg+1xqXUcqZ0G8cpN0rtuwDfNf0TQr0EH/F4T4fX65m53r8OwymWPt6MBd1zZdVR0Sl3vlU/0zPziij0WiOaj5kMKfBbMqLfJVsPscO/V7Q+YbOSJyw7RNQI7c4Va6NZtw1caAdKUDNfaFcKE7/a3asoc1rMFkMz3ObbxjC4f0f4Ud/tq0hoxccvLvFOo5sLBYH9hHIRyAYx4e32XQfLcUmQ51vltf6hWPtfpWscN71MA2PvdcfPi34fH38v1/jFz8Z1q70Df2mGuogWXFZtLwl6NX1Pmfdb5DrHMPXflBbz/AKlf6NFsDvPkG52PEyn+YN/6Hc+aPutwn6cRPmqP/Ht37R2Dud/rEU7ptHWKYB+3+2Vt8KZ54Kc9eCALrxOyFePv3kYXvfcZ5jGYK1igC5OU+ykidfhbBSDRpa9DwEcu9Q0H4rglLXdTROlamWTTVKZxtka61Vf+iz37ml36Sb/7D59hFZF6JEhds7wbOODMYP2KLx1qF8caRbXL8iF5+L5//1WxY7dUsdqffsP1nGOch1LjZs/QXg/t4iD1+a/QFPXyJl820cMfvyyYajZW2iUeMi7/64/vY6BGu9FZ4/p/xmV/1ybfc3Cdp6jUv+0IQOyB55wamL3iPfwts/qaf+Ikz9ppg3unRHvTyF1t0y73KiTbLFGjskBHewAVWsY7p/uENvH0dySs2WVZgvk188kxgncUgLbeaOQDO1lC4sDlqzH4ZIIp35s5EpceCxAFu/qO4+Iw1dsl1rOLEeTBjuFFXQZiquPAOXzeDokabUf47plUcPHBDOTc48khAGr0vme5179E18whRCUwI3VNPQUYO6YFNnLrU5t8YCqxBjZU2S61XX+5W5LsZoXphrAPEA6j2+44K0lQeHN1jVl+rZl7JVcVWvBtY+KAnu64zPXedE9jADC00zZq9cgfn2K4alRPqoHubDUUs1d2MMd3rFX+hy2O9NY4yieIGeoHpR+rsgSCwhDdNQvRlUGSHWH4hm/tWr62CbGsw5yZaVetVVvsWfueRz/Qz0k2eQ7rvmKFbhKtmB8WTIEWtz71L1i3AJJOg4DEzesbVz8G0NWjsTJh+onLv0HTLSPs+Wbk4JF8Y0q6gDOt4+zaFlmw1LePZqU5C4GH5taX63slJdpJC9f0mgFdoDRyTXDs46ug92RSIMdbYawasyzharGHQ+mXmqbr2rZefBbFTnbRYi2xyyLBCNG9TTdskww7efICLvRMNv+aV/2CgV+qp5Xr2TKtuF67aHFSuQxxnOP9TZvyzWn9MNu7hECEgdkGnJW5JJ1qduxjXCTX4RCBZgHJKXbZltGa8K7VOjC1glfF2+yRMMdpB89xCmQBa8I5tHqadAikr3f59YvwR37GFe/l/zRz/W6b2g1OQ7fQtELe+8ZmLMHaoJbYvUZYRUPtdx64g9doy+fug4YgCTX0t2u6b+ocl+Jnif4dPfyv0nhMyn0SV32tX/+Yu/qhY/Zvbe46z7sDkM53WZahnFZU754eX8aZC79VfEs4lZOSIOv5cIp/opEZuG+ehuhpEPN4uLHToZqGpp7LkE6m6BmWkmri5duMampR5IF/rV230azZ6/WeE6GN64JjEyzZ7t6jV9/bgBss8gzNNowXJDs8KMXUuLr03aRfggmKnqtZvXYVbVgYtq5DUU1rls6j4npN4TCi8ZSUeEwofOIrZRu8xTDxdZ97uXfnNtPqv1rEPjMgzXOln0cgrYuIdfeaPmugLxvbfQqxMvaICmvvOvv3HkHMdxc82+rdwqUc8yxpKOz8oLXUKUo300G15vtU6Nxg7pI1dsJyrQ5zMA0Gh0TIPD2yQZz84NEUo1nYXLAXEsQFdHhffUsa3ZRjTHW1hUJHpju0zgxuE2DF98ze/cxeHDdxUTkJyj1ThHa5hGqOdRtLjrTD3TesagZ1pl5UhoW0OwnyTE+3gJrqEmT5uqosQeGiZxXHirfThuvgxVzcNkRY6bYvIyCEzvEdTTPQaZhGtIgAkAxiB+6bpwdwjkbzUKi42Odah+rke1XSnvgryrxFAIkCV7DNlULJA3/i2LrOlkER6BiSAOjPADTVjLTcRpi87hMDIDie+w/cv0LQ5KBCYw9gmB92zqMwJ37mACO0Sc8+Fycec1HN+4gkn/ULs2SN49kjuXbJ7l2xaRXsO6YlnkuiVIHzGEU+CjCso3wEt/kgYfySMXQlGTjmBfZpjHW9eQpkX0JZltG2P4LtgskttuMRd5eKQdgmOCn6NDd0V5kHKCkyQ7l3+PmybI9cxAZTlrjgDtq+iLEuD2irIsgKTV7q6tQDKe23siVQ03iUt9Sor0OlvXLETiTDTR420QK03pRNw1y5Xt0I0bZPc5+zlf42MfpSOvOO5HhOs52jZGpg93cSebtFuQENXrOBTHqvWOxC7nf1WN/ZatPCLcfKDrPaDVjkLImfrJQtQYqaNnm63zWH9s9hEDSdy3J671PmqBNsEPLRCNk0O2BeQoV0y1v8lN9M0+ckgKHaGTtkj50J2pt28QkBYb7TSgOgiO7kutVfInJFevLdNUsax8jDjFs96LFBtk3DFlqGxW7pztPoEqtzvZ083qdcg6Y9i1Ua/ZmtAud6X+VZmP8V6z0iKWo9ssvPpf8tNv9A6JqEj80RDDuRfw6kmO0bPWOrJbsv8oH0JETmiB/bIxMgt+SSYP94hLHara1BM8FafBRBPguPPZfR8C6PQrF0epCbvyCbby+80yUsRxnM7fiSlhVpkuUHPKsOxQmLEG3MvlOkXWqj7GnOs2bNHcW/hTQuQ8D42coiZ/VaefkYNHcETjwnB46HCB5Zrvz/7gc2tPaRP3Qm8IFT+SRl9R9LudpoPQNqtzuwnbuFb8dwfzNEnbNM6Kv5UUvnstKwSVZUBfqqNGn6gnx6K7NBtc0j/Ookdq8M4AVb0vjjXLC+2V94ppj8oKx+V9PhtlBNInPDihzznIgFhvEFy1wlGwJIEpJsPFC/MuXMtZ7hdkYfED3k4zw3LMiL5km/fRVESd+1rOHmhz7FIih1KNFMIWRnCL3TTk81I9w1VCarKD/WJAW6wixftUo3DePEueqiZFmwieh6yY23eNbpziaifgktzYOUkRD89NPutXTDW3qMEFIWe0jOVbRGun+23rQ0Jy42DLgAf+yp4QtLN9Yb3aIZJKMF6R5uCMm0tY+vKw0+j3gqZ720hmG4NqQBBopURqZNmOzmxBnm2R5Pv54+0AJ4p5Og6LbnFSO4wpMkmWa7FvQoX5xunvlENn1IiJxTldI9zEx3YpwQPqIyxevsWIXzBTr2Uhs5ZxPhdcaWblWk0LsPDR/TyO838947iK3X8jDdyzA7t0KwrmJFLfvgR37KJ8x7RlXODwROWc4eMC9+jxxtlZUj4kOdao/QbAG6qS5LtjZ8JRy858ko7wgOoqz32daRmbsC0guAV2uVT/YrpQfsGiZ3pdK5TkO7btFiLuDBAHWmjxjtIsVbVHDL9Vjf1s8OyhzXvoQjp25xKs3CmgzvZol8dcu+TrBs4WRXCmgSZ96ml78wzP5rDxyT22D33NgpsBjDDt9mFdrj3Ftx+HWn4QhFryyxTY1V8cU9aPFFbSnCa9z4/3uJawgZ3KLJyl2Mdl3gsYmWavftU3w5dPQ2lRhsbuQDOfleZHiC6HmLsd1vFwNcMgJJo7XPewMTqxXNw7yXfdsRgTXab9ki6LaxgFiyq9bjPSJ5zsmK5T7nSBxsGAo/o1j20dLpbPQtxreMf/SNnnUIqRnvEoXbJcDt7uAnrvhncplvn0dYlrGke4d4gmheQgX16+Ijp2iTkXigmvjH6DmjSSs+AHSCG61UVJNp7m5dujZ1yJfkOjPurwC5NXoKIcr344EP3Jo2T7QidsjNvZWu/+dQLg7plWPicoV+CmJYgkVNi+Z2o9I4fPce7twc9OwOuHQg787V+udu4Cip/Jw08xgkXmuRrHf6nOPNBv3SpWbfZ4zpBssbvqZdA8Sec4UsOv9jl2qWlnqrMi7jUY4l6qh/ru2FeQMx9trrXcPJiNzn0tbLYFdomJU+c78FaAAAgAElEQVRZ0QNq+YVs5IC09L3JujgwZAf8e2TrEkqY65AX+rST8OieSJaFsEc65LkB2zzBvUpkjTYSgrdU072efZx1H0Er3OOON/KyreoJiDQHHj2R+nc59g0KLdXcbQREJbB3k0kLNhFsD5zT5PKVUZkbFMS7E/sScRKsKyGGN9iCaHtiV6DM9BnLcP8qleK+O/FMG1qlhTZojiVcaJ9hXkLaN7HOXczwY1r4imLdgUUuaZZ1mH+XlD6XDGoBrOkWVneH5WzLbqktWZwxjbSVccYiUj8BF4x2hXfYk69MuUv18Bbfs0gHNPGO/A5PnwbRnTeDi1jzZJ9pps9YBSsn2s3zfZNv5dFjCm/sgbTQqp0CGecHsm9kw4/Y49+oXQcEevqhZmGQnW2yrKHCR/SRU5Z9BcNJNZEjd0XZNmm+i5lokFbAo08lrEyzqjbATDeRYveJI/dx4TvSMgjpuWZeQqmmIaTIA10NTos1BPZptjVY4gkz85w/9oJv3YD7DkiRM4Z8GuzYIuTfqIfPeJZVrLjcK5noQ3tvC3JgmP12txqAWG9SR9sST2TuPSq32Cat9kSuWNZNlGiyixS7r6kOGudRtiVC9FSUfqElRB9q5mH0VB1l9LZ5eZCXq7eswPRzQ7JSL2+0M77Dzx9IF54Y589U8VmybmxgeI0rjnV3CQCU5Zo032OqwXzblPARS1MdQHquwZxfCAudhOBdeqyhgQ9ADF8py3CQDhi0funapvbZAIAKtOmAoeBX2Q/a2BNx/Ils+Q9R3QLhBg2gp7o0y0j3KcV5TFEuD0hnwdj4LV6pXbc0VHil8m3TbHPY1LHUWSUtv/fbyji2v00Q7xnUX2NHO40zWHaiSzoOoUebmPEWerzRvUUKH7Fi5zzN3IBksjNyxjAuIApXpuFNmSAO9q8ws+dyRQ6Edd4wzMBsyzjDHJqaaLSs4+z7xOHn7PwP8uxnce2P5vFPsvAF2bo15N5HxC7J5uUe/XyHY6NfVmkwr4Dc+whlrdN7hLXvIEee0JNv2e5zpPVgwHuO0W2AJdUW3kSDZLpdu9g/871JWgFr52DJK2lwn2NfpSgrA5mXMv3ioLzSZVqC5l9JI0fUbg0waAJ4o/WyfLt2orv4VFx+IjVP9TtmB8cuWMrpTts2InxGVcyAQocM+xpu4QePZ5NiXcQbZhGqaUjsnOc7IMUfs6d+0KkWexRLHfZDWOV7rWZuwLdNUYz3qyahySt56Jhr2yRo5mHGJZS6MhTa5sy9druqJFeVOPfK6ZwhuGukkXWuq0p0z+BCi1RPFc/21ZvHEdWnpugayzmFGV6iJ/f43jUqc7TZuIQKn3H4E23uE0L1V4vtAGnbQarne6XlrrFHEs8KGaIC6O4mtOYWz92lHIGSTfXiCFg+CiG569RFWPpCvfRdKHOhdS8yLTMUIDiFxWsAgfeBItaS2mZkDlg7v7il2UZG5KZlrn/pe+PF36P2xYEBA2CsgmuftMlnPOP6UOatRDkPls102bcxtg3U2HPR1DcG8Xi7ONc6/V639INdV+mlBG/rpiFTH0wTb/XqKYhiohfh/hJsANoUgLDQoZruZ6UaEb4vSbG7ksludrYpdMLIvJQs/N468a088YQZOie59lHRx0x5tVtQbgue0jwHZHLioaDUFTrlqOeGRh/LVFU4I97JH+ulxzposRbNDNy1TVbM9BuWYNEztnkJqa8NaSYHEsciTWmI5m80TWOZkdYmHuBcJxXf6+zbGM8BkZ1v1FT79dODiQNB5UqX35NglUAfC1AEGzObXF+NIhjp0eTgkU1+eIvnXaP7N+i+LYZ9BT9oAaInfOrIA8rwfaz7OtL+hb4Gx4briPHm4UtR6Jxj3kQ69zGZd3z3Ecq2DYuc0wL7tJWfQwufwhRf+00UwIn2M/Jd8hXo8DORYKobF71tWIJh/DcsiyhVuV83AQ+ssgJLTLz1oTg2YMjjyY6WwKp4yHAPor+trZCMVYpjmTloutEkBBCum4E9pnpmgJdt5WWbydFb1nVk8ZWOGwLfHgKaiMDwqtgzS1HnILxYK9QArP8SHHssJ8UfCqa6RQvdrivs7L+avE+x5r1+02Zf6BKfeE5hZm+49gad2/3SykPa6FeM1HXPLjx6RXPuoRPPeeFLZvwlL/WaM/KCHLzA+U6xzgOUZrFXNdfn2ML5D+nJR2JtFYYP3nevUwUZkHWR2CIFrJuI3Adx+jXftD7g3EEt/96mmupSTrS7lhGacpe60Omeg0fXybJEM9V+rfJcFn/McJ9iar83Fj7KjatQ2UzP2HNJ9pXctoETljrM6wjnLsa4Dt3+e2D4GQ0aAqRLzat/s098r0q/FMZOucs/+0P7LMcaMfFIGjrluA9o7FwbZaQu+0Q9/94riHbK46DZZzZFAgwRA+4KfniRGV1me6eJrgmsKg6mGG5bs7AXfy6uvXSPLrJze7LogdiwgLetEy3rOOUcRLs6ZNtHq9cgxe/UrgOcbKo7ds47/mtKMNqFMN5geJpFgf5ITSwOQpCauyx/lzwLH9mTpq8MtgWmqUY1VMiaEgFQj3S5y4jANBanA/KH/OKZKHvGk+Va5PnW8C5+9Ji29qOl+FSAdwPZS/boOd29h9Eu9y/+yRF7yh57KUw+548+4U9+1KimwI41dOyYmTznJk85sUNGaJviWcXV3pudi5jgJoUSunuPDtCiD3o0ANwFmBZh0okOpP+LDj1gWBl07mIq3+lqvzOv/sVZ+iR17sEl082U1NfSmTbS6NeuPezmXwMjV+whLyCdBsF8XzAzzfKZ/vhj6cixNHwglowP2lbIvExH9IxnWUaln0rHX6oSp9zgJkWc7k4dS+01Ii/S5axSAouMkU0ePdqUeCKJPhPypzv5lY5uA0AN3rdNIKNLLG8JyzDdZZhva+JdnmmcNgsnOBrEowMj2+LMuSa6J/JvsJMXCt5YJyVSb5hFTL8zj12IOInG4X1m6rEEFbpDSjd7zpjUfD13sjl0SZz9Vbf4J+PwGcG02G+eg0b3eZxQB0b/QOAflKbg7Hy3eh3FnwaplmCCYqe40MmM1qlLveZJOH+kzT1LkST6xLEBdQZN83aL4jCKD6QtkzOXDvUEEe9tJfha8L5GaqTVs8W0rRAJoXvEyF1OupmeeCCZ7DbOIM1FmsiPhPBvcr3d8nhfYJFuLA+RfHccS7jSW51pHRN+wrGcoAMvSYnv2eG3pMhzUuw52XU0pF5uZ+ZvZl4zHVt9cC8gn2rULnZGH1F8xzj7Ljr9Tp5+J5/4Ub/0m3Xmd8rxT6KRJ/TMW7F1E+XaJedfa6xrBP8ua/K9PbTHM83hhFmwbYmkn4Pxyk2Zj/zQY7JmuYdfrsu84qefc6Jn1MgB0b+OKVwKLeX+yqU8skCUR1tDq4TFXy2eC8ziP9vir1iyWhcq8oX3kJB/pyh/0vqPSb5jQv6jxHWITr3j+S6witU21xV89i86wzo4esXw7hBTV+LZb53GeZRpGS2d6uUWO6jJetMyeuyRzDyD4Q23m8cR0WX22JbIUkDIhruEgdbxA0VuRza+K48vcCW+DprhXqRCnT+z2FJwax4d25e4tzn2dZp6Dj58JRh9JY085kSfc2d/b829lwWOKOoZyMx7S+GxGqoD6N5GmqVV6IeoEkiStclUIvpWBNIsTJQZ8m2Ivesi55LQXGMDDMs99yQmsyui2G+ZyoPRbbpjHqksdrFj97ybKP8mOrSD864j1BPto6c09/qQZr5HMdtZ/qyKP2UPX9Ad2yjldI9quhfj+4oVfxDYJEy/1cYOGdxEHSf6wLWINlaGRnZYvhVSvxrAua5b5uEwK4AP3ggektnpB+xcHSv/sPBB5jshkse+dp1g5/9oKnwj1K/1qha7KKkbitlO7RI480aUfydTzYEDJ1R5FSSa6uSV2iXToNnfeXKvDbY1qnRyIHTMNSwi44+Enm3S6BXfs4UvPJMP7zI6JYCuDAutsgQjPTRXo25sKLDIMFUxngOm+5ItXYWyKh36JeTwLmd0ize2wvOOo515pGYUzAk10LwPGcE2hOn+oPYWRH0d72ygBVrZ0e6RPbEsP9CvBYZMX5hm4MZpqKoIdq9g5WUQduQOs9QefyF2HhLDlzTvCS5wihNPNisq7bmnfHrobqcAwJq+ZnmayZYGcbJfNQdXrsGo+UbXPsm1iYNZAYr/Fit03zYBZ7gfGPNwpPamKAoxlEmDmruqcYJuguJblxlnmHVsoJEHCNNQ/lg/JdziWmfJSkOsZAcx/BDhui7IdQX2mKFtHs7QgpQ3dTEArOEhRAY4prH+ZSLJd4uXbKYn6kcu+fEXQugIwJ1tHP2WM/qJHXxC9J5jnAcw9VKnfXfQcwSzb/ePXOEVtSbdUpd1a5BdfCitdvrOKZrVAfFcl/cSHXqCizwlS+fbvWckQuJ2nwPoMQHMdMfEB0foSBg5EhZfG307TEaipfLZbNoc9Fygku85vgusfQ+afs1d/NUy+4PBPN+vKXflz/jFM9Gn/5h+/7eJ5adW7yxq+rMm85E/9wej7xRrWocigoBpFRo8IWsX+qo/mUzrUO1Kb+adMPSYbDsY0u+AUt8xCz/zoy8pnkOMYR46aAG8W9TklZSdadXMD+lXkOo56PAZb+KtMbDJ0pVhY/vS8WOVr0a2FJGJNb6/SnGWsKOrwtA0bXiGlZjlTu3rPVncxJZ66dw1f+X2L/O0M3j7Cp2f77Ws4nNv1BOfDbGnvMAJNfVMGDvnKCbA9kX04meXfRYrS/UKg70sR6cxSzAWCKM7KsccixkB8ZKD6gpRM0VSlIiiLBpQJXpZngZbBWufwXoXiJ4VIjV4V5xrFxXaeJkGbbXXvDigne6eeCNVVzrCR/jRpyzvAS7+mOXZx2nnIZpaLytVzxptgJoB2vA9xXi3ZgKkLHZpJ8HOBURokzx+Kc+fyT3zBM8CzjwNl+W6XMsY3XSfexOTesLVzPeKKq2xJwznAUpQaXCfYmZ+1QcfEbjlh7FndP0KWL3QZduGRR8zXXtY5y5GvwyVV0G+E4p5G61ZgVl3iY4dKq/YY1rFaOaHgies9CtZ6plQXumixe7knktHT/k3cICmNLT9czx9ohLHe0XBHortITXSErwQKDdRzNke7xOeaRPv36DnDqVrLz2TB+qxNb401inPghPHkvylEWa4CzPcJbia2/hAGx/AOeqV4wh+oofoeUj2PeTGW6nB+yjbF5x4PYAFYD7AfUgsfFTJZ8HCiXa4F2BnG3Cha/rZAXmhq08F4GxfciL15gmYs4pRFMDmDTS/1r3yWyB0RnesIfnJuiEdoMp2snx3mJ67itEeUbQLLAZAMoAb60fY6sRZhKKIxbgaBo23ezXXBWlIhwyA2263SABiqAnjfdAqBciRZssiWZSHUCPtfbJb7SygSwi4FxiaItQwCdWUerWTfXArMOQA4lciwUS3dBZML9bRyvc9V4TgI4pquW/kMVMx32Vcg3iP0OlXLOl0PSoEpN8wX/zPXOVHleMIqdscEM91mPeHnBeI1GdW7lsBb6Yx843Mc0a17hJZ412dBkA2A7dt0HwHHN8+27iEW/jFP3LJF8+2U8dv1f6odxzBhx+TVn9zbP7mmf6sMc72skbuCKL1+jyI5bzHst1TRbpF4WbL0uDZ/zq69Cfb+m9e2yaClX1IS9zV1HpHzhiCQrOyCmbn6twH2KkfNJUfNbaDodR3zLHvGcl3DNs2LPmYFz/jqyoDs986nVsk2XSfaRWdeCK2bxDk5T7vGj26JwosM0Y2eZoslGi7x3DVj26KfTNUxUj/9Il54sBoiMOrJzb/OAUn+TpQpKVXFYZxvGmG7F5mYT0Pxfm+xIV4/LUmfsEtvFKU3qiyj0XlV+rQJiW4Tp16ZjCMwynWev0Y2lYiOaZogUU+K9TFHulF2ush+tuc5IBplmmoMoGNb4dHNnmc4XbdBNy9RJEUekU5EHO0WTDexcm1Cksd8uke6+qQdxcz+70+cICf/KjMvRT59ggjpyzzEhLnv0mO3GPF6o3VIXG2w72Msy8g+cmG0RN29opfe2cc3efyIk2aXF9ojRLb47iWsLFDlmcd69pAJx9zVLMgxy6q/FnBKdWpl0DBR6TAFTHwmDT5szb9ViCdaVPMdrKyD4YvaNPf60cuGcZVWPCUJpnpNmwg/OdM/nS3ehUhWxjUryPDj9i+E4plCxE4JTn30JlXouFTav6FzLKIjBxySq+Mw3t8SarPkEXp80hiqJE01hp4LaVUu9W7eMsuRTE5qMkPWApIZRSc3ZcxQo22JYJvhy3NQpnhLryzieRpHVDdxFjq8PZGerCDFe4YMlzvkQFQA8AcrlcUeuiRe0gHwEzdi5yQvbt4fq4FZgeQruv8dA/e/6BbDmgmoLTQA1MVapzpyz7inP0tLC03+U9JU783Lf2TM/Wct/ubf+a9UpKqg6oBmuuauwpXJjuxlutI002U9TYv1XeTAjQKAesyyb3J+JoGXCMBvDS4V/+FrASTF2HsRDfScf8ODbhNBdQTOEkOzoz2cpPQAdPd+Imi8NxQeq2VFzsZ0XvOFRQv1aSrQl0bZEkR7N6h8Ipt4XMGI1fvP6HLqv3q+QHnLiF4QlbWulEhgJG5qV3u2Pm76+Q/w4mXVM85kl+tU6y0G/b7Qq8IhV9E4z9Lwy+pyvW+o/89HbhiK5dhvAkweay13/GVvArTzqM9+wzVLMxzSDNtwFjlusw7oXCqWVJty30Ql7+RV7/T8bP1xpk+aapVlmxTjXaj5cAQH+C46xjRB5EzhnsbKyl1qqd7Rdk22wKKl2y2ziOFmVa87wY+eIMWv19+r5r/xW7bhUde4x1XA6UfxY5dBCtZl30kdS4RrXNYxxpROwezrOPce1TnFoU92qYYH5Bm+p0LVFuV6JmjDyq/5ATaFUmotYiXjkCMGUxyXTEyL7Rl8I4sQeQCMY0tvgrbNE5EGh9oCljDBJYf6zbPYBwLWM8KXlUEx4/YqROepQpLH/Kyx6L4Nie0SNUkB2nWBnEEbBzHWiaJnOEuuPEOa6QHZrrDivVpJkmCMRggGAUtfgpaqgSs655vkxPc54mKEMnkgKIKRfhvYCN3FLU+1w5BMQOyrg5pZ8GaGbC22m+aHQrv0iN7LMscSleBKYsQUxXFHGkKbtIKj+WJY870W61vHcOJP2QG6ijOe0z/Q064kR9v40abLDX42LmAl2ogD9/W1Hrdu3jZdCcr+0A1D5LVusy7MOsB0nWMz3+Q2bYRusU+6wbcugGf/8mcey1LPhV4Dojxp0LHASn5Vq5dRxh2selPKnKhXr02MPmLYfZPFsM6JPqUEX1Md+9hopdszx4J6vxCVoFMfbSb54jKNGxAdV1dxfR7bmAKTdoTMjbfFHgsMq0QDNMoYwk1ti/TjcNss3htFRE64ApTvVj7A1qgPbDCH93XhNbErFAPK9RDdjcTnHW8aKcsB7bOoqxzcHNt0FDt822hAjsY9xpKWuhkRVuFqV7+aD9rpIcTAzsWqI4Vkrbab10bWP2TvvCOJpy8pZhvy3wUj73ioYKAsFBXeMatfVAUrjjc4Vv6Ypc63128kkV2mL51mjjfx0i04YK31DOQyDHLvIRiJht9O3TV1BDE/CU51OTd4MRPVNRwp6yAdC7zHrIASQElnURRRjvGXqpLHw3bfw1nX4sDB4Tcc3H4gOFYwvDTXZxk+/gLfexMWPlocu9QbBsU0wpBUAINX/DLHw2uHZxhGSIo141/EEz/JI+/IJt2exNvKMGnGP78Q3Lp2tI/LLX/Yhz/nUy/Dw29ZE79yUYvN9PLrYLpXuEMZChwu9MM4KP11k2KdBo65LkuLHcbV2G8YotossOyAYf5AEW1e+l3NlLkpiTfJs20cyL1/FAjz9tgGhvUpiAw0xe0aD3WfbNHCcDNANp6XTLWTfLclWVAVP8DZrgBpADaxADG+/XYI1n1B/PIW7LvOSL1niWbbus3ApoyRJIGS9LgwnOdY40sGO+xrhFcG1TdDEo7iZTnoZ4llnocLUkOskJdWOtDmPqWNocJLgg4/p7cnt41QfNW2P4pjiw8qIkjsar7aPVDir1NEh3khUDGcax7lpI7VXjmCZJku3UabpkckiTa/HME5xTKWoY5KujgLE2bgsqjvYpEPyfQrkxDlTkYd6SbFekmeVqFySFNiQAgLLfUkyhBuo8e61BXsfoFknIGI5oYoqc7MZEH3HEQr9QlKHUTY/dJsbv8XJuyBFYUwKYZuGMBH1hnhrd4lipBP4n2rbPMNaxjkeBYwk2+0WYeCTmjDwj+64xQPcl5V5zossyg5FmwtYoObzP86xTNZD8ldDdyyAzsUhnxOtlENzfThAldC17RrQcY0zYi+oRtXofplyDeXbxrC5N/IUlc8vjjbfjobUqqXjTTq15FyFeg1mOyahP2QAeAfQBvutVzTlAud2uWe+AhwLgG8R4Scm/lhOg9+lhT6oXKsIA3VvCCJMSwQGQVQcRCi+sxV7eHDz0XiysD5GjzyJ44vMUneB+Sw3WqqcHwAdu5QJKkeqm+xrEDZWCJK01AFSkE09dJc7dRva3yzIA00+teJtiXUMlzbvoRJ3lOtcz1hXeIgQ2qc4FqqzF40UFRCmGfY/s3RY41MjvbIJ9tqf5OlHiNDD4aKHziy2ttmsVu7yEqfIRVT7VY5nsqr8WBTYRhqls70T3xUrn6o9s8C7csYoIHjEf/I1v8oDAvD46/kaefio0LcEmphzJSp68iR45EyjKCEe1SlbGuFS7e1QygAOchlz/b775gJN4I9/5jePI7hf8IN/qIZZyHhg+YziWiuYZPHMvMc0THCkU1CevUANR4OzcLsq2TXZtESalTN9drXOmPP6Hl3nNCVxj70aD1oE+61IhIAvTJ28v/cI28ZYde0sXL3Yq1fu0WDOQCRDUwMVXHLnZyCl0w361B99eYcAM33yccH0A6b3k36azRZlayhZ9r7zECsimQeRXp2yXZltGSXCdUBxhK0Hf/debf/78nmT0pO9JGDjQIRnv4sS5BvJsX6TBPYPTjCIavqV8GQFVfgKRAKxdoZAPKArT4Rht+RpRvtug2wMaVAVLgNsZ2A264TvM3sWMdxhreskQcvVTYV2imWaK6hNIUMZyRXlYExIv1j+wolHk0wdGsKeCCS2JjkSwaHjSNk6XDMLKxhWxsgfCv9/OuEfUtrgmuMo4imRpk0QGGq7FwpEruihUpsGF8SJ/rF0aarUW4ahRkLyMLB4rKqT48S9eOQqLLHFUCYp/AZw40I2sifqSX6mq1zTBKV27APk8ZMF4nh1odqyxBHkqJd4lKcPxIGzHWxkj3KGsYSqIZ4bsN99wYcn0pzHW5FkimCZR/iW6rEi3TRMsUmRfrFSUHtCU0N94d2OQM73GH95namQFa7B7EBCAsX2mKUPX4oH+Nkb9UZi8VjgX82JmUHW02TCOq72yeNZIs38tPtTFG6p0bBP8JU7MCcx+QtYtQaaVHPdPHS7cMH7FmP1lGLwT0RB02dBvmvWZYRdv3KM5jmueKRcw30CdbBLNd1MIDWuGe4wjJLNzlTzY6D1D+U3LuvYIz3o6N3TdtEjkFMC/V598UiYqDxlWCtDbArXQHHvPtB9TMOyOv2OfcZHFSPeJ8HyVSb6rBxOl20xRMmenD2+5ww+0MXxvOXEext1gnqexAN8XVRPM3Yey3TDWEZRE59lgY2MOPHBCNVXBgkxDeZpimcco8WpXHu5eEzmW+a43HSLTIZnpEU/Xazbb0J1LqAyn5khY+I2Ve8aMXlNAxvvRWmHvBsS332pchuplu6XhzYBs//lwGMQDkyD188IZssm3xV8vEB4VjA25chLi3sbZVFMp7jZloIATvclNdpZdWbhLUrQQyF/rsC5N4fgiTecCeafM+Im7+uzf7iZd6xdz/eyhxxUk+EumrSG6yR1GC+be4iVOFegpFi7az02DLIpmX6aHFGoSFDnbqoXMTkX7Oyb3lymrNsrkm/sxDRvk2o3xbtto59knGnWl3nBJTH2XcqVbN+uBQ8AvRDAgRvAHzX2dnu8yrVHEZBnU+6DXexnpb4Pq7aONdsAyg+BtFaRDafQvhum5ZxY49k5OG76Hc14j+W7JcT+WF8af/e3P+rdtaJdMC7eo8SlNAK9MweQpqKRPUaTjJVk+w1ZEcDboiFqa7BZZ/QfW3ld6Yij/KdHs9rPF7omIryXcHqgYItgeCEbAsAx3elfg2uZ51tmmW7Fig6yfw7GEw3d+FMtZ3Cb7AWZsFUag6h1dlcYoUyjpJV46hpTGEegw3ILrZRgWkwzBxGGrO0Y0ZKkZVLwhAgjWuZLjfOUkWD/cY83DzOFKbHpDFevyzVFMBYS2hE2v8+DI3uSZSjPQm10Ty4T5xCBSossNzPFGoTx6F5Y9sq++TADfWhXc/JPmamLFubgrCy0KpsR64p14wDidFOxgpMCXWRgg2oL13+4yAINWtGINIR/rcVaZ/juecYmhzeIYfJEnBtSV88kRbemaJHAjKbwya6iA+dFM13T/3jcu3SjdUkOkLZf5KM/velT5T2GaJnGiHaRrrXqCywq3KHBRru0P1NbiWKexcB7vUIa9BaKkG9QxEWuwm+L6OH3MzF2JpvktWAtFiDfxij6I25Nin0wsdff6vcGP13nNW4ZMu+0GpnAdbtxGG1X7PIY6Vqxt5zCl90stmB3kTYN8pn53rRbjrJTm4JD/AT3fRE3W9RoAcv6eYHci80/tO+dRUOz3VwU11qEv9pskB3TjIUOyTJTu44UaC9Y46PaROwzuZQHJbjdTdhWu/hulvDhmu2VfwoUNG+b3KsYGQFNuU5W7rPHJ4j6uZQHBiPeYqxTZHt8zR+Zk+jO9O8aPWe4Rnlu6Gn+I1652+Q6ymBrKtDbm3UdZVaPSKlnzGHrmkhk7JxpUBeaXDsgJTTYE5Yw3yYuvF4kcAAA7qSURBVHfsjK2bAytqbWMvuJu/+VZ+taeecL27WNsaInxIU0/1e7dI5Tc69QSkjg1QQvfTzxXGXYJoqY851WzYH8h+5juOoeFH2JW/WDJvRGPPJaFjrnYOhQ0+lFdgw+dS6ypFWoTSYi2iXC8hcF89BSm/0WYe8aufdbXvdCf/Pqya76ZmbpOztw3b0MJ3iuBjxvTPLskUxL5Dyr3TSCpg0xqSlWsSV7rxw3eoiUbuGMi6RKdFQNRQH8rWQfH0s5z99gKLbu/s5gJUbysv0dMsBHz77NoPbkaqiZ5sNC4gxIUeeaGv+EwX3OK6lti0YBfV39ElBtp5ANndqhxDIHV3dXksJ9iD1N3VjuPo/k5WBMSKgEIH/Ny3kuz3AvcRRpBvpfrrWL5WWQJKtjUzg93qcawsB+cl+nSTeEUercxhmAGwIonBm1t6+F/dQgLcIMRd5VOdXQRzC9XRKU+grGWGpURHqx9Sre2pTY27wrEWmHhjWycdUKcIrkm2sUCSJ2Bsf5csMSAfHRREunmhzvAy1zqB5wTaieZ7PE/r2KqEbWtSDfdz7K2SYJ+rRHeV6Hx3L8PSZc3S3SUuAJICtGAzI9Q+oLtJ8LXx00MoV+OA6S5tGMyM9/HGBthJMNp1n+B9iLB+TfbUc31dbGeXJoFxlJn2IkubJimSOPsMd/zKlTw2JM/0nk22sgJlpVuEpS7xRE/tkyt6LOaNdUtzff4NpmeVwYt3caKdklQfL9pDdjfjLA+I9vpeEcANdskyUFamUzYziA7dQflvmRfQ/FSbLNeTPpeEt1mskQbFeL96GsbL94gnIPxSb48NwMYbZHMIxz49+1bj3qOw842UxF12ro46eg/p/2Lkipt8IUu9UEUeSV0HXO0y2brCVpZR+im0Mt+nzHYSPdcw7i/YY032HVLhs4VfgQgn+omhe6zhh+Lhes80LL5JNpR6eZEG3zxZl4Hy/J3mAn5sS+2psUxlPGe4ixJs1ExDBcVO7TwEF7khLHXIJsCKSYhjjSgd7+OmurxrdO0kXF9F9xsAUuTB8h/86Vcy8ybSdYwXVtpsawhBroUycouRvC8oNbsPsM59jO+EaFyHUtP3Zn+xJJ8KAvsU1wZWnGsfveTN/WiMXtHK38gnPqm2/uKd+9E4fEopvJZET2m1b/WlN7KJd4qRQyoxcM1Y649fsovfG/1P2aTCfeFCS/57QfWPytW/mqd+lo++5Fi30Z5DWuRCqJxF8Cb6GPkuiPMaZaTBuoQNH7B925TANjmyTx0+oIwcUiffK4dPqeTELdsWUlrtadICzPGWyCPh+Du7e5s7+kgTu5D7duiSUo9sAqSfGxLlO4XZHnq4VZJGgCS38DYw1tJHc8CMMY51lEtQtOM1zf3im33K600CIHws2f5ryrSGx47cZaSbublO6xph+JjHz4KMVYpugqTIYzoEwG08gLU22GYYFE+7f4FPcDSDpV8xQyBVHqufJMtzaE4GHH/NLf0kLXyQOddwxjJSHhtUxhF0e3uf5DpEeROi+hppqVMX8YxgjygOU43h2N5+vm/APcnneSGaUbwkDG+nAlRLJ83ahdc32op0bQpHNDYLgwPyKEw2ApfFMDhjB0LdpMmQ6W6wOApn+UHKMSQ70KNIwcWxAbKzUZNFC2IQmq+D7m4zpTHFXR3b2irxgRWhQYmn1zxKDE0KeNY+GPcORd0hccMBdrCd6m4URnspnhaco5ERBuGczQhbPSUIkubRijxaVUSjLPdxjocUbwPaeFsWgUqDMJ6rXxZGKqI4YQgpiWL5wwh7VRDd01rnWdYlqn+XZd8giCd6JJMgXr6Ln+32brM8GwxeCsSOddhmSZYZ0oDqOsnRQHG2CMJ9nQygj/+lJomObit0c3h+qRfm+XrQcU2Q6aYEH+omh5JHIv0EnOy/j3PfFWRAQ/YbjLFOuP8uerheUBokJ9oFxX7jEo6dalVO9cUv+NYVJDV2z7SIcO9QRBO9oTNh7KmaPwG1bjCzz+3GGsmzSCueSp2Tg9by/18QfD61dRgAAH9sY7YEAg3QfHraT3rae0+E1tNCW0hCAg0QCDEEAoyRwMY4wcZxYjcDHCcXp4l7afslvbTXu/ZL79pe/6L+frRgi2LewtW+dbR/TRXvnf5Loe+U5d4iOvITgcrMxo0sfgxqMsO5jkSXwlgLpIvvculjTWBHZFylQL5+XZngP+OY94noU5brMSX3Vuc8ZZn2F7QNPCfdp9nAJK+R6CU/cArCmX7j1uz2e1fyuSz6TBq+klj2qZlrWeiUheSG+Jk+6xFp/Z0h/Ua++bMdveHoDnCv/1fzdhnKyhg1APBigKI44jzC+7rUta9Vwadg6hYOXTF9j8n197ryl/LMC461Obb/g/Hgg0G/OdD60bjzg+n5v9aqP7k4az3IZl/0M0b1B+n2R7XzfNpyjHV2yMk3itRbte8TobJF0J+So6+k3Gzf6q3y+W8rj38JVT7XJC45yx0od4NkbkT1d9bKnSn6XBR8Bi9d8BxnbFFp2tbk+dqy5l3k4o+Fra/chhrOd0i3bM7a6/PC5Ycc35CxACIoSRIE8YpxYA4wBQSuqGQpLU3uWA1pRuNNNPHEGOhIPvvP3uo3VnZ+ULOLN7XmPV127FPJ1nt/4JFs6UBqa/AUORIUGGEHRpfP1L4DxFplStOzpjKYeWrxH0q9R1LfkWLxmH/0FzR3Lw5fs80NvKNGVURn9EmytypCdxSGPGNGB+BNgGENtFS55nW2tciRBubUkflc2545NEl8OJquf1oEWHOQPkl1FrlSdCawidgLIGju0yVI3MVR/QpLvLzA8mDtVaFrU2xe54LuER46aaty0JbUtcXjRyZUuXkkPqMtUYOHsvWutXntC1aEqabKW+RzDUMy14xnhW+JQjIXXh9g2GM8QOAZIegAqgWAXIOK5Jy7LrBVOeEjTbpjdWwIFGlS8lxvLjOQ2JQsjRUGRx15tq8oUofJxhTLlOPJlql8H2FcBEyKAby+l2gBlAWCcZMc6gqcbZqkPCatTCiqWP8Zz7HHsG8zbJuMUAvR5xf0uXlLkQ46+vVpEtPSv1TmW1YY0Zbctc+e9wPyEg4KD3KjQ8L4sKaETVyIbXUyP/pAkZ8Rpqcs26ChQXO1uatvHZ5HsLyMX2rzNWWiqjitXJ1KPVWwwz26CiZ6yfedc7XbROcps/q9Z7ELW9oc96GQE3ywfeu8+pBUxYZSbXawSQkdgYb6XPqVeudjcO1rK3rMzHXh2B6l+VKzcSMrPZeED+hcD2BbJR6+CWkTeMjW566wRZFxvAnwtFjZFyrzHsl6RDIeED2XfHEN4+6yHWcgsjau3cBpaxj52kP/OT3yjO85gRLXcn0FryzgjBtMfhwDx0bKr2yxK7lkbcrYJJXvrN4Oy/mIrmhis19pXv57vfbeLC0+gLO9oS5LWRkLXjCnHYCi8iD6lBm5IHtO55KvYM8FLXQJOg9n0S5x9TPO0Y+W3fe6m38kPv/veuevmcZHn+2EFLqGUrf8wu+QJ39HD//sUDXGDEc45QEG2RlN32tSd2rPLTdzr9r4zlT9Rvvkt1j+tSz2TFT8QqeqDFv3sIHHdO8JY+d798pLdeqF2tcRqurzpl1QXiBBvlFZmli59SIJDOjr8e5DglAv6AKgxR5VbFYWInAc04oQaF2RCJ1kpZ0xDw0ItNObncjR29zVLw28CZhzAvt/iDZ+Rnkr42B8AEr3W46ppgNq7FNt/o2Dl8ZgNYAqS7NVObTFAcc2138oES5jucFxJD5TfeUzVFmhR1p7A7bssrY+uN0dirIyQXYDktiU0DcBWYdZ1hG+e2ppAxGFZiHPGMePUWaoSJQojRBlgTmmdkDjx5daZpl9UrGEYduHkQCWbu6XojP6+IIyNCePEZQJErw0xTA/EPjxosgCyTQsCOINq9wFyxDB2Gspc0KHam9Tql4hQ54R7SoNieMFkRllhiz2Y0N1Sf7EXHpkXSywRM4JRxry5WGJY1bpXpDZ5/EcACBr+hfUPTgJQNX3aKJEfXxBFSZaMkzBIpasG5AGieYiW71CFsYwgtiErQyqAwRLFLJlBbYiYitLLWWJNg8rYtAYF8BLe0lyQBUlyBJYaWbS2aJRIgAv36faxCy1QfsWTRh86FwHXUXQnKG4SixvjWvJUzMnWtUyzl4ADQkyWhfZKlRZFsNFH/IjE7rSgmefjR6z/Megs0mF46Oc0CTonZRnaezghDyHK9zoXbs0Z5PubvLY6DAvNCRNYZSZeSQ2baziktcIKzHEzY06z8H015rMN2bbI55zl6dYnvaWGK1bj7lEdGxQQk0IbdAdZXzomF1/56h+aSpciesvVd4mMf9MFG6Dicc8d50KB4eCO0JPjauNE701LtqAY21JsiOPdRHrDtnYJMlr2MATOPocgTI9+hOSfHeWvzKtqzHgxLCqOpV6qw6/kkk35mRFXLjFRXe4IhQ3CgM4LeDZl9TuoqIikRroczTAwrUePeHa2nTV3uzl37Of/DOfuuaGL8ClLmXxgqrZwoQv2IriUOlWcPgOaf+kMz9esF3yPB1YXBoPXFJLb5DyjTR6Aq291Xb/lj37NaPZnuOlAcMWVpp9iB4zvUeEo4/O4BOeq8PMv1cEv2BlvlWVf7Hnf69K3cOFe8nmB23+Tpy/00ZfmKMvjN4rRvwWzL+WWJsEQXwwfiEt3BjFK1PWJoOXHIHQfl2Jwg5M6krs5TMLTg8IwmNsTw/s7Tek5qwphiHOoOmHnCW+vyEsntvDq0qmYAgU9TUu0OP7VWWOTrMNCmOT2dfa9p9isizpgQighAHjIUW3w3CcCmNfKJfOeTTDwxEKoAqTnBWWuc7kpqY4QQw/iCUaANMaU5mjw3GSq4G49mD7HqSpErVrBCSBgYMTQt8U3TjAMAzOq3qpukFZiATaxijmYThEsJaFAv+ss8htv4g2T53dq+Buy5Ba54QPkNCpDG0h5jx5MUvXRYksH4YXwrNskwRpL8M0STOM42T9CLqgiNNBx7goSBBHCMokRZOhKZMUVYpqyrPUCTpvaRpyTMD+GfbiuG9bXDg3pdpqZwlcLLHUQYLEPSey4zmaaYpo7P+TRBkdG6m/8gAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">برگرفته‌شده از کتاب روانشناسی ژیمناستیک (با تشکر از آقای سیاه منصور)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بسیاری از ژیمناست‌ها و مشاوران روان‌شناسی معتقدند که ژیمناستیک در میان انواع ورزش‌ها ابعاد ذهنی قوی تری دارد ژیمناست‌ها همه‌روزه با مباحث روانی مختلفی روبه رو می‌شوند که بر تمرینشان اثر می‌گذارد. در ادامه به مباحثی مثل اضطراب اعتمادبه‌نفس اندک کمبود دقت و تمرکز تفکر منفی ترس اختلالات تغذیه‌ای مباحث بالینی و مداخلات والدین در ورزش فرزندان اشاره می‌کنیم. لازم و مفید است که ژیمناست‌ها برای برخورد با این مسائل از دوران کودکی مهارت‌های یادگیری خود را تقویت کنند. مشاوران روانشناسی در این میان می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند تا این مهارت‌ها به بخشی جداناپذیر از برنامه تمرین تبدیل شود. افزون بر این در این کتاب اختلالات تغذیه‌ای توجه خاص می‌کنیم زیرا بسیاری از ژیمناست‌ها با خوردن و تصویر جسمانی خود مشکل‌دارند و بسیاری از اختلالات تغذیه‌ای ممکن است جان ژیمناست‌ها را به خطر اندازد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;<strong>مشکلات روان‌شناختی رایج در میان ژیمناست‌ها </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بسیاری از ژیمناست‌ها و مشاوران روان‌شناسی معتقدند که ژیمناستیک در میان انواع ورزش‌ها ابعاد ذهنی قوی تری دارد ژیمناست‌ها همه‌روزه با مباحث روانی مختلفی روبه رو می‌شوند که بر تمرینشان اثر می‌گذارد. در ادامه به مباحثی مثل اضطراب اعتمادبه‌نفس اندک کمبود دقت و تمرکز تفکر منفی ترس اختلالات تغذیه‌ای مباحث بالینی و مداخلات والدین در ورزش فرزندان اشاره می‌کنیم. لازم و مفید است که ژیمناست‌ها برای برخورد با این مسائل از دوران کودکی مهارت‌های یادگیری خود را تقویت کنند. مشاوران روانشناسی در این میان می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند تا این مهارت‌ها به بخشی جداناپذیر از برنامه تمرین تبدیل شود. افزون بر این در این کتاب اختلالات تغذیه‌ای توجه خاص می‌کنیم زیرا بسیاری از ژیمناست‌ها با خوردن و تصویر جسمانی خود مشکل‌دارند و بسیاری از اختلالات تغذیه‌ای ممکن است جان ژیمناست‌ها را به خطر اندازد.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اضطراب</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ورزشکاران در همه رشته‌های ورزشی دچار اضطراب می‌شوند و ژیمناست‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند در واقع اغلب ژیمناست‌هایی که برای مشاوره روانشناسی ورزشی رجوع می‌کنند از اضطراب شکایت دارند البته اضطراب اندک تأثیری مطلوب در عملکرد ورزشکاران می‌گذارد و به آماده شدن آن‌ها کمک می‌کند اما اگر بیش از حد باشد به آنان آسیب می زند اضطراب ریشه های مختلف دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تمرینات فشرده چند ساعته در روز برای ژیمناست‌های جوان رقابت و مسابقه فشارهای پدر و مادر فشارهای مربی مسائل مربوط به باقی ماندن در این ورزش و نیز آسیب‌دیدگی اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>کاهش دقت و تمرکز</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ژیمناست‌ها باید تمرکز فراوان داشته باشند یک قدم اشتباه یا یک حرکت حساب‌نشده ممکن است باعث جراحت و آسیب‌دیدگی شود. عوامل مختلفی وجود دارد که در ژیمناست‌ها تأثیر بد می‌گذارد هنگام مسابقه روی چهار یا شش وسیله مختلف فعالیت می‌شود و در این شرایط وقتی ژیمناست از وسیله‌ای سراغ وسیله دیگر می رود، باید حواسش کاملاً جمع باشد. هنگام تمرین یا گرم کردن ممکن است شمار زیادی از ژیمناست‌ها روی وسایل کار بکنند مثلاً ممکن است چند نفر روی تشک حرکات زمینی را تمرین کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ژیمناست‌ها باید توجه داشته باشند که چه می‌کنند و در ضمن باید بدانند که در پیرامون آن‌ها چه می‌گذرد تا بدین وسیله از آسیب دور بمانند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اعتمادبه‌نفس اندک </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بسیاری از ژیمناست‌ها در کسب و حفظ اعتمادبه‌نفس با مشکل روبه رو اند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">درحالی‌که امتیازی اندک یا خطایی جزئی ممکن است فرد را به نشان طلای المپیک برساند یا وی را از هر نشانی محرومم سازد. ژیمناست‌ها پیوسته زیر فشارند تا مهارت‌های جدیدتری و سخت تری بیاموزند و این چه بسا خطرها و آسیب‌های بسیاری برای آن‌ها در پی داشته باشد. ممکن است گاهی ژیمناست‌ها در مهارتی به حد کمال برسند اما به علت خطای زمانی و اشتباهی جزئی نتوانند آن را اجرا کنند از این گذشته اگر ژیمناست‌ها در حرکتی به طور پیاپی اشتباه کنند ممکن است اعتمادبه‌نفسشان را برای اجرای آن از دست بدهند. .وقتی اعتمادبه‌نفس ورزشکار از بین برود بازسازی آن مشکل است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>تفکر منفی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در ورزش عموماً عرصه برای رشد اندیشه‌های غیرمنطقی مساعد است ژیمناست‌ها به خصوص با هجوم گسترده افکار منفی روبه رو می‌شوند به ویژه اگر در یاگیری مهارت‌های جدید و یا اجرای مهارت‌های فرا گرفته‌شده پیشرفتی دیده نشود. عملکرد ضعیف در مسابقه هم ممکن است باعث منفی اندیشی شود در ضمن ژیمناست‌ها می دانند که در دوران نوجوانی از نظر جسمانی تغییر فراوانی می‌کنند که این خود در توانمندی های ورزشی آن‌ها تأثیر گذاراست. اغلب اوقات تغییرات جسمانی منجر به اندیشه‌های منفی می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مشکلات روان‌شناختی ویژه</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مشکلات روان‌شناختی وجود دارند که بیشتر به ژیمناستیک مربوط هستند تا به ورزش‌های دیگر در بخش انتهایی اثر به شکل دقیق تری به این موضوع خواهیم پرداخت.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>هراس</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">هراس یکی از مباحث روان‌شناختی مهم در ژیمناستیک است. بسیاری از ژیمناست‌ها سعی می‌کنند ترس را از خود دور کنند اما ترس واکنشی طبیعی در برابر مهارت‌های خطیری است که ژیمناست‌ها آن را به نمایش می‌گذارند و می‌توان گفت که یکی از لازمه‌های پیشرفت در ژیمناستیک به شمار می‌آید ترس باعث می‌شود که ژیمناست آدرنالین کافی در اختیار داشته باشد تا به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین یکی از اهداف ژیمناست‌ها باید این باشد که از ترس بهره‌گیری کنند تا این در صدد نابود کردن آن برآیند ترس در انواع و اقسام مختلفی نمودار می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">یکی از آن‌ها مانعی ذهنی است که سبب می‌شود ژیمناست نتواند حرکت اجرا کند مثلاً گاهی مربی خود را کنار می‌کشد تا ژیمناست شخصاً مهارت جدید مورد نظر را به نمایش بگذارد اما ممکن است ژیمناست در شرایطی نباشد که بتواند این کار را انجام بدهد. در واقع ژیمناست قابلیت اجرای مهارت را دارد اما مانع ذهنی یا ترس او را ناکام می‌گذارد.گاهی موانع ذهنی به این علت به وجود می‌آیند که در ژیمناست بیش از اندازه فکر می‌کند.در واقع ذهن بر سر راه جسم قرار می‌گیرد و قدرت اجرای حرکت را از ژیمناست می‌گیرد.ژیمناست به جای اینکه در اندیشه اجرای حرکت باشد به این فکر می‌کند که اگر حرکت را اجرا کند آسیب میبیند.لین تصویر چه بسا ژیمناست را از حرکت باز می دارد.مثلاً درحالی‌که ژیمناست باید از روی چوب موازنه فرود آید ممکن است احساس کند که پاهایش به چوب موازنه چسبیده است.مانع ذهنی دیگر زمانی بروز می‌کندکه ژیمناست قبلاً مهارتی را آموخته و حتی آن را با موفقیت در مسابقه اجرا نموده اما حلا احساس می‌کند که فاقد آن مهارت است.اغلب ژیمناست‌ها این مانع ذهنی را نیز احساس کرده‌اند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">همچنین ممکن است روزی ژیمناست در شرایط خوبی نباشد و نتواند حرکتی را به زیبایی انجام دهد یا اینکه زمان اجرای برنامه‌اش خوب نباشد،از این رو احتمال دارد که مثلاً زود از زمین کنده شود و نداند در هوا در چه موقعیتی به سر می‌برد.از آن به بعد،کیفیت عملکرد او کاهش می‌یابد و شرایطی فراهم می‌شود که دیگر نتواند مهارت را اجرا کند،برای مثال روز بعد که به سالن می‌آید پیوسته در این فکر است که حرکت دارحلقه او به چه دشواری اجرا شد،بعد به خود می‌گوید ((امیدوارم که امروز خراب نکنم)).اما باز نتیجه چندان خوبی آیدش نمی‌شود.روز سوم حتی در شرایطی قرار می‌گیرد که ابداً نمی‌تواند حرکت را انجام بدهد.عموماً ژیمناست‌ها اغلب از اجرای حرکت روبه عقب واهمه دارند و این ممکن است هنگام کار بر روی وسایل هم به سراغشان بیاید(مثلاً هنگام اجرای حرکات روبه عقب روی چوب موازنه یا خرک ).البته آن‌ها از مهارت کافی برای اجرای این حرکات برخوردارند و قبلاً انجامشان داده‌اند،اما حالا مانع ذهنی توفیق را از آن‌ها سلب می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اختلالات تغذیه‌ای</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مسئله دومی که در ژیمناست‌ها زیاد دیده می‌شود اختلال تغذیه‌ای است.