ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/20/ fa نمونه ای از آزمون های توان http://varzesh.tarlog.com/post/1208/ <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>مقدمه</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">زماني كه عضلات با انقباض خود شي خاصي را در فضا جابجا مي‌كنند كار انجام‌شده است مانند جا به جا شدن يك كتاب از روي يك ميز به ميز ديگر مقدار كار انجام‌شده در واحد زمان توان ناميده می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان اصطلاحي است كه براي تشريح اجراي سريع يك كار ويژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مربيان به جاي توان از (توان انفجاري) براي توصيف فعالیت‌هایی مانند پرش عمودي يا استارت دو و ميداني استفاده می‌کنند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان نيز مانند سرعت و چابكي به زمان حركت وابسته است و بهبود زمان حركت (سرعت حركت) باعث افزايش توان می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>تعاريفي كه از توان وجود دارد </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان عبارت است از كار انجام‌شده در واحد زمان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">تركيبي از نيرو و سرعت را توان گويند</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون‌های ورزشي: مؤلف: حسين مجتهدي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">علم تمرين: تئودر بمپا</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي عضله يا گروهي از عضلات براي واردکردن حداكثر نيرو و فشار بر يك مانع ثابت و يا متحرك با حداكثر شدت و سرعت به نحوي كه آن مانع به حداكثر ارتفاع يا فاصله برسد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">محصول قدرت و سرعت را توان گويند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">*هر گونه افزايش در عامل توان بايد نتيجه پيشرفت قدرت يا سرعت و يا هر دوي اين عوامل باشد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون‌های ورزشي: مؤلف: حسين مجتهدي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني: خداداد</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اصول آمادگي جسماني: قدرت الله باقري</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>توضيحي در مورد آزمون‌های توان </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- آزمون‌هایی كه توان را اندازه‌گیری مي‌كنند در مدت بسيار كوتاهي (كمتر از 1 ثانيه) تا حداكثر 2 ثانيه بايد اجرا شوند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان با سوخت و ساز بی‌هوازی همراه است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان را مي‌توان از راه معادله زير محاسبه كرد:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون‌های ورزشي: مؤلف: حسين مجتهدي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">فيزيولوژ‍ي ورزشي: (ادوارد فاكس، دونالد ماتيوس)، ترجمه دكتر خالدان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>كاربرد آزمون‌های توان </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- به عنوان يك عامل در آزمون‌های قابليت و توانايي جسماني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- به عنوان يك عامل تشويق و ترغيب ورزشكاران براي پیشرفته‌ای آتي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- هنگامي كه توسعه توان ورزشي يكي از اهداف تمرينات ورزشي باشد از این‌گونه آزمون‌ها براي تحقق و نيل به اين هدف ارزيابي ورزشكاران استفاده می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- به عنوان يك عامل و معيار براي نشان دادن توانايي و قابليت ورزشكاران در ورزش‌هاي قهرماني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان عبارت است از كار انجام‌شده در واحد زمان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">تركيبي از نيرو و سرعت را توان گويند</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي عضله يا گروهي از عضلات براي واردکردن حداكثر نيرو و فشار بر يك مانع ثابت و يا متحرك با حداكثر شدت و سرعت به نحوي كه آن مانع به حداكثر ارتفاع يا فاصله برسد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">محصول قدرت و سرعت را توان گويند.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">و...</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">*هر گونه افزايش در عامل توان بايد نتيجه پيشرفت قدرت يا سرعت و يا هر دوي اين عوامل باشد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">كاربرد آزمون‌های توان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- به عنوان يك عامل در آزمون‌های قابليت و توانايي جسماني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- به عنوان يك عامل تشويق و ترغيب ورزشكاران براي پیشرفته‌ای آتي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- هنگامي كه توسعه توان ورزشي يكي از اهداف تمرينات ورزشي باشد از این‌گونه آزمون‌ها براي تحقق و نيل به اين هدف ارزيابي ورزشكاران استفاده می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- به عنوان يك عامل و معيار براي نشان دادن توانايي و قابليت ورزشكاران در ورزش‌هاي قهرماني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سنجش و اندازه‌گیری در تربيت بدني و علوم ورزشي: دكتر محمود شيخ، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>آزمون‌های توان:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">توان يكي از عناصري است كه اندازه‌گیری آن به مراتب مشكل‌تر است اما آزمون‌هایی وجود دارد كه توان را اندازه‌گیری مي‌كنند كه عبارت‌اند از:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- پرش عمودي (سارجنت): جهت تخمين توان پایین‌تنه</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- پرش طول جفتي براي اندازه‌گيري توان و نيروي عضلاني پا</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- پرتاب توپ ورزشي جهت تخمين توان بالاتنه</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- آزمون ماگاريا – كالامن براي تخمين توان پایین‌تنه</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">- آزمون دوي 45 متر (50 يارد) سرعت</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون پرش عمودي (سارجنت):</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اين آزمون در يك فضاي باز كه به بهترين وجه امكان اندازه‌گیری دقيق فراهم بوده و مانعي وجود نداشته باشد انجام می‌گیرد نوار اندازه‌گيري يا متري را روي ديوار نصب‌کرده و يا با گچ علامت ورزشكار را بر روي ديوار مشخص كنيد. توجه داشته باشيد بالاترين نقطه تماس بلندترين انگشت فرد درحالی‌که كف پا به زمين چسبيده است مدنظر خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سپس ورزشكار بدون برداشتن گام حداكثر پرش خود را انجام می‌دهد بالاترين نقطه تماس با گچ مشخص می‌شود. براي تعيين كميت پرش ارتفاع اختلاف ارتفاع اوليه از ارتفاع حداكثر پرش محاسبه می‌شود روايي اين آزمون 78% و پايايي آن 93% است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي مثال: يك فرد 70 كيلوگرمي كه 60 سانتي متر مي‌پرد توان كمتري از يك فرد 75 كيلوگرمي دارد كه به اندازه فرد نخستين پرش می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اصول آمادگي جسماني: قدرت الله باقري&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون‌های ورزشي: مؤلف: حسين مجتهدي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني دكتر عباس علي كائيني، دكتر حميد رجبي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني افراد پيش از شركت در فعالیت‌های ورزشي و: دكتر دبليو، بن كيبلر، ترجمه وحيد ساري محراب</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">نمودار محاسباتي لوئيز براي تعيين توان انفجاري پاها با استفاده از وزن بدن</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي محاسبه لبه خط كش را در عرض نمودار قرار می‌دهیم و ارقام ستون سمت راست (وزن) را به ارقام ستون سمت چپ (ميزان پرش عمودي) متصل می‌کنیم. ميزان توان فرد با خواندن ارقام ستون مياني بدست مي‌آيد، ستون مياني بازده توان را به&nbsp; كيلوگرم – متر در ثانيه و يا فوت – پوند در ثانيه به دست مي‌آيد، ستون مياني بازده توان را به كيلوگرم – متر در ثانيه و يا فوت – پوند در ثانيه مشخص كرده است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">نورم مقادير مطلق پرش عمودي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table style="width: 409px; height: 77px;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">سن</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">مردان (سانتي متر)</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">زنان (سانتي متر)</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">زير 14 سال</p> </td> <td width="197"> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center">28 "</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">25 "</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">16-14</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">40"</p> </td> <td width="197"> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center">28"</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">18-17</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">48"</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">33"</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">بالاي 18 سال</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">56"</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">38"</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني افراد پيش از شركت در فعالیت‌های ورزشي و: دكتر دبليو، بن كيبلر، ترجمه وحيد ساري محراب</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون پرش طول جفتي:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي اجراي اين آزمون، آزمودني در پشت خط مي‌ايستد درحالی‌که پاها حدود 30 سانتيمتر از هم فاصله‌دارند و به صورت جفتي و در جا اقدام به پرش به سمت جلو مي‌كند. فاصله بين نزدیک‌ترین اثر پايا هر نقطه از بدن با خط پرش ركورد فرد به سانتي‌متر محسوب می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي انجام آزمون، آزمودني مي‌تواند از تاب دادن د ست‌ها و كليه امتيازات اهرمي بدن استفاده كند. آزمون سه بار تكرار شده و بهترين ركورد نمره فرد محسوب می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اجراي اين آزمون به طور صحيح روايي مناسبي در اندازه‌گيري توان انفجاري پاها دارد. پايايي اين آزمون در تحقيقات مختلف از 83% تا 98% گزارش شده است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سنجش و اندازه‌گیری در تربيت بدني و علوم ورزشي: دكتر محمود شيخ، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني دكتر عباس علي كائيني، دكتر حميد رجبي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون پرتاب توپ پزشكي:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">ورزشكار درحالی‌که شانه‌هايش مقابل ديوار و کف‌ها حدود 10 تا 15 سانتي‌متر با آن فاصله‌دارند نشسته و پاها را دراز مي‌كند. توپ از سينه با حداكثر تلاش به طرف جلو فشار داده می‌شود. در اين حالت نبايد شانه‌ها از ديوار جداشده و پاها يا لگن تكان بخورد. وزن توپ پزشكي حدود 1800 گرم است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">نورم پرتاب توپ پزشكي</p> <div align="center"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 