ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/3/ حرکاتی برای اصلاح فرم اسکلتی و عضلانی بدن fa مشخصات صندلی استاندارد برای کودکان http://varzesh.tarlog.com/post/1225/ <p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><a href="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961311-04_HZE8Eeba_c.jpg" target="_blank" rel="lightbox15650" style="text-decoration: none; color: rgb(43, 98, 163); font-size: 1em;"><img src="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961311-04_HZE8Eeba_c.jpg" alt="پرتال قاره رتبه شماره یک تبلیغات و نیازمندی در ایران" border="0" height="333" width="500" style="border: none; display: block; max-width: 514px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 15px;"></a></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="color: rgb(182, 12, 96); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;">صندلی استاندارد برای کودکان</strong></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>1 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;ارتفاع میز و صندلی‌ باید متناسب با قد دانش آموزان و استاندارد باشد. بهترین حالت این است كه زیرپایی و ارتفاع صندلی قابل تغییر باشد تا بتوان برحسب قد كودك آن را تنظیم كرد.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>2 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;ارتفاع صندلی باید به گونه‌ای باشد که کف‌پا روی سطح زمین قرار ‌گیرد و مانعی بین پشت ساق پا و ران‌ها وجود نداشته‌ باشد و پاهای کودک هنگام تماس با زمین، زوایه‌‪‌۹۰درجه تشکیل دهد.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>3 -</strong>&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">صندلی باید به گونه‌ای باشد که زمان مطالعه پشت انسان کاملاً به صندلی چسبیده باشد و ناحیه کمری و زیر تیغه‌های شانه را کاملا حفظ کند.</span></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">و....</span></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><a href="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961312-phoca_thumb_l_e%2025.jpg" target="_blank" rel="lightbox15650" style="text-decoration: none; color: rgb(74, 143, 224); font-size: 1em;"><img src="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961312-phoca_thumb_l_e%2025.jpg" alt="پرتال قاره رتبه شماره یک تبلیغات و نیازمندی در ایران" border="0" height="480" width="480" style="border: none; display: block; max-width: 514px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 15px;"></a></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>4 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;صندلی‌هایی كه تكیه‌گاهشان متحرك است فشار زیادی به ستون فقرات وارد می‌كنند و استفاده از آنها توصیه نمی‌شود.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>5 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;سعی کنید صندلی‌های دسته‌دار را برای مطالعه انتخاب کنید تا هنگام مطالعه بتوانید دست‌هایتان را روی آن قرار دهید تا خستگی دست‌هایتان رفع شود.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>6 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;از صندلی‌های بدون پوشش ابر (صندلی چوبی یا فلزی بدون روكش ) استفاده نکنید تا در هنگام مطالعه هیچ یک از اعضای بدن کودک احساس ناراحتی نکند.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>7 -</strong>&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">عمق و طول نشیمنگاه صندلی نیز مهم است و ایده‌آل آن برابر با فاصله لگن تا زانوهای خم شده كودك است.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><a href="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961313-modern_furniture_and_home_office_2013-3.jpg" target="_blank" rel="lightbox15650" style="text-decoration: none; color: rgb(74, 143, 224); font-size: 1em;"><img src="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961313-modern_furniture_and_home_office_2013-3.jpg" alt="پرتال قاره رتبه شماره یک تبلیغات و نیازمندی در ایران" border="0" height="375" width="500" style="border: none; display: block; max-width: 514px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 15px;"></a></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(182, 12, 96);"><strong>میز استاندارد برای کودکان</strong></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>1 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;ارتفاع میز تحریر باید طوری باشد كه زانوهای كودك از سطح زیرین میز فاصله داشته باشد و امكان جابجایی و حركت آزادانه با توجه به فاصله بین ران و سطح زیرین میز وجود داشته باشد.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>2 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;ارتفاع میز باید به گونه‌ای باشد تا زمانی‌که بازوها در وضعیت عمود بر سطح میز هم محور با محور طولی بدن قرار دارند، آرنج‌ها تقریبا در محدوده سطح رویی میز قرار گیرد.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>3 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;در هنگام مطالعه نباید سر و گردن بیشتر از 20 درجه به طرف پایین خم شود.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><a href="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961313-Homework-Desk-1.jpg" target="_blank" rel="lightbox15650" style="text-decoration: none; color: rgb(74, 143, 224); font-size: 1em;"><img src="http://www.gharreh.com/images/news/2013/1387961313-Homework-Desk-1.jpg" alt="پرتال قاره رتبه شماره یک تبلیغات و نیازمندی در ایران" border="0" height="339" width="500" style="border: none; display: block; max-width: 514px; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 15px;"></a></p><p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>4 -</strong></span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">&nbsp;میز مطالعه باید طوری انتخاب شود که خواننده هنگامی که دو دست خود را روی میز قرار می‌دهد، حداقل فاصله کتاب و چشمان او کمتر 40 از ‪ سانتی‌متر نباشد.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; line-height: 30px; color: rgb(119, 9, 63);"><strong>5 -</strong>&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">کودک در پشت میز به مدت طولانی نباید در یك وضعیت ثابت بماند و بهتر است از او بخواهیم هر یک ساعت یكبار از جای خود بلند شود و فعالیت داشته باشد.</span></p> Mon, 30 Dec 2013 21:59:54 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1225/ چطور درست بایستیم و راه برویم؟ http://varzesh.tarlog.com/post/1215/ وضعیت قرارگیری بدن شما در حالت‌ها و فعالیت‌های گوناگون به صورت ایستاده، نشسته و خوابیده از عوامل اصلی و ضامن سلامت شما است.<span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><p style="color: rgb(0, 0, 0);"> </p><hr style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="GImg"><img style="width: 266px; height: 206px;" alt="درست ایستادن" src="http://img.tebyan.net/big/1390/09/18182162116631613760115618150616966155.jpg" align="left">همانطور که نقش تغذیه، ورزش و عدم استفاده از دخانیات در سلامتی انسان حائز اهمیت است، حالت‌ها و وضیعت‌هایی که انسان در فعالیت های مختلف به خود می‌گیرد، برای حفظ سلامتی او بسیار مهم است. </div><p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">وضـعـیت و فرم صحیح قرارگیری اندام‌ها هنگام فعالیت‌های روزانه و هنگام استراحت به شما کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتری انجام داده و هنگام استراحت، آرامش داشته باشید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">حال باید دید، چه عواملی باعث ایجاد وضعیت نادرست در بدن یا عدم صحیح قرارگیری‌ آن در حالت‌های مختلف می‌شوند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">از جمله عوامل می‌توان به سوانح و مصدومیت‌ها، چاقی و اضافه وزن، تشک نامناسب در هنگام خواب، مشکلات بینایی،‌ کفش نامناسب و پاشنه بلند، عـادات غلط نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن، اعتماد به نفس پایین، عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر، طراحی نامناسب محل کار، تکیه گاه نامناسب و... اشاره کرد.