با تأکیدی که در ژیمناستیک بر لاغری و وضع تغذیه‌ای می‌شود،ژیمناست‌ها بیشتر در خطر ابتلا به اختلالات تغذیه‌ای قرار می‌گیرند.در ورزش‌های هنری یا ورزش‌هایی که جنبه زیبایی‌شناختی دارند،حالت بدن در امتیازهایی که ورزشکار به دست می‌آورد تأثیر فراوان دارد . بنابراین گاهی از اختلالات تغذیه‌ای و تصدیق وجود آن‌ها برای تمام روانشناسان ورزشی که با ژیمناست‌ها کار می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.همان طور که قبلاً اشاره شد ، ما در این بحث توجه ویژه‌ای به اختلالات تغذیه‌ای خواهیم داشت،زیرا ممکن است جان ورزشکار را به خطر بیندازد.بخش اعظم نوشته‌های مربوط به اختلالات تغذیه‌ای در باره زنان است،زیرا از دیرباز زنان بیشتر با خطر ابتلا به این اختلالات روبه رو بوده‌اند.این خطر ظاهراً مرد ها را کمتر تهدید می‌کند،اما به هر حال آنان نیز ممکن است به این مشکل مبتلا شوند.این امر بخصوص در ژیمناستیک که نسبت وزرن بدن به قدرت و توانمندی ، در عملکرد تأثیر فراوان می گزارد،بسیار حائز اهمیت است . بحثی که در این قسممت به اختلالات تغذیه‌ای اختصاص داده ایم در مورد مردان و زنان به یک اندزه صدق می‌کند،اما به سبب برجستگی این مشکل در زنان و دختران،بیشتر،آنان مورد تاکید بوده‌اند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در مورد هر اجتماعی،از مردان عادی گرفته تا ورزشکاران،بهتر است که اختلالات تغذیه‌ای را روی یک پیوستار در نظر بگیریم.در یک سمت پیوستار،اختلالات تغذیه‌ای مانند بی‌اشتهایی عصبی،جوع و پرخوری وسواسی قرار می‌گیرند.کسی که تشخیص داده‌اند به اختلال تغذیه‌ای مبتلاست،باید ویژگی‌هایی داشته باشد که در کتاب دی-اس-ام-4 (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)به آن‌ها اشاره شده است.فقط درصد اندکی از جمعیت این نشانه‌های آماری را دارند.اما در جانب دیگر پیوستار،اشخاصی قرار می‌گیرند که نشانه‌های اختلالات تغذیه‌ای در آنان دیده نمی‌شود.در حد فاصل این دو نهایت نیز اشخاصی قرار دارند که در رفتارشان بعضی از نشانه‌های اختلالات تغذیه‌ای در آنان متجلی است،اما این اختلالات به حد و اندازه‌ای نیست که ملاک تشخیص قطعی باشد،با این همه این نوع رفتار مشکلات گوناگونی ایجاد می‌کند و نباید آن را نادیده گرفت.معلوم نیست که دقیقاً چند درصد جمعیت در این حد فاصل میانی قرار می‌گیرند،اما این میزان در بعضی از گزارش‌ها 60% گزارش شده است.پیتری هنگام تحقیق درباره ژیمناست‌ها به این نتیجه رسید که حدود 60% از آنان ،مانند مردم عادی،در این حد متوسط قرار می‌گیرند.مقایسه‌ای که در ورزش‌های مختلف صورت گرفته نشان می‌دهد که این اختلال در میان دختران فعال در ورزش‌های هنری (ژیمناستیک و شیرجه) بیشتر از ورزشکاران رشته‌های با توپ و استقامتی است.از میان ورزشکاران مذکر هم ورزشکاران هنری و نیز ورزشکارانی که با مسئله وزن سر و کاردارند (کشتی‌گیران) در مقایسه با ورزشکاران استقامتی بیشتر گرفتار این مشکل هستند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بعضی از ژیمناست‌ها اختلالات تغذیه‌ای خود را تحت عنوان تغذیه سالم عنوان می‌کنند،مثلاً ممکن است مصرف مواد چرب را به این بهانه که خوردن چربی برای تندرستی مضر است قطع کنند و به جای آن غذاهای فاقد ارزش غذایی بخورند،اما واقعیت این است که آنان مصرف مواد غذایی را محدود می‌کنند. از آنجا که مربیان مصرف غذاهای ویژه را توصیه می‌کنند ممکن است به این موضوع پی نبرند وقتی متوجه شوند که کار از کار گذشته باشد.روانشناسان ورزشی باید متوجه کوچک‌ترین نشانه‌های اختلالات تغذیه‌ای باشند و قبل از اینکه وضع حاد شود اقدام کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بررسی‌های محققان کالج طب ورزشی آمریکا و همچنین تحقیقات دیگر،آگوستینی و ناییو نوع دیگری از مشکلات تغذیه‌ای را در زنان ورزشکار مشخص کرده است که عارضه(سه‌گانه زن ورزشکار)نام دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">این آسیب شامل سه بخش مرتبط باهم است:اختلال تغذیه‌ای،آمنوره(قطع شدن عادات ماهانه به مدت سه ماه یا بیشتر و یا به عقب افتادن آن تا 16 سالگی) و پوکی استخوان . اختلال تغذیه‌ای منجر به تعادل منفی انرژی می‌شود.این مشکل وقتی بروز می‌کند که دریافت انرژی از میزان مصرف آن کمتر باشد.در نتیجه ، پس از مدتی بدن،مانند حالت گرسنگی ، به تعادل منفی انرژی می‌رسد. ادامه این وضعیت سبب می‌شود که نخست عادات ماهانه و سپس توان تولیدمثل در زن‌ها متوقف گردد.در نتیجه این تغییر، تولید استروژن کاهش می‌یابد و مشکل آمنوره پیش می‌آید . کاهش استروژن و کاهش دریافت کلسیم ، که ناشی از دریافت ناکافی مواد غذایی است،باعث می‌شود که استخوان‌ها کلسیم خود را آزاد کنند تا کمبود کلسیم خون را جبران شود.البته نشانه‌هایی در دست است که ورزش‌هایی نظیر ژیمناستیک استخوان‌ها را قوی می‌کند،اما این در صورتی است که غذای مناسب مصرف شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مشکلات بالینی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">علاوه بر اختلالات تغذیه‌ای،مشکلات بالین دیگری مانند افسردگی و اضطراب ممکن است بروز کند.ژیمناست در خلا فعالیت نمی‌کند و اغلب،عوامل بیرونی بر تمرین و عملکرد او اثر می‌گذارند.آن دسته از مشاوران روانشناسی ورزشی که آموزش‌های بالینی را طی کرده‌اند می‌توانند بر رفع این مشکلات اقدام کنند.روانشناسانی هم که از آموزش‌های بالینی بی‌بهره‌اند می‌توانند در صورت نیاز به منابع مراجعه کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>والدین</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">از آنجا که ژیمناست‌ها از سنین پایین تمرینات را شروع می‌کنند، پدران و مادران اغلب بسیار درگیر فعالیت‌های آن‌ها می‌شوند.حمایت والدین در موفقیت فرزندانشان بسیار موثر است.اغلب والدین بهترین مدارج را برای فرزندانشان آرزو می‌کنند، اما چون آنان از نفوذ فراوان برخوردارند،گاه بیش از اندازه به فرزندان فشار می‌آورند که این از رضایت خاطر ورزشی فرزندان می‌کاهد.گاه والدین آن چنان در افکار و آرزوهای خود غوطه ور می‌شوند که متوجه نیستند فرزندانشان علاقه به ورزش را از دست می‌دهد . بعضی از والدین هم مایل‌اند ناکامی خود را دررسیدن به اهداف ورزشی ، با موفقیت فرزندانشان از یاد ببرند.در این حالت ممکن است بچه‌ها تحت فشار قرار بگیرند و در حالی به تمرین بپردازند که ترجیح می‌دهند کار دیگری بکنند.مهم این است که دخالت خانواده‌ها در ژیمناستیک فرزندانشان به جا و متعادل باشد.مشاوران روانشناسی ورزشی می‌توانند دراین‌باره آموزش‌های لازم را به والدین ژیمناست‌ها بدهند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>آموزش مهارت‌های روانی در ژیمناستیک </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">با توجه به آنچه گفته شد،اکنون راهکارهایی را برای مداخله در بحران ارائه می‌کنیم.بسیاری از این راهکارها ، روش‌های معیار روانشناسی ورزشی‌اند که اغلب روانشناسان ورزشی از آن‌ها اطلاع دارند. با این حال سعی می‌کنیم با ذکر مثال‌هایی در خصوص ژیمناستیک به این متخصصان کمک بیشتری کنیم.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مهار کردن اضطراب</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اضطراب در ژیمناستیک را باید محتمل دانست.تصور اینکه بتوان اضطراب را به کلی از میان برد ، تصوری باطل است؛به جای آن باید اضطراب را پذیرفت و آن را مدیریت کرد راهکارهایی وجود دارد که اگر ژیمناست‌ها آن‌ها را بیاموزند،بهتر می‌توانند با اضطراب برخورد کنند. قبل از هر کاری باید به این فکر کرد که آیا راهی وجود دارد که عوامل ایجاد اضطراب به کلی حذف شوند این راهکار فقط در صورتی موثر واقع می‌شود که عامل یا منبع اضطراب در اولویت نباشد ، برای مثال ممکن است ژیمناست در مدرسه فعالیتی فوق‌برنامه را ،که چندان به آن هم علاقه‌مند نیست،حذف کند تا فرصت بیشتری برای تمرین داشته باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در ضمن ، مفید است که به ورزشکاران گفته شود که چه چیزهایی را می‌توانند کنترل کنند و چه چیزهایی را نمی‌توانند؛مثلاً ژیمناست‌ها باید بدانند که نمی‌توانند رفتار مربی و هم‌تیمی های خود و نیز نحوه قضاوت داوران مسابقه را کنترل کنند ، یا اینکه نمی‌توانند تعیین کنند چه وقت نوبت اجرای حرکاتشان است.علت این تاکید این است که اغلب ژیمناست‌ها نگران این مواردند و به خاطر این تشویش و نگرانی انرژی خود را از دست می‌دهند و متأسفانه نمی‌توانند از این انرژی&nbsp; در حرکات و عملکرد خود استفاده کنند . روانشناسان ورزشی می‌توانند ، کنترل کنند و تغییر دهند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ژیمناست‌ها همچنین می‌توانند چگونگی کسب آمادگی برای برخورد با استرس را کنترل کنند.مشاور روانشناسی ورزشی می‌تواند ورزشکار را راهنمایی کند تا تمرینات آرامیدگی را بیا موزد.تمرینات آرامیدگی هنگامی بهترین نتیجه را می‌دهد که ورزشکار آن‌ها را مانند مهارت‌های جسمانی پیوسته و پیاپی انجام دهد.روش‌های قرار گرفتن در آرامیدگی بسیار متنوع‌اند،اما آنچه در ادامه به آن اشاره می‌کنیم،در مورد ژیمناست‌ها نتیجه عالی می‌دهد.تنفس عمیق ،آرامیدگی تدریجی عضلانی و آرامیدگی با استفاده از یک کلمه یا فرمان آرام‌بخش از جمله راهکارهای مهار کردن اضطراب بدنی‌اند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1.تنفس عمیق : ساده‌ترین و سریع‌ترین اقدام برای کاستن از اضطراب جسمانی تنفس عمیق است.کشیدن چند نفس عمیق به سرعت اضطراب را کاهش می‌دهد.هر بار که ژیمناست عمل بازدم را انجام می‌دهد،تنش کاهش می‌یابد.کشیدن نفس‌های عمیق چند دقیقه قبل از مسابقه ،بخصوص برای ژیمناست‌ها مفید است؛زیرا آن‌ها را آرام می‌کند.تنفس عمیق نخستین اقدام برای آرام‌سازی است و برای اینکه ژیمناست با تسلط کامل به حالت آرامیدگی برسد،با روش‌های بیشتری را فراگیرد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2.آرامیدگی تدریجی عضلانی : در این برنامه ، گروه‌های مختلف عضلات بدن در حالت انقباض قرار می‌گیرند و بعد شل و رها می‌شوند . سپس به ناحیه سر و بدن می‌رسد و در آخر،این عمل را روی ساق‌ها و پاها انجام می‌دهد. بدین ترتیب،ژیمناست می‌تواند تفاوت میان تنش و آرامیدگی را احساس کند و بعد،هنگامی که به احساس آرامیدگی احتیاج دارد،این حالت را در خود ایجاد کند.آرامیدگی تدریجی عضلانی از دو راه می‌توان ایجاد کرد:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">الف:روانشناس ورزشی با راهنمایی خود،ورزشکار را به تمرین آرامیدگی وادارد و ضمن آن صحبت‌های خود را ضبط کند.ژیمناست بعداً می‌تواند با پخش کردن نوار به تنهایی تمرین کند.توجه داشته باشید که در فاصله آرام‌سازی هر گروه از عضلات باید مکث کافی شود تا فرصت انقباض و آرامیدگی عضلات فراهم آید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ب:ژیمناست می‌تواند چند بار متن آموزشی را که از قبل دراین‌باره تهیه‌شده از روی متن بخواند و بعد به تنهایی تمرین آرامیدگی تدریجی عضلانی را انجام دهند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">برنامه آرامیدگی تدریجی عضلانی برای ورزشکارانی که با اضطراب درگیرند بسیار مفید است.ورزشکار قرار دادن بدن را در حالت آرامیدگی را تمرین می‌کند و بعد هر لحظه که بخواهد ، به ویژه هنگام رقابت که اضطراب زیاد است ،می‌تواند از آن استفاده کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3. آرام‌سازی با ادای یک کلمه یا فرمان آرامش‌بخش: این روش در واقع صورت گسترش‌یافته تمرین آرامیدگی تدریجی عضلانی است.برنامه کار از این قرار است که مقتضی هر گروه از عضلات در حالت انقباض و بعد از آن آرامیدگی قرار می‌گیرند،ورزشکار نفس‌های عمیق می‌کشد و همراه با هر بازدم هوا،یک کلمه آرام‌بخش مانند ((آرامش)) یا((آرام))را به زبان می‌آورد.این تمرین یک دقیقه طول می‌کشد.بعد از آن دو دقیقه سکوت برقرار می‌شود و ورزشکار در حالت آرامش باقی می‌ماند. بعد از سپری شدن این دو دقیقه ،بار دیگر به مدت یک دقیقه&nbsp; در هر بازدم&nbsp; هوا کلمه ((آرامش)) یا ((آرام)) بر زبان جاری می‌شود.برای حداکثر بهره‌برداری ،این روش باید چند هفته ،همه‌روزه انجام شود.هنگام مسابقه، هرگاه ژیمناست احساس کرد که بدنش منقبض و گرفته‌شده، به جای انجام دادن کل تمرین،صرفاً موقع عمل بازدم کلمه ((آرامش)) یا ((آرام)) را به زبان می‌آورد و خودبه‌خود در حالت آرامیدگی قرار می‌گیرد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">آرامیدگی ذهنی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گاه ذهن ژیمناست منبع اضطراب است.اگر این‌طور باشد ، باید به آرامیدگی ذهنی روی آورد.آنچه در ادامه می‌خوانید نمونه هایی از راهکارهای آرام‌سازی ذهنی است.این راهکارها کمک می‌کند تا جای اندیشه منفی را با اندیشه مثبت عوض کنیم.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-متوقف کردن اندیشه : این راهکار در درمان‌های روان‌شناختی عمومی و نیز برای ورزشکاران کاربرد دارد.بسیاری از ژیمناست‌ها ، گاه در حال مسابقه چنین افکاری به ذهنشان خطور می‌کند : ((نمی‌توانم این حرکت را به درستی انجام دهم))،((سقوط می‌کنم))،((ممکن است به خودم آسیب برسانم)).این ذهنیت ممکن است بر میزان اضطراب ژیمناست بیفزاید.اگر این افکار به ذهن ژیمناست خطور کرد ،باید بلافاصله کلمه ((ایست)) یا جمله ((کافی است)) را به خود بگوید.بعد از آن می‌تواند نفس عمیق بکشد و اندیشه مثبت را جانشین اندیشه منفی کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- تغییر اندیشه : ژیمناست‌ها ممکن است به خود بگویند که منفی اندیشی را کنار می‌گذارند؛اما خارج کردن این افکار از ذهن کار راحتی نیست.متأسفانه وقتی ژیمناست‌ها می‌گویند ((به سقوط کردن و افتادن فکر نکن ))، به تنها چیزی که فکر می‌کند سقوط کردن است. لازم است به جای این اندیشه،اندیشه دیگری را در ذهن پروراند.می‌توان به خود گفت : ((مهارت من روی چوب موازنه مرتب بهتر می‌شود)) یا ((هرچه بیشتر تمرین می‌کنم ، بهتر می شوم)).به جای این فکر که ((خیلی خسته‌ام و نمی‌توانم حرکات زمینی را انجام دهم)) باید ژیمناست را تشویق کرد تا به خود بگوید : ((انرژی‌ات را حفظ کن و تا آخر تمرین ادامه بده)).</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بسیاری از ژیمناست‌ها هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ بدنی دچار اضطراب می‌شوند.وقتی این گونه باشد ، می‌توانند ترکیبی از روش‌ها را برای آرام کردن ذهن و جسم به کار گیرند.یکی از این راهکارها مراقبه است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گاه ژیمناست نه به آرامیدگی که به افزایش انرژی نیاز پیدا می‌کنند.ممکن است ژیمناست قبل از تمرین خسته باشد و یا ممکن است قبل از مسابقه ،برای اینکه نوبت عمل روی وسیله خرک حلقه برسد،مدتی مجبور باشد بنشیند و صبر کند . ناگهان او متوجه می‌شود که نوبت انجام دادن حرکتش شده است و بعد احساس می‌کند که بدنش سرد شده است.در این مواقع ،ژیمناست به جای آرامیدگی نیازمند افزایش انرژی است .</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">یک راه بدست آوردن انرژی ،تنفس است . ژیمناست می‌تواند با نفس‌های عمیق از انرژی لازم برخوردار شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مشاوران روانشناسی ورزشی می‌توانند این روش را توصیه کند:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-با آهنگ آرام نفس‌های عمیق و منظم بکشید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- آهنگ تنفس را تند تر کن و با هر بازدم تصور کن که انرژی بیشتر و باز هم بیشتری را به دست می‌آوری.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3-با هر عمل دم عبارت ((انرژی به درون)) و با هر بازدم عبارت ((خستگی خارج)) را در ذهن جاری کن.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">افزون بر این ژیمناست‌ها می‌توانند از کلمات مختلف برای رسیدن به وضع مطلوب استفاده کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مشاوران روانشناسی ورزشی می‌توانند برای ژیمناست‌ها کلماتی را انتخاب کنند که در رساندن سریع آن‌ها به انرژی موثر</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;باشد،از جمله می‌توان به کلمات ((سریع)) ، ((انفجار)) ، ((برو)) یا ((فشار)) اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>تمرکز از طریق تصویرسازی </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تصویرسازی به تمرکز ورزشکاران کمک می‌کند . با تصویرسازی ورزشکاران بهتر می‌توانند به عملکردهای صحیح برسند و در نتیجه از شدت پراکندگی حواس خود بکاهند.