ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/21/ fa سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ روش های صحیح بلند کردن اجسام http://varzesh.tarlog.com/post/1055/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <!-- end header --> <a name="9"></a> <div style="text-align: center;" class="title"><span style="font-weight: bold;">آموزش در مدارس بهترین کمک به کودکان است تا در سنین بالا از کمر درد دور باشند</span><br><br></div> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp; <img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 532px; height: 452px;" alt="http://www.uplods.com/images/DSC00759.jpg" src="http://www.uplods.com/images/DSC00759.jpg"></p><p dir="rtl">&nbsp; مهره های کمربه مقدارزیادی به حمایت عضلات شکم برای تحمل فشارنیازدارند. اگرعضلات شکم شماضعیف وسست باشند،کمرشماحمایت&nbsp; موردنیازخودراازاین عضلات نخواهدگرفت که این موردبخصوص درهنگام خم شدن برای بلندکردن اشیا یاحمل اجسام سنگین بیشترنمود می یابد.تا آنجاکه می توانیدازبلندکردن اجسام درحال خمیده خودداری کنید.اشیاء رادرسطوح بالاترازکف قراردهید.به اندازه ای که برای برداشتن آن نیازبه خم شدن نداشته باشید.</p><p dir="rtl">بهترین محدوده ی بلندکردن اجسام درفاصله ی بین شانه هاودورکمراست اجسام سنگین تررادرقفسه های محدوده ی دورکمربگذاریدواجسام سبک تررادرقفسه های پایینی یابالایی قراردهید.</p> <tarlogendprepost> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/k9ptqpmuoe4da8vi49y6.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بجای حمل اجسام سنگین توسط خودتان ازترالی برای جابجایی وسایل استفاده کنید. بهتراست گاری،ترالی،کالسکه ویادیگروسایل چرخدارراهل دهیدتاآن رابکشید. بااینحال اگرمجبوربه کشیدن چیزی شدیداین کاررادرحالی انجام دهیدکه کمرتان خمیده نبوده،عضلات شکم راسفت گرفته ودروضعیت مناسبی قرارگرفته اید. </p> <p dir="rtl">روش صحیح بلندکردن اجسام رامورداستفاده قراردهید:</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/31qrjbffry0vcbd50r3l.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p dir="rtl">خم کردن زانوهامهر ه های کمرشمارادروضعیت مناسبتر ی قرارمیدهد . بجای استفاده ازکمربه عنوان اهرم،سعی کنیدفشارراروی پاهای خودمنتقل کنید.</p> <p dir="rtl">برای بلندکردن اجسام این مراحل راانجام دهید:</p> <p dir="rtl">&nbsp;۱- بابازکردن پاهابه اندازه ی عرض شانه یک وضعیت متعادل برای خودایجادکنید.</p> <p dir="rtl">&nbsp;۲- درحالت نیمه نشسته بازانوهای خم شده جسم رااززمین بلندکنید . یکی ازپاهادرست پشت جسم قرارگرفته وپای دیگرکمی عقب ترگذاشته می شود.</p> <p dir="rtl">&nbsp;۳- بااستفاده ازعضلات ناحیه ی ران،سرین وشکم جسم راآهسته آهسته(نه ناگهانی) اززمین درحالیکه تاحدممکن آنرابه خودنزدیک نگهداشته اید،اززمین بلندکنید. چانه رابه حالتی نگهداریدکه حتی الامکان کمردروضعیت راست قرارگیرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;۴- دروضعیت ایستاده برای حرکت پاهای خودرادرجهت مسیرموردنظرجابجاکنید . ازچرخاندن کمربرای حرکت خودداری کنید.</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/dhhl6ufvijdh6yzy9ugt.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp; ۵- هنگام گذاشتن جسم برزمین همین دستور رابه صورت عکس اجرا کنید.</p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چند توصیه کوتاه : </p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;- وضعیت هایی که بدن شما در معرض بیشترین خطرآسیب قرار دارد یاد بگیرید حالاتی&nbsp;نظیر :&nbsp;خم شدن، بلندکردن ،درازکردن دست،چرخش کمرو ... </p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;- عضلات شکم را قوی کنید ،وزن خود را کم کنید و بدن راازحالت خشکی خارج کنید.