ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/31/ مقاله . تحقیق . ورزش . آموزش . اسکیت fa سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ رکورد های جهانی مسابقات inline speed skating اسکیت سرعت http://varzesh.tarlog.com/post/1030/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <table class="toccolours"> <caption><font size="1">Male</font></caption> <tbody><tr style="background: rgb(255, 222, 173) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"> <th><font size="1">Distance</font></th> <th colspan="2"><font size="1">Skater</font></th> <th><font size="1">Time</font></th> <th><font size="1">Date</font></th> <th><font size="1">Place</font></th> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">300</font></th> <td><font size="1">Andrés Felipe Muñoz</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">24.009</font></td> <td><font size="1">1/9/2010</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">500</font></th> <td><font size="1">Andrés Felipe Muñoz</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">39,769</font></td> <td><font size="1">1 September 2011</font></td> <td><font size="1">Yeosu (South Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1000</font></th> <td><font size="1">J.L. Botero</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:23,09</font></td> <td><font size="1">12 April 1988</font></td> <td><font size="1">Medellín (Colombia)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1500</font></th> <td><font size="1">G. De Persio</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">2:07,770</font></td> <td><font size="1">1 August 1980</font></td> <td><font size="1">Finale Emilia (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">2000</font></th> <td><font size="1">R. Kloess</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/22px-Flag_of_Germany.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="13">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Germany" title="Germany">Germany</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">2:54,560</font></td> <td><font size="1">28 August 1980</font></td> <td><font size="1">Inzell, Germany</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">3000</font></th> <td><font size="1">Giuseppe De Persio</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">4:21,764</font></td> <td><font size="1">1 August 1980</font></td> <td><font size="1">Finale Emilia (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">5000</font></th> <td><font size="1">Mirko Giupponi</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">7:34,938</font></td> <td><font size="1">29 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">10000</font></th> <td><font size="1">Bart Swings</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/22px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium" title="Belgium">Belgium</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">14:41,425</font></td> <td><font size="1">18 September 2009</font></td> <td><font size="1">Haining (China)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">15000</font></th> <td><font size="1">Peter Michael</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg/22px-Flag_of_New_Zealand.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="11">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand" title="New Zealand">New Zealand</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">22:12,0</font></td> <td><font size="1">31 August 2011</font></td> <td><font size="1">Haining (China)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">20000</font></th> <td><font size="1">Paolo Bomben</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">30:52,792</font></td> <td><font size="1">29 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">30000</font></th> <td><font size="1">T. Rossi</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">47:42,820</font></td> <td><font size="1">29 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">50000</font></th> <td><font size="1">T. Rossi</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:20:17,736</font></td> <td><font size="1">29 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1"><em>Updated January 07, 2010</em></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="toccolours"> <caption><font size="1">Female</font></caption> <tbody><tr style="background: rgb(255, 222, 173) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"> <th><font size="1">Distance</font></th> <th colspan="2"><font size="1">Skater</font></th> <th><font size="1">Time</font></th> <th><font size="1">Date</font></th> <th><font size="1">Place</font></th> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">300</font></th> <td><font size="1">Nicoletta Falcone</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">26,213</font></td> <td><font size="1">23 July 2007</font></td> <td><font size="1">Estarreja (Portugal)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">500</font></th> <td><font size="1">Simona De Cesaris</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">44,404</font></td> <td><font size="1">28 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1000</font></th> <td><font size="1">Barbara Fischer</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/22px-Flag_of_Germany.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="13">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Germany" title="Germany">Germany</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:27,060</font></td> <td><font size="1">28 August 1988</font></td> <td><font size="1">Inzell (Germany)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1500</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">2:14,644</font></td> <td><font size="1">27 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">2000</font></th> <td><font size="1">Nicola Malmstrom</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/22px-Flag_of_Germany.