ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/28/ fa ویژگیها و تعهدات مربی: http://varzesh.tarlog.com/post/1224/ <p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ویژگیها و تعهدات مربی:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) عشق به شاگردان (بازیکنان)</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) عشق به حرفه و بازی تیم</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) مسئول تکامل و گسترش شخصیت ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) ارائه خدمات فنی به ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) افتادگی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) الگو و سرمشق</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) شناخت و آگاهی از بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>8) داشتن یک برنامه آموزشی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) داشتن یک فلسفه نسبتا“ ثابت و مطلوب</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;و...</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ویژگیهای مربی از نظر ورزشکار</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) پختگی</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) انعطاف پزیری (برقراری ارتباط عاطفی)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) نظم</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) شوخ طب باشد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) استقلال داشته باشد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) میل به همکاری</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) روحیه جوانی و نشاط</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>8) شوق به پیروزی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) راز داری</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>10) قناعت کردن به چیزی که اکنون دارد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>وظایف یک مربی در مربیگری ورزش</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) به ورزشکار کمک شود تا به اجرای ورزشی برتری دست پیدا کند</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) به ورزشکار کمک شود تا مشکلات عاطفی و اجتماعی شخصی خود را حل کند</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) به ورزشکار کمک شود تا روش زندگی را کشف و گسترش دهد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) به ورزشکار به عنوان یک انسان نگریسته شود نه یک ماشین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) بسیاری از رفتارها و اعمال فردی ورزشکاران تعدیل و اصلاح گردد</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ارتباط موثر مربی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>یکی از عوامل موفقیت مربی قابلیت ارتباط موثر است. او باید قادر به ایجاد ارتباط درست باشد. این گونه ارتباطات باید با والدین, عوامل اجرائی. بازیکنان, مطبوعات مردم برقرار گردد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;بیشتر اوقات پیام های ما نارسا است. این نارسائی بجهت عدم ارتباط کلامی نمی باشد. بلکه به این دلیل است که ما به اهمیت ایجاد ارتباط غیر کلامی پی نبرده ایم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این مطلب می تواند درس مهمی باشد که مربی به اهمیت موضوع پی ببرد و نسبت به چگونگی بهبود مهارتهای ایجاد ارتباط موثر وقوف بیشتری یابد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ده فاکتور تاثیر گذار در رهبری :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) مدیریت زمان (تقسیم بندی مناسب زمان و داشتن برنامه بلند مدت و کوتاه مدت)</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) داشتن استراتژی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) لیاقت</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) بوجود آوردن گروه پویا و فعال</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) بوجود آوردن شبکه زندگی (مثلا با رسانه های گروهی, با مربیان دیگر و با افراد سیاسی ارتباط برقرار کنیم, چرا که ما به آنها نیاز داریم زمانی که تحت فشار قرار می گیریم)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) گنجایش قبول انتقاد (انتقاد پذیر باشد)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) قابلیت شنوایی (یعنی گوش کند به صحبت های اطرافیان)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;8) ثبات کاری (تصمیمات خود را به راحتی تغییر ندهیم)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>9) تعهد (پایدار بودن به قول و وعده به بازیکنان و غیره)</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>10) تلاش برای رسیدن به هدف و&nbsp; اجرا کردن تعهدات, و اصرار در انجام کارهای مورد نظر.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>سازماندهی جلسات تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>1) هدف از تشکیل جلسه تمرین</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2) محل تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>3) مدت یک جلسه تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4) تعداد بازیکنان حاضر در جلسه تمرین</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>5) وسایل مورد نیاز</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>6) توجه به سن, تجربه, کیفیت و قابلیت بازیکنان</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>7) شیوه و روش مربیگری با توجه به تمام عوامل</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8) ملاحضات دیگر</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>1) هدف از تشکیل جلسه تمرین :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>تمام جلسات تمرینی هدفی را بدنبال می کند. گاهی جلسات تمرینی دارای اهداف متعددی است, برای نمونه ممکن است بخشی از تمرین به افزایش آمادگی جسمانی بازیکن و بخش دیگر به توسعه و بهبود فهم و درک تیمی اختصاص یابد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>ممکن است بخش دیگری از زمان تمرین به بهبود کار فردی یا گروهی بازیکنان اختصاص یابد. بدون شک مربی و بازیکنان باید نسبت به آنچه که می خواهند انجام دهند آگاه بوده و پیام را گرفته باشند. مربی باید وقت بگذارد و برای یک جلسه تمرینی خود را از قبل آماده نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>او باید دقیقا بداند بدنبال چه چیزی است و چه هدفی را دنبال می کند. بنابراین تمرین هدفمند می شود. یک جلسه تمرین نباید بدون هدف دنبال شود و مربی بدون برنامه قبلی کار خود را آغاز نماید. یک جلسه تمرین بدون برنامه و تفکر قبلی صرفا وقت کشی است.