364px; height: 77px;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">سن</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">مردان (سانتي متر)</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">زنان (سانتي متر)</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">زير 14 سال</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">508"</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">394"</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">16-14</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">528"</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">437"</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">18-17</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">610"</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">470"</p> </td> </tr> <tr> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">بالاي 18 سال</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">653 "</p> </td> <td width="197"> <p dir="RTL" align="center">482"</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني افراد پيش از شركت در فعالیت‌های ورزشي و: دكتر دبليو، بن كيبلر، ترجمه وحيد ساري محراب</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون مارگاريا كالامن:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">تست شونده به فاصله 6 متر در جلوي يك سري پله مي‌ايستد. (ارتفاع هر يك از پله‌ها حدود 174 میلی‌متر است) با فرمان رو به سرعت به طرف پله‌ها دويده و با گام نهادن بر روي هر يك از پله‌ها از آن بالا مي‌رود. در روي پله سوم و نهم دو سوئيچ كوچك در داخل كيسه لاستيكي گذاشته شده است، هنگامي كه دونده از پله‌ها به سرعت به بالا حركت مي‌كند با قرار دادن پا بر روي پله سوم يك زمان‌سنج (كرونومتر) به كار مي‌افتد و زماني كه فرد به پله نهم مي‌رسد با اصابت پا بر روي اين پله سوئيچ زمان‌سنج از كار مي‌افتد. به اين ترتيب زمان براي انتقال وزن بدن شخص به دست مي‌آيد. براي تعيين ميزان توان شخص از فرمول زير استفاده می‌شود: &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="198"> <table style="width: 255px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="100%"> <p dir="RTL" align="center"><span style="text-decoration: underline;">(</span><span style="text-decoration: underline;">kg</span><span style="text-decoration: underline;">) وزن × (متر) فاصله طي شده</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center">زمان طي شده (ثانيه)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;&nbsp; يا&nbsp; = توان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي مثال: اگر فردي داراي 65 كيلوگرم وزن باشد در مدت زمان 40% ثانيه فاصله بين پله سوم و نهم را طي كند ميزان توان عضلات وي عبارت خواهد بود از:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">170 = &nbsp;= توان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اصول آمادگي جسماني: قدرت الله باقري</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سنجش و اندازه‌گیری در تربيت بدني و علوم ورزشي: دكتر محمود شيخ، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني: خداداد</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">دستورالعمل جهت آزمون مارگاريا – كالامن مردان (گروه‌هاي سني) سال</p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table style="width: 508px; height: 92px;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">طبقه‌بندي</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">15-20</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">20-30</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">30-40</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">40-50</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيش از 50</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">خيلي ضعيف</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 113**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 106**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 85**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 65**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 50**</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">ضعيف</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">113-149</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">106-139</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">85-111</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">65-84</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">50-65</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">متوسط</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">150-187</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">140-175</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">112-140</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">85-105</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">66-82</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">خوب</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">188-224</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">176-210</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">141-168</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">106-125</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">83-98</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">عالي</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 224</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 210</p> </td> <td width="98"> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center">بيشتر از 168</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 125</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 98</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">زنان (گروه‌هاي سني) سال</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table style="width: 503px; height: 92px;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">طبقه‌بندي</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">15-20</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">20-30</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">30-40</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">40-50</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيش از 50</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">خيلي ضعيف</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 92**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 85**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 65**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 50**</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">كمتر از 38**</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">ضعيف</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">90-120</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">85-111</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">65-84</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">50-65</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">38-48</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">متوسط</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">121-151</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">112-140</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">85-105</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">66-82</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">49-61</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">متوسط</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">152-182</p> </td> <td width="98"> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center">141-125</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">106-125</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">83-98</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">62-75</p> </td> </tr> <tr> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">عالي</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 182</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 125</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 125</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 98</p> </td> <td width="98"> <p dir="RTL" align="center">بيشتر از 75</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">** كيلوگرم بر ثانيه</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اصول آمادگي جسماني: قدرت الله باقري</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سنجش و اندازه‌گیری در تربيت بدني و علوم ورزشي: دكتر محمود شيخ، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني: خداداد</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون دوي 50 يارد (45 متر) سرعت:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">چون بين اين آزمون و آزمون ماگاريا – كالامن رابطه و همبستگي قابل‌توجهی وجود دارد لذا مي‌توان در صورت موجود نبودن وسايل اجراي آزمون مارگاريا – كالامن از اين آزمون براي برآورد توان پاها استفاده كرد.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اين آزمون با يك دورخيز 13 متري شروع‌شده و به محض رسيدن آزمودني به خط شروع كورنومتر شروع به کارکرده و در خط پايان كورنومتر متوقف می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون‌های ورزشي: حسين مجتهدي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سنجش و اندازه‌گیری در تربيت بدني و علوم ورزشي: دكتر محمود شيخ، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">جدول رابطه بين واحدهاي توان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table style="width: 520px; height: 172px;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="113">&nbsp;</td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">توان اسب</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">كيلوگرم متر در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">فوت – پوند در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">وات</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">كيلوكالري در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">كيلوژول در دقيقه</p> </td> </tr> <tr> <td width="113"> <p dir="RTL" align="center">1- توان – اسب</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/1</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/4564</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/33000</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/746</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">10694</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">743/44</p> </td> </tr> <tr> <td width="113"> <p dir="RTL" align="center">1 