</p> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="MARGIN: auto; TEXT-ALIGN: center">مـهمتـرین بخش بـدن که نقش بسزایی در وضعیت درست بدن و ایستایی شما ایفا می کـنـد، ستون فقرات است</div></div> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">ستون فقرات شما دارای قوس های طبیعی است که باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. میـان مـهره های کمر، دیسک کمـر واقع است که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا می‌کند. با فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات، دیسک کمر تحت فشار قرار گرفته و در جایگاه خود جابجا می‌شود، در اثر این جابجایی، اعصاب اطراف آن تحریک شده و درد بوجود می‌آید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">حال چگونه می‌توان بدن را در شرایط صحیح قرار داد. برای این کار شما باید عضلات قوی و انعطاف پذیر داشته باشید و مفاصل حرکات طبیعی خودشان را داشته باشند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="GImg"><img alt="وضعیت صحیح بدن موقع ایستادن" src="http://img.tebyan.net/big/1390/09/5517710710172121301431962261932671195189181.jpg" align="left"></div> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>آیا وضعیت قرارگیری بدنتان صحیح است؟</strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">بدن شما باید توازن قدرت عضلانی را در دو سمت ستون فقرات حفظ کند. در نهایت شما باید از وضعیت بدنی خود در حالات مختلف آگاه باشید. برای اطمینان و آگاهی از نحوه قرار گیری و وضیعت بدن در فرم صحیح شما می‌توانید دو آزمایش انجام دهید:</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">- آزمایش اول، دیوار است. شما هم با استفاده از دیوار اتاقتان این آزمایش را انجام دهید. پشت به دیوار، راست بایستید و به آن تکیه کنید، در حالیـکه پشـت سـر و پایین تنه شما با دیوار تماس داشته باشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">پاشنه‌های پا 15 سانتیمتر از دیـوار فاصله داشته باشد. حالا فاصله بین گودی گردن خود تا دیوار و گودی کمرتان تا دیوار را اندازه بگیرید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">اگر ایــن فاصله در نــاحیه گـردن 5 سانتیمتر و در کمر بین 5/2 تا 5 سـانـتیمتر بــاشــد، وضعیت بدن شما ایده آل است، وگرنه بـایـد بـه یک پزشک متخصص مراجعه کنید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">- آزمایش دوم، آیینه است. این آزمایش با یک آیینه تمام قد امکان پذیر است. مقابل یـک آیـنه تمام قد بایستید و موارد‌ زیر را چک کنید:</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">شانه های شما باید هم‌سطح و تراز باشند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">سر شما باید راست و مستقیم باشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">دو سمت نشیمنگاه شما باید هم‌سطح بوده و کشـکـک‌هــای پاها مستقیم رو به جلو باشند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">فاصله میان بازوها در دو طرف بدن یکسان باشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">قوزک پا‌های شما باید مستقیم و راست باشند.</p> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="MARGIN: auto; TEXT-ALIGN: center">در موقع ایستادن در یک مکان به مدت طولانی مثل ایستادن در صف، ایستادن در آشپزخانه و اتو کردن، باید یک پای خود را روی یک پله یا چهارپایه قرار دهید</div></div> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"> </p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- بعد از این آزمایش حالا به پهلو جلوی آینه بایستید و از یک دوست کمک بگیرید تا موارد بعدی را برایتان چک کند. او باید بدن شما را در آیینه برایتان چک کند. </span> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">سر شما راست و مستقیم بوده و&nbsp; به جلو و عقب خمیده و افتاده&nbsp; نباشد؟ در صورت افتادگی و خمیدگی سر باید نحوه قرارگیری آن را اصلاح کند، یعنی سر را راست و عمود نگه دارید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">چانه‌تان باید موازی با سطح کف اتاق باشد و به سمت پایین و یا بالا کج نشده باشد. شکم باید هموار و مسطح باشد و زانوها صاف و مستقیم قرار گرفته باشند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">بعد از این آزمایش‌ها حالا به شما می‌گوییم که چگونه درست و صحیح بایستید و راه بروید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="GImg"><img style="width: 237px; height: 184px;" alt="چگونگی صحیح ایستادن" src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/82184150334210395715415759150149829630.jpg" align="left"></div> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ایستادن صحیح </strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">نگاهتان به جلو باشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">سر را بالا و به سمت جلو نگه دارید و چانه را کمی به داخل بدهید. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">قفسه سینه را به جلو کشیده و استخوان کتـف را عقب نگه دارید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">زانـوها را صـاف نـگه داشته و سر را به سـمت سـقف بکشید. شکم را داخل بدهید. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">پایین تنه را بـه عقب و یا جلو کج نکنید. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">راست قامت و محکم بایستید. این حالت به شما اعتماد به نفس می‌بخشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">سعی کنید طولانی مدت در یک وضعیت نیاستیـد. در صورت اجبار به این کار، یـک پـای خـود را با قـرار دادن روی یـک بلندی یا چهار پایه، بالاتر نگه داشته و پس از مدتی جای آنها را بایکدیگر عوض کنید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">وزن خـود را هنگام ایـستادن، روی هـر دو پا پخش کنید. پـاها را به اندازه عرض شانه، کمی کمتر، از هم باز کنید و سعی کنید بیشترین وزن خود را بر روی انگشتان شست منتقل کنید نه بر روی پاشنه‌ها.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">در آخر کفش راحت، استاندارد با پاشنه کوتاه به پا کنید. چرا که پای شما قلب دوم شماست. کفش‌های شما نقش مهمی در ایستادن، راه رفتن و سلامتی‌تان دارند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="GImg"><img alt="درست راه رفتن" src="http://img.tebyan.net/big/1390/09/471882012381032133822050620837625239.jpg" align="left"></div> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>راه رفتن صحیح</strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">سر بالا و مستقیم باشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">شانه‌ها هم سطح و سایر اندام کشیده و در راستای بدن قرار گیرند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">از حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن جلوگیری نکنید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>درست ایستادن و درست راه رفتن در جلوگیری از کمردرد موثر است</strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">برای رفع کمردرد باید نحوه درست راه رفتن، نشستن، ایستادن و حتی خوابیدن را رعایت کرد و اعمال فیزیوتراپی و حرکت درمانی را از طریق ورزش فرا گرفت. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">برای جلوگیری از کمردرد هیچ وقت برای مدت طولانی در یک وضعیت ثابت نمانید و هر چند وقت یک بار وزن خود را از یک پا به پای دیگر منتقل کنید. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">در موقع ایستادن در یک مکان به مدت طولانی مثل ایستادن در صف، ایستادن در آشپزخانه و اتو کردن، باید یک پای خود را روی یک پله یا چهارپایه قرار دهید.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">برای جلوگیری از این بیماری لازم است موقع خم شدن برای شستن دست و صورت و یا هر عمل مشابه آن، یک پا را روی پله قرارداد و در صورت فقدان سطح بالاتر، یکی از پاها را جلو گذاشت. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">افراد باید از ایجاد قوس غیرطبیعی در کمر خودداری کنند، زیرا به طور معمول در حالت ایستاده بیشتر افراد دچار این مشکل می شوند و لازم است که یکی از پاها کمی جلوتر باشد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">مواقع بالا و پایین رفتن از پله ها سعی کنید پای خود را در محل مناسبی قرار دهید. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">خانم ها نباید از کفش های پاشنه بلند استفاده کنند، زیرا به منظور حفظ تعادل مجبورند که بالاتنه را به سمت عقب متمایل کنند و این عمل باعث ایجاد قوس غیرطبیعی و در نهایت کمردرد خواهد شد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">پا قلب دوم افراد محسوب می شود. باید از کفش های راحتی استفاده کرد تا پا، کمر و حتی گردن از دردهای حاد و مزمن در امان بماند. </p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">حجم کار زیاد مثل ایستادن به مدت طولانی، انجام فعالیت های جسمانی بیش از حد توانایی، رعایت نکردن اصول صحیح در فعالیت ها را می توان از عمده ترین علل افزایش کمردرد ذکر کرد و استراحت کافی به صورت نشستن یا خوابیدن صحیح را از اولین تمهیدات برای رفع کمردرد می توان برشمرد.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><strong>بخش سلامت تبیان</strong></p> Tue, 03 Dec 2013 18:24:09 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1215/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ رشد و تکامل انسان http://varzesh.tarlog.com/post/1115/ <p>تغییرات رشدی دارای ویژگیهای متعددی می باشد که یکی از ویژگیها جهت دار بودن رشد می باشد. تغییرات رشدی یا در جهت مثبت (پیشرونده) پیش می روند یا در جهت منفی (پسرونده) می باشد.<br> از دیدگاه بالیدگی (گزل) رشد در همه انسانها از جهات قابل پیش بینی تبعیت می نماید به عبارتی رشد در همه انسانها جهت دار می باشد.</p> <p>دو جهت (سری- دمی) و (مرکزی- پیرامونی) نشان دهنده جهات رشد هستند زیرا جهتی را که در آن رشد و بالیدگی حرکت به وجود می آیند، مشخص می کنند. سری- دمی، به معنای از سر تا دنبالچه است. بویژه هنگام استفاده در مورد نمو قابل مشاهده است. در انسان، سر جنین یا طفل در مقایسه با نوجوان و بزرگسال نسبت به بدنش خیلی بزرگ تر است. سر نمو زیاد را قبل از سایر قسمتهای بدن تجربه می کند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1428" title="24fig9" src="http://sportscience.ir/wp-content/uploads/2010/08/24fig9-300x165.gif" alt="" width="300" height="165"><br></p><p style="text-align: center;">عکس از: sfsu.edu</p> <p style="text-align: justify;"> مفهوم سری- دمی را می توان برای رشد حرکتی انسان نیز به کار برد. رشد راه رفتن نمونه بارزی از این مفهوم است. زمانی که کودکان برای اولین بار راه رفتن را یاد می گیرند، پاهایشان را سفت می کنند و کف پاهایشان را صاف به زمین می گذارند. این راه رفتن ناشیانه ولی عمومی، نوعی تکنیک راه رفتن است که به طور عمده به علت رشد سری- دمی است. همه عضلات تحت تسلط مفصل ران هستند و این کودک را قادر می سازد تا کل پا را تاب دهد، اما کودک هنوز توانایی مشابه را در زانو یا مچ پا بدست نیاورده است. زمانی که کودک کنترل کاملی در زانو و سپس مچ پا به دست آورد، بالاخره تکنیک طبیعی راه رفتن را بدست خواهد آورد.</p> <p style="text-align: justify;">رشد مرکزی- پیرامونی، دومین جهت رشد، بدین معنی است که رشد از نقاط نزدیک به مرکز بدن به سمت محیط (پیرامون)یا دورترنسبت به مرکز بدن است. این پدیده از نمو قبل از تولد انسان ظاهر می شود. انسان از شیار عصبی یک توده سلولی طویل که در نهایت بخش مرکزی بدن، ستون فقرات، را تشکیل می دهد به وجود می آید.همچنین از آن قسمت مرکزی بدن همه قسمت ها تکامل پیدا می کنند تا اینکه حتی انگشتان دست و پا تکمیل شوند.</p> <p style="text-align: justify;">فرایند مشابهی در کسب مهارتهای حرکتی، مانند تلاشهای اولیه یک کودک جهت عمل دسترسی و گرفتن، اتفاق می افتد. جالب توجه اینکه، موقعی که فرد مسن می شود و توانایی حرکتی شروع به پسروی می کند، فرایندهای سری- دمی و مرکزی- پیرامونی برعکس عمل می کنند. معمولاٌ حرکات تازه فراگرفته شده پایین بدن یا پیرامون آن زودتر علائم پسروی را نشان می دهند. این فرایند پسروی حرکت به طور آهسته در جهت “دنبالچه به سر” و “بیرون به داخل” انجام می گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">مفاهیم سری- دمی و مرکزی- پیرامونی در تلاشهای ما برای شناخت کلی از رشد حرکت، ابزار مفیدی هستند. این فرایندها به طور کلی برای رشد حرکتی انسان به کار می روند اما استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال، در مورد مهارت گرفتن، یک کودک به طور عادی احتیاج به کنترل انگشتان شست وجود دارد. این مورد استثنائی برای روش مرکزی- پیرامونی است، چون انگشت شست نسبت به سایر انگشتان به بدن نزدیک تراست.</p> <p style="text-align: justify;"> منابع :</p> <ol><li>رشد حرکتی انسان؛رویکردطول عمر/ مولفین وی.گریگوری پاینه, لاری دی.ایساکس, مترجمین دکتر حسن خلجی, داریوش خواجوی.-اراک:دانشگاه اراک, ۱۳۸۴.</li><li> رشد حرکتی / تألیف دکتر معصومه شجاعی.-تهران:دانشگاه امام حسین(ع), ۱۳۸۶.</li></ol> Tue, 07 Aug 2012 12:47:48 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1115/ درمان پای پرانتزی در کودکان http://varzesh.tarlog.com/post/1113/ <span style="color: rgb(0, 0, 0);">پای پرانتزی تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوریکه اگر بچه زیر ۱۸ ماه پای پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. به این وضعیت ژنوواروم Genu varum هم میگویند.</span><div style="color: rgb(0, 0, 0);" class="div21"><div class="div56"> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.blogsport.info/wp-content/uploads/2012/04/feet.jpg" alt="پای پرانتزی و ضربدری در کودکان" border="0" hspace="0"></p> </div> </div><h4 style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);">در طول رشد زانو چگونه تغییر میکند؟</h4> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">پرانتزی بودن پای نوزاد در بدو تولد به علت شکل قرار گرفتن وی در شکم مادر است. این وضعیت با رشد بچه کمتر شده بطوریکه در سن ۱۸ ماهگی پاهای بچه تقزیباً مستقیم میشوند. بعد از آن بتدریج انحراف برعکس میشود یعنی پاها به سمت بیرون متمایل میشوند بطوریکه وقتی زانو ها را به هم میچسبانیم مچ پاها از هم قدری فاصله میگیرد. شکل اندام های تحتانی در این سنین به شکل حرف X انگلیسی درمیاید. این وضعیت در سنین ۴-۳ سالگی به حداکثر میرسد و در سنین ۶ سالگی اندام های تحتانی شروع به صاف شدن کرده و بتدریج شکل اندام های یک فرد بالغ را به خود میگیرند. تمام اینها سیر طبیعی رشد انسان هستند و اگر بچه شما انطور است طبیعی بوده و نیاز به درمان ندارد.