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>2) محل تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>چگونه می توان یک جلسه تمرین را به بهترین وجه ممکن انجام داد. آیا تمام زمین, نصف زمین و یا فقط قسمت کوچکی از زمین قانونی فوتبال می تواندجوابگوی احتیاجات ما باشد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;برای آمادگی جسمانی بازیکنان ممکن است بتوانیم از جاده های ساحلی, تپه ها و سواحل دریا استفاده کرد, ما برای تمرین شوت و یا سانتر و دروازه بانی باید از زمین فوتبال استفاده کرد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;در صورتی که امکن پذیر باشد تمام جلسات تمرین باید در مناسبترین و متناسب ترین محل زمین بازی با توجه به هدف مورد نظر صورت گیرد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>محل مورد نظر باید با تعداد بازیکنان درگیر و با فعالیت مورد نظر همخوانی داشته باش.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>3) مدت جلسه تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>با تو جه به زمان موجود هر بخش از جلسه مربیگری باید دقیقا برنامه ریزی شود. گرم کردن طولانی و نا مربوط زمان را از بین می برد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>گاهی با یک برنامه ریزی, سازماندهی و آموزش صحیح مربی می تواند در مدت کوتاهی به آنچه که می خواهد برسد. گاهی مربی باید به توضیح دقیق مسائل بپردازد و این امری است اجتناب ناپذیر.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اما نباید فراموش کرد که انتقال مطالب از طریق عمل بیشتر از دیدن و از طریق دیدن بیشتر از شنیدن امکان پذیر می باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;در برنامه زمانبندی شده می توان احتمالات را نیز در نظر گرفت و دقت بیشتری برای یک جلسه تمرین منظور کرد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>4) تعداد بازیکنان حاضر در جلسه تمرین:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>مربی باید همیشه از تعداد بازیکنان موجود برای انجام تمرینات آگاه باشد. باید به لیست خود مراجعه کرده و مطمئن شود برای تمام افراد در برنامه تمرین خود نقش و وظیفه خاصی در نظر گرفته است. مطمئنا گاهی موردی پیش می اید و مربی از وجود بازیکن در سر تمرین محروم می شود.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در این هنگام مربی باید آمادگی برخورد با شرایط غیر مترقبه را داشته و برنامه او از انعطاف کافی برخوردار باشد. باید در طول جلسه تمرین مطمئن شود که بازیکن آنچه که در برنامه تمرین مشخص شده است و در بخش هائی از زمین که برای آنان در نظر گرفته شده به تمرین مهارتها و تاکتیکها می پردازند که در خلال مسابقه کاربرد دارند, در نتیجه تمرین پر محتوا محدودی کار کند مگر اینکه بخواهد تصویر روشن تری از تمرین داشته باشد که آنگاه زمین, تعداد بازیکنان و اهداف را افزایش و تمرین را توسعه می دهد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در این موقع بازیکنان غیر درگیر بی حوصله می شوند و کیفیت جلسه تمرین را زیر سوال می برند, زیرا متعتقدند که جلسه تمرین واقعگرایانه نیست. از این رو بازیکنان بایستی بتدریج برای انجام یک عمل تاکتیکی فراخوانده شوند و سپس به بازی 11 در مقابل 11 برسد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>5) وسایل مورد نیاز:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در جلسات تمرینی باید از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئو و تلویزیون استفاده نمود.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;وسایلی مانند تخته وایت برد&nbsp; مخروط, دروازه قابل حمل, کاور و غیره می تواند در سازماندهی یک جلسه تمرین موثر باشند.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>بیش از یک دست کاور می تواند در متمایز کردن بازیکنان در هنگام بازیهای گروهی موثر باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;همین طور استفاده از مخروط تمرینی برای تقسیم زمین بازی به اجزاء کوچکتر و اجرای کارهای تکنیکی و تاکتیکی بسیار مفید می باشد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>6) توجه به سن, تجربه, کیفیت و قابلیت بازیکنان :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>مربی همیشه باید به قابلیت های بازیکنان خود واقع باشد. تعیین اهداف غیر واقع بینانه و غیر قابل دسترس با توجه به قابلیتها بی فایده است.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>درک مفاهیم و قابلیت ها باید روز بروز و بتدریج بهبود و توسعه یابند اما باید توجه داشت که تسریع درپیشرفت دور از توانایی بازیکنان منجر به نومیدی آنان می شود.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اهداف عام و خاص و ساختار سازمانی باید همیشه سطوح اجرائی بازیکنان را منعکس نماید. اهداف تمرین باید موجب حس رقابت و علاقه بازیکنان گردد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;با پیشرفت تدریجی و توجه به کیفیت بالای تمرین برای هر فرد یا گروه در جهت نزدیکی اهداف تمرین با شرایط مسابقه موجب انگیزه مثبت در بازیکنان می گردد و آنان را به تعقیب و دستیابی به سطوح بالاتر و ترقی و پیشرفت ترغیب می نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کمک مربیان موجود:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>جائی که مربی باید با تعداد اندکی بازیکنان در قالب کار گروهی کار کند. بازیکنان دیگر شاید نیازی به درگیری در این بعد و جنبه از بازی نداشته باشند. در نتیجه باید در بخش های دیگر تمرین برای توسعه قابلیت های فردی و گروهی مثل شوت, سانتر و غیره درگیر شود. بازیکنان باید در جلسات تمرینی از نظر مربیگری در تمام ابعاد هدایت و مراقبت شوند.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>یک مربی موفق می تواند همیشه در بخشی از فعالیت به بازیکن خود کمک کند. اما همزمان قادر به هدایت و رهبری بازیکنان در تمام زمین نیست و نیاز به کمک دارد یک کمک مربی لایق می تواند درسازماندهی و اجرای یک جلسه تمرین کمک موثری نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در برنامه ریزی تمرین باید جایگاه کمک مربی در نظر گفته شود و نه تنها به حضور او بلکه به کیفیت کار کمک مربی باید توجه لازم مبذول گردد. مربی باید از خود سئوال کند؟ کمک مربی من توانایی انجام چه کاری را دارد؟</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اگر کمک مربی از قابلیت بالایی برخوردار است و قبل از شروع جلسه تمرین توجیه شده باشد. باید بتواند با تسلط کامل جزئیات تمرین را به اجرا بگذارد.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>در صورتیکه کمک مربی از توانایی بالایی برخوردار نباشد باید تکالیف و وظایف خاصی را بعهده او گذاشت که توانایی هدایت و رهبری آن را دارد و قبل از شروع تمرین ریز آن به بحث گذاشته شود.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>8) شیوه مربیگری:</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>اساسا“ این قسمت را هنر مربیگری گویند, یعنی آنچه در ذهن داریم بتوانیم بعمل در آوریم. مربی باید دقیقا علت بروز مشکل را بداند, نسبت به جزئیات پیشرفت و موفقیت در بخشی از بازی آگاهی داشته باشد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;بنابراین دراین رابطه هوش و ذکاوت مربیان را در انتخاب موقعیت تمرینی مربیگری به محک آزمایش گذاشته می شود. مربی باید بفهمد که آیا مشکلات ایجاد شده جنبه تکنیکی, تاکتیکی یا ادارکی دارد و سپس براساس آن موقعیت مناسب تمرین را سازماندهی نموده و مشکل بازیکنان را حل نماید.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این موقعیت ممکن است ساده اما واقعگرایانه باشد و جنبه تکنیکی 11 در مقابل 11 را در بر گیرد. اما مربی باید برای توضیح نقطه نظرات خود یک برنامه آموزشی مفید و موثری را تدارک بیند.