كيلوگرم متر در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">000219/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/1</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">23/7</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">16345/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">00234/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0098068/0</p> </td> </tr> <tr> <td width="113"> <p dir="RTL" align="center">1 فوت – پوند در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">00003/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">1383/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/1</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0226/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">000234/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0013562/0</p> </td> </tr> <tr> <td width="113"> <p dir="RTL" align="center">1 وات</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">001341/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">118/6</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">236/44</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/1</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">014335/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0599995/0</p> </td> </tr> <tr> <td width="113"> <p dir="RTL" align="center">1 كيلوكالري در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">09355/0</p> </td> <td width="84"> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center">76/426</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/3086</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">759/69</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/1</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">1855/4</p> </td> </tr> <tr> <td width="113"> <p dir="RTL" align="center">1 كيلوژول در دقيقه</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">02235/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">97/101</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">307/737</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">667/16</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">23892/0</p> </td> <td width="84"> <p dir="RTL" align="center">0/1</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">فيزيولوژ‍ي ورزشي: دكتر خالدان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">فيزيولوژ‍ي ورزشي: (ادوارد فاكس، دونالد ماتيوس)، ترجمه دكتر خالدان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">نحوه تمرين قدرت انفجاري:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">هنگامي كه در اجراي حركات سرعتي مقاومت خارجي افزايش مي‌يابد نقش قدرت در ايجاد توان چشمگيرتر بر همين اساس وقتي از بار سنگين در اجراي حركات سرعتي (توان) استفاده می‌شود بين سرعت و قدرت ارتباط خوبي وجود دارد ولي هنگامي كه مقاومت خارجي كم باشد اين ارتباط ضعيف‌تر است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي افزايش قدرت انفجاري 28% از سنگين‌ترين وزنه ممكن را محاسبه مي‌كنيم و با اين وزنه به مدت 10 ثانيه با حداكثر سرعت حركت را انجام مي‌دهيم ممكن است در طول اين 10 ثانيه 7، 8 يا 9 بار تكرار كنيم، بيش از 10 ثانيه انجام نمي‌دهيم زيرا ماهيت تمرين از سرعت خارج‌شده و به استقامت تبديل می‌شود، اين عمل را 3 تا 6 ست تكرار مي‌كنيم.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">براي مثال يك پرنده ارتفاع كه به قدرت انفجاري نياز دارد بايد در طول هفته حداقل سه جلسه تمرين كند و دو جلسه از تمرينات خود را به قدرت انفجاري و يك جلسه به قدرت مطلق اختصاص دهد، هر ماه 4 هفته است، هفته اول را متوسط كار مي‌كنيم، هفته دوم و سوم تمرين، بسيار سخت و هفته چهارم دوباره با تمرين متوسط ادامه مي‌دهيم و در آخر ماه براي اندازه‌گيري ميزان افزايش از ورزشكار تست بعمل مي‌آوريم.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">منابع استفاده‌شده:</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني دكتر عباس علي كائيني، دكتر حميد رجبي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اصول آمادگي جسماني: خداداد</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آزمون‌های ورزشي، مؤلف حسين مجتهدي</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">اصول آموزش آمادگي جسماني، قدرت الله باقري</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني خداداد</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">علم‌ تمرين تئودر بمپا</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني (دكتر عباسعلي كائيني، دكتر حميد رجبي)</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">فيزيولوژي ورزش (ادوارد فاكس، دونالد ماتيوس) ترجمه دكتر اصغر خالدان</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي تألیف دكتر محمود شيخ، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">آمادگي جسماني افراد پيش از شركت در فعالیت‌های ورزشي (دكتر دبليوه بن كيبل) ترجمه وحيد ساري مهراف</p> Tue, 03 Dec 2013 17:59:39 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1208/ خلاصه مقاله انقباض عضلاني: http://varzesh.tarlog.com/post/1203/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><font color="#0000cd"><font size="3"><b>انقباض عضــلانی</b></font></font><br><br><b>خلاصه مقاله انقباض عضلاني:</b><br><br>موضوعات و مسائلي كه در اين مقاله مورد بررسي اجمالي قرار گرفته اند عبارتند از :<br>الف: ساختمان عضله اسكلتي – انواع فيبر عضلاني- رگهاي خوني<br>ب: روند انقباض عضله – منابع انرژي عضله- انواع انقباض عضلاني – جمع انقباضهاي عضلاني- تنوس عضلاني – هيپروتروفي- آتروفي- هيپر پلازي<br>ج: جهود نعشي&nbsp;<br>د: خستگي عضلاني – كوفتگي عضلاني- راههاي درمان گرفتگي عضلاني<br><br>تراكم غلافهاي پيوندي در دو سر عضله بافت سختي بنام تاندون بوجود مي آورد. تاندونها به لايه خارجي استخوانها (ضريع) محكم متصل شده اند و نقش رابط بين عضلات مخطط و استخوانها نداشتند و كنشهاي خيلي شديد توسط ناندونها تحمل و دفع مي شوند. تارهاي عضلاني انسانها و حيوانات يكسان نيستند تارهاي عضلاني به دو دسته تند انقباض يا ft و كند انقباض يا st تقسيم مي شوند عضلات تند انقباض را عضله سفيد و عضلات غير تند انقباض را عضلات قرمز مي گويند.<br>فيبرهاي تند انقباض بررسي فعاليتهاي استقامتي كه به تكرار انقباضات در يك مدت طولاني نياز دارند مناسبت بيشتري دارند در حاليكه فيبرهاي ft براي ورزشهاي كه نياز به انرژي عضلاني دارند سازگار مي باشند . مثلا عضلات پاي درندگان سرعت جهان درصد بالايي از فيبرهاي ft دارند.<br>در مردان و زنان معمولي و كم فعاليت بطور متوسط 3 تا 4 مويرگ هر يك از تارهاي عضلاني را احاطه كرده است در حاليكه اين مويرگها در ورزشكاران 5 تا 7 عدد بيتشر مي باشند. علاوه بر آن انقباض و انبساط پي در پي عضله هنگام فعاليت فشار متناوبي در رگهاي خوني به سوي قلب شده و در نتيجه افزايش ظرفيت خون تازه اي را به عضله برميگرداند همچنين بهم فشردگي سرخرگهاي اندامهاي غير فعال باعث افزايش جريان خون به سمت عضله مي شود.<br><br><b>منبع انرژي عضله:</b><br>منبع انرژي فوري عضله ماده فسفوكراتين است اين منبع انرژي براي فعاليتهاي پرتوان و توان استقامتي كه به انرژي زياد در كوتاه مدت (حدود 8-7) ثانيه نياز دارند مناسب است. براي فعاليتهاي بيش از چند ثانيه گليكوژن ذخيره شده در سلولهاي عضلاني و براي انرژي طولاني مدت تركيب اكسيژن با مواد غذايي براي توليد atp است. مواد غذايي كه براي اينكار بكار ميروند كربوهيداتها، چربيها و پروتئين ها مي باشند. براي انقباضهايي كه چند ساعت طول مي كشند ، چربيها مناسبترين منبع انرژي به شهار ميروند. هنگاميكه فركانس لازم براي تحريك عضله بيش از اندازه افزايش يابد اگر به حد بحراني برسد انقباظها به هم جوش مي خورند و عضله دچار حالت كزاز مي شود. علت اين امر حفظ يونهاي كلسيم در ساركوپلاسم عضله بين پتانسيلهاي عمل است.و...<br><b><tarlogendprepost><br>تنوس عضلاني:</tarlogendprepost></b><br>هنگاميكه عضلات بدن در حال استراحت هستند مقدار سختي در آنها باقي مي ماند به اين انقباض باقيمانده در عضلات تنوس گويند كه توسط ايمپالسهاي صادره از مغز تشكيل مي شود.<br><b><br>جعود نعشي:</b><br>جعود نعشي به حالتي مي گويند كه چند ساعت بعد از مرگ رخ مي دهد و در آن عضلات بدن بدون پتانسيل عمل منقبض و سخت مي شوند و بعد از 15 تا 25ساعت بعد از مرگ انهدام پروتئين هاي عضله باعث از بين رفتن حالت جعود مي شود.<br><br><b>خستگي عضلاني:&nbsp;</b><br>علت خستگي عضله توليد اسيد لاكسيتك تخليه منابع atp و pl و تخليه گليكوژن و قطع شدن جريان خود عضله اي كه درحال انقباض است نرسيدن اكسيژن و ديگر مواد غذايي از علل مهم خستگي مي باشند. ضمنا عامل از دست رفتن مايعات بدن – از دست رفتن الكتروليتهايي مانند پتاسيم و املاح – تخليه كليگوژن كبد ، اختلال در دستگاه عصبي قابل ذكر مي باشند.<br><b><br>كوفتگي عضلاني:</b><br>1- كوفتگي حاد :&nbsp;<br>در مدت تمرين يا بلافاصله بعد از آن بوجود مي آيد كه در نتيجه قطع جريان خون به عضله اتفاق مي افتد<br>2- كوفتگي تاخيري:<br>الف: تشنج موضعي&nbsp;<br>ب: آسيب ديدگي وترها و عضلات&nbsp;<br>خوردن ويتامين c به مدت سي روز مي تواند از بروز كوفتگيها جلوگيري كند&nbsp;<br>گرفتگي عضلاني :&nbsp;<br>ميتوان از گرما يا سرما حمام ماساژ ملايم همچنين با خوردن موز ، سبزيجات تازه، زردآلو، حبوبات بادام زميني استفاده كرد.<br><br><b>خلاصه اي از حركت درماني</b><br>مطالبي كه در اين مقاله با اختصار مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از :<br>تعريف حركت درماني – اهداف حركت درماني – اثرات و نتايج حركت درماني - نكات قابل توجه در حركت درماني – تاثير حركات درماني بر عضلات و برمفاصل – منظور از حركت درماني استفاده از نرمشهاي ورزشي جهت بهبود وضع تعادل بدن و هماهنگ نمودن حركات بدن است، حركت ممكن است توسط خود شخص انجام پذيرد كه به آن حركت فعال گويند و ممكن است بوسيله و كمك شخص ديگري انجام پذيرد كه اصطلاحا به آن حركت غير فعال مي گويند.<br><br><b>اهداف كلي از حركت درماني عبارتند از :</b><br>1- بدست آوردن دامنه حركتي مفاصل<br>2- بدست آوردن انعطاف پذيري مطلوب در بافتها<br>3- جلوگيري از پيشرفت ضايعه مثل جلوگيري از لاغري يا آتروفي متعاقب ضايعات عصبي و عضلاني&nbsp;<br><br>اهداف جزئي:<br>1- بدست آوردن دامنه حركتي مفاصل&nbsp;<br>2- بدست آوردن انعطاف پذيري مطلوب در بافتها<br>3- جلوگيري از ايجاد تغيير شكل در مفاصل و عضلات<br>4- تقويت عضلات و بافتها<br>5- كاهش تورم و التهاب بافتها<br>6- كنترل درد فرد<br>حركت درماني تاثيرات عمده اي در موارد ذيل دارد:<br>1- فعال شدن تعداد بيشتري از واحدهاي عضله<br>2- افزايش گردش خون عضله<br>3- افزايش حجم عضله<br>4- افزايش قدرت عضله<br>5- بهبود خاصيت ارتجاعي<br>6- افزايش استقامت و تحمل عضله<br>درمورد مفاصل:<br>رفع سختي و سفت شدن پوست<br>رفع چسبندگي در كپسول مفاصل<br>رفع خرابي عضروف مفصلي<br>رفع و تقليل دردهاي شديد مفاصل<br><br><b>خلاصه اي از ورزش و تغذيه&nbsp;</b><br>مطالبي كه به اختصار مورد بررسي قرار گرفته و چكيده مشروح تقديم مي گردد<br>1- الفباي تغذيه در ورزشها<br>هميشه صبحانه بخور مطمئن باش كه تجديد نيرو كرده است.