ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/19/ fa ویژگیها و تعهدات مربی: http://varzesh.tarlog.com/post/1224/ <p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ویژگیها و تعهدات مربی:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) عشق به شاگردان (بازیکنان)</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) عشق به حرفه و بازی تیم</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) مسئول تکامل و گسترش شخصیت ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) ارائه خدمات فنی به ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) افتادگی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) الگو و سرمشق</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) شناخت و آگاهی از بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>8) داشتن یک برنامه آموزشی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) داشتن یک فلسفه نسبتا“ ثابت و مطلوب</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;و...</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ویژگیهای مربی از نظر ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) پختگی</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) انعطاف پزیری (برقراری ارتباط عاطفی)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) نظم</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) شوخ طب باشد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) استقلال داشته باشد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) میل به همکاری</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) روحیه جوانی و نشاط</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>8) شوق به پیروزی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) راز داری</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>10) قناعت کردن به چیزی که اکنون دارد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>وظایف یک مربی در مربیگری ورزش</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) به ورزشکار کمک شود تا به اجرای ورزشی برتری دست پیدا کند</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) به ورزشکار کمک شود تا مشکلات عاطفی و اجتماعی شخصی خود را حل کند</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) به ورزشکار کمک شود تا روش زندگی را کشف و گسترش دهد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) به ورزشکار به عنوان یک انسان نگریسته شود نه یک ماشین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) بسیاری از رفتارها و اعمال فردی ورزشکاران تعدیل و اصلاح گردد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ارتباط موثر مربی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>یکی از عوامل موفقیت مربی قابلیت ارتباط موثر است. او باید قادر به ایجاد ارتباط درست باشد. این گونه ارتباطات باید با والدین, عوامل اجرائی. بازیکنان, مطبوعات مردم برقرار گردد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;بیشتر اوقات پیام های ما نارسا است. این نارسائی بجهت عدم ارتباط کلامی نمی باشد. بلکه به این دلیل است که ما به اهمیت ایجاد ارتباط غیر کلامی پی نبرده ایم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این مطلب می تواند درس مهمی باشد که مربی به اهمیت موضوع پی ببرد و نسبت به چگونگی بهبود مهارتهای ایجاد ارتباط موثر وقوف بیشتری یابد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ده فاکتور تاثیر گذار در رهبری :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) مدیریت زمان (تقسیم بندی مناسب زمان و داشتن برنامه بلند مدت و کوتاه مدت)</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) داشتن استراتژی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) لیاقت</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) بوجود آوردن گروه پویا و فعال</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) بوجود آوردن شبکه زندگی (مثلا با رسانه های گروهی, با مربیان دیگر و با افراد سیاسی ارتباط برقرار کنیم, چرا که ما به آنها نیاز داریم زمانی که تحت فشار قرار می گیریم)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) گنجایش قبول انتقاد (انتقاد پذیر باشد)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) قابلیت شنوایی (یعنی گوش کند به صحبت های اطرافیان)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;8) ثبات کاری (تصمیمات خود را به راحتی تغییر ندهیم)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) تعهد (پایدار بودن به قول و وعده به بازیکنان و غیره)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>10) تلاش برای رسیدن به هدف و&nbsp; اجرا کردن تعهدات, و اصرار در انجام کارهای مورد نظر.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>سازماندهی جلسات تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) هدف از تشکیل جلسه تمرین</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) محل تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) مدت یک جلسه تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) تعداد بازیکنان حاضر در جلسه تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) وسایل مورد نیاز</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) توجه به سن, تجربه, کیفیت و قابلیت بازیکنان</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) شیوه و روش مربیگری با توجه به تمام عوامل</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8) ملاحضات دیگر</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>1) هدف از تشکیل جلسه تمرین :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>تمام جلسات تمرینی هدفی را بدنبال می کند. گاهی جلسات تمرینی دارای اهداف متعددی است, برای نمونه ممکن است بخشی از تمرین به افزایش آمادگی جسمانی بازیکن و بخش دیگر به توسعه و بهبود فهم و درک تیمی اختصاص یابد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>ممکن است بخش دیگری از زمان تمرین به بهبود کار فردی یا گروهی بازیکنان اختصاص یابد. بدون شک مربی و بازیکنان باید نسبت به آنچه که می خواهند انجام دهند آگاه بوده و پیام را گرفته باشند. مربی باید وقت بگذارد و برای یک جلسه تمرینی خود را از قبل آماده نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>او باید دقیقا بداند بدنبال چه چیزی است و چه هدفی را دنبال می کند. بنابراین تمرین هدفمند می شود. یک جلسه تمرین نباید بدون هدف دنبال شود و مربی بدون برنامه قبلی کار خود را آغاز نماید. یک جلسه تمرین بدون برنامه و تفکر قبلی صرفا وقت کشی است.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>2) محل تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>چگونه می توان یک جلسه تمرین را به بهترین وجه ممکن انجام داد. آیا تمام زمین, نصف زمین و یا فقط قسمت کوچکی از زمین قانونی فوتبال می تواندجوابگوی احتیاجات ما باشد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;برای آمادگی جسمانی بازیکنان ممکن است بتوانیم از جاده های ساحلی, تپه ها و سواحل دریا استفاده کرد, ما برای تمرین شوت و یا سانتر و دروازه بانی باید از زمین فوتبال استفاده کرد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;در صورتی که امکن پذیر باشد تمام جلسات تمرین باید در مناسبترین و متناسب ترین محل زمین بازی با توجه به هدف مورد نظر صورت گیرد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>محل مورد نظر باید با تعداد بازیکنان درگیر و با فعالیت مورد نظر همخوانی داشته باش.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>3) مدت جلسه تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>با تو جه به زمان موجود هر بخش از جلسه مربیگری باید دقیقا برنامه ریزی شود. گرم کردن طولانی و نا مربوط زمان را از بین می برد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>گاهی با یک برنامه ریزی, سازماندهی و آموزش صحیح مربی می تواند در مدت کوتاهی به آنچه که می خواهد برسد. گاهی مربی باید به توضیح دقیق مسائل بپردازد و این امری است اجتناب ناپذیر.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اما نباید فراموش کرد که انتقال مطالب از طریق عمل بیشتر از دیدن و از طریق دیدن بیشتر از شنیدن امکان پذیر می باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;در برنامه زمانبندی شده می توان احتمالات را نیز در نظر گرفت و دقت بیشتری برای یک جلسه تمرین منظور کرد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>4) تعداد بازیکنان حاضر در جلسه تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>مربی باید همیشه از تعداد بازیکنان موجود برای انجام تمرینات آگاه باشد. باید به لیست خود مراجعه کرده و مطمئن شود برای تمام افراد در برنامه تمرین خود نقش و وظیفه خاصی در نظر گرفته است. مطمئنا گاهی موردی پیش می اید و مربی از وجود بازیکن در سر تمرین محروم می شود.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در این هنگام مربی باید آمادگی برخورد با شرایط غیر مترقبه را داشته و برنامه او از انعطاف کافی برخوردار باشد. باید در طول جلسه تمرین مطمئن شود که بازیکن آنچه که در برنامه تمرین مشخص شده است و در بخش هائی از زمین که برای آنان در نظر گرفته شده به تمرین مهارتها و تاکتیکها می پردازند که در خلال مسابقه کاربرد دارند, در نتیجه تمرین پر محتوا محدودی کار کند مگر اینکه بخواهد تصویر روشن تری از تمرین داشته باشد که آنگاه زمین, تعداد بازیکنان و اهداف را افزایش و تمرین را توسعه می دهد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در این موقع بازیکنان غیر درگیر بی حوصله می شوند و کیفیت جلسه تمرین را زیر سوال می برند, زیرا متعتقدند که جلسه تمرین واقعگرایانه نیست. از این رو بازیکنان بایستی بتدریج برای انجام یک عمل تاکتیکی فراخوانده شوند و سپس به بازی 11 در مقابل 11 برسد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>5) وسایل مورد نیاز:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در جلسات تمرینی باید از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئو و تلویزیون استفاده نمود.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;وسایلی مانند تخته وایت برد&nbsp; مخروط, دروازه قابل حمل, کاور و غیره می تواند در سازماندهی یک جلسه تمرین موثر باشند.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>بیش از یک دست کاور می تواند در متمایز کردن بازیکنان در هنگام بازیهای گروهی موثر باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;همین طور استفاده از مخروط تمرینی برای تقسیم زمین بازی به اجزاء کوچکتر و اجرای کارهای تکنیکی و تاکتیکی بسیار مفید می باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>6) توجه به سن, تجربه, کیفیت و قابلیت بازیکنان :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>مربی همیشه باید به قابلیت های بازیکنان خود واقع باشد. تعیین اهداف غیر واقع بینانه و غیر قابل دسترس با توجه به قابلیتها بی فایده است.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>درک مفاهیم و قابلیت ها باید روز بروز و بتدریج بهبود و توسعه یابند اما باید توجه داشت که تسریع درپیشرفت دور از توانایی بازیکنان منجر به نومیدی آنان می شود.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اهداف عام و خاص و ساختار سازمانی باید همیشه سطوح اجرائی بازیکنان را منعکس نماید. اهداف تمرین باید موجب حس رقابت و علاقه بازیکنان گردد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;با پیشرفت تدریجی و توجه به کیفیت بالای تمرین برای هر فرد یا گروه در جهت نزدیکی اهداف تمرین با شرایط مسابقه موجب انگیزه مثبت در بازیکنان می گردد و آنان را به تعقیب و دستیابی به سطوح بالاتر و ترقی و پیشرفت ترغیب می نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کمک مربیان موجود:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>جائی که مربی باید با تعداد اندکی بازیکنان در قالب کار گروهی کار کند. بازیکنان دیگر شاید نیازی به درگیری در این بعد و جنبه از بازی نداشته باشند. در نتیجه باید در بخش های دیگر تمرین برای توسعه قابلیت های فردی و گروهی مثل شوت, سانتر و غیره درگیر شود. بازیکنان باید در جلسات تمرینی از نظر مربیگری در تمام ابعاد هدایت و مراقبت شوند.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>یک مربی موفق می تواند همیشه در بخشی از فعالیت به بازیکن خود کمک کند. اما همزمان قادر به هدایت و رهبری بازیکنان در تمام زمین نیست و نیاز به کمک دارد یک کمک مربی لایق می تواند درسازماندهی و اجرای یک جلسه تمرین کمک موثری نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در برنامه ریزی تمرین باید جایگاه کمک مربی در نظر گفته شود و نه تنها به حضور او بلکه به کیفیت کار کمک مربی باید توجه لازم مبذول گردد. مربی باید از خود سئوال کند؟ کمک مربی من توانایی انجام چه کاری را دارد؟</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اگر کمک مربی از قابلیت بالایی برخوردار است و قبل از شروع جلسه تمرین توجیه شده باشد. باید بتواند با تسلط کامل جزئیات تمرین را به اجرا بگذارد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در صورتیکه کمک مربی از توانایی بالایی برخوردار نباشد باید تکالیف و وظایف خاصی را بعهده او گذاشت که توانایی هدایت و رهبری آن را دارد و قبل از شروع تمرین ریز آن به بحث گذاشته شود.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>8) شیوه مربیگری:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اساسا“ این قسمت را هنر مربیگری گویند, یعنی آنچه در ذهن داریم بتوانیم بعمل در آوریم. مربی باید دقیقا علت بروز مشکل را بداند, نسبت به جزئیات پیشرفت و موفقیت در بخشی از بازی آگاهی داشته باشد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;بنابراین دراین رابطه هوش و ذکاوت مربیان را در انتخاب موقعیت تمرینی مربیگری به محک آزمایش گذاشته می شود. مربی باید بفهمد که آیا مشکلات ایجاد شده جنبه تکنیکی, تاکتیکی یا ادارکی دارد و سپس براساس آن موقعیت مناسب تمرین را سازماندهی نموده و مشکل بازیکنان را حل نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این موقعیت ممکن است ساده اما واقعگرایانه باشد و جنبه تکنیکی 11 در مقابل 11 را در بر گیرد. اما مربی باید برای توضیح نقطه نظرات خود یک برنامه آموزشی مفید و موثری را تدارک بیند.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>طرح و اجرای جلسات موثر مربیگری احتمالا مهمترین بخش کار مربیگری می باشد. رسیدن به عقاید مشترک و بازی کامل آخرین مرحله است که مربی باید به آن رسد. اگر بدانیم چه موقع و چگونه براساس قابلیت های فردی و گروهی به این پیشرفت نایل شویم و آنگاه کلید پیشرفت در موفقیت تیمی را بدست آوردیم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>انتخاب شیوه مربیگری تحت تاثیر عوامل متعددی همچون نوع استفاده از موقیتهای تمرینی, عوامل دیگری مانند تعداد بازیکنان حاضر, محل تمرین, هدف تمرین و غیره بر تصمیم گیری مربی تاثیر می گذارد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>9)ملاحضات دیگر :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>استفاده از جلسات نظری در کلاس و یا تقسیم جلسه تمرین به برنامه آمادگی جسمانی ممکن است موجب تغییر شرایط تمرین از زمین به پارک جنگلی شود و جابجایی بازیکنان در دستور کار قرار گیرد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;به علاوه در کل یک جلسه تمرین ممکن است بخشی را به تمرین انفرادی و پوشش دادن ضعف بازیکن در یک بازی خاص اختصاص دهیم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این مرحله نیز باید در کل جلسه تمرین منظور گردد بهرحال, عوامل بسیاری وجود دارند که در برنامه ریز جلسات تمرینی باید لحاظ گردند.