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <h4 style="color: rgb(0, 0, 0);">پای پرانتزی گاهی بدنبال بیماری های خاص ایجاد میشود</h4> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">ولی گاهی پای پرانتزی بعلت یک بیماری و یک اختلال ایجاد میشود. بیماری بلانت Blount disease یکی از این بیماریها است که کودکان نوپا را مبتلا میکند و موجب میشود رشد ساق در قسمت های بالای درشت نی دچار اختلال شود. در این بیماری حتی در سه سالگی هم پرانتزی شدن پا بهتر نشده بلکه پیشرفت میکند. این بیماری نیاز به درمان دارد. اگر زود تشخیص داده شود ممکن است درمان با یک بریس کفایت کند. اگر درمان با بریس موفقیت آمیز نبود ممکن است برای ممانعت از پیشرفت بیماری نیاز باشد تا از عمل جراحی استفاده شود.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">این بیماری ممکن است در بچه های در سنین بلوغ هم ایجاد شود. این بچه ها معمولاً چاق هستند و معمولا درمان با بریس در این گروه سنی موفقیت آمیز نبوده و این بیماران معمولاً نیاز به عمل جراحی دارند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">گاهی پای پرانتزی در کودکان نوپا به علت بیماری های متابولیکی مثل راشیتیسم ایجاد میشود. این بیماری معمولاً به علت کمبود ویتامین D در غذا ایجاد میشود. البته علت راشیتیسم گاهی عدم توانایی بدن در جذب و یا سوخت و ساز ویتامین D است. این بیماران هم معمولا برای اصلاح تغییر شکل اندام پایینی شان نیاز به عمل جراحی دارند.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">• اگر پاهای بچه بعد از سن ۲۴ ماهگی همچنان پرانتزی است<br>• شدت پرانتزی بودن زیاد است<br>• شدت پرانتزی بودن در طرف بیش از طرف دیگر است<br>باید به پزشک مراجعه کنید.</p> <h4 style="color: rgb(0, 0, 0);">ژنو والگوم به چه درمانی نیاز دارد؟</h4> <p style="color: rgb(0, 0, 0);">پای به شکل X را ژنو والگوم Genu valgum میگویند. این وضعیت در بچه ها نیاز به درمان ندارد چون با بالا رفتن سن خودبخود خوب میشود. در صورت شدید بودن ژنووالگوم که حتی تا سنین ۱۱-۱۰ سالگی خوب نشده است ممکن است نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد. گاهی ژنو والگوم به علل بیماری هایی مانند راشیتیسم یا بعضی بیماری های مادرزادی بوجود میاید که برحسب مورد پزشک معالج اقدام به درمان آنها میکند.</p> Tue, 07 Aug 2012 12:09:21 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1113/ تردمیل http://varzesh.tarlog.com/post/1042/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: justify; "><strong><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="font-weight: bold;">«نكات لازم و مهم در مورد تردميل»</span><br style="font-weight: bold;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><b><br></b></font></div><span style="font-family: tahoma; font-size: small; font-weight: bold; "><div style="text-align: justify;">&nbsp;مقدمه</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">همه ما از محاسن و فواید پیاده روی و دویدن آگاه هستیم. پرداختن به این ورزش‌های مفید و ساده بهترین راه برای گرم کردن بدن قبل از انجام حرکات ورزشی دیگر مانند ایروبیک، بدن‌سازی، ورزش‌های گروهی و غیره می‌باشد.</div></font><div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACeAKUDASIAAhEBAxEB/8QAHAABAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAYHAwQFCAIB/8QAQRAAAQMDAgMGBAIHBQkBAAAAAQACAwQFEQYhEjFBBxNRYXGBFCKRoTJCFTNSkrHB0SNTcoLCJDQ2Q2NkouHw8f/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAHREBAQEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAERAgMSITEiQf/aAAwDAQACEQMRAD8Au9ERAREQEREBERAREQEz0RcXV09RT2OqNDN3NU5vBE/hzhxIG3n4dFLcmrJtx1H1MDHlj54mu/ZLwCsy8qXyyVEfeV1dJUyTOlLfiHO4ncYPj0+3JWp2EamuF3oK23XGokqTRhhhlkOXcJHInqpz1Ol64vHyrXREWmRERAREQEREBERAREQETKICIiAiIgKL6+qBTW6ndJKxkbp2sLHfnJyW/cKULTuVupLpAaa4UsVTBkO4JWhwBG4PrlTqbMa4vr1KpvVNM2r05LUTPY2RmcGU4aCep9lI+wmyfAaWkuspaZbnIZAGnOGNJaPqQSt+bTturop4KqFs8DZXBsUnzNbg4GB/XK4ArndntbE+nDhYny8FTCCS2HJ2e0Z2weYHPOefPh4+pz/Nenzb5J7RbqL4jka9jXtOWuAIOOYX2vQ8giIgIiICIiAhRYqqdlLTS1EzuGKJjnvPgAMlB9SSsjaXPeGtaMkk7BQ+t7Q7dDVz01DS1NWYXFsk0fC2NpGCd3HfY8wCordbvcb7xSVDntp3YLIIzhrQfHxOFwuH4G6QzSExQVY7qSQ7Bkg/A456H8JPmpVTuLtQtz3NaYGPLjhohqo3k55Y3ClVjv1FeYC+nc5krTiSCTZ7D5j+YVP1enKDv5JZbdKHSOJdwy8DOLyHEMeOy6McD3d33cL4uBuGysmJe3ljfn06nHQ5Uhi48hfqrm06qq7e7u6+XvGNOPmacPHi0+PiDy9FPLfXU9fEZaaQOA2cOrT4FaRtIiIPwnfCw1lQKaklqD+GONzj7BRrtDv1TYrNPNSuDHCF7uNw8sDHnkrl6e1ZSXmxzWO6V8bb6IZInskHAZRvhzehOMZA5HKz7fca9Lmq30J2g1Tbs2juZjFJW1D3slOeKCSRxcBnq3Jx5ZVn3a1xXe3S01Q3Ie0hzDuvN0bDFSnvARhnzAjGPL1XpDSsM9DpmhbXyPlq/h4+9c/c8XCCQfQ7ey4+WSXXo8PWyyt7s2dVx6Zioq573zUUj4ON3NzGn5P/ABwpYoxom5tukdzdE1vBBWGHLTkEhrSfuSpOu3Ntn15+8nVwREWmRERAREQFz9Q0Bu1iuNuDuA1dLLAHeBewtz910EQUTZ6xswYytbLDUxEtmY12Hse3Zzc+Rz7LrS00NfS1b6+rYYC0NbDIf7RxJ6dcjxXF7UpH2zXlS6nh7tlRTwyOGMCV3zAuB8cBo9lw2VN3uMDpLVb7lMI3hsklNSvma04zwktBwdwffzCi661XcL1b4XtMrHxbNE/dfPgcsny5briVF6u7piRUho23GM+B6f8A2VsNvd+ofkqG1zByLKiieB6HLVr09+pTUvkq6ehmb1hLzCB+7g9evipYss19w1t2qTG0TVEsjH8TeDfDiMDHtsrHsjqq3wRyQwxw1j2sdK9jx+LA4mkZxhdDQdv07fbN8Y2zUkTo5HRv4HF7DjqD1UMh0nFfb8I4qh9NFLO4ljRxNDN+QJ22CsiW6n1d2iUFnqW0d1ppmVPAHnuAHtwfQ+XJfEXapppxIkfVx+BdTPOfoF1W6D0t3DIpLHQy8AA4pIQ5x8yfFY39nmknAAWKjZj9hnD/AAVRoTay0TfWCKvmhkYw5aKuncOE8sjiH3CwN7PrAHOutkZEBUs4vmfxxPaRkFufw5znw3W3P2X6VldltHPCf+lVSNH0DsLui2tt9iZbLVHhlPC2GJrnflA2GT1ws1ZapnSfZ9UPvEtbdqcMoqWd/cQuP65wd8p2/IBg+ey6GvNfRUsdTbbJOJa3dks4OWQY5gdHO+w6+B3O07VMVHaTZ6B80VyqHBsrcFjoYxufrjAI5qpoqCTuh3UBDRze/wCXPoFic79rtes+RdXYBM12kqyMEmSOufxcRySSAc/QhWevPvY5eZrBq11srixlNc2hgOdmztyW7+YyPP5fBegl1cBERAREQEREBDyRDyOEFa65gguF/mp6mJskbYmDDuhw45B6c1N9N26ltllpKahgZBE1gPAwbZO5PrkkqFagPHqmuA6OaB+41WJTN4IGN8GgfZBk6rBPRU1R+up4ZP8AHG138VnRBz69sFus9UaeGOKNkT3cMbQ0Zx4BQrQUHHeA47iOFxz9B/qUt1fL3WnK05wXMDfqVwezmIcdbNjk1jR7lxP8GqibBECKAvl+cHAG3ivpQ7tQ1O7TmnXCjIdc6x4go4wOIuccZIHkDn1IHVDNVG6ouGp9fz1NVTxTtpqpzZHBo4BCyQsxy8DnfOST0GFvavEMV4i7otdJ8NwTMZj5XiSQjIHIlrmn6Lo2mjptI6fMsha+tlA7wuJw+QA4Zk4+Ubk+5xuofV1Ri46hzg6SR5c55GOJzjkk+ZJJVVrzd8LlRMgx8WauHuhjfj7xvCvUy8/dktnbeda/GVWJY7dGKjfl3pPCzbyw4+oC9AqIIiICIiAiIgIiIK1uPzaurM9ZwPs1WS38I9FW1d/xlWN/7hv8GqyugQEREEc1+7h05KP2pWD7rX7O24tlTJ1dMB9Gt/qsnaISNP8AX9ez+KdnzcWSTORmd3P0CCToiIPwnCrzXuknatr2VsFWI5aJroIopBmN+SC4+Rzt7KwzgHJO3JRumf8ADyvoqh3dyAkguH4gTzH9eSx3bJ8dPHJb9VFU6Y1FTllIy2zTd1ngbE4Fo35jfYfRcWHTF6u9XOxtKT8PUPhBLxhr2OLXAfReiKWN9MDwPD+I5PENz7qI2Qz2y4XOjrKN0LJKueamkxlszXyOfseWRxYws3y2RvniW3Wp2N2CutD7xVXCndTvmfHCxriDxNYCSdvN5HsrNXMsO1vjHJ3ES4HmDnddNdJdmuN/cERFUEREBERAQ8iiIK1uw7vW9Z5yRuH7rVYs00cMLpZZGxsaMlzzgBV5qYOi1pIQPxwMeM+IyP8ASq41bq2v1LVOZWv7mkjdwspmO+QEHmf2jt/BBbVx7T9NUb3Rw1MlY9nP4aMuaT/i5fdQ28doGo7810dkgdbKUnHejDpT/mOzfQA+qr5oBGRuPFTq0OZU08U9OQwAjGBuxw6eoOFBzJbHfJuH9J3iv+fJDJ6iV4d5gE4XRtldqHTLQbfWfE0rXcUlO4cTT54O49j7Fbl+vlNSESXq5t70jDI3ZfIfRgGffYKK1evoo3H9HW578cpJ5A0fQZVFyaU1tbr+BFn4atx/u8h/F/hPVSkea8nVt8qaqrFU2OKnkBBHc5YM+O3XzXdtfaLqKgLO7uE0jG/lfh7T9d0HpVa1ZQ09azgqYg/hOWnkWnyI3Cp+g7aKpvC2uo6WToS1xjcfrspVZu1K3XF/dm3VrJD/AHfC8evMKWaJJLaaqF4dQ1XEwD9VPv8ARy+2Plhp5H3GOOMDDQXEFpPr6rJDqC1ynHxbYyf71pjH1cMLPVRU1zopacvjljmYQcEEbrPrG53fx8QsZT8b4C3Bblzc/KT4hZWVTxPFHIwnvQSHN5DbkfBRKmjulNROpJZ/hiZO6M4IL2tHMt6AkYxnxUisrC4uLnuf8P8A2DC8hxOAMknx6eysqdT/AF1kRFpkREQEREBDvsiHkf5oPM+rri+fXF4kZU1EtOysdG0PkccNGzmgZ2AdxYC0Yo6CoL2yTSwb/K7hy338D/VW1qDskpLncK6upLnUQTVkrpnMlYHsY488AYPPzVeXfQmp7PO5kltkq4gdqqjPGwjxIOHN9MfVBqfoWrZC6op3RVNOG8RdG7BA67FYaC8VdGyZ1sma3vY+HJGRno4DlkDln3Ulsdjq6SNsprWRSH8cTAXs9+W/0W7W2Kjmc41dvikI5z0eWOPq3Yn7oqrpqWdz3TSEyPkOXPecud6rCQ5pAcC3wVhzaOLmd5ba08HRlXEW+3EMY+i4dfZLjRNLq6geIv72MCSM+7eXuAgjAX6AN/PmpTp3TtvvNQ+GprPhi0ZY2N7Q558uIcgt+v7Oa6Il1vroJwP+XUsMRH+YZB9w1BCDssbo2O/E1p9QuxcdP3i2AurbdO2PkJGtD2H/ADNyB7rl4