<br><br>2- اطلاعات غذايي براي دوندگان<br>آب دو سه ليوان + هيدارتهاي كربن + آب ميوه +‌ موز +‌كشمش +‌ غلات&nbsp;<br><br>3- اهميت مايعات براي دوندگان&nbsp;<br>با مصرف زياد مايعات بايد اطمينان حاصل كرد كه نياز بدن به مايعات رفع شده است<br><br>4- انتخاب مايعات براي دوندگان<br>براي فعاليتهاي كمتر از 90 دقيقه آب و براي فعاليتهاي بيش از 90 دقيقه مايعات هيدرات كربن دار.<br><br>5- تفاوت بين نوشيدنيهاي ايزوتونيك ، هيپوتونيك، هيپروتونيك<br>در نوشيدنيهاي ايزوتونيك ذرات كربن و الكتروليت با غلظت مايعات بدن يكسان است<br>در نوشيدنيهاي هيپوتونيك ذرات كربن و الكتروليت كمتر از غلظت مايعات بدن است.<br>در نوشيدنيهاي هيپروتونيك ذرات كربن و الكتروليت بيشتر از غلظت مايعت بدن است<br><br>6- اطمينان از كفايت مايعات<br>رنگ ادرار اگر زرد رنگ باشد نشانه اين است كه به مقدار كافي مايعات ننوشيده ايد<br>سردرد حكايت از كم آبي بدن دارد<br><br>7- اوقات مناسب براي نوشيدن مايعات در ورزش<br>قبل از احساس تشنگي آب بنوشيد در هر 20- 15 دقيقه در طول ورزش جرعه هاي كمي آب بنوشيد.<br><br>8- رفع مشكل بي آبي در طول مسابقه<br>قبل از مسابقه بايد آب خورد و بايد از ذخيره آب بدن مطمئن بود.<br><br>9- موارد و مواقع ممنوعيت نوشيدني&nbsp;<br>از نوشيدنيهاي الكلي و كافئين دار بايد اجتناب كرد كوكاها باعث كم آبي بدن مي شوند<br>نوشابه هاي گازدار باعث تورم معده مي شوند.<br><br>10- چگونگي مصرف خوراكي قبل از شروع به ورزش<br>قبل از دويدن بايد مايعات مغزي خورد و يك وعده غذاي كربن دار مصرف نمود.<br><br>11- نوع و تعداد دفعات مناسب براي مسابقه:<br>هيدراتهاي كربن با درجه بالا و مقداري پروتئين و هم چنين توجه به تجربه بدن در خصوص سازگاري انواع غذاها<br><br>12- زمان مناسب غذا قبل از مسابقه<br>يك وعده غذاي كامل 4 ساعت قبل يك وعده غذاي كوچك حدود 2-3 ساعت و براي غذاي مايع حدود 2 ساعت بايد در نظر گرفت.<br><br>13- نياز يا عدم نياز به هيدراتهاي كربن قبل از نيمه ماراتن<br><br>14- چگونگي خوردن و نوشيدن بعد از مسابقه&nbsp;<br>يك رژيم غذايي خوب بايد بعد از مسابقه نيز رعايت شود تا انرژي براي مسابقات ديگر فراهم شود.<br><br>15- بهترين نوشيدني براي آشاميدن بعد از مسابقه<br>آب پرتقال ، سيب، انگور،‌بهترين نوشيدني هستند اگر خيلي اسيدي باشند ميشود با كمي آب مخلوط كرد.<br><br>16- چه مدت بعد از مسابقه و به چه مقدار مي توان غذا مصرف نمود<br>غذاهاي هيدرات كربن بعد از 4 ساعت از پايان مسابقه بايد مجوز براي هر پاوند وزن بدن 5/ گرم هيدرات كربن بايد در نظر گرفت.<br><br>17- براي تجديد انرژي به چه چيزي نياز داريم&nbsp;<br>استراحت ، باعث تجديد نيرو و انرژي مي شود قبل از يك مسابقه جدي حداقل به دو روز استراحت نياز داريم<br><br>18- پياده روي براي ورزش و تفريح<br>پياده روي هم نياز ورزشي و هم نياز تفريحي افراد را برطرف مي سازد<br><br>19- پياده روي براي تمام سن ها<br>پياده روي تنها ورزشي است كه براي تمام سن ها از زن و مرد مناسب مي باشد<br><br>20- پياده روي آهسته تر و مطمئن تر براي آمادگي و كسب رضايت خاطر<br>پياده روي ورزشي است كه نبايد در آن تقلا و پيشي گرفتن از ديگران نمود.<br><br>21- پياده روي براي آمادگي فيزيكي<br>اگر پياده روي به سرعت و مطابق برنامه و جدول منظمي انجام شود توانايي بدن براي سوزاندن مواد غذايي و مصرف اكسيژن بيشتر مي شود. در نتيجه فشار خون پائين ميآيد و راندمان و كاركرد قلب و ششها افزايش پيدا مي كند و چاقي و فشار خون كمتر مي شود<br><br>22- هنگام پياده روي چه چيزي بپوشيم ؟<br>كفش تمريني بايد قوس داشته باشد و كفش سنگين مناسب است مثل پوتين، و رويه كفش بايد هوا را از خود عبور بدهد و در آب و هواي سرد بهتر است چند لايه لباس بپوشيد و بتدريج گرم شدن بدن لايه هاي اضافي لباس را از تن درآورد.<br><br>23- خطرهاي جزئي متحمل در پياده روي&nbsp;<br>سر بايد راست باشد، پشت صاف ، شكم تو، انگشتان راست، دستان در دو طرف آويزان و تاب بخورد. با پاشنه روي زمين آمد و با پنجه بلند شد. حركت روي پنجه ايجاد خستگي و زخم مي كند و همراه ورزش پياده روي قبلا بايد قدري نرمش كرد .<br><br>24- ورزشهاي تمريني:<br>بدليل اينكه پياده روي روي عضلات معين بخصوص عضلات ساق پا نرمشي اثر دارد بدليل نمايدن ساير عضلات و ايجاد هماهنگي بايد تمرينهاي كششي و فعاليت مناسب ساير عضلات و ايجاد هماهنگي بايد تمرينهاي كششي و فعاليت مناسب ساير عضلات بايد رعايت شود<br><br>25- ميزان مسافت و سرعت پياده روي&nbsp;<br>مسافت و سرعت در پياده روي دست خود‌آدم است .ولي به پيشنهاد مي شود روزي 20 دقيقه و حداقل 4-5 مرتبه طي هفته انجام گيرد. بعدا 30 دقيقه به اين امر اختصاص داده شود بطوريكه 30 مايل در 45 دقيقه طي نمود<br><br>26- شناخت نياز بدن و پرداختن به رفع نارسائي<br>هنگام پياده روي در سرعت مسابقه ندهيد در صورت احساس سردرد سرگيجه ، درد، تهوع به حالت عادي برگرديد در صورت داشتن فشار خود بالا بايد قبلا از پزشك خانواده مشاوره و مجوز گرفت.</span> Fri, 25 Oct 2013 05:50:12 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1203/ مقاله ای جامع در مورد تمرین و ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/1193/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><font color="#0000cd"><font size="3"><b>تمرین و ورزش<br></b></font></font><br>تمرین شدت ، قدرت فشار یا ازدحام کار در هر واحد زمان می باشد؛ اغلب بعنوان ویژگی تلاش در نظر گرفته می شود . نمونه های مشخصات لازم شدت شامل استقامت یا سرعت منظور شده بعنوان درصد ماکزیمم مصرف اکسیژن ، ماکزیممم ضربان قلب (hr) ، سرعت ( در متر برای هر ثانیه ) ، فرکانس جابجایی ( میزان گام در هر فعالیت ) ، قدرت ( کیلوگرم یا پوند برای هر بلند کردن ) یا پریدن و پرتاب کردن ( ارتفاع یا فاصله در هر تلاش ) می شود .<br>همچنین با اشاره به دامنه تمرین ، حجم مقدار تمرین انجام شده یا مجموع تمام تکرارها یا مدت زمان آنها می باشد . نمونه های مشخصات لازم حجم شامل کیلوگرم های بلند شده ، مترهای دویده شده ( آموزش دو سرعت ) کیلومترها یا مایل های دویده شده ( آموزش دو سرعت) ، تعداد پرتاب ها یا پرش های انجام شده ، تعداد نوبت ها و تکرارهای اجراشده ، یا دقیقه یا ساعتهای زمان تمرین می شود .<br>مبتدی یا فرد آماده نشده باید از بارهای سبک استفاده کند تا از آسیب بار زیاد سنگین و احتمالی اجتناب کند . باید مراقب بود یک افزایش حجم خیلی زیاد در هر جلسه تمرین توصیه نشود ، چون می تواند باعث خستگی مفرط ، کارآیی پایین تمرین ، و افزایش خطر آسیب دیدگی شود . بنابراین اگر شاگرد به تمرین بیشتری نیاز داشته باشد ، اما حجم تمرین برای هر جلسه قبلا تنظیم شود ، بهترین جایگزین افزایش تعداد جلسات تمرین در هر هفته ، به جای افزایش حجم هر جلسه تمرین می باشد . این مفهوم به تصور شدت تمرین مرتبط است که واحدهای کار توزیع شده برای هر دوره زمانی تمرین می باشد . اطلاعات در زمینه شدت و حجم بعدا در این فصل ارائه خواهد شد .و...<br><tarlogendprepost><br><b>تخصیص :&nbsp;</b><br>مفهوم تخصیص این است که ماهیت فشار تمرین اثر تمرین را تعیین می کند . برای تمرین مؤثرتر ، روش باید بخصوص در پیشرفت نوع توانائیهایی که در یک ورزش معین غالب می باشند هدف قرار داده شود . به عبارت دیگر ، هر نوع تمرین اثر تمرینی خاص خودش را دارد که باعث هماهنگی های خاص برای اصل نیازهای وضع شده (said ) می شود . فشار باید مخصوص فرد و فعالیتی که برای آن تمرین می کند باشد . بعنوان یک قضیه فرعی قانون تخصیص ، تمرین عمومی همیشه باید بر تمرین خاص مقدم باشد .<br>تمرین متقاطع : اصل تمرین متقاطع حاکی از آن است که علیرغم تصور تخصیص تمرین ، ممکن است ورزشکاران در اجرای یک روش تمرین بوسیله تمرین در روش دیگر پیشرفت کنند . اگرچه آموزش متقاطع برحسب تصادف برخی اثرات انتقال را تامین می کند ، اما اثرات به مهمی آنهایی که بوسیله افزایش تمرین خاص با یک مقدار مشابه می باشند نیست .برای مثال یک دونده مسافت ممکن است بخواهد در یک جلسه تمرین جایگزین که برای کمک به افزایش توان ایروبیک او ادامه خواهد یافت شرکت کند و بخواهد چیزی متفاوت از دو را تعقیب کند تا در برنامه اش تنوع ایجاد نماید . این دونده ممکن است تصمیم بگیرد از شنا بعنوان یک روش تمرین متقاطع برای هماهنگ کردن اهدافش استفاده کند. اگر چه ممکن است ورزشکار از شنا سود ببرد ، اما فعالیت تمرین متقاطع عملکرد او در دو به اندازه ای که اگر همان زمان تمرین صرف دو شده بود افزایش نخواهد داد . به عبارت دیگر ، تمرین متقاطع ( شنا) این ورزشکار ممکن است عملکرد او را تا یک سطح خاص افزایش داده باشد ، اما اگر همان مقدار زمان صرف شدت دو شده بود ( تمرین خاص ) حتي استفاده های بیشتری را تشخیص خواهد داد.<br>اگر چه مزیت های تمرین متقاطع گاهی اوقات مشاهده می شود ، اما معمولا در اندازه های فیزیولوژیک و به ندرت در عملکرد در نظر گرفته می شوند . بنابراین ، تمرین متقاطع یک روش مفید برای افزایش ظرفیت عملکرد می باشد .<br><br><b>تمرین زیاد :</b><br>افزایش تدریجی در فشار تمرین برای بهبود سطوح متناسب ضروری می باشد . هر چند ، در تلاش ما برای کسب این افزایش سطح تناسب ، فرد شاید زمان کافی برای جبران نوبت های همیشگی تمرین نداشته باشد .تصور می شود تمرین زیاد از طریق فشارهای تمرین که مورد نیاز توانایی فرد برای هماهنگی می باشند ایجاد می شوند ، باعث خستگی ، الگوهای جانشین ممکن و آسیب گردد .تمرین زیاد هنگامی روی می دهد که مکانیسم های سازگاری بدن نمی توانند از عهده فشار تمرین همیشگی برآیند که باعث کاهش عملکرد به جای بهبود عملکرد می شود .تمرین زیاد ممکن است سستی فیزیولوژیک و روان محرکی ، خستگی مزمن ، کاهش اشتها ، کاهش وزن ، بی خوابی ، کاهش شهوت ، افزایش فشار خون و گرفتگی عضله می شود .علاوه بر این ، دیگر تغییرات متابولیک ، هورمونی ، عضلانی ،هیپوتالامیک و قلبی عروقی اغلب حالت تمرین زياد همراهی می کنند. تمرین زیاد می تواند توسط حالت های اثر گذار منفی مثل اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت ، فقدان اعتماد به نفس و کاهش نیرو مشخص شود .<br>مطالعات مجموعه متنوعی از اصطلاحات را بکار می برند تا تمرین زیاد در حالتهای مربوط به آن را توصیف کنند . برای مثال ، مکینان و موپر حالتهای تدریجی ذیل را توصیف می کنند : خستگی ، تمرین زیاد ، سوزش . مکینان بعدا بر این نظر بود که تمرین زیاد می تواند باعث خستگی شود ، اما تمرین زیاد به یک فرآیند اشاره می کند و خستگی یک پیامد یا محصول را نشان می دهد . علیرغم بحث مستمر ، درباره علم معانی ، سعی کنید هنگام صحبت برای فرد ناآشنا با موضوع از اصطلاحات ساده استفاده کنید .<br>بطوری شگفت انگیز، استراحت برای تسکین بسیاری از علائم ایجاد شده توسط تمرین زیاد پیشنهاد شده است . بعد از یک جلسه تمرین سخت فرد معمولا در 24 ساعت نیروی تازه می گیرد .دیگر روشها برای کمک به اجتناب از خستگی که به وسیله تمرین زیاد ایجاد می شود شامل دوره های وقفه کوتاه و تغییرات اتفاقی در برنامه عادی می شود ، علاوه بر این ، شاگرد شاید در از كم كردن فشار بهره ببرد، تمرین زیاد سخت و خستگی ممکن است به دوره بهبود طولانی نیاز داشته باشد و باید آهسته پیش بینی شود.<br>تغییرات برای خستگی زیاد ممکن است به جلوگیری از تمرین زیاد کمک کند . تمرین باید شامل فشارها برای روش های متابولیک و مهارت های محرک لازم برای فعالیت ویژه ورزشکار بشود . تمام تمرین متقاطع باید ثانویه باشد در طول فصل دوری از تمرین واقع شوند . برای مثال ،یک فعالیت که اساسا به قدرت یا سرعت نیاز دارد شاید عملکرد تمرین برای تحمل قلبی عروقی را به ویژه در طول فصل مسابقات ورزشی در بر داشته باشد . تمرین زیاد نباید بعنوان یک حالت قطعی در نظر گرفته شود . درحقیقت ، تمرین زیاد و هر کدام از حالت های مربوط به آن باید بعنوان یک حالت همیشگی بررسی شود: از بهبود خوش بینانه تا تمرین بی نهایت زیاد ، قابل درک است که یک فرد شاید کمی تمرین زیاد داشته باشد با این وجود هنوز سودهای نسبتا کمی در عملکرد بدست می آورد . بدیهی است که موقعیت مطلوب تر بهبود بهینه وار نتیجه سودهای بیشتر خواهد بود .