تصویرسازی مهارت ذهنی بسیار مهمی در ژیمناستیک است.بسیاری از ژیمناست‌ها بر این باورند که اگر در تجسم اجرای صحیح مهارتی ناکام باشند،در عمل هم نمی‌توانند آن حرکت را انجام دهند . تصویرسازی به ژیمناست‌ها کمک می‌کند که با تمرکز بیشتری کارشان را انجام دهند.آنچه در ادامه می‌خوانید راهنمای استفاده موثرتر از تصویرسازی است که اغلب روانشناسان ورزشی از آن آگاهی دارند.مثال‌های مربوط به ژیمناست‌ها به آن اضافه شده است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-به هنگام تصویرسازی: از همه حواس خود استفاده کنید.مشاوران روانشناسی ورزشی باید ژیمناست‌ها را تشویق کنند که صحنه را تمام رنگی تماشا کنند،همه صداها را بشنوند،بوی سالن ژیمناستیک را حس کنند و لوازم و وسایل را به طور ملموس احساس کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2-مهارت‌های کنترل تصویرسازی را در خود افزایش دهید و نتایج مثبت را در ذهن خود مجسم سازید . به جای اینکه تصور کنید که حرکتی را به اشتباه انجام می‌دهید یا سقوط می‌کنید،تصور کنید که آن حرکت را به بهترین شکل ممکن اجرا می‌کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3-از تصویرسازی درونی و بیرونی استفاده کنید.بعضی از ژیمناست‌ها چنان از خود بیرون می روند به تماشای ذهنی حرکت خود کی پردازند که گویی دارند فیلم تماشا می‌کنند.جمعی دیگر هم از تصویرسازی درونی استفاده می‌کنند و برخی نیز از تصویرسازی درونی و بیرونی را به کار می‌گیرند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">4-از تصویرسازی ذهنی به طور منظم استفاده کنید . برای اینکه تصویرسازی به شما کمک کند ، باید بخشی از تمرینات روزانه شما باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">5-تصویرسازی را به شکلی آرام و در آرامش کامل انجام دهید.بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر تصویرسازی را در حالت آرامش انجام دهید نتیجه بسیار بهتری می‌گیرید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">6-به کمک تصویرسازی راهکارهای مقابله را توسعه دهید.اگرچه تصویرسازی ذهنی کسب نتایج مثبت بسیار مفید است ، گاه تصویرسازی کمک می‌کند که حادثه غیرمنتظره‌ای را پیش‌بینی کنید و بعد راه برخورد و مقابله با آن را پیدا کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">7-بعضی از ژیمناست‌ها می‌توانند برای افزایش تأثیر و بهبود تصویرسازی خود از برخی کلمات ، مانند ((قدرت)) یا ((فشار)) استفاده کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">8-از تصویرسازی حسی – حرکتی استفاده کنید.ژیمناست می‌تواند به هنگام تصویرسازی به موضوعاتی مانند عرق کردن دست‌ها و حرکت در هوا توجه کند.گاه قبل از رقابت روی خرک،ممکن است ژیمناستیک چشمان خود را ببندد و بعد خود را ببیند که روی خرک حرکت خود را به شکل عالی انجام می‌دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">9-تصویرسازی در زمان واقعی. گاه ممکن است ژیمناست تصویرسازی را با حرکت آهسته انجام دهد تا بهتر مهارت مورد نیاز را بیاموزد. متقابلاً در مواقعی هم ممکن است تصویرسازی به سرعت انجام شود.از آنجا که برنامه‌های واقعی تمرین و مسابقه نه با حرکت آهسته و نه با حرکت سریع انجام می‌شوند ، بسیار مفید است اگر تصویرسازی با رعایت سرعت واقعی اجرای عمل انجام شود. این گونه تصویرسازی واقع‌بینانه تر است. تنها استثنا بر این قاعده مربوط به زمانی است که ژیمناست‌ها در دیدن نتیجه مطلوب با دشواری روبه‌رویند.در این حالت ، بهتر است تصویرسازی با حرکت آهسته انجام شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">10-استفاده از دفترچه برای تصویرسازی. مهارت‌های جدید ژیمناستیک را می‌توان با درج مطلب روی کاغذ آموخت . همین اقدام در مورد تصویرسازی هم امکان‌پذیر است،به طوری که ژیمناست بتواند درباره اینکه چگونه و چه مدتی تصویرسازی کرده است اطلاعاتی در اختیار داشته باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>ایجاد اعتمادبه‌نفس</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">کسب و حفظ اعتمادبه‌نفس مستلزم مجموعه پیچیده‌ای از تعاملات نظیر روابط با پدر و مادر،دوستان و همسالان و مربیان است.سابقه موفقیت‌های گذشته و ویژگی‌های شخصیتی هم اهمیت فراوان دارد.بنابراین هر ژیمناست با توجه به اوضاع و احوال خود به اقداماتی برای برخورداری از قوت قلب و اعتمادبه‌نفس احتیاج دارد. بحث کامل درباره تمام عوامل دخیل در کسب اعتمادبه‌نفس از حوصله این بخش خارج است؛اما همین اندازه باید دانست که گفتمان مثبت با خود و تصویرسازی از عوامل اساسی در این زمینه به حساب می‌آیند. اغلب متخصصان روانشناسی ورزشی به اهمیت صحبت مثبت با خود واقف‌اند و ما در صفحات قبل ، مطالبی دراین‌باره آوردیم.به همین ترتیب ، تصویرسازی (داشتن تصویر ذهنی مثبت از توانایی‌های خود) نیز روشی مناسب برای ایجاد اعتمادبه‌نفس و داشتن روحیه بهتر است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>جدول شماره 2 تمرینات تصویرسازی ذهنی ویژه ژیمناستیک</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تصویرسازی شفاف و زنده</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید.خود را ببینید درحالی‌که وارد سالن ژیمناستیک می‌شوید و کسی در سالن نیست.در این حال،به وسیله‌ها نگاه کنید،به رنگ تشک و سایر تجهیزات نگاه کنید؛به صدای موجود در سالن گوش دهید(مثلاً صدای وزوز چراغ‌ها ، صدای ناشی از حرکتتان روی تشک و صدای تنفس‌هایتان؛نفس عمیقی بکشید و بوی فلزات داخل سالن،پلاستیک‌های روی تشک یا گچ موجود در ظرف گچ را احساس کنید؛میله‌ها را با دست لمس کنید؛دست خود را روی چوب موازنه بگذارید و چرم زیردستتان را احساس کنید.حالا چشمانتان را باز کنید..</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">کنترل تصویرسازی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید.تصور کنید که حرکت ساده‌ای انجام می‌دهید.بایستید و دست‌هایتان را بالا ببرید.وزن بدنتان را روی ساق پای سمت راست یا چپ بیندازید.دست همان سمت را روی کف سالن بگذارید.بگذارید ساق پاها از بالای بدنتان حرکت کند.حلا دست دیگرتان را روی زمین بگذارید.پاها و ساقهای کشیده شده خود را احسلس کنید.حالا پاهایتان را به زمین برسانید و دست‌هایتان را بلند کنید.دقت کنید حرکت چرخ و فلک شما همان چیزی باشد که می‌خواهید.حالا چشمانتان را باز کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تصویرسازی &nbsp;انرژی گیری</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">وقتی ژیمناست با مانع ذهنی&nbsp; و روانی روبه رو می‌شود و مثلاً نمی‌تواند به حالتی که می‌خواهد روی چوب موازنه&nbsp; قرار بگیرد ، به دست آوردن انرژی مثبت بسیار مفید است . ژیمناست به جای اینکه احساس کند که نمی‌تواند پاهایش را روی چوب موازنه به درستی حرکت دهد، می‌تواند تصور کند که ساق‌هایش قدرت فراوان دارند به هر جانبی که او بخواهد حرکت می‌کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اجرای یک حرکت با تصویرسازی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">کار را از روی یک وسیله انتخاب کنید . چشمانتان را ببندید.چند نفس عمیق بکشید و در حلت آرامیدگی قرار بگیرید. حرکت با یک وسیله را در زمان واقعی در ذهن خود تصویرسازی کنید . چشمانتان را باز کنید . می‌توانید این تمرین را با تمام وسایل انجام دهید .</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تصویرسازی در سالن ورزشی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">این با که روی چوب موازنه یا پارالل قرار گرفتید ، قبل از اینکه حرکت را انجام دهید ، لحظه‌ای در ذهن خود نحوه اجرای حرکت و میزان مهارتتان را در آن تجسم کنید. اگر مربی حرکت شما را اصلاح می‌کند ف قبل از تکرار حرکت تصور کنید که با رعایت توصیه مربی آن حرکت را انجام می‌دهید . اگر اشتباه کردید توقف کنید . حالا تصور کنید که حرکت را به درستی انجام می‌دهید . توجه داشته باشید که در خطا متوقف نشوید ؛ به جای آن بر حرکت درست تمرکز کنید . می‌توانید این تمرین را روی تمام وسایل انجام دهید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تصویرسازی مسابقه</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تصور کنید که برای مسابقه مهمی به سمت محل مسابقه گام بر می‌دارید. نورها را کاملاً روشن کرده‌اند.به کسانی که برای تماشای مسابقه آمده‌اند نگاه کنید . به سایر کسانی که قرار است با آنان مسابقه بدهید نگاه کنید. همه آن‌ها لباس‌های یک شکل پوشیده‌اند . به سمت وسیله بروید . آن را لمس و احساس کنید. حالا تصور کنید که به محوطه مسابقه می‌روید و بدن خود را روی تمام وسیله‌ها گرم می‌کنید.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>تفکر منفی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">متوقف کردن اندیشه ( منفی) و روی آوردن ژیمناست به اندیشه مثبت و نیز تصویرسازی مثبت برای برخورد با اندیشه‌های منفی موثر واقع می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند به صحبت‌هایی که تا کنون در این خصوص داشته‌ایم توجه کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>آموزش عمومی مهارت‌های ذهنی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">دو روش دیگری که در موفقیت ژیمناست‌ها موثر است ، یکی برنامه قبل از عملکرد ( مسابقه ) است و دیگری استفاده از شبیه سازی‌های مسابقه‌ای .</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-برنامه قبل از مسابقه : موضوع درباره رفتارهای برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که ژیمناست برای شرکت در مسابقه از آن‌ها مدد می‌گیرد . هر بخش از این برنامه به ورزشکار کمک می‌کند تا به ذهنیت آرمانی خود برسند و عملکردی عالی را به نمایش بگذارند . این برنامه به آن‌ها کمک می‌کند تا با مشکلات مربوط به رقابت و مسابقه روبه رو شوند. این تدابیر در صورتی موفقیت‌آمیز خواهند بود که به عادت تبدیل شوند و قبل از هر مسابقه روی آن‌ها تمرین شود. بسیاری از ژیمناست‌ها قبل از ورود به محل مسابقه این برنامه‌ها را تمرین می‌کنند. آن‌ها می‌توانند هنگام گرم کردن بدن ، قبل از شروع مسابقه ، در تمام مدت مسابقات و حتی بعد از مسابقه از این برنامه استفاده می‌کنند. به طور خلاصه ، این برنامه همانند فیلم‌نامه ، نشان می‌دهد که ژیمناست‌ها قبل از مسابقه چه اقداماتی انجام می‌دهند ، در روز مسابقه چگونه خواهند بود و چه اندیشه‌ای خواهند داشت. یا طرح ذهنی پیش از مسابقه را می‌توان با برنامه آمادگی جسمانی ( گرم کردن ) قبل از مسابقه تلفیق کرد.</span></p> Tue, 03 Dec 2013 18:02:53 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1209/ هماهنگی عصب و عضله http://varzesh.tarlog.com/post/1207/ <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>تعريف هماهنگي</strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اجراي حركت همساز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">توانايي كار درست اعضا با يكديگر</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">همكاري اعصاب و عضلات و ارگان هاي حسي ( چشم ، گوش و...)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">به هر حال، هماهنگي را جز‍‌‌ء لاينفك تمام ورزش‌ها می‌دانند كه فقدان آن ممكن است منجر به ايجاد حرکت‌های بدني ضعيف و ناقص شود. به نظر متخصصان طب ورزشي علت برخي از آسيبها بدني نظير ساييدگي و فرسودگي غضروف مفصلي حرکت‌های بدني مكرر و ناهماهنگ است. ( اصول عمومي آمادگي جسماني )</span> </p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مكانيزم هماهنگي</strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">هماهنگي روندي پيچيده دارد؛ چشم تصوير را می‌بیند و به مغز می‌فرستد؛ مغز آن را تفسير و تعبير می‌کند و بر اساس برنامه‌های حركتي موجود در حافظه حركتي ، از طریق شبكه عصبي به عضلات فرمان‌هایی می‌دهد. اين فرمان‌ها سرعت و شدت انقباض عضلات را مشخص و معين می‌کنند. هنگامي به يك عضله براي اجراي يك حركت يا مهارت فرمان انقباض می‌رسد، عضله مخالفش نيز با دريافت فرمانی دیگر به حالت شل و افتاده در می‌آید تا حركت يا مهارت به شكل موزون و هماهنگ اجرا شود. يك عضله به تنهايي نمی‌تواند حركت يا مهارت را انجام دهد؛ ليكن گروهي از عضلات با كنترل و نظارت حافظه حركتي و با كمك يكديگر می‌توانند حرکت‌ها و مهارت‌های بسيار پيچيده و ظريفي را به اجرا در بياورند. براي مثال، در ورزش‌هایی مانند ژيمناستيك، پرتاب نيزه و فوتبال در يك لحظه چند گروه عضلانی با يكديگر مهارت حركتي را انجام می‌دهند. ( عوامل آمادگي جسماني )</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;و...</span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>ماهيت هماهنگی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">هماهنگي به مجموعه از ارتباطات موزون پیام‌های عصبي و عملكردهاي عضلاني بستگي دارد به همين علت وقتي از هماهنگي در عملكردهاي ورزشي صحبت می‌شود منظور هماهنگي عصبي عضلاتي است. برای مثال در اجراي سرويس واليبال هماهنگي عصبي عضلاني باعث می‌شود تا نيرو به صورت متوالي در اندام‌ها توسعه يابد به طوري كه با انجام حركت در بالاترين نقطه دست از ناحيه آرنج باز می‌شود و سپس باخم شدن مچ و باز شدن آن حداكثر سرعت به توپ ايجاد می‌شود</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;اگر توالي نيروها صحيح نباشد حركت ناهماهنگ می‌شود. بنابراين زمان‌بندی دستگاه &nbsp;عصبي براي عملكرد عضلاني بسيار مهم است. ( آمادگي جسماني دكتر گا‌‌ئيني و رجبي )</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>عناصر هماهنگي</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">به طور كلي ، هر نوع فعاليت ورزشي به همكاري متقابل عناصر سهيم در اجراي آن حركت نياز دارد. توانايي بدني، ذهني، تكنيكي، تاكتيكي و شخصيتي عناصري هستند كه اجراهاي حركتي را به وجود می‌آورند. هماهنگ كردن همه اين عناصر با يك شيوه و در يك جا كار بسيار دشواري است؛&nbsp; براي مثال، در بازي بسكتبال بازيكن به تمرین‌هایی نياز دارد كه بتواند در طول بازي، رفت و برگشت تند و تيز انجام دهد ، پر انرژي باشد، تغيير وضعیت يا واکنش به موقع از خود نشان دهد، با ساير بازيكنان تیم خود همگام باشد و از همه مهم‌تر موقعیت‌های مختلف بازي را تشخيص دهد؛ يعني در مجموع يك توانايي كلي از خود نشان دهد. در علوم ورزشي توانايي كل سيستمهاي حركتي بدن را هماهنگي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">می‌دانند. افزايش اين هماهنگي از طريق محرک‌ها يا تمرین‌های مناسب و درست گروه‌های عضلانی درگير در مهارت حاصل می‌شود. ( آمادگي&nbsp; جسماني )</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>عوامل مؤثر بر هماهنگي</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">سن: در طي رشد هماهنگي فرد افزايش می‌یابد و قبل از بلوغ، هماهنگي فرد به بالاترين حد خود می‌رسد. تغييرات ایجادشده در دوران بلوغ تأثيرات منفي مي گذارد. بعد از آن دوباره هماهنگي افزايش می‌یابد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">جنسيت: در تمامي سنين هماهنگي زنان بيشتر از مردان است ( بر طبق نظر هتينگر در سال 1959 ، هماهنگي زنان پس از هجده سالگي حدود 10 درصد بهتر از مردان است و پس از 30 سالگي باز هم 6-7 درصد بيشتر است)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">توجه و دقت: با افزايش دقت و تمركز در اجرا و عدم توجه به عوامل نامساعد محيطي فرد حركت را با احتمال خطاي كمتري و روان‌تر می‌تواند اجرا نمايد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تمرين: كمبود و كاهش تمركز هماهنگي فرد را ضعيف نموده و فرد توانايي اجراي موزون را از دست می‌دهد. تمرين عامل مهم باقي ماندن حركات هماهنگ می‌باشد ( آمادگي جسماني از اصول تا كاربرد)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اندازه‌گیری و ارزيابي توانايي هماهنگي</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">ثبت انقباض‌های عضله به وسيله جريان الكتريسته</span>.