BOxyg26K73GgINJX1EW2OEPy36HZSS16p1MBE8WySrjkIEcjKVzO88w5uAfXkoeW7KY2DtEuVqtkFukpKaqgp2d3C9+WPY0chkc/dQWpp5tfJbKea9UrY64yvLYy/iMbfyhx9/qo6O0m52G41Vsr6Cme+Gd5J4ywuBOQ7qCCCCP/RXGs3aixk5/S9FKyDDjmkdxF7ugc13PbqN9lC9W3aK+aiqrhBHIyF7WsjEmM4aMb4JHXxRbV1UPaxapmt+Lo6qAk7ubh4+2/wBlIKLXWm6wDgucUTj+WYFh+hXmESOjI4HOb6EhZWVtU0/LI53rgqsvW1PV01UGupqiOYHqx4KzryjQXmaORgYZI5C4NDoHEHJ2HLCsDQOqNQVOqLfbnV80tLLI5s0cvzcLQwnrvzA+qC7kX4DtsD90QfqIiAhCIg0K20UFa7iqaZhf+2NnfULhXDSr4xxW6Uvy4ZjlIADc7nPXHgpYiCIaRsl1obhd/wBLOiloql0ZgjJ4sODQHEA8mnA28c+K7E+nqGQkwtdTuPWI4H0XXRBBLvoKkrGu76kp6rxPDwP/AKFR92lq22ZFrutbRjO0FTmWMemeXsrbXy9jXjD2tcPAjKCpPj9QWx3+3WtlbGNzPRO4XEeYULvVWLxVukqoIYyDhrGwhjmDpxciT6r0DLaKV5LmsMTj1jP8lyLnpiKqae+paetaG/KJWAO+v/4g8/y2pjvwOOfXK05rZNH+HDvIK17noyjjkdiGtt/gR87OXXi2Ps4Lgz6TvEMQlpo4q6E9YXcL/wBx38iUwllVzLE6H8bXN9RhYyFMamGSB5ZVQvhd+zNG5p+4/qtKa3Usu/chvT5NlFRvCHbc4G2d9l23WeDgH9rJ74Ul7L9NWyr1Ax18raYyRuBpKJxINQ4DPFvzA8Oe2VR1dFdk7bpZG196qKilnqAH08bGgGNvi4HmTscdFO9Hdn1Hpm4PrRVzVUxj7the0N4AefLnnAUyYOEAbYAwvpEBkDBREQEREBERAREQEREBERAREQfhAIIIyD0WjJaKKRxeKdkbz+aMcOfot9EER1G6K2iIV0AlonA8Uz2gsYRjAIPLPj5YUA1PDYZLBFebPE2Jr52xtlYHMZ12IPXGFdb4w4Fr2gtPQjKxupYXxdy+KMs/YLAW/RB5wLw4ZcAcj3I9V3+zmgnr9a000bX9zQuMrz+VpLSBk+JyrGvfZ3YbiXSQxPoJebn0hDQfVpBafpnzXb09Y6SwW6Ojo+JwBy+V4HHI7q5xGP4IOqAidEQEREH/2Q==">&nbsp;</div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">تردمیل می‌تواند برای هر شیوه زندگی مناسب باشد براي آدم‌هاي گرفتار و براي آنهايي که به هر دليل موجه يا ناموجهي دلشان نمي‌خواهد اول صبح يا آخرشب توي پارک‌ها بدوند يا پياده روي کنند. با داشتن ابزار ورزشی تردمیل شما می‌توانید بدون ترک کردن محیط راحت خانه به بهترین و کم خطرترین ورزش بپردازید.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">&nbsp;<tarlogendprepost></tarlogendprepost></div></font><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><span style="font-family: tahoma; font-size: small; font-weight: bold; "><div style="text-align: justify;">آشنايي با تردميل</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: justify; ">تردميل يک وسيله ورزشي است که اين روزها مي‌توانيد در بيشتر باشگاه‌هاي ورزشي آن را در کنار ساير انواع دستگاه‌هاي ورزشي ببينيد. تردميل يک تسمه دارد که چرخش آن باعث به حرکت درآمدن صفحه اين دستگاه مي‌شود. به اين ترتيب شما مي‌توانيد روي آن راه برويد ياحتي بدويد. تردميل ممکن است موتوردار يا بدون موتور باشد. اگر نوع بدون موتور را انتخاب کرده‌ايد، در واقع نيروي وزن و فشار پاهاي شما است که باعث به حرکت درآوردن صفحه تردميل مي‌شود. اين نوع تردميل، دستگاهي سبک است و اگر هزينه مختصري براي خريد اين دستگاه در نظرگرفته باشيد، مي‌توانيد همين نوع را براي ورزش درمنزل خودتان انتخاب کنيد. (البته استفاده به مدت زياد از اين نوع باعث آسيب به زانوها مي‌شود). اما نوع موتوردار تردميل، تکنولوژي پيشرفته‌تري دارد و موتوري که در آن کار گذاشته شده است به کمک عضلات شما مي‌آيد و به اين ترتيب، شرايط گوناگوني براي دويدن يا راه رفتن براي شما به وجود مي‌آورد. در اين دستگاه، موتور تردميل است که باعث چرخش تسمه و حرکت صفحه تردميل مي‌شود. شما مي‌توانيد سرعت و شیب آن را تنظيم نمایید و حالتي را به وجود آوريد مثل اين که داريد در يک مسير سربالايي راه مي‌رويد يا مي‌دويد. اين تردميل‌ها معمولا يک مانيتور کامپيوتري دارند که با یا بدون سيم‌هاي مخصوصي که به بدن وصل مي‌شوند ضربان قلب را نشان دهند تا ورزشکار متوجه شود که آيا شدت حرکت‌هايش روي تردميل کافي است و موجب کاهش وزنش مي‌شود يا نه. اگر به صفحه مانيتور اين تردميل‌ها نگاه کنيد، برنامه‌هاي از پيش تعيين شده‌اي را خواهيد يافت که به کمک آن‌ها مي‌توانيد الگوي راه رفتن يا دويدن خودتان را روي تردميل تنظيم کنيد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="font-family: tahoma; font-size: small; font-weight: bold; "><div style="text-align: justify;">توصيه‌هايي براي خريد تردميل</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">قبل از اين که براي خريد تردميل به بازار برويد، لازم است اطلاعاتي را درباره اين دستگاه به دست بياوريد تا بتوانيد دقيقاً همان نوعي را انتخاب کنيد که مناسب نيازهاي شما است:</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* هنگام خريد تردميل، قبل از هر چيز ديگري به اين موارد توجه کنيد: جنس دستگاه، صفحه تردميل، قدرت موتور، حداقل و حداکثر سرعت دستگاه، شيبي که مي‌تواند ايجاد کند، وزني که مي‌تواند تحمل نماید، حداکثر ساعاتي که مي‌تواند بدون وقفه کار کند، ميزان سروصداي موتور و امکانات جانبي دیگر.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* اينترنت منبع مناسبي براي کسب اطلاعات جديد درباره تردميل و ساير ابزار و وسايل ورزشي جديد است. شما مي‌توانيد چند مارک معتبر تردميل را در نظر بگيريد و سري به سايت‌هاي کارخا نجات توليد کننده اين محصولات بزنيد. هر يک از اين شرکت‌ها معمولاً قابليت‌هاي دستگاه توليدي خود را به طورکامل در اين سايت توضيح داده‌اند و شما مي‌توانيد اين قابليت‌ها را با هم مقايسه کنيد و تصميم خودتان را بگيريد.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* حتما به استحکام و امنيت دستگاهي که مي‌خواهید بخريد توجه داشته باشید. تردميل هر چقدر محکم تر و ثابت‌تر باشد بهتر و مناسب‌تر است. براي امنيت دستگاه هم دستگيره‌هايي در جلوي آن تعبيه شده که مي‌توانيد هنگام پياده روي يا دويدن روي تردميل، دست‌های خود را به آرامي به آنها بگيريد. تردميلي که هنگام دويدن روي آن احساس مي‌کنيد که صفحه‌اش دارد در زير پايتان مي‌لرزد، اصلاً مناسب نيست.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* اگر به نمايندگي‌هاي مجاز فروش تردميل سري بزنيد معمولا به نفعتان تمام مي‌شود چون مي‌توانيد انواع مختلف اين دستگاه را در کنار هم ببينيد، آنها را امتحان و با يکديگر مقايسه کنيد .حسن دیگر مراجعه به نمايندگي‌هاي مجاز این است که با تولید مدل‌هاي جديدتر و ارایه به بازار میتوان مدل‌هاي قديمي تر را با تخفيف مناسب خریداری نمود. از سوي ديگر در اين مراکز، کارشناساني حضور دارندکه درانتخاب تردميل مناسب به شما کمک ميکنند. خريد از يک نمايندگي مجاز يک فايده ديگر نيزدارد وآن، دريافت يک گارانتي معتبر است که به واسطه آن، اگر ايرادي در دستگاه به وجود بيايد، مي‌توانيد از تعميرکاران شرکت مربوطه بخواهيد آن را برطرف نمایتد.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* اگر تردميل را براي منزل خريداري مي‌کنيد پيشاپيش حواستان به اين مساله باشدکه آيا فضاي کافي براي قراردادن آن درمنزلتان داريد يا خیر. براي اين منظور، ميتوانيد ابعاد فضايي راکه براي گذاشتن تردميل در نظر گرفته‌ايد، اندازه بزنيد واز فروشنده بخواهيد دستگاهي را به شما معرفي کند که با فضاي در نظر گرفته سازگار باشد. تردميل را بايد در جايي از منزل قرار بدهيد که به اندازه کافي بزرگ باشد تا تمام قسمت‌هاي دستگاه روي زمين قرار بگيرد و روي زمين از ثبات کافي برخوردار باشد.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div></font><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><span style="font-family: tahoma; font-size: small; font-weight: bold; "><div style="text-align: justify;">نكاتي براي حداکثر استفاده از تردميل</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">ورزش کردن روي تردميل، شیوه خاصی دارد. براي اين که درحين راه رفتن يا دويدن روي دستگاه، دچار آسيب‌هاي عضلاني اسکلتي نشويد، بهتر است هميشه به اين نكات توجه کنيد:</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* اولين قدم در استفاده ازتردميل، پوشيدن كفش ورزشي مناسب مي‌باشد.