<br><br><b>پیش بینی ها :</b><br>آموزنده طب و جراحی بالینی باید پیش بینی های متعددی را هنگام توسعه یک برنامه تمرین عضلانی در نظر داشته باشد . به دلایل قلبی عروقی شاگرد نباید در طول جد و جهد نباید نفسش را حبس کند .این مانور می تواند در طول تمرین عضلانی از طریق تشویق شاگرد به تنفس مناسب در طول تمرین اجتناب شود . او را تشویق کنيد در طول تمرین بشمارد ، صحبت کند یا به طور منظم نفس بکشد . همچنین فرد می تواند برای بیرون دادن نفس در طول وزنه برداری و استنشاق در طول بهبود آموزش داده شود. گرفتگی عضله ممکن است بعنوان نتیجه تمرین توسعه یابد و باید دارای مدت زمان نسبتا کوتاهی باشد . حمله تأخیر دار گرفتکی عضله doms بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت بعد از تمرین توسعه می یابد و در یک هفته برطرف می شود .&nbsp;<br>تمرین خارج از مرکز باعث doms بیشتر از تمرین هم مرکز می شود که می تواند از طریق تمرینهای گرم کردن و آرام کردن کاهش یابد .<br>علاوه بر این ، شاگرد باید درباره گرفتگی احتمالی مربوط به تمرین محتاط باشد .خستگی و تمرین زیاد که قبلا توصیف شدند ، در طراحی هر برنامه تمرینی ملاحظات قابل توجه هستند . بهبود کافی باید در برنامه ایجاد شود .<br><b><br>دستور العمل های بالینی : برنامه های تمرینی :</b><br>برنامه های تمرینی تمام انواع فعالیت عضلانی شامل فعالیت های ثابت و متحرک را مورد توجه قرار می دهد . فعالیت عضلانی ثابت هم اندازه نامیده می شود که در آن نیرو بدون حرکت توسعه می یابد . به عبارت دیگر ، عضله ای که بطور هم اندازه منقبض می شود عضله ای ست که در آن کشیدگی توسعه می یابد . اما هیچ تغییری در زاویه مفصل روی نمی دهد .تمام دیگر فعالیت های عضلانی متحرک هستند . تمرین هم فشار ، تمرینی است که در آن عضله ها در حال بلند کردن یک مقاومت ثابت منقبض می شوند .کشیدگی واقعی عضله به وسیله تغییرات عضلانی در طول یک دوره کامل حرکت (rom) به دلیل تغییر در طول عضله در زوایه کشش هنگامیکه اهرم استخوانی جا به جا می شود به وجود می آید .تمرین هم فشار می تواند به فعالیت های هم مرکز ، فعالیت های دور از مرکز که حرکتهای کششی عضله هستند تقسیم شوند .تمرین هم جنبش انقباض های عضلانی که در آن سرعت حرکت در یک میزان ثابت کنترل می شود رادر بر می گیرد که حداکثر انقباض عضله رادر تمام rom کامل تحریک می کند .تمرین هم جنبش می تواند هم دور از مرکز ، هم هم مرکز باشد . اطلاعات مفصل تر در زمینه تمرین هم اندازه ، هم فشار و هم جنبش ( شامل توصیه هایی برای کاربرد بالینی ) در فصل 6 ارائه می شود .<br>مفهوم تمرین‌هاي زنجیره ای جنبشی باز و بسته در آثار چاپی علمی ، به ويژه در واژه های احیاء توجه قابل ملاحظه ای دریافت کرده است . تمرین زنجیره ای جنبشی بسته (ckc) تمرینی است که در آن مفصل دور از مرکز ثابت است و نیرو مستقیما از طریق پا یا دست در یک فعالیت ، مثل نشستن یا فشار به بالا منتقل می شود .یک تمرین زنجیره ای جنبشی باز (okc) تمرینی است که در آن مفصل دور از مرکز ثابت نیست و مفصل می تواند آزادانه حرکت کند ، مثل کشش های پا. تمرین های زنجیره‌ای جنبشی باز و بسته را در بر می گیرد .آموزنده طب و جراحی بالینی باید هم فعالیت های ckc و همokc را برای بهبود فرد در نظر بگیرد .<br><br><b>دستورالعمل های تمرین :</b><br>اولین گام در شروع یک برنامه تمرینی برای اکثر افراد مشورت با متخصصان مراقبت از سلامت می باشد . برای موفق بودن، برنامه تمرینی باید موثر ، سالم و محرک شرکت کننده باشد . برای موثر بودن و بدست آوردن مزیت های فیزیولوژیک ، جریان عادی تمرین باید روش ، مدت، فرکانس و شدت مناسب داشته باشد .علاوه بر دوره تمرین ، افراد باید 5 تا ده دقیقه تمرین های گرم کردن ، و سرد کردن آموزش داده شوند . برنامه ها باید بطور انفرادی مطابق بانیازها و علایق شرکت کنندگان تنظیم شوند. در جریان عادی تمرین که دوره های کافی گرم کردن و آرام کردن را در بر می گیرند تمرین های کششی مناسب را در خودجای می دهند و برای پیشرفت تدریجی در شدت طراحی می شوند بعید به نظر می رسد که باعث آسیب دیدگیها شوند .<br>یک برنامه عادی تمرین در صورتیکه افراد به مدت کافی با برنامه همراه هستند تا نتایج مطلوب کسب شوند ، باید برخی درخواست محرک را داشته باشد . یک برنامه با اهداف قابل حصول اضافی و یک مکانیسم برای اندازه گیری پیشرفت احتمالا شرکت کننده را تشویق می کند . شاید بررسی در دست اقدام پاسخ شرکت کننده به تمرین ، شامل کنترل برای تغییرات در تعادل ، قدرت و انعطاف پذیری حتی اهمیت بیشتری داشته باشد</tarlogendprepost></span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>مرحله بندی :&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مرحله بندی چرخه تدریجی تخصیص، شدت و حجم تمرین برای حصول پیشرفت بهینه ظرفیت های عملکرد می باشد و تغییرات دوره ای اهداف ، وظوایف و محتوای آموزش را در بر می گیرد .مرحله بعدی می تواند بیشتر بعنوان تقسیم سال آموزشی برای هماهنگ کردن اهداف خاص مورد استفاده قرار گیرد .اهداف یک برنامه یکساله برای بهبود بهینه در عملکرد و آمادگی برای یک اوج قطعی را برای یک فصل رقابت تکمیل می کنند . اهداف از طریق برنامه ریزی منظم تمام بخش های سال یا فصل آموزشی هماهنگ می شوند . مرحله بندی از یک پاسخ سطح به رویداد در طول دسته آموزشی مقدماتی به وسیله تهیه تدبیر متغیرهای مختلف و محرک همیشگی برای شاگرد در مرحله ها یا دوره ها جلوگیری می کند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">روند هم برای شدت و هم برای حجم آموزش در تمام سطوح پیشرفت افزایش یافته است که تدبیر مناسب برای این دو متغیر بی نهایت مهم هنگام اجتناب از تمرین زیاد و وقفه ایجاد می کند . افزایش درشدت و حجم ضرورتا باعث عملکردهای بهبود یافته نمی شود . برای تشخیص نتایج معنی دار در حین مشاهده قانون تخصیص ، تمرین ها باید نزدیک حدود شدت قطعی فقط 55 تا 60 درصد کل زبان آموزش درطول دوره آمادگی اجرا شوند .سطح پیشرفت شاگرد متناسب و توزیع شدت و حجم را تعیین می کند . برای مبتدی ، پیشرفت به وسیله افزایش خطی در شدت و حجم نشان داده می شود هر چند ، حجم باید مقدم باشد .در سطح پیشرفته ، افزایش خطی نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد . دراین سطح ، پرش های ناگهانی در حجم و شدت ممکن است برای تحریک بهبود بیشتر مورد نیاز باشد .شناخت رابطه حجم و شدت با نیازهای اصلی هر رویداد مهم می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">وقتی سرعت و قدرت نیازهای اصلی باشند شدت باید بر تسهیل بهبود تاکید کند . این بخصوص در طول دوره رقابت مفصل صحیح می باشد . وقتی تحمل نیاز اصلی است ، حجم محرک اصلی برای پیشرفت را ارائه می دهد .آموزش مرحله بندی شده ، در اصل ، یک برنامه ریزی آموزشی است که جلسات خسته کننده در وقفه های زمانی منظم را تغییر می دهد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><br>مرحله آماده سازی (پیش از فصل )</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بزرگ شدگی :هدف مرحله فرعی بزرگ شدگی دستیابی اصلی به قدرت برای تامین مبنا برای کسب قدرت ، تحمل عضلانی ، سرقت و مهارت در مراحل بعدی در دوره مرحله بندی می باشد. این مرحله فرعی با استفاده از تکرار های زیاد بسیاری از تمرین ها ( حجم بالا) هماهنگی را بی نهایت زياد تشویق می کند و بنابراین به حداکثر تجدید نیروی عصبی عضلانی نیاز دارد آموزش باید سه بار در هفته انجام شود . با اعمال سطح فشار صحیح به عضلات آموزش دیده و در اختیار قرار دادن زمان بهبود / تجدید کافی ( 2 تا 3 دقیقه)حداکثر بزرگ شدگی عضلانی قابل دسترسی می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>قدرت / نیرو :</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در طول مرحله فرعی قدرت / نیرو ، قدرت و نیروی عضلانی اهداف اصلی تمرین هستند. نقش این مرحله فرعی ایجاد مراحل تغییر شکل از طریق تاکید بر حجم و شدت و مهارت می باشد .نیرو به توانایی سیستم عصبی ماهیچه ای برای تولید بیشترین مقدار نیرو در کمترین زمان اشاره می کند .تمرین نیروی خاص به ترکیب شدن برای تبدیل حداکثر دستیابی های قدرت به مهارت ورزشی متحرک ناگهانی نیاز دارد . برنامه ریزی دقیق می تواند به افزایش خروجی نیرو با حفظ حداکثر قدرت کمک کند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">روش های متعددی وجود دارند که می توانند برای بهبود نیرو استفاده شوند ( مثل وزن‌های آزاد ، رشته سنج ها). این فشارها باید به طور دینامیک اجرا شوند تا حداکثر سرعت را به وجود آورند . تعداد تکرارها به محرک تمرین بستگی دارد. دامنه از 6 تا 20 می باشد . آموزنده طب و جراحی بالینی هنگام انتخاب تمرین های مناسب باید بی نهایت انتخابی باشد . برنامه نباید بیش از دو تا چهار تمرین تشکیل شود . وقفه استراحت باید 3 تا 5 ثانیه باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مرحله رقابت ( در فصل ، اوج) : برای اجتناب از اثرات زیان آور کاهش تمرین در طول فصل رقابت ، ورزشکار باید پیروی از یک برنامه آموزش مقاومت ورزش خاص را ادامه دهد . جنبه آموزش مقاومت برنامه هر چند تا حداقل مرحله حفظ پیشرفت می کند ، درحالیکه تمرین برای مهارت های خاص به شرکت در ورزشی که مقدم است ، افزایش در شدت و پیشرفت تا حداکثر یک مرحله نیاز دارد . برنامه خاص بر مبنای نیازهای فیزیولوژیکی عمده می باشد (نیرو با تحمل عضلانی ).</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">برنامه حفظ ورزش های خاص در اتصال بادیگر مهارت های محسوس و فنی اجرا می‌شود . بنابراین ، تعداد تمرین ها باید پایین نگه داشته شوند ( دو یا سه)و فقط دو جلسه آموزش قدرت باید هرهفته انجام شود .طول جلسات تمرین باید 20 تا 30 دقیقه باشد . تعداد کل رشته های انجام شده پایین نگه داشته می شود ، معمولا یک تا چهار ، بسته به اینکه آیا نیرو یا تحمل عضلانی آموزش داده می شود . برای نیرو و حداکثر قدرت ، دو تا چهار رشته باید بکار برده شود . برای تحمل عضلانی یک یا دو رشته از تکرارهای بالاتر ( 10 تا 15) باید اجراشوند وقفه های استراحت باید طولانی تر از پیشنهاد های طبیعی باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مرحله تغییر ( خارج از فصل ، استراحت فعال ) : بعد از یک فصل رقابت طولانی ، ورزشکاران از نظر فیزیولوژیکی و روانی خسته هستند . آنها نیاز دارند در یک دوره استراحت فعال برای حداقل 4 هفته شرکت کنند . مرحله تغییر بین دو دوره مرحله بندی تمرین سالانه شکاف بوجود می آورد . در طول این دوره، ورزشکاران تمرین را تا آنجا که سطح تناسب کلی شان را از دست ندهند ادامه می دهند . تمرین باید دو تا سه بار در هفته و در یک شدت پایین ( 40 تا 50 درصد ) روی بدهد . فشار در طول این مرحله نامطلوب است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><br>روش ها :&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">روش های خاص برای بهبود قدرت عضلانی گسترده هستند و هیچ نگرش جهانی بعنوان بهترین نگرش تعیین نشده است . مولفه های برنامه آموزش مقاومت شامل مقدار مقاومت ، تعداد تکرارها ، تعداد رشته ها و کثرت وقوع تمرین میشود. بدون توجه به روش های بکار رفته ، سطح مشارکت باید بررسی شود و مولفه هم پوشش کافی طراحی گردد .مقدار مقاومت و تعداد تکرارها باید برای تکاپوی ماهیچه برای کار کردن در یک شدت بالاتر طبیعی کافی باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>چشم اندازها :</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">توانایی ایجاد نیروی مناسب انقباض به نظر می رسد از 75% تا 1% درصد در هر سال بین سنین 30 تا 50 سال کاهش یابد و با یک کاهش شدیدتر در سالهای بعد دنبال شود ( 15 درصد برای هر دهه بین سالهای 50 و 70 و 30 درصد فقدان بین سالهای 70 و 80 ) .