( در سال 1980 ،پژوهشگراني نظير هيرز و بلوم اظهار داشتند كه از طريق الكتروگرافي و تحريك تله متريك می‌تواند در حين اجراي فعالیت‌های بدني نموداري از هماهنگي عصبي- عضلاني به دست آورد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">با اين روش، اطلاعاتي درباره عصب رساني، استمرار فعالیت‌های حركتي و هماهنگي عصبي- عضلاني به دست می‌آید</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">با ارزيابي اكسيژن مصرفي در حين اجراي فعاليت.</span> ( طبق نظر جانادا، با ارزيابي اكسيژن مصرفي در حين اجراي فعالیت‌های بدني می‌توان به طور غیرمستقیم ميزان هماهنگي حركات را ارزيابي كرد</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">با تهيه نمودار حركت مردمك چشم.</span><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span>&nbsp;( از اين روش در طب ورزشي و روانشناسي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">استفاده می‌شود)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">از طريق آزموني به نام اكونر.</span> ( عوامل آمادگي جسماني )</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>افزايش هماهنگي</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;1- با انجام فعالیت‌های هوازي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;2-&nbsp;&nbsp; توان‌بخشی بصري</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- طناب زدن دو نفره می‌تواند به هماهنگی فرد کمک کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">4- طناب زدن ساده</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">5- نگهداری چوب در حالت عمودی روی نقاط مختلف بدن مانند روی دست و...</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;( اصول عمومي آمادگي جسماني )</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">و در آخر هماهنگی یکی از فاکتورهایی است که یک ورزشکار برای نتیجه‌گیری کلی در مسابقه و در تمرینات به آن احتیاج دارد . علاوه بر افراد ورزشی می‌توان از افراد غیر ورزشی هم نام برد که در طول زندگی روزمره به اشکال مختلف به هماهنگی احتیاج دارند مانند رانندگی .</span></p> Tue, 03 Dec 2013 17:57:11 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1207/ مقاله ارتباط ورزش و سیاست http://varzesh.tarlog.com/post/1181/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">ارتباط ورزش و سیاست<br>جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکان‌پذیر نبوده است ....<br>واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات می‌کنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»&nbsp;<br><br>اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.&nbsp;<br><br>اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">&nbsp;و...<br><tarlogendprepost><br>از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاست‌های حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.&nbsp;<br><br>چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاش‌های فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.&nbsp;<br><br>چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین می‌کنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.&nbsp;<br><br>اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.</tarlogendprepost></font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; ">سیاست و ورزش</span><div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !<br><br>در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:<br><br>برنامه ی اول :<br>پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...<br><br>سیاست و ورزش...شعار تیم ملی به«صلح برای همه...»تغییر کرد::<br><br>همیشه شنیدیم که میگند نباید ورزش را با سیاست قاطی کرد.این دو تا هیچ جوری آبشون با هم تو یه جوب نمیره.همیشه و هر وقت که کشور های دیگه سیاست رو کمی با ورزش در هم آمیختن فریاد همه ما بالا رفته که این چه وضعشه ؟چرا سیاست رو با ورزش قاطی میکنید؟&nbsp;<br><br>و البته همیشه همه فدراسیون های جهانی اعلام کردند که قصد دارند از ورود کمترین جنبه های سیاست به ورزش جلوگیری کنند و به اصطلاح ورزش پاک رو همچنان پاک نگه دارند.&nbsp;<br><br>اما خوب همه میدونند تقریبا همه کشور های دنیا سعی میکنند ورزش رو ابزاری میدونند برای انتقال خیلی چیزها!مثل فرهنگ و هنر و قدمت و تمدن و صلح و البته معیارهای سیاسی.&nbsp;</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">اگر بگیم که الان ورزش تقریبا ابزاری تمام عیار دردست سیاست مدارهاست دروغ نگفتیم.&nbsp;<br><br>و البته ایران هم در این زمان و در این مرحله حساس سیاسی سعی داره از این جنبه به بهترین وجه استفاده و یا سو استفاده کنه!از هنگامه زمزمه های جام جهانی این اندیشه که ورزش و البته فوتبال میتونه به بهترین تریبون برای تبلیغ صلح آمیز بودن انرژی هسته ای تبدیل بشه ،در اذهان سیاست مدارها رد و بدل میشد.&nbsp;<br><br>بازی دوستانه با آلمان اولین تجربه جدی برای این امر بود.انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست.این جمله به 6 زبان زنده دنیا ترجمه و هر از چند گاهی در زیر صفحات تلویزیونی حک میشد.البته این جمله به عنوان شهار رسمی این بازی انتخاب شده بود و صد در صد بدون هماهنگی با آلمانی ها.&nbsp;<br><br>بازی های بعدی ، بازی های استقلال و پرسپولیس و تمام بازی های دوستانه و باشکوه و البته بازی های مقدماتی جام جهانی هم عرصه مناسبی بود تا این جمله به خوراک همه مردم ایران و به یک شعار ملی تبدیل بشه.&nbsp;<br><br>و این سیاست استفاده از ورزش خیلی خوب جواب داد چون دقیقا میبینیم که این شعار در دهان کودک و بزرگ قرار گرفته و یکی از جملات روزمره برای همه شده .عین تیکه های سریال های نود شبی!!!!!این مخصوص فوتبال نیست .در تمام عرصه ورزش و تورنومنت های مختلف ورزشی و البته تصمیمات وتصویبات قانونی دخول سیاست ها که گاهی هم رنگ حزب و جناح رو به همراه داره دیده میشه.&nbsp;<br><br>و حالا شعاری که قراره روی اتوبوس تیم ملی حک بشه از ستاره های پارسی به یکی از جملات مشهور رییس جمهور تبدیل شده(صلح بر پایه معنویت و عدالت برای همه!!!!!)&nbsp;<br><br>شاید عرصه ای مثل جام جهانی برای سیاست مدارهای ایران هیچ وقت پیش نیاید.شاید حالا که همه مردم دنیا کشور ایران را کشوری یاغی و بر هم زننده صلح جهانی میدانند تنها این عرصه برای سیاست ایران وجود داشته باشد تا کمی با این جمله صلح طلبانه وجهه تخریب شده ایران رو بازسازی کنند.&nbsp;<br><br>اما تمام این صحبتها چیست؟&nbsp;<br>غیر از استفاده از ورزش برای سیاسته؟&nbsp;<br>غیر از اینه که مبارزات سیاسی در عرصه دنیا رو قصد داریم به ورزش بکشونیم؟&nbsp;<br><br>بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا و البته بعضی از ایرانی های مخالف نظام در خارج از کشور پیشنهاد حذف ایران رو از جام جهانی دادند.اونها میگفتند با این کار ایران در جهان منزوی میشه و شاید روی مردمش اثر داشته باشه و....&nbsp;<br>شاید کار ایران رو بشه به نوعی توجیه کرد اما این نوع کارها مسلما سیاسی کردن ورزشه.هرچند که فیفا زیر بار این حرف نرفت و گفت مباحث سیاسی رو قاطی ورزش نکنید اما حرکت برای این نوع کارها نشون دهنده اینه که دنیا به شدت مستعد استفاده از ورزش در مصالح سیاسته!&nbsp;<br><br>شاید واقعا ایران و سیاسیون ایران رو نشه برای این که همیشه از ورزش به نفع سیاست بهره برداری کردند سرزنش کرد چون این رسمیه که در همه دنیاست.&nbsp;<br><br>شاید نشه به ایران خرده گرفت که با این تبلیغات سیاسی همراه با فوتبال زمینه حذف تیم ملی و یا اقدامات مشابه رودارند در دنیا تشدید میکنند چون مسلما اگر ایران این کار رو نکنند یک قدم از حریف های سیاسی خودشون عقب هستند.چون آنها ساکت نمیشینند.&nbsp;</font></span></div><div><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">اما میشه از سیاست مدار های ایرانی خواست حد اقل ورزش و فوتبال رو برای سیاست ضبح نکنید.میشه از اونها درخواست کرد ورزش رو جایی برای تبلیغ سیاست های جناحی و حزبی نکنند.میشه از اونها خواست ورزش رو به نفع گروه خودشون مصادره نکنند .&nbsp;<br><br>میشه از اونها خواست ورزش رو سالم نگه دارند.<br><br>تأثير متقابل‌ فرهنگ‌ و ورزش‌<br>هر مقوله‌اي‌ را كه‌ انسان‌ به‌ ذهن‌ مي‌آورد و جزء قضاياي‌ ذهني‌ است‌ و يا در عالم‌ خارج‌ مصداق‌ پيدا مي‌كند، همراه‌ او، فرهنگ‌ آن‌ به‌ ذهن‌ مي‌آيد. فرهنگ‌ لازمة‌ لاينفك‌ هر پديده‌ و مقوله‌اي‌ است، مثلاً‌ وقتي‌ تجارت‌ و اقتصاد را به‌ ذهن‌ مي‌آوريم‌ و يا در خارج‌ بدان‌ اشتغال‌ داريم‌ قطعاً‌ فرهنگ‌ تجارت‌ و يا اقتصاد را بايد بدانيم‌ و يا لااقل‌ فرهنگ‌ متداول‌ و رايج‌ آن‌ مقوله‌ و به‌ عبارت‌ ديگر، فرهنگ‌ عمومي‌ آن‌ را بدانيم‌ تا در ميان‌ تجار و اقتصاددانان‌ داراي‌ ارزش‌ باشيم‌ والا‌ از مقوله‌ اقتصاد و تجارت‌ بيرونيم‌ و يا لااقل‌ اقتصاددان‌ و يا تاجر موفقي‌ نيستيم. لذا فرهنگ‌ در تمام‌ مقوله‌ها و پديده‌هاي‌ عبادي‌ و معاملي‌ وجود دارد. مثل‌ فرهنگ‌ نماز، فرهنگ‌ عبادت، فرهنگ‌ تجارت، فرهنگ‌ ورزش‌ و... ما در اين‌ مقاله‌ بر آن‌ هستيم‌ تا فرهنگ‌ ورزش‌ و خاستگاه‌ و مباني‌ ورزش‌ را به‌ نقد و تحليل‌ بكشيم. نخست‌ از آن‌جا كه‌ دين‌ اسلام‌ دين‌ مقدس‌ و آسماني‌ است‌ و براي‌ هدايت‌ بشر آمده‌ است، تمام‌ آداب‌ و رسوم‌ و فرهنگ‌ اجتماع‌ را به‌ هم‌ نريخته‌ است، بلكه‌ فرهنگ‌هايي‌ كه‌ در ميان‌ مردم‌ متداول‌ بوده‌ و با هدف‌ دين‌ سازگاري‌ داشته‌ و يا مي‌توانست‌ با اندك‌ تغييري‌ آن‌ را در خدمت‌ دين‌ قرار داد، اسلام‌ آن‌ را تقويت‌ و ترويج‌ نموده‌ است؛ لذا ورزش‌ يك‌ مقوله‌اي‌ بوده‌ كه‌ با سكناگزيدن‌ بشر در روي‌ زمين‌ وجود داشته‌ و ممكن‌ است‌ با اين‌ روش‌ جديد و پيچيده‌ امروزين‌ نبوده، ولي‌ به‌ شكل‌ ابتدايي‌ وجود داشته‌ و اسلام‌ به‌ آن‌ جهت‌ بخشيده‌ و آن‌ را در خدمت‌ دين‌ قرار داده‌ است.<br><br>تعليم‌ و تربيت‌ در حقيقت‌ با پيدايش‌ و سكنا گزيدن‌ بشر در روي‌ زمين‌ آغاز شده‌ است. خاك، سنگ، كوه، تپه، دريا، جنگل، جويبار و ديگر مظاهر طبيعت‌ و نيز خود زندگي‌ و نيازهاي‌ آن، نخستين‌ كتاب‌هاي‌ درسي‌ بشر بوده‌اند. از قديم‌ترين‌ روزگاران‌ و حتي‌ پيش‌ از پيدايش‌ خط، نياز به‌ تأمين‌ خوراك‌ و پوشاك‌ از راه‌ شكار حيوانات‌ و احتياج‌ به‌ كسب‌ توانايي‌ براي‌ مقابله‌ با خطرهاي‌ طبيعي‌ و دشمنان‌ گوناگون، جوامع‌ كهن‌ بشري‌ را واداشته‌ بود كه‌ به‌ امر تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ بعنوان‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ امور زندگي‌ توجه‌ نمايند و اين‌ حقيقت‌ را دريابند كه‌ قدرت، استقامت، مهارت‌ و سرعت‌ را كه‌ در زندگي‌ انسان‌ها از اهميتي‌ برخوردار است، مي‌توان‌ با بهره‌گيري‌ از تمرين‌ها و فعاليت‌هاي‌ جسماني‌ تا حد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ تقويت‌ كرد.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">همراه‌ با خلقت‌ انسان‌ و دست‌ و پنجه‌ نرم‌ كردن‌ او با زندگي، خصوصاً‌ انسان‌هاي‌ اوليه‌ كه‌ در درون‌ غار زندگي‌ مي‌كردند، ورزيدگي‌ و تربيت‌ بدن‌ براي‌ آنان‌ داراي‌ اهميت‌ فوق‌ العاده‌ بوده‌ و تا به‌ امروز كه‌ تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ يكي‌ از اصول‌ مسلم‌ زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و حتي‌ براي‌ حكومت‌ها و دولت‌ها درآمده‌ است.&nbsp;</span></font></div><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br>امروزه‌ دانشمندان، ورزش‌ را نه‌ تنها براي‌ پرورش‌ تن‌ يك‌ اصل‌ قرار داده‌اند، بلكه‌ به‌ صورت‌ يك‌ اهرم‌ قدرت‌ و سياست‌ براي‌ جوامع‌ بين‌المللي‌ مطرح‌ كرده‌اند. انسان‌شناسان‌ در قرون‌ گذشته‌ از انسان‌ بعنوان‌ هومواركتوس‌ (انسان‌ مستوي‌القامه) و هوموفابريگوس‌ (انسان‌ ابزارساز) و هوموپوليتيكوس‌ (انسان‌ سياست‌ورز) سخن‌ گفته‌اند. امروزه‌ از انسان‌ بعنوان‌ هومورليجيوسرس‌ (انسان‌ دين‌ورز) سخن‌ گفته‌اند؛ چرا كه‌ بر وفق‌ جديدترين‌ پژوهش‌هاي‌ جامعه‌شناختي‌ چه‌ در آفريقاي‌ جنوبي‌ و مكزيك‌ و چه‌ در ايرلند و آمريكا، بيش‌ از نود و شش‌ درصد انسان‌ها به‌ وجود خدا ايمان‌ دارند و همين‌ واقعيت، نظريه‌اي‌ را كه‌ مدعي‌ بود با پيشرفت‌ اجتماعي‌ و افزايش‌ رفاه‌ مادي، دين‌ و انديشه‌ ديني‌ انحطاط‌ مي‌يابد، ابطال‌ مي‌كند(1). مؤ‌يد ديگر براي‌ دين‌ورز بودن‌ سرشتي‌ انسان، اين‌كه‌ محققان‌ هيچ‌ قومي‌ از اقوام‌ بشري‌ را نيافته‌اند كه‌ ديندار يا به‌ هر حال‌ صاحب‌ نوعي‌ دين‌ نبوده‌ باشند.(2)<br><br>‌1- تاريخچه‌ كلي‌ ورزش‌&nbsp;<br>تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ برابر با پيدايش‌ انسان‌ و حيات‌ اوست. طبق‌ قانون‌ طبيعت، هر جانداري‌ در سايه‌ حركت‌ و جنبش‌ زنده‌ مي‌ماند و انسان‌ نيز مستثنا از اين‌ قاعده‌ نيست، بلكه‌ متحرك‌ترين‌ جانداران‌ مي‌باشد.<br><br>اگر انجام‌ كليه‌ حركات‌ اعضاي‌ بدن‌ را در سلامت‌ مؤ‌ثر بدانيم‌ و هر حركت‌ را كه‌ موجب‌ سلامتي‌ مي‌شود يك‌ نوع‌ ورزش‌ بدانيم، بايد اين‌ امر را بپذيريم‌ كه‌ ورزش‌ با حيات‌ بشر توأم‌ بوده‌ و براي‌ پيدايش‌ ورزش‌ نمي‌توان‌ تاريخ‌ دقيقي‌ مشخص‌ كرد، زيرا انسان‌ در بدو تولد خويش‌ حيوان‌ بالفعل‌ است‌ و انسان‌ بالقوه. يعني‌ جسم‌ و بدنش‌ مقدم‌ بر شخصيت‌ اوست؛ لذا براي‌ تأمين‌ زندگاني‌ خويش‌ نياز به‌ حركات‌ مختلف‌ اعضاي‌ بدن‌ داشته‌ و تا آخرين‌ لحظات‌ زندگي‌ مجبور به‌ انجام‌ حركات‌ لازم‌ بوده‌ است. بنابراين‌ بايد گفت‌ ورزش‌ با انسان‌ خلق‌ شده‌ و با زمان‌ تكميل‌ خواهد شد.<br><br>انسان‌ در دورانهاي‌ اوليه‌ زندگاني‌ براي‌ تهيه‌ و تأمين‌ معاش‌ خود مجبور به‌ زد و خورد با حيوانات‌ وحشي‌ بوده‌ است‌ و براي‌ حفظ‌ خود از سرما و گرما در غارها و بيشه‌ها زندگي‌ كند. اين‌ حركات‌ و زد و خوردها و تلاشي‌ كه‌ براي‌ نيل‌ به‌ مقصود، يعني‌ تأمين‌ زندگي‌ انجام‌ مي‌شده‌ و انسان‌ اوليه‌ به‌ آن‌ مبادرت‌ نموده، يك‌ ورزش‌ طبيعي‌ به‌ شمار مي‌رود. پس‌ به‌ تمام‌ كارهايي‌ كه‌ باعث‌ به‌ حركت‌ درآوردن‌ اعضا مي‌شود و در بدن‌ فعاليت‌ و حرارت‌ و قدرت‌ ايجاد مي‌كند مي‌توان‌ ورزش‌ گفت. البته‌ نبايد تربيت‌ بدني‌ را با ورزش‌ طبيعي‌ اشتباه‌ گرفت؛ به‌ حركاتي‌ كه‌ در وجود بشر (جسمي‌ و فكري) خستگي‌ توليد مي‌كند و آن‌ عمليات‌ تحت‌ اصول‌ و قواعد معين‌ براي‌ قسمتي‌ از بدن‌ يا تمام‌ آن‌ و براي‌ احتياج‌ و منظور خاص‌ اجرا مي‌شود، تربيت‌ بدني‌ گفته‌ مي‌شود. حضرت‌ علي7 مي‌فرمايد: بزرگترين‌ تفريح‌ و ورزش، كار است‌ (يعني‌ فعاليت‌ بدني).&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">پس‌ تعليم‌ و تربيت‌ بدني‌ و ورزش‌ با پيدايش‌ بشر و سكنا گزيدن‌ بشر در روي‌ زمين‌ آغاز شده‌ است. خاك، سنگ، كوه، تپه، دريا، جنگل، جويبار و ديگر مظاهر طبيعت‌ و نيز خود زندگي‌ و نيازهاي‌ آن، نخستين‌ كتابهاي‌ درسي‌ نوع‌ بشر بوده‌اند.(3)<br><br>از قديم‌ترين‌ روزگاران‌ و حتي‌ پيش‌ از پيدايش‌ خط، نياز به‌ تأمين‌ خوراك‌ و پوشاك‌ از راه‌ شكار حيوانات‌ و احتياج‌ به‌ كسب‌ توانايي‌ براي‌ مقابله‌ با خطرهاي‌ طبيعي‌ و دشمنان‌ گوناگون، جوامع‌ كهن‌ بشري‌ را واداشته‌ بود كه‌ به‌ امر تربيت‌ بدني، بعنوان‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ امور زندگي‌ توجه‌ نمايند و اين‌ حقيقت‌ را دريابند كه‌ قدرت، استقامت‌ و سرعت‌ را كه‌ در زندگي‌ انسان‌ها از اهميتي‌ برخوردار است، مي‌توان‌ با بهره‌گيري‌ از تمرين‌ها و فعاليت‌هاي‌ جسماني‌ تا حد‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ تقويت‌ كرد.(4)<br><br>وقتي‌ با گذشت‌ زمان، حكومت‌ و دولت‌ ولو به‌ صورت‌ اوليه‌ تشكيل‌ شد دولتها براي‌ حفظ‌ و يا گسترش‌ مرزها نيازمند قدرت‌ و بازوان‌ قوي‌ بودند كه‌ متناسب‌ با آن‌ زمان‌ در جنگ‌ پيروز شوند و به‌ اهداف‌ خود دست‌ يابند.<br>ويل‌ دورانت، مورخ‌ مشهور، در اين‌ باره‌ مي‌نويسد:&nbsp;<br><br>«از ضروريات‌ دولت‌ها و تأكيد بر روي‌ حفظ‌ نيروي‌ جسماني، پيروزمندي‌ در جنگ‌هايي‌ بوده‌ است‌ كه‌ متكي‌ بر قدرت‌ بدني‌ و نيرومندي‌ جسماني‌ بوده‌ است‌ و نيرومندي‌ و مهارت‌ بدني، حاصل‌ نخواهد شد مگر در ورزش‌هايي‌ كه‌ (در بازي‌هاي‌ المپيك) مقرر گرديده‌ است.»5<br><br>و بزرگترين‌ هدفهاي‌ تربيت‌ بدني‌ در اجتماعات‌ اوليه‌ عبارت‌ بودند از:&nbsp;<br>1- تكامل‌ و توسعه‌ استعدادهاي‌ جسماني<br>2- ايجاد گروههايي‌ براي‌ بهتر زيستن<br>3- ايجاد سرگرمي.