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>طرح و اجرای جلسات موثر مربیگری احتمالا مهمترین بخش کار مربیگری می باشد. رسیدن به عقاید مشترک و بازی کامل آخرین مرحله است که مربی باید به آن رسد. اگر بدانیم چه موقع و چگونه براساس قابلیت های فردی و گروهی به این پیشرفت نایل شویم و آنگاه کلید پیشرفت در موفقیت تیمی را بدست آوردیم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>انتخاب شیوه مربیگری تحت تاثیر عوامل متعددی همچون نوع استفاده از موقیتهای تمرینی, عوامل دیگری مانند تعداد بازیکنان حاضر, محل تمرین, هدف تمرین و غیره بر تصمیم گیری مربی تاثیر می گذارد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>9)ملاحضات دیگر :</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>استفاده از جلسات نظری در کلاس و یا تقسیم جلسه تمرین به برنامه آمادگی جسمانی ممکن است موجب تغییر شرایط تمرین از زمین به پارک جنگلی شود و جابجایی بازیکنان در دستور کار قرار گیرد.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;به علاوه در کل یک جلسه تمرین ممکن است بخشی را به تمرین انفرادی و پوشش دادن ضعف بازیکن در یک بازی خاص اختصاص دهیم.</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>این مرحله نیز باید در کل جلسه تمرین منظور گردد بهرحال, عوامل بسیاری وجود دارند که در برنامه ریز جلسات تمرینی باید لحاظ گردند.</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>&nbsp;</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>مسئولیتهای مربی در روز مسابقه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>A</b><b>: احترام به برگزار کنندگان مسابقه- مربی مقابل, تیم حریف و غیره</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>B</b><b>: بررسی ابزرا کار برای مسابقه, تجهیرات بازیکنان, توپ میدان و غیره</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>C</b><b>: نظم و انظباط در درختکن و انگیزه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>D</b><b>: توصیه های پیش از مسابقه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فردی – تقویت آموزشهای قبلی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروهی- اصول بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیمی- هدایت- استراتژی و مسئولیتهای بازی</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>E</b><b>: مشاهده و تحلیل بازی- نگرش واقعی به مسابقه و تصمیم گیری درباره گفتار بین دو نیمه</b><b></b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>F</b><b>: اطلاعات بین دو نیمه</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسیدگی به آسیب دیده ها</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تغییر روش و تاکتیک – مختصر و مفید</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>G</b><b>: تعویضها در صورت نیاز</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>H</b><b>: تمام وقت</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Ú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>احترام به بازیکنان مقابل وبرگزار کنندگان داور وکمکهایش, رئیس زمین و غیره</b></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p> Fri, 20 Dec 2013 04:45:40 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1224/ مقاله اصول مربیگری ژیمناستیک http://varzesh.tarlog.com/post/1223/ <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تئوري روش تدريس ورزش ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">وظايف و هدف تئوري روش تدريس و ورزش</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">متد يك به منزله تئوري روش تدريس ورزش وظيفه دارد بر اساس تئوري تدريس ورزش علم الحركات ورزش، تاريخ ورزش و با در نظر گرفتن مختصات سن و نيازهاي اساسي كودكان و نوجوانان در سنين مختلف راههاي بهتر، مطمئن‌تر و كوتاهتري را براي رسيدن به هدف آموزش و يادگيري نهايي پيدا نمايد. بطور مثال اگر دو روش به يك اندازه مناسب باشند، آن يكي را ترجيح مي‌دهيم كه محتويات و امكانات آموزشي و تربيتي آن با ارزش‌تر باشد. بنابراين مربي يا معلم ژيمناستيك بايستي با توجه به نقطه نظرهاي تربيتي و تشكيلاتي و امكانات تكنيكي، متدي را انتخاب نمايد كه هدفهاي آموزشي زير را به بهترين وجهي برآورد نمايد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علاقمند ساختن دانش‌آموزان (تشويق)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهبود رشد كودكان و نوجوانان (تقويت ارگانهاي داخلي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ازدياد توانائي جسمي (پرورش قابليتهاي جسماني)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با توانايي جسمي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصلاح ضعفهاي جسماني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تاريخچه ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2;"><span lang="AR-SA">اولين بار در كشور چين 4300 سال قبل ژيمناستيك مخصوصي بوجود آمد كه به آن كانگ فو ميگفتند كه هدف آن سالم نگهداشتن بدن بود كه بعد از آن اطباء از آن جهت مداواي بيماران استفاده مي‌كردند. در قرون وسطي ژيمناستيك به فراموشي سپرده شد و جاي آن را عمليات اكروباسي و معركه‌گيري گرفت. اولين كشوري كه تربيت بدني را تشكيل داد يونان بود و در اين زمان يونان اولين كشوري بود كه ژيمناستيك را بوجود آورد هر دويكوس حكيم يونان ژيمناستيك را بطور منظمي جهت مداواي بيماري امراض كشف كرد.در يونان به محلهايي كه در آنجا ورزش مي‌كردند ژيمنازيوم گفته مي‌شد. زيرا در آن محلها مردم برهنه و لخت ورزش مي‌كردند و ژيمناز به معني لخت است.بعدها به همه ورزشهاي بدني ژيمناستيك گفته شد و چون اين ورزشگاهها باعث تقويت جسم و روح و معالج امراض بود.&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">آموزشگاه روح و جسم گفته شد و در آن ورزشگاهها سه نوع ورزش انجام مي‌شد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ ورزشي كه براي مداواي امراض بود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ورزشي كه حركات آن احتياج به قدرت و زور داشت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ورزشهاي نظامي جهت آماده كردن جوانان براي مقابله با دشمنان و جنگ بود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بعد از آن ورزش ژيمناستيك به تدريج به رم برده شد و در آنجا بر روي وسايل بهتري كار مي‌كردند. پس از ضعيف شدن دولت رم مردم علاقه‌اي به ژيمناستيك از خود نشان ندادند و فقط سربازان ژيمناستيك را تمرين مي‌كردند. در اين زمان مركولياس كتابي درباره ژمناستيك نوشت كه باعث رونق مجدد ژيمناستيك بخصوص در كشورهاي آلمان، دانمارك، فرانسه و سوئيس گرديد. بعد از آن كتابهاي ديگري در مورد ژيمناستيك نوشته شد. از جمله كتاب ژيمناستيك براي جوانان نوشته جان گوتس موتس 1839ـ1759 كه به او پدر ژيمناستيك لقب دادند.در سوئد شخصي به نام پرهنريك لينگ 1839ـ1776 تحقيق علمي در تربيت بدني انجام داد و معتقد بود كه مربي ژيمناستيك بايد آگاه به علم آناتومي و فيزيولوژي باشد.