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>مسئولیتهای مربی در روز مسابقه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>A</b><b>: احترام به برگزار کنندگان مسابقه- مربی مقابل, تیم حریف و غیره</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>B</b><b>: بررسی ابزرا کار برای مسابقه, تجهیرات بازیکنان, توپ میدان و غیره</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>C</b><b>: نظم و انظباط در درختکن و انگیزه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>D</b><b>: توصیه های پیش از مسابقه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فردی – تقویت آموزشهای قبلی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروهی- اصول بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیمی- هدایت- استراتژی و مسئولیتهای بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>E</b><b>: مشاهده و تحلیل بازی- نگرش واقعی به مسابقه و تصمیم گیری درباره گفتار بین دو نیمه</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>F</b><b>: اطلاعات بین دو نیمه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسیدگی به آسیب دیده ها</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تغییر روش و تاکتیک – مختصر و مفید</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>G</b><b>: تعویضها در صورت نیاز</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>H</b><b>: تمام وقت</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>احترام به بازیکنان مقابل وبرگزار کنندگان داور وکمکهایش, رئیس زمین و غیره</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p> Fri, 20 Dec 2013 04:45:40 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1224/ مقاله اصول مربیگری ژیمناستیک http://varzesh.tarlog.com/post/1223/ <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تئوري روش تدريس ورزش ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">وظايف و هدف تئوري روش تدريس و ورزش</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">متد يك به منزله تئوري روش تدريس ورزش وظيفه دارد بر اساس تئوري تدريس ورزش علم الحركات ورزش، تاريخ ورزش و با در نظر گرفتن مختصات سن و نيازهاي اساسي كودكان و نوجوانان در سنين مختلف راههاي بهتر، مطمئن‌تر و كوتاهتري را براي رسيدن به هدف آموزش و يادگيري نهايي پيدا نمايد. بطور مثال اگر دو روش به يك اندازه مناسب باشند، آن يكي را ترجيح مي‌دهيم كه محتويات و امكانات آموزشي و تربيتي آن با ارزش‌تر باشد. بنابراين مربي يا معلم ژيمناستيك بايستي با توجه به نقطه نظرهاي تربيتي و تشكيلاتي و امكانات تكنيكي، متدي را انتخاب نمايد كه هدفهاي آموزشي زير را به بهترين وجهي برآورد نمايد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علاقمند ساختن دانش‌آموزان (تشويق)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهبود رشد كودكان و نوجوانان (تقويت ارگانهاي داخلي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ازدياد توانائي جسمي (پرورش قابليتهاي جسماني)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با توانايي جسمي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصلاح ضعفهاي جسماني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تاريخچه ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="AR-SA">اولين بار در كشور چين 4300 سال قبل ژيمناستيك مخصوصي بوجود آمد كه به آن كانگ فو ميگفتند كه هدف آن سالم نگهداشتن بدن بود كه بعد از آن اطباء از آن جهت مداواي بيماران استفاده مي‌كردند. در قرون وسطي ژيمناستيك به فراموشي سپرده شد و جاي آن را عمليات اكروباسي و معركه‌گيري گرفت. اولين كشوري كه تربيت بدني را تشكيل داد يونان بود و در اين زمان يونان اولين كشوري بود كه ژيمناستيك را بوجود آورد هر دويكوس حكيم يونان ژيمناستيك را بطور منظمي جهت مداواي بيماري امراض كشف كرد.در يونان به محلهايي كه در آنجا ورزش مي‌كردند ژيمنازيوم گفته مي‌شد. زيرا در آن محلها مردم برهنه و لخت ورزش مي‌كردند و ژيمناز به معني لخت است.بعدها به همه ورزشهاي بدني ژيمناستيك گفته شد و چون اين ورزشگاهها باعث تقويت جسم و روح و معالج امراض بود.&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">آموزشگاه روح و جسم گفته شد و در آن ورزشگاهها سه نوع ورزش انجام مي‌شد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ ورزشي كه براي مداواي امراض بود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ورزشي كه حركات آن احتياج به قدرت و زور داشت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ورزشهاي نظامي جهت آماده كردن جوانان براي مقابله با دشمنان و جنگ بود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بعد از آن ورزش ژيمناستيك به تدريج به رم برده شد و در آنجا بر روي وسايل بهتري كار مي‌كردند. پس از ضعيف شدن دولت رم مردم علاقه‌اي به ژيمناستيك از خود نشان ندادند و فقط سربازان ژيمناستيك را تمرين مي‌كردند. در اين زمان مركولياس كتابي درباره ژمناستيك نوشت كه باعث رونق مجدد ژيمناستيك بخصوص در كشورهاي آلمان، دانمارك، فرانسه و سوئيس گرديد. بعد از آن كتابهاي ديگري در مورد ژيمناستيك نوشته شد. از جمله كتاب ژيمناستيك براي جوانان نوشته جان گوتس موتس 1839ـ1759 كه به او پدر ژيمناستيك لقب دادند.در سوئد شخصي به نام پرهنريك لينگ 1839ـ1776 تحقيق علمي در تربيت بدني انجام داد و معتقد بود كه مربي ژيمناستيك بايد آگاه به علم آناتومي و فيزيولوژي باشد.در سال 1810ـ1825 در آلمان فردريچ لوديك يان توانست ژيمناستيك را در آلمان توسعه دهد و در جهت مقابله با دشمنان و جمع‌آوري جوانان از ژيمناستيك استفاده برد و چون شغل يان معلمي بود سعي كرد ژيمناستيك را در اكثر مدارس آلمان توسعه دهد و اولين كسي بود خرك حلقه و خردك پرش و پارالل و بارفيكس را درست كرد و آلمانها در سال 1850 ژيمناستيك را به آمريكا برده و گسترش دادند.پس از آن براي اولين بار در دانمارك در مدرسه نظامي، ژيمناستيك را روي تشك كار مي‌كردند.اولين بازيهاي المپيك در سال 1896 در آتن برگزار شد و تيم ژيمناستيك آلمان با كسب 5 مدال طلا قهرمان شد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">ژيمناستيك در ايران</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ابتدا بوسيله بعضي از افسران خارجي در پادگانها و مدارس نظامي بطور ناقص ژيمناستيك آموزش داده مي‌شد بعد از آن در سال 1295 شمسي با ورود آقاي ميرمهدي ورزنده از بلژيك و تشكيل اولين كلوپ ژيمناستيك رسماً آموزش ژيمناستيك در ايران شروع شد.اولين فدراسيون ژيمناستيك ايران در سال 1325 به رياست آقاي محمد نامجو تشكيل شد و تيم ژيمناستيك ايران براي اولين بار در مسابقات المپيك لندن 1948 شركت نمود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تئوري روش تدريس ورزش ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">وظايف و هدف تئوري روش تدريس و ورزش</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">متد يك به منزله تئوري روش تدريس ورزش وظيفه دارد بر اساس تئوري تدريس ورزش علم الحركات ورزش، تاريخ ورزش و با در نظر گرفتن مختصات سن و نيازهاي اساسي كودكان و نوجوانان در سنين مختلف راههاي بهتر، مطمئن‌تر و كوتاهتري را براي رسيدن به هدف آموزش و يادگيري نهايي پيدا نمايد. بطور مثال اگر دو روش به يك اندازه مناسب باشند، آن يكي را ترجيح مي‌دهيم كه محتويات و امكانات آموزشي و تربيتي آن با ارزش‌تر باشد. بنابراين مربي يا معلم ژيمناستيك بايستي با توجه به نقطه نظرهاي تربيتي و تشكيلاتي و امكانات تكنيكي، متدي را انتخاب نمايد كه هدفهاي آموزشي زير را به بهترين وجهي برآورد نمايد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علاقمند ساختن دانش‌آموزان (تشويق)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهبود رشد كودكان و نوجوانان (تقويت ارگانهاي داخلي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ازدياد توانائي جسمي (پرورش قابليتهاي جسماني)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با توانايي جسمي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصلاح ضعفهاي جسماني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">حوزه تقسيم‌بندي حركات ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بر اساس تجربيات معلمين ورزش و پژوهشهاي طب ورزش در سالهاي اخير فرمهاي تمريني زير بوجود آمده و در تدريس ورزشهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند (تمرين ترتبيتي، تمرين اينتروال، تمرين دايره‌اي) كه در اينجا نظر به حركات مشكل ژيمناستيك مي‌بايد از فرم تمرين تربيتي استفاده كرد تا سريعتر و مطمئن‌تر به هدف نهايي نائل شد و به همين منظور از نوشتن دو فرم ديگر تربيتي خودداري مي‌شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تمرين ترتيبي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">منظور از تمرين ترتيبي سلسله مراتب تمريناتي است كه بطور سيستماتيك تنظيم شده‌اند و ما را به هدف تعيين شده تمرين نائل مي‌سازند. يعني يادگيري تمرين نهايي از طريق اين تمرينات امكان‌پذير مي‌گردد. تمرين ترتيبي جهت آموختن تمرينات اغلب رشته‌هاي ورزش خصوصاً ژيمناستيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در تمرين ترتيبي، تمرينات موردنظر جاي مخصوص به خود داشته و نمي‌توان ترتيب اجراي آنها را تغيير داد چون در غير اين يادگيري صورت نمي‌گيرد. به اين معني كه تمرينات طوري انتخاب شده‌اند كه از آسان و ساده شروع شده و به حركات مشكل و مركب منتهي مي‌شوند. به طور كلي مي‌توان گفت از تمرين ترتيبي زماني بايد استفاده كرد كه هدف تمرين (تمرين نهايي) مشكل و اجراي آن براي دانش‌آموزان توأم با خطرات و تصادفات ورزشي باشد. جهت استفاده از تمرين ترتيبي بايستي به نكات زير توجه داشت:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ گرم كردن بدن (عمومي ـ اختصاصي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ايجاد تصوير حركت در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ شرايط ويژه</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">4ـ تمرينات مقدماتي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">5ـ تمرينات نهايي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">6ـ تغيير دادن در تمرينات و مشكل‌تر كردن حركت و يا تركيب با حركات ديگر</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">1- گرم كردن بدن</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">مرحله آماده ساختن نوآموز و گرم كردن بدن از نكات بسيار مهم تمرين محسوب مي‌شود چون بدني كه بطور كامل گرم نشده باشد اولاً پذيرش يادگيري حركت در آن بسيار كم بوده ثانياً امكان ضرب خوردگي نيز بيشتر مي‌گردد. بنابراين گرم كردن اين زمينه را فراهم مي‌سازد تا نوآموزان براي مرحله اصلي يعني فرا گرفتن حركت آماده‌تر شوند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>&nbsp;انواع گرم كردن</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">گرم كردن بدن به دو روش انجام مي‌گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف: عمومي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب: اختصاصي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف: گرم كردن عمومي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">روشي است كه در آن از انواع فعاليتها صرفاً به خاطر بالا بردن درجه حرارت كليه مفاصل عضلات و ارگانهاي داخلي استفاده مي‌شود. فعاليتهايي را كه مي‌توان براي اين مرحله متناسب دانست عبارتند از: راه رفتن، دويدن‌ها، پريدن‌ها، جهيدن‌ها، فعاليتهاي (با توپ، طناب، چوب و حلقه) و يا نرمشهاي عمومي ديگري كه مي‌شود در قالب بازيهاي ساده و كم سازمان ارائه داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب: گرم كردن اختصاصي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">عبارت از فعاليتهايي است كه مستقيماً به مهارت ورزش مورد نظر مربوط مي‌باشند، كه مي‌توان بعد از اتمام گرم كردن عمومي مواضعي از بدن كه در تمرين اصلي نقش مؤثري دارند نرمش اختصاصي داد تا در اثر فشارهاي وارده ضمن تمرين، آن مواضع دچار آسيب ديدگي نشوند. بطور مثال: اگر آموزش حركت اسكلپكاسر موردنظر است بايد بعد از گرم كردن عمومي بدن مواضع كتف، كمر و گردن را بطور اختصاصي نرمش داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">2ـ ايجاد تصوير حركت در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">شرط اوليه براي يادگيري يك حركت نوين ايجاد تصويري صحيح از حركت مي‌باشد. تصويري كه كاملاً عاري از هر گونه غلط و اشتباه باشد و اين بيشتر به اين منظور است كه نوآموزان به ساختمان صحيح از حركت از لحاظ مكاني و زماني آشنايي كامل پيدا نمايند. در ضمن با ايجاد تصوير حركت حس كنجكاوي آنها برانگيخته و آنها را نسبت به يادگيري حركت ترغيب و علاقمند مي‌نمائيم.به منظور اينكه بتوان تصويري صحيح از حركات در نوآموزان ايجاد نمائيم، راههاي زيادي وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف : نشان دادن حركت توسط معلم</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب : نشان دادن حركت توسط همشاگردان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ج : عكس</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">د: ترسيم حركت</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ه : فيلم و اسلايد</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>الف ـ نشان دادن حركت توسط معلم</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">اهميت اصلي اين عمل در برقراري و استحكام رابطه معلم و شاگرد مي‌باشد. در اينجا علاقه شاگردان نسبت به اجراي حركت و تقليد از معلم به هم مربوط شده و كوشش و همكاري فعالانه او را تضمين مي‌نمايد. هر چند نشان دادن حركت از طرف معلم بخاطر صحيح و كامل انجام گرفتن آن، باعث برانگيختن علاقه شاگردان مي‌گردد. ولي نبايد اينكار عادت شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>ب ـ نشان دادن حركت توسط همشاگردان</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">معلم به منظور نگهداري و تجديد قواي خود، در بعضي از موارد نشان دادن حركت را به دانش‌آموزي كه به حركت تسلط دارد محول مي‌كند. نشان دادن حركت بوسيله همشاگرد اگر چه &nbsp; ممكن است به درستي حركت معلم انجام نگيرد ولي داراي برتريهاي زيادي است. منجمله طرز اجراي حركات همشاگرد معمولاً در سطحي قرار دارد كه تقليد از آن براي همكلاسان به آساني صورت گرفته و اشكالي ايجاد نمي‌كند. غالباً توانايي جسمي شاگرد نشان دهنده، باعث تشويق و رقابت شاگردان كلاس شده و آنها را به فعاليت و كوشش زيادي‌تري واداشته و به اين ترتيب نتيجه مطلوبي حاصل مي‌گردد.بطور كلي اگر نشان دادن حركات بوسيله معلم و همشاگرد به درستي و خوبي انجام نگيرد نسبت به فرمهاي ديگر مانند نشان دادن حركت از طريق عكس، ترسيم حركت، فيلم و اسلايد و يا شرح دادن حركت برتري دارد و نشان دادن حركت، به منزله يك وسيله كمك آموزشي به حساب مي آيد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>ج ـ نشان دادن حركت بوسيله عكس</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در تدريس ورزش ژيمناستيك مي‌توان از عكس نيز به منزله يك وسيله كمك آموزشي استفاده كرد. عيبي كه نشان دادن عكس دارد، اينست كه بچه‌هاي دبستاني معمولاً مراحل و جزئيات حركات را از روي عكس نمي‌توانند بخوبي درك نمايند. و از نشان دادن عكس بهتر است موقعي استفاده شود كه دانش‌آموزان در زمينه حركت مربوطه جزئيات لازم را دانسته باشند و بتوانند مراحل حركات قبل و بعد از عكس را خودشان تكميل نمايند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>د ـ نشان دادن حركت با ترسيم نمودن حركت</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در مواقعي كه وسائل كمك آموزشي ديگري مثل عكس، فيلم و اسلايد در دسترس ما نيست، مي‌توان با ترسيم كردن حركت بر روي تابلو سياه يا كاغذ بعنوان يك وسيله كمك آموزشي استفاده نمائيم. در صورتي كه معلم از نحوه ترسيم كردن اطلاع كافي داشته باشد و در نقاشي كردن سليقه رنگ‌آميزي به كار برده، مي‌تواند در رسيدن به هدف آموزشي سريعتر گام بردارد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>هـ ـ نشان دادن حركت بوسيله فيلم و اسلايد</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">چون فيلمهاي آموزشي ورزش بيشتر حركات قهرمانان و يا لااقل ورزشكاراني را كه به حركات تسلط كامل دارند منعكس مي‌نمايد، مي‌توان درستي اجراي حركات را در فيلم از هر حيث تضمين شده دانست. بزرگترين مزيتي كه فيلم دارد، خستگي‌ناپذيري آن است، به اين معني كه ما مي‌توانيم با توجه به اينكه ديدن فيلم يادگيري حركات را آسانتر مي‌نمايد، هر چند بار كه لازم باشد نمايش فيلم را تكرار نمائيم.عيب نمايش حركات از طريق فيلم در اين است كه اغلب اجراكنندگان آن ناآشنا بوده و رابطه مستقيم با شاگردان كلاس ندارند و براي اينكه بتوان اين نقص را تا اندازه‌اي برطرف كرد بهتر است اجراكنندگان فيلمهاي آموزشي را طوري انتخاب نمود كه هم سن خود دانش‌آموزان باشد.عيب ديگري كه در استفاده از فيلمهاي آموزشي وجود دارد، دسترسي نداشتن به آنها در زمان و مكان موقعيت مشخص آموزشي است. گذشته از اين ممكن است كه مراحل مختلف حركت مورد نظر در فيلم منعكس نشده باشد، در صورتي كه نشان دادن حركت بوسيله معلم يا همشاگردي مي‌تواند بدون اتلاف وقت و مزاحمت در نظم كلاس، هر زمان و در هر موقعيت مورد استفاده قرار گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">3ـ شرايط ويژه</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بعد از اينكه نرمشهاي عمومي انجام شدند و بدن نوآموز داراي خصوصيات بدني انعطاف‌پذيري سرعت، قدرت و هماهنگي عصب و ماهيچه گرديد بايد شرايط ويژه را كه در فرا گرفتن حركات رل مهمي را ايفا مي‌نمايند مورد بررسي و آزمايش قرار داد و اگر ضروري باشد آنها را بار ديگر تكرار نمود. اصولاً نوآموزي كه براي يادگيري يك حركت واجد شرايط نباشد تمرين روي آن حركت او را به هدف نهائي نمي‌رساند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بطور مثال: نوآموزي كه هنوز قادر نيست بالانس غلت را بخوبي انجام دهد و هنوز نمي‌تواند تعادل بدن خويش را روي دستهايش حفظ نمايد، و يا اينكه جنبش‌پذيري ستون فقراتش و هماهنگي عصب و ماهيچه‌هايش بصورتي نيست كه از عهده حركتي چون نيم پشتك برآيد، نبايد او را به تمرين نيم پشتك واداشت.