&nbsp;<br><br>در پژوهش‌هايي‌ كه‌ بر روي‌ زندگي‌ انسان‌هاي‌ نخستين‌ و عادات‌ آنها انجام‌ شده‌ است‌ معلوم‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ عادات‌ و رسوم‌ اغلب‌ در مراسم‌ مذهبي‌ و معتقدات‌ ديني‌ ظاهر گشته‌ است.&nbsp;</span></font><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">2- تاريخچه‌ ورزش‌ در ايران‌&nbsp;<br><br>در ايران‌ به‌ معناي‌ قديم‌ آن، ورزش‌ پهلواني‌ و رزمي‌ و وزنه‌برداري‌ براي‌ شركت‌ در جنگ‌ معمول‌ بوده، همانطور كه‌ حكيم‌ ابوالقاسم‌ فردوسي‌ در رابطه‌ با پهلواني‌ و جنگ‌آوري‌ رستم‌ و سهراب‌ و كشتي‌ پهلواني‌ دو پهلوان‌ پدر و پسر يعني‌ رستم‌ و سهراب‌ بيان‌ مي‌كند و حتي‌ حضور زنان‌ پهلوان‌ در شاهنامه‌ فردوسي‌ مي‌درخشد، حركت‌ و حضور گردآفريد بعنوان‌ يك‌ زن‌ قهرمان‌ و پهلوان‌ در جنگ، نشان‌ از روحيه‌ ايرانيان‌ براي‌ تربيت‌بدني‌ و كاركرد آن‌ در ميان‌ نبرد و جنگ‌ با غير ايرانيان‌ بود.&nbsp;<br><br>در ميان‌ كشورهاي‌ مشرق‌ زمين‌ بايد گفت‌ ايران، كشوري‌ بود كه‌ به‌ تعليم‌ و تربيت‌ بدني‌ و سلامتي‌ تن‌ و روان‌ اهميت‌ خاصي‌ قايل‌ بود، در اين‌ باره‌ هرودوت، مورخ‌ شهير يوناني، مي‌نويسد:&nbsp;<br><br>ايرانيان‌ از پنج‌ سالگي‌ تا بيست‌ سالگي‌ سه‌ چيز را مي‌آموختند:&nbsp;<br><br>1- سواري‌&nbsp;<br>2- تيروكمان‌&nbsp;<br>3- راستگويي<br><br>جوانان‌ تمرينات‌ روزانه‌ را از طلوع‌ آفتاب‌ با دويدن‌ و پرتاب‌ سنگ‌ و پرتاب‌ نيزه‌ آغاز مي‌كردند و از جمله‌ تمرينات‌ معمولشان، ساختن‌ با جيرة‌ اندك‌ و تحمل‌ گرماي‌ بسيار و پياده‌روي‌هاي‌ طولاني‌ وعبور از رودخانه‌ بدون‌تر شدن‌ سلاح‌ها و خواب‌ در هواي‌ آزاد بود. سواري‌ و شكار نيز دو فعاليت‌ معمول‌ و رايج‌ بود و جستن‌ بر روي‌ اسب‌ و فروپريدن‌ از روي‌ آن‌ در حال‌ دويدن‌ و بطور كلي‌ سرعت‌ و چالاكي‌ از ويژگي‌هاي‌ سواركاران‌ سواره‌نظام‌ ايران‌ بود.(6)<br><br>هنستين، مورخ‌ ديگر يوناني، مي‌نويسد:&nbsp;<br>پارت‌ها جنگ‌ و شكار را دوست‌ داشتند. اين‌ قوم‌ از دوران‌ طفوليت‌ تا به‌ هنگام‌ كهولت‌ هميشه‌ با ورزش‌ و تمرينات‌ سخت‌ جنگي‌ و شكار بار آمده‌ بودند.&nbsp;<br><br>بعد از رحلت‌ پيامبر اسلام9 خصوصاً‌ در زمان‌ حكومتهاي‌ جبار بني‌اميه‌ و بني‌عباس‌ در بلاد اسلامي، خصوصاً‌ در ايران‌ اسلامي، پرداختن‌ به‌ تربيت‌بدني‌ و ورزش‌ بيشتر در سه‌ جمعيت‌ (فتيان، عياران، شطاران) مشاهده‌ مي‌شود.&nbsp;<br><br>‌الف) فتيان<br>فتوت‌ در لغت‌ از لفظ‌ «فتي» گرفته‌ شد و به‌ معني‌ مردي‌ و مردانگي‌ آمده‌ است‌ و فتيان‌ يا جوانمردان‌ از زمان‌هاي‌ بسيار قديم‌ حتي‌ پيش‌ از ظهور اسلام‌ زيست‌ مي‌كردند و پس‌ از گسترش‌ اسلام‌ از فرهنگ‌ غني‌ اسلام‌ و تشيع‌ سود جستند و به‌ فتوت‌ و جوانمردي‌ جهتي‌ صحيح‌ داده‌ و شهرت‌ پهلواني‌ و خصال‌ انساني‌ آنها زبانزد خاص‌ و عام‌ شد. در قرآن‌ كريم‌ در سه‌ مورد از جوانمردي‌ با لفظ‌ فتي‌ ذكر به‌ ميان‌ آمده‌ است. يكي، در مورد حضرت‌ ابراهيم7 و ديگري، در حق‌ حضرت‌ يوسف7 و سومي، درباره‌ اصحاب‌ كهف‌ مي‌باشد. از آن‌جا كه‌ ابراهيم7 نفس‌ و مال‌ و فرزند خود را به‌ ترتيب‌ فداي‌ محبت‌ حق‌ تعالي‌ و قرباني‌ فرمان‌ دوست‌ كرد، او را جوانمرد و فتي‌ خواند.&nbsp;<br><br>حضرت‌ يوسف7 را از آن‌ جهت‌ جوانمرد گويند كه‌ گناه‌ برادران‌ را به‌ روي‌ ايشان‌ نياورد.&nbsp;<br><br>و بالاخره‌ قرآن‌ مجيد اصحاب‌ كهف‌ را به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ روي‌ به‌ حق‌ آوردند و پشت‌ بر اهل‌ و مال‌ و اقارب‌ كردند و از لذات‌ دنيوي‌ دست‌ كشيده‌اند و توجه‌ به‌ رحمت‌ خداوندي‌ كرده‌اند جوانمرد خواند. اخبار و روايات‌ درباره‌ فتوت‌ و جوانمردي‌ فراوان‌ است، چنانچه‌ صاحب‌ فتوت‌ و كرامت، حضرت‌ علي7 اركان‌ فتوت‌ را چهار اصل‌ دانسته:&nbsp;<br><br>1- عفو كردن‌ با توانايي‌&nbsp;<br>2- بردباري‌ در وقت‌ خشم‌&nbsp;<br>3- نيك‌انديشي‌ با دشمن‌&nbsp;<br>4- ايثار كردن‌ با وجود احتياج</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">نمونه‌ و سمبل‌ فتيان، شخص‌ عزيز و بزرگوار حضرت‌ علي7 مرد حق‌ و عدالت، دشمن‌ ستمگران‌ و ياور حق‌پرستان، صاحب‌ درياي‌ بي‌كران‌ فتوت‌ بود. جوانمردي، دليري، حق‌طلبي، بي‌باكي‌ و سخاوت‌ او زبانزد همه‌ قرار گرفت‌ و از آن‌جا كه‌ حضرت‌ فضايل‌ و خصايل‌ انبيا و اوليا را در خود جمع‌ داشته‌ و در عين‌ حال‌ تواضع‌ و فروتني‌ را سرلوحه‌ زندگي‌ اجتماعي‌ و روابط‌ انساني‌ خويش‌ قرار داده‌ بودند او را بزرگترين‌ پهلوان‌ فتي‌ جهان‌ ناميدند.&nbsp;<br><br>در بعضي‌ روايات‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه: روزي‌ رسول‌ اكرم9 با جمعي‌ از اصحاب‌ نشسته‌ بود و سائلي‌ از آن‌ جمع‌ مي‌گذشت‌ كه‌ درخواست‌ ياري‌ كرد. پيامبر گرامي‌ روي‌ به‌ ياران‌ كردند و فرمودند: با وي‌ جوانمردي‌ كنيد. علي7 بلافاصله‌ برخاست‌ و رفت‌ به‌ همراه‌ يك‌ دينار و پنج‌ درهم‌ و يك‌ قرص‌ نان‌ بازگشت. حضرت‌ رسول‌ اكرم9 فرمودند: يا علي‌ موضوع‌ چيست؟&nbsp;<br><br>علي7 در پاسخ‌ گفتند: چون‌ طلب‌ كمك‌ فقير را شنيدم‌ بر دلم‌ گذشت‌ كه‌ او را قرص‌ ناني‌ دهم، باز در دلم‌ آمد كه‌ پنج‌ درهم‌ به‌ وي‌ بپردازم‌ و در مرتبه‌ سوم‌ به‌ خاطرم‌ رسيد كه‌ يك‌ دينار به‌ او بدهم. اكنون‌ روا نداشتم‌ آنچه‌ را كه‌ برخاطرم‌ آمد و بر دلم‌ نشست‌ عمل‌ نكنم.&nbsp;<br><br>رسول‌ گرامي‌ اسلام9 در اين‌جا فرمودند: «لافتي‌ الا علي»، يعني‌ جوانمردي‌ جز علي‌ نيست.<br><br>چنانچه‌ سعدي‌ شيرازي‌ در فتوت‌ مولا چنين‌ گفته‌ است:&nbsp;<br>جوان‌ مرد باش‌ دو گيتي‌ تراست‌ دو گيتي‌ بود بر جوانمرد راست‌&nbsp;<br>جوان‌ مرد اگر راست‌ خواهي‌ ولي‌ است‌ كرم‌ پيشه‌ شاه‌ مردان‌ علي‌ است‌&nbsp;<br>و حضرت‌ امير7 سمبل‌ فتوت‌ مي‌فرمايد: اصل‌ فتوت، وفا و راستگويي‌ و امنيت‌ و سخا و فروتني‌ و نصيحت‌ و هدايت‌ و توبه‌ است.&nbsp;</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">قدرت‌ پهلواني‌ در ايران‌<br><br>در ايران، اهل‌ فتوت‌ به‌ خاندان‌ نبوت‌ و امامت‌ و خصوصاً‌ حضرت‌ علي7 گراييدند و قدرت‌ جسمي‌ و فكري‌ و وارستگي‌ و صميميت‌ و حق‌طلبي‌ و فروتني‌ و بي‌باكي‌ و سخاوت‌ و جوانمردي‌ علي7 را بزرگترين‌ سرمشق‌ فعاليت‌ها و اعتقادات‌ خود قرار دادند و به‌ نام‌ او تولي‌ جستند. لذا آيين‌ پهلواني‌ در ايران‌ از مذهب‌ شيعه‌ الهام‌ گرفت‌ و اخوت‌ و فتوت‌ نشأت‌ گرفته‌ از تشيع‌ مروج‌ حق‌ امامت‌ حضرت‌ علي7 مي‌گردد.&nbsp;<br><br>ايرانيان‌ با شعار دفاع‌ از حق‌ خاندان‌ علي7 بر ضد خلفاي‌ جابر بني‌اميه‌ و بني‌عباس‌ قيام‌ مي‌كنند و در لواي‌ مذهب‌ شيعه‌ به‌ آيين‌ پهلواني‌ و عياري‌ درمي‌آيند. كسوت‌ اخوت‌ و فتوت‌ موجب‌ ترويج‌ مذهب‌ شيعه‌ شده‌ و در اين‌ راه‌ براي‌ توان‌ روح‌ و تحكيم‌ مبارزات‌ با قدرت‌ها از فعاليتهاي‌ ورزشي‌ كمك‌ مي‌گرفتند و به‌ اين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ كسوت‌ دلاوري‌ و پهلواني‌ ايرانيان‌ در فرهنگ‌ اسلامي‌ تبديل‌ به‌ فتوت‌ و عياري‌ مي‌گردد. و همين‌ عوامل‌ بعدها زورخانه‌ و ورزش‌ پهلواني‌ را در ايران‌ پايه‌ريزي‌ نموده‌ كه‌ در فصول‌ آينده‌ پيرامون‌ زورخانه‌ بحث‌ خواهيم‌ كرد.&nbsp;<br><br>‌ب) عياران‌&nbsp;<br>در حاشيه‌ كتاب‌ تاريخ‌ ملك‌ الشعراي‌ بهار چنين‌ آمده‌ است‌ كه: عرب‌ اشخاص‌ كاري‌ و جلد و هوشيار را كه‌ در هنگام‌ غوغاها خودنمايي‌ كرده‌ و يا در جنگها جلدي‌ و فراست‌ به‌ خرج‌ داده‌اند، عيار ناميده‌ است.&nbsp;<br><br><br>از تواريخ‌ بر مي‌آيد كه‌ در زمان‌ بني‌عباس، عياران‌ در خراسان‌ و بغداد فزوني‌ گرفتند مخصوصاً‌ در سيستان‌ و نيشابور فعاليت‌ آنها دامنه‌ و وسعت‌ بيشتري‌ پيدا كرد. اينان‌ در هر شهري‌ براي‌ خود رييس‌ انتخاب‌ مي‌كردند و او را سرهنگ‌ مي‌ناميدند. گاهي‌ در يك‌ شهر تشكيلات‌ عياران‌ داراي‌ چند هزار عيار مي‌گشت. آنها از مردان‌ غيور اين‌ مرز و بوم‌ بودند كه‌ در راه‌ جهاد با خلفاي‌ بني‌اميه‌ و بني‌عباس‌ پيوسته‌ مراقب‌ حال‌ فقرا و ضعفا بودند. اگر حكومت‌ و زورگويان‌ حقوق‌ فرد يا افرادي‌ را غصب‌ مي‌نمودند و در كمك‌ به‌ مستمندان‌ قصور مي‌كردند ايشان‌ ابتدا آنان‌ را به‌ اعاده‌ حق‌ مردم‌ دعوت‌ مي‌كردند و چنانچه‌ به‌ اين‌ تذكر بي‌اعتنايي‌ مي‌نمودند عياران‌ به‌ زور وجوه‌ سنگيني‌ را از آنها دريافت‌ كرده‌ و همه‌ را بين‌ فقرا تقسيم‌ مي‌كردند.&nbsp;<br><br>عياران‌ پرشور و شجاع‌ در مراكز قيام‌ خود دفاع‌ از خاندان‌ نبوت‌ و امامت‌ را شعار مبارزه‌ خود قرار داده‌ بودند و به‌ پيروي‌ از مكتب‌ اميرالمؤ‌منين7 و اعتقاد پاك‌ شيعه‌ به‌ شدت‌ با دشمنان‌ مي‌جنگيدند.&nbsp;</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">در قابوسنامه‌ عنصر المعالي‌ در وصف‌ عياران‌ چنين‌ آمده‌ است:<br><br>جوانمردترين‌ عياران‌ آن‌ بود كه‌ او را چند هنر بود. به‌ هر كاري‌ بردبار باشد. دلير و مردانه‌ بود. به‌ كس‌ زيان‌ نكند. پاك‌دل‌ پاك‌سرشت‌ باشد. به‌ عهد خود وفا كند. نقش‌ عياران‌ ايران‌ و دلاوري‌ها و هوشمندي‌ها و فداكاري‌هاي‌ فوق‌العاده‌ آنان‌ حيرت‌انگيز مي‌باشد.&nbsp;<br><br>‌ج) شطاران‌&nbsp;<br>در فرهنگ‌ عرب‌ به‌ معناي‌ كثيرالتردد به‌ كار رفته‌ است‌ كه‌ حرفه‌ اصلي‌ آنها راهپيمايي‌ يا دويدن‌ در مسافتهاي‌ طولاني‌ بوده‌ است. از اين‌ جهت‌ گروهي‌ شطاران‌ را دوندگان‌ حرفه‌اي‌ دنياي‌ قديم‌ مي‌دانند.&nbsp;<br><br>شطاران، تقوا و صداقت‌ و امانت‌ و جوانمردي‌ را به‌ مثابه‌ عياران‌ زنده‌ نگه‌ مي‌داشتند. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌ ايران‌ تا قرن‌ ششم‌ هجري‌ در دو جمعيت‌ فتيان‌ و عياران‌ اهميت‌ بيشتري‌ داشت.&nbsp;<br><br>شطاران‌ نيز به‌ اين‌ فعاليت‌ مي‌پرداختند. زورخانه‌ بعنوان‌ يك‌ هسته‌ مقاومت‌ و انسجام‌ دهنده‌ بود كه‌ در آن‌ عمليات‌ ورزشي‌ انجام‌ مي‌دادند. ارسال‌ نامه‌ها و پيامهاي‌ سر‌ي‌ نظامي‌ بوسيله‌ شطاران‌ از شهري‌ به‌ شهري‌ انجام‌ مي‌گرفت. آنان‌ نقشه‌ها و پيامهاي‌ جنگي‌ و... را در حال‌ دويدن‌ به‌ مقصد مورد نظر مي‌رساندند.&nbsp;<br><br>«اَلمؤ‌مِنُ‌ القَوِ‌يُّ‌ خَيرٌ‌ وَ‌ اَحَبُّ‌ مِنَ‌ المُؤ‌مِنِ‌ الضَّعيفِ»&nbsp;<br>شخص‌ با ايمان‌ قوي‌ و نيرومند، از شخص‌ با ايمان‌ ضعيف‌ بهتر و دوست‌داشتني‌تراست.<br><br>مسأله‌ توجه‌ به‌ پرورش‌ تن‌ و ورزش‌ در دنياي‌ پيچيده، امروز به‌ صورتي‌ فراگير شده‌ است‌ كه‌ كمتر جامعه‌ يا ملتي‌ را مي‌توان‌ پيدا كرد، در امور ورزش‌ و پرورش‌ تن‌ دلارها خرج‌ نكند و شايد بتوان‌ ادعا كرد كه‌ بيش‌ از نيمي‌ از جمعيت‌ جهان‌ به‌ عناوين‌ مختلف‌ با آن‌ سروكار دارند. برخي‌ از مردم‌ ورزشكار حرفه‌اي‌اند و گروهي‌ ورزشكار آماتور، برخي‌ طرفدار و ورزش‌دوست‌ هستند و براي‌ ديدن‌ مسابقات‌ ورزشي‌ حاضرند وقت‌ها صرف‌ كنند و پول‌ها خرج‌ كنند. به‌ همين‌ دليل‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها براي‌ آن‌ تدارك‌ ديده‌اند و اسلام‌ كه‌ دين‌ زنده‌ و پويا مي‌باشد، در اين‌ امر مهم‌ توجه‌ ويژه‌اي‌ داشته‌ است.<br><br>مسأله‌ توجه‌ به‌ پرورش‌ تن‌ در اسلام‌ و تعبيري‌ كه‌ در قرآن‌ در زمينه‌ داستان‌ طالوت، وقتي‌ كه‌ بعنوان‌ فرمانرواي‌ مردم‌ انتخاب‌ مي‌گردد و از سوي‌ بعضي‌ كم‌خردان‌ مورد انتقاد و اعتراض‌ قرار مي‌گيرد، پيامبر قوم‌ در توجيه‌ انتخاب‌ طالوت‌ مي‌فرمايد: او داراي‌ دو خصلت‌ خوب‌ است؛ يكي، آگاهي‌ و علم‌ و دومي، توانايي‌ جسمي. مي‌بينيم‌ كه‌ نيرومندي‌ جسمي‌ و بدني‌ در كنار نيرومندي‌ فكري‌ و روحي‌ و آگاهي‌ مطرح‌ گرديد:<br><br>«اِنَّ‌ اَ‌ اصطَفيهُ‌ عَلَيكُم‌ وَ‌ زادَهُ‌ بَسطَةً‌ فِي‌ العِلمِ‌ وَ‌ الجِسمِ»&nbsp;<br>خداوند او را بر شما برگزيده‌ و علم‌ و (قدرت) جسم‌ او را وسعت‌ بخشيده‌ است.</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">اصولاً‌ با ديدي‌ كه‌ اسلام‌ مترقي‌ در مورد انسان‌ دارد و او را داراي‌ ابعاد مختلف‌ وجود مي‌داند و تكامل‌ و رشد انسان‌ را بواسطة‌ وجود تن‌ او مي‌داند و اين‌ حقيقت‌ در روايتي‌ از لسان‌ پيامبر گرامي‌ اسلام‌ به‌ صراحت‌ آمده‌ است:<br>«اِنَّ‌ اَ‌ عَزَوَجَل: رَكَّبَ‌ فِي‌الملائكةِ‌ عقلاً‌ بلا‌ شهوة‌ وَ‌ رَكَّبَ‌ فِي‌البهائمِ‌ شهوةً‌ بلا‌عقل‌ ِ‌و ركَّبَ‌ فِي‌ بني‌آدمِ‌ كِلِيهِما وَ‌ مَن‌ غَلَبَ‌ عقلُهُ‌ شهوتَهُ‌ فَهُوَ‌ خَيرٌ‌ مِنَ‌ الملائكةِ‌ وَ‌ مَن‌ غَلَبت‌ شهوتُهُ‌ عقلُهُ‌ فَهُوَ‌ شَرُّ‌ مِنَ‌ البهائم»<br><br>رسول‌ عزيز اسلام‌ مي‌فرمايد: خداوند سه‌ نوع‌ موجود در جهان‌ خلق‌ كرده‌ و حصر نيز حصر عقلي‌ مي‌باشد، يعني‌ قسم‌ چهارمي‌ در جهان‌ موجود نمي‌باشد:<br><br>ملائكه‌ را بدون‌ شهوت‌ خلق‌ كرده‌ و بهائم‌ را همراه‌ با شهوت‌ و انسان‌ را تركيبي‌ از شهوت‌ و عقل‌ -(ملائكه‌ و بهائم)- اگر عقل‌ انسان‌ بر شهوت‌ و تن‌ و جسم‌ او غالب‌ شود او بهتر از ملائكه‌ است‌ و اگر بر عكس، تن‌ و جسم‌ و شهوت‌ بر عقل‌ غالب‌ شود چنين‌ كسي‌ از بهائم‌ پست‌تر مي‌شود.<br><br>تكامل‌ و حركت‌ در فرشته‌ها و ملائكه‌ وجود ندارد، چون‌ تك‌ بعدي‌ هستند. از اول‌ كه‌ خلق‌ شده‌اند دايماً‌ يك‌ حالت‌ دارند؛ جنبة‌ ملكوتي‌ و عرفاني‌ و اخلاقي‌ محض‌ هستند و بهائم‌ و چهارپايان‌ نيز به‌ دليل‌ تك‌ بعدي‌ بودن‌ تكامل‌ در زندگيشان‌ يافت‌ نمي‌شود، مثلاً‌ موريانه‌ و زنبور عسل‌ از همان‌ اول‌ خلقتشان‌ بهترين‌ لانه‌ها را مي‌ساختند كه‌ مهندسين‌ را به‌ حيرت‌ وا مي‌داشتند. الان‌ نيز همان‌ لانه‌ را مي‌سازند. بهترين‌ سيستم‌ حكومت‌ نظامي‌ و پليسي‌ در زنبور عسل‌ وجود دارد كه‌ اگر زنبوري‌ از شهد گل‌ بدبو بنوشد و قصد ورود به‌ كندو را داشته‌ باشد سربازان‌ محافظ‌ كندو حق‌ حيات‌ را از او مي‌گيرند و او را اعدام‌ مي‌كنند كه‌ نبايد اجتماع‌ را آلوده‌ كند. هميشه‌ به‌ همين‌ روال‌ است، چون‌ تك‌ بعدي‌ است‌ و جنبه‌ خاكي‌ و ناسوتي‌ و حيواني‌ دارد.<br><br>در اين‌ ميان‌ تنها انسان‌ است‌ كه‌ تكامل‌ و حركت‌ دارد. انسان‌ ايستا نيست‌ و اين‌ حركت‌ و تكامل‌ به‌ خاطر دو بعدي‌ بودن‌ آن‌ است، يعني‌ بواسطه‌ تن‌ و جسم، جان‌ و روان‌ و يا فرشته‌ و حيوان. لذا انسان‌ متحرك‌ است‌ و حركت‌ انسان‌ يا به‌ طرف‌ بالا است‌ و يا سقوط‌ مي‌كند. اگر مي‌خواهد صعود كند بايد جسم‌ خود را كه‌ مقدمه‌ و محل‌ عبور روح‌ و عقل‌ است‌ پرورش‌ دهد والا‌ سقوط‌ خواهد كرد. به‌ تعبير ديگر، عقل‌ سالم‌ در بدن‌ سالم‌ مي‌باشد. مولانا اين‌ مهم‌ را به‌ زيبايي‌ بيان‌ فرمود:<br><br>در حديث‌ آمد كه‌ خلاق‌ مجيد خلق‌ عالم‌ را سه‌ گونه‌ آفريد<br>يك‌ گروه‌ را جمله‌ عقل‌ و علم‌ و جود آن‌ فرشته‌ است‌ و ندارد جز سجود<br>نيست‌ اندر عنصرش‌ حرص‌ و هوا نور مطلق‌ زنده‌ از عشق‌ خدا&nbsp;<br>نوع‌ ديگر از دانش‌ تهي‌ همچون‌ حيوان‌ از علف‌ در فربهي‌&nbsp;<br>او نبيند جز كه‌ اصطبل‌ و علف‌ از شقاوت‌ غافل‌ است‌ و از شرف‌&nbsp;<br>نوع‌ سوم‌ هست‌ آدميزاد و بشر از فرشته‌ نيمي‌ و نيمش‌ ز خر<br>اسلام‌ مي‌خواهد انسان‌ واقع‌ بين‌ و معتدل‌ باشد و يك‌ جهته‌ خطمشي‌ خود را تعيين‌ نكند. اين‌ حالت‌ اعتدال‌ و همه‌جانبه‌نگري، يكي‌ از خواص‌ اسلام‌ عزيز است.&nbsp;<br><br>اين‌كه‌ مي‌فرمايد: در نماز توجه‌ و تعبد و قصد قربت‌ و تمركز حواس‌ را به‌ سوي‌ خدا معطوف‌ كند و خود را يكپارچه‌ متوجه‌ خدا نماييد. در عين‌ حال، وقتي‌ براي‌ نماز به‌ مسجد مي‌رويد بهترين‌ و تميزترين‌ لباس‌ خود را بپوشيد. همانطوري‌ كه‌ مي‌گويد: خدا توبه‌كنندگان‌ را دوست‌ دارد «اِنَّ‌ ايحبُّ‌التوابينَ». در عين‌ حال، آنهايي‌ كه‌ خودشان‌ را تميز نگاه‌ مي‌دارند دوست‌ مي‌دارد «اِنَّ‌ اَ‌ يحبُّ‌ المطَّهرينَ»، يعني‌ آن‌ توجه‌ ملكوتي‌ و روحاني‌ را با تميزي‌ و لطافت‌ و نشاط‌ بدني‌ همراه‌ كنيد و يا بعد از اين‌كه‌ عبادات‌ را انجام‌ دادي‌ به‌ دنبال‌ كار و كوشش‌ و زندگي‌ برو و كار را عبادت‌ معرفي‌ مي‌كند، يعني‌ فعاليت‌ بدني.</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">اسلام‌ مي‌گويد: غرق‌ در دنيا نشويد و خود را در آن‌ گم‌ نكنيد. در مقابل‌ مي‌فرمايد: به‌ دنبال‌ تلاش‌ و معاش‌ باشيد. «من‌ لا‌ معاش‌ له‌ لا معاد له» دنيا و آخرت‌ با هم‌ و در كنار هم‌ ديده‌ مي‌شود. روح‌ و تن، جسم‌ و جان‌ با هم‌ ديده‌ مي‌شود. هر كدام‌ لازمة‌ لاينفك‌ ديگري‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مي‌توان‌ گفت‌ ضرورت‌ دارد كه‌ انسان‌ به‌ پرورش‌ بدن‌ خود همت‌ ورزد و به‌ رشد و سلامت‌ بدن‌ خود رسيدگي‌ كند و همين‌طور راه‌ و وسيله‌ براي‌ انديشيدن‌ انسان‌ همين‌ بدن‌ و پيكر و اندام‌ اوست. چشم‌ است‌ كه‌ مي‌بيند و گوش‌ است‌ كه‌ مي‌شنود و زبان‌ است‌ كه‌ مي‌چشد و.... در هر حال‌ سلول‌هاي‌ مغزي‌ ابزار و وسيله‌ تلاش‌ و تفكر انسان‌ است‌ كه‌ آدم‌ درست‌ بفهمد و درست‌ تفكر نمايد. پس‌ بايد بدنش‌ سالم‌ باشد.