در سال 1810ـ1825 در آلمان فردريچ لوديك يان توانست ژيمناستيك را در آلمان توسعه دهد و در جهت مقابله با دشمنان و جمع‌آوري جوانان از ژيمناستيك استفاده برد و چون شغل يان معلمي بود سعي كرد ژيمناستيك را در اكثر مدارس آلمان توسعه دهد و اولين كسي بود خرك حلقه و خردك پرش و پارالل و بارفيكس را درست كرد و آلمانها در سال 1850 ژيمناستيك را به آمريكا برده و گسترش دادند.پس از آن براي اولين بار در دانمارك در مدرسه نظامي، ژيمناستيك را روي تشك كار مي‌كردند.اولين بازيهاي المپيك در سال 1896 در آتن برگزار شد و تيم ژيمناستيك آلمان با كسب 5 مدال طلا قهرمان شد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">ژيمناستيك در ايران</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ابتدا بوسيله بعضي از افسران خارجي در پادگانها و مدارس نظامي بطور ناقص ژيمناستيك آموزش داده مي‌شد بعد از آن در سال 1295 شمسي با ورود آقاي ميرمهدي ورزنده از بلژيك و تشكيل اولين كلوپ ژيمناستيك رسماً آموزش ژيمناستيك در ايران شروع شد.اولين فدراسيون ژيمناستيك ايران در سال 1325 به رياست آقاي محمد نامجو تشكيل شد و تيم ژيمناستيك ايران براي اولين بار در مسابقات المپيك لندن 1948 شركت نمود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تئوري روش تدريس ورزش ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">وظايف و هدف تئوري روش تدريس و ورزش</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">متد يك به منزله تئوري روش تدريس ورزش وظيفه دارد بر اساس تئوري تدريس ورزش علم الحركات ورزش، تاريخ ورزش و با در نظر گرفتن مختصات سن و نيازهاي اساسي كودكان و نوجوانان در سنين مختلف راههاي بهتر، مطمئن‌تر و كوتاهتري را براي رسيدن به هدف آموزش و يادگيري نهايي پيدا نمايد. بطور مثال اگر دو روش به يك اندازه مناسب باشند، آن يكي را ترجيح مي‌دهيم كه محتويات و امكانات آموزشي و تربيتي آن با ارزش‌تر باشد. بنابراين مربي يا معلم ژيمناستيك بايستي با توجه به نقطه نظرهاي تربيتي و تشكيلاتي و امكانات تكنيكي، متدي را انتخاب نمايد كه هدفهاي آموزشي زير را به بهترين وجهي برآورد نمايد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علاقمند ساختن دانش‌آموزان (تشويق)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهبود رشد كودكان و نوجوانان (تقويت ارگانهاي داخلي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ازدياد توانائي جسمي (پرورش قابليتهاي جسماني)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با توانايي جسمي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصلاح ضعفهاي جسماني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">حوزه تقسيم‌بندي حركات ژيمناستيك</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بر اساس تجربيات معلمين ورزش و پژوهشهاي طب ورزش در سالهاي اخير فرمهاي تمريني زير بوجود آمده و در تدريس ورزشهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند (تمرين ترتبيتي، تمرين اينتروال، تمرين دايره‌اي) كه در اينجا نظر به حركات مشكل ژيمناستيك مي‌بايد از فرم تمرين تربيتي استفاده كرد تا سريعتر و مطمئن‌تر به هدف نهايي نائل شد و به همين منظور از نوشتن دو فرم ديگر تربيتي خودداري مي‌شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">تمرين ترتيبي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">منظور از تمرين ترتيبي سلسله مراتب تمريناتي است كه بطور سيستماتيك تنظيم شده‌اند و ما را به هدف تعيين شده تمرين نائل مي‌سازند. يعني يادگيري تمرين نهايي از طريق اين تمرينات امكان‌پذير مي‌گردد. تمرين ترتيبي جهت آموختن تمرينات اغلب رشته‌هاي ورزش خصوصاً ژيمناستيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در تمرين ترتيبي، تمرينات موردنظر جاي مخصوص به خود داشته و نمي‌توان ترتيب اجراي آنها را تغيير داد چون در غير اين يادگيري صورت نمي‌گيرد. به اين معني كه تمرينات طوري انتخاب شده‌اند كه از آسان و ساده شروع شده و به حركات مشكل و مركب منتهي مي‌شوند. به طور كلي مي‌توان گفت از تمرين ترتيبي زماني بايد استفاده كرد كه هدف تمرين (تمرين نهايي) مشكل و اجراي آن براي دانش‌آموزان توأم با خطرات و تصادفات ورزشي باشد. جهت استفاده از تمرين ترتيبي بايستي به نكات زير توجه داشت:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ گرم كردن بدن (عمومي ـ اختصاصي)</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ايجاد تصوير حركت در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ شرايط ويژه</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">4ـ تمرينات مقدماتي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">5ـ تمرينات نهايي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">6ـ تغيير دادن در تمرينات و مشكل‌تر كردن حركت و يا تركيب با حركات ديگر</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">1- گرم كردن بدن</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">مرحله آماده ساختن نوآموز و گرم كردن بدن از نكات بسيار مهم تمرين محسوب مي‌شود چون بدني كه بطور كامل گرم نشده باشد اولاً پذيرش يادگيري حركت در آن بسيار كم بوده ثانياً امكان ضرب خوردگي نيز بيشتر مي‌گردد. بنابراين گرم كردن اين زمينه را فراهم مي‌سازد تا نوآموزان براي مرحله اصلي يعني فرا گرفتن حركت آماده‌تر شوند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>&nbsp;انواع گرم كردن</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">گرم كردن بدن به دو روش انجام مي‌گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف: عمومي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب: اختصاصي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف: گرم كردن عمومي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">روشي است كه در آن از انواع فعاليتها صرفاً به خاطر بالا بردن درجه حرارت كليه مفاصل عضلات و ارگانهاي داخلي استفاده مي‌شود. فعاليتهايي را كه مي‌توان براي اين مرحله متناسب دانست عبارتند از: راه رفتن، دويدن‌ها، پريدن‌ها، جهيدن‌ها، فعاليتهاي (با توپ، طناب، چوب و حلقه) و يا نرمشهاي عمومي ديگري كه مي‌شود در قالب بازيهاي ساده و كم سازمان ارائه داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب: گرم كردن اختصاصي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">عبارت از فعاليتهايي است كه مستقيماً به مهارت ورزش مورد نظر مربوط مي‌باشند، كه مي‌توان بعد از اتمام گرم كردن عمومي مواضعي از بدن كه در تمرين اصلي نقش مؤثري دارند نرمش اختصاصي داد تا در اثر فشارهاي وارده ضمن تمرين، آن مواضع دچار آسيب ديدگي نشوند. بطور مثال: اگر آموزش حركت اسكلپكاسر موردنظر است بايد بعد از گرم كردن عمومي بدن مواضع كتف، كمر و گردن را بطور اختصاصي نرمش داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">2ـ ايجاد تصوير حركت در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">شرط اوليه براي يادگيري يك حركت نوين ايجاد تصويري صحيح از حركت مي‌باشد. تصويري كه كاملاً عاري از هر گونه غلط و اشتباه باشد و اين بيشتر به اين منظور است كه نوآموزان به ساختمان صحيح از حركت از لحاظ مكاني و زماني آشنايي كامل پيدا نمايند. در ضمن با ايجاد تصوير حركت حس كنجكاوي آنها برانگيخته و آنها را نسبت به يادگيري حركت ترغيب و علاقمند مي‌نمائيم.