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* مرحله بعدي روي تردميل، وضعيت بدني مناسب مي‌باشد؛ يعني سرتان را بالا بگيريد، عضلات گردنتان را کاملا شل کنيد و آرام باشيد و ترجيحا مستقيم به جلو نگاه کنيد. اگر قرار است هنگام استفاده از تردميل به تلويزيون نگاه کنيد، اين تلويزيون بايد در ارتفاعي نصب شده باشد که شما مجبور نباشيد گردنتان را براي مدت طولاني با زاويه نگه داريد.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* دست‌هايتان را آرام آرام مشت کنيد، البته نه تا حدي که دست هايتان کاملاً منقبض شود. سعي کنيد هنگامي که روي تردميل راه مي‌رويد يا مي‌دويد، بازوهايتان از کنار بدنتان به سمت جلو و عقب حرکت کنند و در واقع، يک جور حرکت آونگي داشته باشند.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* توصيه مي‌شود هنگام ورزش کردن، عضلات شکم را منقبض نمایید.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* راه رفتن روي تردميل، نياز به گام‌هاي خيلي کوتاه يا خيلي بلند ندارد. توصيه مي‌شود روي تردميل، همان طوري قدم برداريد که براي شما آسان و معمول است نه خيلي کوتاه و نه خيلي بلند.</div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* توصيه مي‌شود روي نفس‌هاي خود و نوع تنفس نمودن تمرکز داشته باشيد. سعي کنيد به صورت طبيعي نفس بکشيد و گهگاهي که مي‌توانيد، نفس عميق بکشيد.</div></font><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">* بهترین برنامه ورزشی با تردمیل آن است که به‌صورت یک عادت روزانه مانند مسواک زدن، از آن استفاده کنید. در صورتی که این کار را هر روز و به ‌طور منظم انجام دهید، سوخت و ساز بدن شما افزایش خواهد یافت و برای سوزاندن چربی‌های بیشتر مؤثرتر عمل خواهد کرد.</div></font><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><span style="font-family: tahoma; font-size: small; font-weight: bold; "><div style="text-align: justify;">&nbsp;منبع :</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="tahoma" size="2"><div style="text-align: justify;">&nbsp;نگارنده : تهيه و تنظيم: فاطمه نوروزي</div></font></div> Wed, 04 Apr 2012 13:32:59 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1042/ آسیب رباط صلیبی(متقاطع) قدامی یا ACL http://varzesh.tarlog.com/post/1027/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="center">&nbsp;</div></div> <div></div> <p style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="justify">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="center"><strong hasbox="2"><span style="font-family: Tahoma; color: red;" hasbox="2"><font hasbox="2" size="2"><img style="width: 471px; height: 388px;" alt="" src="http://sportscholars.ir/Portals/0/RESIZE/tgtg.jpg" hasbox="2" width="320" height="256"></font></span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="justify">&nbsp;</p> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><font size="2">مقدمه</font></span></strong></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><span style="font-family: Tahoma;">درد زانو و آسیبهای ورزشی زانو در ورزشکاران شایع</span><span style="font-family: Tahoma;">است .زانو بعد از مچ پا شایع ترین محل صدمات ورزشی است.صدمات رباط صلیبی</span><span style="font-family: Tahoma;">قدامی یکی ازعلل شایع زانودرد حاد و مزمن است.جراحات این رباط مهم زانو</span><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2">عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی سرعت در هنگام دویدن و صدمات ورزشی تماسی که</span><span style="font-family: Tahoma;">جزء چرخشی روی زانو دارند می باشد. همچنین ورزشهای تماسی می توانند ثانویه</span><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2">به کشیده شدن زانو, اعمال نیروهایی از سمت خارج به داخل زانو و یا باز شدن</span><span style="font-family: Tahoma;">بیش از اندازه زانو</span><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2">سبب صدمه دیدگی رباط صلیبی قدامی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> (ACL) </span><span style="font-family: Tahoma;">شوند.صدمه دیدگی رباط</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> ACL </span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;در سطح یکسانی از فعالیت در زنان بیشتر رخ</span><span style="font-family: Tahoma;">می دهد و درصد قابل ملاحظه ای از صدمات زانو را تشکیل میدهد. حداقل 50% از</span><span style="font-family: Tahoma;">افراد با آسیب</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> ACL </span><span style="font-family: Tahoma;">دچار آسیب همراه در منیسک زانو می شوند که منیسک خارجی</span><span style="font-family: Tahoma;">مستعدتر به آسیب دیدگی است (البته در آسیب دیدگی حاد). در آسیب های مزمن</span><span style="font-family: Tahoma;">رباط</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> ACL </span><span style="font-family: Tahoma;">معمولاً منیسک داخلی است که دچار آسیب همراه می شود. سالانه در</span><span style="font-family: Tahoma;">آمریکا 95000 پارگی رباط</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> ACL </span><span style="font-family: Tahoma;">گزارش می شود.رباط صلیبی قدامی زانو</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> ( ACL ) </span><span style="font-family: Tahoma;">برای پایداری مفصل زانو در هنگام دویدن, پرتاب پا و ... بسیار حیاتی است</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">. </span><span style="font-family: Tahoma;">زانویی با آسیب دیدگی رباط</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> ACL </span><span style="font-family: Tahoma;">بسیار برای صدمه دیدگی در منیسک و تغییرات</span><span style="font-family: Tahoma;">تخریبی ( آرتروز ) مستعد است</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.</span></font></div> <p style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right">&nbsp;<tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">فرکانس</font></strong></span></p> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">در آمریکا سالیانه 200000 آسیب مرتبط با </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> ایجاد می گردد که 95000 مورد آن پارگی رباط صلیبی قدامی است. همچنین سالیانه حدود 100000 بازسازی رباط توسط جراحی انجام می شود.بروز آسیب به این رباط در ورزشهایی مثل فوتبال, بسکتبال و اسکی بیشتر است.همچنین احتمال ایجاد این آسیب در زنان 7/9- 5/2 برابر مردان است ( در سطح یکسانی از فعالیت )</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">آناتومی کاربردی</font></strong></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">رباط صلیبی قدامی در عقب به لبه خلفی داخلی کوندیل خارجی ران اتصال دارد سپس در داخل کپسول مفصل ران به سمت پائین, جلو و داخل رفته کمی پهن تر شده و به حفره ای در جلو و خارج استخوان درشت نی اتصال می یابد. این رباط دو باند دارد. باند جلویی داخلی که در هنگام خم شدن زانو کشیده و در هنگام باز شدن زانو شل است و باند خلفی خارجی که در هنگام باز شدن زانو کشیده و در هنگام خم شدگی زانو شل است.رباط </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> از شاخه خلفی عصب مربوط به درشت نی عصب می گیرد و سبب ایجاد حس عمقی در زانو می شود.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">بیومکانیک ورزشی</font></strong></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">85% از مقاومت در مقابل حرکت به جلوی استخوان درشت نی نسبت به استخوان ران را در محل مفصل زانو, </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> تامین می کند و سبب پایداری زانو در هنگام ایست ناگهانی می شود. حداکثر مقاومت </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> زمانی است که زانو در حالت کاملاً باز قرار دارد.