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="13">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Germany" title="Germany">Germany</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">3:02,025</font></td> <td><font size="1">28 August 1988</font></td> <td><font size="1">Inzell (Germany)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">3000</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">4:38,464</font></td> <td><font size="1">29 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">5000</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">7:48,508</font></td> <td><font size="1">30 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">10000</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">15:58,022</font></td> <td><font size="1">30 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">15000</font></th> <td><font size="1">Laura Lardani</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">23:47,549</font></td> <td><font size="1">19 September 2009</font></td> <td><font size="1">Haining (China)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">20000</font></th> <td><font size="1">Annie Lambrechts</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/22px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium" title="Belgium">Belgium</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">32:53,970</font></td> <td><font size="1">28 June 1985</font></td> <td><font size="1">Lovaina (Belgium)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">30000</font></th> <td><font size="1">Annie Lambrechts</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/22px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium" title="Belgium">Belgium</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">49:15,906</font></td> <td><font size="1">28 June 1985</font></td> <td><font size="1">Lovaina (Belgium)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">50000</font></th> <td><font size="1">Annie Lambrechts</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/22px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium" title="Belgium">Belgium</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:21,26,942</font></td> <td><font size="1">28 June 1985</font></td> <td><font size="1">Lovaina (Belgium)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">100000</font></th> <td><font size="1">Helle Carlsen</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_Denmark.svg/22px-Flag_of_Denmark.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="17">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark" title="Denmark">Denmark</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">3:31:58</font></td> <td><font size="1">September 1998</font></td> <td><font size="1">New York (USA)</font></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1"><em>Updated May 2009</em></font></td> </tr> </tbody></table> <h3><tarlogendprepost><br><font size="1"><span class="editsection"></span></font></tarlogendprepost></h3><h3><font size="1"><span class="editsection">[<font size="3"><a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Inline_speed_skating&amp;action=edit&amp;section=10" title="Edit section: Road">edit</a>]</font></span><font size="3"> <span class="mw-headline" id="Road">Road</span></font></font></h3> <table class="toccolours"> <caption><font size="1">Male</font></caption> <tbody><tr style="background: rgb(255, 222, 173) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"> <th><font size="1">Distance</font></th> <th colspan="2"><font size="1">Skater</font></th> <th><font size="1">Time</font></th> <th><font size="1">Date</font></th> <th><font size="1">Place</font></th> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">200</font></th> <td><font size="1">G.Duggento</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">16,209</font></td> <td><font size="1">6 September 2007</font></td> <td><font size="1">Anyang (Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">300</font></th> <td><font size="1">Andres Felipe Muñoz</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">23,628</font></td> <td><font size="1">21 March 2010</font></td> <td><font size="1">Gijon(spain)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">500</font></th> <td><font size="1">Joey Mantia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">38,660</font></td> <td><font size="1">7 September 2006</font></td> <td><font size="1">Anyang (Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1000</font></th> <td><font size="1"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ippolito_Sanfratello" title="Ippolito Sanfratello">Ippolito Sanfratello</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:17,757</font></td> <td><font size="1">17 June 1999</font></td> <td><font size="1">Padua (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1500</font></th> <td><font size="1"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chad_Hedrick" title="Chad Hedrick">Chad Hedrick</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:57,698</font></td> <td><font size="1">17 June 1999</font></td> <td><font size="1">Padua (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">2000</font></th> <td><font size="1">Derek Downing</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">2:40,658</font></td> <td><font size="1">17 June 1999</font></td> <td><font size="1">Padua (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">3000</font></th> <td><font size="1">Fabio Marangoni</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">4:18,379</font></td> <td><font size="1">17 June 1999</font></td> <td><font size="1">Padua (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">5000</font></th> <td><font size="1">Arnaud Gicquel</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/22px-Flag_of_France.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/France" title="France">France</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">6:43,900</font></td> <td><font size="1">30 July 2003</font></td> <td><font size="1">Padua (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">10000</font></th> <td><font size="1"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joey_Mantia" title="Joey Mantia">Joey Mantia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">13:46,801</font></td> <td><font size="1">6 September 2006</font></td> <td><font size="1">(Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">15000</font></th> <td><font size="1"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chad_Hedrick" title="Chad Hedrick">Chad Hedrick</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">22:11,960</font></td> <td><font size="1">2 August 2000</font></td> <td><font size="1">Barrancabermeja (Colombia)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">20000</font></th> <td><font size="1">Joey Mantia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">29:01,955</font></td> <td><font size="1">7 September 2006</font></td> <td><font size="1">Anyang (Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">30000</font></th> <td><font size="1">Derek Downing</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="12">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States" title="United States">United States</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">48:42,179</font></td> <td><font size="1">28 August 1997</font></td> <td><font size="1">Road Rash Nationals (USA)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">42195 (maratón)</font></th> <td><font size="1"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Schneider" title="Roger Schneider">Roger Schneider</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Switzerland.svg/17px-Flag_of_Switzerland.svg.png" class="thumbborder" width="17" height="17">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland" title="Switzerland">Switzerland</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">58:17 ---</font></td> <td><font size="1">2 August 2003</font></td> <td><font size="1">Abano Terme (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">50000</font></th> <td><font size="1">Mauro Lollobrigida</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:21:29,102</font></td> <td><font size="1">28 August 1997</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">84390</font></th> <td><font size="1">Luca Presti</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">2:14:37,000</font></td> <td><font size="1">3 November 1999</font></td> <td><font size="1">Santiago (Chile)</font></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1"><em>Updated May 2009</em></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="toccolours"> <caption><font size="1">Female</font></caption> <tbody><tr style="background: rgb(255, 222, 173) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"> <th><font size="1">Distance</font></th> <th colspan="2"><font size="1">Skater</font></th> <th><font size="1">Time</font></th> <th><font size="1">Date</font></th> <th><font size="1">Place</font></th> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">200</font></th> <td><font size="1">Jennifer Caicedo</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">18,27</font></td> <td><font size="1">30 August 2007</font></td> <td><font size="1">Cali (Colombia)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">300</font></th> <td><font size="1">Andrea González</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/22px-Flag_of_Argentina.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="14">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina" title="Argentina">Argentina</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">26,791</font></td> <td><font size="1">26 July 1999</font></td> <td><font size="1">Winnipeg (Canada)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">500</font></th> <td><font size="1">Jennifer Caicedo</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">43,478</font></td> <td><font size="1">7 September 2006</font></td> <td><font size="1">Anyang (Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1000</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:28,014</font></td> <td><font size="1">28 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">1500</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">2:14,122</font></td> <td><font size="1">28 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">2000</font></th> <td><font size="1">Luz Mery Tristán</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">3:07,040</font></td> <td><font size="1">12 November 1990</font></td> <td><font size="1">Bello (Colombia)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">3000</font></th> <td><font size="1">Francesca Monteverde</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">4:55,506</font></td> <td><font size="1">29 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">5000</font></th> <td><font size="1">Simona Di Eugenio</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">7:40,530</font></td> <td><font size="1">30 July 2003</font></td> <td><font size="1">Padua (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">10000</font></th> <td><font size="1">Julie Brabant</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cf/Flag_of_Canada.svg/22px-Flag_of_Canada.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="11">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Canada" title="Canada">Canada</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">13:28,00</font></td> <td><font size="1">&nbsp;?/07/1998</font></td> <td><font size="1">Toronto (Canada)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">15000</font></th> <td><font size="1">Sheila Herrero</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/22px-Flag_of_Spain.