بنابراين لازم و ضروري است، كه قبل از شروع تمرين يك حركت جديد، ابتدا شرايط ويژه شاگردان را كه در آموزش حركت اهميت فراوان دارد مورد بررسي و آزمايش دقيق قرار داد. به عبارت ديگر شرايط ويژه به حركاتي گفته مي‌شود كه دانستن آنها براي آموزش يك حركت جديد لازم و ضروري است.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">4ـ تمرينات مقدماتي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تمرينات مقدماتي تمريناتي است كه خطر تصادفات را حتي‌الامكان از بين مي‌برد و ما را هر چه زودتر و مطمئن‌تر به هدف آموزش نهايي مي‌رساند تمرينات مقدماتي امروزه بدون شك وسيله مناسبي است كه در تدريس ورزش نمي‌توان از آنها صرفه‌نظر كرد. ولي نبايد فراموش كرد كه اين نوع تمرين خود هدف آموزش نبوده و نبايد بخاطر خودش انجام گيرد بلكه فقط وسيله‌اي براي يادگيري حركات ورزش مي‌باشد. هدفي را كه مي‌توان بطور مستقيم، و به آساني و بدون خطر به آن نائل شد، نبايستي براي وصول به آن راه پيچيده‌تري را انتخاب نمود و از طريق تمرينات مقدماتي اقدام كرد.انتخاب صحيح تمرينات مقدماتي در آموزش حركت بسيار پراهميت بوده و يكي از اساسي‌ترين قسمتهاي تمرين محسوب مي‌شود. از اين رو مربيان وظيفه دارند كه در انتخاب آن دقت فراواني به خرج دهند. حال جهت استفاده از تمرينات مقدماتي بايستي نكات زير را مورد توجه قرار داد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف ـ چون تمرينات مقدماتي به منظور كمك در يادگيري دانش‌آموزان بوجود آمده است بايستي در درجه اول با نيازهاي آنها تناسب منطقي داشته باشد و همچنين استفاده از تمرينات مقدماتي بايد با موقعيت آموزش، يعني محيط، تعداد شاگردان كلاس وسايل كمك آموزشي، كمك‌كننده و ابتكار معلم بستگي كامل داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب ـ معلم بايستي حتي‌الامكان تمرينات مقدماتي را با حركاتي كه دانش‌آموزان با آنها آشنايي دارند شروع نموده، تا به حركات غيرآشنا و جديد كه همان هدف اصلي آموزش مي‌باشد نائل گردد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ج ـ تمرينات مقدماتي بايد طوري تنظيم شده باشد، كه اصل و قاعده كلي زير در آن صدق نمايد (از تمرينات آسان به مشكل و از تمرينات ساده به مركب ختم گردد).</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">د ـ مدت زماني كه براي هر يك از مراحل تمرينات مقدماتي در نظر گرفته مي‌شود بستگي به موقعيت آموزش دارد. در پرداختن از يك مرحله به مرحله ديگر نبايد عجله بخرج داد، چون اين كار اعتماد به نفس دانش‌آموزان را تضعيف نموده و علاوه بر آن مانع يادگيري مي‌گردد.از طرف ديگر اگر هر مرحله از تمرينات مقدماتي را زياد تكرار نمائيم، از علاقه دانش‌آموزان نسبت به تمرين كاسته مي‌گردد. با اين توجه زمان مدت تمرين در هر مرحله را بايد طوري تعيين نمائيم كه دانش‌آموزان تا اندازه‌اي به تمرين مربوطه تسلط پيدا كرده باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">هـ ـ براي برانگيختن علاقه دانش‌آموزان بهتر است كه براي هر حركت مقدماتي شرح و ايجاد تصوير شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">و ـ جلوگيري از تصادفات ورزشي، ضمن تمرينات، بزرگترين و مهمترين وظيفه معلم مي‌باشد بديهي است كه معلم بايستي نحوه كمك كردن و مراقبت را بطور دقيق و صحيح به دانش‌آموزان ؟آموزش دهد، تا شاگردان با اطمينان بيشتر و بدون داشتن ترس از تصادفات ورزشي حركات را انجام دهند. در خاتمه بايد متذكر شد، كه تمرينات مقدماتي زماني مثمرثمر خواهد بود كه در يك سيستم صحيح و درستي طبقه‌بندي شوند و سعي شود جزئيات آن قدم به قدم به نوآموزان آموخته شود. خصوصيات زير را مي‌تواند نكات اساسي براي طرح تمرينات مقدماتي باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ ساختمان حركات مقدماتي بايد نشانگر هدف اصلي باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ تمرينات مقدماتي بايد ساده‌تر از تمرينات نهايي باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ تمرينات مقدماتي بايد بتدريج دشوارتر شوند تا به درجه تمرينات نهايي برسند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">5ـ تمرينات نهايي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تمرينات نهايي قسمت اصلي تمرين را تشكيل داده و به هدف تمرين منتهي مي‌گردد.هنگامي كه نوآموزان حركات مقدماتي را بخوبي فرا گرفتند و با مهارت كامل انجام دادند، مي‌توان با استفاده از روش مخصوص، تمرينات نهايي را ابتدا با كمك و سپس با مراقبت كامل انجام داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">6ـ تغيير دادن در تمرينات و مشكل‌تر كردن حركت و يا تركيب با حركات ديگر</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">اگر روشهاي به كار برده شده با موقعيت كامل انجام شدند، سپس مي‌توان تغييري در حركت بوجود آورد و آن را در يك فرم مشكل‌تري انجام داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">مثال: غلت عقب بالانس (ويميك) نحوه مشكل‌تر آن، انجام حركت در موقعيتهاي مختلف از حالت نشسته پاخم، بعد پاراست، سپس از حالت ايستاده پاخم، و در آخر از حالت ايستاده پاراست.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">هنگامي كه حركت اصلي بخوبي انجام گرفت، مي‌توان آن را با حركات ديگري تركيب نمود كه با آن تركيب حركت مي‌گوئيم. بطور مثال: حركت نهايي غلت عقب پاجمع مي‌باشد كه جهت تركيب با حركت ديگر مي‌توان قبل از آن غلت جلو پا جمع پرش نيم دور چرخش بلافاصله غلت عقب را انجام داد و يا به صورتهاي ديگر … در خاتمه بايد توجه نمود كه هدف از روشهاي آموزشي قبل از همه اين است كه يادگيري حركت را براي نوآموز ساده تر نموده و زمان آموزش را كوتاه كرد، يعني در زمان كمتر، يادگيري بيشتر صورت مي‌گيرد. بنابراين بايد مقدماتي كه در امر آموزش حركت بكار برده مي‌شوند كاملاً صحيح بوده و عاري از هر گونه اشتباه باشند. در تمرينات مقدماتي هدف اين نيست كه حركت به هر نحوي انجام گيرد، بلكه تكنيك صحيح حركت است كه نوآموز در همان ابتداء تمرين مقدماتي بايد آنها را فرا گيرد.اگر تمرينات مقدماتي نشانه‌اي از ساختمان حركت اصلي نباشند، نوآموز موفق نمي‌شود به هدف اصلي نائل گردد و اگر اشتباهاتي در حين تمرينات مقدماتي وجود داشته باشد، كه اين اشتباهات معمولاً قابل پيش‌بيني هستند و بر طرف و اصلاح نگردد، نوآموزان به موفقيت نهايي نائل نخواهند شد. لذا بايستي از همان ابتداي آموزش سعي شود، كليه اشتباهات و معايب حركت برطرف گردد و اين اشتباهات را مي‌توان از طريق نشان دادن مجدد حركت و مقايسه بين حركت صحيح و غلط توسط مربي، يا از طريق عكس و فيلمهاي ژيمناستيك اصلاح نمود. چون نوآموز به اين اشتباهات عادت كرده و بعد از مدتي رفع اصلاح آن بسيار مشكل‌تر از آموزش خود حركت مي‌باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">كمك كردن و ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ كمك كردن</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">كمك كردن عاملي است كه براي بهتر و ساده‌تر انجام دادن حركت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به آن مي‌توان كمك بدني ناميد، زيرا با كمك كردن به بدن نوآموز در ضمن تمرينات مقدماتي حركت موردنظر اجرا مي‌گردد.كمك كردن از نظر متد، به نحوه و چگونگي هدايت و رهبري حركت تلقي مي‌شود. همانگونه كه متد و تكنيك حركات داراي روش خاصي هستند، كمك كردن نيز به نوبه خود داراي راه و روشي است كه بايد از چگونگي آن آگاهي قابل ملاحظه‌اي داشت و به هيچوجه نبايد در مورد آن سهل‌انگاري يا بي‌توجهي نمود. در هنگام كمك كردن بويژه كمك كننده بايستي به جهت حركت و ميدان حركت و همچنين شدت حركت آگاهي كامل داشته باشد. زيرا هر گونه كمك غلط باعث مي‌شود كه نوآموز حركت را ديرتر درك كرده و در نتيجه آن را كندتر فرا مي‌گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span dir="ltr" black?,?sans-serif?;?="" arial="">*</span><span lang="AR-SA">&nbsp;بنابراين در هنگام كمك نمودن بايد به سه نكته توجه داشت:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ كمك كردن بايد بنحوه صحيح و قابل دركي باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ كمك كردن بايد طوري باشد كه حركات و ريتم اصلي خود را از دست ندهد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ بايد بتدريج از شدت كمك كردن كاسته شود، تا اينكه نوآموز ديگر احتياج به كمك نداشته باشد، كه بعد از اين مرحله بايد تنها طريقه ايمني را در اجراي حركات پيش گرفت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">همانطور كه اشاره شد كمك كردن براي هدايت و رهبري حركت است و يك نوع كمك بدني محسوب مي‌شود، در حالي كه مواظبت و مراقبت بيشتر در روان نوآموز تأثير مي‌گذارد. هنگاميكه نوآموز حركت را كاملاً مسلط شد، ديگر احتياج به كمك بدني ندارد و بايد به مراقبت از او اكتفا كرد. زيرا اين مواظبت‌ها و مراقبتها به نوآموز قدرت بيشتري داده، باعث مي‌شود كه براي انجام حركت تمركز قواي بيشتري داشته باشد.در ساعت ژيمناستيك از مراقبت و مواظبت هرگز نبايد غافل شد، چون بارها مشاهده شده است كه نوآموزي كه چندين بار يك حركت را با تسلط كامل انجام داده است در اثر يك غفلت كوتاه سقوط كرده و تصادف ناراحت‌كننده‌اي را به بار مي‌آورد.بايد توجه داشت شخصي كه به عنوان مراقب در زير اسباب مي‌ايستد بايد از چگونگي و نحوه حركت آگاهي كامل داشته باشد. زيرا در غير اين صورت شخص مراقب قادر نيست به موقع از سقوط تمرين‌كننده جلوگيري نمايد.</span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" roman?,?serif?;?="" new="" times="" style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt; line-height: 24px; orphans: 2;"><br clear="all" style="page-break-before: always;"></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; orphans: 2;"></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در ضمن شخص مواظب بايد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">وقوع حادثه را كاملاً بداند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جهت حركت را بشناسد.</span><span lang="FA"></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">از تكنيك حركت آگاهي كامل داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;محسنات كمك كردن و ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">كمك كردن و ايمني در ساعات ژيمناستيك داراي سه اهميت زير مي‌باشد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ جلوگيري از تصادفات</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ سرعت عمل در يادگيري</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ايجاد حس همكاري و تعاون در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ جلوگيري از تصادفات</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">با توجه به مشكلي و در عين حال خطرناك بودن ورزش ژيمناستيك، كوچكترين غفلت و بي‌مبالاتي در ساعات ژيمناستيك، مي‌تواند تصادفات ناراحت‌كننده‌اي را به بار آورد. البته جاي تأسف است كه اغلب تصادفات در اثر بي‌توجهي و بي‌مبالاتي شاگردان و يا مربيات اتفاق مي‌افتد.اگر مربي و شاگردان به نحوه صحيح كمك كردن و ايمني آگاهي داشته باشند. به مقدار قابل توجهي درصد اين تصادفات كاهش خواهد يافت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ سرعت عمل در يادگيري</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تجربه ثابت نموده است كه از طريق كمك كردن صحيح، نوآموزان حركات را سريعتر و بنحو بهتري فرا مي‌گيرند بويژه در ايجاد تصوير حركت، به نوآموز كمك قابل ملاحظه‌اي مي‌شود.نوآموزي كه هنوز حركتي را خوب درك نكرده و به عبارت ديگر تسلطي بر روي حركت ندارد براي انجام دادن حركت بدون كمك، چندين بار حركت را تكرار نموده و هنگامي كه از كار خود نتيجه‌اي نمي‌گيرد و خسته و كسل مي‌گردد، در حالي كه استفاده از طريق صحيح كمك كردن، باعث مي‌شود كه نوآموز ساختمان تكنيك حركت را درك نمايد و در ثاني موجب تشويق نوآموز نيز خواهد شد. البته ناگفته نماند كه شدت كمك كردن آنقدر زياد نباشد كه نوآموز حركت را درك نكند و تصويري از حركت در او ايجاد نشود و يا كمك نبايد آنقدر كم باشد كه مثمر ثمر واقع نگردد به همين منظور نحوه كمك كردن بايد به طور متعادل انجام گيرد. اغلب مشاهده شده است كه اشتباه كمك كردن علاوه بر اينكه ثمربخش نبوده بلكه زيان‌بخش نيز مي‌باشد و موجب دگرگوني و انحراف در يادگيري حركت مي‌گردد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ايجاد حس همكاري و تعاون در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">از آنجايي كه در سرعت ژيمناستيك مواظب و كمك كردن از وظايف نوآموزان مي‌گردد باعث مي‌شود كه حس همكاري و تعاون در نوآموزان تقويت گردد و اتكا به نفس پيدا كنند و شخص خودكار و وظيفه‌شناس و مسئوليت‌پذير بار آيند.كليه اين محسنات در پيشرفت اجتماعي كودك رل بسيار ارزنده‌اي را ايفا مي‌كند. كودكي كه از اين محسنات برخوردار نباشد، امكان پيشرفتهاي اجتماعي او بسيار ناچيز است. بنابراين بايد سعي شود تا نوآموزان را از همان ايام كودكي با اين روش عادت داده زيرا هدف از ورزش كردن تنها بهتر نمودن سينه و بازوان نيست بلكه قبل از همه نكات تربيتي آن منظور مي‌باشد كه در زندگي پرتلاطم كودك اهميت فراواني دارد. نوآموزي كه در ساعات ورزش عادت نمايد كه دوستان خود را كمك و مراقبت نمايد، بدون شك اين براي او عادت شده و در زندگي اجتماعي نيز انساني مددكار خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" roman?,?serif?;?="" new="" times="" style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt; line-height: 24px; orphans: 2;"><br clear="all" style="page-break-before: always;"></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; orphans: 2;"></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">نتيجه كلي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در خاتمه بايد گفته شود كه كمك كردن و ايمني يكي از مهمترين نكات تمريني محسوب شده كه از وظيفه مهم مربيان است كه از طريق صحيح كمك كردن و مواظبت را به نوآموزان ياد دهند و براي فراگيري نحوه كمك كردن و ايمني بايد از اصول متد تمرينات ترتيبي پيروي نمود، يعني از ساده به مشكل.كمك كردن و ايمني بايد همگام با اجراي حركات پيش روند و هر يك از شاگردان بايد به نوبه ‌خود طريقه و نحوه كمك كردن را فرا گيرند تا از تصادفات جلوگيري شده و در يادگيري نيز سرعت عمل بوجود بيايد و شاگردان را نيز خودكار و مددكار بار آورد.</span></p> Fri, 20 Dec 2013 04:43:41 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1223/ ويژگي‌هاي مربي و معلم http://varzesh.tarlog.com/post/1222/ <h1 class="header1" style="font-size: 15pt; font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">ويژگي‌هاي مربي و معلم</h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">حمد و سپاس براي خداوندي است كه اول مربي و معلم جهان هستي است و سلام و صلوات خداوند تبارك و تعالي بر انبياء و اوصياء خصوصاً آخرين پيامبر الهي حضرت محمد مصطفي(ص) و جانشينان بحق او ائمه معصومين(ع) و دخت گرامي نبي اكرم اسلام، حضرت فاطمه(س) مربيان و مسلمان بشريت. سخن از جايگاه بس رفيع و مقدس مربيگري است. وقتي خداوند تبارك و تعالي و معصومين عليهم السلام اين شغل مقدس را داشته باشند و بدان افتخار نمايند، ديگر مربيان و معلمان بايد حساب كار خودشان را داشته باشند و قدر و منزلت خويش را بدانند.&nbsp; اينكه امام خميني(ره) فرمود: معلمي شغل انبياء است يا تعليم و تعلم عبادت است.، اين افتخار ما را بس كه اين جايگاه نصيب ما گشت. حال با اين توصيف شايسته است كه صفات و خصوصياتي را كه در آنان وجود دارد در خودمان به طور نسبي احياء كنيم تا بتوانيم در بستر تعليم و تربيت قرار بگيريم. پس كار مربي و معلم سنگين و شغل او مقدس است. وقتي كه زمينه در مربي و معلم پديدار گشت مربي و معلم نيز بايد آمادگي روحي و جسمي داشته باشد. چرا كه مربي فقط زمينه شكوفايي و استعدادهاي شاگرد را فراهم مي‌كند و اين شاگرد است كه بايد فعالانه در جهت مطلوب حركت نمايد. معلم نيز فقط زمينه را جهت فراگيري متعلم آماده مي‌كند و اين متعلم است كه خود فعالانه به يادگيري مي‌پردازد. غير از اين پيمودن راه بيهوده است. پس با اراده و عزم راسخ مربي و شاگرد، مي‌شود به هدفهاي تربيتي كه اسلام مشخص نموده است نزديك شد، هدف‌هايي چون اعتقادي، اخلاقي، پژوهشي، علمي، آموزشي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي، نظامي و اقتصادي.</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">از خدا خواهيم توفيق ادب &nbsp; &nbsp; &nbsp;=== &nbsp; &nbsp;بي‌ادب محروم ماند از لطف رب</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">و ...