به منظور اينكه بتوان تصويري صحيح از حركات در نوآموزان ايجاد نمائيم، راههاي زيادي وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف : نشان دادن حركت توسط معلم</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب : نشان دادن حركت توسط همشاگردان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ج : عكس</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">د: ترسيم حركت</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ه : فيلم و اسلايد</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>الف ـ نشان دادن حركت توسط معلم</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">اهميت اصلي اين عمل در برقراري و استحكام رابطه معلم و شاگرد مي‌باشد. در اينجا علاقه شاگردان نسبت به اجراي حركت و تقليد از معلم به هم مربوط شده و كوشش و همكاري فعالانه او را تضمين مي‌نمايد. هر چند نشان دادن حركت از طرف معلم بخاطر صحيح و كامل انجام گرفتن آن، باعث برانگيختن علاقه شاگردان مي‌گردد. ولي نبايد اينكار عادت شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>ب ـ نشان دادن حركت توسط همشاگردان</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">معلم به منظور نگهداري و تجديد قواي خود، در بعضي از موارد نشان دادن حركت را به دانش‌آموزي كه به حركت تسلط دارد محول مي‌كند. نشان دادن حركت بوسيله همشاگرد اگر چه &nbsp; ممكن است به درستي حركت معلم انجام نگيرد ولي داراي برتريهاي زيادي است. منجمله طرز اجراي حركات همشاگرد معمولاً در سطحي قرار دارد كه تقليد از آن براي همكلاسان به آساني صورت گرفته و اشكالي ايجاد نمي‌كند. غالباً توانايي جسمي شاگرد نشان دهنده، باعث تشويق و رقابت شاگردان كلاس شده و آنها را به فعاليت و كوشش زيادي‌تري واداشته و به اين ترتيب نتيجه مطلوبي حاصل مي‌گردد.بطور كلي اگر نشان دادن حركات بوسيله معلم و همشاگرد به درستي و خوبي انجام نگيرد نسبت به فرمهاي ديگر مانند نشان دادن حركت از طريق عكس، ترسيم حركت، فيلم و اسلايد و يا شرح دادن حركت برتري دارد و نشان دادن حركت، به منزله يك وسيله كمك آموزشي به حساب مي آيد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>ج ـ نشان دادن حركت بوسيله عكس</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در تدريس ورزش ژيمناستيك مي‌توان از عكس نيز به منزله يك وسيله كمك آموزشي استفاده كرد. عيبي كه نشان دادن عكس دارد، اينست كه بچه‌هاي دبستاني معمولاً مراحل و جزئيات حركات را از روي عكس نمي‌توانند بخوبي درك نمايند. و از نشان دادن عكس بهتر است موقعي استفاده شود كه دانش‌آموزان در زمينه حركت مربوطه جزئيات لازم را دانسته باشند و بتوانند مراحل حركات قبل و بعد از عكس را خودشان تكميل نمايند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>د ـ نشان دادن حركت با ترسيم نمودن حركت</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در مواقعي كه وسائل كمك آموزشي ديگري مثل عكس، فيلم و اسلايد در دسترس ما نيست، مي‌توان با ترسيم كردن حركت بر روي تابلو سياه يا كاغذ بعنوان يك وسيله كمك آموزشي استفاده نمائيم. در صورتي كه معلم از نحوه ترسيم كردن اطلاع كافي داشته باشد و در نقاشي كردن سليقه رنگ‌آميزي به كار برده، مي‌تواند در رسيدن به هدف آموزشي سريعتر گام بردارد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA"><b>هـ ـ نشان دادن حركت بوسيله فيلم و اسلايد</b></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">چون فيلمهاي آموزشي ورزش بيشتر حركات قهرمانان و يا لااقل ورزشكاراني را كه به حركات تسلط كامل دارند منعكس مي‌نمايد، مي‌توان درستي اجراي حركات را در فيلم از هر حيث تضمين شده دانست. بزرگترين مزيتي كه فيلم دارد، خستگي‌ناپذيري آن است، به اين معني كه ما مي‌توانيم با توجه به اينكه ديدن فيلم يادگيري حركات را آسانتر مي‌نمايد، هر چند بار كه لازم باشد نمايش فيلم را تكرار نمائيم.عيب نمايش حركات از طريق فيلم در اين است كه اغلب اجراكنندگان آن ناآشنا بوده و رابطه مستقيم با شاگردان كلاس ندارند و براي اينكه بتوان اين نقص را تا اندازه‌اي برطرف كرد بهتر است اجراكنندگان فيلمهاي آموزشي را طوري انتخاب نمود كه هم سن خود دانش‌آموزان باشد.عيب ديگري كه در استفاده از فيلمهاي آموزشي وجود دارد، دسترسي نداشتن به آنها در زمان و مكان موقعيت مشخص آموزشي است. گذشته از اين ممكن است كه مراحل مختلف حركت مورد نظر در فيلم منعكس نشده باشد، در صورتي كه نشان دادن حركت بوسيله معلم يا همشاگردي مي‌تواند بدون اتلاف وقت و مزاحمت در نظم كلاس، هر زمان و در هر موقعيت مورد استفاده قرار گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">3ـ شرايط ويژه</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بعد از اينكه نرمشهاي عمومي انجام شدند و بدن نوآموز داراي خصوصيات بدني انعطاف‌پذيري سرعت، قدرت و هماهنگي عصب و ماهيچه گرديد بايد شرايط ويژه را كه در فرا گرفتن حركات رل مهمي را ايفا مي‌نمايند مورد بررسي و آزمايش قرار داد و اگر ضروري باشد آنها را بار ديگر تكرار نمود. اصولاً نوآموزي كه براي يادگيري يك حركت واجد شرايط نباشد تمرين روي آن حركت او را به هدف نهائي نمي‌رساند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">بطور مثال: نوآموزي كه هنوز قادر نيست بالانس غلت را بخوبي انجام دهد و هنوز نمي‌تواند تعادل بدن خويش را روي دستهايش حفظ نمايد، و يا اينكه جنبش‌پذيري ستون فقراتش و هماهنگي عصب و ماهيچه‌هايش بصورتي نيست كه از عهده حركتي چون نيم پشتك برآيد، نبايد او را به تمرين نيم پشتك واداشت.بنابراين لازم و ضروري است، كه قبل از شروع تمرين يك حركت جديد، ابتدا شرايط ويژه شاگردان را كه در آموزش حركت اهميت فراوان دارد مورد بررسي و آزمايش دقيق قرار داد. به عبارت ديگر شرايط ويژه به حركاتي گفته مي‌شود كه دانستن آنها براي آموزش يك حركت جديد لازم و ضروري است.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">4ـ تمرينات مقدماتي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تمرينات مقدماتي تمريناتي است كه خطر تصادفات را حتي‌الامكان از بين مي‌برد و ما را هر چه زودتر و مطمئن‌تر به هدف آموزش نهايي مي‌رساند تمرينات مقدماتي امروزه بدون شك وسيله مناسبي است كه در تدريس ورزش نمي‌توان از آنها صرفه‌نظر كرد. ولي نبايد فراموش كرد كه اين نوع تمرين خود هدف آموزش نبوده و نبايد بخاطر خودش انجام گيرد بلكه فقط وسيله‌اي براي يادگيري حركات ورزش مي‌باشد. هدفي را كه مي‌توان بطور مستقيم، و به آساني و بدون خطر به آن نائل شد، نبايستي براي وصول به آن راه پيچيده‌تري را انتخاب نمود و از طريق تمرينات مقدماتي اقدام كرد.انتخاب صحيح تمرينات مقدماتي در آموزش حركت بسيار پراهميت بوده و يكي از اساسي‌ترين قسمتهاي تمرين محسوب مي‌شود. از اين رو مربيان وظيفه دارند كه در انتخاب آن دقت فراواني به خرج دهند. حال جهت استفاده از تمرينات مقدماتي بايستي نكات زير را مورد توجه قرار داد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">الف ـ چون تمرينات مقدماتي به منظور كمك در يادگيري دانش‌آموزان بوجود آمده است بايستي در درجه اول با نيازهاي آنها تناسب منطقي داشته باشد و همچنين استفاده از تمرينات مقدماتي بايد با موقعيت آموزش، يعني محيط، تعداد شاگردان كلاس وسايل كمك آموزشي، كمك‌كننده و ابتكار معلم بستگي كامل داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ب ـ معلم بايستي حتي‌الامكان تمرينات مقدماتي را با حركاتي كه دانش‌آموزان با آنها آشنايي دارند شروع نموده، تا به حركات غيرآشنا و جديد كه همان هدف اصلي آموزش مي‌باشد نائل گردد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">ج ـ تمرينات مقدماتي بايد طوري تنظيم شده باشد، كه اصل و قاعده كلي زير در آن صدق نمايد (از تمرينات آسان به مشكل و از تمرينات ساده به مركب ختم گردد).