ماکزیمم نیروی هم اندازه ، زمان انقباض ، زمان استراحت و قابلیت خستگی درجات مختلف تغییر مرتبط با سن را نشان می دهند . اتلاف قدرت عضلانی با پیر شدن با کاهش در کل توده عضلانی که بعد از سن 30 سالگی روی می دهد بسیار مرتبط می باشد ( سن اوج عملکرد ) . این اتلاف کل توده عضلانی نتیجه ترکیب پدیده های فیزیولوژیکی ، شامل کاهش های ویژه در اندازه و تعداد فیبرهای عضلانی ، تغییرات در ظرفیت بیوشیمیایی و حساسیت ، تغییرات در بافت نرم و چربی ،و یک اتلاف کلی حجم آب در بافت رابط می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اتلاف قدرت عضلانی مرتبط با سن در میان گروهها و نوع های عضلانی یکنواخت نیست . در کل ، قدرت عضلانی حدود پایین سریعتر ازقدرت عضلانی حدود بالاتر کاهش می یابد. قدرت هم فشار و نیروی ایجاد شده علیه مقاومت اصلی ازقدرت متحرک بهتر حفظ می شود . کاهش نامتناسب در قدرت عضلانی شاید به منسوخ شدن بیشتراز پیر شدن مرتبط باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">از نظر کارکردی ، اتلاف مرتبط با سن قدرت عضلانی باعث آهستگی عمومی انقباض عضله و قابلیت خستگی می شود که بر نوع و مدت تمرین عضله تاثیر می گذارد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">برنامه های آموزشی که از انقباض های با سرعت تدریجی استفاده می کنند ، مقاومت سطح پایین را تکرار می کنند و انقباض ها در طول یک دوره ( از کوچک به بزرگ) نتیجه قدرت رابهبود می بخشند . برای اجتناب از افزایش در فشار درونی باید هنگام بلند کردن وزنه از حبس نفس اجتناب شود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مردان بیشتر از زنان قادرند قدرت عضلانی را حفظ کنند . هرچند وقتی نسبت ماهیچه بی چربی وزن و اختلافات ارتفاع لحاظ می شود . اختلافات جنسیتی کمتر واضح هستند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بر مبنای یک بررسی از آثار چاپی موجود ، ول توصیه کرد که شدت تمرین عضلانی در حدود 80 درصد ماکزیمم ظرفیت حفظ می شود که 2 تا سه رشته را از 8 تا 12 تکرار برای هر تمرین در این سطح از شدت ، با دوره های استراحت بین رشته ها انجام می دهد . این حدود باید دو تا سه بار در هفته تکرار شوند . همانطور که حداکثر ظرفیت افزایش می یابد ، مقدار مقاومت باید مطابق افزایش یابد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">افزایش ظرفیت اکسیدی ماهیچه افزایش استفاده از مواد مغذی رایج ، و دستیابی های قدرت از 30 تا 100 درصد در افراد مسن و بزرگسالان ضعیف بعد از تمرین قدرت ایشان شده است . خطر حمله جدید کوفتگی ماهیچه ممکن است در بزرگسالان مسن تر وابسته به جذب مجدد آهسته لاکتیت ها افزایش یابد . به علاوه مداواهای خاص ممکن است بر جریان خون ماهیچه در حال تمرین تاثیر بگذارد، بنابراین سابقه خوب و کنترل قبل از شروع برنامه تمرین عضلانی برای افراد مسن ترشدیدا توصیه می گردد . متاسفانه ، هیچ توافقنامه کنترل استاندارد برای شناسایی افرادی که باید از تمرین عضلانی خودداری کنند وجود ندارد . در سیستم پزشکی کنونی ، کنترل یکنواخت با استفاده از تجهیزات تست تمرینی موثر نیست . یک گزینه کنترل دقیق تر افراد با شرایط خاص مثل کشش بالا ، استفاده از کارديوگرام الکتریکی ، و کنترل فشار خون در طول یک آزمایش فشار بلند کردن وزنه می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تحمل یا خستگی پذیری عضله مسن خیلی بیشتر از ماهیچه های جوان می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">با استفاده ازیک مدل حیوانی ، بروکز فالکنر حداکثر نیروی ذخیره شده عضله های پیر را تا45 درصد در موشهای جوان گزارش دادند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">هر چند ، اگر خستگی و تحمل عضلانی نسبتا به قدرت بررسی شود ، افراد مسن تر قابل مقایسه با افراد جوانتر دیده می شوند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین مقاومت باعث کسب قدرت در بزرگسالان مسن تر می شود هر چند روابط افزایش قدرت با بهبودی در عملکرد جسمانی و درمان ناتوانی ها بوضوح تعریف نشده اند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین مقاومت در بزرگسالان مسن به خوبی تحمل شده است . جاج یک برنامه قدرتی را با استفاده از سرعتهای متوسط جابه جایی با مقاومت طبقه بندی شده که بر گروههای عضلانی ذیل تاکید می کند توصیه کرد : وتر پشت زانو ها، ماهیچه های چهار سر ، عضله های منقبضه پشت زانو ، عضله های منقبضه انگشت ، ماهیچه های دوسر ، ماهیچه های سه سر و ترکیب ماهیچه های شانه و آرنج .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">قدرت عضلانی کامل به صورت خطی با سن زمانی از ابتدای بچگی در هر دو جنس تا سن 13 یا 14 سالگی افزایش می یابد . کل توده عضله بیشتر از 5 بار درمردان و 5/3 بار در زنان از بچگی تا بزرگسالی افزایش می یابد . افزایش در قدرت دقیقا با افزایش در توده در طول رشد تمام بچگی مرتبط می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در طول دوره جوانی سرعت قابل توجه در رشد به ویژه در پسران روی می دهد . در پسران اوج رشد در توده ماهیچه در طول و بعد از اوج کسب وزن که باکسب قدرت دنبال می شود روی می دهد.در دختران ، اوج رشد قدرت معمولا قبل ازاوج کسب وزن روی می دهد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین وزن در کودکان به دلیل نگرانی های مربوط به آسیب دیدگی بالقوه و کارآیی سوال برانگیز در بهبودهای واقعی قدرت به دلیل آندروژن های رایج پایین بحث آفرین شده است . به ویژه ،متخصصان امکان آسیب دیدگی ها ( شکستگی های شاخ استخوان ، آسیب دیدگی های دیسک ، آسیب دیدگی های استخوانی به پایین پشت )از فشار عضلانی سنگین در کودکان را خاطر نشان کرده اند . بنابراین ، آموزش ملایم قدرت توصیه می شود ، حداکثر آموزش مقاومت باید بدلیل حساسیت ساختارهای مفصلی ، به ویژه شاخ استخوان ها اجتناب شود .در حقیقت ، اکثر محققان موافقند که حداکثر خیز برداری از هر نوع باید در سنین قبل از بلوغ اجتناب شود .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">توصیه های منابع مختلف بر حسب تمرین قدرت کودکان نسبتا ثابت شامل شرایط ذیل می شود :</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">نظارت دقیق آموزشی در طول تمرین و مقاومت نسبتا پایین</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کاربرد فعالیت های عضله هم مرکز با تکرارهای بالا ( 8 تا 12 تکرار ، کمتر از 6 تا 8 نباشد ) و مقاومت نسبتا پايين</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تاکید بر شکل مناسب در طول اجرای تمرین</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اشتمال کشش</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>گرم کردن کافی قبل از تمرین&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">علاوه بر این ، بچه ها نباید اجازه داده شوند تا خستگی زیاد تمرین کنند، برای اجتناب از آسیب دیدگی ، ضروری است که هرکدام از تجهیزات با ماشین آموزش قدرت به کار رفته در طول تمرین برای اندازه مناسب برای کودکان قابل تنظیم یا قابل هماهنگی باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مدرک موجود نشان می دهد که با تمرین قدرت مناسب کودکان می توانند قدرت عضلانی را بدون اثرات مخرب بر استخوان ، عضله یا بافت های رابط بهبود دهند . کودکان هر دو جنس شاید افزایش در قدرت عضلانی را به بزرگی 40 درصد بعنوان نتیجه تمرین مقاومت تشخیص دهند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین مقاومت در افراد زیر بلوغ افزایش قدرت بدون بزرگ شدگی را نشان داده اند . چون سطح هورمون به اندازه کافی بالا نیستند تا ازبزرگ شدگی حمایت کنند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">افزایش در قدرت که در این کودکان در نتیجه تمرین قدرت روی می دهد نتیجه سازگاری عصبی یا افزایش هماهنگی گروههای عضلانی در طول تمرین تصور می شوند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مزیت های مطرح شده بسیاری درباره تمرین قدرت در کودکان وجود دارد که شامل افزایش قدرت و نیرو ، بهبود تحمل موضعی عضله ، بهبود تعادل و تناسب جلوگیری از آسیب دیدگی ، اثر مثبت بر عملکرد ورزشی و ارتقاء تصویر جسمی. علاوه بر این ، آموزش با وزنه ها سرگرم کننده ، ایمن و مناسب برای کودک میباشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>دستورالعملهای اساسی برای پیشرفت مقاومت در کودکان :</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>سن ملاحظات</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کمتر از 7 سال کودک را با تمرین های اصلی کم وزن و یا بدون وزن آشنا کنید ، مفهوم جلسه تمرین را توسعه دهید ، روش های تمرین را آموزش دهید . تمرین های گروهی و تمرین های مقاومت سبک ، حجم را پایین نگه دارید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">10-8 تعداد تمرین ها را به تدریج افزایش دهید ، روش تمرین را در تمام خیزها تمرین کنید ، فشار تدریجی پیشرفت را شروع کنید ، تمرین را ساده نگه دارید ، به تدریج حجم تمرین را افزایش دهید ، مراقب کنترل کامل تحمل برای فشار تمرین باشید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">13-11 تمام روش های تمرین اساسی را آموزش دهیه فشار تدریجی هر تمرین را ادامه دهید ، بر روش های تمرین تاکید کنید تمرینات پیشرفته را با مقاومت کم یا بدون مقاومت معرفی کنید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">15-14 تا برنامه های جوان پیشرفته تر در تمرین مقاومت پیشرفت کنید ، مولفه های ورزش های خاص را اضافه کنید ، بر روش های تمرین تاکید کنید ، حجم را افزایش دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بالای 16 کودک را بعد از اینکه تمام دانش مینه خوب یاد گرفته شد و سطح اصلی تجربه آموزشی کسب شد تا سطح برنامه های ورودی بزرگسالان حرکت دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>توصیه های acsm برای تمرین آموزش مقاومت</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">یک دقیقه 8 تا 10 تمرینی را انجام دهید تا گرووهای اصلی عضله تربیت شوند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرینات سخت نبایدخیلی طولانی باشد ، برنامه های طولانی تر از 1 ساعت بانرخ های بالای کاهش مرتبط هستند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">یک ست1 8 تا 12 بار تا نقطه خستگی مفرط تکرار کنید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ست هاي بیشتر ممکن است باعث کسب کمی بیشتر قدرت شود اما بهبود اضافی نسبتا کم می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین ها را حداقل دو روز در هفته انجام دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین متعدد تر ممکن است باعث کسب کمی بیشتر قدرت شود ، اما بهبودی اضافی نسبتا کم است .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">به روش های تمرین خاص به دقت متصل شوید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین هارا از طریق rom کامل انجام دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کارآموزان مسن باید تمرین ها را در حداکثرrom که باعث درد و یا ناراحتی نمی شود انجام دهند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین هارا در یک روش کنترل شده انجام دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">یک الگوی تنفس طبیعی را حفظ کنید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">هر گاه امکان پذیر است با یک كمك تمرین کنید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">فرد كمكي یک می تواند پس خوراند ، کمک وانگیزه را تامین کند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>توصیه های acsm برای تمرین های گرم کردن&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">قبل از تنظیم تمرین سخت ، 12 تا 15 تکرار را بدون وزن با 30 ثانیه تا 4 دقیقه از استراحت قبل از تنظیم تمرین سخت انجام دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">گرم کردن خاص برای کسب وزن از گرم کردن عمومی موثر تر است . نمونه یک گرم کردن عمومی : پرش</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">هیچ رشته گرم کردن به تمرین های تکرار بالا که خودشان گرم کردن شدید سخت نیستند نیاز ندارد. نمونه 50-20 تکرار برای تمرین شکمی</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اگر ماهیچه ها یا مفصل های دیگر هستند آسیب دیدگی هستند یک گرم کردن ثانویه را انجام دهید .