</p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p></tarlogendprepost> Sat, 07 Apr 2012 17:23:22 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1055/ یک عکس از استخوانهای پای خانم ها بعد از پوشیدن کفش پاشنه بلند http://varzesh.tarlog.com/post/956/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <p align="center"><img src="http://www.alborznews.net/files/fa/news/1390/7/27/33980_170.jpg" alt="" align="bottom" border="0"></p><p align="center">یک عکس از استخوانهای پای خانم ها بعد از&nbsp; پوشیدن کفش پاشنه بلند<br></p> Mon, 30 Jan 2012 21:11:47 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/956/ بیو مکانیک حرکت در سر بالایی با دوچرخه سواری http://varzesh.tarlog.com/post/950/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p style="text-align: justify;" dir="rtl">می دانیم که درست بعد از اینکه رکاب بالا و در موقعیت ساعت</div> 12 قرار گرفت، تنها عضلات چهار سر ران هستند که حرکت پدال را تسهیل می بخشند. زاویه زانو در این موقعیت حدودا" 75 درجه تا 80 درجه است. این را هم می دانیم که حتی تغییرات کوچک در زاویه زانو می تواند توانایی ایجاد نیروهای مثبت را افزایش دهد. اگر چه نیروهای پدال در این ناحیه ممکن است کم باشد ولی تقریبا" عمود بر قامه خواهد بود و در ایجاد نیروی حرکتی مثبت بسیار موثر است.</p> <p dir="rtl"><font color="#ff9900" size="3">1- رکاب زدن بصورت نشسته روی زین، مچ پا با زاویه نرمال. زاویه زانو 9/77 درجه</font> </p> <p dir="rtl">این حالت را در ابتدای صعود یا سربالایی استفاده کنید. این زاویه برای دوچرخه سواری مشخص شده است که طول قامت آن 75/1 سانتی متر است و از قامه 170 میلی متری استفاده می کند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img alt="Seated riding, normal ankle position." src="http://bikedynamics.co.uk/images/779.jpg" width="247" height="245"></p> <p dir="rtl">&nbsp;<tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p dir="rtl"><font color="#ff9900" size="3">2- &nbsp;نشستن در عقب زین. زاویه زانو 4/80 درجه</font></p> <p dir="rtl">با نشستن در عقب زین زاویه زانو چند درجه ای افزایش خواهد یافت. این افزایش ممکن است کم بنظر برسد اما می دانیم که این تغییر حدود 10 درصد نیروی بیشتری را به رکاب وارد می کند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img alt="Sitting back on the saddle" src="http://bikedynamics.co.uk/images/804.jpg" width="247" height="245"></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#ff9900">3</font><font color="#ff9900" size="3"><font color="#ff9900">-</font> نشستن در عقب زین و پایین آوردن پاشنه (پاشنه پای روی رکاب را در عکس ها با هم مقایسه کنید). زاویه زانو 1/82درجه</font></p> <p dir="rtl">بعضی از دوچرخه سواران حین صعود عمدا" پاشنه خود را پایین می آورند. این کار همان تاثیر نشستن در عقب زین را دارد و زاویه زانو را باز تر می کند. اگر بطور دائم از این روش استفاده شود دوچرخه سوار در نیمه پایین حرکت رکاب، به عضلات بازکننده مچ پا بیشتر نیازمند خواهد بود پس باید به تقویت آن بپردازد. همچنین در این حالت ارتفاع زین، کمی باید کم شود. این روش به روش مچ پا مشهور است: می تواند موثر باشد اما تمریناتی لازم است.</p> <p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img style="width: 257px; height: 245px;" alt="Sitting back and dropping the heel" src="http://bikedynamics.co.uk/images/821.jpg" width="247" height="245"></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#ff9900" size="3">4- بلند شدن از روی زین. زاویه زانو 8/88 درجه</font></p> <p dir="rtl">در این حالت زاویه زانو بیشتر باز می شود و همچنین دوچرخه سوار قادر خواهد بود تا از دست مخالفش برای ایجاد نیروی بیشتر به پدال استفاده کند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img alt="Out of the