</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">د ـ مدت زماني كه براي هر يك از مراحل تمرينات مقدماتي در نظر گرفته مي‌شود بستگي به موقعيت آموزش دارد. در پرداختن از يك مرحله به مرحله ديگر نبايد عجله بخرج داد، چون اين كار اعتماد به نفس دانش‌آموزان را تضعيف نموده و علاوه بر آن مانع يادگيري مي‌گردد.از طرف ديگر اگر هر مرحله از تمرينات مقدماتي را زياد تكرار نمائيم، از علاقه دانش‌آموزان نسبت به تمرين كاسته مي‌گردد. با اين توجه زمان مدت تمرين در هر مرحله را بايد طوري تعيين نمائيم كه دانش‌آموزان تا اندازه‌اي به تمرين مربوطه تسلط پيدا كرده باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">هـ ـ براي برانگيختن علاقه دانش‌آموزان بهتر است كه براي هر حركت مقدماتي شرح و ايجاد تصوير شود.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">و ـ جلوگيري از تصادفات ورزشي، ضمن تمرينات، بزرگترين و مهمترين وظيفه معلم مي‌باشد بديهي است كه معلم بايستي نحوه كمك كردن و مراقبت را بطور دقيق و صحيح به دانش‌آموزان ؟آموزش دهد، تا شاگردان با اطمينان بيشتر و بدون داشتن ترس از تصادفات ورزشي حركات را انجام دهند. در خاتمه بايد متذكر شد، كه تمرينات مقدماتي زماني مثمرثمر خواهد بود كه در يك سيستم صحيح و درستي طبقه‌بندي شوند و سعي شود جزئيات آن قدم به قدم به نوآموزان آموخته شود. خصوصيات زير را مي‌تواند نكات اساسي براي طرح تمرينات مقدماتي باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ ساختمان حركات مقدماتي بايد نشانگر هدف اصلي باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ تمرينات مقدماتي بايد ساده‌تر از تمرينات نهايي باشند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ تمرينات مقدماتي بايد بتدريج دشوارتر شوند تا به درجه تمرينات نهايي برسند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">5ـ تمرينات نهايي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تمرينات نهايي قسمت اصلي تمرين را تشكيل داده و به هدف تمرين منتهي مي‌گردد.هنگامي كه نوآموزان حركات مقدماتي را بخوبي فرا گرفتند و با مهارت كامل انجام دادند، مي‌توان با استفاده از روش مخصوص، تمرينات نهايي را ابتدا با كمك و سپس با مراقبت كامل انجام داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">6ـ تغيير دادن در تمرينات و مشكل‌تر كردن حركت و يا تركيب با حركات ديگر</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">اگر روشهاي به كار برده شده با موقعيت كامل انجام شدند، سپس مي‌توان تغييري در حركت بوجود آورد و آن را در يك فرم مشكل‌تري انجام داد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">مثال: غلت عقب بالانس (ويميك) نحوه مشكل‌تر آن، انجام حركت در موقعيتهاي مختلف از حالت نشسته پاخم، بعد پاراست، سپس از حالت ايستاده پاخم، و در آخر از حالت ايستاده پاراست.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">هنگامي كه حركت اصلي بخوبي انجام گرفت، مي‌توان آن را با حركات ديگري تركيب نمود كه با آن تركيب حركت مي‌گوئيم. بطور مثال: حركت نهايي غلت عقب پاجمع مي‌باشد كه جهت تركيب با حركت ديگر مي‌توان قبل از آن غلت جلو پا جمع پرش نيم دور چرخش بلافاصله غلت عقب را انجام داد و يا به صورتهاي ديگر … در خاتمه بايد توجه نمود كه هدف از روشهاي آموزشي قبل از همه اين است كه يادگيري حركت را براي نوآموز ساده تر نموده و زمان آموزش را كوتاه كرد، يعني در زمان كمتر، يادگيري بيشتر صورت مي‌گيرد. بنابراين بايد مقدماتي كه در امر آموزش حركت بكار برده مي‌شوند كاملاً صحيح بوده و عاري از هر گونه اشتباه باشند. در تمرينات مقدماتي هدف اين نيست كه حركت به هر نحوي انجام گيرد، بلكه تكنيك صحيح حركت است كه نوآموز در همان ابتداء تمرين مقدماتي بايد آنها را فرا گيرد.اگر تمرينات مقدماتي نشانه‌اي از ساختمان حركت اصلي نباشند، نوآموز موفق نمي‌شود به هدف اصلي نائل گردد و اگر اشتباهاتي در حين تمرينات مقدماتي وجود داشته باشد، كه اين اشتباهات معمولاً قابل پيش‌بيني هستند و بر طرف و اصلاح نگردد، نوآموزان به موفقيت نهايي نائل نخواهند شد. لذا بايستي از همان ابتداي آموزش سعي شود، كليه اشتباهات و معايب حركت برطرف گردد و اين اشتباهات را مي‌توان از طريق نشان دادن مجدد حركت و مقايسه بين حركت صحيح و غلط توسط مربي، يا از طريق عكس و فيلمهاي ژيمناستيك اصلاح نمود. چون نوآموز به اين اشتباهات عادت كرده و بعد از مدتي رفع اصلاح آن بسيار مشكل‌تر از آموزش خود حركت مي‌باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">كمك كردن و ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ كمك كردن</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">كمك كردن عاملي است كه براي بهتر و ساده‌تر انجام دادن حركت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به آن مي‌توان كمك بدني ناميد، زيرا با كمك كردن به بدن نوآموز در ضمن تمرينات مقدماتي حركت موردنظر اجرا مي‌گردد.كمك كردن از نظر متد، به نحوه و چگونگي هدايت و رهبري حركت تلقي مي‌شود. همانگونه كه متد و تكنيك حركات داراي روش خاصي هستند، كمك كردن نيز به نوبه خود داراي راه و روشي است كه بايد از چگونگي آن آگاهي قابل ملاحظه‌اي داشت و به هيچوجه نبايد در مورد آن سهل‌انگاري يا بي‌توجهي نمود. در هنگام كمك كردن بويژه كمك كننده بايستي به جهت حركت و ميدان حركت و همچنين شدت حركت آگاهي كامل داشته باشد. زيرا هر گونه كمك غلط باعث مي‌شود كه نوآموز حركت را ديرتر درك كرده و در نتيجه آن را كندتر فرا مي‌گيرد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span dir="ltr" black?,?sans-serif?;?="" arial="">*</span><span lang="AR-SA">&nbsp;بنابراين در هنگام كمك نمودن بايد به سه نكته توجه داشت:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ كمك كردن بايد بنحوه صحيح و قابل دركي باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ كمك كردن بايد طوري باشد كه حركات و ريتم اصلي خود را از دست ندهد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ بايد بتدريج از شدت كمك كردن كاسته شود، تا اينكه نوآموز ديگر احتياج به كمك نداشته باشد، كه بعد از اين مرحله بايد تنها طريقه ايمني را در اجراي حركات پيش گرفت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">همانطور كه اشاره شد كمك كردن براي هدايت و رهبري حركت است و يك نوع كمك بدني محسوب مي‌شود، در حالي كه مواظبت و مراقبت بيشتر در روان نوآموز تأثير مي‌گذارد. هنگاميكه نوآموز حركت را كاملاً مسلط شد، ديگر احتياج به كمك بدني ندارد و بايد به مراقبت از او اكتفا كرد. زيرا اين مواظبت‌ها و مراقبتها به نوآموز قدرت بيشتري داده، باعث مي‌شود كه براي انجام حركت تمركز قواي بيشتري داشته باشد.در ساعت ژيمناستيك از مراقبت و مواظبت هرگز نبايد غافل شد، چون بارها مشاهده شده است كه نوآموزي كه چندين بار يك حركت را با تسلط كامل انجام داده است در اثر يك غفلت كوتاه سقوط كرده و تصادف ناراحت‌كننده‌اي را به بار مي‌آورد.بايد توجه داشت شخصي كه به عنوان مراقب در زير اسباب مي‌ايستد بايد از چگونگي و نحوه حركت آگاهي كامل داشته باشد. زيرا در غير اين صورت شخص مراقب قادر نيست به موقع از سقوط تمرين‌كننده جلوگيري نمايد.