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spain" title="Spain">Spain</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">24:57,820</font></td> <td><font size="1">2 August 2000</font></td> <td><font size="1">Barrancabermeja (Colombia)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">20000</font></th> <td><font size="1">Alexandra Vivas</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia" title="Colombia">Colombia</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">32:18,177</font></td> <td><font size="1">7 September 2006</font></td> <td><font size="1">Anyang (Korea)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">21097 (1/2 maratón)</font></th> <td><font size="1">Adelia Marra</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">35:02,930</font></td> <td><font size="1">28 August 1987</font></td> <td><font size="1">Pamplona (Spain)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">30000</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">52:38,640</font></td> <td><font size="1">28 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">40000</font></th> <td><font size="1">Sheila Herrero</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/22px-Flag_of_Spain.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spain" title="Spain">Spain</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:18:01,000</font></td> <td><font size="1">3 October 1999</font></td> <td><font size="1">Santiago (Chile)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">42195 (maratón)</font></th> <td><font size="1">Alessandra Susmeli</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:10:43 ---</font></td> <td><font size="1">2 August 2003</font></td> <td><font size="1">Abano Terme (Italy)</font></td> </tr> <tr> <th style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1">50000</font></th> <td><font size="1">Marisa Canafoglia</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" class="thumbborder" width="22" height="15">&nbsp;</span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy" title="Italy">Italy</a></font></td> <td style="text-align: right;"><font size="1">1:28:16,852</font></td> <td><font size="1">28 August 1987</font></td> <td><font size="1">Grenoble (France)</font></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: right;"><font size="1"><em><font size="2">Updated November 2007</font></em></font><h3><font size="2"><span id="World_Championships" class="mw-headline">World Championships</span></font></h3><font size="1"> </font><table class="wikitable"> <tbody><tr> <th><font size="1">Year</font></th> <th><font size="1"><br></font></th> <th><font size="1">Country</font></th> <th><font size="1">Participants</font></th> <th><font size="1"><a title="Gold" class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gold_medal_with_cup.svg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Gold_medal_with_cup.svg/30px-Gold_medal_with_cup.svg.png" alt="Gold" width="30" height="30"></a></font></th> <th><font size="1"><a title="Silver" class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Silver_medal_with_cup.svg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Silver_medal_with_cup.svg/30px-Silver_medal_with_cup.svg.png" alt="Silver" width="30" height="30"></a></font></th> <th><font size="1"><a title="Bronze" class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bronze_medal_with_cup.svg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Bronze_medal_with_cup.svg/30px-Bronze_medal_with_cup.svg.png" alt="Bronze" width="30" height="30"></a></font></th> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1986</strong></font></td> <td><font size="1">I</font></td> <td><font size="1"><a title="Adelaide" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide">Adelaide</a><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/22px-Flag_of_Australia.svg.png" width="22" height="11">&nbsp;</span><a title="Australia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1">/</font></td> <td><font size="1">/</font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1987</strong></font></td> <td><font size="1">II</font></td> <td><font size="1">Grenoble <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/22px-Flag_of_France.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="France" href="http://en.wikipedia.org/wiki/France">France</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1">/</font></td> <td><font size="1">/</font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1988</strong></font></td> <td><font size="1">III</font></td> <td><font size="1">Cassano d´Adda <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1">/</font></td> <td><font size="1">/</font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1989</strong></font></td> <td><font size="1">IV</font></td> <td><font size="1">Hastings <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg/22px-Flag_of_New_Zealand.svg.png" width="22" height="11">&nbsp;</span><a title="New Zealand" href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand">New Zealand</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/22px-Flag_of_Australia.svg.png" width="22" height="11">&nbsp;</span><a title="Australia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1990</strong></font></td> <td><font size="1">V</font></td> <td><font size="1">Bello <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1">14</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1991</strong></font></td> <td><font size="1">VI</font></td> <td><font size="1">Ostende <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/22px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Belgium" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium">Belgium</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1992</strong></font></td> <td><font size="1">VII</font></td> <td><font size="1">Roma <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/22px-Flag_of_Australia.svg.png" width="22" height="11">&nbsp;</span><a title="Australia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1993</strong></font></td> <td><font size="1">VIII</font></td> <td><font size="1">Colorado Springs <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1994</strong></font></td> <td><font size="1">IX</font></td> <td><font size="1">Gujan Mestras <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/22px-Flag_of_France.