saddle." src="http://bikedynamics.co.uk/images/888.jpg" width="247" height="245"></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#ff9900" size="3">5- گرفتن پایین فرمان</font></p> <p dir="rtl">اولین دلیل گرفتن پایین فرمان کاهش سطح تماس جلوی بدن در مقابل باد است،که در مسابقات تایم تریل بدلایل آیرودینامیکی بسیار مهم است. دومین دلیل گرفتن پایین فرمان این است که لگن بطرف جلو چرخیده، ماهیچه های باسن و همسترینگ نیز در حالت کشش قرار می گیرند. اما این حالت باعث کوتاه شدن عضلات خم کننده مفصل ران و یکی از عضلات چهار سر ران شده و اثر بخشی آنرا کاهش می دهد. گرفتن پایین فرمان به انعطاف پذیری کمر و ماهیچه های باسن و مفصل ران بستگی دارد. در حالت گرفتن پایین فرمان زاویه زانو 8/144 درجه خواهد بود این در حالی است که در حالت گرفتن دسته فرمان این زاویه 4/143 درجه می باشد(بین این دو حالت ارتفاع زین نیاز به تغییر دارد).<br clear="all"></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img alt="On The drops" src="http://bikedynamics.co.uk/images/Ondrops.jpg" width="307" height="243"></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> Mon, 30 Jan 2012 20:31:54 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/950/ عضلات درگیر در رکاب زدن http://varzesh.tarlog.com/post/949/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><strong></strong><img style="width: 516px; height: 398px;" src="http://media.thehubsa.co.za/uploads2/20090505_032807_pedalstroke_lar.gif" border="0"> </div> </div><p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">در شکل بالا عضلات درگیر پا حین رکاب زدن به خوبی تفکیک شده اند. می توانید با مراجعه به تصویر، عضلات خود را برای مراحل مختلف تقویت کنید. برای درک بهتر تصویر توضیحاتی خواهم داد و قسمت های انگلیسی آنرا به فارسی می آورم. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">شکل دایره بالا ساعتی است که در آن اعداد 12، 3، 6و 9 مشخص شده است. شکل دایره، چرخه رکاب زدن را نشان می دهد. در اینجا عدد 12 موقعیت رکاب را در عقربه 12 ساعت نشان می دهد. به همین ترتیب ساعات 3، 6و 9 حالت های مختلف رکاب را نشان می دهند. مرحله قرار گرفتن رکاب در عدد 3 را بدلیل اینکه در این مرحله باید نیروی زیادی به رکاب وارد شود مرحله توان (power phase)</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">نامیده اند. شروع حرکت رکاب از عدد 12 با استفاده از عضله بازکننده ران صورت می گیرد(عضله قرمز).</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">استفاده از این عضله ادامه خواهد داشت تا به نزدیکی عدد 3 یعنی مرحله توان برسید. در این قسمت عضلات بازکننده زانو(عضلات بنفش) یا چهار سر ران نیز وارد عمل شده و نیروی زیادی را تولید می کنند. با ادامه حرکت رکاب، عضله قرمز رنگ از چرخه خارج شده و ادامه حرکت را به عضلات بنفش واگذار می کند. با ادامه حرکت رکاب به طرف عدد 6 عضلات خم کننده مچ پا (عضلات قهوه ای روشن) که پا را از ساق دور می کند وارد چرخه شده تا رکاب به عدد 6 برسد. در ادامه حرکت رکاب، عضلات خم کننده مچ پا(عضلات آبی) که پا را به سمت ساق خم می کند وارد عمل می شود و سپس عضله خم کننده زانو(عضله زرد) ادامه حرکت را به عهده می گیرد و آنرا به عضلات خم کننده ران(عضلات سبز) واگذار می کند. عدد 9 مرحله ریکاوری یا برگشت(recovery phase) نامیده شده است. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="right">عضله باز کننده ران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A- Hip extensor&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;عضلات باز کننده زانو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B- knee extensors </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">عضلات خم کننده مچ پا(دور شدن پنجه پا از ساق)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C- Ankle plantar flexors &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">عضله خم کننده مچ پا(نزدیک شدن پشت پا به طرف ساق) &nbsp;D- Ankle dorsiflexors</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">عضله خم کننده زانو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E- Knee flexor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">عضلات خم کننده ران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F- Hip flexors </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><img style="width: 499px; height: 303px;" src="http://media.thehubsa.co.za/uploads2/20090505_032518_CyclingMusclesC.gif" border="0"></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">منتظر مطالب جالب دیگری در این باره باشید.</p> Mon, 30 Jan 2012 07:10:21 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/949/ نظر شما نسبت به این وبلاگ چیست؟ http://varzesh.tarlog.com/post/773/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="7"><font size="6">نظر شما نسبت به این وبلاگ چیست؟</font></font><br><br>لطفا برای بهبود وبلاگ کمک کنید و نظر خود را بدهید.ممنونم<br></div></div> Tue, 06 Sep 2011 03:56:53 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/773/ با دریافت sms از شرکت های تبلیغاتی کسب درآمد کنید! کاملا واقعی! اگه بخونی باور میکنی http://varzesh.tarlog.com/post/768/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P align=center><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>به خدا اگر این متنو تا آخر بخونیش پشیمون نمیشی <BR></STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P align=right><BR>میدونم شما هم از کسب در آمد از اینترنت نا امید هستین اما این یک روش جدیده ! <BR>از تابستان سال 90 یک شرکت تبلیغاتی که با دریافت پول از دیگر شرکت ها sms تبلیغاتی ارسال میکند کار خود را با شیوه ای جدید آغاز کرد و آن این است که : <BR><BR>این شرکت sms های تبلیغاتی دیگر شرکت ها را به شماره گوشی شما ارسال می کند اما شما لازم نیست که حتما آن ها را بخوانید میتوانید آن ها را پاک کنید ولی باید تلفن همراهتان روشن باشد تا آن را دریافت کند زیرا هر یک sms مبلغ 10 تومان پول به حساب شما واریز میکند پس شما کافیست تنها sms ها را تحمل کنید و پول بگیرید. <BR><BR>البته این تنها راه کسب درآمد نیست شما میتوانید با معرفی این سایت به دیگران معادل 46 % از درآمد آنها را دریافت کنید البته این وجه از آنها کم نمی شود یعنی آنها درآمد کامل را همانند شما دارند ولی شما به خاطر این معرفی این وجه را از طرف شرکت دریافت میکنید . <BR><BR>فرض کنید روزانه ( مثلا بوسیله وبلاگ تون ) 20 نفر را به سیستم معرفی کنید ، در این حالت بعد از 3 ماه زیر مجموعه های شما به 1800 نفر میرسد و در آمد روزانه شما 41 هزار تومان خواهد بود و در آمد ماهانه شما بیش از یک میلیون تومان خواهد بود. رسیدن به این اعداد کاملا امکان پذیر است. <BR><BR>برای ثبت نام به لینک زیر بروید و بروی عضویت کلیک کنید تا وارد سایت شوید : ( ثبت نام 2 دقیقه زمان می برد ) <BR><STRONG><FONT size=5></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=5><A href="http://ads.inpersia.com/users/ref/86429">{{عضویت}}<BR></A></FONT></STRONG><BR><A href="http://ads.inpersia.com/users/ref/86429">http://ads.inpersia.com/users/ref/86429</A><BR><BR>نکات: <BR>بعد از ثبت نام حتما از سیم کارتی که با آن ثبت نام کردید یک پیام بدون متن به 30005043500050 بفرستید. <BR>بعد از ثبت نام به بخش « ویرایش اطلاعات کاربری » رفته و شماره حساب خود را بصورت دستی وارد کنید. <BR>در وارد کردن شماره موبایل و شماره حساب و ... کاملا دقت کنید <BR></P> Sun, 04 Sep 2011 09:24:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/768/ زکات ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/759/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font