</p><p style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>شرايط احراز مقام مربيگري و معلمي</b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مربي و معلم بايد&nbsp; داراي شرايطي باشند؛ مجموعه&nbsp; رفتار و كرداري كه مطابق با اصول و مسائل عقيدتي، اخلاقي و اجتماعي باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اسلام براي تمامي موارد زندگي که يک انسان بدان نيازمند است تا به سعادت برسد، برنامه‌ريزي نموده است. بکارگيري اين سلسله اصول و قوانين است که مي‌تواند انسان را به هدف و مقصد نهايي برساند. اگر انسان از اين اصول تخطي نمايد نمي تواند به سرمنزل مقصود برسد. مربي و معلم الگوي فراگيران مي باشند. بنابراين چون منش و رفتار او در فرمان تأثير دارد بايد عامل به دستورات باشد. او ضمن اينکه به کار تدريس اشتغال دارد بايد عامل به گفته‌هاي خويش باشد تا تأثير رفتار بيشتر باشد. اينک بعضي از شرايطي که بايد يک مربي و معلم دارا باشد به شرح زير توضيح داده خواهد شد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1-<strong>&nbsp;علم:&nbsp;</strong>حضرت علي بن ابيطالب(ع) مي فرمايد: دانش بياموزيد زيرا آموختن آن حسنه است، درس گفتن آن تسبيح است، بحث از آن جهاد است. آموزش آن به کسي که نمي‌داند صدقه است و براي اهلش وسيله تقرب به خداست. چون نشانه‌هاي حلال و حرام است و طالب خود را به راه‌هاي بهشت هدايت مي‌کند. علم و دانش در وحشت انيس انسان است و در تنهايي همدم اوست.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ديگران به کارهاي ايشان مي‌نگرند و آثارشان را اخذ و اقتباس مي‌کنند و فرشتگان به دوستي آنها مشتاق مي شوند و در نمازشان بالهاي خود را بر سر و روي ايشان مي کشند و اين همه از آن اوست که علم حيات قلوب است و نوري است که کوري را از ديدگان مي زدايد و نيرويي است که سستي را از بدنها بيرون مي کند. خداوند حامل علم را در منازل نيکان جاي مي دهد و همنشيني با خوبان را در دنيا و آخرت عطايش مي کند. با علم است که خداوند اطاعت و پرستيده مي شود و با علم است که صله ارحام مي شود و با علم است که حلال و حرام دانسته مي شود.&nbsp; علم پيشواي عقل است و عقل پيرو علم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2-&nbsp;<strong>اعتقاد به مذهب حق:</strong>&nbsp;بايد شيعه اثني عشري و پاكدامن از لوث بدعت‌ها باشد که اهل بدعت همه در ضلالت و گمراهي‌اند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-&nbsp;<strong>عقل:</strong>&nbsp;مربي بايد داراي عقل ذاتي و عقل معاش دنيوي باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4-&nbsp;<strong>سخاوت:</strong>&nbsp;بايد به رفع مايحتاج زيردستان خود اقدام کند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5-&nbsp;<strong>شجاعت:</strong>&nbsp;بايد شجاع باشد و از ملامت مردمان و آزار ايشان نهراسد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6-&nbsp;<strong>عفت:</strong>&nbsp;بايد عفيف‌النفس باشد تا مربي از او در واهمه نباشد و اعتقادشان در او تباه نگردد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7-&nbsp;<strong>علو همت:</strong>&nbsp;بايد همت بلند داشته باشد و از ديگران طمع مال نداشته باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8-&nbsp;<strong>شفقت:</strong>&nbsp;نسبت به ديگران مشفق و مهربان باشد و ايشان را به کارهايي که فوق طاقتشان است تکليف نفرمايد و با رفق و مدارا به کار و عمل تشويقشان کند و علاقمندشان سازد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9-&nbsp;<strong>حلم:</strong>&nbsp;بايد حليم و بردبار باشد و با ناملايمات از جاي به در نرود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10-&nbsp;<strong>عفو:</strong>&nbsp;بايد از گناه و لغزش مريدان که به مقتضاي خوي بشر سر مي‌زند درگذرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11-&nbsp;<strong>حسن خلق:</strong>&nbsp;بايد که خوشخو باشد تا مريدان از خلق درشت وي نرمند و از گردش پراکنده شوند و از او اخلاق نيک کسب کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12-&nbsp;<strong>ايثار:</strong>&nbsp;بايد که مصلحت مريدان را بر مصالح خويش مقدم و مرجع بدارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13-&nbsp;<strong>کرم:</strong>&nbsp;بايد که در وي کرم باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14-&nbsp;<strong>توکل:</strong>&nbsp;بايد که با خداوند متوکل باشد و مريدان را به سبب خوف معيشت از خويشتن نراند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15-&nbsp;<strong>تسليم:</strong>&nbsp;بايد که امور خود را به خداي خويش واگذارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16-&nbsp;<strong>وقار:</strong>&nbsp;بايد که با مريدان به عزت و وقار رفتار کند تا سنگيني وي مانع از گستاخي ايشان گردد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">17-&nbsp;<strong>هيبت:</strong>&nbsp;بايد که با هيبت خود در دل مريدان شکوه خويش را حفظ کند تا نفس آنان از جلالت استاد و راهنمايي خود آرامش يابد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آداب و وظايف مربي و معلم نسبت به شاگرد</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;مربيان و معلمان نسبت به شاگردان وظايفي دارند که بايد نسبت به آنان انجام وضيفه نمايند. هر چه دقيقتر و با ظرافت خاص عمل نمايند تأثير آن در شاگردان به مراتب زيادتر خواهد بود. آنان وقتي که در برابر اين همه مهر و محبت قرار گيرند قدردان زحمات خواهند بود و در صدد جبران آن برخواهند آمد. اينک به نمونه‌هايي از اين وظايف توجه نمائيد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- امکان وصول به مقام والاي علمي در سايه ايمان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- ايجاد شوق و دلبستگي به علم و دانش در شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- مواسات و دلسوزي معلم نسبت به شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- عامل لطف و محبت موثرترين عوامل تعليم و تربيت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- فروتني معلم نسبت به شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- اطلاع از نام و مشخصات شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7- القاء مطالب علمي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8- رعايت ترتيب تسلسل اشتغالات علمي شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9- کوشش در تفهيم مطالب و رعايت استعداد شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10- ذکر ضوابط و قوائد کلي علوم ضمن تدريس آنها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11- تشويق شاگردان به اشتغالات علمي و تحريض بر تکرار دروس</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12- طرح مسائل دقيق و پرسش از شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13- احترام به شخصيت شاگرد و اعتراف به اهميت افکار او</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14- رعايت مساوات در توجه و محبت به شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15- رعايت سابقه شاگردان و نوبت آنها در تدريس</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16- رعايت امتياز استعداد و تفاوت‌هاي هوش شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">17- تعاون و همكاري معلمان در تعليم و ارشاد شاگردان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">18- ارشاد شاگردان به معلمان شايسته</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">19- آماده ساختن و معرفي معلمان لايق براي جامعه</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آداب و وظايف معلم و شاگرد در درس</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">از امام صادق (ع) روايت شده كه رسول خدا (ص) فرمود: خداوند عزوجل مي فرمايد، مذاكرات و گفتگو هاي علمي در ميان بندگانم به شرط آنكه به امر و فرمان و شناخت من رهنمون باشد، از عواملي است كه مي تواند قلب‌هاي مرده و دل‌هاي خفته را زنده و بيدار سازد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- خودداري از جدال و ستيزه‌جوئي در بحث</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پيامبر (ص) فرمود: اگر كسي از ستيزه و جدال خودداري كند و با وجود اينكه خود را ذيحق مي داند و از درگيري در سخن صرفنظر نمايد خانه‌اي آرامبخش در قله‌هاي رفيع بهشت براي او مهيا مي گرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- انعطاف و تسليم بودن در برابر حق</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پيامبر (ص) مي فرمايد: كسي كه ذره‌اي كبر وخودبزرگ‌بيني در دل او وجود داشته باشد، به بهشت و سراي نيك‌بختي&nbsp; راه ندارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- نبايد از يادگيري و تحصيل و آگاهي در هيچ شرايطي استنكاف نمود</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پيامبر (ص) مي فرمايد: حكمت و دانش گمشده افراد باايمان است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- آمادگي قبلي معلم و شاگرد براي درس</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">معلم و شاگرد قبل از درس دقت و تأمل نمايند و آن را به صورت منقح و پاكيزه‌اي آماده سازند تا معلم بدون شتابزدگي به&nbsp; درس بپردازد و شاگرد هم سوالات خوبي داشته باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- رعايت نظافت و پاكيزگي و آراستن ظاهر</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">معلم و شاگرد آنگاه كه بخواهند در جلسة درس حضور يابند لازم است با وضو و پاكيزه از هر گناه و آلودگي باشند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">امام زين العابدين(ع) مي فرمايد: حق كسي كه رهبري علمي تو را بر عهده دارد آن است كه بزرگش داري و مجلس او را موقر بداري وخوب به سخنان وي گوش فرا دهي. صدايت را بر او بلند نكني. سؤال كسي را كه از او مي‌پرسد پاسخ نگويي تا او خود به جواب برخيزد. در مجلس او با كسي سخن نگويي و نزد او از كسي بدگويي نكني. هر گاه نزدت از او به بدي ياد شد از او جانبداري كني. عيبهايش را بپوشاني. خوبيهايش را آشكار سازي. با دشمن او همنشين نشوي. با دوست او دشمني نورزي. پس هر گاه چنين كردي فرشتگان خدا براي تو گواهي مي‌دهند كه تو او را مقصد خود قرار دادي و (براي خدا نه براي مردم) دانش او را آموختي.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">دستورات عملي جهت تزكيه نفس</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مربي و معلم بايد در جهت تزكيه نفس خويش و شاگردان تلاش وافري داشته باشد، دستورات عملي اسلام را به آنان بگويد، راههاي رسيدن به مقصد را كه همان كمال انساني است در اختيار آنان بگذارد. اين راهها همانطوري كه گفته شد بايد سهل الوصول باشد. تناسب سني و جسمي شاگردان را رعايت نمايد. تكرار دستورات و عمل آن مي تواند مفيد باشد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مراقبه و مصاحبه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مراقبه چيزي است كه هميشه بايد همراه انسان باشد. يعني انسان بايد حالش حال مراقبه باشد. محاسبه، پيش از آن كه از شما حساب بكشند كه در قيامت خواهند كشيد خودتان همين جا از خودتان حساب بكشيد. خودتان را وزن كنيد و بكشيد پيش از آنكه آنها شما را بكشند. آنجا شما را به ترازو خواهند گذاشت و خواهند كشيد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مشارطه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشارطه آن است كه در اول روز مثلاً با خود شرط كه امروز بر خلاف فرموده خداوند تبارك و تعالي رفتار نكند و اين مطلب را تصميم بگيرد. معلوم است يك روز خلاف نكردن امري است خيلي سهل. انسان مي تواند به آساني از عهده‌اش برآيد. تو عازم شو و شرط كن، تجربه نما و ببين چه قدر سهل است. ممكن است شيطان اين امر را بر تو بزرگ نمايش دهد ولي اين از حقه‌هاي آن ملعون است. او را از روي واقع لعن كن و بيرون ران و يك روز تجربه كن، آن وقت تصديق خواهي كرد.</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بعضي از ويژگي‌هاي مربي و معلم</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مربي و معلم داراي ويژگيهايي بايد باشند تا امر تعليم و تربيت به آساني صورت پذيرد. بعضي از آن بيان شد و اينك چند مورد به خاطر اهميت موضوع آورده مي شود تا توجه به آن سبب شود كه متوليان امر تربيت در انجام وظيفه سنگين خودشان دقت نظر داشته باشند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- نظم در رفتار و گفتار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- كف نفس (= خويشتن‌داري)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- رعايت اصلاح ذات البين (آشتي دادن بين مؤمنان)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- نوآوري و خلاقيت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- وجدان كاري و انضباط اجتماعي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- برنامه‌ريزي در كار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7- توجه به سخنان زيردستان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8- تشويق و تنبيه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9- عشق و محبت به مردم</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10- روحيه انتقادپذيري</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11- ارزيابي كارها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12- توجه به اصل مشورت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13- پرهيز از ياس و نااميدي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14- صداقت در كار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15- آگاهي از مسائل روز</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16- آينده‌نگري</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">17- اولويت‌يابي در كارها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">18- دشمن‌ستيزي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">19- شور‌آفريني و بانشاط بودن</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">20- تشويق و ترغيب به وحدت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">21- نظافت و پاكيزگي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">22- رعايت احترام متقابل</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p class="header2" style="font-weight: bold; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-align: right; margin: auto 2px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;عوامل موثر در تربيت در آيات قرآن</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; دعا: صافات /100- فرقان&nbsp; / 74-77 - آل عمران /38 - رعد 27</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفكر و تعقل: يونس /24/100- &nbsp;بقره /266</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعليم و تعلم: آل عمران 79</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; عبادت: بقره /21&nbsp; -&nbsp; زاريات / 56</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقوي تزكيه:&nbsp;&nbsp; اعراف&nbsp;&nbsp; 169 -&nbsp;&nbsp; بقره /282&nbsp;&nbsp;&nbsp; شمس /9&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلي /14&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; توبه /103</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; سعي و عمل:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نجم 4/ 39 - نحل /97 -&nbsp;&nbsp; اسراء19 - نازعات 35- عنكبوت</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهد و اعتدال: قصص82- نعمان 19 -</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">8-&nbsp;&nbsp;&nbsp; معاشرت با نيكان: مدثر41/45- كهف 28- فرقان 28/29- زخرف 67 / 68</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">9-&nbsp;&nbsp;&nbsp; انفاق و سخاء : حشر9&nbsp; - &nbsp;آل عمران 99&nbsp;&nbsp; - سبا 26</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">10- ايمان به خدا:&nbsp;&nbsp;&nbsp; بقره 20</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11-نماز:هود 14&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسراء 78 /79&nbsp; -&nbsp;&nbsp; طاها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">12-زكات:&nbsp;&nbsp; بقره 43</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">13-خمس&nbsp;&nbsp;&nbsp; انفال 41</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">14-جهاد</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">15-توّلي و تبرّي:&nbsp; فتح29</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">16- روزه:&nbsp;&nbsp; بقره 183</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>منابع و مآخذ:</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- اربعين حديث امام خميني (ره)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-معالم الدين ، شيخ حسن ابن شهيد ثاني&nbsp; -ترجمه علي شيرواني</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- آداب تعليم و تعلم در اسلام&nbsp; ، شهيد ثاني- ترجمه سيدمحمدباقر شيرواني</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- نشان از بي نشانها،&nbsp; علي مقدادي</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">6- التربيه والتَعليم في القرآن و الحديث، شيخ محمد رضا فرهاديان</p> Fri, 20 Dec 2013 04:37:57 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1222/ مقاله ( چالشهای بازاریابی در ورزش بانوان) http://varzesh.tarlog.com/post/1178/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b>عنوان مقاله : بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها</b><br>سیدامیرحسینی: رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و&nbsp;<br>مسئول بازاریابی iwas(فدراسیون بین المللی ورزش معلولین با ویلچر و قطع عضوی ها)&nbsp;<br><br><b>چکیدة مقاله:</b><br>با شکل گیری بازیهای المپیک نوین فرصت های مناسبی برای پرداختن به ورزش های مدرن برای بانوان ایجاد شد. توسعه و گسترش سازمانهای ورزشی بین المللی ضرورت ایجاد جاذبه و فرصت برای پرداختن بانوان را امری ملموس و ضروری ساخت. منشور بین المللی المپیک تأکید ویژه به ایجاد فرصت های مناسب ورزشی برای خانمها و آقایان دارد.