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="France" href="http://en.wikipedia.org/wiki/France">France</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/22px-Flag_of_France.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="France" href="http://en.wikipedia.org/wiki/France">France</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1995</strong></font></td> <td><font size="1">X</font></td> <td><font size="1">Perth <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/22px-Flag_of_Australia.svg.png" width="22" height="11">&nbsp;</span><a title="Australia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1996</strong></font></td> <td><font size="1">XI</font></td> <td><font size="1">Venezia <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1997</strong></font></td> <td><font size="1">XII</font></td> <td><font size="1">Mar del Plata <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/22px-Flag_of_Argentina.svg.png" width="22" height="14">&nbsp;</span><a title="Argentina" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina">Argentina</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1998</strong></font></td> <td><font size="1">XIII</font></td> <td><font size="1">Pamplona <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/22px-Flag_of_Spain.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Spain" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spain">Spain</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>1999</strong></font></td> <td><font size="1">XIV</font></td> <td><font size="1">Santiago <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Flag_of_Chile.svg/22px-Flag_of_Chile.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Chile" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chile">Chile</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><br></font></td> <td><font size="1">/</font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2000</strong></font></td> <td><font size="1">XV</font></td> <td><font size="1">Barrancabermeja <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1">31</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Flag_of_Chile.svg/22px-Flag_of_Chile.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Chile" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chile">Chile</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2001</strong></font></td> <td><font size="1">XVI</font></td> <td><font size="1">Valence d´Agen <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/22px-Flag_of_France.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="France" href="http://en.wikipedia.org/wiki/France">France</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/22px-Flag_of_France.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="France" href="http://en.wikipedia.org/wiki/France">France</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/22px-Flag_of_Spain.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Spain" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spain">Spain</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2002</strong></font></td> <td><font size="1">XVII</font></td> <td><font size="1">Ostende <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/22px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Belgium" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium">Belgium</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2003</strong></font></td> <td><font size="1">XVIII</font></td> <td><font size="1">Barquisimeto <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Flag_of_Venezuela.svg/22px-Flag_of_Venezuela.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Venezuela" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela">Venezuela</a></font></td> <td><font size="1">*</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2004</strong></font></td> <td><font size="1">XIX</font></td> <td><font size="1">Abruzzo <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1">39</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2005</strong></font></td> <td><font size="1">XX</font></td> <td><font size="1">Suzhou <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/22px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="China" href="http://en.wikipedia.org/wiki/China">China</a></font></td> <td><font size="1">31</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Italy" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Italy">Italy</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2006</strong></font></td> <td><font size="1">XXI</font></td> <td><font size="1">Anyang <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1">46</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg/22px-Flag_of_New_Zealand.svg.png" width="22" height="11">&nbsp;</span><a title="New Zealand" href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand">New Zealand</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2007</strong></font></td> <td><font size="1">XXII</font></td> <td><font size="1">Cali <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1">42</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2008</strong></font></td> <td><font size="1">XXIII</font></td> <td><font size="1">Gijon <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/22px-Flag_of_Spain.