ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/32/ fa دانلود کتاب های جدید تربیت بدنی ابتدایی http://varzesh.tarlog.com/post/1217/ <p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img width="187" height="224" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/91-92/C53-7.jpg" class="imagecache imagecache-image_node_book imagecache-default imagecache-image_node_book_default" style="width: 187px; height: 224px;"></span></p><div align="justify" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" color="#000000"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کتاب تربیت بدنی دوم ابتدایی</strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><font size="3"><a target="_blank" href="http://varzesharak2.persiangig.com/document/dovom.pdf/download" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27); background-color: rgb(255, 255, 255);">لینک دانلود</a></font></strong></p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><p align="center"><img src="http://physicaledu-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=63"></p><p align="center"><font color="#0000ff">کتاب سوم ابتدایی</font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/92-93/196/001-064-C62-2.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><font size="3" color="#ff0000"><strong>لینک دانلود</strong></font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img src="http://physicaledu-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=64"></p><p align="center"><font color="#0000ff">کتاب ششم ابتدایی</font></p><p align="center"><font color="#0000ff"><a target="_blank" href="http://varzesharak2.persiangig.com/document/001-136-C74-24.pdf/download" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);">لینک دانلود</a></font></p></font><p align="center">&nbsp;</p></strong><div><br></div> Mon, 16 Dec 2013 17:58:01 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1217/ دانلود لوح های آموزشی تربیت بدنی ابتدایی http://varzesh.tarlog.com/post/1216/ <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(239, 241, 227);"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#33ccff"><strong>دانلود لوح های آموزشی تربیت بدنی ابتدایی</strong></font><br></div><table width="501" height="1204" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" style="font-family: Tahoma; border: 3px solid rgb(0, 0, 153); font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 204);"><tbody><tr><td align="center" style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#3333ff">لوح های تربیت بدنی پایه اول ابتدایی</font></strong></font></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>لوح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804645913/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804646234/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804646448/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804646662/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 5</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804647197/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><div align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح های تربیت بدنی</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;پایه دوم ابتدایی</strong></font></div></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804686983/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804687418/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804688274/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804690000/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 5</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804691498/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td align="center" style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#cc33cc"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#cc33cc"><strong>لوح های تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی</strong></font></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#cc33cc"><strong>ل</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc">وح 1</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804703438/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 2</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804704301/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 3</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804705157/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 4</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804709137/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 5</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804712040/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><div align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح های تربیت بدنی</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;پایه چهارم ابتدایی</strong></font></div></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>ل</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>وح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804731505/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804731933/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804732361/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804732575/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#009900"><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>لوح</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>5</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804732896/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#009900"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br>لوح 6</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804733438/%D9%84%D9%88%D8%AD_6_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح 7</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804735157/%D9%84%D9%88%D8%AD_7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td align="center" style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>لوح های تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی</strong></font></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" color="#3333ff"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>ل</strong></font></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>وح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804736020/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804736555/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804737090/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804737418/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 5</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804737739/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#3333ff"><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>لوح 6</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804738167/%D9%84%D9%88%D8%AD_6_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#3333ff"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br>لوح 7</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804738602/%D9%84%D9%88%D8%AD_7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>لوح 8</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804739351/%D9%84%D9%88%D8%AD_8_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><br></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font></td></tr></tbody></table><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(239, 241, 227);"> Mon, 16 Dec 2013 17:55:34 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1216/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ دانلود کتاب تاریخچه فوتبال در ایران http://varzesh.tarlog.com/post/1168/ <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><ul class="bd-details" style="font-family: 'Times New Roman'; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><li style="text-align: center; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="bd-i" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(128, 0, 0); ">نویسنده:&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 93, 197); ">علی محسنی</span></li></font></ul><ul class="bd-details" style="font-family: 'Times New Roman'; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><li style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="bd-i" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(128, 0, 0); ">موضوع:&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 93, 197); ">ورزشی</span></li></font></ul><ul class="bd-details" style="font-family: 'Times New Roman'; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><li style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="bd-i" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(128, 0, 0); ">تعداد صفحات:&nbsp;</span>۴۵</li></font></ul><ul class="bd-details" style="font-family: 'Times New Roman'; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><li style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="bd-i" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(128, 0, 0); ">فرمت:&nbsp;</span>PDF</li></font></ul><ul class="bd-details" style="font-family: 'Times New Roman'; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" face="Arial"><li style="text-align: center; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="bd-i" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(128, 0, 0); ">زبان:&nbsp;</span>فارسی</li></font></ul><ul class="bd-details" style="font-size: 26px; font-family: 'Times New Roman'; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 23px; "><font class="Apple-style-span" size="4" face="Arial" color="#800000"><li style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; line-height: normal; "><font class="Apple-style-span" color="#005dc5"><span class="Apple-style-span" style="position: relative; border-style: initial; border-color: initial; border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial;"><img class="bd-img" itemprop="image" src="http://ketabesabz.com/img/s/5677737716497159.jpg" alt="تاریخچه فوتبال در ایران" style="padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; width: 190px; min-height: 160px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-top-left-radius: 3px 3px; border-top-right-radius: 3px 3px; border-bottom-right-radius: 3px 3px; border-bottom-left-radius: 3px 3px; box-shadow: rgb(212, 212, 212) 0px 0px 3px 1px; background-image: url(http://ketabesabz.com/images/loading2.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "></span></font></span></li><li style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br></li><li style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; "><a class="dlb-i" href="http://ketabesabz.com/dl/14817" style="padding-top: 8px; padding-right: 19px; padding-bottom: 7px; padding-left: 1px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(0, 93, 197); text-decoration: none; display: inline-block; height: 16px; background-image: url(http://ketabesabz.com/images/dl.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">دانلود رایگان</b></a></span></li></font></ul></span> Fri, 04 Oct 2013 20:50:14 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1168/ دانلود کتاب ورزشی http://varzesh.tarlog.com/post/1152/ <div style="text-align: center;"><img style="width: 173px; height: 212px;" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAADUCAIAAADx803SAAAgAElEQVR4nJTcd5TcZfU4/jttazabUEUUwQKIfBRBUVRERRFEUVSaFJEmXXqHhIT0vinbe6/Te3nPu9fpvfeZ3U2vpADz++O9WSOW7/nNec6eyfyz5+wr9z733ud5D8B/eSkUiv/4uQTkUlAAyAHkS5YsBYAlDY16nerMiaOnjxw8vW/u072VT2dLJzOJ/T53kUay6FTM2BUa387seM/yxuOW5x5CHr9X9+fbu37wnTcuXPJko+yBenj4gsZnr72i6iWrB0rVffPHopHPcqmkw/DMr29+4KZrqZHOE3HPnF8ouNmS1zXnc8XtZkf3Hs3GlZb1K5g1K5It2w6PT1RRpBrwVyOBYxganRpH23Y5WlucnTuJ3j1o107TrvX6bavMLR/inavY/nXcwAZn11pT22pb7xZmqsdtmAg6tGHMHKfRNE9mXXTewxZ9fCkoFEJCPszlg2wuwOS8VNZDZt1E1k1ECWsINQVsOp9F47No3EYlr5lkpweo4T2eyU5+ssvW12IbanNOdG9/5/nbrvvqeQAXAJwnhToACQAoaqGuGeSNIJNKJJLlUNsEcqmsVgFwOcCzy5uGly83yMApARyAAhAAHAA2SZ0aJBZpgx4kdpC6JA0syP6b4D9fcrlcoVDIZDKZTCaXy+trGyQgb6hfKpfXAEgvPP8CtWrmyIG91c9OVz89WT1xuHp4b3Xf7Gf59NGgby+HJk0DgfHtfPtK+8rnlE/dM/Pgncq7fzXws+9/9JWLX2yq+Vsd/LkG7mqQ3P+l87JT/dWj89W9leqhfdVj+2d5/N2H//iH668a3/LhqXSoevxg9fiR6olj1UP7z8QieasuNN4XH+qYHewpdbRm2vbE9+xmNq03r1ph37xe6O0KTIz4J4dCqrGYbjKoGhLGOrihVvfonsBkS0S5OzyzWxhroUdbXKqeqG0mRZoLLqzkY+bCnv3x4MFk+FAqcjQbP5qPHykmDpdiR0vxI8XY0Xz0SC5yOBM6lA7ujbhng3zFy5Q9dMlNFQQiSzvTuCllm44aR4LGUZ9+3GeeDju12FRP55o3f3PD174oh6UATTKQAIBEDrXNIG8EuVQikSxbIFSIhM8ta+5vajJJwSkHDIACoCXgkCiQuiajbImjfpkZam0goUDBwX+OtH/xk0ql535SV1MvAalcqpAAfPXyKzAUqRQz1c9Onjw4e6ySOZgM7Q0KcwKVw61h7bR3rMe+5U3NW4+O/v2u9rt/vOmHV274v8s/+urFby6rfVYBT9bAgzXwezncAnDr0pq+156rHixVD89Vj+0/VYjOeglzb8uml59QtW3dH3Yfigb3BYNJDHf29Q+8/eb2vz64/YE/dj74xx23/XzTzT9+/4brXvv2tW/c+L1t9/zJvHZVYmac6m5lBzpdY32eiX52uB3t3oZ2biV7ttC9a5m+tUTXamvrh5b2tdjwbpd60GuaEqMwRiEpDk/zZEagcm4m72NzAS4fZIthvhQRyiG+GGALPjrnITM8lubQJIMkaEeStMdxa8RpitjUGUzj1/a7NP1ewzitHsJVA8RMn320fdf7L/zo6xctBVguB/kCYRPI6kEuBalkGSgaQS6VKWoBrgB4obl5sGmprUaB1YJTAk4AA4BaIp+W1qnlDcaaJVZZoxkkTgAWav7/+QGA5Oy69lvfDPs9Z04erZ45frCcOVRI7I15Ci4shRpixmnv5ADZvRvbsVr58kP9D/x8123f2fj9y9+/vPndixpeb5I+CfAowOM1cJ8cfquAm6VwU4P8bz+6YU4gqoeKxyvxjAspB4i5ABmwq4J2fYxAqocOVuf373V5jNt3fnj33U9de83T3/jKK9/86tZbfrT15pveuubKJ758yQc332R8763YUE9kbIBob6H721xjva7xbnpwt7NrM9q1mezdTPesJ7s/cuxeYdz5vqV9LTnW5tEO+8zTfps6gBjCuC1GIXEajdNoksVTHJ7k0aQbz/ioXIAp+Jmcl8q48BSPplhninWeSxhFzVGnLk8bIrbxiH0mimpZwxg604dP9zknurDJzrcf++N3L1vWLBH/6lKQLwF5g0i49BzCrwG8uLR5oH6JWSq3ycAmAbShRgWgaT5vrH7piKR2FMAobzCBzAbASmv/F6FEIvn3dCoBaFrS8JMffj8ccJ85cah6+sjxvfnPDlX2xjwlF5pCdCHtqHesi+na5ti6yrrq5fGHb+v65bXbbvjShiuXv3eh/O0meL0GngJ4HOAxBdwFcIdC+tNa+Q8a6767rHF067qDGe/hYmBvkp2P0VkPkhEccyEhgiEFl+dMtlQt7z1M8962duyD94UVbyfWr8xvWR9ds8L6/N8H//In/SvPRrt2xYe7nTs2MN27hJFO33S/d6qHH21nhnbRgzuZwe1c/ya6dy3atsq6Z7Wzd7Og7I1YpyOINoab4pQ9yWJpnsgIZEYgsy4q56bTLjzrIQt+phziK2GhHOKLfqbgo/NequCji1664KFyLiLDY1kWzTK2NKFN4so0bYzTJh+iDqDagFPDaoZ49YClb8fTf/zVhXKoBZCCBKAWFA2gAJBBEygaQA7yBcKXmpZNNF9oU9QbAVQAlqb6XoDhCy7eWdtg+NJlwxKpvm6JQaowApDS/xmF4ksmk/2LpUzyi5/+OJeOVc8cr54+cnQue3pf4Ug6EEG0AcOYMNZBdW1Gd35kXv+28p1np154cOCuG3d//0ubrmr+6NKatxvhVRm8BPAkwN8BHgG4A+A2qeTmWsX36+suA3j8N78KoppDGf5Ilst7bV77VJw2H8tG5oK+ii94Kl2o5ipHSM63p8362kvIP55yvfF84L1XsRee0j7+F/XfHzG99pxt5RvOjSvRHeuIti10705uqFXEowa3E/1b0a4Njt0r7Ls+MG9/T7/9fUv7enqiw2+YCFiVYac+gltiFJJg0DjtFFeCQaO0PcY4kjyacRNZD7lYzmRceM5D5t1kzkWIGTVFOVK0LYZp4qQmRhl9iFqwKWO0OU6bed0QOdkRR2Y6Vr/+vcsvbACQAwAoQFYjloaNoKg7S/h1gJealvVK602gsMokzuVLSj+/JXn77dXVaz9ZuSp152+Vzc26xqUaqVwDgCv+exSKKVQikZxbmp533rJf3/aLfCZ6ZH+l+tmJkweKR4qxU6W4yzDm0424JzrY3m3kno+wbR+YP3pF+cbj08/dM33fT/tv+fqe67+w9RvNH5wPb9TB67XwogT+DvAgwJ0At4H0xyC9Qar4BsCPL7l4aMNbOVpV5LRB81DQPBK0TM56mE9LuYPh2AFfeI4SYlNKx0erBx+5r//u26buvaPv9p+2/+KHrb/6Ufcfbut+4K7ev92revN5dMcatns7P7RbGG3lRvYIY22eqXZudBfes8mxe4Wz9UNkzyrrntVIzxZ+pidiVcZQfYK0JBlEDMG0gKV4NMWjaQFLcs60gGXdRN5LFf1MKcCWg1w5yFVC/FzENR91z4aFko8RLfNuvORBc2571oPEWIsPNyR4W5q3+ywTLk1/0Dxm62t59s+/vqRWVguggBqQyP8j4ctLlimbLyEbllvlNUqZhPm/b+m+/X/zH3xwYOWHR559duq8ZVN19WqFQgtA1NX/PwgBoKZmIVQvueSSX/z8lkoxU62eqJ46vL8Q/+xQaT4qRJyamF3JT3SyAzvI1nVYywfIpjfMK5+fee3Riaf/MPXgT3t/edXuH3x58zXL3z4f/lEDL8rhWSk8AfAXgD8B/BbkPwb4Pki/L2+4Ti77x+03hZRtReuwf6o1oum1dmxgx3qrc6XT6dR+j6+I4TGlCtm4tu3+u1b/4JsfXveVlddcuv77V23+0bc33Hzdljt+0v/4vcYVrzi2rmS6tjH9LczgTnpwJz+22zvdwY60ODvXW1s+QPascrausbetdfZu5Wf6IlZlAjfGMEuMtCUYNMk5EywSo+0x2h5nHHHGkWCRf4c8l7DopXMuIivgeTee5m0xxpRwO1JeZ5ixRmhLjDL5rZMJp5Ic28NNd7eveOXqC5c2ADTXNwEsNGgNoKgFudjJiYRD0iabpEED0A9g/trXx6699vCOlmpv36EXn++vr+mXSFQ1NQapjGhoBKlUem6ePHfzg7PdoZhLb7zxxjOnT3526mj11KHqiX0f783MxYQoafTox4SpbnpwJ92zmWxbQ7aswLa+bV/7suH9Z3RvPDz+2C8nH7q5967vbvnBZe9/rfH1i6QvNsHTNfA3gIcA7gX4PUh+DZJbQPIjkN0I8Nvz6yZfezQ2sDXSt9nfu1m58qWBt551jfVW95Y/joayDpsw3GfeuHLwuUe2//7m9bdcu/MX32379Y39f7x1/NG7p595SP3G07Z1b1N71gt9O5n+Fm54t2+626/s4sd24z2bnR3riM51yJ5V9l2rHO3r0L5t1HinVzcWQbRx3Bqn7CJYnHHEGVuSc6QFZ85FiDwp1plgkRSP5jykuB0uRmTRz+S9VN5LFXxkzoNmPEjC7Yi5kKjgjHL2KGmMYRqvtj+LKrnJdkPH5r/cdnMjQC2AXCoDOYBMskBYo5BL4GtiFDZ9QQdgldep6uraamr9Dz1U2LJ11dVXj33rm7sAlMuXjQKYFTXOmtp/qVkkEolUKl1Era+vB4CGhgaFQnHllVdWKpUTxw9XPz706dG5U3uzBzP+vAeNODVuzQg/0cmP7OH6trNdG+jW1dTOD7Ctb1vXvWxa+Yz6tfuVL/5h8NFf7b7z+nU3fXXlty5+87KlL11Q+2QdPKqAh6SSe0HyB5DdCbLbQHorwK9lsPbWGyafutf61pPCpjfVbz6+46Hf7Hn6geMu/GM/d9THlJxG70gbtmMlseUtz9a38Lced7z0kPmFh82vPYG8/wK+4V2+dYNvcJdvtF0YbRXG2twTHfxoK963xd621r5nDdW9CWtfg7atxbo3EYO76Ikuj3Y0aFNFMWOUsIrBF6Ot/5FQBE4LWM5DiuEoZtRSgC36maKfKfqpQoDI+bCUB0t40IQHjwtIgrEkCF3AMJS0j7uVnda+bf944K4mgIUdUQYglTRAbQ3IoUYhlcAVAC83NQ/JGonapUaQjQIMLFuO3fX7ubbWo73d+aeemL7kQu2FFwwBzACY/h1v8SV+LipeffXVmUzmzJkz1c/OVI/vO7U3uz/hy7vxGG4ImKdcyiFurMs91ukZbnUNtLh6t3HdG+m2tdjOFY7tb+vXvKj98OmJ1/7S9dhvdv/p5s23Xrfyhive+MYFz15Q+1Sz4m910gdlcC/AnwB+D/BbgNsAHr+wbsV1V3T+7ibd03dPPPab9bdd99IPvrbirpsjU13VQmAW1/JDO6PTHZHxFuf6l6kVz9lefkj1zH3qlx6xrXiB2Pw+07qe693mGmnlh9u4kTZ2uBXv3m5rXWfbvdbZvp4f2E73bGZ6trJDLdx4BzvV41IPe01TIUQXQg1hwhSlLFHKEqOtSc6WFpx5N1l0LdQsCdqRoB1iLGZceMFHl4KcWKaWglwpyJVCTDlIFQJExkdkfFTaS6ddeIqzpShDzD4WNg4EdL3O4ZaNr/39C7WwRAIyAJACSCWNImGdAmRwOcBLS5uHZPX8kvNtUsUEQJtMsecrV6gfftj73juxhx/cATCokKtrax219U752Url3OA7N5fKZLLm5mYMw6rV6unTp0+fOFo9uvdEMV7wEFHMGLIoA8Ypn3rEO9Xnm+zzT/T4Jjq94x2esVZheBfTv53q22Jr/ci88wPN+lfG3n5y6IUHuv762613/nDVTVe+9a1LX/vqBc99oeGpZsXfGiQP1cL9MvizBH4HcJ8CXr50ycYbvtL686vbfn3N5p9//e0bL33k60vW33sL07n2KGc6yplCU22W7e/oVz8/9dw9w4/8pufB24f+/mfNO8/YN76N7VpDdGzGO7dhXdvw3h1Yz3Z762bLrnVo+xb30B7fyB738E7P8G7/dLdP1S8o+wXVsEs/7rep/Q5tEDOECVOENMdoc5KzpQVH2UuWPbS42y308iyS5JxiRhUJRUWx66iE2FKAzvvojI/K+JiMm0jz9jStz+AzPk13UN/nHN7ev/G9Ky9sXCoTe3yQSGSNUCsXCeVwGcCLzU3TS5abAYwAOrl8dOky7z33VWdU1Znp6sb1/U31IzU1+vp6m7zGDpJ/huDn/BQKRUNDQ01NjVarPXny5Mcff3zq1KnqZ2c+O1Q5lg5kGUfYqgmZVBGzMmKYDmnHg8qRkGo0rBkJaUcD6mGfesijHBCU/fREFzXSivRsMbd8aFj3purdZwafuaftvlu33/H9DT/95gff/fKbV57/8uXNz32x/onzpX9tgj/J4M9SePo8ybtfa1p1VcPG7zbvuPmS9T+66N0bL/z7NU1v3/ot7eoX8vqBpLoHaVkx/c6TW+/+ycY7blhz+w2b/vjT3Y/9vv+VR6dXvaLfusLeutHevgXp3IZ0brPu3mzdvZHu3R2e6gtNdAQm2sJTXTHdUMQw6tONuDWjLv2416L02TUBVB/CjWHCEKVMCdYqEla8zKyPLXtosf9Lc2iGx5KcM+smxH6xGObF8c1sxFUOMiJhzstkPXTWTWRYa5bSlyiNT93h03baB7ZM7vro+9/4QrMc5AASADkomqBODnKol4ECvgTwwrJG9fLz7QA2ALNMOlSjIH9128mOzmPtbdWWbaPnLR2vqdXV1FolckQklEqln2v+xER60UUXzczMzM3NVavVkydPHj9+/NOTx09Xsoei7ixpi1g0EbM6adWlLLqEWRXRzcRNyoRFHbdpojZ12KoK2lQhu9qln3RrJ7ipAbx/t7N9o2PbCv3KF6df/evwE3d1/+VnLb/57safXbX6B1957zsXvnrlkmcvq33kPMU9tfBoA7zyBfjgCthwrWzr9fXrr6t779t1q37yxXduvuKtX1zT+fQ9xO7VyPYPup+9b9Xt16+49Vvv/Pz/3r/je2vv/cXOp+8bff8Fw/bVWE8L1tOC9+zGunch7duR1m1cb1t4qi863R2Z7k6oBzOWiZRVGTJN+PQTHuPkfyDkLGneXnTjZQ8962NnfWzRS4vNQ85FiLk056UKfiYfZAshrhQR5qLucpAp+Zi8hxEJMy48w1ozpK5IqoK6bo+63Tawaar1o9tuvKpZATUSkIG0FhRLRcIGGdTAFwGeW14/JJe7GpeQEqkJoA9ge0P98K2/pJ984tCLz/fWyscVNWqJDJHWEBLFfyAU4++yyy4bHh4+duxYtVo9cuSI+HNfMX8oGdrnoTOYJWbVxqzalE2fsRnSVn3KYsg4jFncmiVtSdIeI20x2p5g0IDVGLKZAgaVa2qYHWxjuraRu1ajW940r/i75vX7x/5+R/9DN3f++Xs7f/etdT//ygc/uPTVb3/l2cvPf+YLsle/BKu/AVuulbRcL919U0P3bZe23/mNjntu7Hn0jp4n/9j33IMz7zzv2PTO9GuPTrzywMSrj8y8+5RuzcuWHSvInm2eyW73RA831iOM9nLD3VRvG9G5m+/rCI73xWf6Y8retG4kb5/OIdqYbSZknglYlYuJdJEwzprTvD3LIUWeEANRHGoXPFTBQ6UFLOPCxWZ/YfwW4Ssx92yQL/vZgpfNe9i8h8m5iCxny1L6LDoVMw+4VXuQ4a1TrR/dc/sPm+RQIwE5SOugZik0yEEBjTKohUsAnlte1ycBHAAFsAEYm5e6f/mLUztaqsMjx//xovHLlxqWnTcGYADAxDmPTCKVS2VSkEgApFJoaKhbvrxZq1UfOXywWv30+LFDHx89dPzwgVPHDp/YW5kNuso8lkbNi4TiyiKmPGErMc4Ch+c4LMXhaReZc9MJCs3QeBpzhE0qn3LYP9HjH93jH9gstK0kt7xiXfG47s37VS//cfzp27se/HHL3d/feMcP1vzsuveu+8LbVzd8eG3t+u8o9vy4eeLub/T97huTD980/sSvux/+Ze+Td+vffx7bsgLZ/G5itCU6vD02vjOt7krr+yOaPt90t2u6x6ce8iiH3DOD7qkBYbSHHezgh7t8kwMR9VBEPZQwjucQbRYzJhBtxKYOO3QBuyaA6MKYMYKbIrgpRpkSjCXF2VKkNcegJTdV8TKLhEUvnRXwjAvPuom0C0+78IyPKoS4uah7LiRUAlzRxxW8XMHL5TxklrPnaEMCmUjahj3qdnx0x+Se1X+7+xdL5VALIAeo/ddE+mWAF5vrtRdeoANAARy1skGAwG/vmF27etf131Fd881WAE39kikAQtEg1C2BGgA5wJKamsbamoYahQTgW9dcabMaTp86dvrjQ6eOHfjk+P7qsQOfHpo/Xs4dykSLLjpLO5OoKWrXRayqmFUds6piVlUGNWQxY56ylji07CYqXkZMOxmeSFGOqNMQsapi5pmobiSs7AlNtPoGtro715I73rOvfVn3/tPKNx4bf+mh0RfuG3zst/1//VXXvT9pufP/Nt/6tS2/+Oqe336z5083jD76s/Gn7ph58U+q1x5Sv/WE4YMXbOveRLau4Do3eYZ2Raa7E7rBmH44ZBgKGEYCptGIbTJknQpaJv2GMX6mjx7t4Ca6/ZrhqE0dR3QZwpznnEUBy7COGGr0W7VhuyGKmhOELUHY4qgljplSpDXLOAocXuDwIk+UXVTJvbBExZyHzLhwcdKW81I5L5XzkEUvWfJRJT9fDAgFP5/zMlkBzXG2DKaJmoc9yg5ibOdUy4ev/e1PSwDqxZ4CZPVQKwM51MhqAa4GeG1J0+iSZVqQagGUMhhrqBd+e8cno33VmdGTr70y2dg4CpIxABtIKWkN1AJc0rxMhJQBXP+daxx2U7V68vTHB04e23vqUOXM4dnPDlU+2Vs4kU8cTASLLjLLogncHHPoY3ZNzK6O2WZitpkkok45NVnCVGTsZR4ru4miiywIRJJBYqQlgujDNmXQMBnQDHomOlyDOz39O7jODXjLh8jmd63r3zSsfkX57gszbzypff0R7av3TT//h4G//arjgZvb7/9R319vHXnyjqnn71a+fL/urUcNH/zdvOpF+/o3iB0r6bb1bHeLMNQWmB6IG8YS1pk4MpN0ahKoKoqqo6gyjmuTmDpqm/EZhr3a4YBxMoIaIrglQTuyAp53kxkeS5L2iNMUcRjjqCWJ25K4LYlakqglQ9jztDPPYiJhSSBLbqrsocW1MN124eLIJu+lch4y68YKLizvxgs+uuDnsj4u52UzLjzHO7K4NmYZ8ao6mfHdyt1r33783mUADeLxr1QilyokIAWFYgnAtwHeqm8eqm/WyWunAQYAppuX+v9wV3zdh9t+8j3T964flMnwL35ZJ5EbAChZLdQC1AJ88bxlcoBbb/lJLOyrVk+fOnHw1PF9Hx+d//hA6fT+0ul9hZOVzJF0ZG/EWxCILIsmCUvCaUwgOpEwYpmKWqfjdmUK1edIS4FBCjxaEIiCQCRoR4y0RJ2GkHUmoJ/wzPSKQwCudyvdth7dvgLZ+j6ydYVt03v6j17XvP+c8f0nze89anzzIdVL90w8+/vxZ3438+Kf1K/db373MdvKpx1r/4FufB3b8i65a7Wra4tvcJdvpNs33htWjcZNUznUkKdMBdqaZ8wJwpAgdDnaUnE5ypwjhWqjFmXYMpMgLXHKnmKdORch7mp5Hk/TSBy1JDCrSJjCrCnMmiHsOQrJ0s4cgxY4vCSQIp6YUcV+P+smxDY/76WybiLFI1kOyfDOrJvIeui0Z6EozQtIFtfGraN+TTc32apr27jimYcukEGDeG4nlchkCjhL+B2Ad+uau0GhB4Wzod5cWztVU0f88KaqVn2yu+3wC8/1SmAIQCtTkHVLHADQrKipB6gBePzBB/aW8yePH5ovZaqffnz6xP7TR/eeOlg+ta94cj53vJg8lAzNhz05DstQSAozxxFd3KGJ2lRh82TQOB42T8ZsMylEl8GNOcqapx0FDhe9U7QtjpnCNmVAP+FT9XsnO70je/i+bVTbemT7B7Yt7yJbV9i3fmBa95Z+1cu69582vPeE4b0n9G//Tfvmw7q3HjG995h55ZPoupeJza/T29+jd31I71nDd232D+0OT/Sm9NMJ/VTCMJO2aQqYucjYCrQtS5mThClBGHKUddaNzrmwPGVJOnRRmzrLIWJXkHeTJR9T9rMVL1NyUynCniLsSdyWwKwpzJrGbVnSkaOQDIWcSyjWNbM+Nivg4naY85DiIXBawJKMPUXbkow9yTlTApF0UWkXmXHhBcGRxdUJ21hA2yNMt5u7t637x+OX1JwllEmkImHNPwmNF11mldZZAHQA/QCdNQ3J1143/PEPwm2/6pFL9cvPmwGJFsAOkoUofOHJxz85dqR66sThfbPVz06ePLz30xMHPjm678zh2VP7CidmM0dysQNx33zYlWGcKcKecBqjdk3EqgybpkP6sYB2JGr6J2GGMGdJW45BCwJRdJE53pkirTG7OmScCumGI5qBhLo/NNHu6d9Bta3Hdn2E71yD7vwI2fahbcv7tg1vODa+jmx6Hd34unPjK+imV/EtrxNb36C3v8fsWsG1rmXaN7Cdm/neFv9YV3hmqGDTZ63atFWfRQx5wlZk7AXKkSHMOcqexk1Z0lbikAqH5SlrBjWnUbM4ahFDsOxnZ4P8fICf83NZ2pmhEJEwjdsyhD1LOrKk438QZnhs4chpIQTRBG1LkJYkZU3QjjiLxjg8wWEp1pFlrRlMlbCNBXW9bmWnfWDH1jee/XKDrF6czsglIFeARAo1ikaA7wC8V9s8ALUWkNsBLADokvNLv/lDdWKm8O47lb89OnXBcvNFF0/LZDoAu0QKFzTU79q4ofrpmTNHD506fKD62ckje0unD89/emz/p0fnPzlYPjmfO1ZIHEyG5sOuSoDL0s4kYYk5tGGLMmScChrHA9oRn3ooappM2pRppz6DGlKoIYUZM7S9wOFFFwlfuy0AACAASURBVFng0SxpSSDasGk6rB+J6YaS+qGUdjCu7AmOt3mGdroGWoT+HXxvi9Czje/azHdtFDo38p3ruI61fNtqrnUV0/YR17GW79oo9GzlerdxfS3CUJt/qj+qncjZDBmbIYtYcri1SDpLjLPIYgUGKfNEgUEKDFri0BKD5Ul7gUDKLL7YFRS9dCXALRIWeSJLO1OEPXE2BBfWf0mkIuFCa+EmMi48yTnjlDVJmZOUOU7Zo6QjQiERyhEjLUnSmEaVCduoSIiO7N753ouXL5XX/RfCd+uaR2uWOmQNTqncDDAB4Ln+puqejqpWU92xbfS8pZ0AE1IJtrTZLpODZmy0+smZ6oljpw7uP3lgXykZqZ44XD155PTBuTMHyqf25k+UUgdSgcVTsTznTJHWmEMbMs8EDZMBw1hQNxrQDkWMYwnrVMqpSTq0Mbsm5tAmcHOWcWRoe5ZxiIQh45RfPeCf6QlOd0VUvQl1f1IzkFD3R2f6QpPd4am+yHSvf6zDN9rqG9njHd7lGdrpHWhx92139W7zDrR4h3d7R9rcIx3CSKdnoj+knYibNSmbMYtY8rizRKFlmiizeJmjKgI5KzBlnhDfF2k8RziKND7npsVSueChSj5GJJzzcxUvU3ZReRb7d8L/Vs7k3WRWwBePFVM8muScCdqWZqwp2hKn7BHSGsStQcwUQg1RVJtEphPWkbC216vqJEZbW1e+8tVlNXXw+UTaCPBtgHfqm01fuFwLkhkApK5hGqTOb37b9sc/H9+xDb/1Z21ymDl/+TCAEsBRUwPVM6erp09VT318dK7y2fFD1dMnDpUyZw7MntpXPLU3/3E5fSQbno+6Cz46K+BZDikKWI6yxh3akHk6aBwPGMZC+pGgbjhsGI1bJlN2VcKhiliVEasqjhhSpDWGGpOEJY2bEog2oJ9wTXVzI23s0C5heFdgqjOhG0wZRuPaobBqMKwajGpGgzODgekB/1Svf6o3MNUdmOoOTXYHxjv9k13+6e7AdJ9nut89NeBTjYZNqiRiTjgsWRwps2SFo8osWWKIEktWeLrMUWWOmhWYWYEpUFgGcxQobM7FioRFLy0SVgKcuBdW3PQi4T+zKGH/j01FyU0tEiY5pzgyTbBIgrZlWFuascQpa5iwBFGL32kIOrQR+0zKMRG3DIc0XV5VJznW1vnha19fVlt3TkUqEtYDXAvwZkNzb02jTl6rl0lMdXXDAJHbf+N46MFPB7qrG9dOXHLBUH3tmExiqqkxAED1xLHqJ6ePz88enS2fOjB/Yrb08XzxUC55OBs7mo0dyUQPJQP7op65EDcbZPeGuDkfXWQdGdyUQvVxuzKkH/Op+n2q3phpNGIcCxvGQ6aJkHk6alMlnPoUZkzg5hyLlDgkS5gC+gluvIMa2EUNtHDDu/3T3QnDSNoylTJPxg0TUcNE3DQT1k+FdJMB7VhAPRpUDYXUw2HNUEQ7HNEOBzUjftWIRz3q004GjeqITR93WFKoPUs4CzReoPEcieZItMQQszxdoLA8iRZpXHQt0niFp/cF3HN+ruRjil667GfnQsJ82DXrY4suctbDlAQyz2JZ2pmnnQUGzdPOHIWUXdTiEhv8WR875+cKHirvXugLxZXi0SRjT1GmJGmME+YQbg44zT5E77cpQ9aphG0saRuNGfoCqi5idHfnh69ceV5tI4AcQAqSWolCcpbwGoDXGps765cYm5un5aBftmRiSSN+y81VEmVefyH68P2qL31hvLFBWVujEaPws2NHqp+cPjZXOVIpnN43d7ycO17OHUxHDiSCB+KBA3Hfgbhvf8y9L+qaD/N7Q9zeAF3ikAxuTDq0CetMSD8S0PQHtQMx06ioGDFOhE3TEasyalNH7ZqoXZfCzHnKmsGNEeMEP9mDD+zEerZSAy3uiY6obiRhmUyYp+OW6aRNnXToIhZNyKIOmVRB03RYPxUxTkWMU1HTZMQ4FTZMBvSTfv10wKQOWnVRxBLH7WnSmaWxHIPnKSxLOLOEs0Bhi2wlhhCjs0jjZY6a9wlzfq7sZ8VVCXBlP1v20EUXWXHTImGOQQsMKhJmSUdJIEsCWXZRFfc/N8JZH1v2s2J3L/YV4pusgKZpc5o2J0hTBDcFUKPfoffblEHLZMwykjQPxvS95xI2AdQAKEBSDwoZSKFGUQdwNcDLTc2DF1w0VVfbDtAHMNBQ+1GtbN0Prtt2y43ZJx8dWd7UBaBvbLTXN1glUjhz+GD1zKnj8+XjleLpvbPH8umj2eS+iH826JrzC/MBfn/YfTjhPZL07Y8Le0PMgQBT5pAUootZVRHjREA7FNQOxPTDCeNo3DwWM0/EzFMR80zYMhMyzwTNM2GrJubQpzFjGjMkbUqfeogeaXX2bieHdguTXUHNSMw8FbcoY1ZVAtElUVPMaY44LVHEFHUa4nZ93KFN2LUJuyZqUUWsqrBFGbZqwnZDFLUmCWeSxvI8mefJHEdkaSyDIxkcyRHOAoVVGLJE4WWWnBOYCk8XGaLEkrMebs7PzQb5hUmmh8q5iDyP53m87KKKPCGmzRKHF1ksRyFiIhWz6KxnoRYVx2yzQb7kYxYJxdY+58KyrDXDWFK0JUqYg5jJ79D6LTMB43hYPxAz9EW03X5lOzW6u2vVq1edX9cEYkfwHwjb6hsn6mrsXzx/rF7WV6fgfndHetOaKosef/0V9cUXdgGoZXJnXQNRVw+nDx2onjl1Ym/lxGzpk/nykUziUCI873eXPayYN/ZHhGPpwIls6GDSvS/M7vWSecoSs6qCxvGAdiigGYxoBxPG0YRxNGkaS1qnkrbpuF0Zs6rCFmXIPBNz6GMObdKpy6CGrFMbM095ZnrpkVZhssuj7AvqRsPmyYh5JmJVxRzaGGqMkY4YgcQpJEnak7gthZmTqCGFGuIObcyhjTn0UachhtlSlDPNElmeKvm4opfNuagMg6VJZxpzZHEkRzhLFF4g0CKNz/L0rMCUOarC07Mebj7Az4WEuZBQ8jEZHksySJZF8zxeEkiRsMgTZZ4QCdO4TSxH/51Q/B+QceGLRWnWTeRcWJ635zhLhrXFKWsYM/sdWp952m8c8Wu6w9ruoKrNM7WHGN7ZtfKVq8+r/R+ErTX11gsvHADoBag++USVJOa2b57dtqH30ku6AQxNy+xNzXoAOwCcPryv+unJUwfmT85XzsyVDqViB2LBiocvu5iyi5rzsodjno9z4Y9zwYNJ93yQLvGOpFMX0E94tcM+9YBP1R/WDCRMw3HjUNI0lrJNZxBVyqlJImqx8U+hhgSiS9g1SYc269QmbcqwfsQz0+tR9vnUA379aMA4GTTPhOzqqNMQwyxREolRzgSDpVgsTSNpypbCjEnUEEd0cUSXcBoTuDlJIhkGy/JU3sVUgq5SgM17qQyPZWlnjkJyhCOL2/O4I+O05jB7icFmXdSsi6q46b1+fm9QmAsJs0G+4KHEg/gsixYE4r8RZmlnnsVKAvkfCf95G9FL5b1U3o2XeFuRs+ZYe4K2RXBL0KH1WaZ8hmGPssOvbPdO7RLGWtCBre0fvHDVcrmYSOXn7IV1Z/fCmUu+PAagBMCXL3dccPGxx56sdnZX9Vrup7eolzarZLUzAFoARlEPZ47sr3568sz++ZNz5VOVwoFYeH/IV3Yxsy5q3sMcDPLHkv6Pc8Fjad/eKFf24klMHzJPezRDPvWQXz3gV/eFtX0J03DSPJKyjKbtU1lElXVq06g2gWjjDk3SqY87tHGbOmHXpB3qlF0VM40HtENeVb9b3e/RjnoN437LTNipj+PWBO2MEI4ohSUYLMXhaQ5PUY4Ebk449QmnPokaErg5RVozjDMrkAU3W/CylbBQCnIFH13wUEUXWeDwAuXM4vYcZk85zCmHOUc4yixeEchZD7M3KOwLuRZyoItIc2iaQ/M8XnJT/y2Rin2hmEvFjXBhBbiSjyn46MWbiUU/U/SSRc5a5Kx53p5hbTHSEnbq/dZpv3HEPdPum24VRrZRA5utXet3v/PMN5qlSwDkABKJpEayUJHWAXwL4M2G5oHaJqSuSQdgAYkBFINQ1/aVK5E776q+8jp66ZdHAKYBEJD6GprPEh6YPVHJHy9k5kP+eb+7yFOzLmq/nz8a9ZxIB4+lfQeifNGHZzl7yDrj1Y251YN+zXBINxzSDUb1AwnTcNo6lrGNp+1TGYcygyxEYcyujju0CUSXduqzmDGP6TOIJm6ZDBtGg7phn27Iox316McWCeO0M0TYoxSWZPE0T2R4Ik0jCdwcdRoSuDFJmNKULcs48jxe8FBlP18OCMUwnw/ShQBV9tOzfrriIcssmiftBdKecRjjNl0aNRcoR4lDKx5yPsjuD7srAU4ccIuT7oUi5b+UMzkGFXNpkScWK9JZH1vyMSUfI96Amg0LFfGWt4c4lzBOWSOoLmCbCZhG3TPtnsnd7OBmtHuNoXX19tef+OoSaDzbVMhk/9JUvFPfPK5YagDgZHUUKJygUENT9/LL1iuaBmqbOgHsDcvcF1yCguycRLqvfLSYOZJNVvyuipcrMsScQB30cx/H/afSgeMJ93yAzHG2JKn3G8Z86iGvqj+kG44axyKG4YhhOG4eyzimM47ptEOZss8kbcqYbSZqnQ5bZhJ2bQY1FilrmbFXaFse06fsqohlKmabCZknfcYJr37Ca5oK2DXiGUKIsEdpZ5LFMwIp7lVxwhxBDUnKmqJtGdaRF1BxNlYJuiphoRDi8kG2GGArIXYuJMwFmIqA52lHkUbSTlPUqk0ixixpKzBIyYXP+ej9YXfZz4r3J3IuouRj5vzcnJ/7b01FjkGzLJrjsDyPF11k0UvP+thKgMu5iLybFK8iVkJ8OcjlvZR4rpTn7TnekeaQBG2LYvqwbTpkGvFNt3omtlP96xwdqzQ7V2x95YkrGqFhobUHqUwBEinUysRE+lZ9s6r+fAJqXVCjBhAaLtTUXbgWGjsu/frkBZeMSmTmhmYTyHUAgqIBPjt+SCQ8nE8dSIXzLqboovMUNsuTR4LCmZT/TNp7KIDnaV0cmYraRkO6/oiuP6wZCGoHQrrhiHFMPKNIY7o0pkuj2iSiTjhUcfuCYtqhTTsNOdxcou1lxlEgLSlEF7WpQubpkHk6ZFGGraqoXRN16uKYIUFaopRNvBUvtswJFolT9ihhFY8XMjy2ONZauEAW81Zi3rmodzbiEvdFsVUvcHiGQtK4JY1bUpg5jVtKHLo3wM4H+EpAyLvpFItlWbzi5fb6XXNeftbDlQS6QOMZHEljjgyO5Cksz2I5DssKaM6FLSwPXvJR4gWZol+8OIrnPHjWjYkrwzszvFO8KBUjLTFMF7NNxC3D4ZndwcltWPv7pp1vj6x55f3H/3yxDM5OZwAUEpAC1EkUEvgawKtLmsYk9R5ZswdkToBhkE1deVW1q686OlZ9953p85dP1dVPSyR2RS0ik8Onxw5WPzl5Yq6wLxWdj/jSLFHgyByFlFn0oI8+GXWdCNN7BUvGORW2DIUM/RFdX1TbF9H1h3T9YcNo1DoZd2iSTl0KNyQxfdKpSyBakTBhnYpbpjOILov8k7BI2VKoIWbXhC3KsEUZtqoiNnXMoRXnAEnCtHjLLy1g4n148W61eIHz3OcZin6mHOJnI95yxDsb8VTC7lJQKAZ4cX5WEIgM40xTtjRlyxDWNG4pss45Hz0fcImEaQ7PccQiYcXNlgS6yBA5EhX7yzyF5Rg0zaEZF7oolPPgBR8pEi4q5r2ECJnzLLT5aZ5IsEiCtERRddw6njANRJS7/SMb8I4P9NvfGFr90j/uuf1CGdQBSMQolANIAWpBIVm4wTYma+CgngMwABi/cpn34b8c2LNrf8uO6ppV4xcuH6pRTEgltrp6i1QKnxzeWz197HAxXY74C14uRiAZCk3jtjKL7nPjR/zkfpejQGii5uGArjeg7Qlre0XCiGEwZp6I26dTqD6DG1OYMYUZRUUxEJO26YR1Ju3UZ1BjnrCUaHuFRUq0PYObEoguZtfE7JqoXRNzaMUQTBKmJGVOsU7Rb+FvcXb8KPot1n4FH11euMPpLobc5ZBL9Cv4uYURqJvKcViWcWQZR5a0pXFLnnaU3cR8wDUbdBW9bIYnCgI16+PnA66Klyu7mJJAFzhSnBKIK0s7U6wzLTgzLlRcWTdW8JGlAF0OMp+DPGtJZt1EmieSnDNBWiJOVcwyFjP0xdStXP8aouND5YZXelY8d9/Prj8foA5ABgAykP0r4QvNTeqmC1CQukGOgGxgSePQDd/R/fWhQ7t3VVetGD1v6ZBcPiGVWGvrLCCBM4fmqyeP7E/H8j4uw5FhxJzGbSmnaZZzzgvoPgEpU8akfTKoH/Squ33qrqC6O6TpCen6w8bhqHUygagzuDFLmTOEOUOY04QxTRjFjJpBVBlEk8NNOdxcIK0iYZlx5ClrBjclnfrE2SX6pUhzirZ8jlBUXPQTCcU6UCQsBoR8QCgGeHHlfax4EFHxMgWByHPOPOfMUfYUZs4Q1gKPioQlH5dzUUUXPecX5gOusoctCbS4ijxVYskCjecpLEMh/06Y9xKlAF0JsYvr3Lwq9vgZgUxyzjhhDiPqiGkkqu+NqvbQPauIjg8n17y487VHf3rVJc2LFy8kIJdJxKfVagEuA3huWZP6vIudIHdDLVHbuA1g19cvNz7218KG9XPPPNW/pG68vn4CwCJT2GVy+ORgpXriwHwimHaRcQrxW7XicXyBtJRIUwHXpewzIcOQR9XjmunwzHT6lZ0BVVdQ2/cvhKSlwNizjC1P23K0JU+ZcqQxR+hyhKFAWgqktUBay4yjwjsrvLPI2POUNUOY07gpjZtEvDRlydDWDGsTCT+nuHA/5exafJ6hFOTyPi7n5wt+TgzBxSgUJ58FHs1zzixpS6KmFGbOMo75gGsu5K4EhIKHKXpZcQhVcjNFF11yM2IsFnkqzxIiYZpD/2MUVkLsbJgTl6goEoq/PesmziWM6HrCM7uY3tV454ejq59b8dgfrj5P0QhQL35ngQRqpBIJACigbuFB7abhhqVOSZ0DwADQu7zJ/+Sjn02O6h68j7/z9m6FVNO8bAJAD4DV1MLpvcXq0fm5qDfBIlHU7DFOR23qqEWZsquStumYeSKgHXLNdHGT7dxkKz/V5pnp9Km6A7qBkGkkaptJoJo0bkpTlgKPFHgkzzmKrKPA2oqMpcRYirS5RNuKlK1I2UTCWQGt8M4S68jTtjxty9DWxZVlbFnOnubQcwkXph4eUnwq89yHGRYJsz5OJBSXWO7P+bmii8xzzizjSOOWOGJIoqYs49gbdM+HPWIglv38XMg95xeKLrrsYcsetuxiyi6myFMFjizQeJZ2Znjsc3th0U+Vg4xIOBfh5yL8bJhbJFwcfyc5h0gYMo1EdH3+iR2u4U1Yx8rR1c89d9dPL1WASFgDoACoB5kMQCqX1J/9uoTBhiarpMYBoAToaG4w3Hnrp2ODhgfvJ2/9eacMtMuWT0skBpHwZCVT3V8uB4QoYQ3ZtS7NaMA4GTCMRYxjEcNwQNPvmenmpzq4yXZusp2favOpugOa3pBhKGIZiztUSUwrJsC8gOYFNC8gBR4pcvYiZy2x1hJrLXOOImMvMvYS65gV0DkXNuvCKgJaZB1F1pFj7TnWnmFtWc6e5ew53iHeZhDXIp6484kPEInvZ8PCbFgoBbmcl10kLAWFUlAQR9giYZZxpEhrwmmM2nUi4VzIPRf2zIU95YAwG3TNhz1idVPxcmUPK4ajSJhniRyHZQVcTJ5izbKYRc9VXCTMe4m8G8+78XMJw+bRsKFfGN0Smt6Jtq8cW/OPe3907fkADWcJawEaQFYDIJdJGs8Sjiw/XwvANDSoJDB++Re2fPWLofffLm/4KP2X+/tq5MrGJUqZzCKVO0AKHxeSn83nil5afEaCVw6Kk7OIYTik6/er+7zKHvd0lzDd6Zrpciu7/dr+oL4/ZBqJ2qcSqCZJGlO0Jc1YFwlzvCPPOYqcvcjZS6xdjLl/ErrxOTc+68LKvFOM2jznWPTLCI6ci1iMPBGsFGBLAXY2LJSDnPjP2bAwH3XPRVyVsLBIKPqVgoJ4Cjjn5woCkaHtCdwcRwwRmzbhNIqE8xHvXNhTCboWCXMuatbHV7zcuYQFjszzeM61ICdWK2I5Kpp9jlBsMPJuPOcSa2lHgrREnJqIZSxiHGCHNka17Y62D0fXvXLnd65oBmgAqDtL2AiKWpDWSGVLAK4AeGZ509B5508B8M1LJwEqj9zrefyB0sY11e7O06+9OtxQNyZXaOQKRFFnAYBDMd/JXCzHO0N2td8wRk90CNOd3Pgev7rHr+z0TLXzE638RDs/0S5MdbtmunyaPp9uIGgcjdgmk5g2y1oLLmfRSy52TnkByQtInrfneXuBtRVoW4G2iYRF1lHikDLvLArOshsrudACj2Q5e4a15XhHXkDyHjTvJs/d9haLF3ECUg5youjiXigSloJCOeSqhN3lkKvsZ0s+ZtbHltxUlnHEUGPEphXPvDK0vRwQ5qLeubCn6OPyHqbk52eDrkpAKPv5opctumjx6ENMrQs31dzYouJi5blYlJ5byxR8ZMFDLBImKWsM00Wt4xHjgHuixTfVot/x9vTWd357/TeaAOoAaiUS+TmEtRLZ0rOEwxdeqJUp9AD6Bpn9hm92fPOK0V/9wv3EE+SPfzzZtGSmrsFYW28GKQoy2B90nUgHM7Q1aJn2agep0d3c+B5mbKdrYo8wvpsb3ckM76CGW5jRPex4BzfR6dH0efUDAdNoxD4Tx/UZ1pZzYQXPQgI5V7EgOPK8vcg6SouLQ0ocIu6aJRdaFJw5/p8hKBJ+zm9xArk4xFpsKkoBdpFwMYuKibTkY8QGP8ciC1deHfoUZk5TtkrQtUiYc9N5D1PwMHk3LZ54LEShWNp4WPGBps/5iUvE+1xFWvRTRS+Zd+NZAU9zSIq2JQhDzDYRMw95Jnd6p3YZd32g3P7e7394TdPZEJQBKEDSCLV1IK+VKBYJOxsbJwGIJQ0jAIV7fzf23W8if7q7arVW33/PePHFIwBGea0eAJPIYd5DHY16kqjBpx91qXrwoe30aAs9tJUd3sYMbaUGt5ADW4nB7dTwLmas/XOECcKQYW1ZAc15FitGPOfBc25nzu0suJCiCynzTnGJfiVuIXkWXE4x62Y5e5q3ZwRHzu08l3DRqRLixZ1PTKTn6hYDrEiY97F5HytWpGI5s/CNPjyaoe1J1JRwGlOYOUVaF6Iw6i34uYybyripjEAmWUwsUItetuTjKl5O3BrF8lL0WxDyU2LALfqdq1gK0CU/UfSSOReR4Z0Z1pGiTAmnMm4d9U23eqd2WdtWqXetuvdnNzQC1AHIQSIBkIOkAWprQV4PimaArwE8s7ypt7nZ3tSkB5gGqL77anX7puruVtUNP6hu3qJdtnwAwFa/xADA1jRAmUUPBpiYXe1WDwrTndjAFnpoKzm4kR7cRA9uogY2kwNbyaEd7Fg7P9nDz/S5tQMew0DAPBZGlHHCkGStCwWbh8yeJcy78bwHLbrRottZdmMVAa0IqKiY5xZKmMX4EwmzLkQkPHcjXBwiz0fdi/lz8ZHago/O++i8j8t42ZyXEVfex4q3QxcuubhwsalIYeYUZk4SlqKPm4145mO+UlDI+9iclxEJ82666GXLfr4SEOYDrjm/UPFyRS9d8NFFP7XAc7aRL/opUe7cvkKEnAtQFR8hptMc78wwlhSmTtrHg6oO79QeZ/cGXeuaR26/eQlAg0QqAan4fGH9vxI+u7ypt7l5GoBZ0jAMgF311eqOrbNPPru1dumRhx5RNS1V1zbgzecZAawAUCCt+9xE2DTtmu7hxvdgvZuooU1k/zp6YD3Zv47s30AObKWGW7jxDtd0n0s14NYOePRDQctkxKlKkMYka00LzvTZZ3yyHjLrFUdNqKh4LqHol2VsGXZhpTibGIL/T8LFQmYu4pqLuCohvuCjsx7yfxCWPXTFQxYFLE87xBlbkrDk3HQp4t4b989FveLeWfRx4lfMFLxsJSDMhdzzYY/YO5Z8YhpfyJnnTmQWo/BzinMBatZPium04MKyjC1DaNPIZFjb7Z3aQ/RvMbRveOIPv24EqBdPJ6QAUlmNpLYG5PWgWHaWsK2ujrnoogkAqxSmG+s2ALTVLR+/+IrJZRcMgUQtrzNIFVaQ2AEg7TTMckhQN8pPdLIjO53d68j+DUTfWqL3I6J3Dd67Du/bTA1uZ0bb+Mme/4+1t4yO8sAff79jURwqtLSlthVa6tuyVCgUaSnSFpdS3CGBACGQEGLE3TPxyUxmJhl3d3f3iRvQ/Z3fuS/uu94XT8hmu7v933u353wPZxhekPN88nV5LPRuG4tg5xJcYqpPyQjqBGGjOGJWRi2quE0zJ7O6iCiiZdaKIikEwg+Z1IvqRRGjeL4V/QNDOofwYdA+E7AhfnHIrv0DQzrpMEw5dBM2zZhRMaSVxDXiiE4cM2tGvZZHYfejsPthyDUTdE55baMO46jDOOY0ITHqQ78DyR0n3aZJr3mO0+9t5jyQ87UQQThq14xaVcNGaVzDjisGQvxu+0CjhlDFbS25sG9HyixCLGDQgMFgUUm/Q0hb9QIBwLl0iRCAsyCZvHBRG2ZxPST1Jy+iJCQOAGYQQJ+QaklaAEExc1QrstN7dH31ut4qSet9VUeBqj1P3ZGv7ihQdRSpOku0PVV6YpOJ0m6mddlYBAevzy0Z8KuYcwgjZmXYqonYtMimFpIFIwgRzzenf0MGScwgjhnEYa0gohMiCBEVHLYrh/9zODP/4Avy1zGXYcSp/4NwZsppnHbqEYTDOumQVhLVS6Im9ajX8jDqeRTzPo54HoZckz7bsMMw5jQh0SmCEKE47bVM+SzzU/g5XUTM6XyKyPeIIZ3TwmGjdEjLiSsGoiKijdqg7nwHvgAAIABJREFUI9ZwWoovH9ydBJCMSwAUFjBowGKwqCQs4JIhcQnAawAXlixuTkigAViSkgUAvQC2NWt/O3WdmPT0yNdbFate4CUu4AJajU7UAw68/IFhJc860K7uqVF3lYub7inxeYq2XG1X4RMtLNUQqvT9jWYq3kzrsrIJNj7JLaH5leyQXhg2SiMmWdSsRHTxSVVMOWxVDdsUo1YF4vkQeEMGSVwvRhCGNPywVhA2iOYhVD+Rf5NUIOTmItI5urPG02OZ8JonfbZJr3kuqZh2meYjHNZJYwZp1Kwc9VoeRzy/RmcRTnitcZtuzG2ecFsmPdYpr23a55jxO2b8zhm/Y8pvnZWAedpvnaOIxKVzFOds7IRLP+7UISH6qFU1bJIMaTlxBTUu7rNTG3TEGnbzgyuHds0iBDSCEINOwgAuAYVbBPAqwMUlCweefkYMIAMwA4YO4Hh7rWr1e7QlL45s2kbCYPsABCicDFlO83L743KGidys7qnSdFdIW/JV+EJ5a66i7b4Sn6fqKNL0lOiIVUZKg5XWamF2mNh9Zm6/XTjgFNOQtUq/WhDUisJ6ScQgjZsVw1bViE09bteM2zVjNuWoWT5qkc0XJOUYNitiBmlIJ44YpMNW1ZgDOeainR84/E7mntQ/p2Jzow+GSa95ymea9pqmvaYJh3bCoR2zqUetKqRSOmJSDJsVYaN82KGbCdgeR1yPwu4pv/1Jl8My7rFOeG2TPvuE3zUZcE4G3JMB54TfMRGwj/ttYz5E0U1jbuOY24icuJjvEae9pimfCQmbh2yamEURNUlien5cTRtSkGPCTjulWttdImgpTD+8MwUgFYdD7l0ACoNFJwJgAYtJmi1zpw4sWqwHtAnAAiACFBWdSFvyYmfickLyQgIWy0hIliYvYAHYUheDm02ISKkGUr26q1zdUSZpzlO2Fcia78ta7slacxX4AmV3sYZQoSfXGAebTHS8kUUwcyl2Ic0pZrilLJ+CG9IIIzpxzCCNG2XDZsWoVTVmUyMyalX8jt98hHGjLKyXRI2yYatmzKF/co/nj+TfpNLzVGHuUU57TdNuw5RLP0vRrBw2yocMsrhRFjUqRhy6mYDt14jrUdg9HXAgCEfcllGPdczrGPc5xwOueeIYD8xRtI56Zyn+EUKXKf4EYVTHGVIODsn6wrw2G7lS01XEa8q7tO/bFIBkDAYFaBQAGuamuVE4FLwAcHFpchuAN2lhAMABoEpZQEtdQli2qnPZc81obH9KMg2XJMAl0ZEzek5GZ0jYryfUKNpLlPgSUWOuvCVP0pQtbc6RttyTt+XLO4tUPWVaYo2O0qAfaDGyCGZuv01AdYppHhnTr+SEtQLENiIZ+qhVgQiS9o1aZOPmWZmPcMQiHzJJYyZ53KwYsanHnTokDPlP8OZ8z+96rcj3c/xmH6XHOOMxTrsNk07duF0zZlEhCGMGacyknEP4a9gz43dMeK1jbvOY2zLmtox5beM++3yEE0HnRNA5EbDPUZyFh1wpmReUIginfJYxt3HIro2a5RGjOKJlx+TUmKQ3wG629leoOwuZtdknd2xIAUhEoRCEWEAlIBNsOBTSbLqwNJW+fIUMQAUgBSACODZ89Vtx+f+dlUN57rnBxYu6AGSLlhgXLFEAGmyD+ACfoO2pkrU9UOCLhA3Z8tbcf0FYMYfQwOw1cUj/FuE/6mRPcvYhoxgpliKCVN1GTLJh86wgMw2jds2YY3bb73eo5jRv/vdz/JBC13wVnEOIaOGkUzfh0I5bZxUxbpQhCKf91sdh5+OQe8bvQBLEUWS12mMd89rmI5wMuSZDrqmQczI4q4vzr8zMZRRz2j8fYdggCqmZESk5Iur2MhoQhOSKzAMbP0kBwCGTT8i6PQrpVMwa0vNLF3anLpChcBIAXUoy7aklZYuShDt2/NbR9ZvN9lt5qerFl3oAhIA2LVgENmpzgNuj7aqUtRQp24pE9dnKllxZY7a8NVfedl/ZXqjoeqDurdSRavXURv1Ai4nRbeYQ7QKKSzzokdL9ClZYw4vphVGdIKYXDhnFwybJsEmCDDXH9MIRg3jEIHwi4iHjrCCwEas7atc8ofiPCsjv/N+/5tcIxbmkbf6jnPIYEV846dRNOnWTdu2ETTNuVY9aVYjST3nMjwL2x2HnTMCG5IVDdv2I0zjyRBGf+EL3dMQzFXZPh/9BcS7A+Q8ITeNu/ZBNFTHJQnphUMUIiUkhQaeHXo8g7ClK3/7JmwsAsIDCYHBzCLEAGAwGaTadX7q4a9FiATZRlZBIBngAoNq7838aark//NC+8pmRbVt+3f69YsUKMgAHAKz9jX5Wp7qjTNqSL2/JE9ZnKZrvyRqzlfg8ZXu+qqNI2V2sIVTp++v01EbDYCuC0MYnO4RUl3jQK2MElOywhhdUccIaXkTLR5YKEKgRLX9IN1+EQ7rZf0VUdsymHn9SX0Uozndv80P2/xTO/C6/nvKZpjzGKY9x3K5BEE659NNO/WyCaFMPmeTDVtW40zDjsz4M2qd8lhG7AbnPEbfpRpymUY91wu+YCrqmQ96ZsG8m6p2JemcisxSnQs7pgG06YEMoziUbcwgnvcYxly5uVUaM4rCWH1LQQ2JiSNDpGqy19lco2/Nbss/97Y2VyPghFpcIKECjZhHO61QsqUNhxamLpLhEWgKmcXkq8au/TtZW/SYVazd9PfjUMv6KpxgJCZKkZGViEpj7ar30VmVbkbghR96YK6zJlDflSOqzfocQ0ULDYKuJ0WllE+xcopPf7xKQPSKqX0oLyhkBGT0oZ4SVrKiaE9NwEYmqOXE1d06QLyNafkTLjxtEI2bpmE05blchjnPUqhq1a/4Twt/JHMV/2M+5p+kxIlo4y89tmHHN5vijVlXcKIubFaN2zZTHiJxIH7JpQgZZxKiKWjRDdv2Y2zzhd0yH3A8j3kdR38OYbybqfRj1zFGcCdpngnYE5EzAMvf/zkbCbu2oQxU3K36H0E6pMhPLJK33qzOOvfvcAuRQAiYxCTAAGEhAoxBdXAzwGsDFxUv6lj1LA4wYg2OlJFemYvi7toxXlEmOHv6traUrNbEdgAwgTkziAYChp8I10CBvyRPXZUkb7vKrbkgb7ojrbqvb8lTzEGr6axFfOB8hQtErHvBLacifQTkjomJH1Zw5mR1OVHFiqrkveYjtHTZJxq3KMduTLqNFOWJTI4r4bxHOV7U5ivP5zUc4C89jnPEYZ1yG2UqbSRE3ymIm+YhNPek2IHvLcas6qJeG9IqIUYUkiFN+x0zY8yjqexzzP4z5HsZ8D6OeOYp/jHDcpRmxK2MmeVQvisxDaO2vMBJKhE05xZcPvboUl4TcbEpKAiwADrCYWYRLAF4HuLxoGWX5KiE2lQ3AS0o2b1j/W2vDb2y2+fjx31pb+hamMJcu7QVgABiXLgVd+wM7sVpUc4dbdl1QeZNbdk3ecFfWlCVvyla03Vd3PlD3lmr7qjX9s1qoo7YaBvFmRqeN3ePgEtwCkkfY7xH2e0Vkn5gSkA6E5LSIkhFVMWNqVkzNiqqYURUzomRElIyoko0Ajmm4ca0gbhANmySjFhmiixMO9ZhTPWrXIGOZiJGc9psR0/S70HSub/dP8P45In3kM/8asP4asD72mqedeiQuHTbLkOD5odfwvzH346AtZlI6pRynnOtS8II6+Zjb/DDkQmpv02HXw5jv8VDg78OBX4f8D6Oe3xlS5Jdp9qdyaEftmimXdtyuHLLK40YJ0qYICgkBDt5GrrSQygWN2beOfLscBckAAGjAJiA9XwwGhQVIBswygDcB0hYuoyxayQMsF8C0bMWve3787V72bw9Kfst/ENm5Q/LKagIKTcdgJEnJYgwGlE33zd0l/IobrOKrvPLrnNJ0Sd0tSd0tWeNdees9decDVU+ZmlClJtVqKU36gRYdtVU/0Gaid1hZ3Q4uwcnrcwtIiHiE/QjFoGwwrKCHFXSEHPI5JKeF5cywnBlWssJKVlwrGNIJh4zi+QgnHOpRuwapz831xxGE8yuT8ynO79shCGd8ZmQV8pHPjMhDt3HKoZtNLUxSZMxg0qn5e9jxKGAdsqg9Cr5NwrJJWB6laMiqm/TZkIbUdNj1MOJ9FPf/v0Q45lRPuTTjduWIRR43iqM6XlgxiCA09ZUaCSWs6lsXd3+xBCAZBQBYwCUgq01o7CzC5chm04JllIXPKjEL5QB8AFpSEmHR4taU5R2LnmE+/wIhAdcJQEehZYnJUgwWxJW3dK33uSVprKKL/LI0TvFlSfUNYXWGtOGOrCVH2V6o7C5V9VaqiDUacqOO2qwjNxmoLabBNiujw87qcnJ6XNxeF7cX+eDmEbwCok9ICojJQQklKKGEZQMhKTUkHQxKBhC6QSk9JGPENNy4ljfrEa3ycZtiwq6ccKhHbOr5E7dzBnN+IPOvIBE1RSjOIXzoNSHZ4awjNCtHTIphozSqFUZ0wlGr4pHP+GvAPGJTBzRCq5BhEdAdMk7IIBt1GCfclim/fQ7hr0P+P0A4+1M5deMuzaRTPe6QD5ulMYMoouWG5AMBQa+P1azrLtJ1F5EepB34as1CgFQMoNAJgMXNR5gCuOVPtLADk6pEp5gApwJgAvQAdACGiF1MwCT1odAUwPAwCVJcogyNAW5JmqrxDqvoIrPwgqA0jVd8RVJ9Q1yVIam9LW3OVuDzFF0liu5yBaFKRarXkBu1/Y16SrNxoNVMw1sZHTZmp53VNScOdjfC0sPvQ1giIANiql9E8YkpfgnVLx4MSGiIRY1rBUNG8RzFMZti2PqPoen55Zh/RYjIv9YqEV/4yGd+6DXNZvdW9ZhFNYcwrhdHdMK4UTLl0v4aME+6DTGT3Cnl2ERMu5Qd0EmGrLoxp2nSZ3sYcs2EPQ9jvl+H/I/jvj9GOOHSj7s0kw7VuE02ZJLE9PyIihmQUny8Ti+zSd/zQNNZ0JFzdvOa5xYCpODQaFwKYHBzhjThCcI3AK4sWtaVvESGTdYD6ABUyYnipFQOZiE/cRkDt5CdvICHS+UBRgQoJWCAXXhRUZvJKrjAKjwnKLvCK7kkrb4urromrr0pbrwja82VdTyQd5XJeyuVxDp1f4OWXG8gNxgpjeaBZiut1UprtdHbbPQ2OwM/98HBbHeyOtycLg+32yck+YQkr4DoFRB9QrJPSEZAhmSMkIIZVXPiWh5CcdQiG7Uip5NU8xvlf1xy+zdFOJd+3KlDEE659Eh1ZtSsRGTYKB0yipEsdtyu+jVgfuQzj9nUfrXALee45byQThq3qkccugmPaSbonA65Z6Lex3Hf47hvJuJGEM4E7XMI5yhOug0Tbu2kQzVmlQ4ZhVEdL6xkBMRkD6fdTW8wE8tU7fkNN37+5PmUVIAUHBqFTQYMDjmvnoDGJAI6FXDLAF4HuLBkScfCJQIsTgIgBhChgQfABGABlgGJLFQiG3BsADGADp0AjLxz0qobtPunaPdPcYsvsovOiyvThRVpwuoMUUOWtOWetL1I2lEi6S6XE2qUxDpNf52+f5YiMlk6JyZqk4nahHxvGWyx0dsczHY3p8fJ6XliZokePgkJfHyigYDkSQSrmw1thkySmEk+h3BOw+Y6A/MHIH6X+89Z13Gnbg7htNuAVGeeUJQPGSTDJklMLwxreCMW+SOfEUEY1Io8Cq5HwQ9qJcjw+JjLMOW3TgVd0xHPo5j3Ucz7BwgnvcYpj3HarZuwK0ctkiGjMKLlhhV0n5DkZuOdg3U2cpWkKbvk/I9vLoJUgCQMACoB0Djk9l0yYFKeIHwV4OzSJQ2pybxknAIFMgQhCiSA0qYs5QKOAwkCSJAAVgMJRnQiDGQfF5RcJmf9TM76mXH/JO3ecV7JJU7xRUHVdVFtprgpW9xWIGkvFneVyXqrFX21WmKtnlhnINUb+xtM5MY50RPrdH21WkINInpinYmMsGyz0vCI1Z31nXyiR9jvFpC8IrJPMhhSMKNqHhLdxA2iqFGGxDJzJTQEITKDhMh8lv9aipt0GybdBgThjMeILB0iNbYRkyyqFSJaGFCy43rxjEs349GPWOQeBdchYTokTL9agKzgjDh04x7TZMA5FXb/MUKE4pTHOOPRT9jl42ZR3CAIazghOc0rJDiZrY6BWgupgllx/e6RrS/hYCEgL8vCARoHaMCiYCFgUgG9EHBLAFYDnFyxpHnFEt7SVFkSiAF4aKADMAHEgJZgUkWoZDmkaNEpBlSSFtBAzjrCKTxLuHGwN+MA5c6x/js/M/PPMwrOCypviGpvi5vuSVsLJO3Fkq4yaU+Fsq9aS6zVEmv0xDpDf52RXI+Iob9OQ6jS9pSru0rVXaWarlJdT7mRUGPqqzX315v7603kRgu12UZvc7K6nByCm0dEQlmveCAgoyMFgbiWF9UJkHkqpNg2ateMODTIMhjiIOdAzh8m+12lGwlnpueFM5POuXBGFlVyh7XCqJrnkzPDWsG4SzPl0saNEqdw0MajOHlUv5wd1YqjRtmwVTXqMkwGn6T5Me+jsHsm6JwJ2B4G7dN+6/xMZjYf9erHbYpRiwRBGJQN+vi9Hkazg1pjIZQOFl688ePnzwEsRg6ro3CATgIAHEAqYJIAnQKYxQAvA5xZvrhl2WJmEoYNwAEQpYAoGXgAAgAh4LiAEgJaDlglgAwASFkHyXcPd2fsbU/7iXj7CPnOcWr2aVbhFXbJdW75TX7NXWHDPXFzngRfKO8uURHKVYRyZV+Fllij6682UKoNlGoTtcpErTKSyuX4XFlLjrrtvrol19BRaOsuNbQVmDseGDqK9B3Fhp4KC6neMdjqoHfY6V0Odp+TO5uH+MT9ASklrKBGVMy4XjxsUiHH25B7aeN2zZhDO+HST7j0424tIqNO9YhDNeLQzHXvJrzmKb91OmB7GLQiMuMzT3p04y7NuEsz6dSM21UTFvmkVjyu5MZUHJ+S4VaxhhyKUZfKK2damX32wV43rS/EHYhKGVE1J24SjjhUoy7TpM/+MOR+HPH+GvY8DrkfBx2/huwIsCmvftKjm3Brx12aUYdqxK4csiiHrPKYQRxQsv0iSoDb7aHU2rsfmNru9d48mLn707+kwEJkoQmbCKhEADQWkC4TYDCoBQCvA1xZtLh3wVIhOlEKIAZgYYGJBSGAFDACQAsALQCUGEAOKAUAdF//gZC5tzN9N/7qbuLtI5S7J6jZZ9hF6bySm7yyTGH1XWFdjqgxV9ySK8PnyzuLFD2l8t4ydV+Fhliu6y/X95cZyOUmcqmyI1fSnCmuzRBWpAlKLsurMwyNd7R1mcqqDHV9lqE1z9JZbO6ptBDrrOQWG63TzupxcIhuAcknpvgl5KCMHFEOxLTMuF6M7LaPW7QIRaTa+TuEYy7NqFP9BKH53yKc9puR54s84nG7ctIsn1YLJmScmJLtUzJcKlbMqRjzaEIannWwx0Jst/W2eindIV5/WEaL6Dlxm2zMbZ70OmeCrschz6Og63HQ9feA439C9hmPccajn/Hop93/hDBqlsdM8rBW4Jcy/Px+P6vT219j68zXNdzqu3ng3t7P310Ei2Z30hIAnQiARQMKg8EBCgAHqQBvAFxfsJicvFwKyQrAiAGYWGDg5hACHwV8ACGABNHClvOb269ub7+0HX9lB/HWYfKd49TsM+yiq9zi67zym/zKLH7NXX7dHUFjtqj5nhifK+8sknc/UHYXq3tLNX0lOkKxoa/E0Fskb74ta7jBL71Ivfsz5dYhXu4pRfFleclldvZxcfFlbV2WoTVPhy/Sd5QaCbUWaqud3mXn9Lr4RI+I7JOSg4qBqIYxpOP+E0KbGqmDTzp1407dhGvO7c0iHHVq/38gHJMxEYROJTPqkE/4dEMmiWmgW9PZqGiu1HXUOwc7/aL+kIYeMQrGnKYJj2Pa53gYcM34HTN+xz+00GOc08Ixp3rErhy2KaJGWcQgDai4HtGgl0fwMTs8pGpL+31RycXejH1FRzZ9tAIWIwjRuD8HYd3xz9vOf9N2fgv+4nekmwf6bx8l3z7BKrjMKrzCeXCNW3aDV3GLV32bX3dH1HhX3JIjby9QdBQqO4tUXYXqrgJNd76mM0/XmatouCGpukLNOtR2ZkvnmW3UtB+ZGftZtw7SbhzgZB+TFV9RVd9SN2RrWgv03ZXm/gbLYJuV0eXk9bmF/T4JNaQcjGnYw3pBTCf6HUKkYD2HcMJjmPDoEIpjLt0fI0Qe8aytsysnLNIZnWhczoop2X4FwyGnRyySSZ9u3K60M4mazkZhzQNZY6mZ1OTlEULKwYieN2zXjrrMkx7blNc+5bVN++yPAvZfQ84pjxmhiNhqRAWHbYqoSRLVi/xytkdA8XJ6vcw2V1+lsTWHmnWkK/2n8hPfffos9p8Rov9rhEc/xZ/ZgD+3qf3clr5rPxFv7O+7eYSWe24w9zwj/xKrOI1Tfp1XeYNfmyluvCtruSdvzUUmaxRtuYq2XGVrtrL5rropS1aVzrl/oumXr4t3vNt0YF3nka86D63vPvYVPe0HesYe1u0jgrwz0soMTVOuobPM0FttprSYaXg7p9clILklFL+CFtFy4wZBTCcaMshGzcpxq3oO4ZRL/88I52UR/wHhbAHaZ5jzWAjCh0bphIoTV3F8crpNPODX8cbd2kmnJiRhGoh4YV2xqP6BrqfWzeoMSvsjKmbUKItbtKMO47jLPOG2THltM37Ho5Bj8knLHslkRhyaIZsibpEhpdGAjOnhk72cXg+j1dZdqmm43Xlld3vaD1Vnd657LmHR7Kt+Zn3hf4uw/tDHbae+wJ/6Cn9mI+HqLkL6j33XDwzeOz2Qc4Z2/wKj6Aq7JJ1bkSGoviVquCNvypE1Zssa78ob7kob7kjrM8W1N8VV1yQV6aIHF8jX9hRtfzfnq9UNuz9o2rm2etPr+B8+7D+5se/M5v6L39NvHhAWnVfV3dbhC3RdZeb+evNAq5XV7eD1OUUUn5weUrNjemFUK5yPELGiv0M4N/E34ZldK/wDhIhMenQTDtWERfrILJlQcWJKtl9Ks/D63QrmmFP9yGMYM0idTKKstVLYUKjuqrBRm3y87qCE4ldyglpZ3KxBKCIjbjN+B7LjMek1IxWiYbs6bpXHLbKYXhhVcwISmptH9LC73IPNRnyhuDK9/dLO7oz9DZf3rHshaTGCEJf05yCs3f8e/vi69pNf4E991XN5e0/aLuKN/fS804P3ztLzZxFyyq/zq26KajOlDXcktbfFtTcl1TcEVdeRmiq76Dwn7yz5+v6GI1/d+GTl9feXV37zRvG65/PWLmvZ9nbjjnda933U88uX1Cu7uDnHZGVXNI13dR2FZlKNmdJkobfbOL0OIXl2qlHDj2qFcb14dm/Gphy3qyadumm3AUE4N0qKyP8R4YzfiMiUVz/hUI2bJdNG0bCCGZEzveIBI7vPLWVMOnX/E7A8dur8Qpqys07UWCRre6DvrXAONng4nS4B1SvjRXWyEZsWuXQz6bFO+myTPhsyfjHmNo46tUM2VdwiGzJJompOWEH3iygebq+H2WEn16sacpj553vT95HvHsNnHP58dSqCEJ2YAmjcn2FI96xpP/ZX/PF1rSe+6Lm0rSdtF+nmPlbhOVreWXrhJVZxGrsknV12DVFESe1tcVWGqPK6oDydV3qVVXSRnn9u8N5p2t3jNYe/zv3m7ROrE869jMv7ZGXGqwlXV0LtF6uL/vZszbbXuw+vo17cxrq1X1R4WlmboWu/byaWmyh1Nnqbjd3j4JFc4kGfjIUs3SMIxyyK3yEcd+rm80Pk/yvCCR0/Jh0ISgY8AoqRRXCL6VMu/f8Vcf3dYwzJWOreRkFTkbgxX4UvtPaVu2jNdhbBI6RFNKJRq2rSYZh0Wybcc4tw5nGPaVYLbYq4RTZsEoUVgxEp2S8guNidbgbeQqyRVt+mZp/sv32UkX+mJ+v4l68sXAyAA8Akpf45CCu+fwV/9OOOk+vbT35BuPQt6dqPpJv7BnNPDt4/wyi6zCm9xipNZ5Vc51Xe4FXe4JZdE1akcYsviirTxVUZtLyzhMxj+Cv7qn/5Nue7j4+/sfTgs+gzLyZcWZ18/aXE2y8n334tMe/DpeUbX+jc/wHj0lbRnQPyB2fU1emapix1230docwy0GRndTk4RJeA6hMz/HJ2WM1HusFjVvl8hEhqOKt8bsv4E4WY8tun/LO1EqRu8ihkexy2z0eIGNIxm2LELB7RsoOifp+Q7BFQzPReO4c8YlL83W+dcmgiKq6B2iZqKRI23FO13rd0FFh6Su20dg+fHJaz4xrhqFk55TQiuwCzO6pe85hLN2xTDJkkEZ0gpmH7BYQR1aCf32OjtVgpjcbeSmn17abzu+i5p/hlaT13T29bs3IhQCIacMkLAPVnICz7bnXzwbWtRz5p/vmzrgtbCNd+INzcS713gnr/HP3BFVZpOr3kGqvkOrf8Jrf8JrskTViRxiu5wCm+OHj/TNfNo23pB5sv7qs8tv3Gxvf2v5i6fQEcWIE6/Sz2yqrE268synotNfvdBSXrn2re+Rbp+BfM9B3Ce4fkpeeUddeUzVmazkITqcYy2GJldNnZJI9g0C9hIpM4SBNqxCIftSqQcGbUrhl36pD9ikmP9cnYtR1p7M2NJCFa+Chkm+2kz/OFCMK4hukT9fmEZDev30DptDKJI3rZrz7LtFMbUnMNg3hRW5GoPlvVmG1uyTHj8yzEOiejMyikRBSsEYN40q6dcOmRBY/Z00E2xZBJEtXxQmp2WDEYEvW56C0+druH2W4k1ChaC5kFl1sv7RGWpgnK07uyTn77znMLARJQgE5I/HMQVny3unHvmoa979Ud/Kjj3DeE6z8Sbx+i3D85UHCBVnKVUXqdVprBKL3BrshkV2QyS9K4JZe4xedpeae7M480p+2vu7Dnwc/fZe368sBbKzekwuco2JEKh5ZgTj6VdPm5BWmKG6SfAAAgAElEQVTPJ97+S1LehwurNr3Uvvc94umvGBm7hPnHpOUXZTXXFM052u4SI7HWTGmx0bo9HLJPRPNLGQElE4lOh0ySYbN0zKaccGhHbOpxpwEhN+W1T3ntM37nw4BrJuicCTr/0f3xW6f95pmAZbZu6dUjCCfcWgRhRElDEHo4JD2x3TzYN6SVPfKYplzasJZvYraL8Q84VTcEpWnqinRdXaa65b6pr9bNaPcLiBE5c8QgHrUqhizKIYsyblbEzNKYQRTWcEIKekBKCYqIQ1KSmVTlZbaYSTWqjmJJXXbT5b2VJ77Vt9wTV91sv/XL9rWrZmukGCygsH8CwuodrzbtW1u/Z23dwY+6Lm0l3d5PuXeM9uDCQPEVWvl1RsUtenkmqyKLW53NrcxmlVyn5Z1mFp3pv3e889bRths/l57+8fw3H/7w1gsfJcPbAB8BbE1F7UpF70lBHVqAPpIC6asxd9YklH7+bNOON7uPfka5tJWVtZdfeEJUflFSd0Pddl/bXWYk1lmoeDezLyCgekRUJDqN6ngxg2jIJBm1KsbtKmTiGwnrp7x2JNd+HPIgQxIIQuRVgvO7B5MeHZJUjLs0o1b5sEkUVAx4RX1BUb+L1afpbbVQCSNa+SO3ZcKlj5rENkGvuPMBtegi8dZhzp2f5UXnpZUZ6rY8K6naSWv1cQkhKT2q5oU0/KheFNEJw1p+SM0Oyml+Cdkn6vPzu8L8dge1xstoVLTmG3oqhNVZOXs+b7m8x91XJq7JbLl+ZPvaVbNJBaABhUX9CRHpzjea97/XsP/9+kOf9FzeTs0+MpB/mlmezqy6yazJYtVms2py+PX3xc2FooZCblUWrfAsvehMd9bRloxDLTd/uX1g8+bXn30DB6sBXgL4EAUbU5M2omETwA4M/JQAF56Dm3/BFH22ou7b1/AHPiKc+ZpybQfj7n5uwUlBxWV5Y5a6vcjQU2Xtb/TQuv08kotPdEsofgUjrOFEdIK4UTxikY/ZlEMW9ahd9ySsRxB6Hoc8yI4ZgvB3E9YIQkTGnOphszRuEAQVFK+oLyAkOem9mp4W+wBxXKd87LFOuPRDdrlPOaAgVvTlnm45913fhe+5mYeFReeVdbdNXQ+spGrHYKuH2+sTDfgk9ICS7VewfHK6XzrgFxN9/B4vt8PLbrVTqpzkKje1VoPPtxIqW9IOnfn8NXVTjp9cJaq+1Zh2+Lt3n1/85yKs2fGX1oMfNR/6pOHoZz1pO6g5R2kPLnCqb/Ia7/Ga8vjNBYKWQim+TNNVreqolDYXCmoyOBWXOm4fabh+oOba0RObP3kjFZ4CeBngZYD3MNjPEhI/AVgH8C02cU8q9vRTkLYa7n2wsOzrVXW73m47/EnPuY196d9R7+xn5J8QVKUrmu/p2kuMvdUOcqub3m1j99gFRLdkwK9gBNXciE4wZJKOWOTI+13GnKYJtwWplcz43Y+C7och90zQiajgfISzbYQnBbARuzJuFId1XJ+C7BESvDyCldqp625xMyhTRt0jt2XcbRxxqSImnoXVQi+92nJuG/7YBsrF71l3jopLL2mbsg0dRcbeSgu1GanuugRkJ7/fySc6eb0udoeT2eqkNzoGaq3EElN3obm7WIPPZxZfO/vlm0feezYwUOfuqxBU3qi7enDr288ivvBPQ1i36+2Oo5+2H/8cf+prYsZPg7nHmSVXBY13xO2Foo5icWeprLNC29doprSZSS3arkpVW468+Ra56FxX7tm6Wyf2/G3N0wDLAF7GoF4CeAuwH2AS3gf4FGALLnVnIuboYji/EjJex+Z8vLTw61WVO99sPPLXttNfdV3ZTszcxyw6I6q+pWjM1bSVmLpqTcRGI63dxO5GKHrlzICKgwxJzCEcd5kn3NYJt33K65zxO2eCrtkziP+MEIlIZ+syLs2QVR7VCwNqlkdGsvO67IwOA7FV29UcYA9Om/TTDuOExzTiUg3bxWFlv6Yzj3xzf8exDR1Hv+g5v33g9iF+8SVJ9S1pfY6yo1RHatBRWw20TgOt0zCINww0mSh1pv4qY1+ZkVBi6s6XN2ZKam8P5F0oOLz50qZ3a07tsPeWGtsLuGXXaq8c2PjGCiQiRWMxfxLCn97rObmBcH5r96Xv+rMOMgrOcqpuSPCF0u4yaU+FtKdK0VdvoLbZmL02WreBVK/qKtD0FvCa7rDq77bnX9u17p3FAMsBnkbBcoAXAbMGm/wBJHyGSvwanfI1wMFUOLEMLryAuf5matbHyx5serH2p7dbfv647dQXhLRv6fcOC0ouSmsyEYqazgodpcFAb7FyuhyiPreE4lXQg2puRCeMmxWz7tBlRmTKY509IuO3ztVKkP20KZ9pNjWcrcuoh82yiEYQUDJ9YqKd3W6hNmt66zWdjX4ObcqsnbTpJ73GEady1CmdsHD9rCZu0bn2U1vq9n1af3Bd1/nv6FmH2XmneMVXxDW3lW0F6q7S2eZ2X7Wut0LXU6rtKtJ0Fuja72ubbgpKzzELztae2X5p49vdmScmJERjZ4my6R6j9HrNlUMbXl+xECAFAzgcBlCzm03/FcLGw+sIl7aTrv1IvLGflneWW5EhbMxT9lRqyI36QbyB2W1k9Vi4fQ4h2cEjmVkdanK1YbBWQayS9tbSGks3vvfmYoAFKFiMwSzDJDyDwa1GJbwF2I8Aux5wGwH9LcBPCXBsKe7iiwsy31lW8LdnKjevqt/xUsehNb2n/zpwfRsrZz+/6Iyw4pq0Pkfelq/sLdGQK430Risbb+d1ucTkoIYdM4iHzbJRqwpJMKZc+mm37pHH8Nhr/J+Q/e9B26OA9aHfMuMzz42V/hpxPAxapzzGSaduzKIaMsiiKmFYxvBw2kOCTietWd5Rpuiq8QoHx03ycbtmzKkesymGTaK4ihHkdek6Ckm3j1Ue/rJk59ran95vO/ZF/+XtjFsHubnHZWVXDE23NY13da33jO0F+vYCdUuuvOGutC5LUZdBy/xRW3m25dTGW9veHrx/zjvQbO6rNXRXS5sLe3Mv3/tl57vLE55NmL2BiMNh/gSEbac2kzP2UG4fJt89xipOE9TnSPEl2v5m3UC7kdVj4fVb+WSHaMAjY7ildLuIpGe2WrntGmqTjNRCa6r6+v23FgAkAiRjcAswCcswCSsxuNdQuLWAWwfYLwGzCTDbMQn7FySffCbl6qsL7r6/pGT9iopNK+q/X9W67/Xe038lp20evL2Hcf8kt+QKr+amDJ+r6i0yUKotjGY7p9MtIgaUzKheFNYKYgbpiEU5ZlNP2tVTDs1Dj+6x1/irz/LYb3nktc5tpcxp4bTfPOXST9g04yblkFYSlvFCokE/szXIabFRasVtRdKuSrewf8wqR0ZYJ+zKMZN0SM0Oi0gWch2zLKMjbV/Z7rXl21+v2PFW84GP+85sol/fJcg+LCs6qa+5qq1OU1WlqarSFFXpwtJLzLwztLuHBTkH6g9+cH/7G+2Xvtc05li6K9Xtpaq2Un5tbtuts5kHvn17CWY5ahYhGoW8gvK/Q0i4upt+9yg99xQt7yy/MlPWUqTqrjYM4g20TguX5BANOqR0t4Ll1/D8Gp5XQXeKCT4pyczsUlHb6c3VG957MwUgASAB0IkozAI05ik09iXAvQXYDwDzGWDWA3ojoL9LwOxZhD32LPbSK4mZa1NzPl74YMOKiu9eaN7/btfpLwhXtlEy99NzT3CKL/Jqbkqac7S9pWZqo4Xe7uASvGJaQMHxyngBpTCsl8VMylGLZtymm3LpH3rn3jthnTWkPstcajHhMUw41GMWxahBGlPxg2Kmj0fyMVp8tHp9d6mg4Z6kvcQtII2ZpMgIK4JwWMeNKwb8/B5tT7mo8nrnqY21P7yVt3FV/qYXqne/3Xb0r4QzX1MubeXf2c/J2svO3Me/e4h/72f2nUP9abs6zmwiXtpy9ZPFhbvX6hszHT2lmtYCPb5EWp9HL8qovXQwbdeXby2GRQCJyFVu5PWF/yVCcuYhdsE5VsEFeuFlQW22HF+s6q0xDHRoaV0WHhnh51Pxg3phWC8JaHkB1WBETbdzCVpaF7O1dtP7b6fC7DtpsYBKRKEWolArAbMaMG8B5n1AfwSwDuBLDGxJhF0L4dDTcHo15tIbCVkfL8n78pmK7//SeOCD9pNf9l3+bvDWXsa9Y+wHlwTVt5RtBUZCjZnSYqN12tkkF3/ALWL75MKARhoxKIeM6lGLbsJunHRbxp2m2RjHa53wzqaGk37TuFs/5lSP2ZQjZumIThSVc7z8ATerO8BoclMqlfg8Tu1tSVuxi9s7rBcMmyRjNuWYTTlsksS1vLiKEZVR3OwOa1+ZOP8X0rmvyr5/NffrZws2r6rc9Zfmg+93/vIp9eJmyoVvqBe+Gby0ZfDSFtKZDfjDn1T/uCbzy5U3N6zqv7HP1VWobsiW197RtxbySjJ6bx4vPb7j6vfrPngqcRYhCgVozJ8QzjDzz4sqb/DKM9ilGeLGfEVnuZJQrx/s0NK7LUKqV8nza4VBvTRikccsqohJEtSwI1q2k9+vp/ey8fXffLAGuQiHBUCjAIeCFDQsRaFWolAvAfp1QK0BeA/gYxSsw8LXifDdAti7Ao48hz73ekr6e4uz168s3vZa7Y9r8T+vI5z/uj9tBzv3tLDkuqoh19hRZiYgUxrdNhbJI2R5ZQK/WhLSKiJ6VcyoGbboR+zGEbtxxGkac1tGvZZxv23cbxn3Wyb9pjGXbsSuRHLBmIoTlAx4OH1uBj5Aa3AQHkgb7rCrbsjxxR5ud1TFDKm5s3cYjeK4lhdTcWJKpl/U72M2OdszpXkHOk6uK9vxWsHm54q2rqra+Vrr/nc7Dr/fdfiD3iMf9hxc2/bjG7VbXyj5alnu+mUn38LW/fK1vDJNWZspKr0urbgpLLk2kHW8/vT2gv0bMnau2/Dq8kUAScjgBebPaDaJa26rW+5L63P4ddmK9lJNX52G1GKk9xhYfQ4JM6iXhk2KqEUVc2iHHbohhzqk4UW0XCefYqT1ctrqt73/zjKABShkohUwaEjEwAI0aikK9TSgnwd4BeANgLdR8B4aPsHAF4mwORV2LIbDzyWdeiXl2nsrstevLNn8Sv3utzqPfEg49SXj1iFe7jl5xU1d831Te6mJUGMlt9lo3Q4O2Smke6Rcv0IUVEmCWllEr4qZtUNW45DNNOI0jbgto17kYL5+zKMdcajiFmlMzw8rGUHJgI/f52J2OQebPNQqU8d9YXUGt/qmprvMx+8NyWk+yWBYw4sZxMiIaUzDjyrZAelAgNsZY1Q62q7z7h3oOPV56a7Xs796Omv9ktwvluWuX1r45bLSDctLv1j8YF1qwUfY/A/Qdz5MvLf1L5Q7xyQV13lFV+VVmdKya5RbR3rTfird/7fCfZ/nHdy096+vPanO4ACT/CcgVOEfGHoqFG3FoqYCZVeVhtSk6W/V0bsNrD6XjB02yqMWVdiqiTr0cach5tAGtPywlm8XUAyDBF5L3Xdr1ywHQBQxEQ0JaEjEQBIGFqBRi1Go5QArAV4CeBUNf8HAGjR8iIbPcKgNibBjMfbA0wmnX114fe3SnM+eLtv0fOOuV/H71/ad2Uy9upebfUJSckVdk6VryTP0VJn7G0yUNhOty8YhOQQDbjHTK+cEVaKQTh41aWJm/ZBVP+wwjjiNyO/ZkE0xZJXFjIKQctAnJnp5PU4m3j7QbOuvsfcWqxpvc8vTBNU3TcTKsJgYkQ96hVSvjBHVCZAbjkNGcVwrCMoZfgFhWNAapD6w4DMlpacpGTtrD3+cv211zldPZ326IPuvKfc+Scr/JLH406Tyz5Kr1iU9+GJJ57lvWQWXBKXXmPkXuYVXmPdOdV/c1Xpyc9meT2p+/rrl0t4rOz5fCpAAAKhEwKT+CbMzmu5KI7FO2VEmbH6g6KrRkJrUpDbNYKeO0euQMEMGWdCsCJpVIasmbNNFbNqAThTRCex8qoHaK2iq3f7OW88ALAVYDJCKhiTMLMIUNKSiYBHAMoBnUfAiGlaj4TU06m005n009lMs5nM0bEuGfSuwJ1cnpL2VnP3J4pINT9Vse6lt3yddxzdSr/zAzjoiKjinqLyubcnV9xRru8t0xBrjYLOV1e3kkjwialDOCql4UZ0ialDHTdphK/KKa2XMLI0bxcMmUUzL9EtIHm6Xk4m3DzRayXU2YoWxPU9ak8EquSyqzbRRauNyypCS7hWRPSJqRMsftyrH7apRiyxuEAVVHK+IFOC1BZi1AWZ1mFHpIuTJK85RMnZ2nfqq6cB7dTtfq9ryfM03TzdvfRb/3XPtW5+u2bKq78ruwdzz/NLr1OwzbRf3dFzc3XZma+lPH1cf+LT93LeUnNN5x75fiYNkQAEko3BL/gyEvbV2Wrue2MBvKha3lSsJ9cq+FgW5TUvvcUpZQb3UrRV59bKIXR9xmgNmlVcrcEjpfglTQ8RLm2u3/2X1miTsagw8h4anMLAIA6kYSEZBEkAyQArAchQ8hYaVKHgehX4JhXkVsG8C7h1AfQjwORq2pcDeZXDiBUh/MzH7owUF65fVbHu94Ye1nUfXUy5+x7q1l5/3i6TsoqQmXd6YpWrPM5LKzdR662CznYH38ggBMTUi5w/r5KMGZUwnCav5ES0/ruXFNOyIkubm97g5nRFRd4jXYSFVaPD5mtb7qsY7jIKz9KILFkLZmIw0qhjw83qdHIKd3RdSs6ddml/9xgmHOqwV+JWcoIrlFfWFJD1BUYeP0+yh1/qoZY6eXGvzTfH9I4LMH5mXNtFO/41x8tPBYx/0/fRa7berey/u7rh6uCv9aGf6obaLe+pPbK08+LeSHz8iXPmenXtcUJrWlHF87TOLEwEAErGJS1D/PUIdscnB6Db0twhbSsUdlUpCvbKvSU3G6xk9bikjoBP5tGKfQR6x62NOc8Cs9moFVtGAR0jTE9vFdWXbV69ci4E3UfAqGlZh4GkMLEXDAhSkAqQCaiHAchSsQMHTKFgJmOcB9xIkvAIJbwB2LWA+QaM24OC7VNi3Ak6/iL7+dvLdDxcXf/l81ZZXm/d80H3sc8qlrcxbP/LzfxaXnRWVX5DXZ2jxOcaeQlNPiYlQ4SDVuQbb/FxqWMSMy7hDCm5cxYmrWGHZgI/f62J3+nidAQ7eQa0xdD3QtN7XtuRqW3JYJZfpRRdE1be8g/WTauqkhhGTUvyifsMg3s4lDumEj7z6x17jiEUe1goiOoFfQQuqaWEF1S/u9fM7/JxmN6Xc3p1rbsxQl5yS5RyQZ/3Av7KZeOS9tp2rG3a83vjzpuZzP7ZdOlB7akfBvi/v//hZ9dEN3Zd2CAtOqWrS5XVZ3TkXv3nnlRQAFODQ6JQ/ISI1DXa6uH3GAby4o1LaVa0k1CsJ9Zr+VjOzxyOlB3WCgE7kNyqiDn3UYQiYVR6d0MgnO7lkC6mDV3p/+8plHwB8iIJ3UPAGGl5Cw0oUPIWCZYBaBphlgFoOsALgKYCnAf0sYJ6DhBcg4RXAvQUJawH9MQo+x8DWJNizDE6swlx+NSnrvSV5nz5Tvml17c63mvZ/0Hnyy4Fr37Oz93NyDwsfnFHVpBubs2z4fGd3aYhUGxlsizIJcS45xqNEeaSooD/C7/MxO2yUemNflWuwzkmuUrfmyOsy1Y23VXW3+KWXiXdPcsqvWwhlcWHPjI7x0MCZ0LKGVQzjAF5HbXUJyFNO5f+GrdMuTdwgiuqFQR0/bOBHdZywihaSkUOiXh+zyU0qd3Te09dcVT84ocw7yLi8qXHX6xXfrKz+/vWKPZ+WH9pUcnBTzu51N7d9cO+Hda0Xf2DmndHW3zS0ZMsb7hLz037e9LeFyEoaYDH/PUI7i+AVUMy0Dll3jbynVtFbp+it0/Y329g9PslgUM0N6gQhozxq10XtuoBZ5TOIjYJ+G4to62+nZ2d8vzzlbwBfYuAzFHyEhjVoeA0NL6FQzwHmOcA+C5hnAJ4I6hlArwTc84BbBZhXAPcGoN8B+BBgPcDmRNi9CA4th0urk66/mZz94fK89c8Xf/Ny9e53Oo59Trq4lXVrL+/OYWHuCVnhOXVJurnytrsx39dWEiO3xGmdcVpnkNLsIdW7iTU2QqWpq1iHLzDg8zWNd+W1N5S1N9W1GYLCc303DxFzTivwBRFB16R6cEpLnzZyZkzcSQPHLyAaqG0meseIQfi/AeOMWztkFMf0wrBBFDWJY0ZBVM0KywbCYqKX2eIglRla7mjrrsmKjrMyduAPf1S6ddWDTU+Xfvty5Q8f5333UeY3a29t/SBv74amCz9Rc87yStO1Tdm61nuyxuyBkps3Du5cBrAYhUp48iLY/wqhi0vyCalmWoe8p1bVW6PsqVZ0V2n7G52cHq+IHFAyw1p+xCSLWdVhq8ZvlHmNQpOQbGcR7H0thCsndi9J3IKG75NgExq+xMAnaHgPDW+h0K8B9hVIWA24FwC1CuB5gJWAfhbQzwJmJWBWAmYVoF8G9JuAWgvwEcB6FHyNhW8T4OhS1OmV6KuvLrj17oqcT58v3vSX+h8/7DjyOenMtr5TW3qOfdNx+OuOQ5t7Dn9L/uUHyum94rsXDRV3vPgST3uJpTnf2HDP0HhP35yjbbwrK08XFV8WlVzk5Z8ZuH2o//oe0o1D3KpMx2DTlJY+o2ePqmkTOuaMiTtt4o1pmVZGh7a/0SemTNukMw7luFkybHpyDcAkjmuYURklxO92DtSaugvV9Tf1DdeE94+0/fJZ6fbV5d+vrtn5ctl3q6t2vl/47Xu52z4o2fc1/uoRWmG6oOqOoPaOBp+v6yjUdJTw6++XXT7x5uKkp1CAvL/wT0DoFVBMg+2K3jpVb428q1zWWaYj1Xm4vW5Bn186ENJyoiZJ1CwPGeVevcSt51slFBuz29xZ23hk90+LsXsSYX8KeicGtmFgAwY+Q8OHKOy7gHsbkt6CpNcA+zIK/RIK8yIK8zwKu/IJwmcAXgDUa4B+C4VeC+gPAT4F+ApgJxb2p8AvK7AXVy/MeOfpe5++VLzhjcot7+avf+Xepy/e/WBV5pqVmWuez177csGHbxR9+nbe+rfwB7dI7pzVl2RoS9LlhZelhZckRRdEBRd4uac4OSfoWYe7Ln7f9MvG/vSfZOXpJkJFSNQ3beBO6lkjqsExDX3ayHlo5k0aOG5Ol6avzjjQGpHTp6ySh3bltF0xZZNP2xVTZvGImo6ooLm3RN2UJa26oqw4R762vfC71fc2rKj76XX8wXeqvn+57of3mg980XHqe+L1nwfuX+FU3pG1PFB3let6yjVdpaa+WllracvtS1vffmUZ/EkInRyii0syUdqU3bWq7mpZe6mkrVhHrPFwu13cXq+IHFSxYgZxxCQL6KVurcCuYdmkVCujQ9dcUrzjq/2LMUcWoH5egNqDhV1Y2IqFDRj0OhT2Y0j8AFLeheS3UYlvYBJfRye8jMG9hMY+j8GsxGKexaCfRsFzgFoNmFcB8wZg1gD6A8CtB8wWgB0APyXA0aXYs88vvPzy0quvLb3y6qJjy+DnpXB0EfyyCH1uadLVpxfdeO6pW6ufOfEUJuevq7sObmJe3se6dpCefmAgbR857ae+Sz/0Xdnde2lnx9lv205tIV3ZrSy+4O154Ge3hyX9oxrWuI41pmWO61gzJu5jq2BSzwoICVpiraynwsroGNVxHtnlM1bpjFX60CaZNnCHZRQ/u91GrFA03eGVnOM/OEnL/LH2wPu3v1yW981T7UffJZ76sO3AGsqpjcwrPwjunhIUpnFLb/Frc+UdFfr+RhO5Ud1VbqU0abtriAWZl3dtfgpgMUDin6CFrF43m2Dob1F0Vym6q8T4UlFbiaavzsXtdXAJbiElqOLEDOKIQRrQiTwavkVOc0gHbPR2ZW1e7saP9i+CE0vQvyyEAwnwEw624+AbDHwJmL9BwqeQ/BGkvI9KfBeDW4PBvoHBvI5Bv4zBvIRBv4hGrQJ4AVCrAbUa0K8C+k3AroXkz1CJGwA2AmwB2JEAexYm7l2cuCsZtqHheyzswMBuDOzBwZFkzImFSWcWLTi7JPH0crizZlndlne69vyt5/BXPcc2dh37Gn9sY/3B9fWHv6w+uL720Fek9L2G2ptRUlmIWhMV9IXE5JiMPqLljhsEE0bhlFn42CaZ1LGj0n4TpUGCf6Aj1cYVA9NWwaSB99AkfGgSTmqYEUGPk1qvw+cLyi7Rso8I8o50n/uicNuqO58vqdz9cv+F9Yxrm8gXvpJlH5XmnhIXXhaU3ODX5CDZtprY6Ob0aPrqnIxOM6WFU1dQk37qRYCnZxFiAIsDFGCwsBjgDYD0hYtJKculkKoAjAyAjwIuGgQAQhSKj/oHQimAAgBsg61BQZ++v15JqJX31LIaiwUdVcKeeiuv3y4c8MiYQTUvrBWFtSK/WuBTc62iATOHYOlvVtXkXl77wvFncZdeTDq1DH5ZDAdSYQcONgNsgP+Hrvv+rvrIEkW/Tz7KEjkYbJLBYIyxAZPBIEDkLCGUkIRAOeecs3QUjnRyzjnnrKOccyA5dLrj6Zmee2f6zr3T/Yb7g7r95r233lr1F3w/a9eu2t+qXXARUOcBfxbwp5Dob1HwLQrxNQq+QsJRBBxBIA8jkfsBDgAcADgIqEOA/gIwXwL+GKBPAOI0wBmAMwBnAXEWEGcBzgJ8B3AOIBSFuOuDfeyPD/f3eeyLfoKFgl2Ypi8DSBd3024c6L9+oDN0T/v1/W23D9Ve+7zjySlO2n1DXfIIqXpJ1PWDmv6TkfezQ/qTW/Wj1/DjoGX9TdLfjbv+Ycrzy5h1WceeV5IHmI1eTvM7O+8Hj+SDU/Jbj/J3bvVPdumKljXGa7f1FOrrEjVlT8UZV6nRRwl3d7WGbWPGfStJu8JLuepqea0sT9Q35OiaC/SdZWZivZ7YYKa1jStY4wrGskUyr+WNiPuHhERBY/6zM/r8ggsAACAASURBVAc3rJeXUT6ARAMKuQGH2QxwBCA9MJCP36gH7ADg3QDrvWVNSNCiQYsCIxqtBzADDKHQY0gMzMjJq2beiLDXzet2cLtV5GYzm2gXUsaNsimLct6pW/Ga1wnXvMYVj37WqpjRCaZFZHNTYdLnm6I2QvonmNebIT4EIv3hPhZuICAU4AogLwPuImDPIxFn0LA+TiPhFApOIhEnkYhvAHEc4GtAHgPkMUAeBeQxQB8H1EmA0wCnAL4D+A7gFMApQJwEOAHwHcB5gKtouI1H3vdDPvBHhftC7k6o3AO1X+BqjuDLv8RVHA+ov7ij9dbnrJdXJPlPbK3pk8z6ZXn/Gw3jjY67puf+ZJf87JL/4DF+8FrfDbk+jHh+Hhv8w4T7H8dta3rOkrzfQ6l2kCsWtf0rJuaykfWTXfqjTfbGwJuVkQeZTbaeQnPTK3NdlKn0niLjAjf2aO/DPZyEM7KcO4LM+6bmdHVjtoVYYyc1WMhNblaXh9PjFZJndYJZvXDJIlswCidVrCkl3USuz7p/dhcK/AEwaH9AoQGJCEbAdoAvAdKCg5SbdusAawIYAJgE1DCADgPGIKwajTRi8SZAGAFcAF4AmJL2Lxs5w4IeF7fLzulSU1psPJJHxpwwyaetqvWmv2+HrG8GLasDhmW3bs4qn9ULZ8QUaWFy9A7fp/6Qsg2TsgWdEAJRgfAQBzeRcB0gFNBXAXcZsBcALiDgIhJxEYm4hEJeRCMvoP42ziMR5xBwFhBnAE4D4hwgLyAQFwEuA1wCuIyAi0i4gIDzABcALgF8DxAKcAMB97DwxA+ighAvNkD6TsjfA8WHMKVf+VZ9F9J6fQ81+jt++g1Xa/Jgf8Esv2lNQ3prYr01c9+Y+CtG3geb6IND+sFteD9geTvgeDfk+mHY87sx5++HjMsa5oKUaCeW6jrzxoSt08q+OQ31nUX4xihc0nAmJf1eVouLVOHuyfESkgdb4jx1T/T51ynPv2LEn1cWh8uKo/SNmeqmPBe1yUNvXSccFpJGZYwpDW/ZKp83ipesknmDYE7LHpP2d2Y9P7EjwB8AjcQBGgUo8APYBvAlQGpwEB0TaEMEuhE+IyjcBKCNAEwANgAfQINAmREoM4ALYAyJgQkxccnAHuJ3OzkEG5ugobY6hdRhNe+/Er4ZtKx5zSse/ZJLM2MWz2jZcyISNSniyQb0EzwkhWBTN/okBqGj/VFPcIjbaAhDoq8jsNcAdxUwl/7+9a8ikNdQ6OtozHUM6joGdR2DuIaGUBRcQ8B1FIRh4BYOcQcP93zgoQ888oVHAfAoAB4FwaMgeBgI4SHI5xtQMZtQCVvRr3eiMz/zKToYXHZkQ/XJLS2XP+1/8BU39pw09bq++LG79eVof840u3JWUDcnbZtX9c5rKUsm1opN8M4heWMVvLdL3ru17zzmNx772wHHD4OO3wzZfnIo5uWkORHBQihUNqZ72fXjMsKchrpi5C0b+Is67oySNi7qHuW1jLOqZhil472pU10vPbUR1OiTfTFndZVx+voMY0u+prnQQ2910dp0PTVWSuugiDQmZ06oOMtW+YxOsGyVL5hFE0r6nJYtbSsKP3/0bwcScWhA/43wCEBycCDbZ8Nw4A4roLUADgAnGmPaEqjbHqL0wZl9/dz+QU40zr4ehaOC7gUdc53QzunS0to8Esa4XjRpVszY1Asu/fKAac1rXh0wLbm0iw7VjJE7paROcbubH1y97wdPsRDvj0sK8Hnhh33ug3mMQd1FIW8i0GEIzDXAhAI6FFDXAHkDUDcR6Dto3D0s7rEP/okfJsIfG+6PeuqHDPeBcF+I8INn/vA8AF5sgITN8HIrvNoByZ+gU3djUz/Fp+3BZ+3zKzgUWH5sc/2J7W1nPyF+v4cR9gXr/lf8uIuSjNumskhP48uhjtRRYtYErWCKUz4trJ2SNE3J2yZV3ZOa/hkDfcHGW3WK1iz8dzbxO5fmrduw5ra88Vg/eCw/D5h+tEkWpMR5YYelI1fekOymVY+LO2ZU5HkNc0HPXTDyF0zcOS1jRkGclbQuCutnqfmz/ZlDLS+pL871Rl+0NGUO9NXae2rN3dXDHIKb3q7trrZSWocltEklb0YnWrQqZgzCNYdqySoZkZJndRwnq60q8eknPigsAGABgQU/gC0AXwC8DPLnB2514jcpAEwAAyi8HoEW+OO6AYQ4tBhAj0DbkRgbwCAgYZhHWNAxhwU967lwnXDCIJ6yKP8r4YrHuOjULNjl0wbWiKhniNSU9d3hmyh4hkPH4bBxGEwsBheBxDxAIm8jkDcR6DAk+hqgrgHyJuBuA+42YO4isQ8xuGe+vjFBfvEb/JJ3BKbsCEjdjk/djk3dhkzZCilbIXULpGyBtG2QuROyP4O8fciCz3FFh3wLv/Ar/sK36uuQtnM7iKF7GLc/Fz46qo46pX15WZ3zQF3y3FyX6GhOdranebqyvKT8QXrxKL96Qto0o+6eM5LnTPRZM3PazJ6zcFYt/LdW0TuX5r3H8NZteus2fXAbf3brf+OQLsl6F4Wdto48RX2ym1Y9Imgdl/ZOKigzWvaCWbBkFS2YuHMa6pycsCBuXOCUz1HyR7syWMk3+xPDPN0VUxyim9xu628cYnc6qa363nobrXNQRBlTcOYMkiWbcsEif+fWrtqVkyrWjJY9IibymovO7f9kvesFCgu+ANsADgK8DPKn4QP14GMA5NTmrRbA9AGwggKZm0K0WzfzAKQAdhTeBagRFA4GOR3zWsaIsHdA0Ovk9ejo7b8Szto164SrA6Zlt2HBoZ63yWaNLDe7xdxaGrEr5ArAMxw2GoV7BuhngHsMmDuAvAnI64C8jkRdQyCvAeIm4G4B9iagbgHqPgoV6YeL3+D3eqt//t5NhfuDyg4GVXwRUH3Ev+aIb/VhXPURbPE+KPkcyr9AVH6JrTrmW/NtQN3JkLqTIbUnglvObe29uptycz/73iHx06Oa2FPa15fFGXdF+RHysihN9QtjQ5K1Pc3dmztAKRnlVI+LmmZVXfN68pyR9v8gtIvfuVTvPYZ3HvM7l+kHl/43Ls3PFsGimDDPa7F35GgaUgfptWOCtjFJz4SKOqPnLFqEyzbxooU/r6fPq3oXpK0rwoYZavEEsUCU85SeHj5Mbp4S0Oz9HXZSk4feaic3m0nNbnbvgIA0KKZP6YQLFvmSTbnqVK05VMsWyYyWPSjuNTPa429eCFx/zvfvhPsAXoYEcAI3WbFBRkA5cX4CAH3Iln/Py/lreclv7t6xbtmsQWM9voF2QNoBwMtun9cyRkVEr5Do4veuE47rRdNW1axds+g2/Eo4b1fNWaXzZo6TXqeqzr4RgDgH8AyLjwLcU0A9BcwDQN0CxA1A/J0QQgFxDdChgLwCcA3gNsBTPDIuBPdqK75gf1DpoeDaYyEtJzcSzm7uPbex7/wG4oUNHWcCOs8FES5u7Pp+W0/orp4bn/WG7ekJ29d9Y2//nYP0h4eZj79kPzoiiPhaGXdKnXxFnPVQXBilqnxhqH9laU51dmS4u/MGSEWjrJoRbsOYsHVU0jGh6J3UUhYs3BWHcJ3wvVv9YcD4zmN85zb84NL+1qV6r2PMcJpmGLXWtgxDc9oYp2lKQpiU983omPMm/rJNvOwQLVkFCwbGoqZvRdm1LG6coBRO9BfJimPYOTFDlPZRLkXX2egkt7np7XZau4vVNSqmDYqpXhFtWi+aM0kXrYoFi3zFoXznUc9ouS5ul4vbVZnwZDsOAAlILOABtgLsBXi1MYiKC7DhA7WAMCDQOrTPH27f/0imzkSE//zoodzfnwVgRuOsgHADAtyMllk1bYjf7eZ1uwVEK693VM2fMknXo3DRbVjxmte85vUonLNKx5XkRS2lNer2RSTcBHiMQN0FiAKfcMA+BPRtQIYCXAG4AohQFOI6GhMK6GuAuQ6YqwBXAMIAnuAhJhhSdqLz9mNrvvJvORXYcSag52IQNXQj8/Z2xp1dtLuf0u7tpT88yAo/yn72NTPyG0bkCVrEN5yY0/wX53hxZ/lxp6VJF7WpV1SZYeqi5/KSWEVpnKI0RlMWZ6hKtDSmONozh/pLR+k1k9yWKXHnpLR7Utk/q6HPGznLJu57p/RHr+7DgP69x/DepX9vV7wz8j6oKe9lXQvsOlVlrKIyYYLbOCXuHBd1LxrYyzbhmlOyYhctWfhLJtaipm9O3DrLrX4jbhgkZAtyI1jZ0WOMLkc/wUnvtZNbB5idgzyim93t5fWPytmTasG4ij9tlM5aZOuBuGKXzRr4I1Kym9dNKU0+vW8DCgF4X8ADbAL4FOD1pmCGb7AF668FMKBQRp8A16GjH7uJ/1Zf9/vo57LgQCUer0GgNACDKDwMsNrmNPQhfreL2+Xi91p5vWMawbRZ9l+XMyse45JLP2tVTJtE40ryMK+j7kloKB5uI+EpGvUAIAJQTwH7ANA3AXF1fUsAcAWJDEWjryKx11C4G0jMOm0owD0MhPtB4lbI2ANlR7CNJ307zvkRrwYybm3hPvyE/WQfJ+Iw7/kxYdxJUcIZ0avL4uRQceo1ccp1WdZtRc5dScZNaVqYMvu2NveeKu++suCZvPC5PD9KlvdMnvdMVRilK3thrH7pas8Z6C0ZpdaOs1vH+YQJMXFaQZ3Xsdasgg8Dip+GDT8OGj8M6H90a36wyT4YOCuirhV+0yytXFkepa6Kn+Y2zUm6JiW9i3rWmlW45hCv2AQrZt6ykbGk7lsQN89zqpfYlbbGV8y0e4yMiAl2l5dBHGCT7OR2D5swxO/z8voHhbQxBWdSI5xQC6aN0lmzfNmuWnNp1xyqBbNoXMHwComC+pyrR7ehkIDB/Y1wF8CrzRsYfoEqACceZ/PB8QBGT535yOEb79xbfnCfi8er/PzNvv5GQIxg/WCQ07G+nHFyCE5ej4XbM6YRzFjkvxIueYzLbsO8XTNtlk0aBGNKirmvpu5J6JMdgQ/9UM99sBEICAcIRyIfIpA3AK4AXAQ4D3ABgbiEQl3H+NzA+oZh8TdQyFCAawC3kHAPC9EbIGkn5B6Eqm+wLed8+64Fs+/v4Efsoz3ex448Jow/LX59SZJyVZZ+U5H7QFUUrip8piuP0VfEakqjVMWRmtIoXWm0pvi5pjhKXfRcmftMmvlIkv5AmvFQlRuuLYy21aS4WnK8veWjtMYxdvuEsHdOSVvQs985xD94lT8N634Y1L0f0HxwKd6bhW/U1EVu0wKzarKvUFkSqamMn+E2zIoJk+KuBTV11cBZs/DX7y4ta8kLcsIsr3aGUTrSnSHJu98dfaHrxc0haouH1uWm9VhIbW5W1zCfPCKijkpZk2r+lFY0oRPNmGRzlr91o19zqRcs4kkNe1hC0ndXPDl3AI0ABApwsH6pAV5t3iDbskMDoAXQAnABZi5+/9Hu/n1t/fuoKEFQoNzfX4/z0QJ40T4wzCMs6lm/Elp5vRM60ZxNOWNTzzm0i27DOuGcTT1plIzrBCNyiqarojfpae7Zoy92BMcF+8T5Y5+hIAIHj7EQhoLLCDgPcBbgHCAvIFDXMT43cT53fXzv4DG3MHALDXcxcB8HkUEQvwUy9kLpUUTjaXx3aDDz3nZu+H7Sg730yK/4ieckKVdlGWHynPua0ihjTYKxJsHSmGJvybQ0pVua0m2t6bbmNEt9kqU60VwRpyuMVGQ/lqbek6beU2Y+VudFWCoSHQ2Zgz1l47SmSR5hRkpe0HJWLaK3Lun7AcX7QfVbt+qNQ/HGIl5WMxaEhEVO/SyldLQrS14QriqPmWLWTvPbJ4WEeXnfkoa2omMsamjzyv5ZWdcMr3GcXjrWl2mueU5PuND44KvGJ+ec3eWO/iZTb5Oxr9FB7xjkk0ZljEklb1IrmNaJpwySOYtiwaZadmr/TiidULNGxP02Us3LsG/RCADE3wg/A0gKCeH6B1qRaBWAHYs0BwexQzbOp2XN5eT9nJDICwriY3EKFFoDMIT1gyFu5zrh+kRq4xMn9eIFh3reqVtfy6x4zeuEEwbxqIbnEvQb++qVdXn98Y8Lju9/tSPg5WZ8jB8894fHfnALB5fRcO5v5THkWUBdQ+Fuo/H38PiHvvgnfpinfsjwAHgWANHBkLAFUndDwSGo+RbTfjGQcnMb/cGnlEefM6O+FiZdkKZfU+TcVRc/NdUmOFrT3J15XmLxMKlifYyQKwf7ytyEHFdjsqM2wVj6TJFzX5p2R5Z6R5n5SJ0XYSqLdzRkDvWWTzBbpkTEeRV92SR445C988g/eJXvvKpVh3TJLFzQsmZFveP0+hlKxUhntqfxlSTngboseopZOyPomBP3LEqJK0ryqooyL++bEndO8JtGaaWDPRm2+ihxVigx8njT3UP197+2teU7++oMXdX6rlpTf5Ob3TsipU8qeZMa4bROOm2Uz9s1Cw71slO74tauOJRzJvGYkjEs6nOQanMfX8IjARCAB8RGQO4BSAgMpABqPDjEiwUjgBCA6hfwS0PLR5n851evGAH+LBRahfWxIHFj/hv+tiJd3xd6hH1OEWnaKF1yaX/1WyectarGdMJhJddIJ3h5/TMCkrWhqPv+pYIvd6bv9k3YBLEb4WkI3PaH73FwHrle20SfAfQ1wNwG9AMs7qkvLjLQJzbEJ34jNmEzKnEzvN4GGbsgfz9UfIVpPePfe2Vjf9gO0oP91IgvWbEneEkXxelhysLHxpp4W3PKYE/RCLlynF4/Tq+fYDSM0+u9fWXOjixHU5KtJlpf/ESWdVuUfE2UfEOReV+V+1Rf9sLWkOHtLR9nt06J+2Y1rEWLeM0t/2FQ9WFQseaWL1qEM1r2tIw8zGhydRU6W1ItlbGmskhR+h1Necw0q25e0Lkg6V0Sd6/J+5bl/bPCzjFW4xCl3E3ItDW9EGZcIUcd63n6RfvDL+ruHjE3ptm6SzRtxYqWEjWh2kJp9wrJYwruuIo/qZfOmpULDu2CQ7vs1C67NCsO9ZxJPK5ijoj73aS66rg7gVgABPgCJgRgD0CCf5A0aKMNQAUgB7AEB/z48PFfyLSO4yc+tjTrDuwT+AVI0Vg1gBfrD25Gy5yGPizoGRD0DkrIbgll1ixfduuWPMa/heCAadGpmzYrRjR8r4ylJbUvGcR/HNCvCfs0uS8IYd+UHN2c9inmxTaI3Ax3g+GqH5xDw0kk4gRgzgAmFOA2wEMEMgKHjQ3yTdzs93qbX+p2fPoOTMYniJzdULgPUXUU13IqsPviJuLVbb23Pu2+t6/n4UHSs2OM+POCjFuq4kht1Qt3Z56XWDpCqRmj1Y0zG8aZDd6+Ckd7pq0h3lj1TFVwX5R2nff6Cj85VJZ1V5X/xFgVb2/JHCRXjfHap+SUWR1nwS5d9ajeDsjfuCULVuGkhjksIXnZHZauUnXNa2VRpCz7gSrvoTDtpq4ydppVN8VumeS2z/HaFwQds7z2UVq9q7fY3JauqYqWF9xjJJzqjzjCjPuWFX+67fFXpvoka2eBvDFHVJcnbirW9jQ4Ob1DEuaInDOuFc9b1XM29bxds+jUrLi1ay7tolU2o+dNKmgjzFZCZtTmAEAgwQdwQYDcA5AYEEwEGMRipwPQTjSIAdzfHP8okr6vqf/Y0qz/fL84MFiKxsoAbAgs2GnNM0rakJDoFfYPSmkDMsasVbHiMf4tCw6YVjzGBYd2yiAZVnI9EoaO3PHzoPUvKxN/sMsHCRXM+DuV5/dmHwmM/wSitsHjEAjzhUtoOIOAE4D+DjDfAyoMEHcA/RSHiw3ye7nFP3m7b9oOXPZubO5uZN5uKN6PrP4S13IqsOfClr4r2/pv7uoO20m4vZv48CAt5hQ/9Zqs4LGyPMrRnunuLRwmV04w6mZ4rXOC1glGw2BvgaU+2lT5WFlwS5B2lfP6Ej81VJZ9T1UUbq576ejMHaLVToq7ZlX0BSN/xSF/51W9sQlXzZxZLXVE0u1mt1j7K1WNqaLCZ4LM+/yUG/Lse6L0W4bqF1P0yiFKpYdUOU6vnWTWj9Lr7D0l2pYMaVUcL/chPfl7Qfr3rJenNflh2qK7pPhz9rY0R3ehqjGbX5XBr8tVdFRaGQSviDYkZU1qhPNW9axVNWdTr79ytTagX3ap5s2SWR1nQtBFKU76LAiDA8AAKmC9H2lAkCxo46SfvxHAhgB7sH83AuF8GrlaXDpy/0EHAsnC4EwBwTYkbgjtA05O97SG4xGQnHySV8zwSFgzFuWS07joMLwfdq55zfNW9ZJDM2+WeSV0O7fPSOv5z9+8+7e12f827lrU8TnFr7rjwgrO70k+4PtyB8RugMgAuO8DV1Dr6RBzDvAXAX8VcLdQuKd++NhNPq934NN2owsP4Ar3IYr3Q9khqPsK03LCr+N0UOfZwL6rG8lhW6l3P6U9OkCPPMZMPCfMvCktfmppS7UTst29hZ6+4iFSxQi1YrCvzE3ItNY/Uxbe4KScZSadZiVf4mVeF+XdkxZHmJpTvaTyaWHHnIK0qGGsmUUfXIrfuBXvdbR3SuKcoNVDLtW0pggro7iFj3k59+T5j+U59/nJ1yWZ91ytqeOUkkFKyQClZIha6ukvtPQU6DrztIQ8XWeOsSPL3JbqIaR6CckDHUmGqkhxUbimPsnUkS+tz1A2F4jrcvjV2dKWYgu9c0zBmdaJJ3SiRadu2W1YcOnnHNpFp2bJpZ01y8dU7CFhD7cm++z2TZsAEAB4gE8B0oNDOBifQSzeA2ACUKFgNTT0P9s6UxGYfygo5u78VL95hxLABTAJKHBweqe1fI+I6hKQB6Rsj4Q1a9EsOY0rbvO7Iceax7RgUy1ZVdN60aCY6uKRKJVFI0rJ//UPP/75p+UZs9TF7SKmPa289U3u8c0Ze3AvN0FsADz1gTAUnAc4DZiz4HsWfC4BLhSJvu+Leb4B+3I7OnUXouAAuuQgovwLRMVhqDoCdccQLSdxnWf9yFdCqDc2Mu/tYjzez4w8xk44w8+4Lip4oK59YWh+bevMcnTne4hFXmKxvSPH1JBgKL8vybrESDxJSzjJSrnAzw6TlTxR1cTZOrMGaVUzos4FBXlFy3prFnywSn+wCN9Ie5d5jcOkEkt7mrLuhbT6ubT8maIs3Fr/wloVo8x7rCx86mlPH6UWe8mFbnKBpTvT0pNjJZW4GDWDgpYxUfukqH1a0DRIKhwh5Q0Tc0wNCeLSSG1jiqW7WNmco2jKldTniGqzpS3Fxv6mASF5QsWf0IkWbJplt2HJY1x0GxZc+nmnbtosG1GzB0Q9osaCsE93bgVAAOCQ8ClAZnCw1C/YDOBFghePsAb6eo8d/UiifJSrPnb3M3d+xgKMCTBegCkAcHKJMzrBgJjmFlK8Ms6AlL1O+MZrW/VYVlyGZad20aKc0PAHxdQBMa0wJjwnJvzj//jH//hvH94MmtacCkldZm/cjerLBwq/3Ji8DREXCBF+cAcDl1HIC4A5B5hzgL4IiFCAO1h4Foh4uRWVugtRfAhXdRTf8A2+/jim9iuoPQYtp9BdF3z6rgRSwjYy7u9mhu9nRn3FTvyOl35VlHdHVhahqo03tabYOrOchBx7R5ah/pWyJEKWe4396hQp5hg57htm8nlx3m1d1XNrS/JgX9EEq35e3LWopKxoWW9M/FU9f0lFn+O1jZHKzW2ZqvqX8vp4dfNLc/trZ2fqeF/eaFeWuSpeWxbt7sgcpZa4SUVOUqGTVDjArBwTtc1pyCsm5qqZtaKjLKt6JlmVM6yyKVqxtSVZXBatakw1dZcqW/NlDbnShlxZY768rVTbU2dhEAbFjDGNYNasXHYb1oasK17zotsw59BOmaSjGo5H0KVoL3t27MgWAASADxr2AmQEBRm27HQAwgGgAFBhUVQsVnz825GYuJHI6N4NW5hIrMc/xAkwBQhw8fpm9cJBKWNATBuUc70yzjrhuyHHosOw7NSveQwLZsW4mjciY3gl9KgbFw9vD/nj24U///bNLytjq06Vl9nGz49pv3ey4uQnqZ9gYoMhwg/u4RDX0MjLSNSFvxdrQhFwCw3hAZCwGZH+CarwAK7yS1zjt37Np3DNJ1HNJxGt3yE6zqG6L/v0Xw+h3d/JDN/PijnKTjzFS78qyrstLw9X174wNr8yt6ZYW1JMja9U5TGinLu85Iu02OPEiCN9z79mvjwvzrttrI1xdWZM0CtneM0Lku4lOXlFw1zRsucVjAlBzxi9wdVdpGtKVza81nekuygF46zyGU7VHKtyllLqbErWVca52jNGaeVeepmbXj4qaJqSERb1tLcOwY8e+XuXaNXIWFQRZwUN8/zaaUa5uTVFUBwlq0vRd5UqWgtFtVnShlx1W4m2u1pPbDBQ2lw88oiKN6mXLrn0b0fsa0PWJY9x1q6ZNEpGNRwXr1PfVZ1++cJ6FOJRsB8gMzBIhA9wI9EOACWAwd+H5uPT++lndTt2i89dpH26h4HEuvyDBwE5DABufv+8UTwsZw1KGcNK/qCcO2fVrhPOWjTLTv2bAeO8ST6pFYwpWBYu8crxgwEAfBLhr//8u3/9aemN1zAtI+sbcvqjQxuuHMrc5x+3ASL84AEObqIQ19DIq0i4ioRrSLiOhDtoCPeF+A2I1B2orN2Iwn2IyiOoppPY9rP4jvOYtnPQfBo6L2F7rgWR7++gh+9jxBzlvDwpzLgiyb+lrorQ1cUYGxMM9YmGugRdZay04CkvLYz18iwl+lhv+OG/EWbfNtXEeTqzZlk18/zWJXH3grR/Xk6Zk1PHBX1eepu7v9raVaxvzzN0FThpFePCxkVZ25q8bYFbu8iq9rRnaKsS3IScaW7DtKh5UtI2KSVMq/sXzdy3HumPQ+ofvMr3DuEbI31e0rYgbJhkVhiaU/jFMZK6dG1PhbyteJ1Q11luITdZqW1GaruD0z8oZ49pRAsO7dqQ9VfC9Sh0cNpNvXWVj+7vBEAAYBGwByAzMIgJaHEpTgAAIABJREFU6AE01g3gwoPWFyf/ZOf/qKr9saT831rb38TFS0M2yQEm/fxdADAgJC+YJCMK9rCcNaoWDiv564RvB+3TJtV6FE7rxJNawbCULiDUHtgWFICG+9cv/O8//f5ff/fun1cnpuQMF7GGn/Gs59GZoq93JO3APQ+EB1i4g4TbaLiOgjAs3MTATRTcQcITLMQEwutNyJxdmIK96IovMM0n/bovBRGv+vde8SVcxnRcxvfcCCbd2057upcW/QU78YQw47I0P0xd/kRfHWmsjTFUx+oqozWlUeKcR5xXoeyEM7To46Rnx2gxp7ivvpfm3rXUxXu7cmaZdfP81kVR16ygZ4rfM87rGWQRXOQme2+NpbfS0lfhYtSOCltnlIQlTfcbZfeioGWF3+TtKtDXvPL0FC5IO1d1/atG6oKBsWjmrjrE7wfVPwxrP3jV7xzitybWkrxrXtA4SinTNb7mlbyQN+ca+muVhApJfa6kPkfdVmKlNLtYXTZWt5NL8spYIyrBjEW5vttedBvWc+GohuPkdlj66zoTY/YjESgALMBegNzgECHGb8THzwKgBZBiEOPnz35UqJbzCz6KJR/pjF+eRggABtDo0XXCRbN0VMkZVXLGNKJhJX/eplt2md54beuESw7NqII7oeE7ucT2wpRgPPhgYcsGn1GX+X/+w0//8fv3i0bZBL9XW5XKSrrfcPVI5sGNsRvQj7HwAAX30RCGhNsYuIeFuyi4B/AQAc/xEB8I2Tt8Cj/zqTjkV/+1f9tp/+5LQX3XA8k3Q3quBfTe2kh6sIP8dA8t8iDzxTF+6nlpTqii8K624qmpJspSF2eujTVWxsjzH/OTr3PizzFiT9JjTnASz4vSrmsKnzgbXo/25k/Tque5bQuCzklO5zCjbYDW6qK22klNjv4GF7V5kNMxIumeVBLntP1L2v5VDXFJ1LEmah/qLtHVJLu6ixblPe8sjHcOzqpduOqSvfFq3g/r3w/r33gUK2bekoayIO2cYtd4evIV1Yns4jhVW4GJ3KjsrFK1FotqsyT1uQZinZvd7eL1eQTUQTl7WMmfMEh/LVsuug0zFvmohuMREGzkBnpO2lE/X18ccp2wcNNmMS7AAQgjgAJAGxywdPvmRzLNGh3zY3n5L4WFH7OyJQA2gAkMGrwiypJFNqbijio541rxiEqwTrg2YJ0xq1dchnmr0itmjKm4JlpHcVIEHg2AABRAU3XpX//7P/3553c/DzmWNDxbZ5k4P7bj4Zn8r3e+2Ip9goeHSHiMhlsAd9BwHwP3kXAP4CFABBLi8IjUDdjs7fjCz3xKD+ArvsDUfYPrvBjQf3Nz383N/Xe3kR/uojz+jBJxgBFzlP/6tCTre0X+TV35Y1t9jKspwd2cZK+P1xU/E6ff4iZcZMWdYb84K0y+Ks++Yyh9NtCSNtlfOkmpnGW3zPM7xlgtHnKjg1RvJzXYSU0DjI5hbs+4jDSloc3oaPN66pKOvKojL0m6ViWEwZ4SdWWSjVA4JyGsmWhrNs6ckTNnFS+5VW+G9O+Hje8HNKsW/oqOMidoHSGXWlrThSXRzPwoZWu+kdQgb6/QdZYLqjN4lelqQqWL1eXm93tF9CEFZ0jBG9OJfz2RtOQxzloVoxqOV9RtpzTwinNObAgO8cfiAPYClG7doQ3ZqgEYxKEcvig+BtEX5D+V9OrPFOpCTnbnjh1j352WIZBDPnjzei5cn0hHFOwpg2zWrFwbsK64zeuECzbNmEYwruJ7JXQnl/j48jfrjVJ8fdBHD+3/y7/887//7jd/freyYpJ7Ga3a+gxywq2q7w+n7d8QFYQIR8FTJNxHwiMMhOOQEVhkBBoikBCFQsRiEHFYeB2AzNyKzd+NK9qPrTiMbzoZ1HFxI+Hqht5bWykPP2VE7GdEHmLFHOUknuC/PivNuqotuWepirTXxjhqX9iqY/UlkYqc+9yXlzjxFzjxF/hJV2RZdw0V0QNt6SPEonFyxRitbpzROMpsHmG2D7M7RrhdY3zinII1r+EuGPmLFv6ilbdgYi0ZqeuE89y2CUq1uSVL15Q5wWt5b2OvWtkrTumKW70yoFl2a9cGtG/dqlUzb17RO0qrnGNXy8uiGiPO0LLCLb2Vhv56aWuZtqNMUp/DrUgT1OcZ+hoHhOQxBXdExRvXiicM0gmTfMqiXP+Ft+BQT+j5A8LOEX6XsCTv/tEjaIBADOwFyPQLFGH9XYBxo5FqAGVwAGfXzpm0jP/F4kynp1X4+PSh0FJAuNEo76+Eo0rOiII9bZTPmpXr24l5m27KqJyzqIaV3GEZ2yUgK7rrzh/+BIUCQAEgYEtwsJov/Osvv/zPD2/eOAwzSoarv1pQENvx9Hzxyb1J232i8fAMBU9QEI5DPffBRuOxUVjUcyREISAaBREAsWhICoC0TYjsT9DF+/E1X29oObOl5WxQ5/cbibd2Uh/tZUR8zo4+yn95Spx6TpZ5RVN4x1zx1FodZauOtVXHGkqfK/MeCl5d5b/6nvfye37ydVn2A31ZjLMl1duVN0qpGqfXj7ObJ3kdE4KeKXHfrIwyp2As6vjLRsmKVbrqkC47REs27oqJuWagrROOk6vMLVnaxoxxbvMPNs6ajbNilyy7VMsuzaJDseJQrtoky1r6nLh9iFjoaEtlpYY1Pz1FSXtoaC809dbJ20o17aXShlxBdaa4qdDY3+QRkEblnGEld1wrnjTKJkzySbNifS6dsynHtFyviDDC75RU5D85fgwLEISGfQBZ/kEirP+4X7ADATwAGsD8o/sfJdKaI1/+qaOdeeiQYtsOg5//iI/PCAB4BKRfc+G0UT5nUf1KOGfVLtq1o2r+iJzjEVFpVTmfb8Ii0esXxQENEHH7/p9//v1ffv+7D0PuJbN0mEdQNaSTX92tDT2avm/DiwB4joJnGEQ0Hpvg75cU4PfSH5/gg3qBQ7zAQhRADBri8JDgB0nBkL4Vmb/Xv/xIYO03Ac1nAruubu27vZv6cD/r2WFhwklZ8jlJ6iV17k1D6SNjeYS5IspYGaMtiZLnPxamhomSrwlSbojSb8nyHukrYm3NKa7O7CFSxSi9boLXOiXqmpWRF9T0FT1nzSx6Y5av2hSrDvmqS7biFC/beSsm5qqeuiTpmuM2j5OrrM1Zuoa0UU79BxvrrYO3YpesOORLNvm8WbJg5C/qWfPS7klW9UBHBj/9JuHp153PTtHT7moa0o1dFYrWIl1HqbwpX1yXI20pNvQ1unh9IzL2/4twPSNOmaTDKpZXRBjmtisqCyNPnfiVMCcgSBuyVQRgBvBuCWLjkMrjxz5yeSt1dX8lk4VfHROFbOQBGAGG/7+Ev0bhgl2/YNcv2rUjKt6QlDUgprVkxG3FACABfJEAgAX03s2fTJidH//pX347Obri1o7KSfquQlZORPO9U3lfbkvahIrFwXMMMs4H/zooIGNTcNaWwKzNvpmbcZkbUC99IN4H4rAQjYFoHMQHQupWXO5nvpVH/Oq/8W89t6nr6nbizU9pjw7yY45LXp6VplxS54QZih7pS5/qyp7rymPUJc+leU9EaTdFaTdE6bckOQ9UxZGm2kRHe6anp9BLKh+i1Y7x2qelPfMq2pKBvWYWvLVL39lVa3blql254pQuO0SLVs6inras6V+SdM1ymiZIVbaWbF1D2jCj5p2J+tbOXnOIVx3yJatkTs+d1TBm5cQJVv0wMc9U9bzz0dH665+SYk5zM+4qKl8a2goUTfkGQrmqtUjakCduKlR31VgYhCEJc0wjWCecNCvW59Ipi3JcL/LKqYPC9gFmo6q6OP7caSxAEBL2A+QEBKkCN2kBFnduU6KA54cXHj5kiHz+3+ks/d0HZYBgofEaQI5hcItY/P9vLpyzaqdNqkm91CNhOLgkO7cv/9mtQABAAtIPC4D0QfoEgG91etHHX/70pzcrP0w6Z60CO7NeWJXQ9fxiycndaTtwSQGIaDTE47DJQT45WwOLPw2q3BdcdSCgcr9P7jZI3wxJgRCLhygsRPtAYjAyeQui4DNU2UFU3TG/1tMbCJe3U27v50Z+LUk4rUq/osu/bS59aqp4ZqyMMVXHaytiFcWRovQ7ovRbwsy70vxHmvJoS+NrV1fuIKnUS60cYTVMiAizyr4FHXPJyFmzCt45JD+4tG+d6lW7ctkhWbILF62cBR11UUVcFBNm2I0T5ApHa5auPnmQXPZGR3xrYby1i9bs0iWzcFbDmJb1TfBavMRCR1Oi4PXlqoubqi9sZMR8J864LS+J1tanK+ozzYQKTXuJrDFfUJ8nbi7R9jcPCGnjWuG4Vjxlkk9ZlBMm+foY1QoGZBQPr8VOrlbXlLy6fAEH4AdwACDXL9C24zM9gBqAA/Cvsc8/0qhva+uX6xt/V14t3HfIsm23EdBugPH1AtucQTQsZw3JmJN66bRRvuqxLLtMiw7DlFE5phENSJk2dp+Z2f0y7GwgAAK9/vgeEgsYX8CdOXD8d/Orf/nD7/+wMr4ypPJKOpVtGaSXNyrP783c5ZsUgIjDQjwe/ToAnbUFW/qpb+2hgKajfi3HfNu+Dag/5lu6H5G5E5JCINoXIjAQgYaUjZC9A4r3IqqO4JpOBndf/YTx6DA/+oQqLVSff89aHmGrjrU1JNqbkk31rzWVcZKcB+Lsu6Kc+5L8J8qyaGNDkpOQN9BfMkyvG+U1T0t75jTkRSNzycJbtQvfOCU/DxjeuTTrhOu5cFFPW1QRFwRtM4zaKVKFqz1HV5/sJhYtyDuWdX1rFu6ahb9s4M4pyROCzmFqla0lWVv8qOfhwZoLwY2XNtIjj0lSb0jznsgrEpU1qYb2YnVbsawxn1ebw63Nk3ZW29l9o2r+mEa0TjhpVowbZeNG2YiGPyCjuLnNZmK5tq4k7doVHIDv+lu+vgFswAxgfEaDAz3bQsSbNnRv3zZVVPyutV13824lABcweoAxQM4BgIPTu15gG5QyxrXiKYNs3W/VY5k0KEbVwhEVz87p11Han545EgiAxgAgAYXCrBNuRQU5JNr//OMf/+Ht9Lsp86SJaqOWCfLDW25+lf95cNpGTKIPIgEPST6QGgQFO6ByPzR8CU3HoO9SYM/FIMLZkOZTIZWHA7N34xM3IGJ8ISkA0jdC7nYo/AzKD2MaTgZ3X91FvndQlHBOmXHDUPLEUhNrb3rtbEu3tqQZ6l+piiPlhU8kuY9FuY8khRGKqlhDc5qpM9tLqxniNk5Ku2fVpAUDY9HMXrEJ1hzinzz6Nw7VkkW2aBEu2fhLVtaSjjyv6Jnnt07Ta6ZIFd6OHEP9K0dXzrSgYU5OWNbTVg2sJS1zRtY7ym5y9RToKqIkaaG9Dw6QH+4j399Lf3ZE+OqyMPMuPzdCWvFK1ZiraC6QNxXw63LZ1TmCljIjleCRMEbVwimTfNqq+pVwVCsYVNDc3GZjT6mxsTz3Vtg64WGAXL9AHhI/iPOzIEAE0AWgv3j+o9k8VVH5kc4xHj1h2bTTCuhhgEkAcLGIs1qRV0J3S+nDOsGoUTzvXv8hohtTCoYlnDE538LsFXfVX/nyUz8AJAoACQEBQWjA4AEfDAHUVuL/+uWXP/6w/JtFz+qAdELSYWx4TX1+qfbU7qK9gUkBiEQfSMBCki9kboTi3VD1OdQehqbj0PEdlng5hHpjF+XGXsLFPXXHt5ceCn4dDKkbIXMrZH8CeXug9Ai6/lRw6+XtjGfHBC/Pq3PvGiqe2eqTHK1p64TaqhfqsmhpQbgg+yE/55GkMEJdFa9tSPb0lXppNWOCtikFcVZLnTWy5i28Javgg0vxxiJeNHAW9KxFI3PRQJlX9c5K2md5jVP0ygly2QAh11D/ytaZMcWtnZW0Lqn7lrXkRSVpStw5xKizdmTLCp8wX16kR3+tSrsoSTjBiPyS//IiL/k6M+2OuCROWp2qbMhRNhdI6nO5NdnCxiJdf7OLR1o/hzhnU85YlBMm+bhRNqYTDymZbm6zqbvU3FxZ8OAWFgAPcBggJyBAG7LVAGBDgh6PHj3xzb9WVPy7UMC+9+CvLe38bTslaF89IMaRmClAwCiDtKgSDYhpTgXDaeLbjNwhl2TMLpmzyselrGkJZ5jHcHHpzNa6nYFYPBqQCMDj8QBIHNoPATgs+L6IfPHnP/7pz3/47e8Wxn706lZVFGdbNu/VzfZrB0u+CMzZ4ZMciIrDQAwaEnGQEgh526F8H6rhKKb1W2zX+YC+qxtJodv6Qz/pD/2UGLqHcH5H2+ktdcf9Sw4isvdAzl4o+gJZftyn+9Zn1IijgqRLspzburLntsZXjvZ0e1uGsT5NWhzPzwznpD3kpNzjptyR5jzRlcc6mtLc3QUjjPpxYfuIuHdI3j+soU8Y2GsW7lsjfVVPXdFRVnXkJXXvnLRtit84xa0dZ1QO9hU5CJm2jnRnT9YItWSaU/1G1fFG072s6pkQtg0wap2kUkt7hqHuhaU2Sld8jxH7LTnyK2HaVU5KKCnhMif7kbg4XlrxSl6VKq1OlVSnS+tzNB0Vxr7GWZ1gXMkeVXIm9eIZi3LKJB8zSKeM4iFBl7Ihx95RVxH1EIUALMBhgKwAX5lvsB0wo35BakD+W+yLj3Tmb3t7/kgm/6moULJ1qyYkRIvGOBBINwCMU8lLcuGAmOZQ0hxmrtnM9LqEo3bhjE4wr+TOCNkDtH4Hm95ekrctxAeJAAQABoUGQGPQPgAYBBIXeuXGH376zb//8Zdflmd+N2R9q2Z5OgqEKXcIt74o+yo45xN8ShA6DgMxKIhHwytfyNqELNqFqj6EbjyG7jiL77sSSA3bxrizi/NgH+fRF5TbB8h3DlHvfN5347OOS9uazgbXnwmpOxvS/P1Wwp295OffspIui3MfaKvjbK2ptvZsc3OOtipVURgvzY0Upz8QJN8Wp91R5jwyV8Q5GpMHeouGaLVeTrNHQPDI+kdUpAVN/5Kye1HRtajoWpJ3Lkjbp/j1Y+zqCXb1CL3UQ8yzdqSb21Mc3ZkjlKJpduWytGlF3rIo65gQtgxzmwdZ9R5yqbM729maZKqOYL08S35+fJ2QnHCRnXGPnfmYmxslLHwhLI4XFCcKK1JkDbmq9pIJKWVcwZhQ8Sa1ggmdZFwvGdZKRtX8YUGPuqnA0Vlf/eIpCgNoJBwEyArE6zduNwLYAa1H4+gofK2vvznx1T+S+sbv3WkDYAMo0Wivf+Ag3gcGST1zMq5HQLHLKA4Ty2KgDlo5o0buqIyxpOKPsyg2IsHKIKU9f7wxCAsIQAAgAFBIHBKBBcAAYPZ+dmBlbuE//vRPf1ydWyd0t+cLU+503T5c8fWmnJ2+ycHoWCxEoyAWDQk+kBYMudugbB/UHIbmk6ieS36UG1vZ9z8TRxyWRH8jfH5KEndWlXhJmXheHHOKHfEV/cmXlCdHqOHHmLGnOUnfc1Ku83IeyCqidY2vDc1ppuZMXU2ysjhWnPWI8/IGM+4iJ/6iOPmaofCxrTp2oCNjmFQywqwd5jWNSAgTit5pGWFW0j4jbpsWtU4LmsY5dSP0ci+5eJhS7O0vcHVnW9tTLW0pzq7MMUrBNLtyXli3JG2el3VOitrHBG0TwvYJbuMYvWKkN9PVHM9LvkyJ+kaYdpWXEkqKv8RMu9P/8iYl9QEzM4KV85ydF8suSuRVpArrst2szjE5fUYnmtDwR9XCcb1kRCcdUnBGRURdR6mjs77xVVRQIGARcAggKxDPR/mMYAJdgNOhsAL/kMmHTz6arNInjz/2E20H9ykDA3kAWgA7IMBFbJsWM5y8Hpukz6mnWdWkQT1jREMf4vfNiBju3g4bkaAjd185cQS/vikEQAASj/MHQCOQOAA0Husz4vGuE/7Ga15V0O3Nudykm+03DpV8FZK+3edlACoGDdEoeIGFRN//m7D6C2j4BtrOYnquhNBu7eQ++VwU+Y0s8YL81RVN8jVNylVNylV1Wqg++6ax4K61PMJeG2OvjzfWJ+obk0zt6dbuPHtXgb0jz9yYpi6L5qfdpcZcJEWcoEWeYsed4SdekGWEGcrC7U1Jzq4sd1+Bk1LuplWO8xrHuA2jnPoRdt0QvdJNKnH05FoJWXZCpp2QaetIs7an2jrSBnoyxygF08zSBWHDkrR1Xto1KeoYF3ZOCDonuS0TzJpJUoG37ZUw7Sol6oQgJZSfeo2ccJmZcqsv4Qbl9T16+lNm9jNWbgwjP5ZZnMQqT9H31o6IyHN64YSGP6LiTZnk0ybVmEYwJu239NQ4Ohu7s5J2feKLR8DnANkBeIX/BgdgdQA6FJaF9TOeu/hRprAmxH9sqNPu3qEKCpICWJBoNxoDNmLDhIjk4BKcEuKAluJQEEc09DE5dYzTN0rvtXU2uylETnPNnq0BgATAABIJCED64APWu8gikFgEIE0a3V/+5Z/XCZdlVEtDFjP+WtOVA3kHA5I2YmJ94TkKojEQ7wOvAyF7M7JoF7J8P1R/AXVfQ8tpFOFSICVsO/vh5/zI4+KEi+JXV+WpN1SZYdqc26aih+7amKGWl4PtKaO9OROU4lFa+SirZlLQPCXumBa2jzNrxqjlns4sfWW0MDWMFnWa+Phoz72D1PBj7LjvpOnXdCVPzLWxlubXlrZUc0eGtTvP2ltoIxbZiEXW7jxjR5axLU3fkqJvemVqSba3pTo7U91d6YM9WWOk/El68Qy3ZlbUMismTAg6xwSECVH3BK91glkzRS4eaU8Vp14jP/9WmHpNlH6LGn+V8fo2OekWNfn+r4TM/FhmQSKt8KW4Pt9O75hQskeVnGEld8oknbWqJg2iCTnVSWlydDZSizOPfbHdFwkHAHICfeR+wXoAKyAsfv7CgGDyzk8XSsp+6epaef6MhAIxHq/GYl14XzcaA6aeqjFhj4PT5hZ3DanIA5LeMTl1QkSa4vR7ie12QquLSqx8HR+83lzDB9BoNAKQOKzfOiEShUEAkkOj/eVf/rhOuCSlmuszqdFXa8/vzdjjEx0AzzAQjoBoDCT4IVNCULk7sGV7sJWfQ9WRX6MwiHrnE174YWH0Se6LC6Lka6rsu/riJ+byZ/baGHdz0mBn+lBv7ji9bJZXPytqmZES5tXEBQ15TkVckBNW5O1LwuZxcpGtLkGcHkZ88nX91V1ddw70PPyCEvktK/EiP/2mNP+RvDRy/SEVZVOqti1T35FtaM82tGea2jJN7enG5temlte21hRHR4qrI9XbnTnSlz1OLRyjV0xyW6bX8cTEaSlxRtg1w2mappSOdabLMsKoz09J08KkWXdpCaG0pJvU13doKQ+Y6U9ZWc84edGsgjhWYQK96CWzLFlFqHZyetePtY1rhVMm+aRBNKGke9kdjs5GQXXxxe8OBvydUID2caN8BvB+Ogz2xxu3/iW/8OfGprfVVX/KSheEBMj9/SUABgALAKjb8wfYTRZanYPTMijucXM6Rni9o8yuMWqXo7PR2duhaG+49d3XeAQAGgADSDQKAUgMBgeABEAiURgkIJrrqv/3P//yy/LUTx7jgpisr04jhl8qPbEzYSs8xcEDBDwAeIaBBD9k6gbsOmH1IWTtV/B/KLvPqLa2LUHUc++tSLKxcc45YOOccwAnsAETDTYGbHLOOWdEzpJAEkI5Z4REziYjgnE459xzc1ffrq6uflWvUvv9kO1zblV193gaa4iBxv73jbnCXGuvWXYBqb5BarxvS3PZxfY6znl5ofPNLW7kI2nKc22OX09RUH9F2HBd3FhT8iQ9e5ZTuiiqnpfULciaF9VUk5qxoKKZFM3vVc0fFE0rgoo5evYQJUKS4Erzv0JxPlr55EjFk6OVz07W+V6kvb3XFfuMl+KlrozV1CYbGzP6WzP7mzP6m9OGmtOHW9P66+J6a6KNlRH68rc9ZcEDlNDxhpjJ1tRJeu4Uu2JO0Dgval2Q0kxSmknYvNhFWWzPmW1IlMW5dLy6Kol5Io137wh2bAt06gh7So94xoj2YMW/6EoJ4GS+5WSFsXMiOzLDeKVpmtaKga7WUSFjTNo5qeLPaPnTio7RrgZDdZm4NPfR7TO2CBwBSLQmqzduHcDIcgABwOf7Th9fvl6IT/xNfsFvAl+14REOHi8EMOKJg3gC8IsiDC3ZmoY0fVveEKO8t7V4uK1ysKliqKGyu7LY0FhDzU49sMESB19v4DYT4nAEDMMDoAiGEvBYSnz0//zzb/+wOPm5VznX1SjLDKl2vZJgv+nFOnAlgAuAC4AHBgEWWNgGfPw2fMY+rOgEofgMWnEJq75Jrne0bXXe0f78MOPFGXbo3a6Yx+IUD2X2S21RcF9V9FhbxgyraIJROM2jzEubzEv190buxwHRh36hScdY1XWsaqgriuaPssYPoqoFevZgRaQw/jk38knH2wftb5w4Ma7K7Ff9lOjR5oyxjqIJdvk0r2qOVzXdVTHVWTLVWTLbWTxOzRxuSuqlRGpLgtQFAYbSoJHayMnW1ClG0TyvbklKW1J0LCtYKwrGkqhlsYuyzChcbElVJbmxAm/I41xkiW4dwY4tr+8yI54yotyYMZ5dyX6CzGBRfrikKEZUksjKieQWJ6kbiwc5LeMS5qiENSHnzuoEUwrmOL/ZUF2mqCh2c7yyAeAYQJIVmQX4IZK1DlAVkfjx7v1P/i//XFr2/zQ0/lNqMm/jOj6JxAPQo7h+DAfMzNcKSry+OUNbn6atzdTX5vRU5/dUF+spJRpKGa8oL/ixoxUABkCwwYAECIYigJr9MDwOEMBQiHgb+N9//+Pv5sd/6FMNtZQyI30rnC9FHbJ1J8MTFJ6g8AyB5zjwJ2NhtsTEHcS0fVjeUbTkLFZ9jVh/17rBaUOr8w6Gx/HOl+c5kY78pGeKXP/u0hBDVVR/feJQW/YIo2iaXz0naVxUdSzr2atG3mqfcG1AvDYsXe4XLhu5pm72koa5ompfVbauSRrXhLXvWnOH69L6KfH9VQnDdWmb4jdiAAAgAElEQVTjrTkLnWVrksYlacuSnLqipK+qaCvytiVxwwKver6r/F173lhLen91jLowSJX/Sl/6ZqQmerw5ZbazfIZX+17F/Llf/JNRvKToWBK1fJQ0LXUUzDUm6VKfs4NvCSMeSGOfst48aH55mxfvyY7z7Izz7kz05aa9FuWEyopj5RWpquosaVWWvDZfR6saFXXMaPnz3eK5buG8njchovXXVwkKsv1c7tqaszNkgsxmYy9GkgPICFgHAc/cvXf6bdhvMjL/+DaYt3EdHUBJIvUSSEZAgJ7so69PVlMSBPlhhvqcoZYSdVm2vDhHWpyvqqWk+HoesCGTAXA4ABQAAxRFzVEIAGZCFIFAf6//9ruPf1gc/6FPMdRcTgvxyrphH7id4IKDRxg8QsEZRdxx8NICF76BlLiTlL4fV3QCV3YeX3uD3Hh/XeuTLTS3vZ2+Dl2vr3AiHblJzxS5/tqyUEN1bH9DyjAtf5RVOiNsnJVRF7Ws5R7eSq9gtVe8OiB9PygzDUoW+kXzBv6inmPSdS6rWcvy9hVJ21xX3SSjfJxaPEkvnWJVznFq3stoP+q7Puk5H3t4n4y8zz3cjzrWqoJqEtUv8KqnGEUTtJz+2gRN0Rtptr8q/1V/RdhIQ+J8V+WyjLosb58Tt5mUrJ96hZ/VzFlm2RIjb7ouVpnwlBlwhR92XxrrzAy+X+97jRfv2RXvxY71Zsf7cJJfCbND5CVxSkqqrj5XVZ+rbiw2MmomxMzFbpHJIDMZpQtGwaS0faytUUOpiPB124GBPUCqJZmDI/fhLXrJJD5AK8CU04MvbM6npOTFp86yHVsk1tZiFJUB9CIoNEe4yItC+VmBrKSXekq6tjKTn50kLy+QVpVVxkZdPrDXAoAEYGVJABQABQRBEEBxOBwA4Ah480rx2eP7f/y89PuFsTW9uL+hpOm1a8yp3d7r4TEKTgg4ocgjBHXFo/6WxDA7cuJOUsYBfOkpYtkFrPoavtHRus1lG8PzINv/dGfgFXaUIy/Z1UxorInrb84YYRSPcygzktZ5RfuSjrNiEK72ild7pe/7ZO8HFUuD8oUB6XyveMEoWujhm7p5S2rOooI5K6S+4zRMsOumuI2zotZFGX1Vy/mhX/LzkOo3I+qfhxU/Dco+GfjvNSyTrG1B1DjFKptsLxhuTtdXRKkKgtSFQX2UyNGWlN6GjHlx4yc9x6RkzMs61rTsT6r2FX61qSNnojpcFOlI9T3HC7kti33CCrpT53WRE+PaGevOinnOjPFkxb/gpQfJC2PUlak9jfndTQX61vI+Vt2EmLmgEy4Z5Ut98sV+6bSSPdfJGGxtzg4POmaDPwmQYWOlWL9JAqDBEJUliUUmTN67/0WqWI2M/NHPt9PGohVAjKJGPHHc0gpaw5/QolwZcV689CBJbiwnM5qXn6ZrrqHmZ986cdQSwAIFHACGIUQyCRBz1H0nxMyEVy+c+mya/Hl2eE7Wqa3IrvN3Djmy2dManHFwF4G7KPoQxT3D4/ysvhKmH0CLHbDis1B5Ga27a9Hmso3hfYTtf5YZcIkb5SRIfqrI9deXhRlr4gZbs8ZYpe94dfMy+ryKtdzNXzWKVnulZsLVAfmvCRcNIpNeuKjlL6i502LGBL9tnEedEtFn5J3zKvZyj+DTgPK34/qfJ/Q/j3X/NKz63Cd+r+taVnYsSlvneXVTrLIJev5oa+ZwY8pwfcJYU/IkNWuOVzUvbvzY3fW7YflP/VKTnD7HrV3iUhbbs0cq3nLe3mryOMF9e0Me97gz+Hat5wVWhDMr8llHpCs94ll7pHtnkr8kL/xXhKVGRs0onzqj4Ji6JUt98pVR1Vw3f0XIm2ynU5JjL26zdQDItP5KqLcgam2tWwFom+z+tbLqL7l5fwkPFW7e0AGgtrDoI5J7ERS6YtzrA+7Tw9zZiQEdcYGiwlRlXVlrbtrzOzdsMAQHYGlBwqEYAKCAmf1QwDAMQxAEw6NmwsP7ty2M9/52bmSCT5PkJ1X5PA46YOdpDU8wuANwC0GdUMyFgHthSXi7kRi/nZCyFwpPIEVnoPwi1N4htzpv7/A6zPI/ywy4xIt2FCU/U+X468tCvxIyy6f49fMy+oK6c7mbv2qQvDdKzW2tV7bSLzH1iRYNgkWDYKlHsNwjWNIJFjW8eRVnRt45LWWbCwUvG8QfB5U/TnT/ZrL3N5O9P48bfxrTfx5UrRnFq1rOioqxoqTP8utm2JULHMpiV8VMR8F4a9ZIS0Z/SzYnP7wt5bWoMmVS2LyqZpqEjTPMwjlq2kDJa2bg5QbXw13BVxQJj7pC7jR4X+gIfWSe0dAjntEj3JgJL8S5YRpKWk9jvr65sKetzNBRPdjVPCHumNcKTL2y1QnNglH0QSqabKc35aQ5Hd17GiDNgswnWmkAVWIgwAHXyqLB0pJ+7ESx3eaZB06KXduUGzZIMEwC0IdiwIt5Tg161PL6Se3Lx02hPorKPFpOiuu1iyQAGwsiAACglpbWKELAAIcHAgIohuAQ8wcDM6HdemKfWviHxfFJAV2Um1Dh+eDl7nUeVuAIcAvgJmD3EOwJHu9jQQi2xcdswRJ3Qf5xKDwNFZeQursWZsLOl+fYQVcFMU6SlGfqnBf60hBjVexAS+Yoo+wdr2FOSltUsZa7hasGyapB8t4gWTNKP/RK3vcKV4285R7ecg9vtYe/2iNc0QuWdIIlnWBeyZtVchd0wmWDdKVf8WlU8/N03+9mh387M/Tz9OBvJnt/GtN/GlB+Mko+9gg+6TlLcuqioGFF3LgsqH1HLxioSzXWJiso8ez8kMpIj6I3z9pzIobZFJOo/l173mRjgiHfl+53psZ5X2fQRUWcEzfkdovfJfpbJ2bE085YD0a0e3ukOyPeV5IXrqtO62nM7WkpNFDL9fSKXmb9CJ86q+aZemWLo0pTn+QHpWycRmeVFb28fukMQAqJyCNYKgERA/AxkNptoG/YkIYjUo8e/Zu3b1R7dphv8lIBTFhZgyD6uTjOp+21c63fI3ZySFtyuPf1C3Z4wAFYWlugJBIgOCLJCo+zwABPBBIGOByKB/MHNe8dAgkHjKby384Pzck6JflJ5R5OL3ZYeVjBva/v3aN3UewxDudFwr22QSM2Quw2yDoEeSeh4hJSe4dc/2hzq/s+xovT7KCr4pgHsuRn6pwX3SXBBkrMQGP6WHvpO079nLhtXsEwafkretF7g+RDj+SjQfrJKPnUy/9k5Hzo4Xw0cD8a+R+N/A8GwZpe+L5bsKDmzqk4Czr+skG80i/7NK797Uz/7xcmfjc/+du5iZ+nhn8c7/08pPvYJ/9oEH/u4a0qGe9lbWuylgUOZaAx3VCV2Fef+rm7/ecBzrKmw9BeLKvN1LcVjLYXjbSkDVWHa7LcWn1OUB7tZPifksbc5YXdor660vLqdnvYI1aMGyPanRbuSo/xEmaHaCgpurqs7qb87pYSbVupjkrpZTVMyjrne8RTfaL5XunPWs0EvV3WXJ/i6XoVIJVA4hOtdBihd72F1BInWG+56uKyEhD8ZfLdl6xM9d6ddAAxihpwhD4UA0min6EwqivatyvxTU9tUYqn8xYACwArEh4QAAwjWJqLm+DJOEsc4DBAfyFEABDAYYADKM6M/zzZZ1Lx5UXpZe5OPlutvGzQewDXAa4B7g7gHmHYcxIWYI2G2UKMHaTshpwjUHoerbphUXXftsFlJ93HnvX6oiTWSZ7iqsl+oS8KMlZG9zekjdJLJrqqp0Wtc/KORQ1nRS9Y7RG+N4jWjOJPvaIf+kWfevmfjLyPRt7nPuHnPuGnXtFHo/BDr2S5m7+o5X8vDvzTVM+fFkf+sDj5+4WJ38+O/WZq4Iexno+D6jWjdK2Hv6plr6gYayr6mqL1HbPUUJNkrE0ea89fkjWuqGk/9PH+OKH6aVC8IG2dYJa8a8/qLQ9Spro0ex0tf7CF+uKEMPIWJ/Qm/fW1Rp+L9MA7rIgn7RFPmkIet0S6stMD5aXxSkq6pjZHW1+gbihSNZR006pG+PRpDW9My100yn7u6Z7oYBgY9LK3AfcA0khE9catGgAlgAgHnx/e/7Js+l9VNX+TkdW2cUMDgMTaWmNpqQDox3CgLYwZacyT5MbqavP5JVnnttpuQmEdAgQABNCv5bQAZx4FMUCxryW/zNPTrx0pDuDe5fOfxofmZfzuyuI6Pzf/nRseAjgT4DrARUCuA/IAQ90IiB8JQmwgbhOatA2y9kPBSVz5ZUvKXdsGl+1Un4OMgFPiGEdpgos63VtXEGSoiOpvSBuhF452UiYETRPilil5+6yKuaBlL/fwPvQLPw/JPg8pPg2pPg3KPwzIPgxK1gbE7/tF7/tFawPitQHx+z7J6oB0bUj5aVTz40TPb94Z/7gw8rvZgd+8M/40pvthRPNpUP6hV7TWw1nRMhblLbPC2necitH2wv7mjL6m9EFq9pK89adewZ/G1b8fU34y8E1y6nRXxQQ1vbvAXxx7r8X7WK3rXvqrU6KYu8K4h13hd5o8HOgvLrFD7zW9vlkbdKc+3KUp2kNekayiZGqq8rXVRdra4u6Git72+lEefUrGnlLxTN2yDzrNgkSiaWtqiAlLOnMsAkC5br0eYABD5BgIttv9MSn2n1pav/T2/ejrwyYTJRaWXAANwAiBBD2Vqe8YFC0ly9BS3p6XdsCKYA1grmeHAYoADvnm93Wb6deEXxtgAA4H9g1JhJ+NOkNteYO/Z+iRXe4WcB/gKsB5gCsA9xD0GQ7xJkKwJRJtiyZvw2XuxRceJ5VftKq6vaHeeSvV9wAz8IQw8rYo9rEixUOb+7qnNKKvNmWImj/MKhvnN4yLmt/JqDPqjjkt09TT9b5f8GlY9mFY82FYszakXhtSvh+UrQ5IVwfFKwMi8/dyn3ilX/J+UPFxRP3DWM9Pk4bfzfT/PGX4zbj2x1H1D8PyjwOiDwbeSjfTpKLPSxtmBDXTgqp37JJBanZvc6qhOX1WWG+ejv52RP7JwF+SU6c7y8daU3V5vqKYu60+x2td91P9TnEjb/HiHnRF3Kd6naL7nGEF36z3v1z9+mZd2OOqt08YKUH8nBhpQbKuMs9QW9pdW6KrLx9kNc/KOXMqvkkrX9NpljSqvs4OenJM1pUzCUSEgyFTFpYSAAMZ32ZDTsBD8o7t9KvX/j42WmS7TmFtI0PQHhTXBygMNOQtCloGqeX9HTVNaXFbEbAEIJtraAGKfI3Cr1Tf+s7/hHAjidBUkPP7scHBtrqWoBeJF477bSJfB7gEcA6QSwC3AZxR5DkOAkgQtg6StmIZe3D5Rwkl5ywrbqyrf7KF5nOg8/UJbuh1YdQDWeIzVbZfd3GIsSZhoDVnqKNkjFs3JmyalLbNKBlz2k5TD3e1T/hhQPZxRPtN8RdCs993wtUB+dqQ8tNI9+ex7h8nen4Y1/0wovo8rPw8JFvrE6x2d5k07QsK6qy4bppfPSuqmeNXjjEKeptTdfXJo6zyRRnth17hT/3iT3quSdY2ySgZbUxSZ3uJY+/R/E7Wux9s9T3JDrvJjX3IjXJq97vc4nm21f8Sxetshe/l2uC7pX43Ka8fUCO9O+ODFHkJRkqeuiJHVJzR3UyZkXXNqfjzKtFqt+aDQT8pEfAKMoruX8vcYKVcbyMGmLO27ibjZIf3fqE1/aWp4Y+lZV/yckS26/g4vASgj0DqRzAYaiteFLeNMGuHOptqkiI3AlgAWKIY7q860r8i/DqTQb43QACIAK+fPv480DPFobdHBqVcPfVqu/VVgEsIcgaQ8wA3AB4giCsKL0jwxgpit2Cpu7Csw/iCU8TSK5Y1jnY0j72sV8c7gy5yw+6I454oM7y7C4MNlJj+5oxBesFoJ2WMVz8paZ1WdMypWYt6zopRtNYv/U8Jv0fhSr/kO6G5HNDHEe3HEfWnIcWnIcWnQelaL39Fx15Q0ZYUtBlR7RSvalZQPS+gTLCK+lrS9PXJfW25U7y69xrWRwN3Tdu5IGqcoOcP1sapsjwlcfcZAWcaPQ63+p7sDL3Bi3vEi33MeH2j1s2hzvtsieuJ/GcnKnwvF3ucL/G81Pz6YWugCz8uUFuQJC9I5mbFKasLpkTMGQVnRsFdUSs/9fbMaRVSSmGl873crbZsHNKHIiqAwQ3rOLu3Vu3fKfZw/zIw+KUwX7ZpIx+H5wMYMPwQjgCT7FqTlD7a1TTMoVYmR9gCWAKQUBT7Gmo4QHC/Hvng14Qoat4/BAACwJn9uwa5jGU5j5canXLzzIsdVjcBLmLoWcCdB/Q6oE4o5oyCJwECLCFiExK3HUndj+UcxxecI1Fur2t5uoPhfYj58jT7zRVRtJMy7bkuP8BQETHQkDLQmjPMKB3pqhkXNU/J22dVnYs67lKPaLVX+mlI83FQ/XFQ/WFAsdYvXeuX/nosNP/yYUDxcVD5aVD77WHlx0H5x0H5xwHJd8IVVfusuG6SUznNo8zyKiZYRUNtmb3N6T1NmWOdFQvS1hVV+5KcOsuvG23L6aVEanK85YkPOoMutngfo/qdYofdFMQ7CxOedQTfK3x4tOjpiTznI+mOewueHit6erzC/Qz15Z1mnzvMwGfS5DeyzGhOepS8InuU3TIp7piUsBYV4rUezUK3QttYWef+KHerrcjaaphs0WO+dGaj9Z9y0//S2qR4/rx5w/p8AN1Gu95167sB1QDAooS2qmZNCqjjIkZZUqQNgMXXAc/MhgMEZw61XwgR+OqHoYChgAIggAPYREJpBZkf9TJlYXqG4yX/3evuEeEShj8DuLOAXgP0DoI8QMAVD76WEGQL4VsgYTeafhiX50AovWJZf9+uxWUnzfs4I+AcL/y2NMlZk+2jL33TWx3X15Q+SC8YYVWO8xunpHRz8TSTXrhskH7oV38YUK31K9f65e/7JKu94tU+4Uqv4Ktiv3StX7rWL1/rl6/1mR9Tvu+Tve+TrPVJPvSKVg3cZW2nSUVfUbXPieqmuJQpbuU0p2ycWThCyx6m5vQ2ZY4wimcEdXOSxllh42RXxVBzuqEiXJvro0h6yA6+1OpzguZ/hhNxV5jgIkxypwY7xl7amXBjV5rTgYSb21Lv7Mh13ENxOd7uc6XV/TLd544w3FOUGMRLC5MWpfQ0l41ymifFHQsy7qJKOqeVDXQ0tr18nrt9QzsKvRhuZt06NQn32cfty0jfnxvr/qaq6kt2pnbndpmlFRtAB8i0zXowyRirWs6MvHNSwSlOiLQAICPfRruvfjhAvzp9/f53hJj5nn6wAEh/6/+xV6mvKSzxdAo8usXREi5guNOAnQHkEqDXAe4APMTAnQR+1vBmI0TvwJL34zKP4QrPkKuur6u7v7nFdX+brz37zWVhrKMq/bmu8JWhIsJYkzDUmjvMKB3n1U9LaLMKljnnsqSXmmHe9ylWe6UrRtGKUbRs5C8b+Su9gq/Z8F7xaq90xShZMciXDdLVXvmKUbLcI1juEazoecv6riUNa1FJM8mpc6K6GX71DL9qqqt0rD1/hJY91p472Jo1ziie5FROcion2ZSxjqLBxlRDeYguz1ee+IAVeKHF257+8jw3wlGQ+IyX4N4c/NDnsLXfcav423tir22OvWybctm26PaOxkfHmh/Z010vs/2d2CHPWVH+nNQwfn5Cf0fVlIi+IOPMSXlzOsmUgMGNeF20exvfylqPYCwArQWhY9sG7q3LCn9f+s3ripP2tQA9m7eYo1AFALMSuknLnVfzp7WCwoQIEgAZZw469Fd+6C9zl++E2F8RIgBkgDAv54/9KmNjWX3w8/Aze+9bwXkUcQDE4dsV99cA7qHgTAIPK3i1EcK24+L3EdIPE/IcSOUXbSg3NjQ4727xPMR8fV4YeVuR8lSb42soedNTGT3ckjVKL5nsqpsWUWfkzDkVZ0ErWtJL3/ea/eQrRsmyQbhsEC4ZeN/b1196REs9IlO3ZLFbtGyQmvTCRR13Ucc1abuWNCyTkmGSUxckLXOiujlh7YKgZqar7DvhCC17klk0wS4b7ywdZZaMtOf11yf2lL3V5/rKEpw6Xp1t8jxGf3meF+nET3jKjnOrC3z8cDv2eCcacW1X1NVtkedsYhws0s+tK7uytf7OQdqTs+3u12g+jtTAp9RwH1pcQB+tdEZMM8nYM6LORZ10ScmXJYaXHNjFwhP6CKQxC7KKiI3evvJFxv2iVXzRqr/U1ai2bekCpAtAj2CDGB7mZMwfR1Szat50tyQ3JtQKMdcohf+/hDgMiAARPk8/DaiHaTW8tLDkGyccreEKATsJcBrgPKBnAC4C3MTgNgIP8OBGBn9bCN2Gxu/FMo4Q80+SC8+QKfe21jzZSfM6wXlzVRR9X5r0VJf/cqAqZqghdby9eJpbNy1onpF0zKu5yz2yFYN8xSB/b5Sv9SrWemVrfZJVo2i5h7ek55q6OaZuzpKev6TnL3ULTTqBSSde1ApXeqTLetGSnm/q5i1q2CY106RkLCloi9LWRWnjgrh+jlc11Vky1p4/Rs0eo2aP0TLH2rPHGAWjHfkj9IKhtkxjdbS6IECZ5s4JuUZ94dDsaU/1vyCMeyJN8+qIcisPeOR+bJMDDp4dIKU/PB5yar3XFog7Ri48v7n8wrb620dpLhdbXK9XPb1e7X2vKcSdmfF2vLN2TcFZVQqmZF3TvA59dmLZoT1cC0sZwBCOIAagbbYu2b1pKjFW5eHK3rOLTSaq1q2XAiIAGMIRYFrG+nFYM6sVzvYocmLDfkWI+yvCv+pF/5OOFAEgAJQkRfx5ZnBOQNeUpOQ7X3Xfbn2DhDsNcBrgHCAOAGcBrqBwzVxuggxeNhBgBxHbscQ9WMYhUs4JYsGldSW3NtY/2dfuc6oz8Ao/wlGV5mUsDR2sTRin5c1yamaEzbOy9gUNb9kgXTHIVw3yVYNs1SBbNUhWDMLlHoGpm7Oo6zI3UzfP1M0z6QQmnWBRK1rQCJa6xUvdQlM3z6TlLmnYJjVzWclYVtIXJC2LkoYFQe0Mp3KSWTRKzxttyxppSx9pSx2jpY/QsodoWYPU7IGW9B5KpCbfX5rkzAq61Obj0ObjwAi8Kkl8Kk31aYtwLQt48vTYlv0A1zdC6LX9wac3eWyF4L34TAe73JObSs7srLx2kHLnRPmDM+XPrlT63m2O8jI25C/w2lbknFk5d4rbrs+Irzy0tw1gZtMWA4ASh/H2bW0/e/TvWhtHggIYO7Y1AoiIpB4r669ROCli/jism9NJ5gzqnNgIMyEOxX4h/LZy+NV09NuM9Pt0BgUEwJoAvKbKv5kbNkmYvdU5tX6Pgu133rMiXgA4B3AO4CSAA8B5BM4D3MDgPh5cyOBpBQHrIWwzJOzEp+7HZzmQci9aV9zZ2vz0MN3nDDv4hizxWU9BoLE8Yrg5/V1n+TS/flrSNq/pNOmFJr34vVGxZpC/75Gt6EXL3XyTlruoYS9q2AvqzkUNe1HDMWm5Ji3fpOUvqoWLaoFJJ1rUmh/jmAlXVMwVVfuCpGVBXD/Pr5lhV0wxisZpeaOtmcPNqUPNiSOtiQOtyX1NyX1NqX0NiT3lYarcF/wYJ5r/mWZPe7rfGU7oXUWKhzjVpznUpfCV85PjO7YB7AdwPmzrd3Kz+w6Cux3EHt6YctQu8+jmLPvNBRf3lN89UeVyvsz1UtVLJ3FuxFBj6ZKAaVIKZnh0fXpc1eF9ik1bRQD9gEgAVp86fVHwviikX9isL5TKoaOHGQACgB4UN062hFEe/dOAZlYjnTOoc6PDLQEIADgU/wvhf1jX/7K0/1UfiwAc3GE3qhL84V3fvLB9oC6/Pcwr+YaD80Yr88WIFwDsAU4AnEHgFMBFBK4jcB8HT/DgRYJAG4jejCXsxFKPEjNOEYuubKhx3N347CjtxXlhhJM63VuT99pYFTtCyx1nl0+KGmaU7fNazoKO/6FP+cGoMBMu6XhmwgV157yKNa9iLai7FjWcRQ1vUcNbUAkWVPwFjWBBw1vUcBY1HJO6c0nFXFExV1XtJknrgrh+nls93VluJhxpyRhsTB6ojxlsiulvjDc0xBnqEwy1cbqSt4pMT07E3WbvEw3uR9v9z/IjHJWpnpI03+Yw1/yXLo9P7tkMsBXgrC04H7Jz3mX9YB282GoRvtc24YBd/H7btBObim8crHp8qsLlTI3/HVa8nyIv4V1Hw5KSvyRg9mYk1BzeTwV4Z73xHdlKRySWA2Tb4LP37pA9erD87CnXyoKDoN0Wlt2AdgPAUBf1vVExrRBO65Q5URFfCQH7emDt27r+e3bN3L6tFH8JUAzA+d71n2ZH/jQ9YJIwx1pKu2Jf5jie99i6/i4RuQpwAeAEwAmAUwhiHh0vAtwAcELAFQN/Cwi1xcVsw8fvRROOQOYpy6Krmyru7qx5cpjme5ET7ihJ9dQWvx1oTB3uKBznVU8pqPM61oKOayZcM8jfGyQresGSjmcmnFUw5pTMeRV7Qd31V4Qq/oKau6DuWlB3LapYJiVjWclYUdKXpG0L4vo5TtUUq8xMONycPtCQ0FcX0V8f3lcfbaiN6amJ1lMiVYUB4hRXVsjNBo9jda6H2/3P88OdFCleklS/tsjnBa+ePjl1YDuAHcBuFC5vsbm7c+Od9eSbGHhtIIfstI3YZR2zzzr7zJbyuwcrH59ofe3IiPTkxAX1VRctitnvxeyh7JS6QweE5HVDeCsVgBpFlYd2r7x9+Yei/C/DQ38JDVFu3cwAEAP04onTNuthoLN1SSebEPOn1fLc6EhzaUsMUATw3wnNCVIznjlbg3yf3vyKMCs+8i9r8396178i7RxrKWVE+KTfdPDfvfGBJXYdgYsInDQTYqg9gHlcvApwB+AxAp54eG2JC7VFo3ZA7D5IO07IPbeu6Oqm0ju76lyP015e7op6JMl8oauINDSnD3aWTEib5nSMhe6u90b5mkH+wahYM0rfG8x9add/SmjuSN4BPZQAACAASURBVL8TLirZJiVrUdGxLO9YklOXpG0LgtoZduUko2SyvWCMmjvYmNpXG2ukhBhrQgw1Ed1VETpKhLrsrTjLpyvmIT3wUq3b4Ua3I8yAS4KIB7IkD1GyLzXKsyDQ/cGJfdswsAXYALCfjL+wccPV9bZnAR6RiS83rw/dYRO5i5x6fH3ZjV11zvbUV3cZ4W6sUF9VbtJYR/MKjzGSnVp/+KBu804JgBHASCL/yff5F4P6j4X5/1BVQbezqwcQk8gGaxstgBEAhjtpS1rpqIAzpVIUxMVtxBG/EyKAR37Zo/iKR/glfYr+krUBWGdBkHV1/GVt/ocBzQynbbC+gBbikX7TIWj/Zmcb7BYGlxE4BeCAwCkCzh5BTyLoGQQxl510BHgG4IPBKxK82Qhh2yDhAJp+0jLnvG3Blc0VTvsanp9qfnWNEf1YkOUnrYjQNKcPcCrGFW3v1AyTTrTSLXnfI/vQK1szipe7+Ysa9pySaW7mjtQ8Fpo0IpNGuKgWLGp4JlXXopK9qGAuyNtNUrpJ1rYobpnlVk0ySsfoheO0vNGW7L66pB5KpK40oKcyUE95q60IVZWFSAsCOImutLe3ml6crnp6oMXjOPftDVHUI3G8Gz/Bqy3So+St183D2zcCrIevNeEPkaxOW60/i+Dv4InPrS0D7SzCtpESD5CKL25qeHysxv1C+9unrBAfYVKYvrp4pqN5KDO58fChRoB5220DgPYSSOwN1tIrZ/9rWckXifBvQ0MN+/bwcXghgNw8Ix3roi1pxSM81pRKVpIQv4VMJgPgftmjwCH/oRf9NiL+kulGAI7s2fV+avQva/Mr3ZIxRu1AXS4zyrv4yaU3h+ye2qB3cXANhXMAZxG4gMefQrAzgJ0H9Cogt76VsHAH8AbwI8ArawjfCon7cWnHSJmnrIuubqp6uK/W9XhbwFV2jLMg84WyPLKXmjPGrXonajapupY1/DW9eM0oNhMuqLtm5Mw5Zee3EOSYtPwlnWBFK1rRikxa/qKGY1J1LapYC3LGvIy+IKUuSFrmhQ3T7KrR9qLhtryR1tzBpoye6kRteYSq8KWuNEBXEawpDVYWvZZk+3bGPGgOuFzvYV/pvK/V+5Qw4r447qkgzp0T69kc+pwS6n119wZbgHUAJAASwGaMfJi04RTO+gLg7gPiaYF7vREL245lnFxXfnd/sdORjqDHnFAffuwbWWHGaGPVQHpyw5EjMhs7DcAA4JQoro6Iy1pnkbRtK+3SpeVnT/k2VlwU0RBJBgQ3gOJgVkhfVLJHefQRcWdFavx6FCz+XVf56wT3d0kUAABDcAQEjwOUAPDo1u1Ps1M/z45+7FeMsKrkhVHcRJ9Slwthxzf5biE6EeEGAtcRuI7CdQS7iRGvAnodEHMxNGcAVwAPAC8AXwRe4uGNNURvgZR9uBx7cuF569Kr6ytvb25w3k/3O8ePcFSk+/SWhU+2ZM11Vi5KW+dldJOStaztWu0RrvYITd28BQ1vXs2dV3O/4fGWNdwlVdeSqmtFy1vRcVZ0HPOifk5GnRW1zAga5kQN09yacUbJEDWvvynLUJ+iq07QVkRry8PUJW9UhQHqgpfaAj95phsn6g7t9XnKswO1z4+0+Z1nh98XJXgIk3xY0Z4toW71b92f2m/dAGCFAB6HAuBIqJUtWB4jbbyAkm8D8gSF52QI2IzFO9gV3DlQ8uBwndsF5qunoti33NR4Y3nxUGZ6w7FjPMt1BhxZBiC3slz0dv9i7Pmi7/0HJvtLQa5003ohAS9DUCXArPV6mBG2LKk6xwS0ETGTkha/HgHSV8K/2tf92lAA4te9REAAAxQHqCVCXoezcHvw8PPc9Iex3gUtZ6ijTJzzhhHuUu5yJuH09qA9Vm428JAA97Fvhe0AdUIIDxG8M4J3RdHnKHgCeJujEIVXBAixhuhNSNIuJOMwmncSKzyLL7tqRbm7qcn5AN3nDDfknjLZa6AoYrQufbqTMsWvX5BSl1TMZW3XooYzr2LPKNizSu6cirOg5pq03GUNd1nbtaLpWlazl7Vdy+akjJq5qGyflbbNCBun+PUTXZRRRtkQNb+/Jae3KdPQkK6vTdJVJ6hKwhWFQfLcV8ocX0WWuzjxITPkcqufQ5XrgXrPY22vLnaFPxAmeggSvRmRns3BT5uDn744s2cbgCUCKA4DFI8R1pHB4gBx4ymUfBXgPsAjDDzWQdiRjenX9xbe3V/77ExXoKsiIZyTFKvOzeyOj606cIAKWJ/lumFbWz6ZwDh68H+0tvy9ULGSXyI5eaIBQG+3oc/GRgEwTiDDFL9pWc0eE9CGRYzqjERb1Hzu/n9DiHwbEvGAYQgCKA5QcxQ+uHF9ZXLY1K8e5bf2NubxU142+d4qczqRfnpXxL71Lzbg3CzBhYQ8RMEJwAnQJxjhGZ7gTiD4kPH+ZOwlGQJIEECEQPK3+4S2I0l7IP0Q5Ngj+aex4ssWJTfWl9/dWvHoQK2bAz3grjjOR50d1leXMUgrmeHVL8noi4qOOXnHrJQxJe2YkXfOKthzyq4FddeSmvONkGVSM01q5qKKsaDsmJfTpsUtU/z6SW7tMKN0kFZk9jPWp/fUpnbXJGqr4hVFobK8IFnOS1mmlyTlGSfqDvX12QavIzWuBxu97emBV7hRD0SJ7oIED0a4W8vrJ62BLhHXTxwmgSUAgiBmQhwQt2PWR4B4HuA6wG2AhwTw3WkRc3pb/OkNhbcPtPs8lMa9ZcWFS9MTtbGR9ccO0zG8nkBWAfDwaLkVqerYMZ6n3xdd7xcBr2fPjlYAKcAAgTxtaQOT3IZVLWeUTx0SdjTkptnh/2+E6NeOFI/H4zECBigGKA7g0K4dY3qVqV89yKrvrkzhx/nWupwruX4g+cjGiB0Wr9ZjvtbgZYU9J2HuRNxzEt4Vh3uOx7yI6AsL7LUNFrIei9iAi7TDIu2w2K245D2k9IPErKOE3JPEkgsWZVetqu7ZURy3ld/fUey4r/ThkWr3i9TXD9lR3uKcUC0lZay9dE7QuCBumxO3zUros1LGnIw5q2DNKlhzSuaCkrmg7FhUdCwqOubkdHObldFmJK3vhE2T3NqvIdhe2N+SbWzMMNSldVcnqytj1WXR8sIQeX6wPPeVNMNTkPCEFXK91c+h3uNQteu+Jq/jjMDL/KgH0kQ3QZw7M8ylLfBx66vHWY8uX9hItP469OBQojUC+PVA3A3YKUAuA1wGuAHwZD36ap9N5FHrrIs7m1xuckP8aeGvhcnRmpiw+mOHFNu2igE0AEY7W8Xxw/8tJ/vvqpp+SEzXnjjOIxN0G9Zr8HgpwCBgMMGpX+vmDXFaBvj0tuKc7ZaE/zMhjvB1IwMBMKdn8BjOikS0wiEqbsfqoHqIVastjJPFvGh8eKbo7M7EXVYRdvggKwiwhFdWyEsL1N8KH7CO5GdB8Cdj/hbw0hICbSBsAxKzBYvfgYvfgabsxWcetcixJxectii7aFN7Z3PL453tHkfaPI43u9tXPztR4eJQ4XaxzvduU+ATZpyvJDesvz5zilU5z2uYE7YsSGmLCuaCkjmvYMzJO2ZltBkpdVrSOi1umRa3TEvapiVtM+Z/BU2T3PqJruqxzorh9pIBWv5XwvqU7ppEbUWsqjRKmhciy3sjy3klTvXsinaivb7Y6H28xm1/lcueJs8jzMCLwihHacJTcbwbO8Kl441zm59TudvdOzvWrzMvoFE8EKwA8ARA7QA5AshZFM6Z18REeLoRSzm7o+j6wcYn1zv8XRsCvXiJIcqooIoDO1sAxjZsVACIAP4xJPjL6vsvCv0/55R8SUvr3ra5HaCbQBgmWPQAwASn/oOe39/Z2MeldlaX7t9o83+Jwm9+BBweh+K/z1d3brHtbK1+p+YN0CnS9FBphHeL4+kSh+3J2yyibXFvLCGIBIFkCCRDsAUaup4YaWcRvpEQaouGrIfQDRC+CaK3QOx2SNwNqQfRrOP4PAdSwTkLyo0Nbc57WT724rdXRGE3+WH3WW/vtQbcbfC72+D/oP7VQ1q4Oy/5la40brQlb5ZFmec1LEqoJnn7grx9Tk6fkVLfiZonBI3jgroJft04r3ZS2DQpbH4nbJoUNL7jNYx3VY+yykeYZX1tuUazX0O6oT5FX5ukq4xTl0ULs4IkOUGyrJeCJHdG2J2mF6dr3Q5VP91b+3R3q+dRVuAFUdQ9WZyLKM6VG+nCDnVp9b5X6/ng0e5NGwHwXwlJgOIRQK0AdiFwDPsl0XiHBLH2m4uuHKxxutTw7D7F57EoJawnKaz6yG7Vjq1igB6AQUuLJgDu9m3CA8cVR0+pdu1WrLOW4nBSgG6Ad0RLmOQ2fNDzDR21xq5WQVO1/c4tJAD8/57Q/JeEw1tZWOMxgnluam1D9nB73FJVKGwslVdmsiP92f6P66/blx7flryVHL0OCyHBWyK8JUIICSKsIHYjIXmbRfJ2UuIOYsJ2NH4HxO2A2J0QswOS9kPaYci2x7Id8PnnSZV37OjPD3ODLuiSHvdkuhvz/LvzAuRpL9mx3vSw521vXTvCXLlxPorst71VKRPUwhl2lfldwHlJ27S45Z2waYJfN8atGeNWmds4r36C3zDBbxjn1U9wakY7KSPMsqGOEmNLtrEx01CX1lOXbKhJ6qbEq8si5UWhgsxASU6QPPu1MMmd8fZWo++pWrdDta77G93303zs2cGXhJF3xTGP+NFPzIQtHvfqvZ482bN5s/miMwQFzKyI4QDWA+wCOARwFOAkwGUMPDegKSe3l984XXznfO7jq4KkoP6MiNrjuxsAesmkcQJxiICXkomyTZsaAOPbbBZYWnUCCACGLK3HiFY9APCO1/hBz++mVRnYLZK2+tP7dlr8HwgB8AiKAZiHQARQAoFkf/KEh6drUVFWTUl2eUpYe3pkY4Bb47PbZWcPFB7ZnmBnEWGFviXCGwKEkSDCAuJtkbRtxNStuLSd+Mw9hKz9xMyDhNQDSOJeiN8DKYcg4xhkOUD2aTT3AolybzPdx54feqMv12u4NGiyLm6yMbmfEq/MC+clBbJifJkR7twYT1l6oL40ZqQxZ5pRNtNVPc2tm+E3TfEbx3m1o5zqUQ5llFsxyq0Y41aNcWvGuHXjvPoxbs14V/VIZ/kwo3SovXCgNbevOcvYkKqvTeqmxKtKI6QFb0U5geLsYGXeW01usCTFmxV6t8X3dIPH0Ybnh1o9j9L9HbqCrwgi7giiH3EjH3WGO7NCn9U/v1vn7fx4z9YtAFYo8pXQwhKIBPMrmusBdgDsAzgKyHkUuY+DuKPbSm+czb5yIum6PSPMQxf3qniPLW+dhQ4BI0A3QCeAfuMmId6SixBFRJLG2lqBYEqAHoARBA9z4rZVLWewq7mPS5VSGx5fu2heNfwql40g305XmLegCAiehBGtiJYIoPfuOU5OvWtpaSosyI566xfkej/xuVOB273sa6cSDm6N3WoTakMItcaHWWJhVkiEFcSugwRbSLKDnN2ErJ1Y5i4kez+We4yQd4KYbY9PPwKZxyH7BGSfguzTaO5FMsVxW/uL0/zw26pU9+HKsLnW9KnWzPGmrKHGbH1FiiQ7VJDox4v14sX7SrOCjZSUcWrhdCdlkk0ZZ1eNd1WP82on+HUT/JpxPmWUWzHCKX/Hq5vg1I13VY+xq8bZVSPMskFaUV9b7kBrrrExQ1+bpK2K15RHKYrDpPlvRDmBmsIIVW6oMuu1ONGTGXKnyft0/fOjLd721BcONL9TzMDLgsj7kgRXQbwrK/IZPeRptYdTsZvTk/07twBYIwgAilhaAw4HeAQwwAAsATYB7ALkIEJ0QHC3cBB1dEf57UspZw9FnT/Q9tpZFPSs5ui2Tgu8DoEBgAEAHQIKDKdEiAqUKMXhpTi8CrBuQPsBGwL0K+Eon9rT2azsaPF97EgEIKEoHsNhGB4Q7D+OgmQcyRyFr/wD/vSHP+t0+oyMtKLi3NDgF88dr/vePBd8+VTg0T1+W2xe2ZJfWGABFvgga0K4LTF2IyHeDku2Q5I3QfoWSN8OWXsg+wDkHEZz7LG8k/j80/hcB8g7ixRcxOdfIhVcW1futLPZ24ERfFOW6tFfETHdljVFL5igFoy1FfXV5aiK4iSpAcIEX068ryj9taY0brAxe4xeMsoom+TUTHLNfnUT/JoxXuUIp3yUXTbaSRlhVQ0zK4aZFSPMssH24n5qnrElu685y9CY2l2TqK6MNnehkrxAUdZrRfZbRWawLNVfEOfeEXSzwdOh1u1wk8fxNh8HxutLgsj7ksSnokR3dswzWphLc4hr9cunUbcv3d61xRbAGsHwODIQLQCP/55cJgLYAGwFbA9CPooQLmPgt2tDytlj0fZ7Is7ua3n5SBjwuO7INrYFvhvQIYAhAD2ABoFuQHWAU2B4OYZXA6YHdMBMOC+hvtdxJ8UdmvY6bSctLtCfCEDGsP9IaN7lNb9fSMLID+4+/B9/+fu//ct/Z7HY8fHxGZkp/r4e96+cu3/62ONj+x9st3O0JD4kYi4kzMMS/8rWMnSLTcwO68TtpORtuOQtkGgHadsgaw9k7Yesg5B1DCk4RSy9aFlygVB21YJyy7by7qYKxx1Vzgebfc7RA2+Jk72M5VGT1JwZRuk0o+wds2K4tdhQna7MC5VkBPCS/Xlpr2T5Ebqq5IGW/CF66TtO/Ttewzte3Tte3SSvepxTMcouG+ksHWZWDDHKhzrKhjrKhjpKBtuL+9pye5uyehsyeuqSuynxmvIoVUm4vPCNOPe1MDNAkh4oTXkpSfIVxLi2B96q9zhV63a00fNE24szrODr/JhHgkQ3dtxzevTz1ojnTRHe6e73nI/vu7Rjiw0ACRASwRIADwTS99Oc5kNGGwDbDpb7gOiAwH1rwqs9WwMPbA0/s7fJx5Hr69hwaGsXmagH3BDAMIABoBvAAKAHUKI4BYbXAmYAdACwEUBhUUb/2COYlrGU1Godm16cEv/vO9LvKVEMMAwBBKysbO7cuv+n3/75y799mR6fycrIriynhIS8efb08c0rF26fO3n/xNFbu7ddsrG4REDvEPGPLUjutpavttqE71oXu9syeRcxbReauh0ydkHWHsjcB5kHIOsY5DsQis6RSi8Sq26ta3ywo9nlYLPb8Rbvc+2Bt5jhj0Vpft3lseO0gilW+Qy7aqqTMkov62/K1VfEqQtCRVlBvPRAUU6ouiLJ2Jw/1FE2yTUTNrzj1U1ya8c5lLHOihFm2cg3wmFG6TCjdLijaIia39+S/W0hEa0qjVAUvZXmBwmzXwnT/SSpL6VJ/rJEX1GMGyvoTpP32YbnJ5u8T9NeXqQH3WgPdeyIdGbEeTES/Fpj/aojXnhddbhyaOepnVstACwAj33NgxC+r6fNZ25tALcJyLuAeASBsxg82WD5Yrdd+Jm99c/vMN1v1u6145KIBsAPA/qVEPlKqEZwShSvA8wI6KCZ0CRv/7FPMiPvVNFqNCxqU0n+Ojz2fVGBoDgE+/eT0n2HDq+svP+Xf/jnL//6ZWVupa6irjivyP/Fy0ePHl2/duX6pfO3zpy+fPDAqU12p6ytzhLwV0i4e1bEpxtIL7dbRO61Tj1knXPEKv8wMe8AkrMPsvZD7hEkxx7LtSdk22MFZ3AV120aHu6mPbfveHGBGXibE/VUmPRClv1GX5k0Sit+x6qc6qweZ1GG28sGWvL76tN7KAmK4ihhXqgwP1JekWxoyR9mUsbYtaOc2glO3QSnZpJTM86uHGdVjLLKhxnlQx1lg+3FQx0lw+0lQ+2Fg215fc1ZZkJNeZTyWwgKMl/wU31FiS+kCS+kCT5fCb3O1XucavI+Swu8Tg261frWiR7txkoNYKSHUMJ84j0f3Tx94MKJAzts1xEAbHBWGOAJmAUg+F8fPsIBWAJmCxZbgLQPw44A3LEieW7fEHpqL8XlGv3Rpeqdtjwi2QDEYcANAaoH0CGgR0APoEZRNfIfCH87pJiSMg3sFmVHC7OOcmTXDjMhiuIwHAHF/dVwiLMgUZnMf/23L1/+7cvf/Ze/+6e//ceORnpceNwLn5ePHj25fOXauXPnzjqcPHnw0JEdO45t2nyYQDyBw50jILcs0Gd2hKDdlslH1ueftC11sCk8Rig4hOUdRgrt8QWniLn2hMxjWK4DVnrZuv7BHtrzk4yXV7tCH4qTfBXZb1WF0Ybq9GFqyURn1URn1SijYrC9dJBWNNiS09+QpqtKkpZECwqjJOWJusa8gfby/o7KAQZlhFU9xq6ZYNdOdFVPdFaNsyoG20sH6CX9tMIBetEgvaCfmtfXnGVoSDfPRbUV0cqScFlBsCgngJfuw030EMR6i2I9JbFegqhnjNe3GjzO1LierPU4TQ261R72kBHj2h7vQ00KqIryi3dzcrl04qzDAYczRy3IeAzAArPEAX6DtR0COPRbFJr3VkmArgOyHZC3Yfg9AFctCE/srP0Pbiq+f5Z6/1ztNlsBwdII5CHADwDaDaBBoRuFbgQ0CKoBfPevCRektN+PqMaF9FEJS05v4rc13rty6deEgH5dDOLwQLIghsRG/c3//Pv/9eXLP/3jP3/5ly8/Ln3qVRiC/IKfu3rfd3x0/vK1E2fOHzvpcPDQkT179u3ftvOA9bpjZIuTRNx5Ety3Au/NuPDdxOSDxHx7i0J7YrE9qeQEsfSUZdFpy6LTVgWnLQrPkCuvb2x6fKDD82zn69uCKFdlRqCuOEZXlmSozR2mlo2zqsdZ1cMdlcOM8jFm+RA1f6A1x9CQIa+M5xVG8opiZJQ0TWO+vrXUQC0daK8YZlLGO2sm2dVTndWT7OphRql5CPxO2NuU2VOf1t+c0VuX0l0ZoyoJl+UFCTNfclK9uuLdhXE+klgveZy3OMqVGXi3weNMldvJGs/TTQE3GFEuzASfmhDXTB/HsIfX3C/aXz6y68jxPScuOxw4dghBMAJY4IBogVniAIfDEBQD5BshEcGsgWyLkjcCuhPgHBF3k4w42+EzLx9pu3OuaaedEG8mJA4AToeAGgPdN0Id4LsB6/tOOCOm/X5UO8qnzqr4MlqjlN7q++SxJfKrA93m/huPWa632rhty8cff/qXL1/+6cuXv//H//f/6+stg6PKuj7e1d7pjnbciLt1xxMCAcYYZYZhGGWGUdxhBg8aEhISEuLuSpy4EMNdAgSIS6fdXfb9wDxPvbfu+95/rU+7dp1z6vzOljq1/msjrQ6pNXevdez/7c+PPvw0Jvb9iPCYkOCIAAbdw8/Hzs3VxsHezd7W04LmbkLxMiQEGmOiLLCf2BG/syce8DKN86HFB1kkMCzPB9POhpheCKVdjDS/FGmWudqh8IuAku+XV/zxad3e79ritvUlHuxJPDxw+dRIbtLNkisjZWmDpcnDFRdvVyUN5p8azjs1kHH82sX9tae2V53YVnduX3PS4Y7MM13Z53oLLgyWJN0sTblTnnK/PPVBxeV30+loScJI8YWRwvh3v7b7Mo4NZ54cSD/SnbSvPX5706nfrh7bVHXom8q9XzXu39i6/9u2A9817fm69I+P0r+NSv467NJ3UZd+XJW3+5usvZv+2fjR+nC/VV7Oyz1dgn1cl3k7hr8XtfGnnxwdPQhkMwADDOANcDgqBigYwP/r5cMYAMEIDGgYA1PA2AD4EyAE4EMcHPNzzV8ZnutkV08w6APCMBAGAd8J2HYs9AL0AXQCthMIPYC/DvgRwN0CLDztrHrZ2/CorfpmfVljZkpHUd6VuJNUADMSGQ9AIhm8y1TDmxoDAVtSV490SKdFXISkCCmFC0jJRrzZppTza95fzYiO/Sji/SiPQLqfR1CEr6mLtYmbnbWLrYmZob2DtZmViakDzcHT3saKwrAxW29ltd3O9rSPR9rywJ0ulIxPAk4xaFlrlhW/t6xsrWf9xtUVP36Ss2ldy8ldXQn728/smq3LfZKfOpSe3JN5aaS2YKQp+1rZyb6KkzfKL9woPDeSebL/4qGmY39V7v254uDmmpNbG5MPNF45fC0vrrv43PXi+JHiC7cKL9wpuHC7OGm44MJAztnrufHDBYnDBYnXs871pp8cSDvZf/lYT/LB9vidzSd/rz/8ff3fGxsObWjYva5t/4a2A9/W7FiXtWlN/ProU19Gn1gfm/jHhpM/f/VNTFiMj9tqBiPMx8/XxT0iIswlwMnRxzE9NeuLz38EmgMQDYytaUQAGoC3GdXN1saIbIgHAhkIFjiqKWBdKDRnMtkOIIYKmwj4I6aWl3z8Ctzd2owNhzHYNoB7RJNagBGyyQ2AGwD9OPJVgC7ADgOxD+AREOHhtfKx3qsPWipv1hW3Zl7qLc4vjj9jS8BT/rsvxeKAgAcc/sP166cXliQcOdIhEUICjQrxppF4RtZcutBSkZB4LmT1+1FeYat9Q0N8XbyDnKy9HGy8nJ3cnY2MqJaW5qa2VgbLbA2c7QwsTANc3GKMrL8wtPrBxnYn3XPXcve9K5alrQtKWel4dQO9fmNE9mdRddt/7jp3pPrvrV1xO9G97rfZCdyrZW9qKq+lJNVfSewqTxmsOv+wObk35/hQdtyt7NN3Mk8NXfy7I25Hy8ltred3NyTuaUo7dC3/RE/p2aGy+BulF+4XX3xQknS7OHGkMP567rnBvAvvEA5mxfelnepOOtaVdLjzwr7Ws9sajm2u/fvbukPfXD34dfvh75v2f121/YuCPz7O2Lw28YcPT3z93oF1q3+MDf0yKuQ9RlCEn19IQNDy8JhgRoS9k7NXiIezt2NzReNP3/wJBGOg0QALpgAHP1vDHel/OtAf4h1IApIZxtAIINTJ3QzADMCHBgFYWAuwm0Ir/viTREe7egN8N8AoFtcGMGBs2wjkVoBhDHbAwLgLb9SHodzGG98CfB8A3L1W/Ly3+n5T8e2a/I6spKGS3Ia0SxGujlQAIwIWA4DFAgaHxRNIal9WRwAAIABJREFULS1tSI+QDgkFMp5cg7Q6xJyWVxWecrI5Hxtxrak+YMWKEL/wj6NXO9iYeHrbh0UEmxkZuptY+JlaB9u7uJpb2VhZu7q6OlnZe9FsV5g7rl3m6mtCZrgahQUZfRxhtsEVcyLS+sJK+9TPA+oO/3rp96+zdm4eunQKjd0c+Ou7M572L+Lj2M2Nw3k5nTlXhoqv3Ms5+zDn1J2C83eKEx+UJN0rSBi8fLT1zM76E3/Vndp6Le1QV9bR/qLTQ2XnR0vPjxafu5F/djTvzGjB2aHcU9ezTl3POjWUc24o59zAlTM9qcf/HYUXD7ac2Vp3eFPFvvUluz8v3flZ5e4vK/d8XbFvY+Gujam/fX54fezvsYyvQrzXBnn725qHeXmuDAv3dvPycPcJDYsOYAQHhfl4ejoMN3af33+eYEADLNYUoDbugLzj6i9u9uWnTpanphkDgQJ4JxOaGYC/paM5AA1g5TKDSCwcj43O/vXb8wyvHID75qbNAEPmllcAmhydq43JVWTIBBii2VYCdAFxEEO+RzGBu9cKX/RX328qvF2d05N1cbQ4q6cg44f3VlAATCh4DAAODxiALz/5TLjAQRqEEFJqdXKZGrH5D48evezgcA6PS6EHLr0Z+3LzL65u3iujVoSH+7s6W3jY24W6eAXQ7Ok0O38zGweSobkBxZFm5WVhF2ThGGmxzMPQJJDu5kq3dvAnuztA8oblS0XnSzatOrDCZevakLNbv227dEY/3FXz0crzNOoxMo6ddF7a3X69IKct+0pfZsrDpDNPL528n3/xZmHi7eKkW0UXh3PP9qYf7808OZh/+nreqZHi83cqLt6vTr5XlXSnIvFW2YWbpfGjxeeGC8+M5J8ZyT9zoyD+RkHCcO75wcwzvWnHelOOdCTubzy1tfLwj0V7vsrb+Wnu9s+ytn5RvP/HssO/pe/89sCXKzaGe73v7bDCy+E9ui/d1SnEzyc6PMzHx8/dwyeAHkEPDXN0trySHC8Ym9205ms8EFytrCpPHHqTffGYi81BJ5tb6SlXDh14Zx8zweFsDQzMAJZhMW5ksAH4Ocrn5MZPruzctNfTvtrapJOA6TM1zgZ4uPqjJ1+tjyNAjh21zsVe8OOPDxihPVbWJQD37B3hbkfh+MjVxy2F96qz+zIShgvSRspy/9n8HRngv/tgigHpZu91pERIoeFLBBqkQypd/eG4eDPbdIABR7fasHC0NH/r9YuNm3+zsLMLiQpgBLg7U01jPeg+dk6OFpYu1jYhfj5Bft7LLK3cTawYVk6uRNoKRhjO0sA6xNHIEXti21eoqWJs71Z1S9mpr1et9LH5KNSTO9qX8t7KDGvLLCIhl2aCcjJYrfWNmSmtpXnXi3LfZGayinIfFKSMFCUPlSYPlib3FCW0ZZ9uz47ryz3blX5iIDPuRv7520Xxt0sujJbEj5SeHyo735N9rDvraHfG0Z7MYz0ZJ3oyTnSln+hKPdaaeKglYX/Dud1VJ/8s+vunvH3fZO/+MmPPhit7f7q0+6eTv67769PoTxnuMZ62K/xc1oT4MzydYyNCw4MZfn5+YeGRjPAoD1+6u6/v9h2/K/isiYEH7jgrI8Ae27RJ1FiV4O2QYmmYYG3Su39n+T8H7QBDBaBRSDZGVG8KzQlgha3Buc2fbIr2Kjy8teHsP0cD3PJMyNkAZRQC88cfUFYhysyWXDq52wLenN2DKjNQW1VrsE+pIbnO0ADudBa/vdn0tK30QU3O9czEwZyUOzXFKUf3GJHgvybf2NWrkA4hFUJSjUAlUiMVkitPRL+XTbUZNrarBci3sNOMvxQgdfvIyMbNvzh6OTjY0hjWzi4GVg6OTg5eLta2Fnb2lo4O1s72NkFOrj4W9qHOfk52zrZ0XzDDbtn7y9z1tjRv/3gTy6y177+oK04+ujvU2XqsrPiwnX0BiXrd1j4LC6L4ky3nj+78bePp439nnD7RdSLu4cWkoczk3vyUgYorww15Aw25XdVXOssu9ZUm3yy/fL887VHFlUcVaXcrUkcrkgarkq5XJ3Xnn+7OPdWVE9eZfaoz4+S1tBOtqcdaUo42JR+5mnio6uyegiO/p+75Lv6vz0//uvb45k92bfxw0ycxn0UGrAp0jfZ3iQ5wjwr0Dg/yCfTxCAulBwYGBtGD6WGRdq7u9Mjlh07ELfEWlRJh4u4TdmBkAcTCQ4eexv1znAgpALk0w5u7ttUe2GcBQAagkLDmBiQrgB0rVjHbqmSDjW/qChr+2dW0f1d8gE+dk121IWlweTCqKmsLij6FN+Qnx6HOMk7e+SOuZqXLA1BH/XBYYLkxGW61F0/can3aWv6wpnAgK7k/O+VuQ2VJ6nkLC/K7tFEDO1phdZUeISRHGrlWjpRSNR+plNU//V5MsugHShvAo5g1aH526MGdoQcPbj59vOOfHV7ezis86X72njZ+Xqb+znhToqk5xcbG2NbKxNfD1WuZi4u187JlnpbuXk5+PjL2YuJX6xOMHfOsvf40t43fuAGxl35cHvM6M68qNKYc8I0AtZZmisyEhG3fOjibeYX6xqyI+GPN6mPrvjj1yw+ntmy+eGRPTsqZ8sJLteVX2qqzB+oLhspzbpdl3yvJvlmUPlh8uaf0UntlSkdNSkfZxe6Si50FF9pyzjemxdUmH69MOFwe/3fG4e2XD/1xYddPx379cseGNb+sDf92TdD61UErgz3D/N3oXs4h/u5Rwf5RoXRGoI+nh0t4eGhAUKBfUGBwZKR/aHj4qtVnklNmOFwZUvNEwn+2HDQGEhUga9eOt3GHc80pHebGuRh4vnd37+lTFv8eewWWVMqBTzeI2/tKvv1qm63p09Mn0Z27d7bvTXdyTwK4QfdFA63Z7i55ps41TkFnLYzG9/1xkopPpRln0YzbvD1QXU2nkwOMtpS9vdH5uLX6QU3xQPbl7qzL91vqavPTrW2NgQBghHWLZEgRYstUWoS0CCmRWqpkI7Hw0ZmEXKB2A+YpxbLa1BKNv2AJOO0D/c093Tee3SyrLtm1aUuwN4Pm4QI0g2A/j5rM1ObCrI8iGVZmVBs7a1cPXzsXHxd6hNUyl23f/yQbGC1hrD5v6pz24edvm1ov7N63wtZx+nL+tfA11/AmXRhCGhak+Ulp//zlHODgHRMSGBUW5ecb4+6+3NMjyssjiu4XGxP2wUcxn3/+3g9ff7zl+y+P//7zud9/vvDH5sStvybs+uPCoS3xcbuSzu1LOb33ctye5GM74g/8eXLHpsO/fXNg0/p9P3756+drfvl01XcfRn+xkrEm1CsqwCnMx5Hhsyw4wIse5EsP8qMH+QUG+gcFBdCDgxhhoYyw0LCo6PCYGE9//4jY1bnlFUKlRoHQs/nJOYHg1PGLJngaCXB7PvuEnXQ+z4jYQTbIA1g8frJx/34agImBEWDg/eUx3NEH/zCi9pnRLrm7nFnmPHkkDjV15zq41xuattlYoMS4mYN7rhg7JQKt/4MPUXVJc3hIoaPdZTIZ7duLDv9TiAUYbaicuzsyUlUyWFpwvSj3Rk1ZS15GU1men58L3pgAREgozOEhxEdIipBYh2RIodUKkVw6m1+cSzbpwxn0AHS4uKGXzzhc5rPnL8pqqi7mJBXUFLU0tzfVtv198B+6s8tAUvqz9JzafXt7M1JdbU0dPJfZeHtbewfhLR09AsNMiNRLO3bKmttuHz/Fbm2/+Nd2LwuraGtHfkHNwMpPm7GGnSSDdGPsYuaZi4d+c/JzdAun+0ZGBgcHRzOCP4heGejhHcagBwfT/RkBAUH+Ph6uYX4+Mb6+q3181nj7rPTxjPbzjKL7REQERMcERYf7rQj3jwnxXRUe8MHy4JUMn3AftxV03w8igxnuy0J9PCKDfEMCvUMZvssjQ3x93IMYgb6BAX5BgWFRkcHhYYHBjNDICF86nRERsWLNB/bObivWfHDn4ROpVs8Ty8ZmZibEvAmB4GJ6IYAh4Eg/vRcrzc9OxkAzhliJJU0cPNJ44B8zAAwQDE0s/D19n7f1VGz684yRZTLVNNXVS5qRoy+rznb2bMUbNQG2xMEalRQ+/3n76EffoJb2Jz9sRM2VtR8vVyeeRknx1SbGVw0oMFJXNXf35q366uvlxSPV5ZXJF4Yaqh72d9DdHPEA/gHerybfKhDiISRCSIqQQi9HWhFSyhYqq64YmrYSSNcA2jzcEW/p7fjzO6O3b9y4Ud1eczz59IFjJy9euNx/9dps5xA/uzrO1uuokzuzuvKHtTEG5mQjFycLf/qyoCgnb0Z0WJSLkWHC5u96Es/s/egDVwJpVXhYiJ3jXHbp2I9/VQO5DCDVgjCffT7p4B9uPk6+waGB4VGBwSEMRkh4aBQjKPSD9z709PQOCAiKiogOp4fGhkdFBwavCAxZEciIDqSHMwJDggODIxihUSGMEPry5VExy6NCgvwDfTxDg/xjI8LeWx4V7Ou9OioiNDAwLDQ4LCwsJCzUy883euWKsOXLfUOCvQMDgyMj6eHhnv7+ASEhUStW2i1zcfX02Xfo8OvJKS1Cr95OjI2/XeBwnkyMT/P5hdUtgDXE0mix9ABBQU6GoWEbwbgCa/Ri35Hq/YeN3+Xj4ig2xlabwlbO5pc/2bIt28MdXR9ENdVNG7+rYIQ3EgyrANKppDJ/f1TcgPJqrtg7JNlZ5If6odv94iP7zgBUYPA3bR3hcWvr0472p93tow3VjXlXmguu3G2pu5ad9rGXxzKA+O3bkEqNtDotQnytToi0Cq0MaSRIreS1X0uxMK8mExow0OzjiV49ZS/MTD4bH+ofqG2vz7tacjr18q6dBw9u2sJp7G9etfE4UHKdfabjz5edOujuaWPu6QqWdk4BkbaO3m7LXJf7e4XbGWb//WfmwV1BDlb0sMBltubDFy/NHT5ZZ0yrpZBSrQ3msi+k7P3Tz805LDA8ihETGhAaHMDwcPfx96Mz/INXR8T6u/iEetEdTGxWhy6PoodFBodHhEWGh0eGhIbTQ8Po4eGMiIiQ5Sv8Q8PpoREhoeF0enBocEhkaFiQj5+3q+vqFTHBdEZQEMPL2z8seoVnID0gLMLLPygiJjYsKsbTN8AviB4evZwRFh4YxPh6w8as7Fwuly+Xy8dfvmYxl4R80cSbtxzmvFat6e+/ZeXkDUSCv4fT88T4dJp5M8WiCG/6YO/RsgPHjIEMYABAMgK8F8B2F9/JkivoRsurjKS+3duHtmxLsnPIIuF63R0v4uAIQLNNQJmNd/+P69u/+SiHZlZJNmmm0h67+XQBuRIA3nT3PGxuftx1rb++tD4/ZbSxtO1KwsPS/Lqdu4ZPnFJc60VsIVriIJVapVJokE6lliGNEqnV6ls3L9lZl5JxtXho8PdC489mJ8af33k00n+9rf9aXU9zYU3dlSuFDbllst47Z4ycc0l2lTYu6e5u6PmtG931x87Fffbzb2GxH3v7hnvaOzkSoS35xLOKjEclObkn/6EtM3X0sKk7c+r54SM5GGK9kWGKJWUuMyF151/+zs7L/SJjGauiA8LDA4KDg4M/fP8DLwfnFb70w5v+qk7MTNh9xNvCMcyfERwcyoiIoEcvD4yMCgyPpIdGMEKjIlZ94OpH9w4Ki4l9PzpqJSMoODQoJDSQvio6hu7rS/cPiIiI8vOnM8IiGeFR7j7+9NAIfzojJDQyPCIqPCIqkB4UFbV825atw4Mj3CWWWq6Ym5iafPVayGbPjr/lT08jPk/49Dl7fC4seDkQ8VZm1EcJ5zJt7esNLHIJZncPHC/++6QRlgIYMgDBBHBrTZatwpI2+FglbP4w+4+vR88ff3D2VIKXS44RsZgI19yW5ZKN8nBWvL8OorZqVJ318tNPmqm0JgylEqAPQ3lkagOvWlrnRodGm6sbClNGOsrrM86M5iShZ/dUufk3Nv6S5xnycs9RdK0XsVhILtZLeDqVHGm1SK1BL8fTly0rIRPqSNh6f080/Wp25u3TOw/7OrquttTVttXX1LdWlDUUF5awb95t/uTbAlPHYkOLfQDSuuLJvta+ay0vp2bvPnlz4VzqwV/+aD5zRlFXcczVIW3Vite1FR+vX+0S7Fx24eTzs6dSAerJ1BQz6kL6xZRdW/2c3aP8IlfTV60MiFgeFLI8IjQiODDS3ePghu8fltR1xKcv9d86tPHnEC8ff3qQT2SI9/IIv+gIenh4WEhkWHAUPSLWPyyGEbkyIjo2mBHO8KfHhIS+HxMd4ObqYW8X4O4R6O0dGRoWEBAQERm9MnZ1cHBodGTUh+9/5Ovt4+bk/NXnn5XkFWhkMr1MKVhYnBt/vfR2UsJkLb5+vfjyNZIrF2tqa37/Cz2b+PH9z7BkPBlgJjujKTSigmyebWB5+8jJvH+OkTAEwOAJGKwZBm8P4AqwNcLz8PuBuX99U3bwj57Ms7s9bYqImGFDagVAuTHt3rpvUUPz30Qo9luG2upq3J2yCYRaIqkN8KMkI3hWVzM32HO3s7axNKW3Kbvu8hE0fvvpkX3HAVtr7lRHdcwA04NAHos7hYRsJFpCGhXS6ZFCh+ZZeW5eZWRyA5lY6+uOJscWWbPjz1/1d/dcbappbm1oqm0rza/OKi56c3NEmV9+EWtYYWBSbm1188+f0Z3ha8VFCReSu4ZuT88sokUWmp7ODghINjaJwxtMJCflZceDORz49evXqRfzcJR2Ci3d0IiZfill724vD29GYFQkPTbGP3xlUHBIkKf3MosPvN0nG1qqtuzdZO81eOFyV2pmmIeHb5CPRxTdIybYJzqUERa6nB4ew4gKoEeEx34YHLHCP4ARE7F8TVR0iI+3r4P92uiIxGOHTx/YHxsaTPf2jAgOCmPQQ4IC31uxws7CwsfNY93HH1cWFL5bVjQioYonULLZSKrQcLiK+UXe67dIqdY/eV6wMvaUtcOzC2lXTycQAYwAnl44c+PzdWVkWqahxa3jpzIO/4MDAAwQAUwAbHDYIFPqWkfKpe/fe5F/6UlucuHffyasYuRioQOg24DaYm2LyivzfXyyaEY5FuT5HZvf/PZtjolBCRHfisVfJxnA89qyN531j3truq6mV+cef9aei4YaD5Ch3cGlDKAfTF46BucANcHC+vrebUi0hLRqpENIokE8ablnYA3JsJlMqvJyQZzZp+NP7t69/3Lsxf0HtxrrqmuzK9uq29ML8lsqilBPf09IdLMRrc3aJsnCVHO1ZnF4uLezq234RnlDo3pxofD7H5KpJlep5q1Uh9aoNSMNxSs/Cd7xwycvky+UgGEHGOVSTLkZ6ZcOH3L293ejR/rQo4MDQqLpgREMt4+jfI6s/3S6ouJ3c4c4v8g7p5P/ef/jGB+PgBAf95hAt1i6TzQ9OJQRGxS8JiiMQQ+PWvl+QGBwoH/Q2tg1K4ODQ9xdvoiJrMtOu3WtcaixJjfhtN8ymxiG38owepCHWzQ9aDmDnnc57cmtm5NPn6r5fDWXqxPwRTOz0vn5hafPx2/dQlKZdHoG8QQD8YnnKUZZVFp2UDSrptmBhLUDuP3PgdufrysiGV8xNB85cSL9yEEMAGCB/G8eFPiZGnwb6zHXXbKQmYIaG+6dPJwa7NvobFUN0ETCoxNxc1/9WEazzwcoJMKd96JRdmqllWm9EeUqQDMAPKsqnR/u6m/MvVaX2lIQp77XUvBhWKqdWQXNvApIHWDSBpQ6MCwim502ps7nXkEqCdJpkViJuPIq75Baikk9lVrs7ap78UjAZgpeT73qH37cde3ZYM9AQ3tWWk5GdemVyxdQZxdv78EyDKkcCOlUE21Rsfr+o4c3bg+NvRh8/AipFb3HjqWYWNViDUfJtvEACyOdQtX8QGPxUmlhJc64BwyLKcaSzMzLx485BjEcGdEugRH+vgFRdJ8gb5tIV4uRlIujhw7vMba+HBQpq6j71sVpdYA7I8LHOzbIcyXDNyo4ODQkhh4aS48ICQyLilkdEB4WGhUWExHibEzZwAh6WV09cjn1ey/PA59/Mnlj0MfO3N/D8Yf163b/9XvhlbS5sedIqc44+M93fsGvmzqQUi5nzYlmJxCfl79z/zoHt+nuAcQXIqWyeMtfmVamZcaGZ01o02kZWz5ebQXwOjW558OP8wmmaRSzm8cOZx3dgycCkMAYwALAGQveJCg7smU8L+mwqdnbLXtQV0+io91lCqbcEFdOJWq3/qXbvb/c0LwFT76KxxeZG6PLSdVW5s3Ghs0AA3gCPKmoZj+4VVGaUpRz8l7JJXT/+gUbs8u2ljkMb1Rb9nDjNw0Obk1g3AD4JrJpioU5evsEqYVIqUaLgtuffVtuaJaEhRyGL5qcVDx/g269OhO6epubC7Orcaj/2umsS5caSg6fOnTnShrq7i+lWtUaWKZgTWrf+wIxhVfLax7PLww+f7Y0OYHYvIZP1mURTVoBW29pfbcqjy1b4M29lrc2XV/m1gpQSsbxk+Kl45OVLf1HEnO/+2331t83f7E6ck1kYLSj9cPE5I71P1y0XJbu4iUvL/6D7hHqZu7h7+DC8HQLDfQJCfVnRAQGhtMDwiODY2hWtg4MX4+oADcv21N//jRfUPz2n7gzJg7HLJ2Lvv/p5bXWI3t35JfkzTEXxWIh0quRXIwmJv8OjLpgF9T25W9IKhAsjgmZL9CbF0k+kect/Rr+2INEUunUazT+oCLaPYMGCVZUZkbKoc8+dMXA4Jnz7V9tyifbp2JMbuzc2px0DIiAMQETAHsABwA3gIXEi/e+/imJZFnvE4ZuPThLs8gwMS13sE23NDlOApR9aXzd522A7QByoZW57NjfNyMjigH6iZQBwMLrto4btZWN1Rn8VyPoehu6kjoUHJ4EuJbP3kdzr9Gblygt861v9CiGdsPIOtvMlNvXiLRCJFMgjvzRN79lE43SrYxzouloehotiadOZVy09j5jQpMWZqCJ5w9u9Axdb+W+uKdsa0RV1U02TsVA7HTyTzKxm8sqQiKZdGZONDWFZmcRm4PuP6xd5jJoYJyFx4+11UmQRLA4g0aG2h0dWgDycMBPikcynRIhCUKLfM3Uq6dP7/b3X7/WXV2ubu/Jp0dfJlskEwxfbtsqqymK++ajbd9+/P2XH32+9v21savei45dFb3yvciYr1au+uOb9Vt+/+7wns2d2Rc5NSUvfvszC2+SDZRSS2dU14gW5hB/CamkSCZFCjman0Qi9kRa2lET60yM9VX3YPTwNhJNoqWxx/EnzoNhGpjVrlyLbt9GIjbiT03v3pBjBRetDJjpSZf++NkGoPNUfMvXv1aZeVVSHIbXfzlVeOnnL8I+Wx20OSD09JpP//4wpvPAVpSYVmvqWm3sXGLigOKTefsP9UeuuP3h2trokPZ1780c24U6W+6a2g8RzHNo5ig5oW6ZUxWOOEIxGQUiDFUVTwx1KF7fflWS1vrBqkzADRjalAMUGtOGV61Z2vwHOnpOGvtlBxjlAJwxN1y40YGQHMnViKee234kHSgZ1mapDC90/w7iSXq++LnUwr0AR366Zo3+8hXmpUuCgozpc0cEh/d2+rqVAPSbmF7FEXMB0xpA1yWnyK5kaAsKUXYGupyMEs7Wmhm3EUinAKaGe2RIKeOx0cx0h6/PNROjfBp5Kv4U4kpevOUyeUitQwopT4tEbKRUICVaZBaHxVZRHWvBtAhHZW7ZippqdP1t6ruD6qd3Nc8fKJ/cFz+4Jbw9KBi6NnO1iNdYzMtNGVj3YZ6JYS0QegiG7VhyKQDrl5/0l86jmwOouWY6NUldVoQKsjhHD6aYGZWa01rNrDMAnn25FuVc1CcczaSRS/CkHttl2WTK3c8/RqX58hMHb9E9KozwpylEXkHuye+/tgAYSEy9tmFzHpiXAjmXTJ3Zv4VdnsavK1ZnFqov50mr8mYTj+WZ0CqA2mvu3Ghs0+Dijs6cRXmFKDUVleaggsvTR3frTh7uwJs2A7nIxhYV5pTRaPVESg8QbuMo0FGewX10Xdh/9ZibbTqR1AyU2wTLx2YujRTzLCDnAKmBatNrtqzJ2CrDhJIQ7KFlv9UgjVauRgKNJiH3CsUi3oxyOToAvXmOmIvdn26sNLFvAEIFQJ2BWbmpVYm1WZ4ZqYgChQCdVFIbBpoB2knEa6YmuQBlhtQiCjEXD0UEKAC4ZmlWRTaoDgtTz00IdXKpgItY7Dp6UA4Je96EMJt5STkxf+vOq4ePF56NzT5+fHuS8/KxbmlGx0cSyc3fdhZjLYcMncoAcgHSjKiXnO2zIunln6xp2PBF4zef13+1tuqz1fmx9PNOpqlWRkXmhgUAtQDdFFILQI+RwVUCZAJUUYlX7a3SDXAXDfAZ5kbFNGoJCXOVTGwm4csA+m1ozYa4KwC1BLhKhgYythKgjUKqwkIpGVdJIZYA1BqZHSVR0PXrv3y42gigIe7M44NxBQSrIZpLA8UohwznTXDxZpRimn2hqe0ZA0yyEb7DxrYSoBKwVwDqaZalhsZFBPJFgAxDwyRjSq6T3XGAFqplq6HVjdiV6PKlBnv7egKpFuAOngqjXSX8e509u389BNBqZH7L0LoGoAaghmhWYWRVb+JYSjAvIVucBbjgYj6S8DdCErFerVEiJNSi4sbLNMcjFoYd+35FikU0M/by0N+pgO8jU+8QDLoBurGkKgyUYKHFlFyNhW4Tk3tOTpUAfUaUBoBWPNQB9BjjB8woVzHQhIMKAjaVQBiPO4nEgkkeWy6WIKG448svEsyoR2yNdAPtiCNiLcgXZhWvXs1PTb96PPNwmDN+d34c8biy/Iosss1VjNltK9d2snE5jlBMIhYaGJRQqJUGlFoSoY6IryViSojQZEqpBKgHuOuyrN3a+AoJql3N8sww9ebkdiKuF7ANAA0ArUYGeQDXzKlVAKNEci9ABUAVEVpwcJ2Cu07G1gBUEaHZENsIMIjFDtCMywF6KNbFJKuKDz5FCwvfff2Nvjk4AAAWxUlEQVQ5BmDbRx/KquqLbFyKAVOPwVYBVFNwzTSTFqJxNWD6TMwqAaoA7js4lQI0mhpVGJCajUx7iCYjBlYNgG8Cow5b52pT6xpjqwwMCcWdnP7h2yZrqwYcsRngHp4Kw5352hfXqz5YmWdsUgHYXkPzx4yweodlaSZm8STjFCLtMsUyx8nzMM247Pu1iPkcISVXqdQjhKQ61NB31MzmgIf9YkcZ0jH1zDHU15Fma1OKg34qtQ2w/RSjPguzdIBaG/PLRPzgylWovLIrMLCATGygkoesTJoArgI0EqCagK00Mc40NSsLD0fX+zUS0Yv5ealYgSSKkQP7jy2zzvliNZoe17OEYpaaOSWdeL0gUQkm+G9fiJZezE6jmTk0tfD09+3ZVIt8vEEhYBuNTVsMTdsMDDvx5F4MsR8wAwA9AF1EfBeZ0kegtOENMgCOAzRtWI1GG3o3f34EBy1m5h1AvEcyv0UxazWi1ptSy/CYXmubSoAKgN4ov4tUKMdAL5VaD1BJhFw7ahvDrYFEqgcoBmg2s8oHw3QTF013v57D/OLnDUAAN1PDsdzcri++vEwkFhMxnZamrSaUcoBqgOvGVm2AaQP8NWPjAjyMf722OdAljQilJEIzEHqAcAdn0QGkMiDkEymJeELvymiUk1HvaF+Ew7TgiaMEwztYA+iqu4Se9FeGhZRQza4a0dDBA+jZXX1z+WROyouk+OG/dhSufL/t51+fpl5Akw+Rmo2QRoWQHiGk0KGRB9vtnc+uex+xx3iKSZ7oNVoYv3P0QElYQKIxMcEAe4mMS8VAjpVNvJNr9649c1eb0LPnopaW7NWrzhsZJgPUUclVZFKxOS3ZyupPA8q5yGhZSzPicVUK5TRfxOfJEFvYcfzo91bGNzMvICET8aVIjVRcvYAlYYuZL2ZfsPkiwQJfOTGLxBL05NG9wwdzwxlxhgaXqYb5REoV1qAJQ2nFEtpxuFYCNJIw1URqJuALCWZFVs4lUTFTBRlIPI0Uc5rX91K/WJtq754OphU4y0KM8VGAVHPzyxSzVANalr0z58J59OR61ob39wPkEWkVpg6Zjk7DcXuWGvIrVq1MMKLlmjukUWwKHOn3955AYvEMb+6znb8CBYgAOz5Yw64s6d/8/SlTQiIFk29MKqCS86nUHBKl3NAs04Cc5mQ5d/YAutmMmnKzQ13yXa2rzUwrAW6Y2tYCNh+wuZZmwz99iWryxr9bX0jGlwOmFYu/QaSOAh46q5LRk8GHX28sI1vkEo2ZB/fJ+moXHrQj9RISLCK+CHFFSChAi1NIxUaSBbVSpUVILJchrRpNzm4LCck/cQAh3rx6bmz+Ee/lfcSaU3Q1DR7de/vU/uv7/hz759DL0+f4bd2Kl2/b69vSktMf9A8K79y9GXfi8b5dTzb/9PjnTfe2be/be/Bxfjla5CKJVDM3N7vIYkrVQoECKfXDeXm/BPtLn99BEq50gasTIQVLrZXpOGL2kpglZIl0PLV0jqVns5Cch2Rs9HD48YVTVz//tCFmVY1nYJG1Y7YZLdfSNN/JvNDLsSosouuTr1/sOKQtqUcTs0gm1WqlcqRASK2cnGrfc7T1q98KA2MHv/mle/NvI3v2DG/ZO3bsPBq5hxbnkYaH+LPPky/f2nLg4e6jrNJKpOQiDQ/du/Pw9IXR7X/f3P4PqutCPOn4q2czSPJnYhwY4nAAZgC7P179prrgSVLc2IkDL3dsnd69i3P69JPtO57u3r2UmqRqq67f/8sv3uZ3U/5G3VWipBMzm39AO7eLvvoabd2u+P1XdOEkyksc+vajRICrZkY9NForYNsBhgELnWWX0P0h9o6/KykOl8m0/t9+mbxz7cHEoAyJdEiGZEokViG5GqnlSCdGOilSafRapEFqrVaMZqeVL8bEc2+lCu60gjklmF94+eLN0OiT7s6x4d6pp0Os17dYT248bG+pyMzLTM8vLmsrq+2uqevoauvkvH6mmXqGmC8RdxrxWIgrRCwlYskVcwsi5hJTIGZJ1SKRSsYWyiffil8+Rvx5JY8pWeKLFkTieZGYIxbIBUK1WC5Uy3hqAV/CE7CFkiWVnImUHCTjIgEP8QTo0WNtXw+6O6y90yW73YLmHiLRApKIkFCCRErEFKMlMdIhqQrJdUirQUimR2INEsiRUILEQiSTIKkSSdVIpEJCmUYiUkpFSCpFciWSylUcDoc5L2IxEVuAOGLElSCuBE0vqmZmXnFnJpF0X/J5wGNJAEYAZAB7I+z66MCk33+s37Gj6rffCzZvztn61+VdOza/tyLY0sgF4FsPu5PLg2s2fNL/4/qJnX+w92xR7t+m2vn70ndf3oqkl9mapOChgkqsJxGa8fgOLG4AsMOAge6qTHRvFMWlXARiuVNAxbr1M69v3V16yEFKEdIiFUJyhNQI6XQapFYjFdIhpNMqkVyDJEguQDyuWibWIO28iD32ZvzZ8P2HPTf7ugdrW1vyrhbl1Gc3dtTWNdXklVVkFtfkVnXk1naVNvW0Dw73jfTeutf34tnwzOu7C6+fM1+9Yb6cn38xJ2DxOBzOokDKkWqkUq1aotby+SruolzMkgg5QjZfsMAXzHI585x51tw8e1EkVIoEaq5UwVJK2BqRUC9S6CRILVWwlpBUisQSpJYjCVc19wKp2Eg0vTT5VC5gqgU8pNQgNdILdUiFpFIkVyOpBim0SK3R6dUqpFYglQSpJEghRwo1kqlUEoVILOVK5TyVSqDTsWSyaS737fzi3Pwij8kRMtmiJY6ExZYtLLIWZ8Z409N6aVxSIgHwJoAze1d6EA+AA2MCWAPYApgBUADeuY6MsOBlQNoWEnKUzjjj5XnGyiKBZpxiQs40xBcYYCpI2Hoito1EaDcgNBFxTURcKxbbhcUMAAwBBq6VX0EvnqJzWdkYu1wLn9p13y08uf2a80aEdHKEkAIhGUJqhPRIjpAM6ZAeaTUKMeIqEB/ppUitRkqkVSGNXC2Y5XDvz0wOv+lou32lpDa5PL+wtby9t6WxqTa7pDCtuKSgqa2ss6+ys7ulv3fwxsDduwOvn96aG3/EnHzJmplammMyFznMJfY8mz3L5i1wxXyBVCpWKMVShUQoV4hlMolULJMKZFK2mLfEZbIW55iLiywhkyNdFEkW5bIllYStEnMVEp5cokSIr1RJNDoOi4sEUjTPYVc0CZvaEZ+LtFIhZ4G1NKdSKTQqLVIijUitlenUSp1crZFpFDKtVKWV6DQCpBQgiQTJpGKllK0Sc2VivlQqUihEahVbKJxjsaYWFqaWFia4C1NLc7y5WcncvITJZC7NveXMsxXCjKQUCyDYANYCiEQSFYgEIOABTyQDkQwELBBJhjTAGQCQTIHki6Vu8w2J8wm+7BWYbedcaWHbYExrIpHaANcJcB3gLsAtgG4Mpg2PacdANwb6MXAdg4GW0nT09D7Kqqy0DrpIdKz/9Fv+o/tTs2+UCKkRescNqZEeIQlCYoQQQjqtUojYUsRCeglSqdVSvVyoVfHlshmu6OHi6/43jXU3krKr47My04oy7jy6MXLzen1zXVFFSUVD3dX21pbO9p7r3aO3Bu/fH33x7P7k+LP5qfGluSkek8njcBdY7DkWa26Js8Disth8LkfI5wsFApFEJpXKZXKFSqFQKWRqqVgmEgh5PMHiIn+BJV4QiJgSCUsmYslEHKlkSSp9yeE+W2KJEdJoEWJJJ7JqjlE8z9sEzZTVITZTLWLPsaY4Sr5ALVapFDqFAslUSK5Qq2RKjVSmE8u1Qq2ajxR8JJMghUyklXK1YrFCIpfL5QqVXK1h8fhM1tLSInORw5wSLExxZgQLc/LFRTmXx+NwF7lLQrGg/HKGLeBtAWv2zmVIIAHBAHAGOIwxBqiAMQCcARiaYwjGtgRTBslsR/DyuODIRB+/VJpVOdGoFWPQD6QhIAwBdgjgJsAgQD9AB+5fr1ovFvpwGOhrKlroaUNdI6nGzslGzqWxn6GXr+bHXyKE9Lr/IFQhpEcShIRIp0cIIY0C8ZSIjZAUKbUqOZKLkZDN500uzN95+7R3rLf7SeXVvoSE+L+2bqpqrh68O/z4we0bndd6q8p7ykpGm64+vzly6+bwzfu37449efT6+eu34wsTb0RTE+LZWQ6LzeLxuTwBXyD6T0j4AgmXJ+KJpEKpTCyXieUKsVgq4YlEbJGYKxfw5TyRlCcRCaRCkVwsk8kkCiVHrpQixJUrkQoNJ+bsxNiX4jzLyb4n7AIna1uQVKTSithINI/4AiSRa8VIJUcKKVJIkUqqV4v0ahFSiZBShFQypJaq1FKFUoLEMiSWaRRKhUo5v7gwNzPLeTsjmJ5bZM4uLE7zFmalLKaMzRdxBFw2R8zlNuQV2QCBBkAFrKERDQyMgEAFrCEWKBgwAAwJ8AQgEACLNQWML4W65f1VRz5ZdSIi4KgZtZpq0oMxGALCIOC68Lg+MukOmXqfQu0D6MZCFwa6sdCDg148wGB76Ux/C+oZiDd3PmfqOPLXXunN24LpCYSQTo+QEiHFvxOpBGnFSKPWIIR0SsRTITbSipFSq1EhmQqxeFwuhzn3cubejWfdQ8+v9d2qyM86fWT336ePlTbU3rk59HSw73l789OWq49amp70Dzy5//je2Mv7b6afTM+Nz8zNz86J5qZlCwvsRSaLzeXz+SKRQCgWCMUioUgmFMn5AilfLOPKpFyFhCsTC0RCKVssZQrlXJmYJ+EJ+BwhVyDkyER8jViikyrkCpUGIZ5EhDQaVldfRsSafKprOt7h2o+75KOPkEQmV4i4ejEfyWVIKVBwkVaOVDKkkiGVAmkUeo1cr5EjtRyplTqlTK6UyOVSnViuFymVIqVcpFicYc6+mZ1/Obk0MbOwMLfAnOUtLUjZHME8V7jI5y1xeSx2S3WVBcXAADBELA4weMARAAwADAhAJgAJcEQgYMCEDFiwAAgiEfZ/sSZp87qUdSuSPe1qKNQ+IAwAthOgCqACoPldMSiAHsy/CLtx0EUAuFaTzrnbrW1pPOPkfiUwVHu16UFNmWBpWoF0UoS0OoTUCGnerYUqGVIpFEivRxrEU6NFJBcihU6uRhw1ei2eHxdOPpp+3XnnTmnfSGlbW1N5dm1u8t5Dh9MLy1taWgbamx/1tb8c6Xky0HO7u+/e7We3H07eeb547w3nySTz5czc5NzU/ML0wtzi0iKLx2UL+Gwen8UT8AV8iUiolEo0EqmKq5CwlCK2QsgXi1RcmZYjky2JBGw+m8ta4jG5vAUZfwlxuIjLR3KFXMQTqfgc8TRCbMnjvpIfPy3+cT0SSJAKacQKAU8okUl1SIuQRiLm63UqnV6l0quVeq1Ur5PqdTIdUmoRUuvVSg1frV5Sq3lKrUSiU/J0qiW1cEo092rp1avZFzMLr9jsaS6Xw+JKloT8aZ5gQchlC5ispfr2BrIlFagYoGCBAIDHEbAGVIwBBQhE+E9BOyIQAXwBvqIZZX7/RfVfG3I+CY+3IldjMP2AG8QQ+w0ojWaUBmNKH4Y8BLjrAH0Y6AbowkEnHjqJALW5ZxZvtetHen+2MLu+bx96+KC7IGNx9qUCaSRIr9IjnRYhHUJIp0YqBVLpdQjpkR5J1Do2UkqQGsnVaEmhZiHJmHDi1ttnA2OPWh8+quvprC5My7905sTJM8VVje0dXU31NW115YMdDQ+GB18+fPLg7tiDh9OPXrCeTPCeT3PH55cmlubnWAssFofL5ol4XD6PxeUtcXhcAV8iFikkQoVQJGNLhEwpb0nC44tFaoFCz1fK2EIRj88X8rgijlDEUYo4iMdHXD7iCeR8jkjF5akXebIJpJlGqinEn1CLhRKxUiiQIT3Sq3RKsRTpkFap0Ok0Kp1WjrQSpJMgJNYhsQ7JNQhpkUaj42k0S1oNR60TyPUKrlbJVAsnRNNjCw+eTz54O/OMufSGxV5cYPPmuMJ5oXhJwueKFlhLV7tbsVbUf88xI7yrlYAlAZb8rp4kDohkwOCBCsAA2GBEytv4cfOWjTVfx+a4WzeQSP2A6wFMK0A5EaoJ2G7A/0+EPRjowUEPHqC7PPl2fa7s4fXRnEv6J/eak87fbWuYefFYj1RqpFUjvQYh/b/S6vVanQ7pdDqtTqnRynUqpVqpUqp0UrWaLeHP8xfHpyZuPrrfNTzS0tneWF9VVVp44ULi8ROnm5ubx54/7e/uqKsq7+lof/zw0cMHT588fTn2amr87czbqfnJ2bmZhfkF5uLc3Nzi4iKHxebxOHw+l8/nc7l8DocnFIpFIolQLBJIxEKpRCKTKiUKpUQh5guEfIFAIOALeUIhXywSKEQitUisFItlUrFEJhTJBRI5TybjaMQsjZgnFPCEQrFYLJVK5Uq5Qq1UadUanUar0WjUWo1aq1FqNUqt7l2oNTq9VqfRqORqlUSlEivUYolSxFcI2VLuvODV2OTLl1OTc8yJ2cWJmfmFeRZrni1YEkr4UvYSj8lkdfb2mNhYAg6A9G/hHixgCIAhArwLg3+rX0AYAbb4uSR8Hlv521cVX61OcTCrIpO6AN8H2C6ARgI0EqATA70AvQA98K9ddABgEADacs4+bi950Fxyszb/XlNFW96VtqLchZfPkU6lR2o10quRXoP0er0e6f4NvV6v0+m0Wq1Go1Gr1Wq1WqVS8Xi8paWlN2/e3L17t6+vr62trba2tri4uLS0NCEhobi4+MaNG7du3eru7u7s7BwaGrp///6jR4/GxsbGx8ffvHkzOTk5PT09Nzc3Nze3sLCwtLTE4XB4PB7/P+JwOBwOh8vlcrncd+2C/4+EQqFIJBKLxRKJRPp/6F2fdx0UCoVSqVSr1RqNRvu/S63RqFRqmUIhk8ulMplCLJYK+FIuR7Qwz37+bPz5s/HJibmJtzOTE7MLC8zFxSU+SyDhS1lMNpPJ6u7upZlbAgb+a3bH/ufETvy7o+YBaABWADFGuK3BnvFfxJb/+lXFV6tTnSwqKeQOLKEfcH2AacNDKwG6sNDzH4oDANcBhgBGAKA1+8zLvur+kst3rhZdy7nUVZxTn5XGevPq/0SoR+g/4/IdyHcsRSIRl8udmpp6+PDh0NBQV1dXY2NjRUVFa2trbm5uVlZWX1/f+Pj4vXv3+vv7R0dHHz169OzZs1evXr3jNzMzMz8/v7i4uLS0xGKx2Gw2l8sVCARisVgmk8nlcrFY/I7Nu7cvk8netUv+h961y+Vyxf8tuVz+roNSqVSpVBqN5h0/3f8ujU6n0WgVKpVCqZQrFCqZTCEWKQR86RKT9+rlxMsXb6cm56cm5+ZmmTyeQCAQSQUyuUjBZfPYbG5//3VzC6v/C6EBgDGANQ5cMLDWxnhvhP+Fz2NLf1lX8dXqdGerGopBN5Y4CPgBwHbgoY0I3TjoxUI/Bvr/UxVqBGAUMNBbkvSqv+ZeY9FQRdZQZV57QWZ3RTF/egLp1QhpNAhpENIihBBC+v/Ef/SfCVav0+k0Go1cLmexWO84jYyMdHV1NTU1NTY21tbWFhQUDA4OMpnMsbGx27dvv3r1anx8fGJi4h05JpPJZrP5fL5QKHwH4x0wmUymVCq1Wu3/vBf6f+vdB/Q/Sfz3kf5/9L9e6n+TDiEdQpr/LiJarV6l1MtlGpFQPjO9ODU5vzDPZi5yBHyJWq3VavV6FdKrkEQkFYulo6M3bWztAQM4Av7/i5ACYIIBWwJ4k2G9q82hGMb5T1cU/vhpxRex6c5WdYbUXjx5GEMcxOK7iNgOEraXgOnHYwawmAEsZggwQ4AZBcxNLO7/AcAoqTFkAR3XAAAAAElFTkSuQmCC" alt=""><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">نام کتاب:</font><font face="tahoma" size="2">دانلود کتاب تناسب اندام</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">نویسنده:</font><font face="tahoma" size="2">سینا آسمانی</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">موضوع:</font><font face="tahoma" size="2">زیبایی</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">تعداد صفحات:</font><font face="tahoma" size="2">28</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">سایز:</font><font face="tahoma" size="2">3.27 مگابایت</font><br><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://veyq.ir/book/id/13681/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85"><font face="Arial,tahoma" size="4">دانلود کتاب</font></a><br><br><br><br><img style="width: 180px; height: 256px;" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAADWCAIAAAC8O+zZAAAgAElEQVR4nDy5VXQjBrauWfM0c9c6d+acM336NCSpVFJsZmZmZpBtySCwDLIlWZJFFjMzM7Nl2TIzlKtc4KIkFagk3Z3m030P3Jk1mYesdV/203771r///e99Y9fHenVkfLQh2/Oz161kvxodNRFWjfhVHc4nX/RKERENJmbAh9VLTuGMmTm1YyJvqHEb2uUtA3HLTD72cY687IgWa2RNyYnD8uVBJx9+YKNdBgSHVtqaYslGn3KyoB4u3MWG2ehTNvqUhwsPiRdiSsy6ChuVo338WQt1Qk8cNZKBdtqkDgtQIvsViz2KpX7xUi8P1SUjDhi5Ux4FYs2M37KuRFRLIfFCSDjvokJUqD7JfJMU1WZiAMNadMyyEjLgwlr0mhG9plsMKWd3HIQDP8evI0tZC3XlqZXFyfPQ3rK826N9lYCe8q6mfKOSJmGgoYAWJZfUWVuIBI+0VuRXZCaNtjdM9LTOgQbgY+0jvVVKERm7ON7fWTvY2zgG6C7KT+vtak5LvpeXmZx471ZnQ2VPcw0Y0F2em5KTeL+2KKcg7X5O0q3cxI8bS1OhgJbuhjw8EjgBaKosSqqpyGlvqa6vL//wo19mZaYAB9v72qpL81Kykm+XFWW2NVX2dbeARvuz0u7XVeVXFqR3NpZU5yfXFCSNdVWJSNNOPtIvWoiplyPyJTlm0MqA3DgM8V4fmx5vKs6j4vOoeN/HPgxwdxy0PRdjzYBfNxKOvOxDDyuiwQQUyHU9/szF3jOt7JjI+1bqsYd9HVe93tVdREQeKcIjmQ/KkXEj8cTFOvdyj+2MPdNKRIqMytFROToiRQaE8z7+bFCECEsWdwykXSN5W0+MKTFBESIoQqwplnZ0BD9n1s2AOOhTVtqkiggQY/s0tFGPbO48wn++pbiKyQ6cjD3TyrGVtqXCe5hQ9VKnltDnEkA3baR9H3fLSduyk/dcpB3b8qoGsWXBHfk4UStTJ17uaMzvbC6mLEOmx1tbazNAgzVtddkBh1QrJBEXQEGrEgromBnra68qbK8oHG1vmB3tJy1A8Yugoa5yGmGGuAQeHWipKsuqrSqsrSocHxsoL8nNy0xOvHOzq7EKMtoPBnQnf/phxv3bpVkpmQ9vZTy4WZDyaVtVFmKyZ3KwnkudnxhqLM65V1OW1dpU2dBQcef2zaL8jK7myp6WysqijJzUu9XleYO9LaPDPaPDPaWFGQ01hU2VBd3NZbWFqY2l6aCeGruMfOAUHNqZx072vpUelCAfB8U3/Gr0vo+9YVvZcdBOg/wDD2vPxVjVYteNBK8UEZQjd6yUNS3OQBs30MZX1ZhtPTEkXgiIEasK9JaZfBWVvt7VXcVkW9aVIy/7PMDfd9BXFWgXd9rJgno503YG2MmCutgwFxvmZEFt9CkzZdxIBlppk3YG2MGE2BlgG33KzZmOytE7BtKaDBUWIYKCOTcXqiMBpNhePXXML0dsWUlHbsaOlRwQzwXFczu65XXFkm0F6GVPeLmTEQVi10E58vG2nLRNG2nXSYxqF3xS2LoBfRYSbHuFSh66LP9+af5DPAqER46212cBesprS5PUYqKUuURAAON+MwEx2d9UWVuQ3l1X1lFdPDPWT0HBZye7BzpKR/vrq0tS0hJu3r/9i5zMhMqyXMBgV05mUnrSvdqygoH2hpbqksr8tLS7Hyd++lFuysO0+7eyEm6VZT3oqstDTPagYP0G6cpob01G4gflhclNdcUtjRWpSXerygtqy3Jaa4tKcpNT7n9UUpDe39002Nfe1d5QVZZbXpxRX5bbWJlTnH63Ki+hozrbq2Hs2XmbelJYhnZxZ0zUycuA6IZLPLdtp64Z8HEL+dDL3nPS912MNf1yzIAPypER1VLcSAwr0Ub6hIU+GZYh45rloGAuKELEdfgTL+ftrv6bc8fbfcOJn/t0Xf4sJt8yk03UcRGiU7rQpcYMWKgTDibEx58NSxYjUqRfMGdngI1k4P+iaKNP/dQTEi9sqHEh8YKXP+3iQFwciJkKVOMHTVSgXzQbUy9tGwlRJcrOnHRxIDEVOixFGImAAA/sYoFcPHBIhVwzECOG5XUzfs9FiqjnAxLYqmbhwMOKu3hSJqIo+3ZVSYqAsQgcqO5qym2uTutvL9HLKSw8vLE0NeLQCCjolvK8ssyEnvryiuzkqYEOJHgEPNIC6K5qq83LTrmZePdXiXd/VZCT3NZc1dPZlJ507+GnH9ZXFHQ1VlXkp+Uk3S5MS0i4/VFeWnJ+2sP8tPvluYmdtfkzoPYV9ITXJBjrqUr45J+Kc+411xa2N1dkpz9oqCluqS1uqsrPTbuXeOfXBTnJTXWlLY1VzQ2VLQ3lpYVpdaU5taUZpZn3q/MTq3Lvu5TUM79sz0ILSVFm2pQSN3zi4tyIaDDnIcGug7ZpIW9ayGta3JaZvK7HhxSoqHJpTYVZU2FWFeiQdDEoQgSE80HBjJMxGRDNHjloLzbk789s31063+7rDj2Mx1HR44hwXY8z00AqXL+RCLDTxm2MCQ8PFlUgtw34HSNhTYlyc6EmypiXPx0QzYYk837hzE/A/MKZVfmihz9tpo8ZVwB25riTPemgg5yM8QAftqlG7+iwazKEkz3p5oIjsnmPAKpe7rNQhtXYLjm2W08HusSIgGZpy04+D7OOPCtbxqWgYjaswYSMVK0Q29deujgDEDAWuxtyiIuj02PNnXU5WhERDRusL06OODQ2FW+wpbq5LBfY3VyakTDR1zbZ3zYD7OptKa4pTulrL+9oKkt58GHCvY86W2s6WqrLijIT73yYk3p/oL1udmKwr7EiJ+l2ZuKDssLcisLsnOR7pdmJPQ1FSGifTojf8Kpmga2ZD/6lMu9eb0tpf3tVTsrtpurCwc66xsq8vPT7hVkJ9dVF9dVFVeUFTfUVg70tjbVFrTXFnY0lvY2l/c2lzWVpQQPncUR95uFtG1cC4kUTdfLMw7tx6GG92dM/ioi2bZSoBusVz69pcet6vIs7HZQshGXIiBS5pliKa5ZXZSgXG6bHD6mWel0cyImT/jqufHdofLWlOvax1o3LB276voMakiLMVKCBPGKjghz0CePKqIM1FZLMx1ToqALp5U+bKGMqXL+VPu5kg738aZ8A7hPAg+K5DQ1mz0J2CaDalWEVvs9MHXWzJt3MCScd5GFN+lhTXvaUkw6yUcccrAk3H2JhjevIAy4W0EDsVy73Ghggp2jeq0TGTMsHnpVDB3HPuhySzXgk82E9xSQjDrSXLcKHaXhoX3M+FTNBQo6VZH6iERJGu6pGu6piHoNDIwB2NwHa62bG+suzkkY7GwHtdRj4yNRgY1VhUmdDYV1ZdurDjxLvf1hRkl2cn5aZeq8gM7GvtYZJWMQvQPoaK3KT7xRkpNaUl1QV5Sfd/agkK2Giv5GBhWz4FFtBNQ0Dqsu/01qRCgW0jA82ZSXcbKnKG+iorSnJzE27V1Oa3d1eV19dVFKYVVdd0tla09pY1liR39dWOTnQMt7X0NdYGDJyN030dQ0+qsSGpCgLHXxoZ954uib77sL1clN94uXsmMhrKsyBjXbsZMY1y9t64oGFeu5kXbjYRxZqXIWNiBfcjCkbFbSmRL2Myd4fW94dGi/DgjUtJihf2DITd0zEgHjORBnTkwB6/JAG2/8TwoBoNixF+IUzDtaUmQo0roz+NA99ArhfOBOWIjZ1uHMP60VMHNUuOviTRuqwlT7qZIzbqWMOCsjHgqzyZrxMsJs54edB/UKoRwB2Cqb8YuiGChESQH0CWFiJjGrxQRXaJ5sPKGfD8pkNHdIrhNj502tmhkVBri9LbavP51PmRzvLBlsKpwZqh9pL/RbRSGfleF9dxKFh4eebKvIAXQ0I8EhRxsO+lurRniYhFbWCmqwvS68uSs5K+qQkL6mhprChprAgJ/mTj/6lKDtxbgrg0ElgY901BSllOUmpCfdKC3JLcjLv3vzX2uJ0DHxYSJnb9quCJq6ECu+pSe1vyCbODS9O9eQm/Lq7vrC/tbK6OCMz6dPCrISGmuLq8rzCvPSK0ryKkuyOlsqqwoyelnLwUBugo2qotdSjpq/rKQExIiRd3NAu+4Rzx07mjV0b9fm64tDFjOmWo8qloGRhy0DcMZGPbPQ908q5k3UdkV75BXEV1seF+3kzEeGcnwPb1ePfbqq+OTS9XJdvmggmxrhPMrdlJh7aqTH1kocHc7PADuq4gTAsR3aplwdMlDEzFagnATT4QR1x2EAe8fBgbi7UyQZb6eMWGsjNhW5oMEdOylmAETcthWQzPgHEzZq0U0AexlRUNH+oJ6+JEUEePCKe9fLBBsqQljLg5I5vqRdjsrl1NWrfQT10c2JGglc65xKCg9LpmBphYYxqKGNREz1g5LTV5rTV58+A2lGQHtzMIHS4AQ3tZxPhU4ONcjbWZ5JBhtuzEm4NttcuQseKMh72NlfBxnrl7OVZUGdu4kdNlVmFmQ/y0+/VV+R1t9f0dTWmPfw47f7N+vIcJX9lbqqvp6GoPDf501//IjstuSAj9f7Nn3fUFTFwMCF5xqdnGARLUip8oCFzsDGLg50kzg0XJX041FYx1tvYWluUmfRp4p1f52cnlRdnlRRmVZTmlRVlAgZa68tyh7pqYSOdg63lwO5qr4axZWb4hHN+0fymnhCSLh7a6Tf2HfQdKyWkQMWNRL9o/ifb2zaS9kwrlz7+VzuG749s1xHp/0K4o8HFlcgDE+H5qvBNXH7qoQdkcyYGMKpBbRiwO2b8lh4blc67WZNm0rBuuV+J7lLhen/yNhsDZCAP60lDJsqInTlupo7ameN+4XRABPfwICHJ7LYJe+AiHbrJXiFky4gxkIdtjIltLT4mR1+6+ZtqXFiKCElmxahWA2VIgm138UHbGuSOFn1oI5/62PtOVliD8UrngorZTQM6LIO7+VNO4cyWk+fW0GHA9r7WMshQIxrcXZN7pzTj4/aqTB5pdn6im02YMcrZSNhIW00RHNQPGmgf7mpsqiwYH2gjIMZnQZ2AjqrOhsKMhI8LMx/Uleea1EIhi3jrV/+YmXirJOchdwVFXJhAQfpbK3OT73z88JObA53NNcVZLPw8Ewfl4sFhM8etJMmp09C+st7aNNRE+8xI0/xYe3Hare7G0paaQuLSDKC3OSfjYVVZbm5WclN9RVVZbnryp1mJnzZX50EBHf3NpSMdFX4dK26irCqQMfXSpn7ZyYFsaLE31rS4mG45rETv2Wkh6WJIuujhz8R1+FUZatdIvvTxX4Qlj728Iwt1z0Da1eM3lUtr0vktNfrCRX8S5B7ZV9bUSL90NiifD0png+KZgAgeEsIDfJiPA3YzJxx0kIU2ZmOAXJwpDw/yUw2I4MYVgBLbo8L12pnjARHcJ4B5eJCACBaQwEIyuIMz7hNNe8Wzq2pMTEvYsdAeBSVHLk5Mt7ymxWiIAxpinxzb4RdNnTvIR2b8voW4a1uJ6YkO4YyJNWHjjm8bl05c5D3zclCOjNvYFjEB2FPTXpe/PAtg48AVmbcArUWkBaCSg81L+rC/uVjEwJHRMBJqurOxDNjfVpjxsLOhHNTfCh/rxM0AsDOjg62Vdz/45/L8lL7WGtbK0gSgq7wwNenOLwbaK4gLE2zCzCywvaUiq72uvL2usqe5piQroasmn4GeklJmj1Y1bhXRp12Z6i6uzf6INDsoIEARwI6+xsLS7IcVBakjfS115bl5WYmNtSU/qbC0MOPBnV+l3b/Z0VAMG+lsrczurMlxKam7dmZYthAQz0Xkizbm5JYBf8MrRQSVqIgGcxbkr6oxbuGsiTG5qsasKtCbesKOibytJ+4ayUc2+oGFuqnGbMhRUcncunxh34g/sJK2DbgtI+7ATl5TI71CmJk6alwBuJgTAR40wIF4WJNWyqiOOKgjDtoYIA8P4hPAfAJYQATXk4YkyHYZutPNBe8Yl/fMhJgKGRDB9k3YkHTaw5sy0sfc4jkDB+qWoc7X5OdryrOozCtDOoUzOgrASB328SYPjNjnAdaphbilWYqpl/wSpIk1paOMGhkjFjpgQ7u4rl50C2e3nTyrhDjYWtpUmbUE7mOgxjPv/DNsqN6hZjnUrIx7/4qGDVpUvGlgz2BnXXF2Ago+npV8u7IoY7i7oa+pTMsnc0mLPQ0lk0Md8ImB/rZaCna+ION+RUFqeW4iZm5sM2CQMFEU1MQsqLOjrnSgtX68t7WuILWpKJm3DLXLiWdr+piFHbOwKfP9I83ZHOykR00nzADGe2tLsx82VeXXlGZnJH6SnnynpCC9pDCrKD+jICf59sf/knb/Zm9rxQywp744tak01amg7DlYftGslTHhYIONlLEdE/FGQIGM6nBxM+npunxNv+zgTesowLASva7H71upPy04m3rCqZu9Z1rx8qeDfFhEAN9QLO5oMTH5QkAE39AtnfuYO2a8Xww3kIdNpGE/F7IuX1iXIsJCuIk0rF7u0+D77czxoHgmJJn1C6e9fKiVDtQRB83U0U0d5kVU9HpDduFl7hmxVz5mWAizMUBq0rCUNEJd7Iz7eNfnnq9fxn7zdmPDxdSxwDJcn3q5z8MaD/HBj2ykLeViUDDtE864+HMm1pSRDrKzQW7exIYKEZLAPaK5Q49IzUJW5z/MSb7JxkIFhOnWkiTkZKdLxeKT5wqSPxJQFiQsvFZMn4cAyvKS2+pLm6oLK4syWmoKextLjWKaRyeGAjoUPMoidBQ80rOCnU1/eDP1/q9rilPkvOXffnHBIU0D2ktmxtqq8pKaSnOWoCNj7RXoyS4FbX7XJ7tcN8TtPMpsD2aqFT5YLaPOxT1K8QqiqTS1MP1uV1N5aV5KYVZCcX5aevKd3KzkvOyUrLT792//Mi/1Xl9b5fRoV0tFVmdNjltF27ExAuI5Bxvs4kLNNNC+deXGlo2y52IceFgvttQbZpJHMm9iTa1qsZsW8omXc+Ll7Nqopz7uiw3lqZvtF87YqWMhHmRHi943YMPiaTsTGJLNnLgpO2ZcQDJtoY24WKBN1eKpjXRmJe0bsGvyOQ9vys4EevngqGI+plqIKuYjslmfAOLhTYWlM0d20vWa8HpNeOJc2dKi1oTTFuKgEt0jxvaxsf0K7syXbzfDIbHXw31y7nlyaHOplhTEYQ1+MMieDDInNiQzHgbIRBo2UYFG2pSWCtRTx2wsoF8EiUimQxL4mhZ3FpTruEv9zcWAjio+Hk6aHZ4ZbsTC+pxKJnkRNNJRoRWSdBIGYRFcVZTe2Vg2NtDWWFWQ9OCjoa76vqYy5NTAbsg+P9E/3FlflpMkYCwjoCPZyZ8+uPWz/LRPPGbR5093XFpWbd5d1FTXSGvFWHsVbWGChZpSMxddUuJRUPFs2+ySYduL75Qm/7wy/QMVE7XhUglWEI2l6cm3f1FVlJ6dcqe5pqi/u6kwNyUnMyk16W7yw1spCR+XZCe11RWO9zV11xcOt5W5VbQNIzmiQEQUiFXlgpM7deKm3TgJCy7WJCdhwYst9Y6Dtm4i+hXITQv5Iiy83lK/3FRfRaXPYvLruGrfQXdxodaVkRAPcmDEXTgpO/qlkAgWVcwfOcnbJmxYOuNmj3u5k+vy+T09ZkeNisnmDszLYemMnQm0McZcnAmfABIQwUISeEAEC4qno4r5bQNm34Lf0i8FRDAnfcyGH7Djh9WYAcFSn5gyHo8qTs7dfSMl9S1pBDLwyblnOyg0MsB6/FCYBdkWz4XZk1bSkAbbq1oeUCwDxNg++XK/kTrsZI55uRPbOvSxk3nilzrkKyvICSEVRZ4bHW0umuyunAU0ebVcFQuj4RP2Vq0WBYeGm+1urijMfggF9U8AuipLs5Lvf9BQlD7YWMLBI/KSbqXd/nVx5kODggse7a4vz8pI/KC3pVTMRj/ZD4ZtYnB/1TywlQgfYSxOMpGTG1ZJSMvYcYv9StK+V6Rnz6KA9Tl3/vv9X/xvAhJcycEtggeWZoBlecmVhWlpDz+uK8/t6aivLM0pLshMTrj94M4HqYm3irMSa0szhtqqehqKAO3lFjHBK1kMSGbW1Mg1NdLOnti3kW6crYkfbyqOI4KrTeWBn3OxJtn1MA+97OttzWeHpjd7+idr0hM/d8dO9Ujm1fhB/XK/gzISk82d2kinDvK2Dr2uXtwxYrf0SxHZrJc76WKBfJxJP3fKwwDZVwBh8bSNMaYl9GkJfcaVITMVYKGN2JlAN3fSywcHRLCIbHZNiYjIZt3cSRsFEGGCXaRRG3VCigeY5EuHBxbcCigx/5cF1fdbe3KPj2zHca2JDZMjewyovhgbsi2bD3CmbJRRA3nkJ4Qq4pCdDdo3YQ/MuLcbklcbqmOfxKthkBfHoYA2JnpqqqtysrsSMdbqUrGEpDnSAkgvXll1aunLc8uLkFnIMG4Rmp1+LzXxVnlhaktZ9khrRUdVftqdX7ZXFWJmJ4xKHmSsp7e1orwgAQUHLC+O7a9a5CwUEzPeW5NBggP4S1ACpG/dJNhxik5DKisXEVATfSpC1MRsL71fmXETBxukoqeG2yvxC1NtdcXdzRVt9aXNNUXV5Xk1Ffm1VcUZqQ8S7n2UcO+D3JS7NSXpg62VrZXZ3XV5Wg7aypl28cBh+XxYPm+ijW6blm+crAov4/KjMP/xhvRsVfTZkeFqXX4e4V/FZM/jyquo9KfI6BXP6yhAMbJTPNMkn2uyEAc3FIgjK2FHvxSRzQZEsDUlIiSBu7mTLhbIzR73sie8zHE3HWgkDGpxfXr8gI065mZNulggO33URhtxMMYcLJCPNxWSzMZVqC09Nq5CRSVz6+IZxUK7gTwiXxkL2Gm7e8bqltSWweKOkfKs4puBoGh7VWYTI0zUcQcFdGEmPrKRt1XIsBDu4kCMFJCaNGJlTERk82fOlVMH+esD4zdH9ust62nUxFyCVGXdRY93zgzVzQw20BaBXg0HPdVXnHxroKl0DjTQWl3YXFXY21YDAfY11BRWlWXXlWVPj3YNt1b01BUSF6YWwUNGOdtnUYABHSXZ9yoLEqGAFpOcur9qijkl234VBQFAgbpwE33T3dXsxZFdh2DXwQsr8TEDZd8r2vFJGgo+GWkrhAEahRREf3NxQ0laYfr94c4GAnJ6ZmKoqbqwtbGsrak8J+NhauKn9z79VUbiJw0VuYCuuoaStMbSVBUL4RDOu4WwoHwhokBYGRP7NtKNoH5pw0GOmpZ3vdTzCP9RhPd8XXbsoZ95WBc+TlyH8wrgETkqpsY62NNqzIBirlUCq1MiWrzM8W0NalOD9AuhVuZYTLPoEYBdvEkne9xA7NdgulTIdgGsXoPqV6EGuJBGFx28rcaaiEPqpe6fzmZmMiAmQ6wrUBEh4shCPbez46olP3/KRB+UErpXFpu31sR2By2z4Fc17el1nZnVTYlXT4PPn3j0QrhbPn/som7r0IcW/JmdfGQlbCiRARE8IlvY1OH2zZRjO2NTT3oaVT+L6b86Ca4ZeN1lqZ0lyWhgK7A5DznaTJ0fdcoYhOnRluLMuoJ0OYtSU5g9MdA13NU8PthBQMORs6Da0gzwUMssqFPKXGosTe1rKlpBTc6COpfnRofbSrPu/2tlzu3r43DIzHu85TyKGFRMlJK+DGyprky6iRyqsbHmHwckMS0hrMJe75o13Nnch/+IhnXSMCCjlICa6hhtK8u+93F7RfFAczWHgAQNNNaUptZVZGSmfZKS8HHCvY9qy/KGOhsaK/Pqy9Krih6K6TNBHT6sRQcUSJ9kLqpc2jWTbuwHWMcR3roNH7Mux634TQv+zM86dKw8DfOfRQSXfu6hjbJvphxaaRtqvJsBsRMBHspogDWxJp45MOJOXZQdI9YvhnnEUC1lUEPs05L65ag20XyjeK6RD63jTjVo0UMyRI+VDIqKF31cWIAPDwpmjCujJspYRLawKlm00yY9LPiqGBWVLsTUcyEVzMAeWYZXMYl9sYjQYCS1dWeXVt3R6ImvXq6d7hvWPayYjRzSoJ6uiUIS+IZqIa5ejEjgfh40Kp3ft5AvPNwzD88nRm4aGGd+xecHfoeQMNtXx5gDEMCdPeVJyNFmAmxARJgbrC9dBA3K6EQBCQcd6u9uqOlrrh3uahzqbBjpby7NTRjtrRtuL++oyakpSBjtrmTiYYT50fHeGtRUV8btf2opTdgP6y43HV9fbe4HteOdlb01JYxFuIqCnO8pn+/Mj+uIJy6WSzTLxw0yMUPjfSVi5mzEITCJcYvjjQT4YFHindy7n5SmPSQuTC3PjUJBbV3NhUU597LT76UmflqSmw7obR3qqm+uyakvT9GJMHE3a9WId4vnbDxYQIzY1BNuPNqQXG0rtl3UmIUQNWA3TPirqPgqKn62Kn4c5L/eULxal5+7ORce7pmDGRbMhtiQbRliT42KyxGHpuWnYe6lnxnXo0OyGS2pX47tVOF7xIgmNrRKAK8TzzUyJ6ql8+3C2RYVdlBPHtNTQWH10rqJ+CQmO/Jxojqckw+3syB+0ey6eimuQgUE4Khs2kAZVJIGyLONFvnC16/X7CayUYN/duk/3NbtRRU+PfEipni6odp10PQrgy7uuF8EcXJANtqIlwPe0KCP7NQjBysoW9q1cI490qiWOViV0V2SIlqG2IS4BUC9jATnYWEk+Eh56t2VeYiMTsRAJ5ZnIUXpiT2N1aO9LW21JZOjXd3NZfPgfhYe3lGTQ0FPMfEwCKBpfrzTJKV01mSKaQijiICfGdz2q672POsOSdAorM5NKU25