همچنین رباط صلیبی قدامی در محدود کردن میزان چرخش درشت نی هم نقش دارد و هنگامی که زانو کاملاً باز است در مقابل نیروهای وارد به زانو از داخل و خارج زانو را محافظت می کند و پایداری آنرا به کمک رباطهای جانبی زانو حفظ می کند.هنگامی که </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> صدمه ببیند ترکیبی از حالت حرکت به جلوی درشت نی نسبت به ران و چرخش به خارج و داخل بیش از حد استخوان درشت نی رخ می دهد.متوسط قدرت رباط صلیبی قدامی در برابر کشش حدود 2160 نیوتن می باشد که این مقدار بطور قابل ملاحظه ای کمتر از متوسط توان رباط صلیبی خلفی و تقریباً نصف رباط جانبی داخلی زانو است.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">شرح حال</font></strong></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">با یک شرح حال مناسب که تاکید آن بر مکانیسم آسیب و شناسایی آسیب های احتمالی قبلی است و معاینه مناسب می توان در اغلب موارد آسیب </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> را تشخیص داد.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">• <font color="#000080">در ورزشهای غیر تماسی:</font> - یک صدای تق همراه با آسیب </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> شنیده شده یا خیر. معمولاً این صدا هنگامی که فرد ناگهان تغییر مسیر داده یا ناگهان در هنگام دویدن ایستاده است و یا در هنگام افتادن روی پا بعد از پرش شنیده شده و بدنبال آن التهاب ایجاد شده است. - در خلال چند ساعت خون در مفصل تجمع پیدا کرده است. - فرد معمولاً نتوانسته است بخاطردرد و تورم یا ناپایداری زانو به فعالیت ادامه دهد.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">• <font color="#000080">در ورزشهای تماسی و ضربات با انرژی بالا:</font>&nbsp;این صدمات رباط </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> معمولاً با آسیب دیدگی سایر رباطهای زانو یا منیسک ها همراهی دارد - اعمال یک نیروی شدید از سمت خارج به داخل به زانو می تواند منجر به یک سه گانه آسیب دیدگی شامل آسیب </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;">, آسیب رباط جانبی داخلی زانو و آسیب تاخیری منیسک داخلی شود.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">معاینه بالینی</font></strong></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="2">•مشاهده دقیق زانو برای بررسی تجمع مایع یا تغییر شکل استخوانی ( شکستگی احتمالی ) طبق تحقیقات انجام شده در آسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل 72% ارتباط با آسیب رباط صلیبی قدامی دارد.</font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2"><font hasbox="2" size="2">• معاینه دامنه حرکات مفصل زانو بخصوص بازشدن کامل زانو که اگر نشود امکان آسیب همراه در منیسک را مطرح می کند.</font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="2">• لمس ساختارهای استخوانی امکان دارد منجر به شناسایی شکستگی استخوان درشت نی شود.</font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;">• لمس خطوط مفصلی زانو برای ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید رباطهای جانبی زانو معاینه شوند.• انجام </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><font color="#000080">Lachman test</font></span><span style="font-family: Tahoma;"> بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید برای ارزیابی رباط </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> صورت گیرد به این صورت که فرد روی تخت خوابیده و زانو را در وضعیت خم شدگی 20 تا 30 درجه قرار می دهیم با دست چپ ران را می گیریم و با دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می کشیم. چنانچه در سمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پای دیگر بیش از 3 میلی متر باشد غیر عادی است و نمایانگر آسیب است.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><span style="font-family: Tahoma;">• انجام تست </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><font color="#000080">Ant.drawer test</font></span><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2"> بخاطر اسپاسم عضلات پشت ران که تست را متاثر می کند کمتر قابل اعتماد است. برای انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی 90 درجه قرار می دهد. معاینه گر جلوی وی نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می گیرد و ساق را به سمت خود می کشد و در آسیب رباط صلیبی قدامی استخوان درشت نی جلو می آید</span></font></div> <p hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><img style="width: 504px; height: 485px;" alt="" src="http://sportscholars.ir/Portals/0/RESIZE/gfgf.jpg" hasbox="2" width="540" height="467"></font></p> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">علل آسیب دیدگی </font></strong></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><span style="font-family: Tahoma;">• <font color="#000080">ورزشهای پر خطر برای آسیب دیدگی </font></span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><font color="#000080">ACL</font></span><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#000080"> :</font> ورزشهای فوتبال, اسکی, بسکتبال و بیسبال مسئول 78% از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی هستند.• جنس : صدمات ورزشی زنان در زمینه پارگی رباط </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr" hasbox="2">ACL</span><span style="font-family: Tahoma;"> بیشترمی باشند.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="2">• <font color="#000080">کفش ورزشی:</font> کفش های ورزشی که کناره های آنها سفتتر و محکمتر از وسط کف آنها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.</font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: red;"><strong><font size="2">درمان</font></strong></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2">مرحله حاد</font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2">چنانچه جراحی لازم باشد معمولاً آنرا 3 هفته به تاخیر می اندازند تا التهاب کاهش یافته و از عوارضی مثل خشکی مفصل بدنبال جراحی سریع جلوگیری شود. باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت و زیاد شود که این امر می تواند به کاهش تجمع مایع مفصلی و بدست آوردن سریع توان عضلانی بعد از عمل کمک کند. برای تصمیم به جراحی توجه به چند فاکتور مهم است مثل سطح فعالیت ورزشی قبل از صدمه دیدگی , صدمات همراه , تمایل برای ادامه همان رشته ورزشی.و میزان شلی مفصل زانو.جراحی می تواند بصورت ترمیم داخل یا خارج مفصلی رباط صلیبی قدامی باشد, در روش داخل مفصلی توسط روش آرتروسکوپی رباط پاره شده را بصورت اولیه یا با استفاده از رباط زیر کشکک ترمیم می کنند. در روش خارج مفصلی هم با استفاده از بخشی از نوار فیبری خارج ران به نام ایلیو تیبیال تراکت زانو را در سمت خارجی در بیرون سطح مفصلی پایدار می کنند. انتخاب بین این دو روش بسته به نظر جراح دارد و امری تخصصی است. درمان غیر جراحی پارگی </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">acl</span><span style="font-family: Tahoma;">معمولا برای افراد مسن و آنهایی که قصد پرداختن به ورزش های شدید و رقابتی را ندارند در نظر گرفته می شود. </span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#800080" size="2"><strong>مرحله بهبودی</strong></font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2"><font color="#000080">- فاز اول:</font> دو هفته اول بعد از جراحی را شامل می شود و هدف در آن رسیدن به بازشدگی کامل زانو ( </span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">Full extension</span><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2"> ) و حفظ قدرت عضلانی عضله چهارسر رانی و کاهش تورم و نیز توانایی خم کردن زانو در حد نود درجه است.