color="#0000ff" size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="http://img.tebyan.net/big/1386/10/146211108206248100212252121931677954133188178.jpg"></font></span></div> </div> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font color="#333333" size="3">(اداره تربیت بدنی جوانرود) :</font><font size="2">هر نعمتي که خداوند به بنده خود عنايت مي فرمايد، به دنبال آن وظايف و تکاليفي بر دوش انسان گذاشته مي شود. به عنوان مثال وقتي انسان علمي را مي آموزد، در مقابل آن وظايفي را دارد. از جمله وظايف آن: عمل به علم، تواضع و فروتني، خدمت به مردم و ... مي باشد. اما يک وظيفه ديگري نيز دارد که مورد بحث ما است. « نشر و رساندن آن علم به ديگران، يکي ديگر از زکات هاي علم به شمار مي رود».</font></font></span><span style="color: black; font-size: 9pt;" dir="ltr"></span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« پيامبر (ص) : لِکُلِّ شَي ءٍ زَکاةً »</font></font></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">هر چيزي زکاتي دارد.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA">زکات هاي مرتبط با ورزش:</span></strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></font></font></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA">1- زکات بدن:</span></strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></font></font></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): وَ لِکُلِّ شَيْ‌ءٍ زکاةً وَ زَکاةُ الّبَدَنِ الصِّيامُ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">هر چيزي زکاتي دارد و زکات بدن، روزه گرفتن است.</font></font></span></p><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">و...</font></font></span></p><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>2- زکات شجاعت:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زکاةُ الشُّجاعةِ، الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات شجاعت، جنگيدن در راه خدا مي‌باشد.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>3- زکات سلامتي:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زکاةُ الصِّحَةِ ، السَّعْيُ في طاعَةِ اللهِ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات سلامتي، تلاش در راه بندگي و طاعت خدا است.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>4- زکات پيروزي:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زکاةُ الظَّفَرِ، الإحسانُ (العَفْو) »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات پيروزي، نيکي، احسان و گذشت است.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>5- زکات قدرت:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زَکاةُ القُدْرَةِ ، الإنصافُ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات قدرت، انصاف و دادگري است.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>زکات ورزشکار</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">يک ورزشکار با توجه به اينکه از بدني «سالم» و «ب قدرت» و «شجاعت» و «پيروزي» بهره مند است، لذا مشموب زکات هاي پنج گانه فوق مي‌شود. يعني يک ورزشکار مي‌بايست در راه خدا جهاد کند، در راه بندگي خدا تلاش کند، نيکي و احسان کند و منصف و با گذشت باشد.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">به قول معروف يک ورزشکار و قهرمان بايد در اوج قدرت، انسان باشد يعني به صفات و ارزش‌هاي انساني اهميت دهد و آنها را در زندگي خود پياده کند.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">خلاصه اينکه يک ورزشکار مسلمان، بايد يک انسان کامل، نمونه و الگو باشد، همانگونه که پيامبر(ص) مظهر ارزش‌هاي انساني بودند.</font></font></span></p> Sat, 03 Sep 2011 15:47:07 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/759/