&nbsp;<br></font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">و...<tarlogendprepost><br>ورزش می تواند وسیله ای مؤثر برای قدرت بخشیدن به دختران و زنانی باشد که به دلیل جنسیتشان در فرهنگهای مختلف از مشارکت و لذت بردن از ثمرات جسمانی، روانی و اجتماعی ناشی از ورزش محروم شده اند. بی شک برای توسعه و گسترش ورزش بانوان نیاز به منابع مالی می باشد.<br><br>یکی از مهمترین مهارتهای مدیران ورزشی شناسایی منابعی است که به حل مشکلات ورزش کمک می کند. این منابع شامل منابع انسانی و منابع مالی، منابع لوازم کار،‌ منابع تسهیلاتی می باشد. هر سازمان ورزشـی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت ها، اعانات، قابل حصول است. در این مقاله به طور خلاصه مباحث اصلی تأثیرگذار بر بازاریابی را مورد بحث قرارمی دهیم.&nbsp;<br><br>بازاریاب‌ها برنامه‌هایی را در عرصه ورزش طراحی می‌کنند که بتوانند در مخاطبانشان اثر بگذارند و تعامل دو جانبه را برقرار کنند. از دیدگاه اجتماعی، بازاریابی ابزاری است که به وسیله افراد و گروه‌ها و از طریق تولید، عرضه و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند می‌توان به آن چه که مورد نظر است دست پیدا کرد. باید برای ارایه تصویری دقیق و مطلوب در اذهان اقداماتی که واکنش مطلوبی را از طرف مخاطبان دارد، مورد هدف قرار داد.<br><br>در بازاریابی ورزشی هم برخی صاحب نظران برای دستیابی به هدف‌ها مواردی مثل محصول، مکان، قیمت، ترویج و تبلیغات را مطرح می‌کنند که باید مورد توجه قرار بگیرند. کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سیستم‌های ارتباطی هدف بخش را حتما مورد توجه قرار دهند تا مدیریت بازاریابی برای دستیابی به هدف بهترین راه حل را مورد استفاده قرار دهند. نبود مدیریت علمی، یکی از ضعف‌های بازاریابی در ایران است. بخش بازاریابی ضعیف که علت آن نبود مدیریت علمی و نداشتن تعامل جهانی و منطقه‌ای است. اسپانسرها با دریافت برنامه مدون و تقویم منظم ورزشی از سوی فدراسیون‌ها می‌توانند اقدامات خود را گسترش دهند. کار علمی و دید علمی مساله بسیار مهمی است که در دنیای امروز ورزش باید به آن توجه کرد.&nbsp;<br><br>نتیجه گیری:‌ در این مقاله به بررسی و تحلیل راهکارهای موفقیت در بازاریابی و درآمدزایی در ورزش پرداخته شده است. با تصویر شفافی از برنامه ریزی درآمدزایی آشنا می شوید. در مورد روش های منتخب خود برای ادامه کار، گزینش بهتری انجام خواهیدداد.<br><br><br>بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها<br><br>ابتدا لازم می دانم برگزاری چهارمین دوره بازی های همبستگی ورزش زنان مسلمان را به ریاست محترم فدراسیون سرکار خانم هاشمی رفسنجانی وهمکاران محترم تبریک بگویم وبرای شرکت کنندگان درکنگره علمی واین دوره از بازیها آرزوی موفقیت دارم.&nbsp;<br><br>ورزش زنان در سده اخیر متحول گردیده و دیدگاه سنتی تغییر یافته و فرصت های بیشتری برای ورزش زنان فراهم شده است. ورزش بانوان در گذشته های دور به شکل ورزش های سنتی و بازیهای محلی وجود داشته است. با شکل گیری بازیهای المپیک نوین فرصت های مناسبی برای پرداختن به ورزش های مدرن برای بانوان ایجاد شد توسعه و گسترش سازمانهای ورزشی بین المللی ضرورت ایجاد جاذبه و فرصت برای پرداختن بانوان، امری ملموس و ضروری ساخت منشورکمیته بین المللی المپیک تأکید ویژه به ایجاد فرصت های مناسب ورزشی برای خانمها و آقایان دارد. همچنین فدراسیون های بین المللی که بخواهند از سوی کمیته بین المللی المپیک به رسمیت شناخته شوند نیز موظف هستند اساسنامه خود را مطابق منشور المپیک تطبیق دهند و اصل عدم تبعیض نژادی و جنسی و مذهب را رعایت کنند تا فرصت های برابری برای همه افراد به وجود آید. ورزش درفرهنگ وتمدن ایرانی واسلامی یک ابزار آموزشی مؤثر برای رشد و پیشرفت شخصیت فردی و اجتماعی است و عامل مؤثری برای کسب سلامتی جسمی و روحی بشمار می آید. ورزش می تواند وسیله ای مؤثر برای قدرت بخشیدن به دختران و زنانی باشد که به دلیل جنسیتشان در فرهنگهای مختلف از مشارکت و لذت بردن از ثمرات جسمانی و روانی و اجتماعی ناشی از ورزش محروم شده اند . برنامه های ورزشی می تواند با مقابله با تفکرات غلط درباره شایستگی زنان به کاهش تبعیض و گسترش نقش زنان کمک کند. ورزش یک مدرسه زندگی ایده آل را مهیا می کند. مهارت ها و ارزشهای آموخته شده از ورزش به ویژه برای دختران مهم بوده و به آنان که فرصتهای کمتری نسبت به پسران برای فعالیتهای اجتماعی خارج از خانه دارند اجازه می دهد که مهارت ها و ارزش ها را در سطحی فراتر از خانواده ها فرا بگیرند. اطمینان از اینکه دختران دسترسی مساوی برای آموزش کیفی داشته باشند اساس توسعه محسوب می شود. زیرا توسعه پایدار مبنی بر توسعه انسان است . توسعه پایدار نیاز به آن دارد که بتوان برای تمامی اعضاء جامعه فرصتهای بیشتر و شرایط لازم برای زندگی سالم، طولانی تر و پر محتواتر را فراهم نمود. دراین راستا برنامه های ورزشی درجهت تأمین اهداف توسعه پایدار اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و ثبات محیطی کمک می کند.بی شک برای توسعه و گسترش ورزش بانوان نیاز به منابع مالی می باشد.</tarlogendprepost></font></span><div><div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"> منبع چیست؟&nbsp;<br>منبع عبارت از کمک یا حمایتی است که ما برای به دست آوردن چیزی از آن استفاده می کنیم. یکی از مهمترین مهارتهای مدیران ورزشی شناسایی منابعی است که به حل مشکلات ورزش کمک می کند. برای این کار لازم است نیاز ملی و منابع موردنیاز سازمان ورزشی خودرا فهرست نماییم.<br><br><br><br> نیازها چیست و منابع آن کدام است؟&nbsp;<br>نیازها و منابع شامل انسانی و مالی، لوازم کار و تسهیلات می باشد.&nbsp;<br><br>منابع انسانی را برای نقش های مختلف مدیریت، سازماندهی، امور مالی، کارمند، ورزشکار، مربی، متخصص می توان از بین منابع ورزشی و علاقمندان جذب کرد. این منابع انسانی را برای کارآمدشدن سازمان ورزشی خود بایستی شناسایی کرد.&nbsp;<br><br> منابع را از کجاها می توان پیدا کرد؟&nbsp;<br>مدارس، دانشگاهها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی از مکانهایی است که می توانند به ما در تأمین منابع موردنیاز انسانی کمک کنند. نیروهای داوطلب امروزه در ورزش دنیا کمک های بسیار مهمی را به توسعه و پیشرفت ورزش می کنند. چگونگی انتخاب، داشت و نگهداشت و حفظ نیروهای داوطلب بسیار مهم است.&nbsp;<br><br> منابع مالی:&nbsp;<br>هر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ این حمایت ها موجب می شود تا سازمان ورزشی به آرمانهایش نایل شود. بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت ها، اعانات، قابل حصول است.&nbsp;<br><br>امروزه بسیاری از سازمان های ورزشی برای تأمین منابع مالــی موردنیاز خود به سوی شرکت هایی می روند که علاقمندهستند به صورت داوطلبانه و برای تبلیغ نام شرکت خودشان به ورزش کمک کنند. برای مراجعه به شرکت های حامی مالی برنامه های ورزشی، لازم است فهرست راهنمای زیر را برای جمع آوری غیرمستقیم کمک ها مدنظر قراردهیم:<br><br> دلیل ارزشمندی برای این کار تعیین شده باشد.<br> مدیر پروژه مشخص شده باشد.<br> داوطلبان به تناسب برگزیده شده باشند.<br> کمیته ها و رؤسای آنها (هرجاکه لازم باشد)‌ تعیین شده باشند.<br> برنامه های مقدماتی تبلیغات تدوین شده باشد.<br> هدف مالی برای این پروژة جمع آوری کمک مشخص شده باشد.<br> برنامة هزینه کردن کمک های جمع آوری شده تدوین شده باشد.<br> منابع مالی و انسانی شما تعیین شده باشد.<br> بودجة پروژه تنظیم شده باشد.<br> بازار موردنظر شما مشخص شده باشد.<br> اینکه چه برنامه ای می خواهد اجرا شود و چه کارهایی ارائه می شود، مشخص شده باشد.<br> زمان اجرای پروژه معین شده باشد.<br> برنامة ارزشیابی و جمع بندی امور تدوین شده باشد.<br> برنامة تقدیر از کسانی که کمک کرده اند تا کارهای شما به موفقیت بینجامد.<br> برنامة جلسه ای برای ارزشیابی کل کار جمع آوری کمک ها تدوین شده باشد.<br> مراسم اختتامیه ای برای تشکر از کارکنان به خاطر زحماتشان پیش بینی شده باشد.&nbsp;<br><br><br><br> تأثیر مستقیم عوامل جانبی در بازاریابی ورزشی چیست؟&nbsp;<br>زمینه‌های مختلفی اعم از عرضه کالا، خدمات، تجربه، رویداد ورزشی، شخص ورزشکار، سازمان، اطلاعات و دیدگاه خلاق در حیطه گستره بازاریابی ورزشی وجوددارد.<br><br>بازاریاب‌ها برنامه‌هایی را در عرصه ورزش طراحی می‌کنند که بتوانند در مخاطبانشان اثر بگذارند و تعامل دو جانبه را برقرار کنند. دیدگاه‌های گسترش یافته بازاریاب‌ها باعث می‌شود که در ارایه محصولات به مهارت‌هایی دست یابند و تقاضاهای پرکششی را ایجاد کنند و یا با تقاضاهای رو به کاهش مقابله کنند.<br><br> تفاوت بازاریابی ورزشی ازدیدگاه مدیریتی واجتماعی چیست ؟<br>از دیدگاه اجتماعی، بازاریابی ابزاری است که به وسیله افراد و گروه‌ها و از طریق تولید، عرضه و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند می‌توان به آن چه که مورد نظر است دست پیدا کرد.&nbsp;<br>از دیدگاه مدیریتی در واقع هنر عرضه محصولات، خدمات، شناخت و درک مشتری است.<br><br> کمال مطلوب تلاش‌ها بازاریابی ورزشی چیست؟&nbsp;<br>این است که به جذب هرچه بیشتر مخاطب و مشتری بینجامد و برای رویدادهای ورزشی خریدار و اسپانسر جذب کنیم.<br><br>یکی از شیوه های این کار ایجاد نام تجاری برای رویداد یا سازمان ورزشی است زیرا آرم رویداد یا سازمان ورزشی مثل پنج حلقه المپیک جلب مشتری و حامیان مالی می‌کند.<br><br> راه‌های جذب مخاطب چیست؟&nbsp;<br>برای ارایه تصویری دقیق و مطلوب در اذهان، اقداماتی که واکنش مطلوبی را از طرف مخاطبان دارد، باید مورد هدف قرار داد.<br><br>تبلیغات از طریق روزنامه، مجله، تلویزیون، اینترنت، پست، تابلوی اعلانات، خبرنامه، لوح فشرده و نوع لباس ورزشکار که در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان کانال‌های بازاریابی مطرح می‌شوند. استفاده از این کانال‌ها تأثیر بسیار مثبتی در بازاریابی ورزشی دارد.</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"> چه عوامل و نیروهایی درکار بازاریابی ورزشی دخالت دارند؟‌&nbsp;<br>به طور کلی محیط از بخش‌های گسترده‌ای تشکیل می‌شود که بازاریابی ورزشی یکی از آنها است. در بازاریابی ورزشی هم برخی صاحب نظران مک کارتی آمیزة بازاریابی (Marketing Mix) را چهارp یا ابزار اصلی:&nbsp;<br><br>محصول(Product)، مکان(place)، قیمت(price)، ترویج و تبلیغات(promotion) را مطرح می‌کنند که باید مورد توجه قرار گیرند.&nbsp;<br><br>برخــی از صاحب نظــران دیگر (رابرت لوتربـورن) در مقابل چهار p، چهار c را طرح می کند که عبارت است از:&nbsp;<br>راه حل مورد نظر مشتـــری (customer solution)، هــــزینه مشتــــری(customer cost) ، راحتــی (convenience) و ارتباط (communication)&nbsp;<br><br>کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سیستم‌های ارتباطی هدفمند را حتما مورد توجه قرار دهند تا مدیریت بازاریابی برای دستیابی به هدف بهترین راه حل را مورد استفاده قرار دهد.<br>چهارP: چهارC:<br>محصول راه حل موردنظر مشتری<br>قیمت هزینه مشتری<br>مکان راحتی<br>ترویج سیستم ارتباطی<br><br>درکار بازاریابی ورزشی، افراد مختلفی حضور دارند، از جمله نیروها و عواملی که ارائه خدمات می‌کنند، شرکت‌های عرضه کننده مواد اولیه بخش ارتباطات و گروه عرضه کننده و واسطه‌ها.<br><br>شایان ذکر است بازاریابی ورزشی ایران از قابلیت‌های زیادی برخوردار است اما هنوز به سطح موردنظرنرسیده‌است. جامعه 70 میلیونی ایران نیازهای مختلفی دارد مثل البسه ورزشی، محصولات ورزشی، آمادگی جسمانی برای گروه‌های سنی مختلف و اوقات فراغت که بازار بزرگی برای بخش ورزش محسوب می‌شود و باید به آن توجه کرد. چیزی که به ذهن می‌رسد این مساله است که ما برای برخی رویدادها و اعزام تیم‌ها دچار مشکل هستیم اما بازاریابی بخش وسیع‌تری است که ما هنوز به شاخص‌های مورد نظر نرسیده‌ایم و باید کار گسترده‌ای را انجام دهیم که این کار نیازمند نیروهای متخصص، شرکت‌های تخصصی و بازار کار است.<br><br> چگونگی رابطة بازاریابی و تکنولوژی&nbsp;<br>تکنولوژی و ارائة کیفیت مطلوب محصول یا خدمت نقش مهمی در بازاریابی دارد، تا زمانی که نیاز به ابزارها درک نشود بازاریابی موفقی ارائه نخواهدشد. شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی تلاش می کنند خودرا به تکنولوژی روز و ارائه کیفیت برتر مجهز کنند، از اینرو شرکت های بزرگ تولیدی مانند:NIKE , addidas , puma Techno Gym ,و... با ارائه کیفیت مطلوب و استانداردهای بین المللی بازارهای جهانی را تسخیر کرده اند.<br><br>و بسیاری از شرکت های تولیدی تخصصی در دنیا شکل گرفته است این شرکت ها در رشته های مختلف ورزشی وسایل و تجهیزات مدرنی ابداع و ارائه می کنند. اگر ما بخواهیم در سطح جهانی مطرح شویم باید دانش خود را بالا ببریم. کشور ژاپن با استفاده از دانش خود با فدراسیون های بین المللی وارد مذاکره شده تا تشک‌های کشتی و ورزش های رزمی را به صورت استاندارد تهیه کند و با این کار یک پروژه بلند مدت را در دست خود گرفت. ما هم باید مثل ژاپن دانش فنی خود را بالا ببریم تا تولیدمان افزایش پیدا کند و وارد بازار جهانی شویم. البته در این زمینه ها توفیقاتی نیز داشته ایم. (تولید تشک های جودو و تکواندو)<br><br> ضعف آموزش و نیروی متخصص<br>ضعف آموزش، نبود نیروی متخصص ومدیریت علمی و نداشتن تعامل جهانی و منطقه‌ای از مشکلات اصلی علم بازاریابی ورزشی است به همین خاطر کشور ما فاصله زیادی با کشورهای غربی دارد؛ ما پتانسیل بهتر شدن را داریم و کشورمان از نظر نیروی بالقوه مالی و انسانی غنی است .<br><br> کار علمی و دید علمی چه اهمیتی دارند؟<br>کار علمی و دید علمی مساله بسیار مهمی است که در دنیای امروز ورزش باید به آن توجه کرد. از طرف دیگر مدیریت علمی، انگیزه، برنامه‌ریزی صحیح و تقویم مدون با هماهنگی کنفدراسیون آسیا و فدراسیون‌های جهانی باعث می‌شود که بتوانیم در بازاریابی ورزشی موفق عمل کنیم. باید اندیشه مدیریتی خود را عوض کنیم. رونق بازاریابی ورزشی به نفع ورزشکاران است، موضوع حضور اسپانسرها بسیار مهم است، چرا که هم از نظر مالی برای ورزشکار مناسب است و هم تبلیغی برای شرکت حامی مالی می‌شود. در کشور ما بحث بازاریابی ورزشی خیلی با کشورهای پیشرفته فرق می‌کند. در ایران این مساله هنوز جا نیفتاده و بین همه ورزشکاران رواج ندارد.<br><br>پخش مسابقات ورزشی بازتاب بسیاری دارد. وقتی یک اسپانسر پولی خرج می‌کند انتظار دارد این مبلغ بازگشتی هم داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود که ورزشکاران عامل محرکی برای فعالیت‌های ورزشی داشته باشند.&nbsp;<br><br> نقش رویداد های ورزشی برای جذب اسپانسر چیست ؟&nbsp;<br>ما باید برنامه زمان بندی مدونی داشته باشیم. فدراسیون یا سازمان ورزشی موظف به ارایه برنامه هستند، مطمئن باشید اسپانسرها با دریافت برنامه مدون و تقویم منظم ورزشی از سوی سازمان یا فدراسیون‌ها می‌توانند اقدامات خود را گسترش دهند، به همین دلیل به سازمانهای ورزشی و فدراسیون‌های قوی‌تری نیاز داریم.<br><br> بیشترین درآمد ورزشی از کدام منبع تأمین می شود؟‌&nbsp;<br>در حال حاضر بیشترین درآمد در کشورهای اروپایی از جذب اسپانسرهاست، حتی بازیکنانی که از لحاظ فنی در سطح بالایی نباشند به خاطر مسایل بازاریابی حداقل 20 دقیقه در زمین بازی می‌کنند. برای مثال تمام بازی‌های تیم رئال مادرید پیش فروش می‌شود و تبلیغات سرسام آوری نیز انجام می‌شود. در کشور ما این موضوع زیاد مورد توجه نیست، چون اسپانسرهای مطرح با سفر به ایران درمی‌یابند کمتر بامسوول کاردان ومتخصصی روبرومی شوند.&nbsp;<br><br>در درجه اول باید مدیران با برنامه‌باشند. مهمترین درآمد ورزش از پخش تلویزیونی بازی‌هاست که متأسفانه ورزش از این امکان وبرنامه کمتر برخوردارمی شود.&nbsp;<br><br>برای تقویت بخش بازاریابی ورزش باید تیم‌هایپایه را هم تقویت کرد تا بازیکنان آینده سازی را پرورش دهند و از این طریق هم تیم‌ها کسب درآمد کنند و علاوه بر این لباس، پلاکارد، پرچم و تیم‌ها هم به فروش برسد.</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"> چالش های بازاریابی ورزش بانوان چیست ؟<br>چالش های بازاریابی ورزش بانوان وتامین منابع مالی جهت فعالیت های ورزشی بانوان همانند مشکلات و چالش های سایر بخش ها و سازمان های ورزشی است به علاوه در این زمینه مشکلات پخش تلویزیونی بیشتری وجود دارد اما به نظر میرسد مشکل برنامه ریزی ,هدف گذاری, نبود تقویم مشخص,اقدام به موقع ,ارائه دلیل ارزشمندی برای جذب حامیان مالی, تعیین مدیر و عوامل اجرایی واجد شرایط , تدوین برنامه تبلیغات تقدیر از حامیان و... از مسائل اصلی باشد.