</span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" roman?,?serif?;?="" new="" times="" style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt; line-height: 24px; orphans: 2;"><br clear="all" style="page-break-before: always;"></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; orphans: 2;"></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در ضمن شخص مواظب بايد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">وقوع حادثه را كاملاً بداند.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جهت حركت را بشناسد.</span><span lang="FA"></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="FA">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">از تكنيك حركت آگاهي كامل داشته باشد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;محسنات كمك كردن و ايمني</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">كمك كردن و ايمني در ساعات ژيمناستيك داراي سه اهميت زير مي‌باشد:</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ جلوگيري از تصادفات</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ سرعت عمل در يادگيري</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ايجاد حس همكاري و تعاون در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">1ـ جلوگيري از تصادفات</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">با توجه به مشكلي و در عين حال خطرناك بودن ورزش ژيمناستيك، كوچكترين غفلت و بي‌مبالاتي در ساعات ژيمناستيك، مي‌تواند تصادفات ناراحت‌كننده‌اي را به بار آورد. البته جاي تأسف است كه اغلب تصادفات در اثر بي‌توجهي و بي‌مبالاتي شاگردان و يا مربيات اتفاق مي‌افتد.اگر مربي و شاگردان به نحوه صحيح كمك كردن و ايمني آگاهي داشته باشند. به مقدار قابل توجهي درصد اين تصادفات كاهش خواهد يافت.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">2ـ سرعت عمل در يادگيري</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">تجربه ثابت نموده است كه از طريق كمك كردن صحيح، نوآموزان حركات را سريعتر و بنحو بهتري فرا مي‌گيرند بويژه در ايجاد تصوير حركت، به نوآموز كمك قابل ملاحظه‌اي مي‌شود.نوآموزي كه هنوز حركتي را خوب درك نكرده و به عبارت ديگر تسلطي بر روي حركت ندارد براي انجام دادن حركت بدون كمك، چندين بار حركت را تكرار نموده و هنگامي كه از كار خود نتيجه‌اي نمي‌گيرد و خسته و كسل مي‌گردد، در حالي كه استفاده از طريق صحيح كمك كردن، باعث مي‌شود كه نوآموز ساختمان تكنيك حركت را درك نمايد و در ثاني موجب تشويق نوآموز نيز خواهد شد. البته ناگفته نماند كه شدت كمك كردن آنقدر زياد نباشد كه نوآموز حركت را درك نكند و تصويري از حركت در او ايجاد نشود و يا كمك نبايد آنقدر كم باشد كه مثمر ثمر واقع نگردد به همين منظور نحوه كمك كردن بايد به طور متعادل انجام گيرد. اغلب مشاهده شده است كه اشتباه كمك كردن علاوه بر اينكه ثمربخش نبوده بلكه زيان‌بخش نيز مي‌باشد و موجب دگرگوني و انحراف در يادگيري حركت مي‌گردد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">3ـ ايجاد حس همكاري و تعاون در نوآموزان</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">از آنجايي كه در سرعت ژيمناستيك مواظب و كمك كردن از وظايف نوآموزان مي‌گردد باعث مي‌شود كه حس همكاري و تعاون در نوآموزان تقويت گردد و اتكا به نفس پيدا كنند و شخص خودكار و وظيفه‌شناس و مسئوليت‌پذير بار آيند.كليه اين محسنات در پيشرفت اجتماعي كودك رل بسيار ارزنده‌اي را ايفا مي‌كند. كودكي كه از اين محسنات برخوردار نباشد، امكان پيشرفتهاي اجتماعي او بسيار ناچيز است. بنابراين بايد سعي شود تا نوآموزان را از همان ايام كودكي با اين روش عادت داده زيرا هدف از ورزش كردن تنها بهتر نمودن سينه و بازوان نيست بلكه قبل از همه نكات تربيتي آن منظور مي‌باشد كه در زندگي پرتلاطم كودك اهميت فراواني دارد. نوآموزي كه در ساعات ورزش عادت نمايد كه دوستان خود را كمك و مراقبت نمايد، بدون شك اين براي او عادت شده و در زندگي اجتماعي نيز انساني مددكار خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" roman?,?serif?;?="" new="" times="" style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12pt; line-height: 24px; orphans: 2;"><br clear="all" style="page-break-before: always;"></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium; orphans: 2;"></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 28px; font-size: 14pt;">نتيجه كلي</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 10.3pt 0pt 9pt; font-size: medium; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">در خاتمه بايد گفته شود كه كمك كردن و ايمني يكي از مهمترين نكات تمريني محسوب شده كه از وظيفه مهم مربيان است كه از طريق صحيح كمك كردن و مواظبت را به نوآموزان ياد دهند و براي فراگيري نحوه كمك كردن و ايمني بايد از اصول متد تمرينات ترتيبي پيروي نمود، يعني از ساده به مشكل.كمك كردن و ايمني بايد همگام با اجراي حركات پيش روند و هر يك از شاگردان بايد به نوبه ‌خود طريقه و نحوه كمك كردن را فرا گيرند تا از تصادفات جلوگيري شده و در يادگيري نيز سرعت عمل بوجود بيايد و شاگردان را نيز خودكار و مددكار بار آورد.</span></p> Fri, 20 Dec 2013 04:43:41 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1223/ نرمش های ممنوعه که نباید در مدارس انجام شوند http://varzesh.tarlog.com/post/1205/ <div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">1- چرخش زانو به داخل و خارج</font></strong></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial"><br></font></strong></span></div><div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">2- چرخش زانو بصورت جف</font></strong></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;"><b><br></b></span></font></div></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">3- چرخش کامل و نیم دایره گردن</font></strong></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial"><br></font></strong></span></div><div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">4- حرکت انفجاری گردن به چپ و راست و جلو و عقب</font></strong></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial"><br></font></strong></span></div><div style="text-align: right; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">5-&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; ">چرخش کامل کمر و&nbsp;</span></font></strong><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">قوس زیاد</font></strong></span></div></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial"><br></font></strong></span></div><div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">6- حرکت انفجاری کمر به چپ و راست و جلو و عقب</font></strong></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;"><b><br></b></span></font></div></div><div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">7- راه رفتن روی لبه داخلی و خارجی