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Spain" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spain">Spain</a></font></td> <td><font size="1">57</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2009</strong></font></td> <td><font size="1">XXIV</font></td> <td><font size="1">Haining<span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/22px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="China" href="http://en.wikipedia.org/wiki/China">China</a> <a href="http://www.haining2009.com/" class="external text" rel="nofollow">Official Website</a></font></td> <td><font size="1">42</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Flag_of_Chinese_Taipei_for_Olympic_games.svg/22px-Flag_of_Chinese_Taipei_for_Olympic_games.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Chinese Taipei" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Taipei">Chinese Taipei</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2010</strong></font></td> <td><font size="1">XXV</font></td> <td><font size="1">Guarne <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1">34</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/22px-Flag_of_the_United_States.svg.png" width="22" height="12">&nbsp;</span><a title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">United States</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="1"><strong>2011</strong></font></td> <td><font size="1">XXVI</font></td> <td><font size="1">Yeosu <span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a> <a href="http://www.yeosu2011.com/" class="external text" rel="nofollow">Official Website</a></font></td> <td><font size="1">19</font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/22px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Colombia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia">Colombia</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="South Korea" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea">South Korea</a></font></td> <td><font size="1"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Flag_of_Chinese_Taipei_for_Olympic_games.svg/22px-Flag_of_Chinese_Taipei_for_Olympic_games.svg.png" width="22" height="15">&nbsp;</span><a title="Chinese Taipei" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Taipei">Chinese Taipei</a></font></td></tr></tbody></table><font size="1"><br></font></td></tr></tbody></table> Wed, 07 Mar 2012 16:12:24 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1030/ قدیمی ترین اسکیت روی یخ http://varzesh.tarlog.com/post/927/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"> خیلی اتفاقی وقتی برای پروژه پیدا کردن قدیمی ترین اختراعات برای درس پسرم&nbsp;سرچ میکردم این مطلب را پیدا کردم &nbsp;:<div class="postcontent"></div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="center"><img src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-8/08010d4-first-skates-big.jpg-tm.jpg" alt="اسکیت" width="400" border="0" height="300"></div> <div style="border: medium none rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;" dir="rtl" align="justify">طبق تحقیقات <strong>فدریکو فورمنتی</strong> در دانشگاه آکسفورد و آلبرتو مینتی از دانشگاه میلان،<strong> فنلاندی‌ها</strong> اولین کسانی بودند که <strong>5000 سال پیش</strong> از استخوان حیوانات اسکیت مخصوص یخ ساختند. در شرایط سخت زمستانی وقت شکار در دریاچه‌ها ذخیره کردن انرژی برای مردم فنلاند اهمیت زیادی داشت. اولین اسکیت با تیغه‌های فلزی در اسکاندیناوی پیدا شد و تاریخش هم مربوط به 200 بعد از میلاد می‌شد، این اسکیت شامل یک نوار نازک مسی تاخورده و متصل به سطح زیرین کفش چرمی ‌بود که برای اندازه کردن آن تعبیه شده بود.</div> </div> Sat, 31 Dec 2011 17:24:51 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/927/ اسکیت کردن در گرما http://varzesh.tarlog.com/post/926/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div class="postcontent"> <p style="font-weight: bold;">اسکیت کردن را به خاطر گرمای شدید تابستان</div> کنار نگذارید. نکاتی هست که با توجه به آنها می توان در گرمای شدید هم به تمرینات ادامه داد.</p><p style="text-align: center;"><img src="http://iranskating.ir/index2.php?option=com_datsogallery&amp;func=wmark&amp;mid=582" width="535" align="baseline" border="0" height="400" hspace="0"> </p><p>١- اول از همه باید بدن آماده ای داشته باشید اگر تازه کار هستید و بدن فیتی ندارید این کار را نکنید.</p> <p>٢- مرحله بعدی این است که بدن خودتان را به شرایط آب و هوایی عادت دهید. در ابتدا از نیم ساعت تمرین شروع کنید و آرام آرام بدن خود را به تحمل گرما در مدت زمان بیشتر عادت دهید. کلا بدن در طی ١۴ روز از لحاظ فزیولوژی یه شرایط جدید عادت میکند در ٣ تا ۵ روز اول شما سخت ترین شرایط را خواهید داشت اگر احساس کردید که فشار زیادی روی بدن تان است مدت زمان تمرین را خیلی آرام آرام زیاد کنید.</p> <p>٣- نوشیدن قبل و بعد از تمرین. در طی روز باید مرتبا آب بنوشید ٣ تا ۴ لیتر آب برای افراد بزرگسال توصیه شد همین طور در هنگامی که مشغول اسکیت کردن هم هستید آب یا نوشیدنی های ورزشی بنوشید توصیه شده ١ تا ۴ لیوان آب در هر یک ساعت اسکیت کردن در شرایط عادی و در گرمای زیاد بیشتر از این باید بنوشید.</p> <p>۴- شاید بگید این همه آب بد نیست باید بگم که نه باید این ریسک آب خوردن زیاد را به گرما زدگی ترجیح دهید چون در گرما نمک بدن شما کم میشه و این نوشیدن آب خیلی می تونه کمک کنه.</p> <p>۵- احساس تشنگی نمیکنید ولی باید آب بنوشید در افرادی که سن بیشتری دارند حس تشنگی کم می شود ولی این بدین معنی نیست که بدن آنها به آب احتیاج نداره. حتی بعضی از ورزشکاران ماراتون در هنگام تمرین ادرار خود را نگه میدارند.</p> </div> Sat, 31 Dec 2011 17:16:41 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/926/ عکس هایی برای آموزش دریبل در اسکیت http://varzesh.tarlog.com/post/925/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"></div></div> <font face="Arial" size="2"> </font><div class="postcontent"><font face="Arial" size="2"> </font><p align="center"><font face="Arial" size="2"><img style="width: 342px; height: 343px;" src="http://nettracing.com/pict/double/40.gif" align="baseline" border="0"></font></p></div><br><img style="width: 348px; height: 262px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/125.gif"><br><font size="5">و...