&nbsp;<br><br>به هر حال بسیاری از باشگاه ها وسازمان های ورزشی بدون کمک مالی قادر به ادامه حیات نیستند. برای تضمیــن آینــده ای روشن و موفق برای باشگاه و یا سازمان ورزشی خود باید "زبان درآمدزایی" را دانست، بیشترباشگاه ها نیاز به یافتن منابع مالی اضافه دارند و با شرایط دشواری روبرو هستند. رقابت برای پول از هرزمان دیگری فشرده تر شده است. دیگر نمی توان تنها به امید سرازیر شدن پول وکمک های دولت نشست. باشگاه ها یا سازمان های ورزشی باید به تدوین سیاست درآمدزایی خود بپردازند، سیاستی درجهت متقاعد کردن تامین کنندگان منابع مالی یعنی مردم، حمایت کننـــدگان مالی (اسپانســـر ها) و موسســاتی که پول های اهدایی را هدایت می کنند.آنها باید بدانند که سازمان شما سازمانــی کارآمد و با ارزش است که از منابع مالــی خود عاقلانه بهره برداری می نماید. در این راستا باید باشگاه ویا رویداد را همانند یک کالای تولیدی به علاقمند عرضه نمود .بایستی توجه داشت، درآمدزایی هنر جذب درآمد موردنیاز برای پروژه های خاص یا فعالیت های یک سازمان ورزشی است.<br><br>قبل از برداشتن اولین قدم در جهت درآمدزایی باید محل مصرف هر مبلغی روشن شود لازم است هدف یا فعالیت مشخصی را درنظر داشت. اعضای سازمان ورزشی در صورتی که ندانند برای چه هدفی کارمی کنند علاقه ای، به تخصیص وقت آزاد خود نخواهد داشت، حامیان مالی صرفاً به خاطر آنکه شما می گویید به پول بیشتری نیاز دارید کمک مالی نخواهند کرد.<br><br>بنابراین، لازم است اعلام کنید که برای چه مقصود خاصی به پول نیاز دارید- برای تجهیز باشگاه، ساختن مهد کودک، خرید لباس فرم، اعزام به خارج از کشور یا به منظور تلاش در راه موفقیت درمسابقات خاص، لازم است افراد را مجاب کنید که دلیل شما ارزشمند است .<br><br>با دقت خلاصه مواردی را که برای آنها نیازبه سرمایه گذاری دارید فهرست کنید در اینصورت به سازمان ورزشی خود نیز کمک کرده اید تا اهم برنامه های خود را مشخص کند و برنامه های درآمدزایی خود را حول همان محور تدوین کند .<br><br>اگر قصد داشته باشید در رقابت های بین المللی خارج از کشور شرکت کنید ، به چندین میلیون تومان اعتبار نیاز دارید که باید در جستجوی شرکا و حمایت کنندگان مالی (اسپانسرها) باشید و لذا باید آماده باشید تا جزییات پیشنهاد های خود را تنظیم کنید.<br><br>اگر فقط بخواهید برای تیم ورزشی زیر هشت سال خود لباس فرم بخرید ، بهترین کارآن خواهد بود که از یکی از تجار محلی کمک بخواهید و یا والدین بازیکنان را در جایی گرد هم آورید تا به حراج وسایل دست دوم یا امثال آن اقدام کنند.<br><br> برای کسب منابع مالی چه راهبردهایی را دنبال کنیم؟<br>1- تعیین اهداف&nbsp;<br>مقاصدی را هدف قرار دهید که به شما کمک کند تا به کار جان تازه ای بخشیده و آن را با قوت بیشتر انجام داده و موجب تسهیل در نزدیکی به اعضای جامعه شود.<br>2- تهیه طرح هایی با دامنه وسیع&nbsp;<br>چگونه می خواهید به اهداف خود دست یابید؟&nbsp;<br>چگونه می توانید به سازمان یا باشگاه خود در دراز مدت کمک کنید؟<br>3- تهیه برنامه و بودجه مورد نیاز<br>چقدر پول احتیاج خواهید داشت ؟<br>4- ارزیابی منابعی که در اختیار دارید؟<br>( انسانی ، اموال ، پول ، تعهدات)<br>5- توسعه استراتژی&nbsp;<br>چگونه به کسب درآمد های لازمه خواهید پرداخت ؟<br>مجموعه ای از این اقدام ها را در دوره های زمانی مناسب انجام دهید.<br><br>جذب درآمد یا درآمد زایان<br>جذب کننــده درآمد، فرد و یا کمیتـه ای است که تصمیم می گیرد چگونه درآمدها، برای طرح ها و برنامه های مختلف جمع آوری شوند. به منظور انجام چنین امری باید بدانند:<br><br>1 - چگونه مردم را درباره عملکرد و فواید سازمان یا باشگاه شما آگاهی دهند.<br>2 - چگونه گروه های بالقوه اعانه دهنده را شناسایی کنند.<br>3 - چگونه درسریع ترین شکل ممکن پاسخ بگیرند.<br><br>عوامل دخیل در کسب درآمد موفق&nbsp;<br><br>با چند اقدام ساده می توانند کمک کنند تا چالش درآمدزایی به آسانی و موفقیت به انجام برسد.<br>1 - فشار بار کار را تقسیم کنید.<br>2 - سعی نکنید از خودتان قهرمان بسازید و همه کارها را شخصا انجام دهید.<br>3 - کار را بردوش معدودی از افراد همیشگی نیندازید.<br>4 - اطمینان حاصل نمایید که افراد دست اندرکاران این چالش، درک صحیحی از پروژه داشته و متعهد به انجام آن هستند .<br>5 - شیوه هایی از درآمدزایی را انتخاب کنید که با آنچه می خواهید انجام دهید مرتبط باشد.<br>6 - زمان ، پول و تلاش خود را صرف پروژه هایی نکنید که بزرگنما و فراترازمنابع باشگاه باشند و یا احتمال سوددهی نداشته باشند ویاآنقدر کوچک باشند که به مقصود مطلوب نرسند.<br>7 - از اشتباهات دیگران سرمشق بگیرید. بدون اینکه درنظر بگیرید مرتکب چه اشتباهی می شوید ، بدانید کسی قبل از شما مرتکب آن شده است.<br>8 - در مورد طرح ها و پروژه ها تفحص کنید و به ارزیابی " آنچه جواب می دهد دربرابر آنچه جواب نمی دهد " بپردازید.<br>9 - بودجه برای درآمد هزینه ها و منافع، اطمینان حاصل کنید که کلیه مخارج پروژه در بودجه لحاظ شده است.<br>10- درآمدزایی را به صورت کاری مفرح در آورید. این امر باید یک چالش باشد، نه کاری سخت و طاقت فرسا.<br>11- با دیگر باشگاه ها و یا گروه ها ادغام شوید تا منافع مربوطه نظیر نیروی انسانی ، تسهیلات و رموز کاررا با استفاده ازموردهای مشابه به حداکثر برسانید.<br>12- درآمدزایی رابه صورتی درآورید که اعضای باشگاه رابه یکدیگر بیشتر پیوند دهد نه اینکه صرفاً برپول سازی متمرکز باشد.<br>13- براساس برنامه زمانبندی شده کارکنید.&nbsp;<br><br>به یاد داشته باشید که کارسخت اجر خودرا دارد.<br>درآمدزایی معنایی فرا تر از پول به دست آوردن دارد. مثال هایی برای نشان دادن درآمدزایی اموری است نظیر پرکردن بطری ها ، تمیز کردن خودروها و فروش تنقلات .</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">ایده هایی چند و تجربیاتی از سازمان های ورزشی مختلف برای کسب در آمد<br><br>1- برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری&nbsp;<br>2- مهمانی های ساندویج خوری&nbsp;<br>3- ملاقات با مشاهیر&nbsp;<br>4- ترتیب برنامه نمایش فیلم و فروش بلیط&nbsp;<br>5- برگزاری مسابقات جذاب&nbsp;<br>6- اهدای یادبود&nbsp;<br>7- فروش دفترچه تلفن&nbsp;<br>8- مسابقه خدمات نظافت ( پاک سازی محیط ,شستشوی اتومبیل...)<br>9- مراسم قرعه کشی و بخت آزمایی&nbsp;<br>10- قایق سواری و اتومبیل رانی<br>11- راهپیمایی با حمایت مالی سازمان ها و نهاد ها&nbsp;<br>تنها محدودیت ممکن برای برخی از روشهایی که یک باشگاه یا سازمان ورزش می تواند درآمدزایی کند تصورات ذهنی مسئولان آن است.&nbsp;<br><br>دراین خصوص سازمان ورزشی موفق است که دامنه ای از گزینه های متنوع وممکن را برای درآمدزایی طراحی وبرای هریک از آنها به نحو خاص برنامه ریزی و آنهارا سازمان دهی کند.<br>بدون آگاهی برای کمک به برنامة‌ موردنیاز و عدم قطعیت درباره علل آن، عموم مردم را از مشارکت سرمایه هایشان مایوس می کند.&nbsp;<br><br>هنگامی که دست اندرکاران امر درآمدزایی را آگاه می کنید، تأکید کنید که حاصل و منافع تلاش آنها برای افراد جامعه و اهدا کنندگان و باشگاه تا کجاست .<br><br>عوامل دیگری که باید درهنگام جستجوی منابع درآمد لحاظ شوند عبارتند از :<br>1- اعانه دهندگان بالقوه خود را بشناسید:<br>* مخاطبان مشتاق – اعضای شما&nbsp;<br>* افرادی که به صورت غیر مستقیم با باشگاه ارتباط دارند- خانواده های دوستان&nbsp;<br>* جامعه – شهروندان ، همشهری ها ، هموطنان&nbsp;<br>* از طریق سپرده گذاری های انسان دوستانه&nbsp;<br><br>2- بدانید که اعانه دهندگان بالقوه درکجا قابل دسترس هستند.<br>3- دلیلی برای ترغیب پاسخ مثبت "پرداخت کننده داشته باشید و برای قانع کردن افراد به دادن اعانات براین دلایل بیشتر تأکید کنید.<br>4- یک تیم از داوطلبان آموزش دید ه دراختیار داشته باشید.<br>5- درانتظارات و توقعات خود واقع نگر باشید . تنها در حدود 10% جامعه میل و گرایش به دادن اعانات برای فعالیت های در آمدزایی آن سازمان یا باشگاه دارند.<br>6- همیشه آمادگی در خواست داشته باشید. اگر درخواست نکنید و نخواهید، چیزی دریافت نخواهید کرد.&nbsp;<br>7- به تشریک مساعی و طرح ریزی درعملیات خود بپردازید.<br>8- اگرنیازمند مبلغی قابل توجه هستید ، شاید ارزش کمی صبر داشته باشد، تا معدودی از اعانه دهندگان عمده را ، حتی الامکان از طریق حمایت کنندگان مالی بیابید و اگر می کوشید میلیونها تومان درآمد برای سازمان خود داشته باشید هرگز به کم بسنده نکنید. چرا که اعضای شما قبل از اینکه کارشما به نتیجه برسد بازنشسته شده اند.<br>9- از شرایط قانونی خودبرای کسب درآمد و کمک برای باشگاه یا سازمان خود آگاه باشید.<br><br>حمایت های مالی&nbsp;<br>حمایت مالی معامله ای تجاری و دو طرفه است به نحوی که طرفین قرارداد از آن منتفع شوند . به عبارت دیگر ، توافق یا معاهده ای است که شرایط آن کاملا ویژه بوده و به هردو طرف باید بها داده شود. امروزه دیگر برای هیچ باشگاه یا سازمانی پذیرفته نیست که به سراغ شرکتی رفته و برای موردی بدون آن که سودی درقبال آن داشته باشد ، تقاضایی بکند. اگر هم چنین تلاشی بکنید فورا درخروجی رابه شما نشان خواهند داد.<br><br>همواره صدها گروه و فرد درجستجوی مبالغ حاصله از حمایت های مالی درهرزمان ممکن هستند . بنابراین، درخواست های بسیار متعددی برای حمایت های مالی از حمایت کنندگان مالی بالقوه وجود دارد.<br>چنانچه پیشنهاد خود را به صورت ازپیش آماده و رسمی ارائه کنید ، اقبال شما درحفظ حمایت کنندگان مالی بهتر خواهد بود.<br><br>عموما یک باشگاه در جستجوی محل هزینه تجهیزات یا کالاهای خاص و منابع است. درعوض حمایت کننده مالی انتظار شراکت و یا در معرض گذاردن نام و نشان خود را دارد تا به تبلیغ نام و مارک تجاری ترغیب مردم به خرید محصولات آنان بینجامد.<br><br>اغلب هزینه ای که صرف حمایت مالی می شود ازمحل تبلیغات یا بودجه روابط عمومی است. بنابراین ، آماده باشید تا حمایت کننده را قانع کند که هزینه برای درج علامت شرکت برروی پیراهن های ورزشکاران شما بهتر از پول خرج کردن برای تبلیغات درروزنامه های محلی ، رادیو و تلویزیون است.<br><br>زمینه کار&nbsp;<br>پیش از راه اندازی طرح جذب حامیان مالی، عاقلانه است تا کلیه اعضای باشگاه را گرد هم آورده و درباره مسیرهای انتخابی بحث کنیم. این امر دو مزیت دارد:<br><br>1- همه باشگاه را دراجرای برنامه حمایت مالی درگیر می کند .<br>2- به مسئولان فرصت می دهد تا توضیح دهند اصولا چرا به این پول ها نیاز است.<br>3- برای مسئولان ، این زمینه مطمئن و ارزشمندی است. اعضا باید ترغیب شوند تا آنجا که می خواهند سئوال های پیچیده بپرسند.<br>4- به هر حال این از کارهایی است که حمایت کنندگان مالی بالقوه خواهند کرد. اگر درمتقاعد کردن اعضای خود ناموفق باشید در مواجه با حمایت کنندگان مالی بالقوه نیز جای امیدی نخواهد بود.<br>5- در مرحله بعد، جمع را برای ایجاد جنبش های فکری به گروه های کوچک تقسیم کنید .&nbsp;<br>6- از آنها بخواهید با ایده های نو باز گردهم آیند.<br>7- به جای اتلاف وقت با جزییات، به چشم انداز های بزرگتری بیندیشند.<br>8- اطمینان حاصل کنید که اعضا از نکات کلیدی ذیل پیش از تشکیل گروه آگاه هستند.&nbsp;<br>شما می توانید فهرست زیر را برای ایشان تدارک ببینید:<br><br>*برنامه ریزی<br>باشگاه باید در مورد محصولی که می تواند به حمایت کننده مالی خود اعطا کند، شفاف باشد.&nbsp;<br>چنانچه حق استفاده از نام در رویدادهای عمده (مانند یک تورنمنت ) اعطا می شود، باید بتوانند حمایت کننده مالی نمونه هایی از رخدادهای پیشین که به خوبی اداره شده و پوشش رسانه ای و مواردی از این قبیل را داشته است معرفی کنید، رویدادی که مدیریت ضعیف دارد تأثیر بدی بر حمایت کننده مالی خواهد داشت.<br>*بودجه و نقدینگی<br>ارزیابی دقیق از درآمد و هزینه ها امری ضروری و حیاتی است .</font></span></div></div></div> Tue, 22 Oct 2013 04:37:18 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1178/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ کی باید ورزش کرد و کی نه؟ http://varzesh.tarlog.com/post/961/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <div class="d143"><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;" class="d143_img"><a target="_blank" name="phref" id="phref" href="http://www.chopogh.com/upload_images/images_medium/chopogh.com293_2011.7.16.4.38.1.0.jpg"><img style="width: 213px; height: 165px;" name="pic" id="pic" alt="" src="http://www.chopogh.com/upload_images/images_medium/chopogh.com293_2011.7.16.4.38.1.0.jpg" border="0"></a></div> <div id="des" class="d143_i"><p>همه ما از فواید ورزش کردن آگاهیم. اما وقتی دچار بیماری و استرس می‌شویم، آیا به ورزش کردن اهمیت می‌دهیم؟<br></p></div> <div id="story"><div><b>ورزش کردن در هوای آزاد</b></div><div><br></div><div>* ورزش کردن با شکم پر خوب نیست، اما این را هم بدانید که ورزش سبک برای معده پر خوب است. ورزش سبک یعنی پیاده روی یا دوچرخه سواری آرام.</div><div><br></div><div><br></div><div>* اگر شب قبل از ورزش، خیلی آب و مایعات بنوشید، الکترولیت‌های بدن شما از حالت تعادل خارج می‌شوند. پس بهتر است استراحت کنید و یا آرام پیاده روی کنید. این نکته را از یاد نبرید که باید روز بعد، مایعات زیادی مصرف کنید تا دچار کم آبی بدن نشوید.</div><div><br></div><div><br></div><div>* اگر ورزش شدیدی کنید، روز بعد مطمئناً دچار کوفتگی عضلانی خواهید شد. بنابراین بهتر است نوع ورزش خود را تغییر دهید، مثلاً اگر در اثر وزنه برداری دچار کوفتگی عضلانی شده‌اید، می‌توانید یوگا انجام دهید، و یا اگر به علت دویدن دچار گرفتگی عضلانی شده‌اید، دوچرخه سواری کنید. کوفتگی عضلانی بعد از ورزش طبیعی و خوب است، زیرا نشان می‌دهد که بدن شما برای ورزش کردن آمادگی دارد. پس به این دلیل، ورزش را کنار نگذارید.</div><div>ورزش سبک از سرماخوردگی جلوگیری می‌کند. اما اگر سرفه می‌کنید و یا تب دارید، بهتر است در خانه بمانید و استراحت کنید تا زودتر بهبود یابید</div><div><br></div><div>* اگر دچار مشکلی از گردن به بالا باشید مانند: آبریزش بینی، گرفتگی بینی، عطسه و گلودرد، در صورت نیاز از شدت تمرینات ورزشی خود بکاهید. اما اگر علائم بیماری در پایین گردن باشد مانند: گرفتگی سینه و دل درد، باید از ورزش کردن منصرف شوید تا بهبود بیابید. به طور کلی، اگر مریض بودید و علائم بیماری‌تان با ورزش کردن بدتر شد، بهتر است ورزش نکنید.</div><div><tarlogendprepost></tarlogendprepost></div><div><br></div><div>* ورزش کردن باعث کاهش علائم قاعدگی می‌گردد. اما این را هم بدانید که ورزش شدید، آهن خون را کم می‌کند و باعث خستگی می‌گردد.</div><div><br></div><div><br></div><div>* اگر به طور منظم ورزش می‌کردید و الان می‌خواهید باردار شوید، می‌توانید به ورزش کردن خود ادامه دهید. اما اگر ورزش نمی‌کردید و قصد باردار شدن دارید، بهتر است پیاده روی آرام انجام دهید.</div><div><br></div><div>خانم‌های باردار بهتر است در سه ماهه سوم بارداری از هر گونه ورزش دوری کنند، زیرا افزایش وزن رحم باعث افزایش فشار به سیاهرگی که خون را از پاها به قلب می‌برد، می‌گردد و باعث بروز بیماری‌هایی از قبیل پره اکلامپسی (افزایش فشار خون بارداری و وجود پروتئین در ادرار) می‌شود.</div><div><br></div><div><br></div><div>* یوگا یکی از بهترین ورزش‌ها برای آرامش روح و کاهش استرس است.</div><div><br></div><div><br></div><div>روزانه چه مدت باید ورزش کرد؟</div><div><br></div><div>ورزش‌های هوازی ملایم (مثل پیاده روی و شنا) : حداقل 150 دقیقه ( 5/2 ساعت) در هفته</div><div><br></div><div>ورزش‌های هوازی شدید (مثل دویدن) : 75 دقیقه ( 15/1 ساعت) در هفته</div><div><br></div><div>ورزش‌های پرورش اندام (مثل وزنه برداری و کوه‌نوردی) : حداقل 2 بار در هفته</div><div><br></div><div><br></div><div>بهتر است روزانه به مدت نیم ساعت ورزش کنید. اما اگر برای کاهش وزن و یا اهداف خاصی ورزش می‌کنید، باید بیشتر از نیم ساعت ورزش کنید. اگر می‌خواهید فواید بیشتری از ورزش نصیبتان شود، 5 ساعت در هفته ورزش کنید.</div><div><br></div><div>قبل از ورزش، چه مقدار غذا باید خورد؟</div><div><br></div><div>ورزش کردن با شکم خالی، مدت زمان و شدت ورزش را کم می‌کند. به علاوه از فواید کاهش وزن نیز کاسته می‌شود.</div><div><br></div><div>مقدار و نوع غذایی که قبل از ورزش باید مصرف کنید، بستگی به مدت زمان و شدت ورزش دارد. کربوهیدرات یکی از مهم‌ترین سوخت‌ها برای بدن است.</div><div><br></div><div>خوردن غذا قبل از ورزش باعث می‌شود که بدن دارای سوخت بیشتری باشد و جسم و روح نیز کمتر خسته شوند.</div><div><br></div><div>اگر می‌خواهید کمتر از یک ساعت ورزش کنید، یک میان وعده کوچک قبل از ورزش مصرف کنید. اما اگر بیشتر از یک ساعت ورزش می‌کنید، میان وعده شما باید دارای مقدار زیادی کربوهیدرات و مقدار کمی چربی باشد. مانند: موز، ماست کم چرب، یک کاسه غلات صبحانه و شیر.</div><div><br></div><div>روش اندازه گیری ضربان قلب</div><div><br></div><div>سرعت ضربان قلب در حال استراحت برای افراد بالغ 60 تا 100 ضربه در دقیقه و برای ورزشکار، نزدیک 40 ضربه در دقیقه می‌باشد.