&nbsp;<br><br>بنابراين، پيوند عميقي‌ بين‌ تن‌ و روان‌ انسان‌ وجود دارد و بايد هميشه‌ مورد توجه‌ باشد. لذا ورزش‌ از جهات‌ مختلف‌ داراي‌ اهميت‌ فراوان‌ است‌ كه‌ ما به‌ بيان‌ چند نمونه‌ از اهداف‌ ورزش‌ اكتفا مي‌كنيم.<br><br>در مجموع، ورزش‌ به‌ دو دسته‌ كلي‌ تقسيم‌ مي‌شود : 1- ورزش‌ فكري، مثل‌ شطرنج‌ 2- ورزش‌ رزمي‌ و جسمي، مثل‌ ورزش‌ زورخانه‌اي‌ كه‌ هر كدام‌ فرهنگ‌ خاص‌ خود را دارد.&nbsp;<br><br>ورزش‌ زورخانه‌اي‌ كه‌ به‌ آن‌ ورزش‌ باستاني‌ نيز اطلاق‌ مي‌گردد، ورزشي‌ است‌ كه‌ كاملاً‌ بُعد مذهبي‌ داشته‌ و به‌ سختي‌ با مذهب‌ در آميخته، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ اگر بخواهيم‌ ورزش‌ زورخانه‌اي‌ را از مذهب‌ جدا سازيم، ديگر ماهيت‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و ديگر ورزش‌ زورخانه‌اي‌ نخواهد بود.<br><br>در اين‌ ورزش، تنها به‌ تقويت‌ جسم‌ توجه‌ نشده، بلكه‌ تقويت‌ روح‌ و روان‌ و تربيت‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ جوانان‌ نيز مورد توجه‌ ويژه‌ قرار گرفته‌ است. در اين‌ ورزش، ورزشكاران‌ ياد مي‌گيرند كه‌ همراه‌ بدن، بلكه‌ قبل‌ از بدن‌ و تن، ايمان‌ خود را تقويت‌ نموده، و هر چه‌ بر قوت‌ و قدرت‌ بدني‌ و رزمي‌ آنان‌ افزوده‌ مي‌گردد، تواضع‌ آنان‌ نيز فزوني‌ مي‌يابد.&nbsp;<br>ورزشكاران‌ بنابر آنچه‌ كه‌ اسلام‌ آموزش‌ داده‌ - در زورخانه‌اي‌ كه‌ بر مبناي‌ تعليمات‌ اسلام‌ و اهل‌ بيت‌ رسول‌ خدا9 بنا شده‌ - متوجه‌ مي‌شوند كه‌ ورزش، هدف‌ نيست، بلكه‌ وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ بيشتر و بهتر خدمت‌ نمودن‌ به‌ خدا و خلق‌ خدا و مي‌فهمند كه‌ قوي‌ترين‌ مردم‌ كسي‌ است‌ كه‌ بر هواهاي‌ نفساني‌ خود غلبه‌ نموده‌ و به‌ هنگام‌ خشم، آن‌ را فرو برده‌ و به‌ هنگام‌ غلبه‌ بر خصم، عفو را شكرانه‌ نعمت‌ پيروزي‌ كه‌ خدا به‌ آنان‌ عطا فرموده، قرار دهد.&nbsp;<br><br>پورياي‌ ولي، يكي‌ از پيروان‌ حضرت‌ علي7 كه‌ شايد بتوان‌ وي‌ را از بنيانگذاران‌ ورزش‌ زورخانه‌اي‌ دانست، درباره‌ قهرمان‌ واقعي‌ مي‌گويد:&nbsp;<br>گر بر سر نفس‌ خود اميري‌ مردي‌ بر كور و كر ار نكته‌ نگيري‌ مردي‌&nbsp;<br>مردي‌ نبود فتاده‌ را پاي‌ زدن‌ گردست‌ فتاده‌اي‌ بگيري‌ مردي‌&nbsp;<br>گر مرد رهي، نظر به‌ ره‌ بايد داشت‌ خود را نگه‌ از كنار چه‌ بايد داشت‌&nbsp;<br>در خانه‌ دوستان‌ چو گشتي‌ محرم‌ دست‌ و دل‌ و ديده‌ را نگه‌ بايد داشت‌&nbsp;<br>در اين‌ رشتة‌ ورزشي، همه‌ چيز، اشعار، آداب، تشويق‌ها، شكل‌ و ساختمان‌ زورخانه، شكل‌ گود و تعداد اضلاع‌ آن، ساعات‌ تمرين‌ و حتي‌ شمارش‌ حركات‌ ورزشي‌ و... رنگ‌ مذهبي‌ دارد. از اين‌ رو مي‌توان‌ زورخانه‌ را يك‌ مكتب‌ دانست.&nbsp;<br><br>ورزش‌ در زورخانه، با نام‌ خدا و ذكر ائمه‌ اطهار آغاز مي‌شود و پايان‌ مي‌گيرد. در گذشته‌ نه‌ چندان‌ دور، پهلوانان‌ نه‌ تنها پرورش‌ جسم‌ را به‌ جوانان‌ مي‌آموختند، بلكه‌ درس‌ آزادي، انسانيت، تقوا و پرهيزكاري‌ به‌ آنان‌ داده‌ و مسايل‌ شرعيه‌ را نيز گوشزد مي‌كردند.(7)</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">ما در اين‌جا براي‌ روشن‌ شدن‌ رابطه‌ تنگاتنگ‌ اين‌ ورزش‌ با دين‌ و مذهب‌ و اثبات‌ ادعاي‌ خود ناگزيريم‌ به‌ برخي‌ از آداب‌ و مقررات‌ زورخانه‌ و نيز شكل‌ ساختمان‌ و ... اشاره‌ داشته‌ باشيم.&nbsp;<br><br>‌1- آداب‌ زورخانه<br>1- ورزشكار بايد موقع‌ ورود به‌ گود، از نظر شرعي‌ پاك‌ باشد (شخص‌ جنب‌ و يا محتلم، حق‌ ورود به‌ گود ندارد).&nbsp;<br>2-ختم‌ ورزش‌ را مياندار، با اجازه‌ بزرگترها و حضار اعلام‌ مي‌كند، و براي‌ دعا تعارف‌ و پيشنهاد مي‌كند تا يكي‌ از پيش‌كسوتان‌ در باشگاه، مراسم‌ دعا را انجام‌ دهد.&nbsp;<br><br>3- موقع‌ مراسم‌ دعا بايد همه‌ ساكت‌ و خاموش‌ باشند و هر كس‌ هر كجا هست‌ بايد بي‌حركت‌ باشد و گوش‌ به‌ سخنان‌ دعا كننده‌ بدهد (چه‌ ورزشكار و چه‌ تماشاچي).&nbsp;<br><br>4- اگر ضمن‌ دعا، تماشاچيان‌ از باشگاه‌ خارج‌ شوند، به‌ ورزشكاران‌ داخل‌ گود بي‌احترامي‌ است.&nbsp;<br><br>5- داخل‌ گود و روبه‌روي‌ سردم، محل‌ ورود ورزشكاران‌ به‌ گود است‌ كه‌ پايين‌ترين‌ نقطة‌ گود محسوب‌ مي‌شود، و بالعكس، بالاترين‌ محل‌ آن‌ جنب‌ سردم‌ است.&nbsp;<br><br>6- ورزشكاران‌ در داخل‌ گود به‌ ترتيب‌ سوابق، از پايين‌ به‌ بالا مي‌ايستند، غير از سادات‌ كه‌ آنها چنانچه‌ مبتدي‌ هم‌ باشند، بالا دست‌ قرار مي‌گيرند و بعد از همه‌ مي‌چرخند.&nbsp;<br><br>-7 كباده‌ كشيدن، كه‌ اصطلاحاً‌ به‌ آن‌ كباده‌ زدن‌ هم‌ مي‌گويند، بر خلاف‌ چرخيدن‌ از سادات‌ و بزرگترها شروع‌ مي‌شود و هنگام‌ كباده‌ كشيدن‌ بايد كمان‌ در دست‌ چپ‌ و زنجير (چله) در دست‌ راست‌ قرار گيرد.(8)<br><br>2- در زورخانه‌&nbsp;<br>از گذشته‌هاي‌ دور چنين‌ معمول‌ بوده‌ است‌ كه‌ در زورخانه‌ها را كوتاه‌ مي‌ساختند. گويند در زورخانه‌ از آن‌ جهت‌ كوتاه‌ ساخته‌ شده، كه‌ چنانچه‌ كسي‌ خواست‌ وارد شود، خميده‌ و سر به‌ زير و با ادب‌ وارد شود و بداند آن‌جا مكان‌ جوانمردان‌ است. ديگر آن‌كه، وجود لنگرگاه‌ (زورخانه) در زيرزمين‌ها به‌ اين‌ دليل‌ بود كه‌ دشمن‌ مكان‌ پهلوانان‌ و عياران‌ را پيدا نكند.(9)<br><br>‌3- احترام‌ به‌ سادات<br>همان‌گونه‌ كه‌ در آداب‌ زورخانه‌ اشاره‌ شد، در اين‌ ورزش‌ به‌ سادات‌ و فرزندان‌ حضرت‌ زهرا(س) احترام‌ فوق‌العاده‌اي‌ گذاشته‌ مي‌شود و سادات‌ مبتدي‌ را بر پيش‌كسوتان‌ باسابقه‌ و قديمي‌ مقدم‌ مي‌دارند، هم‌ در چرخيدن‌ و هم‌ در كباده‌ زدن‌ و هم‌ در ترتيب‌ ايستادن‌ در گود.&nbsp;</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">طرز ايستادن‌ در گود زورخانه‌ اين‌گونه‌ است‌ كه‌ مياندار رو به‌ مرشد، وسط‌ مي‌ايستد و آن‌كه‌ پيش‌كسوت‌ است، پشت‌ به‌ مرشد در كنار ديوار گود و همين‌طور به‌ ترتيب‌ رتبه‌ و سابقه‌ زيردست‌ يكديگر تا آخر، ولي‌ اگر يكي‌ از پهلوانان‌ و يا حتي‌ مبتديان‌ سيد و از اولاد حضرت‌ زهرا(س) باشد به‌ جاي‌ اولين‌ نفر، پشت‌ به‌ مرشد قرارش‌ مي‌دهند.(10)<br><br>در مورد نحوه‌ ورود و خروج‌ ورزشكاران‌ نيز چنين‌ است. اگر عده‌اي‌ از ورزشكاران‌ بخواهند دسته‌ جمعي‌ به‌ زورخانه‌ بروند يا از آن‌ خارج‌ شوند، حق‌ تقدم‌ با سادات‌ پهلوان، پيش‌كسوتان‌ و بعد نوبت‌ بقيه‌ است.(11)<br><br>در اين‌ رشته‌ ورزشي، محل‌ ورزش‌ پهلوانان‌ در داخل‌ گود است‌ و اين‌ به‌ معناي‌ تواضع‌ پهلوانان‌ در برابر حضار است. با اين‌كه‌ بطور معمول، ورزشكاران‌ از سايرين‌ از نظر جسمي‌ و بدني‌ قوي‌تر مي‌باشند، ولي‌ زور بازو آنان‌ را مغرور نساخته، بلكه‌ روز به‌ روز، هماهنگ‌ با قدرت‌ بدني، به‌ تواضع‌شان‌ نيز افزوده‌ مي‌شود.<br><br>‌ ‌4- گود زورخانه<br><br>اما نكته‌ قابل‌ توجهي‌ كه‌ ارتباط‌ گود را با مذهب، هر چه‌ بيشتر آشكار مي‌سازد، شكل‌ خاصي‌ است‌ كه‌ در ساختمان‌ گود رعايت‌ مي‌شود.<br><br>گود زورخانه‌ بويژه‌ از زمان‌ صفويه، به‌ ياد قبر شش‌گوشه‌ حضرت‌ سيدالشهدأ7 و يا به‌ افتخار امام‌ هشتم7، شش‌ ضلعي‌ يا هشت‌ ضلعي‌ و گاهي‌ كمتر يا بيشتر درست‌ مي‌شد كه‌ همه‌ عنوان‌ مذهبي‌ داشت. سردم‌ در زمان‌ صفويه‌ آن‌چنان‌ شد كه‌ بر آن‌ مي‌نشستند و علاوه‌ بر آنچه‌ گفته‌ شد، حتي‌ در تعزيه‌ حضرت‌ امام‌ حسين7 شعرها مي‌خواندند و يا تبليغ‌ مذهب‌ جعفري‌ مي‌نمودند، مخصوصاً‌ تا اين‌ اواخر، اين‌ عمل‌ براي‌ ماههاي‌ محرم‌ و رمضان‌ انجام‌ مي‌گرفت‌ و هنوز هم‌ در بسياري‌ زورخانه‌ها معمول‌ است.(12) چنانچه‌ در فيلم‌ شب‌ دهم‌ در داستان‌ حيدر خوش‌مرام‌ ديديم‌ كه‌ زورخانه‌ چطور به‌ محل‌ تعزيه‌ و عزاي‌ امام‌ حسين7 تبديل‌ شد و از يك‌ عشق‌ مجازي‌ و زميني‌ به‌ عشق‌ واقعي‌ و الهي‌ نزديك‌ شد.(13)<br><br>‌ ‌5- زورخانه‌ و رمضان<br><br>وقتي‌ كه‌ از ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد، ذهن‌ انسان‌ به‌ سوي‌ روزه‌ و ارتباط‌ با خداوند متوجه‌ مي‌شود. از آن‌جا كه‌ روزه‌ ماه‌ رمضان‌ واجب‌ بوده‌ و ترك‌ آن‌ گناه‌ و موجب‌ كفاره‌ است، انسان‌ نبايد كاري‌ كند كه‌ مجبور به‌ ترك‌ و يا نقض‌ روزه‌ شود، و بطور كلي‌ انجام‌ هر كاري‌ مانند خون‌ گرفتن‌ و حمام‌ رفتن‌ كه‌ باعث‌ ضعف‌ شود، بر شخص‌ روزه‌دار مكروه‌ است.(14) هر چند مجبور به‌ خوردن‌ روزه‌ خود نشود. از اين‌ رو مي‌بينيم‌ كه‌ برنامه‌ كار زورخانه‌ در ماه‌ رمضان، با ساير ماههاي‌ سال‌ متفاوت‌ است. زورخانه‌ در بسياري‌ از اوقات، صبح‌ و عصر و شب، داير بوده‌ و هر كس‌ به‌ مقتضاي‌ كاري‌ كه‌ پيشه‌ داشته، اوقات‌ فراغت‌ مخصوص‌ خود را با وقت‌ زورخانه‌ متناسب‌ مي‌ساخته‌ و ورزش‌ مي‌كرده، به‌ استثناي‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ كه‌ فقط‌ شب‌ها داير بوده‌ و مي‌باشد.(15)<br><br>‌ ‌6- حركات‌ ورزشي‌<br>ارتباط‌ ورزش‌ زورخانه‌اي‌ و مذهب، آن‌چنان‌ قوي‌ و نزديك‌ است‌ كه‌ حتي‌ شمارش‌ حركات‌ ورزشي‌ نيز در اين‌ رشته‌ رنگ‌ مذهبي‌ به‌ خود گرفته‌ است. براي‌ نمونه، به‌ نحوه‌ شمارش‌ سنگ‌ گرفتن‌ و شنا در اين‌ رشته‌ ورزشي‌ اشاره‌ مي‌نماييم.</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">در ابتدا شعري‌ به‌ مناسبت‌ شروع‌ ورزش‌ سنگ‌ با آواز مخصوص‌ مي‌خوانند و سپس‌ شروع‌ به‌ شمردن‌ مي‌كنند:<br><br>اول‌ دفتر به‌ نام‌ ايزد دانا صانع‌ و پرودگار حي‌ توانا&nbsp;<br>يك‌ است‌ خدا، دو نيست‌ الله، سبب‌ ساز كل‌ سبب، چاره‌ بيچارگان، پنج‌ تن‌ آل‌عبا، شش‌ طاق‌ عرش‌ مجيد، امام‌ هفتم، قبله‌ هشتم، نوح‌ نبي، دهنده‌ بي‌منت‌ الله، علي‌ و يازده‌ فرزندش، جمال‌ هشت‌ و چهار صلوات، زياد باد دين‌ نبي، چهارده‌ معصوم‌ پاك، نيمه‌ كلام‌ الله‌ مجيد، شانزده‌ گلدسته‌ طلا، هفده‌ كمربسته‌ مولا، هجده‌ هزار عالم‌ و آدم، ختم‌ پورياي‌ ولي، آقاي‌ خوبان‌ علي.&nbsp;<br><br>شمارش‌ سنگ‌ در تهران‌ 117 عدد است‌ كه‌ به‌ آن‌ 117 كمر بسته‌ مولي‌ مي‌گويند. اما در كاشان‌ و اصفهان‌ و بعضي‌ ولايات‌ جنوبي‌ عدد 114 مرسوم‌ است‌ كه‌ به‌ 114 سوره‌ كلام‌ الله‌ مجيد استناد شده‌ و در بعضي‌ از شهرهاي‌ خراسان‌ و شهرهاي‌ شمال‌ عدد 110 را براي‌ شمارش‌ مبنا مي‌گيرند كه‌ طبق‌ حروف‌ ابجد، نام‌ مبارك‌ علي7 است.(16)<br><br>يكي‌ ديگر از بخش‌هاي‌ ورزش‌ زورخانه‌اي، شنا مي‌باشد كه‌ با شكل‌هاي‌ گوناگون‌ و در چند مرحله‌ انجام‌ مي‌گيرد. مجموعه‌ شناها اغلب‌ به‌ هزار مي‌رسد و آنها كه‌ قدرت‌ ندارند، يك‌ در ميان‌ مي‌روند يا زانوها را بر زمين‌ نهاده، هماهنگ‌ ديگران‌ سر تكان‌ مي‌دهند. شنا در تقويت‌ تمام‌ ماهيچه‌هاي‌ بدن، بويژه‌ عضلات‌ سرشانه‌ها و بازوها مؤ‌ثر است. در قديم، مرشد دعاي‌ جوشن‌ كبير مي‌خواند، كه‌ هزار نام‌ خدا در آن‌ است‌ و با هر نامي‌ كه‌ مي‌برد، پهلوانان‌ به‌ شنا مي‌رفتند و در پاسخ‌ مرشد مي‌گفتند (يا الله) و احتمالاً‌ در بعضي‌ از شهرستان‌ها هنوز مرسوم‌ است.<br><br>به‌ دليل‌ اهميت‌ و قداست‌ قرآن، اولين‌ منبع‌ استدلال‌ را قرآن‌ قرار مي‌دهيم:&nbsp;<br><br>قرآن، كتاب‌ آسماني، سرمشق‌ و راهگشاي‌ زندگي‌ انسانها در همه‌ شؤ‌ون‌ و امور تا قيامت‌ مي‌باشد. در اين‌ كتاب‌ مقدس‌ آياتي‌ وجود دارد كه‌ به‌ گونه‌اي‌ بر اهميت‌ ورزش‌ و نيرومندسازي‌ جسم‌ در كنار تقويت‌ روح‌ و بعد علمي‌ آن‌ دلالت‌ دارد. ما در اين‌جا به‌ برخي‌ از آيات‌ كه‌ دلالت‌ بر ورزش‌ و تقويت‌ جسم‌ دارد، اشاره‌ مي‌كنيم‌ و به‌ تحليل‌ آن‌ مي‌پردازيم:&nbsp;<br><br>‌1- توان‌ رزمي‌ طالوت‌&nbsp;<br>«اِنَّ‌ اَ‌ اصطَفيهُ‌ عَلَيكُم‌ وَ‌ زَ‌ادَهُ‌ بَسطَةً‌ فِي‌ العِلمِ‌ وَ‌ الجِسمِ»(17)<br>خداوند او را بر شما برگزيده‌ و علم‌ و (قدرت) جسم‌ او را وسعت‌ بخشيده‌ است.&nbsp;<br>از جمله‌ مواردي‌ كه‌ نيرومندي‌ جسماني‌ بعنوان‌ يك‌ مزيت‌ و امتياز و ارزش‌ در قرآن‌ مطرح‌ شده، داستان‌ طالوت‌ و قوم‌ بني‌اسرائيل‌ است. قوم‌ يهود كه‌ در زير سلطة‌ فرعونيان، ضعيف‌ و ناتوان‌ شده‌ بودند، بر اثر رهبري‌هاي‌ حكيمانه‌ حضرت‌ موسي‌ نجات‌ يافته‌ و به‌ قدرت‌ و عظمت‌ رسيدند، ولي‌ پس‌ از مدتي‌ دچار غرور شده‌ و دست‌ به‌ قانون‌ شكني‌ زدند. و سرانجام‌ از قوم‌ جالوت‌ كه‌ در كنار درياي‌ روم، بين‌ فلسطين‌ و مصر، مي‌زيستند شكست‌ خورده‌ و 440 نفر از شاهزادگانشان‌ به‌ اسارت‌ جالوتيان‌ در آمدند.<br><br>اين‌ وضع‌ چندين‌ سال‌ ادامه‌ داشت‌ تا آن‌كه‌ خداوند پيامبري‌ را به‌ نام‌ اشموئيل(18) براي‌ نجات‌ و ارشاد آنها مبعوث‌ كرد. بني‌اسرائيل‌ گرد او جمع‌ شدند و از او خواستند اميري‌ براي‌ آنان‌ انتخاب‌ كند تا همگي‌ تحت‌ فرمان‌ او با دشمن‌ نبرد كنند و عزت‌ و اقتدار از دست‌ رفته‌ خويش‌ را باز يابند.</font></span></div><div style="font-size: small; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span></div></div> Tue, 22 Oct 2013 04:48:34 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1181/ مقاله اخلاق ورزشی http://varzesh.tarlog.com/post/1180/ <font class="Apple-style-span" size="4" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">اخلاق و ورزش<br>پس از ورود ورزش به دنیای تجارت به نظر می رسد كه اخلاقیات همچون خصیصه ذاتی ورزش است و حتی می توان گفت كه ورزش اساسا اخلاقی است.<br>پس از ورود ورزش به دنیای تجارت به نظر می رسد كه اخلاقیات همچون خصیصه ذاتی ورزش است و حتی می توان گفت كه ورزش اساسا اخلاقی است. این نظریه تكیه بر اسطوره های شكوهمند ورزشی است: اسطوره هایی چون اسطوره جاودانگی ورزش در طول زمان، اسطوره ای كه ورزش را از زمان های قدیم با طبیعت انسان هماهنگ می داند و اسطوره ای كه ورزش را به نوعی از راه راست منحرف، انحصاری و ربوده شده می داند. اختلاف نظر در زمینه تفاوت میان ورزش برای ورزش و ورزش به منظور دستیابی به موفقیت و ایده آلی كه به نوعی یك آرزوست بیشترین زمینه مباحث ورزشی است. اما تعریف واقعی ورزش كدام است؟&nbsp;<br><br>اگر تعریف ما براساس حس مشترك باشد، این تعریف هر نوع فعالیتی كه تلاش فیزیكی را طلب كند. تفاوت های ورزش امروزی (نوین) با ورزش سنتی كه بیشتر متكی به اخلاقیات بود، بسیار عمیق گشته است.&nbsp;<br><tarlogendprepost><br>كانت معتقد است كه شرط لازم اخلاق، وجود خداوند است. پیردوكوبرتن بنیانگذار دوره جدید بازی های المپیك اعتقاد مذهبی را ریشه اخلاقیات می داند. در واقع ورزش با اخلاقیات پیوستگی تنگاتنگی دارد. ورزش نیز اطمینان می بخشد و تسلی می دهد. ورزش در سطح بسیار وسیع، بانی یك دگرگونی عظیم اجتماعی و اخلاقی خواهد بود و قابلیت احیای فرهنگی نوین را به همراه خواهد داشت. ورزش باید نجات بخش جامعه از عوارضی همچون فساد، شرارت، بیكاری، لجام گسیختگی و اعتیاد است، پس اخلاقی است. جوهر اصلی ورزش اخلاق است كه در نهایت درستكاری را ترویج می دهد. درستكاری اصل اساسی ورزش و اجتماع است.&nbsp;<br><br>امروزه هم اخلاقیات در ورزش پایه وفاداری به اصل انسان بودن است. اما سئوال این است. آیا اخلاقیات ورزشی واقعا وجود دارد؟ شاید وجود اخلاقیات در ورزش همان بیان اعتقاد به پاكی اصیل و آرمانی ورزش است. اگر همچون مارسل موس به «ایمان ضروری برای جامعه» اعتقاد داشته باشیم باید بپذیریم كه ورزشكاران و تماشاگران به نوعی با اخلاقیات و ورزش جامعه سالم را می سازند.&nbsp;<br><br>بحث اخلاقیات در ورزش خودمان نیز همیشه یكی از چالش های این پدیده بوده است. این بار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی به این مسئله پرداخته است.&nbsp;<br><br>او با تأكید اعلام كرد با هر ورزشكاری كه بخواهد با قیافه زنانه به میادین ورزشی وارد شود، برخورد جدی و مدیریتی می كنم. وی گفته است كه بسیار زننده است كه جوانان ما بخواهند با آرایش و ریخت و قیافه های زنانه به میدان مسابقه پا بگذارند و از همین حالا به شما تكلیف می كنم كه با این روند به شدت برخورد كنید و اگر شما نكنید من برخورد می كنم و آنهایی كه از دستم در بروند در آینده محروم خواهند شد و عذر چنین ورزشكارانی را خواهم خواست.&nbsp;<br><br>مهندس علی آبادی در جمع رؤسای فدراسیون های ورزشی همچنین گفت: شركت در مراسم مذهبی از ارزش های بزرگ محسوب می شود، اما باید بدانید كه مسائل فرهنگی تنها حضور در مراسم مذهبی نخواهد بود و همین كه شما در این نشست از مسائل فرهنگی صحبت كنید، اولین قدم در راه اشاعه مسائل فرهنگی خواهد بود.