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#000080">- فاز دوم:</font> هفته سوم تا پنجم بعد از عمل را شامل می شود و هدف در آن حفظ توانایی باز کردن کامل زانو و افزایش میزان خم شدن زانو به بیش از 90 درجه تا رسیدن به خم شدگی کامل زانو است.</font></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font hasbox="2" size="2"><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2"><font color="#000080">- فاز سوم:</font> هفته ششم را شامل می گردد و هدف در آن افزایش قدرت و سفتی عضلانی است و بدنبال این مرحله به آرامی به ورزش باز می گردیم.بدون انجام تمرینات کافی در دوره بعد از جراحی, بازگشت به ورزش به زمانی معادل </span><span style="font-family: Tahoma;">۹-۶</span><span style="font-family: Tahoma;"> ماه نیاز دارد.</span></font></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><font size="2"></font>&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;" dir="rtl" hasbox="2" align="right"><span style="font-family: Tahoma;" hasbox="2"><font size="2">منبع متن: </font><font hasbox="2" size="2"><strong hasbox="2"><span style="color: rgb(102, 136, 68);" dir="ltr" hasbox="2">http://www.prin.ir</span></strong><strong><span style="color: rgb(102, 136, 68);">/</span></strong></font><font size="2"> </font></span></div> Wed, 29 Feb 2012 19:06:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1027/ 5 ورزش صبحگاهي http://varzesh.tarlog.com/post/1012/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><br><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">5 ورزش صبحگاهي</span><br style="font-weight: bold;"><br>حتما خيلي وقت‌ها براي‌تان پيش آمده که صبح‌ها با شنيدن صداي زنگ ساعت، دل‌تان خواسته آن را سر به نيست کنيد...<br>چشم‌هاي‌تان را ماليده‌ايد و زنگ ساعت را با دلخوري و غرولند خاموش کرده‌ايد و 5 دقيقه بعد که زنگ هشدار ساعت‌تان دوباره اخطار بيدار باش به‌تان داد، آرزو کرده‌ايد که اي کاش مي‌شد بدون هيچ مزاحمتي، فقط يک ساعت اما با کيفيت، استراحت کنيد! همين‌طور خواب‌آلوديد که ناگهان به ساعت‌تان نگاهي مي‌کنيد ‌و مي‌بينيد حسابي ديرتان شده...<br>براي اينکه ديگر دچار چنين بي‌حوصلگي‌ها و وقت‌کشي‌هايي نشويد، خوب است قبل از بلند شدن از رخت‌خواب 5 حرکت کششي انجام بدهيد. اين حرکات باعث شل شدن و آرامش عضلات‌تان مي‌شود و کمک مي‌کند جريان خون‌تان بهتر شود و قبل از اينکه پاي‌تان را از تخت‌خواب روي زمين بگذاريد، خون به تمام قسمت‌هاي بدن‌تان برسد تا احساس انرژي و نشاط کنيد. اگر نگران ضيق وقت هم هستيد، بايد بگوييم که اين حرکت‌ها اگرچه چند دقيقه از وقت‌تان را مي‌گيرد اما روحيه‌تان را زيرورو مي‌کند که بازده کاري‌تان چند برابر مي‌شود.<br><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/sport/public-sport/sport-morning.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/va4-107.jpg" alt="ورزش صبحگاهی" title="ورزش صبحگاهی"></a></p><br><tarlogendprepost><br><span style="font-weight: bold;">ورزش صبحگاهی</span><br>&nbsp;<br>زانوي‌تان را به سمت سينه خم کنيد. همين‌طور که به پشت دراز کشيده‌ايد پاهاي‌تان را صاف و مستقيم قرار دهيد. پاي راست‌تان را بالا آورده، به طوري که زاويه زانو حدود 90 درجه باشد، سپس دو دست‌تان را دور ران پاي راست‌تان حلقه کرده و اين پا را خيلي آرام و آهسته به سمت سينه‌تان آن قدر جمع کنيد تا کشش را در عضله ران‌تان احساس کنيد. 5 تا10 ثانيه در اين وضعيت بمانيد. سپس در همين وضعيت بدون تغيير محل و موقعيت پاهاي‌تان سعي کنيد خيلي آرام سرتان را نيز بالا آورده و پيشاني‌تان را به سمت زانوي راست‌تان نزديک کنيد. باز هم 5 تا10 ثانيه در اين وضعيت بمانيد و سپس به آرامي به وضعيت اوليه خود برگرديد. مجموع اين حرکات را براي سمت مخالف هم انجام دهيد.<br><br><span style="font-weight: bold;">اين حرکت را 3 بار براي هر طرف انجام بدهيد.</span><br><p style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/va4-104.jpg" alt="ورزش صبحگاهی" title="ورزش صبحگاهی"></p><br><br><span style="font-weight: bold;">ورزش صبحگاهی</span><br><br>زانوهاي‌تان را بغل کنيد؛ دراز بکشيد و پاهاي‌تان را بالا آورده و هر دو زانوي‌تان را به سمت سينه بياوريد، به‌طوري که زاويه زانوهاي‌تان حدود 90 درجه باشد، سپس دو دست‌تان را دور ران‌هاي‌تان حلقه کنيد و 5 تا10 ثانيه در اين وضعيت بمانيد. سپس بدون اينکه وضعيت پاهاي‌تان را تغيير دهيد، سرتان را بالا آورده و پيشاني‌تان را به سمت زانوهاي‌تان نزديک کنيد. دوباره 5 تا10 ثانيه ديگر هم در اين وضعيت بمانيد، سپس به آرامي به حالت اوليه‌تان بازگرديد.<br><br><span style="font-weight: bold;">اين حرکت را 3 بار براي هر طرف انجام بدهيد.</span><br><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/sport/public-sport/sport-morning.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/va4-106.jpg" alt="ورزش صبحگاهی" title="ورزش صبحگاهی"></a></p><br>&nbsp;<br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">ورزش صبحگاهی</span><br><br>ستون فقرات‌تان را بچرخانيد؛ به پشت دراز بکشيد و فاصله پاهاي‌تان را ببنديد. زانوهاي‌تان را جمع کنيد؛ طوري که کف پاهاي‌تان همچنان روي زمين باشند. دست‌هاي‌تان را به حالت صليبي به طرفين باز کنيد و در حالي که سرتان را به سمت راست برگردانده‌ايد، به آرامي زانوهاي‌تان را به سمت چپ متمايل و پايين ببريد. لازم نيست زياد به خودتان فشار بياوريد و زانوهاي‌تان را کاملا روي زمين بگذاريد تا هر جا که مي‌توانيد پايين برويد. اما 5 تا10 ثانيه در اين حالت بمانيد و سپس به آرامي به وضعيت اوليه‌تان برگرديد. تمام اين حرکات را براي طرف مخالف بدن‌تان هم به انجام رسانيد.<br><br><span style="font-weight: bold;">اين حرکت را 3 بار براي هر طرف انجام بدهيد.</span><br>&nbsp;<br>حرکات کششي جانبي انجام دهيد. روي پهلوي راست‌تان دراز بکشيد و پاها و بالا تنه خود را صاف و کشيده قرار دهيد. آرنج راست‌تان را خم کرده و مانند بالش زير سرتان قرار دهيد. پاي چپ‌تان را از زانو خم کرده ساق پاي‌‌‌تان را عقب برده و به باسن نزديک کنيد. دقت داشته باشيد که زانوهاي‌تان نبايد اصلا از هم فاصله داشته باشند. در مرحله بعدي با دست چپ مچ پاي چپ‌تان را بگيريد تا تعادل‌تان را از دست ندهيد. پاي‌تان را بايد تا جايي عقب ببريد تا در عضله ران‌تان کشش را احساس کنيد. تمام اين حرکات را براي طرف مخالف هم انجام دهيد.<br><br><span style="font-weight: bold;">اين حرکت را 3 بار براي هر طرف انجام بدهيد.</span><br><p style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/va4-105.jpg" alt="ورزش صبحگاهی" title="ورزش صبحگاهی"></p><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">ورزش صبحگاهی</span><br><br>5 حرکت کشش گربه‌اي را فراموش نکنيد. روي زانوهاي‌تان بنشينيد و به سمت جلو متمايل شويد و کف دست‌هايتان را روي زمين قرار دهيد به شکلي که دست‌هاي‌تان اصلا خم نشود. عضلات شکم‌تان را منقبض کرده و به سمت ستون فقرات‌تان ببريد. سپس سرتان را پايين برده و ستون فقرات‌تان را از پشت طوري گرد کنيد که حالت محدب بگيرد. به تنفس عميق بپردازيد و به مدت سه نفس عميق در اين حالت بمانيد. سپس خيلي آرام در حالي که کف دست‌هايتان روي زمين قرار دارد، زانوهايتان را کاملا خم کرده به سمت عقب رفته و بالا تنه‌تان را روي پاهايتان جمع کنيد. دست‌هايتان کشيده مانده‌اند درست مانند حالت سجده کردن. در اين حالت هم به مدت 3 نفس عميق بمانيد، سپس به آرامي به وضعيت اوليه خود باز گرديد.<br><br><span style="font-weight: bold;">اين حرکت را 3 بار براي هر طرف انجام بدهيد.</span><br><br>منبع: preventio<br><br></tarlogendprepost></div></div> Sun, 05 Feb 2012 18:39:26 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1012/