</div><div><br></div><div>برای اندازه گیری ضربان قلب می‌توانید به این صورت عمل کنید:</div><div><br></div><div>کف دست چپ رو به بالا باشد و دو انگشت دست راست را روی مچ دست چپ بگذارید (باید 2 انگشت را در امتداد شست دست چپ قرار دهید) و یا این که دو انگشت خود را روی گردنتان (به سمت نای) بگذارید.</div><div><br></div><div>هنگامی که نبض را احساس کرید، مدت 10 ثانیه بشمارید. می‌توانید با دست دیگر ساعت و یا تایمر را نگه دارید. سپس عدد بدست آمده را ضربدر 6 کنید، تا معلوم شود که در 1 دقیقه چند بار قلب شما می‌زند.</div><div><br></div><div><br></div><div>بسیاری از عوامل بر روی ضربان قلب اثر می‌گذارند، از جمله:</div><div><br></div><div>- مقدار فعالیت بدنی</div><div><br></div><div>- سلامت بدن</div><div><br></div><div>- دمای هوا</div><div><br></div><div>- وضعیت بدن (ایستاده، نشسته یا خوابیده)</div><div><br></div><div>- احساسات</div><div><br></div><div>- جثه بدن</div><div><br></div><div>- استفاده از دارو</div><div><br></div><div><br></div><div>کی باید به پزشک مراجعه کرد؟</div><div><br></div><div>- اگر ضربان قلب شما کمتر از 60 ضربه در دقیقه (به رادی کاردیا) بود.</div><div><br></div><div>- اگر ضربان قلب شما بیشتر از 100 ضربه در دقیقه (تاکی کاردیا) بود.</div><div><br></div><div>- اگر دارای علائمی از قبیل غش کردن، سرگیجه و یا تنفس سریع بودید.</div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(70, 68, 65); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><a href="http://www.chopogh.com/">برگرفته شده از سایت چپق</a></span></div></div> </div> Mon, 30 Jan 2012 21:28:41 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/961/ خصوصیات مربیان http://varzesh.tarlog.com/post/931/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <div class="writer"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: center; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="" dir="ltr"><img style="width: 196px; height: 150px;" src="http://www.synergy-athletics.com/wp-content/uploads/2009/05/coach.bmp" alt=""></span></span></span></font></p> <br><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;">این که چگونه می توان در یک جمع بازیکنان تشخیص داد که چه کسی مربی خوبی خواهد شد خیلی مشکل است اما با در نظر گرفتن نکات زیر میتوان اشخاصی را که خصوصیات یک مربی کارآمد دارای آنها می باشند را سنجید:</span></span></span></font></div> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها مانند رهبران عمل میکنند، نه مانند یکی از بازیکنان</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها فقط مشکل گشا نیستند ، بلکه مشکلات را پیدا می کنند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها بدنبال مشخص کردن مشکلات در مراحل ابتدایی و پیشرفته آن هستند و سپس به حل آنها می پردازند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها به واسطه اطمینانی که به خود دارند، در دیگران به شکل خستگی ناپذیر و پایدار ، اعتماد به نفس را بسط می دهند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها توانایی خود کنترلی دارند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها مصرانه می کوشند مهارتهای خودشان را توسعه دهند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها به دیگران احترام می گذارند و دیگران کمک می کنند تا ارزش خودشان را بالا ببرند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="" lang="FA">آنها نسبت به وقت مسئول و حساس هستند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-family: Symbol;"><span style=""><span style="font-size: small;">·</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="" lang="FA">آنها انعطاف پذیر و واقع گرا هستند، نه خشک ، پیچیده و غامض. <br></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="" lang="FA">و...</span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.45pt 0pt 0in; text-align: center; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 19.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><span style="font-family: Times New Roman;"><br></span></span></strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="4"><strong><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"><span style="font-family: Times New Roman;">اهداف مربیگری شما</span></span></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">در کتاب (مربیگری ورزشکاران جوان) سه هدف عمده مشخص گردیده که در سطح وسیعی پذیرفته شد: </span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">الف) برنده شدن ب ) سرگرمی ج ) کمک به ورزشکاران تا از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی پیشرفت کنند.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">به یک معنا سرگرمی به ورزشکاران کمک می کند تا پیشرفت کنند، بنابراین در واقع دو هدف اساسی به عنوان مرکز این بخش است: برنده شده و پیشرفت ورزشکاران. شما در مقام یک مربی نمی توانید تصمیم دیگری اتخاذ کنید و اگر چنین کنید، آن از دو هدف اساسی پیشگفته مهمتر نخواهد بود. این فلب فلسفه مربیگری شما خواهد بود.</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><strong><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">عواملی که فشار های روانی را در بین مربیان ایجاد میکند و در صد تکرار آن:</span></span></span></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">بی احترامی از طرف بازیکنان 47 درصد</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">ناتوانی در دسترسی به بازیکنان 20 در صد</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">قدردانی نکردن مدیران از کار آنها 14 درصد</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">اجرای استراتژی غلط (کارهای فنی) 9 درصد</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">قدردانی نکردن مردم در برابر کار آنها 6 درصد</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">فقدان احساس مربی بودن 4 درصد</span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">قدردانی نکردن بازیکنان از کار مربیان 3 درصد</span></span></span></font></p> <font size="4"><span style="" lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.45pt 0pt 0in; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="" lang="FA">دو مورد از بیشترین عوامل ایجاد کننده فشارهای روانی مشکلاتی است که از طرف بازیکنان بوجود<span style="">&nbsp;</span>می آید. بیشتر مربیان اغلب به سبب ارتباطات ضعیف با بازیکنان و ناتوانی در ایجاد انگیزه در آنها استعفا میدهند واین دلایل چهار برابر بیشتر از کمبود تخصص فنی بوده است. بنابراین فشار برای برنده شدن به اندازه مشکلات ارتباطات بین فردی با بازیکنان ، سبب تحلیل رفتگی می شود. این یافته ها به روشنی مشخص میکنند که توسعه رهبری عالی و مهارت های ارتباطی در کار کردن با ورزشکاران مختلف برای ایجاد انگیزه در آنها و افزایش ارتباط تیمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.همچنین مربیانی که فاقد مهارتهای روانی هستند فشارهای روانی را بیشتر تجربه می کنند و در دراز مدت آمادگی بیشتری برای تحلیل رفتگی دارند.</span></p> </span></span></span></font> Sat, 31 Dec 2011 19:23:54 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/931/ کاملترین مقاله در رابه با سازمان تربيت بدني و ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/857/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Cmt%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Cmt%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Cmt%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml></div> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;} @font-face {font-family:"2 Lotus"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} @font-face {font-family:Traffic; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA;} h2 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 2 Char"; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:Traffic; color:#CC0000; mso-bidi-language:AR-SA;} span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 2"; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:Traffic; mso-bidi-font-family:Traffic; color:#CC0000; mso-bidi-language:AR-SA; font-weight:bold;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <h2 dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;2 Lotus&quot;;" lang="AR-SA">کاملترین مقاله در رابه با سازمان تربيت بدني و ورزش</span></h2><font size="3"><span style="font-weight: bold;">سازمان تربيت بدني و ورزش</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تاريخچه المپيك :</span><br>«كوه المپ» بلندترين قله يونان با بلنداى ۲۹۸۵ متر كه قله آن در سراسر سال پوشيده از ابرهاى گوگردى بوده و همين حالت ابهام آميز براى مردم يونان مرموز بوده است.<br>در دامنه اين كوه دره اى سبز و خرم به نام «كرونوس» است كه مردم را براى تفريح جلب مى كرد. «كرونوس» در گمان مردم خدايى بزرگ بود. بعدها زئوس يا ژوپيتر پسر كرونوس ناميده شد.<br>يونان كشورى بود با چند دولت شهر كه بيشتر اوقات با يكديگر در جنگ بودند. اين مردم هر سال در بهار به دره كرونوس مى رفتند و در آنجا با هم در صلح به سر مى بردند.<br>در اثر صلح و دوستى آئين نامه ورزش تنظيم شد و نخستين دوره رسمى اين بازيها ۷۷۶ سال پيش از ميلاد مسيح برگزار شد. دويدن، مشت زنى، ارابه رانى و كشتى و پنج گانه، مواد ورزشى بودند.<br>اين بازى ها هر چهار سال يا گاه پنج سال يك بار برگزار مى شد. اين روند تا ۳۸ سال پيش از ميلاد برقرار بود يعنى حدود ۷۳۶ سال.<br>بعد از آن كشور يونان دستخوش آشوب و ورود قبايل مختلف از جمله روم شد كه سرانجام يك كشيش مسيحى برگزارى بازيها را حرام شمرد و متوقف كرد.<br>سالها گذشت تا اينكه بازيهاى امروزى آغاز گشت. نخستين دوره در سال ۱۸۹۶ در آتن برگزار شد و به صورت هر چهار سال يكبار ادامه يافت.<br></font><tarlogendprepost><br><font size="3">اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل اهميت مقوله تربيت بدني و ورزش در زندگي روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بين آحاد مردم تأكيد كرده است، به گونه اي كه براي گسترش ورزش، تشكيلاتي شامل: سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، فدراسيون ها و هيأت ورزشي، تربيت بدني وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، كار و امور اجتماعي، نيروهاي مسلح و … شكل گرفته اند. از جمله مهمترين وظايف اين تشكيلات ورزشي، فراگير كردن ورزش و ايجاد زمينه لازم براي تحقق برنامه «ورزش براي همه» است. <br>اهداف:<br>پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد و توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحات سالم و همچنين ايجاد و اداره امور مراكز ورزشي به منظور تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران.<br>وظايف اساسي:<br>ـ توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.<br>ـ تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.<br>ـ تأسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها ( استاديومها ) و اردوگاهها و پلاژها و ميدانها و مراكز اسكي و ساير مراكز ورزشي تابع سازمان تربيت بدني و كمك به توسعه آنها.<br>ـ صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين صلاحيت اخلاقي مديران مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر فعاليتهاي آنها طبق آيين نامه مصوب فوق الذكر.<br>ـ همكاري و راهنمايي فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي از نظر حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه ورزشي.<br>ـ ايجاد و اداره مؤسسات لازم براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني.<br>ـ بازرسي و نظارت در امور فني مربوط به ورزش و تربيت بدني در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاههاي عالي و ساير سازمان هاي دولتي و نهادهاي انقلابي.<br>جنبه هاى اجتماعى بازيها<br>اين بازيها بر چند پايه استوار شدند: تقدس، صلح طلبى، برابرى، غير ناسيوناليستى، آماتورى، جشن و شادمانى.<br>هر ورزشكار يا آتلات از هر شهر بار و بنه خود را بر دوش حمل مى كرد (شبيه حج در اسلام). جايزه هر قهرمان تنها شاخه اى از برگ زيتون بود. <br><br>پيدايش بازيهاى نوين<br>رنسانس<br>بار ديگر اروپا به سراغ يونان رفت و ادبيات يونان را ترجمه كرد. در اين راه موضوع بازيهاى المپيك مطرح شد. دانشمندان و معماران فرانسوى، آلمانى و يونانى در عمل به جستجوى آثار دهكده المپ پرداختند، ميدان و بناهاى مخروبه تاسيسات را پيدا كرده و تصوير مناسبى را از آنها نقاشى كردند.<br><br>المپيك نوين<br>بازيها در سال ۱۸۹۶ در آتن برگزار شد. ايران تا سال ۱۹۳۶ در بازيها شركت نكرد. در آن سال با موافقت رضا شاه، ايران وارد بازيهاى المپيك شد آنهم با گروهى از دانشجويان ايرانى كه براى تحصيل به فرانسه، ايتاليا، بريتانيا، آلمان و اتريش رفته بودند. آنها لباسى متحد الشكل تهيه كرده و در گروه ۱۹ نفرى پا به دهكده المپيك نهادند.<br>ورزشكاران ايرانى در المپيك<br>فهرست مدال آوران ايرانى در المپيك<br>دوره چهاردهم؛ ۱۹۴۸ لندن <br>بر اثر جنگ جهانى دوم و آثار آن، بازيها در سه دوره تعطيل شد تا اينكه در سال ۱۹۴۸ دوره ديگرى از بازيها در بريتانيا برگزار شد.<br>كاروان ورزشى ايران با ۵۲ نفر از ورزشكاران، مربيان، سرپرستان و غيره عازم لندن شدند. بودجه اردو و سفر و اقامت را شاه و مجلس شوراى ملى پرداختند.<br>شاه ايران نيز به دعوت شاه بريتانيا به لندن رفت و در برخى از بازيها به تماشا نشست.<br>كيمته ملى المپيك ايران در سال ۱۳۲۶ تأسيس شد و در همان سال به عضويت كميته بين المللى المپيك در آمد.<br><br>كميته ملي المپيك ايران<br>تعريف و هدف:<br>1ـ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران كه در اساسنامه «كميته» ناميده مي‏شود و بر اساس اصول اساسنامه كميته بين المللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازي هاي مربوط به آن و همچنين ورزش آمارتوري در ايران در تاريخ 4/2/1364 تشكيل گرديد. <br>2ـ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران سازماني است، مستقل، غير انتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. <br>وظايف كميته:<br>ـ وظايف كميته ملي المپيك به شرح زير مي‏باشد: <br>1ـ تشويق و ترغيب عامه مردم به حفظ سلامت و تندرستي خود از طريق مشاركت فعال در ورزش به منظور تحقق مفهوم آيه 59 سوره انفال (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه) و شما (اي مومنان) در مقام مبارزه، خود را مهيا كنيد.<br>2ـ اجراي قوانين و رعايت مقررات كميته بين المللي المپيك<br>3ـ ارتباط دائم با كميته بين المللي المپيك و كميته هاي ملي المپيك كشورها و فدراسيون‏هاي بين المللي و قاره اي و شوراهاي المپيك قاره اي براي حفظ نهضت المپيك و منافع فدراسيون‏هاي ملي ورزشي كشور. <br>4ـ معرفي فدراسيون‏هاي ملي و ارگان هاي ورزشي ايران به مجامع بين المللي ورزشي و حفظ حقوق آنان. <br>5ـ فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران منتخب ايران در بازهاي المپيك و آسيايي و بازي‏هاي همبستگي اسلامي و مسابقات بين المللي دانشجويي و دانش آموزي<br>6ـ آشنا نمودن عامه مردم با مرام بازي‏هاي المپيك و تشويق آنان براي پشتيباني از نهضت بازي‏هاي المپيك<br>7ـ تشكيل نمايشگاه‏هاي هنري وابسته به بازي هاي آسيايي و المپيك و جهاني. <br>8ـ نظارت بر اجراي اصول آماتوري در مسابقات ورزشي و كوشش در آشنا ساختن جامعه به ارزش‏هاي معنوي ورزش و رعايت اصول آماتوري در مدارس و باشگاه ها و مراكز عمومي با استفاده از وسايل ارتباط همگاني<br>9ـ اعزام نمايندگان كشور به مجامع مربوط به بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني<br>10ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خلاف ها و يا گزارشات واصله از فدراسيون هاي ملي و بين المللي و ارگان هاي ورزشي بين المللي عليه فدراسيون هاي ملي و ارگان هاي ورزشي كشور و مربيان، داوران و ورزشكاران<br>11ـ تشكيل كلاس هاي آموزشي، اعم از داخلي و بين المللي در ايران با همكاري دفتر همكاري هاي بين المللي المپيك و فدراسيون هاي مربوطه و سازمان هاي ورزشي و علمي (داخلي و خارجي)و اعزام افراد به دوره هاي آموزشي دفتر همكاري هاي بين المللي المپيك<br>12ـ تأييد و همكاري در تنظيم برنامه اعزام نمايندگان فدراسيون هاي ملي و ارگان هاي ورزشي و ايرانيان عضو سازمان هاي ورزشي بين المللي به كنگره ها و مجامعه بين المللي به هنگام برگزاري بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني در صورت لزوم. <br>13ـ همكاري در انجام امور فدراسيون هاي ورزشي آسيايي و بين المللي كه دفتر آنان در ايران مستقر است. <br>14ـ همكاري با فدراسيون هاي ورزشي جهت آماده نگاه داشتن افراد تيم ملي براي اعزام به بازي هاي المپيك و آسيايي. <br>15ـ بررسي و تطبيق اساسنامه و آيين نامه هاي فدراسيون هاي ملي ورزشي آماتوري ايران با موازين و مقررات آماتوريزم. <br>16ـ معرفي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در كميته هاي بين المللي، طبق مقررات آن كميته‏ها<br>17ـ تشكيل جلسات مشورتي روسا و دبيران فدراسيون هاي ورزشي با هيأت اجرايي كميته و روسا و دبيران كنفدراسيون هاي مستقر در ايران هر سه ماه يك بار به منظور بررسي امور بين المللي فدراسيون ها. <br>18ـ تدوين و نشر اخبار و كتب و نشريات و مقالات ورزشي و هنري مربوط به المپيك فدراسيون ها و مقررات فني بين المللي<br>19ـ اختصاص يك روز يا يك هفته در سال به نام المپيك با همكاري فدراسيون هاي ورزشي<br>20ـ ثبت و نگهداري كليه سوابق بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني و ثبت حد نصاب‏ها و نتايج مقام هاي بدست آمده.