&nbsp;<br><br>وی خطاب به ورزشكاران نیز تأكید كرد: انصافا برای ایران با قدمتی ۲۵۰۰ ساله و سابقه ۱۴۰۰ ساله دینی بسیار زننده است كه ورزشكارانش با موهای رنگ شده و آرایش ابرو به میادین ورزشی بروند و این بی احترامی به جامعه است. از روحانیون بخواهید در اردوهای تیم ملی حضور یابند و به هدایت ورزشكاران بپردازند و ممكن است جوانان بدون توجه به انجام كاری بپردازند، نباید آنها را از جمع خود برانیم و باید به نرمی و ملاطفت آنها را ارشاد كنیم.&nbsp;<br><br>وی خطاب به رؤسای فدراسیون های ورزشی گفت: شما نگران دو تا سه مدال المپیك نباشید ،مسائل اخلاقی برای ما بیشتر از مدال های جهانی، المپیك و آسیایی اهمیت دارد.</tarlogendprepost></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقتصاد ورزش گفت: فدراسیون های ورزشی به صورت ngo تعریف شده اند و باید در راستای اقتصاد ورزش گام های جدی بردارید. با توجه به بودجه خوب سازمان تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی می توانیم شركت قدرتمندی داشته باشیم كه منابع مالی را كه بلااستفاده مانده است را در آنجا برای انجام كارهای اقتصادی جمع كنیم و در این صورت بخشی از هزینه های سازمان نیز تأمین خواهد شد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">علی آبادی همچنین گفت: دیوان محاسبات با مقوله جذب ۳۰ درصد از اعتبارات دستگاه های دولتی برخورد خوبی داشته است و قرار است در جلسه هیأت دولت این موضوع به شكل دوفوریتی مطرح شود و در صورت تصویب آن مجموع این رقم بیشتر از اعتبارات سازمان تربیت بدنی خواهد بود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">وی همچنین گفت: برای همه ورزشكارانی كه صاحب ركورد جهانی، المپیك و آسیایی می شوند قرار است با اختصاص مبلغ خاصی به صورت ثابت از آنها حمایت شود و این موضوع برای زنان و مردان مساوی است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">علی آبادی همچنین درباره تشكیل كمیته ۱۵ نفره ای خبر داد كه قرار است عملكرد فدراسیون های ورزشی را كارشناسی و ارزیابی كند. این كمیته متشكل از تركیبی از فدراسیون های ورزشی، مسئولان سازمان، كمیته ملی المپیك است و هر سه ماه یك بار این ارزیابی صورت خواهد گرفت و گزارش عملكرد فدراسیون ها هر سه ماه یك بار منتشر خواهد شد و هر نوع تصمیم بستگی به نتایج این عملكردها دارد.</span></font> Tue, 22 Oct 2013 04:43:04 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1180/ تاثيرات تماشاچيان برورزشكاران http://varzesh.tarlog.com/post/1179/ <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; ">تاثيرات تماشاچيان برورزشكاران</span></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Arial" size="4"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;"><br></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; ">بدون وجود تماشاگر ورزش و رقابت مدرن وجود نخواهد داشت يكي از مهمترين مسائل تاثيرگذار در رقابت هاي وررزشي تماشاگران ورزش هستند كه تاثيرات مهم و همه جانبه اي بر نتايج بازي ، ميزان پرخاشگري ، سرمايه گذاري در ورزش ، بليغات ورزش و غيره دارند . شايد اگر تماشاچي را زا رقابت هاي حرفه اي ورزش حذف كنيم ، كسي حاضر به رقابت نباشد و در نتيجه تمام مسائل حاشيه اي آن نيز از بين خواهد رفت . از طرف ديگر تماشا چيان در يك ارتباط تنگاتنگ و عاطفي دو جانبه با تيم ها و ورزشكاران قرار دارند .&nbsp;</span><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; "><tarlogendprepost></tarlogendprepost></span></div><div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; ">موفقيت و شكست فردي در نظر گرفته شده و ببه همانن ميزان توليد اضطراب ، احساس حقارت يا غرور خواهد كرد .&nbsp;</span><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">بسيارند افرادي كه بخاطر شكست تيم مورد علاقه شان دست به خود كشي و پرخاشگري زده اند . اين مسئله نقش تاثيرگذار تماشاچيان را بيش از پيش حساس و در خور توجه مي نمايد . هزاران تماشا چي در ورزشگاههاي مختلف براي و.رزشكاران تقويت مثبت و منفي فراهم مي نمايند . اثرات انگيزشي تماشاچيان از مهمترين مواردي است كه در بحث تاثيرات آنها مي توان به آن پرداخت . تشويق هاي پياپي و مصمم تماشا چيان مشتاق بر روي سيستم عصبي و سيستم خود مختار تاثير گذاشته و باعث بوجود آمدن تغييرات هورموني و تحريك عضلات ، فشار خون ،ضربان قلب و غيره خواهد شد . در اين فرايند با افزايش ترشح آدرنالين و نورآدرنالين سوخت كافي يافته تامين مي شود و ورزشكاران از حداكثر توان و نيروي خود بهره مي گيرند . نتايج تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد كه وقتي يك مهارت ورزشي بخوبي ياد گرفته شود اجراي آن مهارت در حضور تماشاچي بهتر صورت خواهد گرفت . اين امر بخاطر فراهم آمدن ميزان انگيزه و انرژي لازم بخاطر فعاليت سيستم خود مختار دستگاه عصبي صورت مي گيرد&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">از طرف ديگر وقتي يك مهرات بخوبي ياد گرفته نشود ، صرف وجود تماشاچي نه تنها تاثير مثبت در اجراي آن ندارد بلكه زيانبار نيز مي باشد . همچنين يادگيري و تمرين مهارت هاي مختلف ورزشي با حضور تماشاچي صدمه مي بيند . وقتي يك مهارت آموخته شده و بكرات تمرين شد ، پاسخي است كه آموخته شده و حضور تماشاچي انگيزه و انرژي بيشتري را براي ورزشكار فاهم خواهد ساخت اما در شرايط آموزشي افزايش فعاليت سيستم خودمختار مخل يادگيري خواهد بود. زاجنگ در 1965 با انتشار فرضيه آسان سازي اجتماعي به بيان اين مطلب پرداخت . بر طبق فرضيه او حضور تماشاچي به يادگيري صدمه مي زند ولي انجام بازي را بهتر مي كند . بدنبال طرح اين فرضيه تحقيقات مختلفي بمنظور بررسي آن شكل گرفت و صحت آن را مورد تاييد قرار داد . البته مسئله حضور تماشاچي را نمي توان با حضور صرف تماشاچي تبيين كرد . تماشاچي بي تفاوت يا تماشاچي غير متخصص تاثيرات خيلي كمي نسبت به تماشاچيان ارزياب و متخصص دارند . وقتي عده اي تماشاچي بصورت اتفاقي بدون قصد ارزيابي و قضاوتت به تماشاي يك بازي مي پردازند ،</font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">تاثيرات انگيزشي ناچيزي در ورزشكاران ايجاد خواهد كرد . “ كوترل ” در اين ارتباط مي گويد : “ به نظر نمي رسد كه حضور صرف ديگران ميزان انگيختگي را افزايش دهد . من به فرآيند ديگري در پيش بيني نتايج مثبت يا منفي معتقد هستم ، حضور ديگران تاثيرات انرژي زايي بر بازي ندارد و حضور آنها فقط ايجاد كننده انتظارات مثبت يا منفي است . يكي از مشكلاتي كه در ارتباط با تحقيقات زمينه روانشناسي ورزش وجود دارد اين است كه نتايج آن را نمي توان در مورد همه ورزشها و همه افراد صادق دانست . بسياري از فرضيه ها و نظريه ها تنها ممكن است در يك رشته و يا در مورد بعضي از افراد صادق باشد و اين امر بهره گيري از نتايج بدست آمده را دشوار مي سازد. بنظر مي رسد كه بايد در همه موضوعات اين زمينه تحقيقات گسترده و همه جانبه اي صورت گيرد و تاثيرات مختلف و افراد گوناگون مورد بررسي قرار گيرد .</font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">يكي ديگر از زمينه هاي تاثيرگذار حضور تماشاچي داشتن امتياز ميزباني مسابقات است . ميانگين نتايج بازيها نشان مي دهد كه معمولا از مجموع مسابقات انجام شده در زمين خودي موفقيت بيشتري نصيب تيم ها مي شود تا باخت ، و از مجموع بازي هاي خارج از موطن ميزان باخت بيشتر است ، كه البته اين امر در مورد تيم هاي هم سطح عينيت مي ييابد. نتايج تحقيقات نشان مي دهد مه عموما تيم هاي ميزبان موثرتر و موفق تر از تيم هاي ميهمان هستند . همچنين داشتن سابقه برد و موفقيت نيز به عنوان يك عامل تاثير گذار مثبت در نظر گرفته مي شود . داشتن امتياز ميزباني و بازي كردن در زمين خود ، بر بازي كردن در جاهاي ديگر برتري دارد .&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; ">اين امتياز بمنزله يك عامل تاثير گذار رواني است و به تنهايي نمي تواند بمنظور نتيجه گرفتن از بازي قابل اعتماد باشد . وقتي يك تيم خودي در مقابل يك تيم بيگانه بازي مي كند ميزان انسجام تيم و عاطفه و حمايت تماشاگر و بعبارت كلي تر ميزان اعتماد ، امنيت و همكاري در “ درون گروه ” افزايش مي يابد و همگي عوامل در جهت بردن و موفقيت د رمقابل تيم “ برون گروه ” بسيج مي شود ، و بدين سبب نتايج بدست آمده رامي توان حاصل تلاش تيم و حمايت هاي رواني و عاطفي تماشاگران و علاقمندن دانست . در اين شرايط هر يك از افراد “ درون گروه ” بخاطر موفقيت بدست آمده احساس ارزش و غرور خواهد كرد و در برابر شكست و ناكامي ، احساس بي لياقتي يا شكست را تجربه خواهند كرد .</font></div><div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; ">بيان خلاصه و نتيجه گيري</span></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; line-height: 24px; font-size: large; ">1-يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار در مسابقات و رقابتهاي ورزش&nbsp;تماشاگران هستند .</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">&nbsp;2. بدون وجود تماشاگر ، ورزش و رقابت مدرن وجود نخواهد داشت .</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">&nbsp;3. ورزشكاران از جهات مختلف حتي از جنبه اقتصادي نيز به تماشاگران&nbsp;وابسته هستند .</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">&nbsp;4. حضور تماشاگران باعث اجراي بهتر مهارت يادگرفته شده شود اما به&nbsp;يادگيري مهارت جديد صدمه مي زند .</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">&nbsp;5. صرف حضور تماشاچي تاثيرات آسان سازي ندارد بلكه قوه ارزيابي و&nbsp;قضاوت تماشاگران است كه اين تاثيرات را به آنها مي بخشد.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">&nbsp;6. داشتن امتياز ميزباني و سابقه برد و موفقيت دو عامل رواني تاثير گذار در وقايع ورزش است كه بمنزله يك برد و موفقيت در نظر گرفته مي شوند .</font></span></div><div style="text-align: justify;font-size: small; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span></div></div> Tue, 22 Oct 2013 04:39:49 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1179/ اعتیاد به ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/1176/ <font class="Apple-style-span" size="4"><font class="Apple-style-span" face="Arial">اعـتیاد بــه ورزش مسئله ای نادر است اما حقیقت دارد. به ازای هر انسانی که بیش از حد ورزش میکند، صدها انسان هستند که اصلاً ورزش نمی کنند. معمولاً آن دسته از افرادی زندگی بهـتـر و سلامت تـری خواهـنـد داشت که به تناسب ورزش کنند. محققان برای این منظور، خانواده 1500 عـضـو یک بـاشگاه دونـدگـی را مـورد بررسی قرار دادند. اکثریت قریب به اتفاق این خانواده ها اعلام کردند که آنها تصور میکنند ورزش چیز خوبی است و فقط 5 درصد آنها اعلام کردند که دویدن برای&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; ">آنها مشکل ساز بوده است.&nbsp;</span><font class="Apple-style-span" face="Arial">سالها پیش، فیزیولوژیست های ورزش تصور میکردند که این احتمال وجود دارد که افراد به ورزش کردن معتاد شوند، دقیقاً مثل اعتیاد به مورفین و مواد مخدر. ورزش شدید باعث افزایش میزان اندورفین در بدن می شود. نام اندورفین ترکیبی از واژه درونی، و مورفین است و این مواد شیمیایی با گیرنده های مشابه مواد مخدر کار می کنند. اندورفین بدن با فعالیت فیزیکی زیاد افزایش می یابد. و...</font></font><div><font class="Apple-style-span" size="4"><font class="Apple-style-span" face="Arial"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></font></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4"><font class="Apple-style-span" face="Arial">&nbsp;دانشمندان تصور می کردند که این می تواند همان دلیل اعتیاد فرد به ورزش شود.</font><font class="Apple-style-span" face="Arial">اکثر تمرینات ورزشی شدید باعث افزایش اندورفین می شود. یکی از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان داد که وزنه برداری باعث بالا رفتن اندورفین می شود، که مشابه با افزایش آن به سبب دویدن بر روی تردمیل می باشد. بدن فقط در زمان فعالیت اندورفین تولید میکند، و بیشتر بودن این ماده باعث می شود قدرت تحمل ما دربابر فشارهای فیزیکی بیشتر شود. خود را جای پیشینیان بگذارید و تصور کنید که قصد فرار از دست یک ماموت پشمالو را دارید. دوست دارید بتوانید همینطور به دویدن خود ادامه دهید و هیچ ناراحتی جسمی نیز تحمل نکنید، حداقل تا زمانیکه به پناهگاهی امن برسید. اینجا زمانیست که اندورفین به کمک شما می آید و باعث می شود ناراحتی جسمی و فیزیکی برایتان به وجود نیاید. باوجود میزان بالای اندورفین، اکثر افراد بعد از آن به ورزش اعتیاد پیدا می کنند.&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; ">وقتی سخت ورزش می کنید، بدنتان برای ترمیم ماهیچه ها، مفاصل، بافت ها و استخوان هایی که طی ورزش از آنها استفاده نموده اید، به کالری بیشتر نیاز دارد. بدون کالری کافی، بافت های شما ضعیف شده و آسیب خواهید دید.</span></font><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; ">اما، چقدر ورزش زیاد است؟ ورزش زمانی اعتیاد به شمار می رود که باعث شود شما از سایر مسائل زندگی وا بمانید—خانواده، دوستان، و سایر مسئولیت ها. در اینجا جدولی تهیه کرده ایم که شامل سوالاتی است که به شما کمک میکند ببینید تا چه حد به ورزش اعتیاد دارید. اکثر اوقات، اعتیاد به ورزش به مشکلات مهم و جدی دیگری نیز منجر می شود، مثل اختلال وسواس فکری-عملی، یا افسردگی، که در اینصورت نیاز به مراجعه به متخصص می باشد.&nbsp;</span><font class="Apple-style-span" face="Arial"><div style="text-align: justify; ">ورزش وقتی مانع فعالیت های نرمال در خانه و محل کار شود، اعتیاد به شمار می رود. مثل سایر فعالیت ها، افراد به ورزش کردن نیز می توانند اعتیاد پیدا کنند: یعنی هرچه بیشتر ورزش کنند، بیشتر نیاز به ورزش کردن پیدا میکنند. برای افرادی که به این مشکل مبتلا شده اند، دست کشیدن از ورزش کاری محال است. حتی اگر آسیب هم ببینند، باز دوست دارند زمان و شدت تمریناتشان را افزایش دهند.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><b>آیا به ورزش اعتیاد دارید؟&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify; ">اگر به سوالات زیر پاسخ مثبت دهید، یعنی به ورزش اعتیاد پیدا کرده اید:&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">1. برنامه ی تلویزیونی مورد علاقه تان، برنامه های ورزشی است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">2. جعبه ی داروهایتان حاوی ایبوپروفن، ناپروسین و بِنگای می باشد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">3. قفسه ی لباسهایتان، بیش از سایر لباسها، پر از کفشها و لباسهای ورزشی است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">4. آخرین باری که از ورزش جا ماندید موقع انتخابات ریاست جمهوری بود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">5. فکر می کنید درد داشتن جالب و سرگرم کننده است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">6. اسم سگ هایتان را نایک یا آدیداس می گذارید.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">7. مراسم عروسیتان در استادیوم ورزشی انجام شده و در مجلس نوشابه ی انرژی زا سرو می شده است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">وقتی ورزش کنید، سلامت خواهد بود. ورزشِ متناسب و به اندازه باعث می شود بتوانید بهتر فکر کنید، کمتر احساس افسردگی کنید، اضطراب کمتری داشته باشید، و بیخوابیتان نیز مداوا خواهد شد. برای آندسته از افرادی که مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط هستند، ورزش حتی بهتر از داروهای ضد افسردگی عمل خواهد کرد. همه ی انواع ورزش ها دارای این فواید سلامتی هستند، و اگر ورزشتان را برحسب علاقه انتخاب کنید، مطمئناً لذت بیشتری خواهید برد.</div></font></font></div> Tue, 22 Oct 2013 04:29:20 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1176/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/