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><br>اصول مرحله بندی تمرین برای ورزشکاران عملکرد بالا&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مرحله آماده سازی</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بزرگ شدگی : در طول مراحل اولیه دور از مفصل آماده سازی روی می دهد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اهداف توسعه مبنای تحمل یا قدرت برای آینده با تمرین شدیدتر می باشند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین با مهارت های شدت پایین در حجم بالا شروع می شود .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تکرار ها به تدریج کاهش می یابند و سطوح مقاومت به تدریج افزایش می یابند .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">قدرت / نیرو</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">سطح شدت به تدریج تا 70 درصد rm ورزشکاران از پنج تا 8 تکرار افزایش می یابد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">حجم تمرین کاهش می یابد و شدت به تدریج افزایش می یابد تمرین برای شدت و مهارت افزایش می یابد و کار سرعتی تا نزدیک سطح رقابت افزایش می یابد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مرحله رقابت</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">حفظ اولیه ( ابتدای فصل )</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">هدف حفظ قدرت در حالیکه کل حجم به تدریج کاهش می یابد می باشد .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">برنامه ورزش خاص را می شود</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اوج (اواخر فصل )</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کاهش بیشتر حجم همانطور که تاریخ یا فصل حداکثر عملکرد نزدیک می شود .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کاهش فشار تا کمتر از 70 درصد</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ممکن است تمرین مقاومت سه تا 5 روز قبل ازاوج به کلی متوقف شود .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مرحله تغییر</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">هدف در اختیار قرار دادن فرصت جدید قوا به بدن بعد از فشارهای فصل رقابت می باشد</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تمرین برای بهبود عضله ها ، تاندون ها و لیگامنت ها متوقف می شود .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">انجام فعالیت های دیگر در طول استراحت کامل ، تمرین متقاطع ترجیح داده می شود.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span></div> Tue, 22 Oct 2013 05:23:08 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1193/ مقاله كاربرد علم فیزیك در ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/1183/ <font class="Apple-style-span" size="2" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><font class="Apple-style-span"><b>كاربرد علم فیزیك در ورزش</b><br><br>حدودا از سال ۱۹۱۴ میلادی اهمیت استفاده از قوانین علم فیزیك و رشته های وابسته آن خصوصا علم مكانیك در فعالیتهای روزمره و ورزشی مورد توجه قرار گرفت . خانم واتز " WATTS " درهیمن سال با بكارگیری وسایل تحقیقاتی ساده ، اهمیت درك و كاربرد صحیح اصول علم مكانیك را در فعالیتهای روزانه و ورزشی گوشزد نمود و گفت :<br></font></span></font><font class="Apple-style-span" size="2" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; ">زمانیكه این اصول كاملا تفهیم شد ، آنوقت ما مجاز به استفاده از آنها نه تنها برای تمرینهای بخصوص ، بلكه در تمام رشته های ورزشی و فعالیتهای عادی روزمره هستیم . خانم واتز گفت : كاربرد درست اصول علم مكانیك ، نتایج فعالیتهایی ورزشی شما را مطلوبتر و از جراحات هولناك به نحو چشم گیری پیش گیری كی نماید . ناخودآگاه ، در حركات ورزشی و فعالیتهای ورزشی روزمره قوانین علم مكانیك و مكانیك زیستی " بیو مكانیك " نظیر ، قوانین نییروی جاذبه ، تعادل ، حركت ، طرز بكار بردن اهرم ، نیرو ، شناوری " در ورزشهای آبی " برخورد و پرتاب و غیره مورد استفاده قرار می گیرند . از سال ۱۹۵۰ میلادی سود جستند از این علوم و رقابتهای المپیك و بین المللی توسط كشورهای صاحب در ورزش خصوصا شوروی سابق جنبه جدی و ظهور خط سیاسی در ورزش را هر چه بیشتر دامن زد . كاربرد قوانین فیزیك زمانی شگفتی آفرید كه ورزشكاران آلمان شرقی سابق با شركت خود در مسابقات بین المللی و ثبت ركوردهایی باور نكردنی در اكثر رشته ها ، دو كشور صاحب نام ورزشی یعنی شوروی سابق و آمریكا را مات و مبهوت نمودند . انستیتوهای ورزشی آلمان شرقی با تجهیزات آزمایشگاهی فوق مدرن و اساتید مجرب و صاحب كلاس و با ارائه سیستم های مدرن و جدید تمرینی و تربیتی و خلق تكنیك های باور نكردنی بر مبنای قوانین علم مكانیك ، فاصله خود را در تحقیقات علمی ورزشی با سایر كشورها به نحو چشم گیری عمیق تر كردند . این چنین تكنیك های علمی تا حدود زیادی موضوع شانس یا بهانه قرعه سخت و جهت گیری دارو بنفع كشور خاصی را خنثی كرد و ثابت نمود ، تنها ورزشكاران صاحب تكنیكهای علمی كامل و بی نقصی می توانند مبارز به طلبند . امروزه شاهد شكوفائی ورزش علمی در تمام زمینه ها هستیم و آینده نشان خواهد داد كه كشورهای صاحب " علم و تحقیقات " و آماده سرمایه گذاری معنوی و اقتصادی دراین جهت ، مقمهای بزرگ را به دست می آورند . در این مقالات سعی می شود با زبان ساده ، قوانین علم فیزیك و رشته های وابسته " مكانیك و بیو مكانیك " و كاربرد مؤثر آنها را در ورزش بررسی كنیم . قبل از ارائه این قوانین ، لازم است ، رابطه بین علم فیزیك و مكانیك و بیو مكانیك برای خوانندگان عزیز تشریح گردد :و...<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><br><tarlogendprepost><br><b>فیزیك چیست ؟</b><br>فیزیك یكی از شاخه های مهم " شاید مهم ترین " علومم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیك در مطالعه عناصر تشكیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انكار و بررسی چنین برهم كنشها ، خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می كند . فیزیك علاوه بر بررسی ساختار جسم مادی و عوامل تشكیل دهنده آن ، ارتباط نزدیك با سایر علوم طبیعی در رشته و بعنوان یك پدیده بنیادی در تمامی پژوهشهای علمی كاربرد وسیعی را به خود اختصاص می دهد . بررسی اوضاع و احوال علومی نظیر انرژی ، نور ، مكانیك " جامدات و سیالات " شیمی ، نجوم ، زمین شناسی بدون استفاده از فیزیك امكان ندارد .&nbsp;<br><br><b>شاخه</b>&nbsp;<b>های</b>&nbsp;<b>سنتی</b>&nbsp;<b>فیزیك</b>&nbsp;:<br>تا پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم ، حیطه عملیات علم فیزیك را در علومی نظیر ، مكانیك ، ترمودینامیك ، الكتریسیته ، مغناطیس ، صدا و نور خلاصه می دانستند . مثلا ،مكانیك را علم الحركات و نور را برای دستیابی به علم اپتیك و صدا و شنوائی را برای دسترسی به علم اكوستییك و الكترومغناطیس را بعنوان رابط با تمامی شاخه های ذكر شده بكار می گرفتند . علم مكانیك بعنوان شاخص ترینن رشته های علم فیزیك بكار گرفته شد و بسرعت توسعه یافت و بهه دو بخش استاتیك ودینامیك تقسیم گردید. قوانین بیشماری در ارتباط با استاتیك و دینامیك مطرح شد كه اغلب آنها امروز نیز در فعالیتهای علمی ـ صنعتی ـ ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند " در مقالات آتی به این قوانین و كاربرد آنها در ورزش اشاره خواهد شد ". در شروع قرن بیستم دیدگاه ها نسبت به علم فیزیك دستخوش دگرگونی گردید و شاخه جدیدی بنام فیزیك نوین خصوصا بررسی انرژی هسته ای بدان اضافه شد . این تغییرات بیشتر تحت تاثیر اندیشه های نوین ، ستاره تابناك و جاویدان عالم فیزیك یعنی " آلبرت انیشتین " قرار داشت . انیشتین دیده فیزیك دانان ، عالمان و دانشمندان را نسبت به فضا ، زمان و سرعت و حركت بكلی دگرگون ساخت و مسائل پیچیده نیروی جاذبه ومعماهای كهكشانها را حل نمود . كارهای علمی انیشتین و معادلات و برداشت او از نیروی جاذبه " كه بنحو چشم گیری با تعریف نیروی جاذبه نیوتن اختلاف دارد " زمان فعلی را پوشش میدهد و قوانین ارائه شده او برآینده جهان تاثیر خواهد گذاشت . ثقل انیشتینی یا " نسببیت عام " همانطوری كه بر اجرام سماوی و اقمار و ستارگان و سفینه ها اثر میگذارد ، مطمئنا رشته های مختلف ورزش را متحول و متاثر خواهد كرد . چرا كه سرعت در بیدار كردن انرژی نهفته اجسام رل اساسی بازی می كند و این مهم در فرمول E= mc انیشتین بیان شده . می دانیم سرعت و شتاب در كسب ركوردهای بالا رل اساسی را بازی می كند و كسب انرژی بالا توسط ورزشكار " یعنی فرمول انیشتین " قادر به خلق ركوردهای غیر قابل باور در سالهای ۲۵۰۰ یا ۳۰۰۰ میلادی خواهد بود . البته آنچه در رابطه باانرژی نهفته و سرعت گفته شد ، می تواند بعنوان خیال پردازی تلقی شده ، ولی آینده ركوردهای حیرت انگیز در رشته های گوناگون ورزشی بستگی به سرعت و جذب انرژی دراین راستا دارد . بهر صورت با بكارگیری و استفاده از ثقل انیشتینی و حذف ثقل نیوتنی " به هر حال در مقابل ثقل انیشتینی قابل هضم نیست " كار ركوردها و ورزش نیز بهمین جا ختم نمی شود . به هر صورت فیزیك نوین ایجاب می كند در هر زمان ، اصول و مبانی و تفكرات قبلی دانشمندان علوم ریاضی ـ فیزیك مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات جدید بكار رود .&nbsp;<br><br><b>پیدایش علم مكانیك زیستی یا بیومكانیك در ورزش :</b><br>در سالهایی اخیر برای تجزیه و تحلیل حركات جسمانی موجودات زنده خصوصا انسان " بیش از همه حركات ورزشی " دانشمندان پس از بحث هایی طولانی به واژه بیو مكانیك یا مكانیك زیستی رو آوردند . در حقیقت بیو مكانیك نیز شاخه ای از علم مادر یعنی فیزیك است و همان قوانین در این رشته نیز صادق می باشد .&nbsp;<br><br><b>تعریف علم بیومكانیك :</b><br>در رابطه با تكنیكها ومهارتهای ورزشی ، بیو مكانیك باین شرح تعریف می شود :<br>بیو مكانیك علمی است كه با بكارگیری قوانین فیزیك و مكانیك در حركات ورزشی و فعالیت های روزمره انسان و تجزیه و تحلیل عمل و عكس العمل نیروهای داخل و خارجی بر بدن انسان وتاثیرات نهائی این نیروها صحبت می كند .&nbsp;<br>مكانیك زیستی یا بیو مكانیك چه تغییراتی در روشها و فنون ورزشی ایجاد كرده :<br>بطور كلی كاربرد قوانین علم بیو مكانیك یا مكانیك زیستی در ورزش وتكنیكهای مربوطه موجب تغییرات شگرف و باورنكردنی شده . مثلا ، تغییر در حركات كلاسیك وزنه درر حركات كلاسیك وزنه برداری و برگزیدن " استیل چمباتمه " و كشش های انفجاری " كشش با شتاب بالا " ركوردهای این ورزش سنگین را بنحو چشم گیری تغییر داده ، ضمنا موجب دگرگونی پایه ای در تكنیك های آن گردیده .&nbsp;<br><br><b>رابطه علم فیزیك با ورزش :</b><br>فیزیك اساس و بنیاد اكثر علوم طبیعی است و در زمینه های گوناگون علمی كاربرد دارد . ورزش نی از این قاعده مستثنی نیست و بدون استفاده از قوانین فیزیك هیچ یك از فرآیندهای ورزشی قابل تجزیه و تحلیل نیستت . یكی از شاخه های پر ارزش فیزیك ، مكانیك است كه در تمام زمینه های ورزشی بصورت پایهای وو گسترده بكار می رود " در مقالات آینده تك تك آنها با ذكر مثال ورزشی عرضه می شوند " . برای ایجاد ارتباط بیشتر بین ورزش علمی و علم مكانیك تعریف هر دو را بشرح ذیل ارائه می كنیم . مقایسه این دو تعریف می رساند كه چقدر ورزش علمی به علوم مربوط به فیزیك وابسته است .