<br>21ـ تهيه و نگهداري پرونده هاي پزشكي براي كليه قهرمانان ورزشي با همكاري فدراسيون‏هاي پزشكي ورزشي كشور<br><br><br>سازمان و تشكيلات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران<br>ـ كميته ملي المپيك ايران داراي اركان زير مي‏باشد. <br>1ـ مجمع عمومي<br>2ـ هيأت اجرايي<br>3ـ دبيرخانه كل<br>4ـ كميته تداركاتي بازي هاي المپيك و آسيايي<br>تعريف مجمع عمومي:<br>مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري كميته است كه در اساسنامه مجمع خوانده مي‏شود و افراد و مقام هاي وزرشي و غير ورزشي مختلفي تشكيل مي‏شود. <br>تعريف هيأت اجرايي:<br>هيأت اجرايي مسئول كليه امور اداري، مالي، فني و بين المللي كميته است كه متشكل از يازده نفر (رييس، دو نايب رييس، دبيركل، خزانه‏دار و شش نفر عضو) است كه در يكي از جلسات عادي و يا فوق العاده مجمع از بين اعضاي رسمي مجمع انتخاب مي‏شوند و تا پايان بازي هاي المپيك بعدي انجام وظيفه مي‏نمايند. <br>ضمناً نمايندگان فدراسيون هاي ورزشي در هيأت اجرايي حداقل شش نفر خواهند بود. <br>دبيرخانه:<br>دبيرخانه كميته كه زير نظر دبيركل اداره مي شود، مسؤوليت اداره امور اداري و اجرايي بودجه مصوبه را داشته و دبيركل اختيار تام دارد كه كليه امور اجرايي كميته را با تصويب هيأت اجرايي انجام دهد. دبيرخانه موظف است كليه مكاتبات داخلي و خارجي كميته را تهيه و به امضاء دبيركل برساند و بر حسن جريان امور اداري و مكاتباتي و نيز نگهداري و ضبط سوابق و اسناد تنظيم صورتحساب مجمع، هيأت اجرايي و دستور جلسات مربوطه و بالاخره هماهنگي كليه امور كميته، نظارت دقيق نمايد. <br>كميته تداركاتي بازي هاي المپيك و آسيايي:<br>هيأت اجرايي اعضاء كميته تداركاتي بازي هاي المپيك و آسيايي را از بين اعضاي مجمع و هيأت اجرايي يا افراد واجد شرايط ديگر انتخاب مي نمايد، اين كميته با همكاري، فدراسيون‏هاي مربوطه نسبت به فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران ايراني، تهيه وسايل مسافرت،تأمين محل اردوي آمادگي و اداره نظارت در امور قهرمانان و همراهان در بازي هاي قاره اي و المپيك، اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. <br>ضمناً كميته تداركاتي مي بايست حداقل هجده ماه قبل از شروع هر المپيك يا بازي هاي آسيايي تشكيل گردد و دوره عمل آن فقط براي همان دوره بازي ها مي‏باشد. <br>بودجه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران:<br>ـ عوايد كميته ملي المپيك ايران عبارت است از:<br>1ـ كمك مالي كه از طرف افراد و يا سازمان ها داده مي‏شود. <br>2ـ عوايد مسابقات ماقبل المپيك<br>3ـ اعانه يا هدايايي كه افراد يا مؤسسات مي‏پردازند. <br>4ـ عوايدي كه كميته در تشكيل روز يا هفته المپيك جمع آوري مي‏نمايد. <br>5ـ عوايد اصل از فروش تمبر و سكه هاي ورزشي و علامات المپيك و آسيايي<br>6ـ اعتباري كه از محل كمك دولت منظور شده است. <br>ـ كميته ملي المپيك ايران عمدتاً در جهت حصول به هدف هاي تعيين شده مندرج در اساسنامه كميته، به ويژه اجراي هر چه بهتر برنامه تداركات تيم هاي ملي كشورمان جهت شركت در مسابقات آسيايي، جهاني و المپيك و شركت فعال و منطبق با ضوابط و معيارهاي اسلامي در اين مسابقات همه ساله از زمان تأسيس تاكنون اعتباراتي را از محل درآمد عمومي دولت دريافت و به منظور فوق هزينه مي‏نموده است.<br>ساختار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني در نمودار شماره ( 1 ) ملاحظه مي شود.<br>&nbsp; <br><br>بخش هاي ورزشي در كشور<br><br><br>1ـ ورزش در آموزش و پرورش<br>در خصوص چگونگي شكل گيري ورزش در آموزش و پرورش ايران، اولين نشانه مكتوب مرجود مربوط به پيشنهاد وزارت فرهنگ وقت در خصوص تدوين آيين نامه و مقررات اخذ وجوه ورزشي است كه در جلسه 19 فروردين ماه 1326 توسط هيأت وزيران به تصويب رسيد. در آيين نامه ديگري كه مربوط به نحوه برگزاري مسابقات ورزشي آموزشگاه هاي كشور و مصوب آذر ماه 1329 شوراي عالي فرهنگ كشور بوده نشان مي‏دهد كه اداره اي به نام «اداره تربيت بدني» در تشكيلات وزارت فرهنگ وجود داشته است و به نظر مي‏رسد كه تشكيلات ستادي تربيت بدني در اين دوره به همين اداره خلاصه شده كه با انجمن ملي تربيت بدني و فدراسيون هاي ورزشي همكاري داشته است. <br>در سال 1335 تشكيلات ستادي تربيت بدني وزارت فرهنگ دچار تحول اساسي شده و اداره تربيت بدني به اداره كل تربيت بدني تبديل و اساسنامه آن در نهصد و سومين جلسه شوراي عالي فرهنگ در فروردين ماه 1335 به تصويب رسيد. از آن سال تا خرداد ماه 1357 در تشكيلات تربيت بدني وزارت فرهنگ يا آموزش و پرورش به جزء يك دوره ادغام با سازمان تربيت بدني و فعاليت هر دو تشكيلات در قالب وزارت آموزش و پرورش تغييرات قابل توجهي به چشم نمي‏آيد لكن در خرداد ماه سال 1357 تشكيلات تربيت بدني و ورزش در اين وزارتخانه با 107 پست سازماني در دفاتر معاونت مذكور و 33 پست خدماتي معاونت تربيت بدني و ورزش در اداره كل تداركات وزارت آموزش و پرورش مجموعاً با 140 پست سازماني تشكيل شد. شايان ذكر است تعداد دانش آموزان در اين سال حدود 5/6 ميليون نفر بود. <br>دو اداره كل تربيت بدني پسران و دختران در وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر متولي ساعت درس تربيت بدني براي بيش از 18 ميليون دانش آموز مي‏باشند. همچنين بيش از 20 انجمن ورزشي برادران و 14 انجمن ورزشي دختران وظيفه برنامه ريزي و اجراي مسابقات ورزشي و اداره كانون ها و استعداد يابي و پرورش دانش آموزان مستعد ورزش را به عهده دارند. <br>آنچه مسلم است فعاليت هاي تربيت بدني در مدارس حول دو محور اساسي داخل و خارج از مدرسه قابل بحث و بررسي است. <br>1ـ فعاليت هاي مربوط به ساعت درس تربيت بدني در داخل مدارس<br>2ـ فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان در خارج از مدرسه<br>الف ـ فعاليت هاي مربوط به ساعت درس تربيت بدني در داخل مدارس شامل غني سازي ساعت درس تربيت بدني و رشد و تكامل عوامل مربوط به شرح زير مي‏باشد:<br>1ـ برنامه ريزي براي ساعت درس تربيت بدني در مقاطع مختلف تحصيلي براي دختران و پسران<br>2ـ تهيه امكانات و تجهيزات مورد نياز آموزشي و كمك آموزشي<br>3ـ رشد آگاهي‏هاي علمي و فرهنگي معلمين تربيت بدني<br>4ـ تأمين و تربيت نيروي انساني مربوط به ساعت درس تربيت بدني<br>5ـ تحقيق و پژوهش در زمينه نقاط ضعف عوامل مربوط به ساعت درس تربيت بدني <br>6ـ تهيه كتب و نشريات آموزشي و كمك آموزشي در زمينه تربيت بدني و ورزش<br>7ـ رفع هنجارهاي جسماني و رواني از طريق فعاليت‏هاي بدني و حركات اصلاحي<br>8ـ تأمين سلامتي و تندرستي و بهداشت تن و روان دانش آموزان از طريق تهيه و اجراي فرم‏هاي قابليت هاي جسماني و تهيه شناسنامه بهداشتي ورزشي دانش آموزان<br>9ـ ارزشيابي صحيح از محتواي درس تربيت بدني<br>ب ـ فعاليت هاي مربوط به خارج از مدارس و اوقات فراغت دانش آموزان<br>1ـ فعاليت كانون هاي ورزشي دانش آموزي در مقاطع تحصيلي مختلف دختران و پسران<br>2ـ برگزاري مسابقات ورزشي دانش آموزي در گروه‏هاي سني مختلف<br>3ـ همكاري با سازمان نوسازي مدارس و سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص ساخت اماكن ورزشي<br>4ـ شركت در مسابقات بين المللي دانش آموزي<br>5ـ ايجاد مدارس تخصصي ورزشي و تربيت بدني<br>6ـ ايجاد مدارس تربيت بدني و ورزش و انستيتوهاي ورزشي جهت تأمين نيروي انساني<br>ورزش در آموزش عالي كشور<br>ورزش در مقاطع عاليه زير نظر ادارات كل تربيت بدني «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اداره مي‏شود. اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري به امور ورزشي كليه دانشجويان دولتي به استثناء دانشجويان رشته‏هاي پزشكي و پيراپزشكي رسيدگي مي‏كند. در ضمن به علت استقرار «دبيرخانه مشترك ورزش دانشجويان «در وزارت فرهنگ و آموزش عالي، اعزام كليه دانشجويان حتي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي هم از طريق اين دبيرخانه براي شركت در مسابقات بين المللي صورت مي‏گيرد. و همچنين برگزاري مسابقات جهاني دانشجويان كه گاهي در ايران به عنوان ميزبان برگزار مي‏شود نيز به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‏باشد. <br>كليه اعتبارات جاري اين اداره كل از طريق رديف 113598 با عنوان «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه دانشجويان» تأمين مي‏گردد. <br>اين اداره كل با هدف جهت دهي ارتقاء سطح علمي كارشناسان و دانشجويان از طريق برگزاري كلاس هاي آموزشي، برگزاري سمينارهاي علمي و مطالعه و تحقيق براي بهبود و توسعه ورزش در مقاطع عاليه تحصيلي وظيفه برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت بالا بردن سطح علمي مربيان و كارشناسان در زمينه هاي ورزشي، برگزاري مسابقات، تشكيل اردوهاي تداركاتي، تشكيل كميته ها و هيأت هاي ورزشي ، تهيه وسايل لازم براي برگزاري اردوهاي دانشجويي و مسابقات، انجام تحقيقات علمي و كاربردي در زمينه ورزش را بر عهده دارد. <br>شرح اهداف و وظايف اداره كل تربيت بدني<br>الف ـ اهداف:<br>جهت دهي و غني ساختن اوقات فراغت دانشجويان با فعاليت هاي سلامت بخش ورزشي، كوشش در جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي كارشناسان و دانشجويان دانشگاه‏ها از طريق ايجاد كلاس هاي آموزشي و برگزاري سمينارهاي علمي و تحقيق براي پيشرفت تربيت بدني. <br>ب ـ وظايف اداره كل تربيت بدني<br>1ـ كوشش در جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي مربيان و كارشناسان و ديگر كاركنان امور ورزشي دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق برگزاري كلاس هاي آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت با هماهنگي دفتر آموزش هاي آزاد. <br>2ـ برگزاري اردوهاي تربيتي و مسابقات ورزشي دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي. <br>3ـ تشكيل كميته ها و هيأت هاي ورزشي به منظور ايجاد هماهنگي در امور تربيت بدني و ورزشي در سطح دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي<br>4ـ همكاري با دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور ارايه بهتر درس عمومي تربيت بدني. <br>5ـ تهيه وسايل لازم براي اردوهاي دانشجويي به منظور انجام فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش. <br>6ـ برگزاري مسابقات سراسري دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي<br>7ـ فراهم آوردن مقدمات مربوط به آمادگي ورزشكاران دانشگاهي براي شركت در مسابقات دو جانبه و چند جانبه و گردهمايي‏هاي داخلي و خارجي به خصوص در المپيك دانشجويي و اعزام آنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط. <br>8ـ برگزاري مسابقات دانشجويي در امور ورزشي با همكاري دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي در داخل كشور<br>9ـ بررسي و ارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي اجرايي تربيت بدني دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي لازم.<br>10ـ مطالعه و تحقيق در امور تربيت بدني و ورزش با استفاده از كليه منابع علمي موجود. <br>11ـ پيشنهاد احداث و تكميل و ترميم مجموعه‏هاي ورزشي و اردويي براي وزارتخانه‏ها و دانشگاه‏ها مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير مؤسسات وابسته به واحدهاي ذيربط و پيگيري آن. <br>12ـ تبادل اطلاعات و همكاري هاي علمي و ورزشي با سازمان مربوط به تربيت بدني در داخل و خارج كشور<br><br><br>فرآيند علمي شدن و نهادينه كردن پژوهش در ورزش<br>اگر تربيت بدني و ورزش را فرآيندي بدانيم كه در مصونيت فرهنگي جامعه به ويژه نسل جوان و نوجوان مؤثر است، زمينه براي شناسايي، راهنمايي وحمايت استعدادها و خلاقيت‏هاي انساني و بروز روحيه، نوآوري فراهم مي‏شود تا از اين طريق به رشد كمي و كيفي و متوازن نيروي انساني مورد نياز بخش هاي فرهنگي، خدماتي و اقتصادي كشور كمك و مشاركت عمومي و همبستگي ملي حاصل شود. <br>ضرورت دگرگوني در برنامه ريزي و عمليات اجرايي بخش تربيت بدني اجتناب ناپذير مي‏شود. تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‏دهند آن جا كه مؤسسات آموزش عالي در موضوع رشته تربيت بدني به كمك بخش هاي خدماتي تربيت بدني شتافته، مشكلات و نيازهاي بخش به خوبي تعريف شده است به تدريج با روش هاي علمي به حل مشكلات و بدني شتافته، مشكلات و نيازهاي بخش به خوبي تعريف شده است به تدريج با روش هاي علمي به حل مشكلات و تقويت ساختارهاي مؤثر و بخش تربيت بدني ياري رسانده اند و پيامد رشد همه جانبه تربيت بدني و كسب موفقيت هاي بين المللي بوده است. در كشور ما به علت سياست انقباضي مديران دستگاه اصلي ورزش و با وجود رشد كمي و كيفي نيروي انساني بخش تربيت بدني و قابل قبول دانستن تلاش‏هاي مراكز دانشگاهي در رشد اين نيروي انساني مديران بخش هاي اجرايي توانسته اند نيازهاي خود را شناسايي كنند و يا در شناسايي آنها از مؤسسات دانشگاهي ياري جويند تا با تعامل اين دو دستگاه اصلي، فرآيند علمي شدن ورزش به تدريج محقق شود. به ويژه در دهه اخير با وجود اعلام آمادگي چندين باره دانشگاه ها، سياست هاي انقباضي مديران سازمان تربيت بدني، كوچكترين همكاري را با دانشگاه‏ها ممكن نساخته، لذا برنامه ريزي هاي لازم براي وارد ساختن مباني علمي در وزرش كشور كه محور اصلي آن نيروي انساني ورزيده است ميسر نشده است. <br>فرايند توجه به مباني علمي در ورزش در برنامه اول و دوم توسعه مورد تأكيد خاص بوده و در برنامه سوم نيز به آن اشاره شده است. رشد سريع و روز افزون علوم و فنون مرتبط با تربيت بدني و ورزش و پيشرفت هاي علمي كشورهاي جهان در اين زمينه، ايجاب مي‏كند كه دستگاه هاي زير مجموعه بخش با بهره گيري از آخرين يافته هاي علمي در تقويت و ارتقاء علمي نيروي انساني ، مربيان و معلمان ورزش و نيز افزايش كيفي فعاليت هاي ورزش همت گمارند، اما هدف هاي برنامه با عمليات تحول علمي در بخش ورزش انطباق ندارد. چون نيروي كيفي سازمان تربيت بدني (به عنوان محور سياست هاي بخش تربيت بدني) براي تحقق برنامه‏ها كفايت نمي كند و از سويي، مديران سازمان تربيت بدني با عدم همكاري و دعوت نكردن از مراكز و اساتيد دانشگاه‏ها (و به جرات مي‏توان گفت كه با طرد آنها) در راه تحقق اين مهم كوشش نكرده اند. <br>به نظر مي‏رسد با توجه به برنامه هاي زير در دو قالب فرايند علمي شدن ورزش و تحول در آموزش و پژوهش، بتوان حداقل بخشي از اهداف برنامه سوم در بخش تربيت بدني را محقق ساخت. <br>فرايند علمي شدن:<br>در پيش نويس برنامه سوم توسعه تربيت بدني، «علمي كردن فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش از طريق توسعه و تقويت امر آموزش و تحقيقات و نيز ارتقاي سطح تخصصي نيروي انساني بخش» پيش بيني شده است. <br>تحقق چنين امري در درجه اول مستلزم تغيير بينش ها و نگرش ها به بخش تربيت بدني است به دليل جاري بودن نگرش سياسي و غير تخصصي در بخش تربيت بدني در برنامه هاي اول و دوم، موضوع علمي شدن ورزش نتوانسته مورد توجه جدي قرار گيرد. چون عدم تفاهم مديريت سازمان تربيت بدني و نيروهاي متخصص و عالم بخش تربيت بدني در زمينه همكاري و تأمين برنامه ها، عمليات اجرايي در اين بخش برنامه هاي توسعه را ميسر نساخته است. <br>به نظر مي‏رسد تا نگرش و نگاه به ورزش از سوي مديريت ارشد نظام اصلاح نشود، زمينه تحقق برنامه سوم بخش تربيت بدني امكانپذير نخواهد شد. در فرايند علمي شدن ورزش، موارد زير بايد مورد امعان نظر قرار بگيرد:<br>1ـ تعريف عملياتي از فرايند علمي شدن ورزش و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي ورزش. <br>2ـ تأسيس و بنا نهادن سازمان هاي پايه براي تقويت نهاد «استعدادها در وزرش» و «دگرگوني در ساختار، تشكيلات و برنامه هاي استعداد يابي در ورزش» <br>3ـ تغيير محتواي برنامه هاي آموزش مربيگري به تناسب نيازهاي بخش<br>بكارگيري نيروهاي مديريتي متخصص در رده هاي سازماني مختلف بخش تربيت بدني (تعيين ضوابط براي گماردن مديران در رده هاي مختلف مديريت)<br>4ـ به كارگيري نيروهاي مديريت متخصص در رده‏هاي سازماني مختلف بخش تربيت بدني (تعيين ضوابط براي گماردن در رده‏هاي مختلف مديريتي)<br>5ـ تعريف دقيق ارتباط سازماني دستگاه هاي ورزشي براي جلوگيري از كارهاي موازي<br>6ـ تفكيك بودجه فرآيند علمي شدن ورزش از ساير بودجه هاي جاري و عمراني و پيشگيري از روند جا به جايي آن<br>7ـ تدوين برنامه دقيق براي همكاري با نهادهاي ذيربط بين المللي براي تحقق فرايند علمي شدن ورزش كشور. <br>8ـ پيش بيني نهادهاي لازم در چارچوب فدراسيون هاي ورزشي براي اطمينان از روند علمي شدن ورزش كشور<br><br>منبع:<br><br>http://www.olympicacademy.ir/far/index.asp?page<br><br></font><br> </tarlogendprepost> Wed, 05 Oct 2011 03:51:06 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/857/