</font><br><tarlogendprepost><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 294px; height: 344px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/7.gif"><br><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 367px; height: 277px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/170.gif"><br><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 355px; height: 430px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/14.gif"><br></div><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 327px; height: 327px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/48.gif"><br><img style="width: 343px; height: 327px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/49.gif"><br><br><img style="width: 354px; height: 195px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/149.gif"><br><br><img style="width: 406px; height: 224px;" src="http://nettracing.com/pict/inst/149b.gif"><br><br></div></tarlogendprepost> Sat, 31 Dec 2011 17:11:29 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/925/ برنامه تمرین 6 ماهه اسکیت سرعت http://varzesh.tarlog.com/post/924/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <font face="Arial" size="4"> </font><div class="writer"> <font face="Arial" size="4"> </font><font size="4"><span><font face="Times New Roman">قبل از این که برنامه تمرین 6 ماهه را شروع کنید ، مطمئن شوید که توانایی این را دارید که یک ساعت به صورت تفریحی اسکیت کنید. این برنامه به طور معمول یک فصل مسابقات تابستانی را پوشش می دهد و طوری طراحی شده که شما را برای آخر فصل به بهترین آمادگی می رساند . نگران نباشید ساختار برنامه روی زمان و مسافت است و بهتر است شما روی سیستم اروبیک تمرکز کنید و تنظیم ضربان قلب در طی تمرین بسیار مهم<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>می باشد . سرعت به تدریج اضافه خواهد شد بنابر این سعی نکنید تایم خود را در هنگام تمرین همانند مسابقات پایین بیاورید.</font></span><strong><span><font face="Times New Roman"><font color="#800000"><br>ماه اول تا سوم</font></font></span></strong></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span><br>هدف</span></strong><span> : ساختن اروبیک پایه قوی و هموار و بالا بردن مهارت تکنیک پایه اسکیت</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>تمرینات</span></strong><span>: اسکیت کردن طولانی از 1 تا 2 ساعت به صورت سه یا چهار بار در هفته. هر تمرین را با نرمش شروع کنید و 10 دقیقه به صورت نرم و سبک برای گرم کردن اسکیت کنید و پس از اتمام تمرین هم 10 دقیقه برای سرد کردن نرم اسکیت کنید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>شدت</span></strong><span>: ضربان قلب را در 65 تا 75 در صد ماکزیمم نگه دارید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>نکته</span></strong><span> : با افرادی که از لحاظ مهارت هم سطح شما هستند تمرین کنید . به صورت صف پشت هم قرار بگیرید. از مسابقه دادن با همدیگر اجتناب کنید چون اسکیت کردن با سرعت بالا هدف تمرینی شما را خراب خواهد کرد.</span></font><font size="4"><strong><span><font face="Times New Roman"><font color="#800000"><br>ماه چهارم</font></font></span></strong></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span><br>هدف</span></strong><span> : افزایش سرعت و نیرو . روی اولین مسابقه فصل تمرکز کنید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>تمرینات</span></strong><span>: سه بار اسکیت کردن در هفته به مدت 30 تا 45 دقیقه و یک بار اسکیت کردن در هفته در شیب برای تقویت قوای عضلات پاها.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>شدت</span></strong><span> : بال بردن ضربان تا 80 درصد. برای تمرین در شیب آرام حرکت کنید و رنج اروبیک را روی 65 تا 75 در صد نگه دارد. البته اگر می توانید و گرنه فشار را کمتر کنید. هدف بیشتر روی پاهای شماست نه ریه ها. توجه داشته باشید که حتما 15 دقیقه برای گرم کردن و 15 دقیقه برای سرد کردن بدن وقت صرف کنید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>نکته</span></strong><span>: مانند سه ماه اول تمرینات را به صورت صف دنبال هم انجام دهید و سعی کنید به نفر جلویی نزدیک شوید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>مسابقات</span></strong><span>: وارد یک مسابقه 10 کیلومتر شوید و با یک گروه شروع کنید و سعی کنید اسکیت باز جلویی را بگیرید <span>&nbsp;</span>اگر هنوز توانایی آن را ندارید نگران نباشید با یک گروه دیگر امتحان کنید.<br></span></font><font size="4"><strong><span><font face="Times New Roman"><font color="#800000">ماه پنجم و ششم</font></font></span></strong></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span><br>هدف</span></strong><span>: راه یابی به مسابقه و به جلو رفتن</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>تمرینات</span></strong><span>:دو تا سه بار اسکیت کردن در هفته به مدت<span>&nbsp; </span>45 دقیقه تا یک ساعت . تا آنجا که ممکن است با بقیه تمرین کنید. یک مسابقه را شبیه سازی کنید و تمام مراحل مانند کندن ، هول دادن ، رد کردن، نفس گیری کردن و افزایش سرعت در انتهای مسیر را تمرین کنید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>شدت</span></strong><span>: تا آنجا که می توانید سریع اسکیت کنید و شدت ضربان قلب خود را به 85 تا 90 در صد برسانید.</span></font><font face="Times New Roman" size="4"><strong><span>نکته</span></strong><span>: حتما یک روز تمام را در وسط تمرینات استراحت کنید.</span></font><font size="4"><strong><span><br><br>مسابقات</span></strong>: در ماه آخر شما آماده مسابقه هستید . قبل از هر مسابقه برنامه ریزی داشته باشید . می توانید در صورت امکان برنامه تمرینی 6 هفته ای را هم انجام دهید تا به آمادگی کامل برسید.<br><br></font></div><font face="Arial" size="4"><font face="Times New Roman"><span></span></font> </font><p style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="4"><span><font face="Arial"><font face="Times New Roman">منبع: کتاب اینلاین اسکیت ، مارک پاول</font></font></span></font></p> Sat, 31 Dec 2011 16:58:09 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/924/