پا</font></strong></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Arial"><b><br></b></font></div></div><div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">8- راه رفتن روی پاشنه پا</font></strong></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;"><b><br></b></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">9- چانجام حرکات کششی درحین راه رفتن</font></strong></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial"><br></font></strong></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">10- انجام حرکات انفجاری قبل از گرم شدن کامل بدن</font></strong></span></div><div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Arial"><b><br></b></font></div></div><div><div style="text-align: right;"><strong><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px; ">11- &nbsp;فشار آوردن به مفصل زانو در حالت زاویه ۹۰ درجه به پایین‌تر</span></font></strong></div><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial"><div style="text-align: right;"><br></div></font></strong></div><div><div style="text-align: right;"><strong><font style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; " face="Arial">&nbsp;12- دراز و نشست در حالتی که دست قلاب در پشت گردن باشد</font></strong></div><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">13- همچنین حواستان باشد به دانش آموزانی که قسمتی از بدنشان دارای عفونت می‌باشد</font></strong></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; "><strong><font class="Apple-style-span" face="Arial">&nbsp;،</font></strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; "><strong>اجازه ورزش کردن ندهید</strong></span></p></div> Sat, 26 Oct 2013 18:28:28 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1205/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ تصاویری از دوره مربیگری ژیمناستیک در دزفول 90-91 http://varzesh.tarlog.com/post/1146/ <div style="text-align: center;"><img style="width: 552px; height: 413px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/IMG_6092.jpg"><br><br>به علت اینکه ورزش ژیمناستیک را مخصوص کلاس دوم ابتدایی قرار دادند احتیاج دیدم که این دوره را برم و آموزشی دوباره ببینم تا در کارم موفقتر باشم<br></div> Fri, 01 Feb 2013 16:36:01 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1146/ تصاویری از دوره مربیگری والیبال درجه سه در شهرستان دزفول 90-91 http://varzesh.tarlog.com/post/1145/ <div style="text-align: center;"><img style="width: 553px; height: 307px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/dezfoul%20%2812%29.jpg"><br><tarlogendprepost><br><br><br><img style="width: 566px; height: 426px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/dezfoul%20%2848%29.jpg"><br><br><img style="width: 561px; height: 352px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/dezfoul%20%2819%29.jpg"><br><br><img style="width: 531px; height: 289px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/dezfoul%20%2866%29.jpg"><br></tarlogendprepost></div> Fri, 01 Feb 2013 16:27:10 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1145/ تصاویری از دوره مربیگری ورزشهای صبحگاهی در آبادان http://varzesh.tarlog.com/post/1141/ <div style="text-align: center;"><img style="width: 586px; height: 440px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/dezfoul%20%28114%29.jpg"><br><br><img style="width: 574px; height: 435px;" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/morabi/dezfoul%20%2890%29.jpg"><br></div> Fri, 01 Feb 2013 10:28:23 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1141/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ عکس دانش آموزان ورزشکار دزفول - رشته پرهیجان بسکتبال http://varzesh.tarlog.com/post/1099/ <p style="text-align: center;"><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_21340949286.jpg" width="489" height="290"></p><p style="text-align: center;"><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_31340949286.jpg" width="495" height="370"></p><p style="text-align: center;"><br style=""></p><p style="text-align: center;"><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_21340949107.jpg" width="499" height="350"></p><p style="text-align: center;"><font style="" size="5"><b style="">ادامه عکسها را در ادامه مطالب تماشا کنید</b></font></p> <tarlogendprepost><br> <p style="text-align: center;"><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_11340949107.jpg" width="479" height="340"></p><p style="text-align: center;"><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_01340949107.jpg" width="489" height="359"></p><p style="text-align: center;"><br style=""></p><div style="text-align: center;"><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_31340948995.jpg" style="width: 486px; height: 278px;"><br style=""><br style=""><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_21340948995.jpg" width="500" height="320"><br style=""><br style=""><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_11340948995.jpg" width="526" height="405"><br style=""><br style=""><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_01340948995.jpg" width="518" height="322"><br style=""><br style=""><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_41340947919.jpg" width="473" height="349"><br style=""><br style=""><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_31340947919.jpg" width="500" height="385"><br style=""><br style=""><img style="" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_01340947919.jpg" width="523" height="386"><br style=""><br style=""><br style=""><br style=""><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_11340949286.jpg" style="width: 486px; height: 374px;"><br style=""><br style=""><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_01340949286.jpg" style="width: 471px; height: 455px;"><br style=""><br style=""><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_41340949107.jpg" style="width: 525px; height: 438px;"><br style=""><br style=""><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_31340949107.jpg" style="width: 517px; height: 417px;"><br style=""><br style=""><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_21340947919.jpg" style="width: 534px; height: 426px;"><br style=""><br style=""><br style=""><br style=""><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_11340947919.jpg" style="width: 519px; height: 433px;"></div><div style=""> <br></div><br></tarlogendprepost> Fri, 29 Jun 2012 03:10:20 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1099/