<br><br><b>تعریف علم مكانیك :</b><br>علم مكانیك علمی است كه در رابطه با حركت و تاثیر نیروها بر اجسام صحبت می كند .<br><br><b>تعریف علم ورزش :</b><br>علم ورزش علمی است كه ، در ارتباط با بكارگیری نیروی عضلانی ورزشكار و انتقال آن توسط تاندونهای ماهیچه به اهرمهای بدن او حركت و جنبش آنها را باعث شده و فعالیتهای ورزشی به سرانجام می رسد یا نیروهای واقعی ورزشكار كه نیروی عضلاننی می باشند ، بر اجسام كه می تواند وسایل ورزشی و غیره باشد اثر كرده و تحركات اهرمها را بدنبال می آورد وموجب تكامل حركت ورزشی خواهد شد . این دو تعریف بسیار شبیه می باشند و میی رساند چقدر قوانین فیزیك ورشته های مربوط آن در تكنیكهای ورزش موثرند .<br>همین طور زمانیكه سرعت و قدرت و نرمش و كم نیاوردن نفس در كشتی آزاد فرنگی با ضوابط و قوانین جدید اعمال گردید ، این دو ورزش از حالت خسته كننده و بی تحرك به ورزشی فعال و صاحب سبك و تكننیك و جذاب مبدل گردید یا زمانیكه مقررات شنا در برگشت تغییر كرد بطور وضوح بر روی ركوردها اثرات عمیق گذاشت. این مسئله در پرش ارتفاع با بكارگیری نیزه های فایبر گلاس و قابل انعطاف نیز معجزه كرد اما در این میان كوچ ها و مربیان با بروز چنین تغیرات غیر قابل پیش بینی روبرو و غافل گیر شدند ، ولی كلاسهای توجیهی ـ آموزشی و تئوریك ـ عملی این نقیصه را نیز جبران رركد . علم بیو مكانیك مربیان و مدرسین ورزشی را در تجزیه وتحلیل علمی حركات ورزشی یاری داده و آنها را در اجراء تكنیك ها و فنون علمی حركات ورزشی یاری داده و آنها را در اجراء تكنیك ها و فنون علمی راهنمائی و تصمیم گیری را برایی آنان آسان تر می كند .<br><br>مثلا در وزنه برداری استفاده وسیع از قوانین بیو مكانیك و مكانیك در حركات كلاسیك و آموزشی جنبه های فنی ـ تكنیكی این دو حركت بعهده مربی است . این مربیان در سطح خیلی پیشرفته باید دانش بیو مكانیك وقوانین مربوط به آنها را جذب كرده و بكار گیرند . نقطه شروع جذب این دانش علمی بدون شك دانشكده های ورزش است . این دانشكده ها بجایی واحد های درسی غیر ضروری ، باید دروس فیزیك و بیو مكانیك وریاضیات مربوطه را جدی گرفته ، علاوه بر واحدهای تئوریك ، آزمایشگاههای آنها را كه به شكل عملی چگونگی كاربرد قوانین فیزیك و بیو مكانیك در ورزش را نشان می دهند ، بر پا و تجهیز نمایند . آنچه ارزش علم بیو مكانیك را هر چه وسیع تر نمایان می كند ، بهبود بخشیدن بر تكنیكها و ركورهای ورزشی است و سرانجام شكوفائی استعدادهای نهفته نوآموزان ورزشكار است كه از وظایف مربی بحساب می آید .</tarlogendprepost></span></font><div><div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><br></font></span></div></div></div> Tue, 22 Oct 2013 04:55:51 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1183/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ با 90 دقیقه ورزش روزانه دیگر به چاقی قبلا بر نمی گردید http://varzesh.tarlog.com/post/1091/ <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ff66cc" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><br> متخصص تغذیه گفت: افرادی كه وزن خود را كاهش داده اند باید روزانه 90دقیقه ورزش كنند تا دوباره به عارضه چاقی مبتلا نشوند.<br> <br> </font></font></font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ff66cc" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://jamejamonline.ir/Media/images/1390/02/08/100842113809.jpg" alt="" border="0"></font></font></font></font></font></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ff66cc" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <span style="font-family: Tahoma;">خدیجه رضایی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه روزانه دست كم 30 دقیقه فعالیت بدنی برای همه افراد توصیه می شود، افزود: 60 دقیقه ورزش برای پیشگیری از افزایش وزن برای افراد بالغ لازم است.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">وی خاطرنشان كرد: یك ساعت پیاده روی سبك در روز می تواند در پیشگیری از بسیاری از سرطان ها موثر باشد و باید از اضافه وزن و لاغری مفرط پرهیز كرد.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">رضایی با اشاره به مصرف انواع غذاهای گیاهی در برنامه غذایی روزانه، اظهار كرد: در طول روز انواع میوه، آب میوه طبیعی و سبزی باید مصرف شود.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">این متخصص تغذیه به مردم توصیه كرد: مصرف غلات و دانه های كامل حاوی سبوس را فراموش نكنند.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">رضایی اضافه كرد: مصرف گوشت های قرمز را باید كاهش داد و از مصرف گوشت های فرآوری شده نیز اجتناب كرد.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">وی تاكید كرد: برای داشتن وزنی مناسب باید از مغزها و حبوبات كه حاوی فیبر بالایی هستند بیشتر استفاده كرد. </span></font></font></font></font></font></font> Sun, 17 Jun 2012 09:40:06 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1091/ دو ومیدانی یا همان دویدن عمر انسان را افزایش میدهد http://varzesh.tarlog.com/post/1089/ <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"><span style="font-weight: bold;">بر اساس تحقيقات دانشمندان:</span></font><br style="font-weight: bold;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"><span style="font-weight: bold;"> دويدن طول عمر را افزايش مي‌دهد</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"> <br> محققان دریافتند كه انجام دو آهسته به‌طور روزانه طول عمر را افزایش می‌دهد. <br> <br> </font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"><img style="width: 437px; height: 311px;" src="http://jamejamonline.ir/Media/images/1386/12/02/100931264611.jpg" alt="" border="0"></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"> به گزارش "هلث" تحقیقات انجام‌گرفته بر روی صدها زن و مرد نشان می‌دهد زنانی كه روزانه فقط چند دقیقه به‌طور آهسته می‌دوند به‌طور متوسط بین 5 تا 6 سال بیش از افراد عادی عمر می‌كنند. این آمار در مردان بین 6 تا 7 سال است.پزشكان بر این باورند كه نیازی نیست افراد روزانه ساعات زیادی را به دویدن یا پیاده‌روی اختصاص دهند بلكه 15 تا 20 دقیقه دو آهسته یا پیاده‌روی تند برای حفظ سلامتی كفایت می‌كند. دویدن برای سلامت قلب افراد میانسال و كهنسال خطراتی را به دنبال دارد بنابراین پزشكان برای این افراد پیاده‌روی تند را توصیه كرده‌اند. <br> <span style="font-weight: bold;">برخی دیگر از فواید دویدن به‌طور آهسته عبارتند از : </span><br> •افزایش تراكم استخوان <br> •افزایش عملكرد سیستم دفاعی بدن <br> •افزایش جذب اكسیژن <br> •بهبود عملكرد قلب <br> •آرامش روانی <br> •تناسب اندام و كاهش وزن <br> •كاهش تجمع پلاكت <br> •كاهش فشار خون <br> •افزایش حساسیت به انسولین در بیماران دیابتی (ايرنا)</font> Sun, 17 Jun 2012 09:36:18 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1089/ آیا خانمها می توانند کراتین مصرف کنند؟ http://varzesh.tarlog.com/post/1064/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="cnt"><div class="postbody"> <p style="margin-right: 10px;"><font style="font-size: 8pt;"> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">سالها، بتصور آنکه حجیم و متورم می شوم و ظاهری پف کرده پیدا می کنم، از مصرف کریتین پرهیز کرده بودم. وای که چه اشتباهی کردم!</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">مصرف مکمل کریتین، عامل اصلی پیشرفت من و ساختن چنین بدنی است (متاسفانه از درج تصاویر بدن خانم نویسنده معذوریم). نتایجی که کسب کردم، هم از نظر بدنی و هم روانی، فوق العاده بودند. پیش از این، هرگز نتایج مشابهی از تمرینهایم نگرفته بودم.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">با مصرف کریتین، انرژی بیشتر، استقامت بیشتر عضلانی، انقباضهای عضلانی قویتر، احساس "دمی" عالی، بهبود سریعتر عضلانی، افزایش بیشتر قدرت و هیجانی خوشایند در هنگام تمرین را، تجربه کردم.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">پس از 3 هفته، کاملا شیفته کریتین شدم. این مکمل، یقینا بخشی از برنامه تمرینیم باقی خواهد ماند. کریتین، مکملی تایید شده، ایمن و بسیار قوی است که باید مورد استفاده هر ورزشکار مشتاقی قرار بگیرد!<br></font><tarlogendprepost><br></tarlogendprepost></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Times New Roman" size="4"><strong>پرسش و پاسخی ساده درباره کریتین</strong></font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>[پ] کریتین چه می کند؟</strong></font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">به زبان ساده، عضلات را در جذب مواد مغذی مورد نیاز برای کار عضلانی، بهبود و رشد، کمک می کند.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>[پ] کریتین برای خانمها چه اهمیتی دارد؟</strong></font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">ابتدا باید بدانید که "چربی، در عضلات می سوزد!" بنابراین اگر می خواهید که بدنی زیبا، متناسب و بدون چربی داشته باشید، راهی بجز تقویت عضلاتتان ندارید. بدین ترتیب، بدنتان به یک دستگاه چربی سوز تبدیل می شود! کریتین، این روند را تشدید می کند.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">کریتین، با افزایش شدت جریان خون به داخل عضلات، باعث ایجاد انقباضهایی کارآمدتر در هنگام وزنه زدن و احساس قدرت بیشتر می شود. این ماده، با تامین مستمر مواد مغذی مورد نیاز عضلات، به بهبود آنها پس از تمرین و خشک (بدون چربی) و متراکم شدنشان کمک می کند.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>[پ] چقدر باید مصرف کرد؟</strong></font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">من مصرف روزانه 3 تا 5 گرم را به همراه یک نوشیدنی پیشنهاد می کنم. آنگونه که قبلا گفته می شد، نیازی به "اشباع" کردن بدن از این ماده نیست. بهترین و موثرترین زمان مصرف کریتین، پس از تمرین است. نوبت دیگر، اول صبح یا پیش از تمرین است. نتایج اولیه را ظرف مدت یک هفته خواهید دید.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>[پ] پف کردن ناشی از کریتین چیست؟</strong></font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">برجسته ترین عارضه جانبی مصرف کریتین برای خانمها، پف کردن است. این حالت، تورم عمومی بدن است و شباهتی به "تورم ماهانه" ندارد. آب اضافی، در عضلات محبوس می شود، بنابراین، هر چه حجم عضلاتتان بیشتر باشد، تورم یا پف کردگی بیشتری را احساس خواهید کرد.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">خود من در هنگام مصرف کریتین، حدود 3 تا 5 پوند (1 پوند = 450 گرم) آب اضافی می آورم. البته، جای نگرانی ندارد. ظرف مدت دو هفته پس از قطع این مکمل، آب اضافی هم از دست می رود.</font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>[پ] چه مدت باید مصرف کرد؟</strong></font></div> <div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">اگر مشتاق کسب بهترین نتایج ممکن هستید، ضمن مصرف کریتین، باید برنامه های تمرینی و غذایی خوبی را هم رعایت نمایید. پیشنهاد می کنم، یک دوره 2 تا 6 هفته ای، مصرف کنید و سپس بمدت 2 تا 6 هفته دیگر قطع و سعی کنید پیشرفتهای انجام شده را نگه دارید. پس از این دوره اولیه، بسته به هدفتان، دوره های متناوب 2 تا 12 هفته ای مصرف و قطع، مناسب خواهند بود.</font></div></font></p></div></div> Sun, 15 Apr 2012 11:00:30 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1064/