B+mpI011GqiQdQ3eL5o3MsCYybolcMtIZ+FgW4FLxzCJcZipViZyvK+6JOv2hxVZictzQCFtgU6c7m4pKitIyM9OyMtKzEq+P9TdOgXobqrKrS1J1ouxJ2uyuJ3iEs0aGBNuHjymxt64jEuf76mPQ9w9L2PbsbLjpLzYVFzHFWce1pYB/yTIf7upuvBwLzzcCxfbz4H5GZNrwtLF8CEAACAASURBVOl18cyqcHpTtfjIQ3scYP0UKmwsoJrQq8L38OcaGFPlwpl6Japdi+0WzTawYLUK/ABnsYOGaPdqcYerkk0v58WRZT8kcMkQHtlc3Ig7cpK3daioePrUSjAS+k2UESVhkAiucStQO37e2YbabyIrWNM+w0rQRH26a/nyInASEBpooz4hOCyDe/iTFsqwlQrw8qER2XxUuRRWYC7Dijd7zk0bv6s0AdRSbGBjTFwMFtylY2Ms4hX2EnS8s15AQEEHu+QsioROqinMBva2D3U2NFcV9nfWlucntVTnWBSM9Ls/z3rwS+hIs4i+yMRBtQICEwfGTPebJSQNFxO28BXMBSll1qfjVWQn5SV8MjPUIsCM79k5Zz7BrpUe1eL9Grx4BQzsKclN/DkbN7lq5anpM0rKHKy/tTorabC5Yml6SEib5zMRbfU55YWJeVkP6yqLCzJSe9saxgc76soyqwqTlFzUWUy17aJ7pQgTa8rFnV5TYW6cR8UvdrWPYtJHMel5WHjoZT+OSo59nC0z2SOa27NQXm2onobEz8KSJz5+iD/joIzZCMNW/JCTCgwL4dtazKmL9iwiOHJS3HyIljSowPVw4PVMaI0C1WkhDznow2pMmxLbZWCMMdDdPBIg7OVG/MLaijsRP//RocFjwNgk8KBqLm5GhURgK2EgLoArZpvoo0UaTI9ssZ0326injqlXRk1cuJwyYRYh3z2OGEToJUjHsz1rULm4bcLs2/AxzYKHP+lgA12cCS8fuqHFbhgIzzc0v72KPt+y4cGd0/11eGi/hAyfH2nkYSFeDYeFhmAhI+hJQFVOMgU1M97bWpiWMNBa39daMw0agI8PNlTkoqZHD+OeeXBvTXFSV10efwUhoi/KORiPnrcw2a3hYrZ86uM1y4ZbEbEKdkLGoY6a8tzk5uKUucGaiIYc1eLDKqxPjraJUJSFgbGOwsbSh9DBGh0HyUWNCLBT4J6GxoK08Z76iYE6Jn5Kykf1tBZVFidnpNxua6xuqCjtaKjtaa6pL8+pKkiRMZHbXv66lfwTQgcbGpYhbxz4OZfrsrNV0fMdzdsD8/W27uWO/sTH3zRTfBLElpn8Oq7+fEv3ZkP9LCjaUmGcVKB2qUc236rB9NhpwJAQvmcmXIV4+zaSVwjTkYck6A4OvF6K6nBzwTHFvB7XbiB0WhkjeuYYBz/gslA249plIvDTu/8tHJGeHJr18nmLFLZmQm1ZUTb6gHSmgTlcLIXUc8fLxdBaN3XEQRlxMoEydLdDALcJ5/2GlW9ebo/1VKQ++PnFniNqIuw5CAcu0qYBHZRO+0UQvxAaEMG2TcuPQsLfXYV+/zIes3CQoNaO8tSB+lwdFzsLaMJBB+R0NHSgeaCptCzjfknafdbyIqC9vqE0v72mrK22BAbs72utSbz9y7HexuGu6snhJgJynIWHm2Q0n1mo4GJF1AWrgr4b1O2F9EdR86vT1cNVg0vLYa8g68oyf/a/31gENv32eexpTBU3UeIWqo41h4W2A1oLyIhhJhpklxLEyxMG1uL8SHtfXeFkf91gWxF3BaKWYgF9FaUF9xPvf1BVmt/VVN9QUVqRn1Vbkl2S9UBEnQ8ZV/xqtI0H01KBRgrIw5+5ceDnnUbEux72k7jq3Znr60ferx95r9ZVey523LRy4GC92tC82zE8DYkPTKQNJdrNnDASBsVzzVxorXShzUEHRRUL2wbcuhb9kwq5c410aLWGOLCuRR9Z8WZ8u2qxToHtkJMGRVTgVky9GtNWN2S2dhU/vd44PLJJ+VCvHn0cpJ37iS72kIsGog6X6Ba73CsjqvlmO7EvxJn0cSa0uD4Bsku2Ajzd0Ic8kuqK1L7++pcvdsJm8qYVt2HGhFVzQel0RAlf1yxsaJARBeIyLPjb283vn0a5WOAsoKG/IZeOmpRQFiZ7ahDAjonumvbyrObSjKx7Hwy1VcEA3WNdjZ31ZfWlOVOAbuw8+CcVptz5JXikza7jq4RkOW+ZhJ70GAQKDi4/5cPkT/+JiYN+/mT7+nT16xd73zzfXQD3FOc+nJ7se/Dhfx9rLzgNK15sGh5FFG7ZEmW2FwPpaCy6vwTp0bBRqwa2lgLXMxfw00OQ/oaZsZbx/kope55Ln+7vLC7KvZObeT8vM3m4u6OlprIgPamuNC878RMRdSFoILtkCC0VKMb2qfHDdhbkxqOY/GxVsm6hHvoFL/csn526Pj9xnYSkRwHxkY9/4hM8W1O+XFfuGEheDtTHhXlYk3bqmHiumThcQAWV6fEDP/0fAiK4lQmSYbrIE2W4kQLlcu+6Fn1gXo4JJ0TQUvpkqQTfp+bO7sQNTq8sMfPDjsGaN1+fXV4GdSpUyELY85CO3bigaMJEGuHCmriQeg2620sHHuqWDo1YGw0gXGyVLA+IKeNvnkWZDMTD5A/BC6Cr672ok7lpI0QNS37FTFAxEzcsHtjwx07SpgF75Ga8O7JfRNWQ3lJwf1VXbY6chZEy0IiJbvI8sCzzdlXOw9byrIx7vx5ur54DDbCWF+Cg/o66UhJ6Br8IW4CODXbW1ZVkLMKG0DMjMGDnmk8PHWsT0ZAhm6yuOJFNhJ9tul+dr3/76vCLq61HW66BlpKctE9tZkldWXJffZZXSXy2oXu9azHzEAhAjZ6HgQ3VY6C9ETP/8bpl3cAKqFZQE52wwcaFyc6Z8UYpexY139XWkFFe9KCtqSwvKxEKHBnsbCvLzWitKc1KuKVgY9ZsDJcMoSAOcxc7FNgBGxN842pd9fbAchaRP93Uvz50/vBm639+f7HrEXqVeL+KcB4UP4nIDmw0v2BOixtw0IAO+oSLOaXFDWD786YbE1jgWhsV9NNH18GaMlGBUnS3eKnbyp5aVaN3DRg/Y9RDHmRNVVg4EJeKeHUe4vIxSVkfj8MHLp5vRiIqr4MRc9GP/LRHQdqGfkFLBa5AGumwZja8UYHpDohgq/K5qHbxYlUQMODP90zffH00BulILngwTZh59PrQZ6UFteg1IyaqR25ZsAEJ7CrMPnGRt4y4gAxxEZHu+8QM9Ohkf01rTTZnZYGBgxek3Jod66opSMpJ+LC9OrehJG1yoAkM6FhZmu5pKhtsr+1rqcIvQJhEVFdTeXt9EXi002WS6hUMCRu3v+6amejai9lDNtmL09jry/jry/j7l0dP9oPfXB8+OgghESAeG0fBgauyb9Hm+zbtnEOPaM3IBLUXCghQj4bDwcGuD0OfHQcvVrVa+iwdCaIhJ+bGWwS06fGBUruJikePJN3/2dhwe9KDjysKcgUMan1ZYWHGw8RPfqHmLe8FRD4VyiOZdwpnpOjegBhx4zIq//Or+B9ebfzp7c77Z7FvrmJ/+/rsxb5LQobo2fPbNtaulbGqwLhZYBW6y4AfsNPGI+L5iHhetthJGC7iwhr0+CEluke82KFeHjBSxiz0cTNzwsGDBmSIdTXq1LQsna7XLQ/65GinmvTFq71FJCgh/WM0YfrtN5cen0yrxG142Y82JE9i/OMAPWIkGYTzej5cTgFS55q9yoU9N+08JlJzIfvriv/3//ni2x+uOkbrUytSiEraxllkLSQJ6DCrRpxfOR/To6Kq+VP3yqp8LiCZiWqwITXu5ZHbrlihY6FM8rxBwUbCRoA9DQ6NAD7WOdZd21ye2VqZjZsdYxBmtWL6NLBnfKClvba4v7V6fLCjubqgsjCtu7nMZZJ+/uIk6FDGQ2YqbppHXZgBdsQ8mv/4w9snh6GtgP4/fnjzhy8fn+74Vohzk6Au8GgzAtQSNTEfr+suwsqYiYWH9Xq0LA5hZnGq5/XJ6mnUsOsS+dUr04P1zCXw0nTPul+mEaGEnJnh3uLWhpzmhsKstLv1FUUI2ERhRmJmwid3P/jHFSTwMCyNGJbD6iWfbEG21OcVzN54sWn44/X6Z8fu75+t/+3rsz9/efr3by8/u4hwseMaxuyGiRHTk/yiBRdzSoXu0mJ7nWzwpg63byHbGBNsSJ1ortVAGNZg+4WINvFih4Yw5ORAnHyYlQv2Sue2zMRd7bKLDnZz54ycOZuK/ObFLmi8IznrUyJ98fHLPY2BabMyL0/sj/f0uwHOhof+2VUg5OHsROW7q1I+BeQ1Ew/XpFsRccrDf2CzYH/7j8/3H4ULmnLSazOsu97dZ5thvyhgJJ6uSjYd1JBqYU29cOamHjvIh3bqoZO9ZqJ+cRFWMNCYubHh3kZAb7NDJwX1tzLwC531xa01uWW5D4Y6K1qqs0joSZOShYAMjPU2gvpb0XAQCQWfmRwszHzQVJOHR4JfPt5b85t8drnTINRKqF6L+NFB6Ls3Z/tRm0vP/f1Xj798sX+643t0HJPySaSlCRUbueUUPo7q3p0G3p2HnAra071g2CaLOpW/eX20auXteSWHAcVUT80SuH96pOl402zXklHzXaMDZeMjjVPj3d3tNYDe9nno+GBHfU1JZvqDX+HnBzfd3LAeFzPgIxqMAjvgE87d+OrU89ur6J5b/HjD9Jd3p39+d/7nry4+v4wZ+FiTAL1hZe3YGDH1so8L02J7rSvDEdnClgG/qcPpSQD6RJUE0e5mgT1siIE8IkN3yzG9euqYng7U0sd8CsRJgBeULZ35JQbWfNDIePFo7erxendfdVruXY1VdPFix+6R7hw4Tk7c61H5wZb68sSqkiN7e3INWvyjM5dJTwz7RY/PvQo59u7df1ihw//071/6t2y59ZnJlSkbT7dOXu5sretWHYzLLc1JWBTVYcLKhQ3d0qGNfO7lbptpb49c75/GmTiYkL7cVF08MdaXcvfmUEc9dwWDnZsU0DAD7RVttTngkRb0zHDYpeSsLPQ0lwD7WtgklIyzgkNAqoszZAJy1Ge8vtylE+ZLcxNGemrtOr7LKPjy5dHbx9uvH21+drX96tHGD19evn979vrZ4eVRTCsiWsSEfY/03bHvN0833hz6d/1aMQ0poCDPt33fvzl+vOO42DDYpcvn686wWaLh48+2HbMTDV2tGQYV0axjwMC9jbWFdeX5wMHOBdhodUnKg4//r1lQo0eDdcsXYgZ8zIDXkUZjauyNd4fuv322d71jf7nvevco9nw/8P7F3vevDm1ysoazGNRSduzsTT3Bx4XocD0+zuSmfjmmW/YJ50SIzpWxCjmyJ8CfDYsQDvqUZnlYgR1Qk0bUK6NaGsgrW9h2s0JGeswp8pu5Lx+vf/3l+d6hv6opN6Xgjitm3LqImP3yy7e7n313/t2fnn77uwunh1vbmHDz4xt6A+niwu/zSeJb1pdvD6ag3QWliXqb5D9+/KPRp8quSs2qSbv65tH112c/fH/59lHw2Z719ZH1xZb6xMsKiOd8AviFj3cREH/3ZO0ybgd11yEgo/lZKdAp4NhAB3IaxKPi0LPj+el3ku7+fHKkWa+gkZYm1gN6OY/QWJHZUVeyjABLWCQGATkPARCWpokY+GbUdbYX4dMxTdXZ+RmfVuQnrPn0Z7t+tYh0uulZ92qvz9avH8U/e378/u3F1ED9QF2WijLz1Unw3z4/+evnZ1Ypdayraml2NB4yPjkJvbqMbPlFa3ZeV1U2cqLPoWa/fRKfGW8syP6lVr7sc4p7uyqryrJK81K6mitnpwbyM259+uv/Y6K/1CJBOCRzcTNpy7piZ0GOHIwbz9cNf3m9+/VF5JvL2NvTyMWm88tne18+2+MRYGwsyCHBxgyUNRXGywGbSYNRycyehRzTLbt5cDGymzlVp8YMeDnTLibESBzVEUbUuCEptl9JAli4UI9i0aNetqoodhPv8zfHPq9ybgGgtfJKGjKyKxM8ccvnf3qx+ywWPfUp3ULPtsUdN3SOVmXlf9DUmnZy7j0+9/tC6oPTyP7ZemVj0d3kW96Y62//35+YkpWUgnuNveW//fu7d+8fXZ2H/vz+4u154MtHvtd7ph0rxc2D+/izcR3xs13r07glahWPdddPTwxPQ8bNeg1sHICZg5TnpT649fP0hx+W5N7vay892vYEnbJVr4pNnmutyZ0cauNRMDaNWC/jdjWVdzaXL6Ogj4433n/2eGvVMQvuS7j9s6HOKhkXH3Yp58G9Xz4/+PtvX799vP3kILzuN3/z5hw+3LwyNxS3Ct4d+d8e+r9/uh2xSBwaTjxkvn68ef1k/eLQxSKM7gTlqMleBX15O2h8ebFGwYwm3v2HeVin3cSBgXsX5sbgU4OwiX74ZE9J7p2MhJ/DRqqdSrRPhdqxU3cdNDcPfuHj3biOm767XH215/riYvXNaeTlSeS71ycX297p4QY6ciysp68bqasK9JoMsSqGHxhxx076lpkckaP05DEJotNAGPGyYLaVcRNpzLQCEiE6saOlFFi9XQCPWUheA9Fm4cd3fPsn4fb+qsTsj1gyfH59alFrptDK+suPv9//bHuODb+Z99GHOR+UDZTnN2eU1SQIxAtHp97wmiG0Zj662GIIqAVVhRVNlS+/evVfP/4nQ0DKLUnq7Ks6Og+rNBTEdM93bw6e7jlO19RxM93ChNpZkLBk8cIn+P4icLFqEBJnO2uKe1rrm+qqiYRlHpMKnwQ01xSV5CVVFaU2VWcP91S5LcIXlxvHOx6ngQ8f715GTGrFzLDTYNWIEdARCY+slbOdZrlCRBkHtNWVZSbe/teW2tzWujwYsHOos+ok7v76+uhsyxvzaM52wn/97tXK/FjUyDsLaF7ErV+eRf7r2+d/+Pzy6+uTg7jv+snO2+ud6yerJHSfhAHn4ef4eORuyPr2yZZVReluzaaTwG6bQMDF8TnLmIUpPBoyM9VdVnCnIOOD+ckGvx4f1GK2bZQNE9HKmDp2Mm98c+r//fP1d6fBrx+tPdv1PNvz/+bl4X5QD2jKkxAgZ2H1oYu/rsGd2FbO7KQrH+PCyzy0U+M6nJU9JcX2GlaAXt6MkwH2safdDBhjon6o9JOptjQ9f3pnVbQWEZ8+23j29SPg/NAnmR9AcCBNQPqg9HZhd15edy7NwqiZasjqyKsA1FYAavPai5JLHzLYs++/PDw58a5v2U6v4geP4uVNJSl5yWMw4Ps/fvu7v35PYmLyytMKa9OXmXNFVcltzQV/+e751UHgIKjedYlW1cRtA2VDS3gSlD5d07059FMXJ6ZGuigkTGNTrUDIQSOm+zsaWmqLO5sqNDIWm4qaHGnVK2gWLftwy/3iYoNJnEHDhpVcwvGGbzfiWEZMbkedi9NjjZU5va0V927+88OPf1aem5j+4Fcd9QUdNXnF6bcrc+8PtJSEbbK9VeuaW/vybB0HHXi+6//yNPq759t/eHX4/mrnD59ffna5u+rRPjuLrQdVz898m0Fx3Cv2ank0JPhs0/Nk309cBIwNlG1GdRdHfqdFSCPOj/U30fBzuEVgY1V6VdFd6hIgqMMHVeh1IyGsRGsIgG0j6cYPz6J/vI7/+dXWu9PArl34fMP2+2fbcROPCumKqEjHbsGFT/DNoembfc2Vj3EdYj31MXZ16As/w8IbF5B6TWKYmjK2psJsKpd9tGlEfeZkTTJ2osFtpe6f2s7erKrCsqqx6jvldzNaM2PX62QD7X59SvV0a9ZQ+a3GtKSugtS2wodV6Y2j7cUNZWDo8F+/f/bqzL/qk/zxj893TvzV7fnF9ZmFVeliFesP//btn/7+/RQCWNiUn9Oan9CUebPgNpNL+NN3n4dsKp+Ov2mXvDvyn/tkB1b2vo13FlSer1sZOFhdVd4QoHN6AbaER4FGe4d7mkpyk/kMvNOk6Ouqry7JwqNhO+vunTXXm6u9q8OIU8MREGfPN1znGy76EiznwQe1+Smvz7d+8+YRdKhVQlva9BlzHnzQWJxWX5jSVJI+M9oZc2n//OWzt+dxcF+djIbk4GAvDsK/fXX03Yv9v71//sXl1nfXR397/3zDpQqbeOt24bZLuOPiv38S3XBKBST48Zrp0a5rEdzRUZse8yo/f7p1vO0moScRkAEeFSnj4svz7rdUZ1mVKwc+4Z6TvmenrevxFvp4XIe78e/v9v/nN8d/eb39dt914BA/WzN9f766Z+WbKTOHNs4jr/CxX/DdofGrXdWlm3rlpcal8CMTzieCMJGNFvm0R4dSM8dfxDVvY9ojPUMA6+4tvOvVU3d2zHofd3SpJ68zK6UuMaMhbVmKPfx833XsfVCfkjdUkTFQVgiqv9eUPUaepqrYmaWZ+UXZL5+dfHd9FDJzvn13HN82V7VnV3bmtY3WpBffv3p1dPFs9/Tp7vj8SF5rYfNsbxaw5l5LjiPq/Mtffnu8v3Z1EntzvvZq33seUj0KKc8Dyi274GrHvTQ33NxQCBzvzynObmitKy/NJGLgfAa+t60mNfHTvq7GuqrCnIz7F4cb21Hn+zeXe6tWPmE25pR9drr2ZNsz3Fg83Fx2Eff9+/dv/uM3b7+6Onh+EP3yyT5zCVaVdb+1NGPdqfndm0ffvzz7z99+9l+/exvQ81tLkqxS6svj6O/fXX71fP/7N2dODefVydoPn52umoR+FTVqYO67ROcB+Z9e715t21hY0H5Y89XTjVlQ83B7Ycgqitgl8YAONwdAQgZFNDSbjChI/7SjrshnFFyuKi+CgjM/b8dKsTImYuqlG//2xf6PPzz54/XWqx3741X9q03710eBU4/Mw0Vv6ak7BsqhlXYdEZ86yD7epIcFclABOlyPDNMhXe5R0Ua17EkzHx7VEo5dogO7ENJWYJcTv3i1gyWNJ5V+klH7oKA2ubwmFY4Y+v7313//r/fhTXty4Z26ocpGUGNOW27daMP20y1f3Jmc/uksfOzrN4/iEePXXxzqzaxbyT8raE4v7sr7KOuXqyf+P/zXd+tHwcefnbHUjMTatFxA5YOeghxg/fUfv/jPH//9939///zF/vXVxmdP1r6/jr85dH525D0MKN4/214A90yMtK+QFhOT7gwNd/d01CJnQU6TorOp4uMP/m8ukzgx1peaeCvg1Nv1ot2oSycib/v0VCRwzSL+61ePXxyEdwPGH//6zW9enb57vPNv3zx/cbj6bD8M6W+4/4v/1lKS+vY8/uN//Pa76+PvX5788PbiT19culWMN2fr3zzbf/d07++/efX0MEJFT237dH/44nzPp9UyEDET++2+6+Wm+cgvP43qFMz554fep/vuubGmuvw7EvqCR8+xqhjTY62zoG4uCbEIG0r89GfNlbluHfciLL8Miy7Doh0rxUgZC8sWbnxx6v3bu4MvT/yPo7rnG5brTdvLuO3Mq4jKydsG2q6RemxnPfZyYvIFDa5bhmzVYHvJo8VkULlhZVRPBRkZ4JASa2bPKVegBgHKrqE9Pg8CQE0FdSn5zRnZtcmj481hn+qbL87CPlXErz488HH4mPLGzLy6lLKuQvOa7nf/+TWSALl972drEetnr0+8ftX5sw0ca+5O3keZzRlw9ox9z3bx/uKvP/7x6VcXX/31nf8okN6ae7M64dO2rGbcCNnMA5NnOic7ukbrWjsLcjN/ySVPfPM8erVp3vNKr3bcXbU5wL4mPGr64b2Pl5AzM9CRlroi+ORQbVlO0oOP+WxyZ2tNbuYDCLDvcNMfcenkbKxfL8BAe6/3g//j22c//v3bP3/55P3zwx/env/w9uLd4+2Xx2urVun0UHPWnX9J/fiflMylP37x+E/vHn93ffzu8fb31wc//uXd796c/f6zi9cX8c+f7Pzl/fMNr/bZfuh/fHd9seGgLYysGtgbFq6ZjQA1Z+Mg7TL67O/eHlxu2wNGTlt50mR/jYS+IGMvjffXgodamMszU4DWux/+n9WFqRYJZdvGOnQxT7ycmG5ZtTzgE87ceLZt/e2L+OOYYdshOAuoTnyKU6/iyCV9s2V/s2V9vWF4Hde+WJXtmUk+AdzFmTLTQOrlAfJouXpp6MzK3lKTjStQKWHKoiBGAvKLq/XJhf6HhbezmzL65vpi56Fvv796+2L7z7959ujQ//g4GAtrT88jJ0/WjEHZ+mXoDz9+9/qHK7aSOIMaeXwV/+a7q5ffPPrLj3+MXcV858Hdr4/Pfnjymx9///iH51vPtwMHfq6ZhxEvZ3QU/Lr83s2mtCxgTfZw5Z2alOz2vIqeworWzJT0fxGwp//87WncLdx0ifxaZnnaLfhI19zk8MNbHyBgEwQ0fAkxCZ8cKstP/f/ZuKvouLI0QdS+d9a606t7uqequiqzspLNDLJsiyzLFlgWM1vMzMzMCjEzM4YgRKFgZmaUQgoSWXam0xn3QT15+/bMWv/D2ef1Wz/sfeDOje9yMuLfmD57rnfLx/Xd3sZMY0XORE+tk9mTsfbSjzKqkoMQ4Dd/U3PkdPiplKTi4WR0yC+HbDJknolcy4h0//5fr0T5vNUKibpz8SEbreJjlByUjLorIG6p+Xg+CVyaEcHGbXHw2yIq9JCNRq+P1WaHc+AL1O0xAWphZwLQUhw921tO2J0Yay/sqEqN8rFMCHac7qtpKkuNfm8X4WtfnZ8YH+ymf/sf1iaPh5qKV/uKwcMl0LHylfaM1kyPWUD8FQkBeMKH0cDjkJkW+HwHbLoVu9RDAg6cMsBHhFURZIK+1o2bBcDHKnYHijZ6cifrE/uLQxfqUyizzWro7NHeLGq8ZaI5f2KoliPB1PWXGbkZ/vzyesN0i1Z3dvjbvkzDkCnISjXzUEEV8FFCKe7olHP0SaDRKRgnFKKKgN1HsrRUwQldcc47+iTmnwnWqNuDe1MjiLmGxQ7/wgjzEFurYNtn9i9ee775+cXVZw4Gpn4W+l6mz4Osnvi9vmb7+Im7sYmP6SOrOwGxDq1d2WTcPJuwtDhYsT3dPNiQ887gNqAgrSA52vDh3YTwoJTY4NaGkvyMOC/nt2/NjeqqCi3MXjy480NWcuRYX2NqtH+0v4OD6SMmCqhio05EuDMJ6YuGeyolKXloPmFTyUNrhLhjMeHDPhW3PVWY5N9ZS3VHYwAAIABJREFUnaER4k6lJAkVfCYjX8jJKi6Si1mXM6A84m5pRkSUn93qZKeCi/14xEFvTOZEe60M1cMXuo9o2yLcymJ/FXihk46Y35ptSwi0zYp2T49w66jJbCpLTYv0DPWyKcuKSY30MdW7bmn4YLi5ZHOwHDpWDhuvWG5Lb8vyXGxJvrJP2zqXYMTENRZshr43SdkaFaOWZFjgCRMswywzQEOIaQB4qBI6WrXdXzINSB6sjO4pClXAZk4Qy7DWMtpY+yF8TU7a3ZeTKBLUvz/52sjf4oGTgZ6biUWAnUeCT3JtSu1YVdNkXc9Ca/1QxcBKZ+tcY35vftVMbXJXZkJHZmpvjk9BoEeah3OM07sQG0OPN4Y+b18F2l63fHzT6tErPyt9J0NDZ2OHIFvnUId3ftavPd+88bV87PBcz83knr2+VYSdf05A1UDp/O7IgZqsVhFI6Nn1qYaxllzgQM1gfZ6F3vWqzPjksPfP793ISozydLKKj/QLD3D3cn7rYPO6q63OzOTpjZ+/Ks1LGelpSI32f3j1L2NtFbqPsl/26cdC7LmUeMCCHnERFweUUynhVyWDg13VCDEi8tZvataplHDERRxxEXLGnlaEPZeTpJQd3TGPh90QU3ZlTCQZtmKqd72mIImN31ZwsXN99b212asjAPTaIH59WIgBYjeGsZsjJPBkbW6Y06t7iUF2FZlh0z1VvYCCmvy4KF+H4tSI9Gi/189uGT+6NtJSCh6rQU5VXxJ25fpsdGddYcJnD5m7B/TtQ+buPgUkxgO1bIiWAdYyd+XYFdbOKHa+HTnZiJ9vBQ9VDpRFj9WnYufbf6XtTufFuf74F6ef/lrk6yREb37+ogjJ8Nf3MLaKdzUItLKN93rq8NLQ4809lxc/2z386e3dxy4v9FwNblk/eOCo/8Td8KvX1574v7rq/OSut+HPdg9f+L82DbDQdzMxDbAz8LZ+FWhvG+lmFWBn4fvW1t/GwsPspd2L2y+uWriavbB+ZuFjGZgZXD/eNAGewgjgn3TqzzoVCrcMXOnYWGqbGyib7Mhf6ivfnmheHW4yvf9DrL+rt53F/Z+/bSgvSIkNzsuIKclNDvZ1tnxtMDc1GPTezfatSWN1YXSwu97t70I83x5xsFoRXkGHnYhwah7qNzVLxUedyYhKHvKjgnrIgWuEmHM56RLv0yFNxUep+KgvGvYhB/5BSlRxEFoBTivCn0qoXMJOkPtbT9uX+xzM9uJgRrQPA7FK2p3tr8vys3neVZk83low21u+Od3iZvGgLDWwOiussThhsKlgcbBxpL08LcKnLCM6Oz7wzfPbz+/+MNFesTdei5isgoyWLbak9uT77QzkXyHvTYlIGwdMsJqP2JpqYsFmPojRYuwKCzJF3x4lrPQSVnp/l+CUxDVgZ9FqV/HeOOBXLmKztdjv/g+FNmb5duYu93/uKc/U6dSxhRHXLO8ah1i/jnAw8beyDnIwe//OKNLuScTbF2HWplH2r8LsjP2tDHzNDQOsXsc633R5YRbvYhJp/zLM3iTgnX2cl9n7d4Ze1lZh7nr2Jg/N9fQtnxlaPXPwtHL2eRsW69PWX13VWrSFXiMLcBe6M41Oe/xFeahiHh6QUJCZ6YHq5ZE60ARga6wePttKBY1QNidnu6pM7n+fEOIZHeR188evi/PTIgI98jJiygvSzE30gt67ZafHvTLWK8hJzE6JevtK7/7VryZ6aj/IGR8VdCULqeahTkQ4jRCjFqA1QoxWhFUL0Ao2TErbPZeTVHyUmLJ9IsGLyFtaEVbJQ2qEmHMJYZ8GVjDhEir4gIn6pOTmJ4de//s/L493svHb4OVhNR+/z0DszHZ3VKSlBNkb3/n30ea87elWL6vH+K2Joca8qszwvobcsrSwmpwY+1d6NXmJ9YUpj6/+zfLF/a3pbuRs0+UPfWbq4ufqYldbU6/wcetf1AwhcZ2BmJdRQDIKiAGZIm2NTDRljwEyqZvDOhV9rCadARqVo1eAnaVa6s5HBjTN9mWK+Ys0M4M0S2O7299tj3fqdOqq9vxnjvp3bB49cXxm5m3uFOJoFfDONMrhRaSNUZjNq2AbU/+3pt5W5v62tpFurwJs3ka73Xcxvu9o/NjZ9JrZw58N7z2wfKFnb2oT7BaUElZQkzcy1UOiwDgstPKIpThknl1IlaciuYZ/eCJZAs1yJHSJjEFALDPgi+StSdRSL3ymDTrRDB1vREy1cnZnNDQodGHQyvBOVIBrXkbMw3tXgwPdIkK8slIign2djZ7ecXN6a/vW1MTgUVSYj6eT1dN7P/i7WdNQ6+cyuoKNOBHgz6XEYyFWI8Rc+mlFWI0Qo+QhDzlwFR+lEWKOuIhjMY6LW9OKsKdSwokIp+IgFAyIgglXC7BiMuRUTgfNDRg++DHC1364vaqxLENIgQgpkMXBxt7aXHuTuxVpQTLK1upIfUaY40R7SaSn+Ux3VXt5qtnjn+L9HSI8bcozY+IDXV8/velj93oQUIiZb4GNlgPbMiarY6aro5YaE6+cyymfVUwpbZcKm91nbMtom1zMwvp43WBdKniqSYheomwMG1/9t6mGXN0HmU5O12mEez21Hvd/SrU0TjB77nrn+4a4oN8OGJ9OBHwxZgk8ng9Idwm1MXXQN7XRe2n37Im9/kNH/ad2z1/YPDe0eGr05unrd0bWrpb6ZnqeET42fg5ReUmp5dlVnfUD08NrMBBGQOFpRAwJ7Xfd+S8XB3Ienopco+M2sbCl0RHA/FL/77oz4Mb0g8c3PLydSLg9NgKInOrYGWzY6q2arc1aAORABuvRU2309TEFYXu+p87k4c/2lgZZaVEGBg89PW3DgjxS44OtX7+wNNUP8HV5+uims71FgK/Ti8c3b/34l7bawnMFSyMg8gmbZyLiqRiv4WO1IvyxmKAV4TVCnEaIu1wq2Ai1AHsiIWpFeAZyRcFGnMnIGj76iAVTc5FHbOSplESDATn47UM+0fbN09s//GW8r2FreUTGQlERq8lhbrF+dqujzUjgoJoLp0FmOiuS8mO93tu+6KnJKkr0d3r1yM1CP8bXobUsM+69k7XBvfeOFrM9tZDx2s2evLm6+LGy8KmqSGBLyhUubkPBRnBxa7sLnRzMsoy2qeLugedbZzsLmdCpMz6iONbT+Oc/LXdW61QCOQpU6OPo8/h6qNHDEMMH2S5WU+WZOhmNDVnoqcvcWe0n4lcptC2hFCOSoQmUNTBiZh0+vQGfBcPnUchlImqdjNwkIzeJ6G2VSnT+USU+FIAQoEngtOpCLdPI6zobkEzMR90FlY2VisiQ1Yn53gbY4tDiUENtUdz2+giHi5YfckIivM2tXpq8fJEeF/pZRoOPNc7VZY9XJAPivHuywmDDAMpyvxyzIcVttZenGz38yeT57aSEYCcXy6yc+MhQr7SEEEdr00Bvx/TkKFOjJyEBHq6OFo9u/2Bu/BCyPnMip6v5BDkDeiokqHmoS8ITMVkrwqt4OCUPrREQTqWkEzH5gAU/EZPP5RQOBiQi7xyLSFoBTsmGq7lwNRepFmApkCX09uzpPis9zv/v//Z/x4d6gdcm2KS9IwGpF1Bob/Z4a7aLAp4hbI1tTbVkhjvZGd1MDrSb7ame76ttK0sLcDD1tTUtTAwJdrE0uf+jxfN7K4NNwK6CeUDSWFn4UFHwTE30Vnf2ldbKDCZmbX2mDVAaKyRtKDhgGmwKsdqDWOmh702KsaseZvd8zJ8KUSDK+nSCo0WY0ZPgp/dqgtxHC5LZG1O6D3ItHdaSHxXvZd5WGDPVlr853cQnr8n4YApxgYCdIeHmcfBJ/M44dW9ahtlQkiFyApiN3ICszxwpuOIDtkeQ85NXj7MqspMLU766+U1QciBTQt4/YO4Ax9pK0iYaiyabCrMj3epL4oDLPRI5qX2gzsDsqaOnndmbl66OVr+rWOj5tq2BamBnSW2cFyDJb28UwNwa38dtysjgxqIkoydXnz++Ghrs7u1tn5+fnBQXlJUS8d7DLi7cLzs9zs76lZebrfGL+3evfZOTEn7AJ+9zMKcS6pmMrOFitAKcVkA4FpFOxBStkKjk4g7ZaBUPrxUSPx6w6HDgPgP5ScGSUKBM5JpGQDyTUA6ZUDl1W8VB7DNhQuIuAbIkY2GA0/2Pb3/79z/9t4q8JMzekpyNJcOBpZmRjUVJM13lhI2RyZaCqtSAWB+rqoyQ6Y6KhtyYpcHG5uLklBCPYBdL59f61gb33jy5NdJYvNyRt9SYPFEROVoatlAXt9Odc6UgOWh5rHWotbitOpUCneHil7dnm7trknCgoc+H5LWhOosH30Y6m8sJ4MIwH7t7Vz1vX/W69VOQ4YMA00cS1NqFCItfG6JsDHdkhS025m60FW52l2IX2wibvaidbip6DA5sAY2Wz7dkLTZmQwdqKfM9xIU+8GT7yngbhw1f2hwztH323NbgnsWjOxZPHCPdb7643tBR9vnTAR21Dpvt5UMWd4YBwIEa8GovmbwhPCB1jjbe1Ltu6WhlbmPe2lR1LCPgN/pwaz17M421qX4lMa4r3WWE9UHs6rCYtNNYmmKsd83M6H5IgKufn1NMTEBibGB6YqibvXl8xPu0pEh3Z2sbq5dPH12/9dNX08Ntv2ilYjpcKySdSkn7VIhWgDsWEo9F5GMRWSskqXh4JRen5OJUPLxGQNyZ62ci10/EFD5+B7U+qWChT0QkNRcpJW8esWByBlRGg+H3FjE7S3Tsrqut6d//9N+8Hc0RWwsiGqqrvrC2MHl+qJEJXyRvjQ/XZ0W7m4U4v+ytyeiqSB+sz+utze2vz6/MjInxdXB+rW+hf8vk3s8tRcm7gxXbPXkrzamztXELdXHrrWlXSjLDO+pyhlqLd5d7EWsDiPW+1bHaxqIIzPqA7jdZQ3aYt8WT1PeOqIURPwujwFfPw58+qnS1T3d4Y33v2+2JZvBC595sK2NrFDfRBO8uW61M2mnM5oP6joiLFEjf9lwFFgjYGy1cbkpaqInf6ywgTjfi59t3phph28Mbu6MvnZ/dsLjhlRt4zeHxP97edc58b+RkWNtaKBXj4OujROAIEzRxgFvTcqGfTphCCZIlw33UnRQACvVePTMyN2VyiGIuFLbZhdzqw2z1T3YWDADSt6aa0Gv9VMiclLbXUJz02uCOn9vbYH+XsBDPzPTomAjfjKQw0xcPspIjczMT3JzevjLWe/Lgqo25IQGx8UEplLPRh2yMVoQ/oEGVHJSWT9QIyBoB+VhEPRHTjkVUjYCs4hEVLOzmdB8Pt6sRkOnw9d35oQMmRs3FHwswB/RdOXX3WEwQkcA48AJyc55HQWQlhV//7s93fv6qvaH4SETraS4tTA1fm+rCgcYGatIbssPCnU3SQhyBww291Vmrw00V6eH5ce9zo/2LEkKcX+s/+vEvz298W5wQuDdcBR0q2erOXW5KWaiLWwYkXkkIdh5qLR1qLUVvTbIxQOhK73R3MXqtX3fK+UWECX6rH/72mb/J47nq/I7kiEx7C587112ufWtz8x+UtTElY2+xv6IgxmWkMhHYmLXZmLVZlwaqTUUNljLWOghrrduTpej5WthYKagze60lfa+3hDDTjJ5tBU0AlmdbqexdS8+Xhh5GRn6vvzW//dTf/JGzwWPTW3vQ2X0RBro6zIAu4TYmdJ+V24uDxYVJOArsk+6T6Hj/4FwNBG/JlUqV5hCL21le6N0GjQvYcBkPLWFCReQd0t6ckodm4zbTorz1733n7/HO4rWek8PrvJz4+Ei/gqy4x3d+rCrOLCvKtLYwfnDnp5+//2tBZvyBkKaWMjVi8iEb/UFGORXhlGy4lk9U8wlqPulETPkgZ32QM07ENDWfcCyi4rZmT8S0i30mEwmCLo9ohRStgKDiIA5pu2Lipu5YICbvMdAbQip8n0daHO++8/NX17/7s4OV8erc8D6PREFtcQhgAX5zua/K761+oK1BvLdVUYIvaLQJONTYXppSkhxckRbRVpru+dbojd4Nb2vToviAjb4ScH/hdk8esCVtoSF+uSnpSndNLnx9YrSjcrClhIpY5hM2lByETslQ4NczPMyDDG7m25tG692Ie3S9xvpVtql+orXp07/980hl9u8yKnSqDdhTXpvsXR7pMFUZB2xKX2vJXGlM2+zMQ07V7o5VzLdl7oxW7I5Wg/rKl9sLtgZq8Ev9hLXRvYW+zfl+uZCIJ+5Z2L00sHrRNNIWlZ9wQ+/n3o6yT4e0z1r2BzVLraDrdGcoPMLsnbWVs/s7jwAca1/7SXfyUffb77pPH37/eP6FTBXKFGd8vlwmVexLpKPdneit1SMelUfY4xMhFTlxrw3uRAe7lxWnRIZ7x0T5JcUEhPg62FkYtgFKYyPfv3h6+/b1b/Uf30KCV4VMnEbGUgmJKh7uXEo+l+CUbOixkHjZC0/EZK2QpBUSj0Xky+vd+X4VD68REE7EFA4GdCqhKphIDQ+lYkI0PNQ+fU/JQal4OBEVopVSUVtzDhYG177909N7P+FgG+CN+Y2lCTETi1qfGALkthQl5kW6x3iYZ4U6rg/VzXaUVaUGZYQ5lyQGjLeV2798aHjnO/tX+pUZEQut2fOApIWmxDlAfF+h/2ZvzhURfldOg/VU59ZkR9NhS+cSAnVraqgi1efFdZdbX8ca3K1zfFNvbVpn9rzBRD/7+QPfF/fSApwFyDUeZBEx3bHSUTxWmdiU6jNUEjFTl7jckrHYkr7SnrXeW7jSmTsFSJtry13uLVsbrNoYrUOs9LFRKzw8iIoA7gHHj/c5ut/PyBgwGrbz+dPJsVrBxMO+SJjsrZmJxoKe2tzmuoKxyYGcslJ7v5CkkkY9c8+FHZbqQgfHipeACBiMxGDJjz/oDtQ6oeTDKhD63ifk2aOnazNTv58oNSKmhIbOjg801rtWX57V1FDYBChJjA/KTg4L8bZ3s3vdUlsU7Ot8//b3V3/4m6OtGZOEkPMpKglDKSAoudgTEe6DCKvhIY6F+GMR6UR8yUbU/Md0Q1awUDtzfRoBQcnFagQEBQul5GI1fOy5hKBiQtRcpJqLvJBTTyREAWHngIPWncl9HV//9NU/G+ndSo0LCfR2HOhp/v1CWZsbV5jwfqSxsK8qfW2wtizBhwQaHahOA+SEN+dHlacEd1VlvLd9aXL/e4O73xclBs7/L8LpupiObK+lluQrSjJMgtoAdtfjloa/iKki6HJ5mIflD//T//HPudbGaYYPo29+W2zwCGBmWPn0YYHhE99ndyEzfToVj707x9ubQ820LbXkduYE9eQFjZZHLzSlr3flg3oKgV0FS+258+052xM1kMVWzGYfFT4lYoK0CtyZmq49pF5oeXIeViOinktYjB3QdENtfWJidURYrImRx62fw02fh719aa1/z/aNsbm5eWRCWnxulWNg8sgqDjC0/s4v7tlbdxMHrzdO3h4B8d4BCd6+kQHvI10d3Nxs7bYWZ78cK0QU5ObsgJ/Tm1fPb7XUFti9M0pNDouL8U+J8Q9wf/fe3aYwM87q1bM7V/9+8+rXmalRR1L2kYR+KCIf8fEqHk7NQ53yUacinFaAuzQ7FpEuCbVC4omYLKVCMaApjYBwxMGoeLhzGe2AiTyXks/EeBUTcizAnAixJyKCjA5hItfUIuInlaCrvvDRjW9+/uZ/hLx3npvogW0vD3TUeb41qEgNGarLXh2sn2opaMgKxQIH2otiU/3fdZTE12RGtJWlJAU4Wz67aXjvh56aLNBAGag7F9Sdu9CY3J7lOQeIv6JmwBi7s6TV0V9FRN7eQn6Qo829b+JtjIr8bLRwoHp3vsTF3Pfm31NNHqQZP/J/8ONKZ6VOy5eSdslbk7SdSSFyHg/sJa/1QSbqkHMA1u6girZ+IYCc8iHHvL0LMUJD2zhn71xwIMeMbRlmmbw6COqtmazNbc+Irgr1jbU0ff/koeetW2FPnmW+top4qJ/3xqLSyTHN4pXp13/yNX0OGh8c6+l2dfE0s3b1icjMqOo1cQ5/658YXlgXkl8RVVgZnpgdHZ8VH5/u7fXe2dZ+dnRI99uFnEWU0JALI22eti/NTe5XFaWaGt9PSgguLU4rzU2IDnQLe+8S4ut088e/3f75a4Mnt6ZHO89V4iMRbZ+DUwrwGiFOxUUecxFnYrxWgLs0OxaRNALCJeGxiHTARMposCMO5vLmiZis4uFOxcRTEU7LgV/ISCoOgg5b2pnt3p7tVXAxahGJhgK9enbnu7/8PzEhXijIKga6sTjeHellvTIIwK+P4tdHxwA5K31VfOTS2mBtjLtZb2XKKCBvvK00Pczd9OGPb/RvLQ8B8Evt+LkGzHTtVm9+b8H7xeakKwo2hE9YE5FBhxxoU3GMhf63po+/AhRHHsswJwc4lRzNIK+MDpYWFgT29xWKeLsXxyyd7khIAyt4CLUYfaHAn8swx2LYqRQmZ60LKUt8ygoVNQVabBnpLRxtyR7ICOmL8m72tq14Z5Jn+Dj93s2Mmzdybt4pffC0Ss+oUs8Y8PJtteGbvMdGhfqmqQ+fxz9+lvbqVXNIAH12VKcQ6j4e6z6dcSnU3t7RqKR8j5BUK8+Y+JKWyII6x+i0oMzCgMiE0LAoExPTwID3WCj415MjOZfMxG6zMNvj3TWvnt64/v2/JkX5ZadHV1XkZKdHN1Rk+zpbuti8CvC0e3DjH9e+/dPDm9/urs2cHgkP+GQpE60U4I/FBBUXqWHDLrPw0uySUM3HXy41AsInBUtOh3+Q008llMsLNQ/zQUo8FmAuZCQFA4LbnJzvq53oqCRBlwTkPTEd7uti/tPX/2Rv/mK8vwkLXaeit/Pj/Qfr8+SkbehcNxY4AJ3tYO1OrvVV5ke6NudHTbUWLw8B0sPczZ9eD/O0IWxPc3ZHmOudlOWWvaGS/sKgxaaUK9jdUQVnV8mFQBc7I1yNg+2eeb26E+loWB7nCcgO6a9LG2nJGWzNmRooG+0rbq5I6ClOGqnIGCvPGK9MX28vHSqOm6vJqI1yzfF6k+BoEG3zNM7BMMbRKMjysbvRLXf9a2H6N2Mf30x7/qDI9HmRyYt8/adFz55VG5s2vnlbafy6wsS8xd51Ijh6IiJuOjYVVttA6uv9hEfqRMxPDAxtbXxzpO2jnKv7oB0fHLW39QgJT6tuHC5tGPQIT3MMivOKiC8sL8/MSu3saJaLWVIeBQaa25jtpyBWRVToWFe16bObrnYmzTWFfV31tZV5uZlxhZlxr57dcbAyHutrbqou8HAwN9K7hYeuqaXMAy5ezkKp+fgTEUHDR6u58GMBRsPHXppdVlE1H3/ZDrVCooqH22cgLvYZH+R0MXnvl0O2koc+F5OUbPixAKPhoQ4YMMrePGiqC7c1A1+fYGJA9cWp1/7xL3d+/PeBtmo5l7i9OLwx0bHQV81HAfmoZQVl+4C8hVvuBY83Dtdl1meG9FdnLPXXZ0d5vzO8mxbmhQdNsneGacA27Ezdemd2R5bPVE3sFeRqzzFv75ixO1ObYX/9L7m2Jnmvn6fp3cl6fLdY/3Hpsyf5j+6l3bie+NOPmbdvlT3TL3umX/TkcZn+08xb18uePMq5fb3O6Hnhgztt5q8aTI2qjV9UGRtWmphUmpiUm7wsNn1Z42yf8trIX++O28MbTnq3vN48SwvzaCzLAC0PC9nYU5VIzCboPmp0v53rzlS6X8+48PWZ1rLOkvjOsrjJ1tzhxizC9rScjuIR8DuL66cHH3SfdZqjzwK+WnP8RSRSCAXsAzkbsrM0Ptg81F2D2J5B78ywcZss/GZTefr1b/9HRKBTVVG6u7Oln5d9cnxIeWGqrblBiK+TQkS/UIlmhtrSYgIUQpJKRDni4w95OBUPpxXgNHy0lo+8JPzDTM3HXxJqhUQ5HQ5ZGlLz8cci0gc5/ZCNPpNStSK8loc9ZEK1AsyxEHshpx6xkfjtWQpkiQhZxO3OrYy3G9z/7ue//XfXt4aguQEJHQ5Z7EevDEJnuliQWeRclxCxABqsAfaUL3eVNuaE91SkLg80FCcFGd39h7vl8+mOCtpGH24WAB4snWtIBiS5jJSFX1karxJRgL/I0PDxBtfbXycaP8gxeNTwxqRa70n3S9Pmx0+bHjwZM7Xse/6y4eaDtqcGjS8MGwwNSh8+6DB7BTB43vrSuPzh/TZTk4pHD8oePSx68CDz9p20m3cy7z/Of/Iix/Cl2/XroabGgKR4yOQIHwcTsYn7Cu7JL0cfdRfSD/Jz3adT3afDz+rW8c6YnESZij832dpek7QyVjPUmjbbl7c8Ura32EHZmxeT0HI644gtxWyhBRTRhfIX3WfdiVJ7ppKsLw9MDgHWF/ta67KXxpuRoHESdEEtIY11V/31X67YWxpEhXjeu/VdeIhPUV5yS12Jv4ett7MVAbGhljK3V0bry9IP+Xi1iKQRk7RCopKHVnGRWgHmRIg+FmIvCbVC4n8h5GI3e2pzz6TUIw7mTEo9l9GUXOyHfeqxEH8swJxLiUoO4oAB42E3oMvDGNAUeW+RhlyFAEef3/nG+OEPD6/+JSHEHQIcXR1uEmLW9kmbmJV+4uoAeX3oUjEz4F2Ch1l1asBSb3VLUaLpg++dX+ttjDdTVvtQk7WbPQWT1XF18Y5DJaFXYLhx0T5EfYRWS2A9pdHuet/FvHzgd/3rxMc3Ux/ezH50t/DJg4LH93Mf3Mm7fydL736yyWP/xz/53P8u9NmNSMM7oc9uBD+9Fml0N9XqRYGrVYmX41BuChBQiRrt34eDudub7y0tE3z9flcodUrtF8kBH4Y5IjN1qhPdr1+kHC4Wi9Z8PGUcCE3dbV0Sw6lHrJGR2on+/I352u2VupWJYtRmBwM5xUYvMeCbcgaVBIYKKdzTA+2RSMEiMI4kIrmAgIXOLI03zg3XVRdEVedH4sBTHDxIJSbWlyT99PU/WZk+SUsIefbkZkNtSUU1YcdGAAAgAElEQVRJ5uLUgIudWVKU34VGLGZiN+cHaSjQER+vFODVAqyGj9XwsVo++jI0fLSCCf94wLxMu8vR9IiDORGTGYjV0tRQJRcro8EO2ejfVDytkKgR4k7FRCUHccRGavhYBRPORKwQtqeJ4FkGYlVM3uNgQA6vHz+5/u83v/mnSF9bDgak4WIkeBAXvnBA3mLuTLDAE5uD1UsdRcVRrqUx7ltjjTuTbY35cXbG99LCPEg7U6ytEdwsADvTsNSc3pMXOFgcdmVhpXF7p4eAnvxwhDvm7ZHX+lATzWOFca3R3q3hHg2BTlU+NhWe7yq831X72ZcF2BWE2DflhnaXxQ3Xpc205W+O1hE3BgmgIRUHtk/f+6RgaaV0MRN7rpH88kE1PzVm+swgPyVHd6ETkzjznaPoxZ2PQtVv+6djTb1RfmEWLy325UfD07O3nz/PA9QLjkQrs817iw0YUBsa1IzaaCJD+zjYOQUb9lkr/XKq+ajWHB9ppALJ3i74zRuz5YXJcxWbipzdXWxvKomN83/bA8gUULaO+Bgaei06yOnHr/57qL9TaX7ykwdXq8rzGmqKx/pbnWxMW2oL9nkkCmJdxkRyCTtq/v/n9/8nxB6y0R/k9Mud32U5VXKxF/uM7dnejAjPMyn1cst4Iiar+fiLfcapmKjiIlVc9KmYqBXgpBSwAL8pJu2cSakMxKqcDi9PD//2X65YvLg511f/YZ8qJW/zUcu0ncnZ9kLodDNxrb8uxW+lq6S3OC7Bwwy93CdArwzX50W4mRcnBZF2pgSQKfJSK3GheaU1sycvcKAo9MrGYBV1c1iKXpKhlvh708zNUTF8Vkvf+v2Q8PkApxFChIw1Nm2Vw1lnstZJpDk2aVEjhWuk8N9OqBopnASfZOEXKahZFHhyZb4TtDYyM9uLJe6pzw6kR5KYxFhXe8/aosYjiVYmOOKyZefnv+9CsO8Do7y8gq2tXRLj0lUybX1xvYOpbV9Vh+7j5w+0PdneMG21hbHRLsVOSojzSj70XMmpLskCNNQcKdXHn349Oj/Lrir+4dGNPTQIC53prU0easosTfVNDHy7PFLHw69zCZsKPjbE592N7/41IymkvjL3naVRW1NVRUl2QqT/yxf3OgAlMg4BvT0vZSDE5D0VF/2f5f7w0/Cxaj7+VEJR8/FKLvZYRLospJ+V3LG28kgv62MR6VRC+SCn7zMQKh7uTEo9k5A0fKxWgPsgo5xLyWoeRslBaQU4rQB3yEJcyKlDjQVX/3yltTzlVExU8zB8FJCyNR7nZpbqawmdbFrvq5hvzimLcWnMCEz1teQhFg9pu0N1uR7mev72L+ngWSlynrHWTQN2bnTlD5WEj1VEXwEP1iGmWhZbCwDpAWO1aZCZFthyOxM1zcLPsyhLJNIcDDUMRgxtowbmN5sHJ4s3gc24nUHwUisBPLyz0NzVkDTZWzLSWzI2UDk8WNvVWTE+2S2Uc+k8GkfGi01LtbB2HR5dOVB+PDr+TXx4HpteeOepSXBMqo2zb3BwrFJ+8qvmN/93PoHWXhIoXSdWHO7MgVuygPVJOz2FyNkm9Fq/hIHAoXaNjQ0tbey7RqfVv+kwPJ6Zu4NtiAeOjVyaaEjwNcuNdGwpiarNDh5rKwBNty2PNSM2Jh2tXrx48HNZQVJJXpKro0VDTXHQe7eU2GAzo4fJ0QEHAiIDAyKBF1RctIIJ/S9+fxBeHsr80QKVXKxWSPys5LaWpYW6Wah4OCUX+8c4o+RiP8goJyLCsRB/JiFdIqm46GMhXk6DfFFxziSk1dHmnGgvMWnnQk69fEzRVhiT4mORE2y33leBXewiLndP1KaO16WPVKdAJpsJ68PY1eGCWF8/W2Py1iR/b5K81EZealvvzBspi5yqib9SmOrXXpdcVxKZn+o9N1JFJywi9waRe4MsygKHtsQmzVMwY0TYCHq3Z3Oudqo7e64ze2+ybqkrf7whpb0grDk/ZLm/AjTR1FWVMdBcMj3YyqagINsbqSkJIBDIJzjUyjtgfAdxrNMNLW+7B0Q5uAXm5VW5OPiV5VVLWftfTnRkKCnENdD7nRsfz5IRSIvVWR2xrnNVCTsDleCpViJkScihpWdkhcakRaWVmDkFEMXqso4+c08P18gAFBXKxq/1V8Q1ZQevD1UPNmQACqNWRgEr4y3zQ01WLx/amOmXFST5edi8MdXrbK2uLs+ZHevxcLKIDfWW8/BSJlJEAp9LySoO4oSH/CP+M+FlCl5Onmo+XsX7j51+crCLv4PpZY5+kNOPRaTfVDwlF3suJZ+KicdC/CWkmodR8zAaPvaDjKTho1UchJy6KyFtHQswAtw6aWdqobu8MNo92du8LtWftNovgE3z9yZXu4rH69Khk03AnnLITDtisa8yLbQkOViIWaOtD6Cn6rEzgJXWrMHi8ImquCvxkQ7TozWQneG97QE0fGIPPATZG2IzgDTCDAk5htvtRa61QecadscqNnryl1ozNgdKQIMlkIm6vfHaxfb80bqUlb4K0s7E1nTnZE/t9vKkXMDIy0w1NjIAAtccPX1MXb3QkoMdCjc0OcfRO8TGwbuwsBa8jfp8pjs5PNf9ouMzBBavLEODIw7kipN9CXi4cboqETvTLsauqoUU7ZFMIJQ+NbaKTKnIKOs3sg7uGN/KKGl0Cwhz839/eChUsuE8yCR2sUuAWoTMdkx1lDLgyywsCDTX98bwrr2lQUNVjp+XnY2VUUdLVU9HXXNtseWrp801hccyhoQO/7BPPWRCz8TYEz78hA//3wkvj10uJ9I/zmJEJLDlsxs2RncFhJ1fjziXtB8PmCoe7kRE+D/GLwqakAD6tE/5XcU6E+NllB0ZZQcy29FbkTzVkhfhYFCb6qemgg6Jq/y9yfnmnLHaNOxiF36lj7470V4YH+1lMVCXK8ZtUNf6MdMNhPnm9c680fLo6drEKz11mduL3WBgPxmzsLfV31SfNDZcikNP4JGjsI3OvUUAdL5+b6xyuydvpzMXMli8PlgEHCombfcigO1UyJhGCGFhFmioBSJsiUXeY9HQm5vLbh7ONk4OAxNTtu6eHu8jcCRuWlaZmYWj4Utrn6CozIKytV3Ixe86DIV2+vnXubVVcweb9KI8tkyk033i4dd351qosFmVnHpwwB+fnZ1dgwbHl7oEFESmdfiGVNY2LBTldzpa+yRHJn3RKIXwVSF0Wgifk+NWWZBZJHAQtzlJ2FvobijQu/MPF5uXQz2A7PTosCD3zNRId2dLFwfzq9/9qa4s+8MhV0KHn0iI+zTwuRBzyoOf8v5D8T8THotIl13wcqK5FMVvz5o+/OH5za/Wxtsv9hkKFuqSWc3HX74ofComXsaZhHQqxp+IcMcCjIIB+V3F+iAlSkigA/ruuRCzNd600lcFnWoBDdZUJnqBBip0MhwZ2CtHL/L3JsXIBc7etAizPNVc1FwUN9tVxYIuEJe7URMNhLnWrZ6SqZqEhca0KwXxPq2lia3lSRvzbZ1NmZ5O+g3VsWzqMnitbW2qcm28DDJXA52sBPVk7/bkomdqt+fq6LhZKmY2KcKhpjD2QsPdWhn0djHLz4mWyekHh7zqxio7D/fw1IysCoCrX0xEZO7cNNjW2jc9rczTO8wvKMLCzqG4pvL0yy9gHErz68XQ3NQ7d9f3UVEfdbqJuRkaCQbdmmEzMdrTw9XdrXsGpgUN/bJznUdYaUhc41v7pJFRWFRIgYd9YG9Dn06j3cdt4xY6iMA+/EofeXMMPNfVUpLUUZPdXpNjZfI41M+5pb44IsQrISawrCjd29PWw9Xmu7//Tzd7cxmHoBSSFSzUpwO6kgH93wuploe9HEwux8vLlwdP5XQFF7u7NORl8/LJ9b82l6drBEQlF/uLgnUsJP5HCZVcyhEv808rwKl5qI8y6pkYr+agT0W4EyFWw0MpGBDy1iRpc4y4MdJTnpTg/aY4ylVN2/lVjKVuDnOh06dsqIqxK8atgac7xloKu6oyTvmovfH6rb5S+HjdWkfueGXsPCDlSrinRU6sd2ygDaA0trY4yt/NEFAWhd4Z2F1qAi8C1qcq1sZLIAvVsMUq1FINYacLDhkWy3Fd3VVv3hgU5+coZNLw4AA/Xw8LK8O6llLl2X52Rb5neJRnVEZ2zai9X56ze05N1UJiQv2jB+a2Nl4xsYkurg48Pl0q5+BJSKFMMDg65ujqF5NU1D+yfl/vTXVdy+86nVJzxhTIfELjjKzcpjexpzpdUmGrb0Seg0fMzCLM1y/ezs5rHQj+pFGL0GuHhGXqRh9upQvYX5ER5hjlZVGfH99WlWWqf9vb2aqqONPD5V2An/t7H/fgID9bG6vr13649tM3TTUlIibho1Ko5BJUXKyWhz3moo65KC0HqeUgj7moEx72hIf+KMEf0cFKNlwrwJ3tM9RiKhG+idhZBi1OvHhwLSMmQExFHAtI52KKloM+FxLORMRTMfmPOBGRtAKCVoBTcbEnIsKpmKwV4Pbp0As5FQEc7qrKYMCBXAyopyZnvK1UiNs8ZMDVHDQXDWwtSZhoK76Qk5UchIi4WZUZ2lQSL8CtElZ7Ftpy4FN12wPFXTl+m105V4Ld36RHeSSGOlTnh9cXRyeHvmssidxeAKyMloNmqtYmyzdny7FbraS9DiK4lQgf5IngPDnF1dfhtZXZBmhrfGLG0so6PTMtKDwgJCbw6EKVVVli6ugRkVmZ3zTtGFAUFtdt/jbV2T3TyyfF0zPEyuLtxur8779qpsY7Jse7NGpFY1Obu1eEnUt0dCLglVXw4Djw4led+vz3uLRCD/8YZ5+oowsdlr3v4h9v7x1RUNHU1Dls5+Tt6x+GQOJ0H89lxC0+bEyEmObDp2FzbY0FEflx3mNt5dlx7+/+9Nfs5Ijh/jZr85epSbGlJQUvTQxevXr54P7t77/56u6NH2GbKwd8qpiK0gpJGi5Ow8Vc+l0SHnMxJzy0lg35JMH+dkCR0yB01PoBn7w+P0bDw2V8+juzF6+e3R/vrOdhtnQnkt8PmJ/E5FMh6T/7nYhIx0KiVkC4kNOVHIySg1EwkRdyOge90ZAfP9tTy0Jt8PE70OWRtfEOCQV6sc9U8XBf1HzI8sDGVPs+E/ZZxdZ9lEx0lpamBe7MtePXe5e7C2CTtVv9Rd2577e6s68kBNrW5Ue1lCUCiqLLMwLTwmyLk70mOrOXh0p35mq3Z2s2Z8pQqwDCVgtmHQBZbyXTdgemu/VfPQmLC5QqRfVtNW/evU7NSXX1cU3JzdB8+phZUmbyzrGqo79pYPL5W++QtG7PyOageEBaXpONgyegoe5cLV2c6qosSpgaaVMp93OLSr2Dk5IKOl3Cyt56pe6rPvH4Ev+gcAdXbzML+00ITvNRF5uW7+gZ/MbWDYGhNrX2vDG3rqtt/PDhI49OlBI2qKAe9u7I7nhdT3l8fW54dVbYSEupvdljL4c3QV6OAb4uRbnpfd1tQYF+zk52+k+fPHxw59qP33339Z/d7cxx4BWVgHwmpf1BqGEjNGyEloNUc9DHXJSWDdungBQM8JmMfCJnipn42BCflrqypelhl3dmL5/e7aovpkJXz0TkMx7ug4h4KiRdyl0SHguJl4QaPl7FxZ5JKGoejrQ7X58XV5kRwUFvgKa62WgQCbzIx+98UrBPJVQ+fnt9ouOIi/rliKkR4tiYNSltFwYcmOou52CWJfgl7HI7caV9d6i0O/f9ckvalbxYr6nu8t25rq7qlMxIx1i/N6mhNn11CctDpYjVFuRa6958DXy5DrMOwKwDEJvdiiNeYHTQKxuTqrZSkZqNoO4m5sZbuVh7BL0nsDgc6VFQdJKlvdMaeBcE27JwcQ3NbkqsGPePr3DxjQ4NixBwyBzCTnGKf21eJHR9TCFjj4yNOvuGpZV3WfhlxhW0L61te3q4hYWEenp6Nja18MWy4LBod6/31rZOOxC4fF/x/LmBj5c3n8fRKo8we+u4tSHiWjdxrXu6Lac43qM2O7SrKqM0I/yt8QPDR9fsLYw9XW2SYiPLS/Ld3Zxemhg8fHDn9q1r929de/7ozp//6cpAS+X5PlvBQmm4ODUHfemnZsE1bISKjVJxEFoOXMnYk1F3tUKiUkge6mrQv3c1PMCzOCfljfHTa9/8Keq9Mwm8rOERLkQUDRt1IiAeC4mXiv+Z8IiN1goIWgGBAQeWpoREe7/Db82cisn7DCQNBoQDx3bnB4i7C1/UAhUP11SczMODDlhwCnRBTNnl4tb6ATkFib5M5IIQM09a78EsNoP6i3oLg1fbM69UZYRsTLRg1oe6q1LSQ+1ifV+nhrzrLI/srY7dnKjArrdjVpuxa02krXYOsl/G2IAjtyzsrd2DXNeRSzgBjKOiwFmw8Y1ZIBR28lnXP75ibedp6+gkkjDlB+SuwcaHr60fvnZxD46pBTR+0OxL6DDQWF1/RUxmoMVwQwYevEAnoLz8Agwtnc09IkaBMHNzc0vT57FhAVWl+brff93ZXH2u98jF2X4VuKjTfT5WK2oqS1YXp2l4eHdTTW9jyXR7AXK+mbk7yoJMgcbq10YbIIv9lTnRDm/09e/+VJAeV16c5evhEhkWGODv8+D+7YcP7vz807d3b/x4/8b3965+k5cUphXT+PjtS0IVB6Fkw5Us5BEToWQhlWz4AX33WICS0yAyJuKAi0+I8Lv5/V+f3r/+yuDxzR+//vbP/2Rp8Ai3s6xkYz/JGUdM1KXTH4p/EF7I6VoBQUjYARQkeL19Md1V/eshW0qBnIgp/Q2FlZlRTmZPXM312WjQAROZG+s3118rpuxSoAtC0jYDubQ80tBdmyGhbIpxixzIGHIOsNKZ05nrP1MXf6WjPBk817E93dpdlVSc6JUYYJkSYFGS6FIU7zRUF78xWrozVbE1UbY7WUrZalewdjo7G528vVz8XbYJm1DmzjBoYI8BF5wenup0Q3OgwPBUB2ef5KS44yOOkLXJoG9gKRg4Ab8BWpHwSDI6ZKIpe60zb6Mrry3DZ6I6EbsypBVS0JCt0dFxHJWtPf/YUFm4OT94dsDVfdZeqCRHEuZ4X+vxgUD35VzAxPPpmN8vlFT0bk9TeXq0f0FyUH9NykJ3IQk0dEjfFhHWxaQtCRW8NNpqaXgvPty3paY4PMAzLjI4JzPF09XJxPj5wwe3v/37n5/r3fFxfffw+j9qClLOD5iHbLSag74kPGLBjpiIQwb8iIk4YiL2aWApZeeIg9FKKHjo2uPb31/77i+Wps/17l3Tu3ft/rV/6N/9GTjes89An4ooWj5Rw8dr+PhLxT/icnkqJh+yUAn+Dt7WBmoeTsFEspBrGgERujzi7/Dq7j/+5Yd/u9JZla37rKzMjMyIdFcLsHIGdLqnqiQ1oLk0YaKzlLw3xYFP8WAT4LGaaUBKS4b3SFn4lbaiWPB02+pg7XR7QXtJTLK/ZVqgZVbo29oMn/7KqHFA4lhD3GB15GBV2M5YsYSy3tJSa+vmau1q2zTUKjyX807lwgvVwZdfp7egflHJto4+IcERe6AlMW1va7YWBWpfHK9FbY8j1wcZkMmW7ICJqrjtrvzF2qTVxgz0aB1yrJmyNnYhouiOpbpfT4RU5McD5rEQLyRsSWl7VOiyjInQfVF/UnJZ2E0KYnV7YWC8q3qqt25vZXh2oGFrtmu4MWsEkIFa6V7oKwcO1x2yYDT40tpU11vjB8nRAdVFmdavDYP8PIryM7zcnW5d//H+nevXfvrGy822JDfZ6PF11NbcsZT68YCp5qBVbJSSDT9iwRRMuIIJVzCRCibykIWQ0+Gnchp6ezYpwvfnb/4tOsR7Czg7O9ZXkpv67P6Nv/7z/1WQHKUSUJUc0pmYrub+HwiPhUQ5DXYhp59LqTPdNfHv7UXEXSFhh4sBHYvIZ1JacrDr85tfP/rxT1VZ0bpfj6a7ayqzwtUCrO5CeshBDjXnJwTaVmaFIlb792ZbCKtdi+25I1Wxnbn+Mw1JV/IiXVeHqpf7K7YmGsaaslICrIpinStTPObbc2bbMoZrYzuLg1ty/DoK/fcmK07FyM62OntX56TcTKN3FmFpycVtrTGFJUGp2Ua2LkGxyR4+78ODA3RnB5iN0enmjAlA/GJ3ekmsDWy6dqU7b6E1GzXTRl8dUuJAcvi6Ti06oyIU2G0JHKgig2kbE6S1YQZ4kgWZpoEngINVTPj8qQjDxwI/yskKBmRrup2yN4taG0auDp2K8YcsGAcNnGjLH2/No4AnMiKc8mK99pmwpdEWQGmq1cuHzTWFE/1t7z0cSvIzy4ty3rwyunnth5vXvjPQv5caF+LtbFWSFfflRMxCrZ9KSSrufxAesmAKJvyAATtgIPYZiH0GQkSF0tEbRZlRno4WY70tfAaBgNw9knIpWGhGfITh4zu+ztYMNBi7vXIuZau5eDUPp+Hj/wuhmof7uM+QUaGfjzglycHr4+2/KFh02MqZlKYREJVcXFVWdFt5xm8qvpQKJe8txvi9w25NnsnIGiEOstzXVpE801tJ3J1gQqck+KWdsepJQHJbjv9QWcSVWC+z5oKI1aFqBmSypzKhIsWrvTiiNsNnpadwti2jJtW9JtVtsSNruTtrc7jogAFqbymztLFIys6KTstyC4x94xJk6vDeLTQpMi3HKygwPCJAxCHQ4cDJlqLyKM+e/NCllsT2LFfUdA14oh402qJkE0ebG/sbAJ8O1I1FpZ1l5TqFTCfj8cFLsGEAd3MMOglALbTsTdYBe4ug040SzIKavinCLNF3xylbI3z0opq9p+Eh1Fy4ggHmY4Gbk81jLflIYH9FRmBbWdIBC06Br5RmRjpYPh/oqAvzc31tpBcTHlhRnOvl7vTk4a3b17/1drdJiw/1cbEkozYEFMiZlHrERal5GCUHccSGKzkINQ+j5KH3GQgJBSJlIpVC8lBntYOFwfRwR1F2YkSgl8XLZxmJ0a8M9Hzd7JytXz+5+VNyZMDu0pSABD+T0hRM5LGQeMRGn0upvyhY+3T4BxlNycEcC4mXE6mEvMfDbgrw2zIq9FRCPZVQ1XzCPgOpYKG1QpKKh5NQIAzkCge7fi6nnEpJyPXhsvSgya4yJnKBDZ+lbA8tdxeM1SW0Zr8fq4q5UpHiW5sZMFSfxoROLfWV9FTGzXcVbIxUdJZGTDQmtxUENmR6TzQmLXZkbQ6V8HELBDTQ3snSLzAoOaskOCo3Obsxv6o3LqPExcfP3ctxEzQhZEKmOsvmW0szfRw7siLmm1KxiwAssHdluPlCrdgF7ZiZ2Tk6Bbu5RznYB3g4+ZfnlOiOT3Sn6lMamrM5SVrpQc03bgwUz7dlbg2WUkE9EuSMCDHNh05woZMy3NIJF/pBjD7mwY5YECUbykYucjDLfPxqWXpQa3mKVkIW0WBZcQFvXz7xc3sX7Ov8yuBxdFjA1Gi/t4fzd9/85e7N720tDZuqC+ZHO+Vs9CclR86AyugQDR+t4iIvFQ85yAMWXEaDiahQERMlYKATw31Mn99zsze/c/Xvd699++DmDy8e37367d/07l0zenrv0c0fXz1/VJSeSEPunMvoBwzE5Y7+sv/JabDL5ZmEcllLNXy8koPR8PFnEoqKh1fx8Cdiygc540xK0wpJJ2LyJwWLjlgmgmcvP36jwRcKEn2bSuKZyAXIXBt4qmkCkN5XGgVI85qoibtSlxvcXZ043paLAHYuDpRuTNRC5huX+ouqM7z7q+M6SkKb8vwnmlM3hoq3RsvgK2185m5La4Wvr7ePT2hQcEZUTKmHd6zVO5eEpFjo3pL2kLwyUV+RFjDfWg4e6lporlGykHODAD4N++W3X4X7mvfROf4JVbEF/faBReHp7YGx5WHR+aea32Rs8Wel6jeFWMsA8yGjsMma1e68ncES7EITC9TH2R3i7A5JULNHlPUzPvwXOf6Yi/h/GXvL4MbSJH+3Iu6nvffu7MzsNFYXmZmZocyMZcYyMzMzMzOjzLItsyxmtli2JLPMVV3dM9OzfT+ox9sxu/+IG5FxQjrhL9ZzMk9mvvn+3gsa+I6L+vGU+Ndr2t9ER/CNcdBsF2xzCgycKM+OTYnyjwv3aasv9XGzS0+K6W5rUJGXlpN8pSj1va66NGCi+/gIcc3DP51RBZSDKwb0loO85SBv2IgrBvTsCMKnggU0KJ8Guzmlg7cXtZUlnKyNbMx0NBTfKUi+VJF98+bbP6vKSehrKJkbaBnrqL36+o/OVmYsIuLHM8YpBfJwTBCjEqct4jT18YT4SUD+JCCLC//PQsqXM9oZDc7F7Qkp0M+ntJ8uGLdc/P0x4ZcbDmx9bHOmU0gFY3dnMTtTLaUJ/Q3ZDOQyBjRC25+CL7TvjlVP1CYstGW+iPExqc0NGW5KWxoqG25KWxmpGG/LqEj1bC0KbS8Jby4I7KuM2pqoxG32QJea1sYq5ifrmUewwb7O9KQ0P++PEaHJpUW1q4tLKBjoUoCdG61or4yZ6ijoKU3mQTaf2LTmqmIDfe3qmrof/+tXEIKqZuEdmd/uEVujZhMVWzRo75+VUzFw/fhrcmqJt0cQGLjxyxnllgykbfTBpmvRgCbmzuDx4Thnf+Roe1BEWv/EBj9xoD8JcPdclJC8J6SCz47A5/TDRwHh8wX1nIkEAyfI8M3d1anS3KSMhLDoUF83e4v5qZGxwe63L7/RVJF78+0frIzV0OCVEzr88ZTCwm3d89Di+HnDRtywEZdMqIB2yKeCT+nwcxb6mI5ubyiTePknSyONN9/+QebNV5I//MVAU1FfQ0lJ+o3Mm+9e/uUPGorSyjJv9TWUQEszn8+Z5zTYLQf74ylVjPCZnzg1fc50xPX+FRPNRG0dwTcuGajPp7SHE5J4Yev+BLcD6H0SEhmodezu9EBjzkRnCWZ7HLLcg9kY3Jmq3xgqG6tJXGjLfBHkopET5zzYlLq32Lo8WrY0UtpdE9taEl6b4wlfrL4AACAASURBVF8Q71ye5jXWnApZaqYdjuK3+9YmqmdGarGINeQB8EbIEgm4n0Xnny4FR+g9Cnx1friyJM07J9ZprDV7trOQAVnC7a/Z2TtGpmQZ2Tg1D0ycf/5HdefQe69gU5eAiIxyY6cAl4B4PPuma3TNwSPSyTMqOCjyjAw9RS2QN/qRgGY6aOCWsHpPAgqg0xfY5b8eQ385xT6yoXcc5MMx7pKBZON3z5lwEQ9zwUKdMhFXXNwFG/PLg2BnZTI27ENVUXpsuH9TdfHpMXMFMGVqoCXx+islme+bqrNP2dirE8Jfb9gMzOaXM9IpZf+KeShiQ0UcxCUTKjyCCI9gZ0zUBY+AAAO93e3evfqLjoa8rqaCj6eDisK7V9/9UeLVN9Jvvw/y9TLU0VCUkdBRV5Z687IgM/FBQHs4JtxxcU980vOHGzbms5AivvNcMt7z8Lcc7JOAcs3CnFJhlwyUODt9EpAfTogszGZrWTKfvC+kgrfmOnvrMmHrI08CDH5nHLbcPdaY1lUU3pDmM92Q/CLaz7i9MmZjph682rk5V4fbG1odr5juyc2MsIn1NSxJdp9ozwRNVmI2uzGb3YDBkqH24p3V0ZXZLgJ0gU3YwO1PkA9nzqhba2M1sz0FLcUf6/KDa7IDZnoLnoTwvPSwD8FhZe2DTn5h3aPjD18+kyj41rY6IHDu9JSzCVpd39y4+/RTSHRaQHR2Ul6Lu3coD3vA3p/Cr/TiV7tPDqfvScBr7BJ3f+IL++COuv3EhDxyECIG4uGE+CCkCGiwMwaCS9w9ZSKEDDifBhPSUZc8cnNlbllecmNlno+bXYivm6eLnaONuZGu+puXf06PDz7l4s652Dsh6ZyJFNAOH0+w10zYFfPwinl4xYJdMqGndLiQAT9lIE/Z2KmxbnmZVwoyr0wNNSpKskk46PR4X1ZabHiQT7Cf52BPx8dgf3mptzrqylJvX3k62TDQuz+dHz2eEG85WPH1jou7ZqKe3e5fCv9HPvlJQHnkk2+5eBEbe8vFfxJSfr5kPPDxuL25f9yxCQeAtI8uWdEe+0t9x4RN/M7k3mxLZ3F0XdqHyni3ybrEF+E+ej2NiStTVcMdGaNdWQzM3PZC42BLSlW2b36Cc3tF5MJQ8cZkNW5nELbW2VwcWZUbM9lb21oZ39sQyydPsVB98NVqNqwfC+zYmqjtqUjYB3TMDxTXFQYQEYOjgyXWrm6qxtapuQUcLn0HOIbcHBRgZn7mgX49h7Ag4z9fkv7+6TwoKMDK+UNIQqG9m/8VA08BjUKnW8nrgwLoLHd/grYxQNsY4BxMAwcqkCsD91zUHRcnYuPvhXQhHYXcme+qz91aGDxjogRM9BFuj4reqypIyUuLjgv3CfBySo4JtTY39PV0VlOU1lCRRuyv/O2TkEeDnjIRXOL+GQN2w0Y8nKCuWZBLBvicfnhOPzylwwV02DEFwqJA4qMD5aRfO9iaGumrBfq6zk8PHbPJogseFgEuzEnzcLZXkpWUeP3S1FDPxEDfUEtlbqBZ/Kq7pCM+Ccg3bIw4lopYaPFnMdRnlvfHRAEZwsPv/zMdxd1ycZ9PqZ9OSX+/Yf76o+AIsVacEtBYFIvenrzjIZYGqydasssSvIqiHIoi7AfKI18khlvVFIb0t6QNd2QtTVSxCMvbgOblscr1qdrxjszl0bKD5VYkqFdIBaJBfRkRDl62ulF+NjlxzlG+Gm1l7gfzOWxYG3KpFD5fAxos2Z+oXx2ogCy1Lgzmd9WGnB3vT04NZecX7G6t3p1RN8drSBvtx3tt3M06MqCEulorQE4d44Bk5E5UZFhA8Ec0EnXDREOmWpY7CvArvdzDKfRiO2S6gbIxtNhRmBVkO1STfs9FfRZSzmjwSxaOS4JwCPsFycEd1dmoXQCLdHhyhCYjd9LjQ3OSo2JCPuSmxeWmxZnqqXk6Wb3+5j/G+1ofzlmCI/g5E3VKh//1mi7iIMTwRGzoBQN8SjsQ0A4FdNgx9ZBB2COjd63MdbQ1FCNCfZzszPS0FD1crOuri3o7G+qrSvy8XOSlXhvqaFiZGZkY6thbWRjrqJVmxl7QkQ8npFMq7JOQesPG3HFxP1/Q77i4h2OcuAkudkexL/54SiUcAA5XRvkk8C83nJ8u6CI25pqNfBISb3kYIRX86yMPtj7WWBTfXpFKR67SYYvQpa7OksjSWOeMAJP6NK8XuXGe/Q2Z073FxMNpBnqJTwERwJPAqfqF4YrFkfL95XYmZoGJnWfjF2jwiame/PAPpp62ap7W8nlx9r2VoetDmUdbrfjlGvhk8WZX+mJzynpP3t5YBWi4ZKYlqbsskolYvWWhrmkHmNW+vbFKwkorY6MTM1vF2GgnrjQjAU3YtW4WHHBK2RdSIFzsFnS+daQyBthbdAKbXe0uGCiL3h6p7iqKmG7Onm3PB/SUQBd7T8l79zzsFQtxyUAKyYfTXVVx/o6l6VGY/VUBA3/NZ/S21SRFh6QnRNSW5L431IjwdwvxdqwvTv90xrpmYEUM9A0Tc8NEi1jI5xB6Tj84px9cs+EiHuaEBmHidh8uGK21BSa6yh887D8GernYmmmryKgrSOipyxtpKxvrqBjrqJjpq9uYGbjaWXq7OQR4uQR6O3s6WCD31i7YhE8XbCENKWJj77i4WxbmloW64yAfOZgHLvafhr/nYD4LsFfMgxsO7PMp7vEE+3CMeeBjRRyUkAr+cn50wUJdcbACGiwzxjctwmdrtrcuJ7w5P7wxJ6gpy786yW2yLuFFSWogETx/yYSekLZ2AJ2QtYG9xe7J7sLB5sy1ybrN2aaNmXri4YSABuQSl3iUVRp6YaQjL8xTPyfaHjRailttpq63UtcaIcO5292pqy2Jq61Jq61p8w2Jk9Xx45Wxy21ZsKk63GLb/mg5qLcAPFoBnajeHSzBL7ftDpcut2eu9eTBZhsI6924tU7EQvNYdSygORU0WAKbbZhvyZysT9kZrRmsjCduDh/Mtk615U225h4sdLOQKyIm7G9XtAcudmeuLynYNTs2ELmzBN9bpeMRY/3tiVGhrXVlyVFBydGBoZ4OccEev/5yz8Me3NLRd0foOwb6jon8rR3DPLxkgB8FmCsW7Ji8L6AdHlMgxxQIBb2dmRgaFeQV9zHgY6CXs42pvoaCppKUjqqsvoaCnrq8mb66vaWhq525p5OVv6djZPCHpOgQF1uzisJ0Ph0v4tNEXPIpFfZ0Qr6gQu5ZqAc28pGDeuSgxAjvObh7DuaBB7/jQj6foj8J0ZcM8DUL8iTEPwmJQgqECl379UnAwGzX5if5OZpGB7i2VWaWpvqnh9ikBJiXx7v2l0UsdGS9yE/wm+oum+uvWh5t6KpO66hMaiqOKUnz7a5NXhypHGrJrM4NRm4NXbJ2D1Y6iLAp6Obg6lRDdqxLWaonfLGJtt1N22g7hQ4eDuWsNsdOlodOlIcC6hNW2tKBXXmbvYUztYmAxpSllnRAY8psXSKgMWmjO+dgpJQB6kXO1e0MFYGGCreGSlZ78xY6MgHtGdvDpZz9ER54DLvctjlQvDlUQgD24td7efB5PGhwZbBipiN/Z7oZvzPOxQBvWPAnPuGOi1sabmmvzAEDZ0Z6GrGQnTXARLCPa05qbHFWYmSQR3NZLgN78Minil3wjoH5nwjFuSgbv82j7J9QoaJjwh5wMiflY2dDeX1FQVZydLCPq5O1iZWJjpm+utgLHa2M/TwcArycfNzs/D0dY8P9c9Pi/D0dPZ0sYdsrt0K6iEu+YqKfTsg3TOQ9C/XPYYDfEN5xcXdczD0X8cCDfxKiH05QlwzwLQd5y8McE3enuqpAM71/vz25YGJBc8PhXvaulgat5VntZUmtxdGtxdE1GQGTjekzLRkvPN6rR354H+FtWZsX2VwS31GZUpoWFOv/PsLbNCfOLTPaOchVZ7Q9F745UJkdWFMYNjdUhdwZBU7VLw2VYNbaietttI02xmYrarJ4rjqsJcmxI91toSFxf7jkcLx6f6Riu79opS19uSltuTVtti5+pDR8ti5+u7+AvTNA3+yhbnQRV9t2h4sn6mKHyiOnGuJzAkymauNZu0M3hGXG1iB6sZV7OCUirYsooCvSBhMyR96b4KFXzslbp+SdKzoEuz3DJx0SwGvzw63Tg+3ZiR/H+1qzU2LsLAzqynPdbE3zU6MvOcTPl6wj5PYNC3vDxNwxfvPC35raDPA5/YCLB52zoCc0sJAB55LAF2zc8nRPa20BYLJ/YWpooLOxIDMxOtQ3PMDT39PRxdYswMspOtQ3NS48ITIoxNctwMspKsQnPSEiPiLQ3cG8uarwkkc+ZWAf+eTLI+SnE8IdE/mM8J6Duedg7ri4Ww766QR7y4bdcGA3bMTDMeanc6qAcrALGGgrS8+PDxTSkF8u2duA0VAP26rclPzE8JrcqO25dsL+dHNhZEdRVG95/ItoH9uprqrVsbbl0ab2itSOyrT8BD83C2VTtZfulkqp4Y7RvhZt5Qn7y119DWk9DRmo3QkidB6zO0bYGyVs9hCA7bSNjv2hHMR44UxlSFOCfWuK80x1zGZP7lZ/8UZ33kZn1nJz0kZ75sFQIag7a7oqcrLi40pLMm2jg7jSjFtsQMxWb/RmT1RHDpaEjlaExzmr1MY5YgGN9K3exdb0tZ487uHEDQX4xNr7xN4X4FaOwJNc1NI5GSSi7z8eo/YXhxqKkxuKUpvKMspyklKiAufHeouzEoO9nbqbKt1tTcEbgL/e8ln4g7/dHF/Qkbcs7D0Tc8vC/G5dAnJOPxRQ9q64CAEdcs5GMQh7ZNTWaHd9X1v10swIZG9ze32pua4iMyUuPyulMCctNSGqsiSvtqKouqygIDs1Pio0NMA7NMA7MtQ/Ntw/2Mc5IsADvrN0c0K94eAExENxD/2WjbjjIO84SDFCcXb6yMPdshEiFlw8MfzljCYgH+4CBhsLk3JjA3++Pr49pkLXAcWpMcNtdenRAX5Oxr0NuQfLg8VJ/gVxXg05oS8mOyup0DXC/uLWbG9VVlRevG9KmEuou2mou2mgs37aR7fCJL+FodoLBoSD20TvTRMgAPjWOGZ3jIdbpu0NwefrUHM1S03xC7WR48UBg/m+42Uhi41Jq+0Za1056125C3VxczWRgLrolaaklZbklZbkrZ5s6GT5MXiIvNYKmSjbHsjb7MtZ6UyZrI3oL/SDTVUgZqp4+8Or7Rl5QWZDpR9pWwNC9LyItH5P3+Zjl8m7o0eHM3zc2iV1556LIOwvBntYpUX5jnbWlucmpkQFtteXlOenZCZ8bK8vWZ8fveSRz5iYWz7lko255eJvWZh7JuZ5aemKAT2nH54dga95yHMmnE3cu+Rg2WQIaHGst7myt6V6dqwPvLO+s7HcUl+ZlRpfVpjdXFfRUF3a1Vrf1lhdV1lcmJOWHBcREeIX5Ovh7+0a4OUUHuAe6OnQ3Vj65Zp3SkdcszAXR1DxDMBvFNnoWw76twKDjb3nYJ74pDsu7uIIfsPCithYHn5/pKW8OjvujI69O6FdscndtSX1RVlbgPFIP8fEcLfSjI+JwY6JgXZ5cZ4vAAONk51VJSlhFRmR+fGBlZmRtbmxlZmR6R89wzzMvK11kkKcgJNtZ0cQGnx1ZaIVvTvLp4LZWCAZPEXc7IfN1m/0ZHVlenSlufRleUyWh250poGHS7b68gHNqVPVMbPVEbOVYSMFvl0Z7gP5vmttyRhAHR3URVptIa62YAA1kIkSyEQJdLIY1JcxXfsRPV9NWG5i7/YBuzJ6CwKX29MPJqqIG903FODfBPAvfLjoaPuWuffIPXziwT7xMcjtOT/X90UZMevzw9WFqdFB7obq0nKv/1yanUiEb11yiE/njLsTyjUXd85EndHgN2yMOD+8YSKvmTCxC54dgS/ZSD4VzCbuXZ0QCDBQRV5KaW5SdVFmbVlee1NNc11FdlpCRIhfVFhAakJUdlpCVmp8akJUXGRIeJBPwAc3L1d7F/v3DtZmro6Wgd6OoT4u2YlhFMT2JRtzf0y8YsBFDMQzQvGI9y0He8PG3LGxtyzM0wn58Zh0ToVfHqEf+dRHPvWKgS9JjsyJC3sUsjamR4JcbHsbKjgE+MxQW2KEd7CHZbS/fZiHWUqY04uV0ba5vvr0j15x/o65sf7j7RVdVVnRPrZh7hYRXlZOxsoxvnaLQ03QtfGFwcbWinTAcNMZA3aw3N9SFLXaV0Le6NkeyKuJtmpLcuhIcRovDd7tz8HO1e4OFvUXhZZ9tBrK+zBdGjic79OSZN+Z4b7clgSfrkTO1YyUh+0OF5LXWgnLDej5SuxCNWau/GA4F7dYh5qrgU9XrnVl7A4Xbw0XAVrTj3YHL0krPwvhPwuRIvrODWP3nn1wxwLf8RA48LKXg6mLlX5MsEewl11RRoyZjoKWwuu12UHRMennG94VFyc8gt8cEz5f0K9ZGPGDf8tC3bBR10zYBQNyTj8U0sEC2uEJDXJCh1/zycC5EWtjLX93u+hQ32A/z4APbv7err6ezk62FuZGOuZGOvZWpvZWpraWxlZmBhbGumaG2qYGWsZ6Gka66g42Jl5u1n4edtEhHt2NpXd80hkNfsNGPSO8/SdC8X6Mp2PSJQ1xzUA/nZDvuaQ7DvGOR7piYj8LmWTwhvKbry9ZJChwwURVriA5em1q8Ah7UJgR6etkGuVn522tkxHp8WK4uXi8vTzUzdzP3iD9o9fO/EB7eUZyiFtdXnxurL+LqVpNTuzqWHtjYdLB0khjSUpzWRpsc4qOBDbmRwI6Ck5g06SVtpnqiOZ425YEu8WGWNR0BXi4aL4hsSXdO9FFrSbCHDKQPVLgO5DnPV4WMloehpqv3x0rnaiL7Srwg01X8mHDdFAbBdiEmCpea0/YG86HTJaDx8sPp6vIGz2rvXnQuQbwbN0X3uHn40PR0fYDB/zXMyzlcPrLKVZA2qWgt+vLcwK97LOSPlYVpPQ2l3vY6BenR94JqHd80u0J8eYYf83FXnEwl2z0FRMl9sIbNuqGjRKx4Fcs2CUTfsaAnVAOueQDPgPBpcJaagodLQ1cbczcHawsjHVNDHX0ddS1NZQ11RQ11RS1NZR1tVQ11RS11JWeTUdTxVBP08RQy93F2va9voutSfAH+7hQLwp8/dcnIZ+8f0mHiZvp4t2HVyyEWO3kjo27YxFu2f9tN2zSDZskYhGf+HRfB7Ph1qobHq0qJ9laX+29rkp2Ylh8uKePo0mQm1mom3lNduSL8vSPi0NNDQUJbWVpraWpJPDK4lDzcHPJzvxAW1m6ja6cq5l6fIBTXV48emuutiAh2t+hsSRla657abCaCZ7hw+fgU7XrHekTJcH92Z6AumjwcMFufx6wKwPQnDxQFAhsjUePF6y3Jk5Xhs/WxwKak1e6s2ZakgDtGT0lwRsD+YjZ6oPxItxSNX6hCjKWP1ga2FcSgltt5cEm6XtDyOXW/orI8aZUHmr+8wnsVxGRT1w/p21fs8A3HMinU8IlnzTS15SRFF5dnAHdWkiN8Wsuzzxjou74pDs+8faE8HuE1+Iu1z8RXrPhVyzYORN+xoCdMhEcyiGXCsNA1nNTokM+uPp7Oov5GehqaKkrqSjKKMhKyMu8k5d5pyAroawgraIoo6Ysp64ir6mmKEZoaqSrraHo7Wlrpq/q52410FbFxO3ySOBbHkaM8IaNuOUgb7hoEQclYmNEbMwtm/C/IhSQEE98OvFwY3dx/NMZCwFaMNdSDHB9Hx/imRUXmBTmHu1j62enW5zo9yI/wW+mt2phqJ6L3yYdLmK254qSguMDHIuTQ2N87R0MlYJdzFzNNP0dTHJjAz/YGfk7maWEew81Fa0M1x/Dl462h1GzDZSVFsxUBagjbas7AzZeAhkt2Rsu3Bsp2RnMJwKqIAOZh4O5G51pO0MFCED9xnDx5kgJoDNrviMDB2xDrzRu9GUejOUhp0vgMyVDFWG5oRYt2b7I5VbKzoAAtzDTntVdHnNB2bxm7v8iIjFRS3TEwt0xcmGoGrTQC94GlBdnRIZ5RwR7RId4pMcFoHYBN8d48XqNWERU/JNdcTDXLPQNG/VbHPsfCJnEfTYJtrM2kxwVFBPm5+fhZKynZWqop6+npamhoqQoKysjIS31VkryjdhkpN8pyEsrK8mpqSpqaarq62kZG+lqqMpZmmsbaMpnJYVND7Yid+bZ+L0rFuKaiRAjvOOixLqmVxzMJQP5vyDkEMQab4986k9XnGsOgQRZXx7rHGytzEsKTQhxTf/omRLqlhPtnehrXZUa+KIg0X+ktQA023VKOxR3x1PD3C01JTMivDMivIOcTYOcTU1U3pmpSdrqKXrbGrpa6MYHudXmxjXkxoCGayFTTeTVTgF49Aw8QllswM/XMDbaWaBu4kozYrYWNlXBAbXBxwpgY4XgsSLwePnBVPX6SOnubD18tQO32SMkLFB2ekFDuXujefujufsjeTvjpdFuGm4GL7Eb3SeYhY3xShp48p4HvTjaueFAngQoyNrATG/ZLR+1Mtk83l+zDBgpLkhPTf5oa6Hj+F6Xggb9LGJdc9H3J7j7E8zdMfaWh7nlYW646CsO5oqD+WcqgRZxUNds+AUbdsaACRlQDuWQQ4Ee4cGjPc2FWUlRIX4uNu+tzU1MDHT19bS0NFVVlOUV5KXlZCVlZSRkZSQkJV7LSL9TVJBRUZbXUFfW1lIz0Nc2NtI1M9bRVJc2MVDt66iaG+sELQ0dkw+PyfsiDuq3wQ4OQozwmou9ZqHvOPh7NvGO82z4Wy5RrPF2f0zkEg7/esPB7i+2V2WJjgkbs7399fn5cb6J/vbtRfHthTG9JXEvqnM+Hq72X7PhTDTwlHYAWRsaaMzLjPJcHGrame9PC/cwVn5lpvYuyNnUTl/ByVTDWk85xt+1KCmsINZ3qjF7vbeUvNp1sj98fjjK2+pmbXacQoYfCAsXqCnaZjd+qZG73cnebCUs1DG2e6igPvBsHXZzgINZ5BPXWCgAFz0LW27eHM4/nC47nCgATxRONSfXZ/kVxzlPtKZ3lkYlB1vC1nq5uDUhbfvXn45//cxB7k5V5Uees2EswvZYf211ZW5kZICPt72lqebcWOc1n8jEbj+eku5PMA8nqHse+o6LuuWhbrjIKw7qivPbfqUbLlLEQVyz4ecs6DPCCx5hFzgdG+pTX1GUFhft4exg997cSE9bV0dDQ11ZSVFWTlZSWuqtpMRrSYnXsjISCvLSYv/T0VbX09U0NNAxNtI1M9MzNlT1cHm/sTxGRu/iYWtUxAYLtyXioMQrWVcsmIiDEvEwIh7ujoe/4+DvOfi7Z+Pibrn4239e7wXkKw7mZxGLDFsjI4AiHoYGXVroKW8vjFnsLJ5qyJyqy3iRGeW6PtX8X/eMv4moN1zkZFfpeEfp3mI/dG0ctwuoyYn56Pk+K8onNczDTl/BQks29aNveWZcVVZsfU7sWl/VckcBFtDC3uoT7g9dwcZOD4eEh0O32LkL1BR1owu32MDabBOhxjnbvXzoOAcysT5SvjnVQIHMbM02w4B9dPg0Yq19c6RoazR/fyyfuN5C3R+GrHQezLe0lUb21yWBZpr4pE38weT+ah8OMktBrtyc4uB7M6ccBGi5Pz7K08/P2fuDi4erzdxU380p/U5APiaDf7qk3B8jxXbHQ4gRXnPR11y0eE+9+M4lB37OggoZUAEdJmAiz7n4mpJMA3W5quLc8vyc6LAwawtzCxNDYyM9XR0NNVVFBXlpaam3Eu9evXv7g6KCjJqqoraWmr6elqGBjpGhromxvqmJvq2tmYGBSklBKpeOwkI3CHAgCQY8BI6eHUEuGJArFuyKBbtgIS7ZSBEP93BCvOcSHriEe7Hx8Pc8/LPG1CUD+fc77iUb+dcb5perIwJ06Ziyy8Ous2ELcEAXaKh6oChqriHtRVygZXVuCGCoggydJUPm5wcqJ7tKyZCFlbHmuf6apqKkpqKknpqcvDj/4uTQ0vSotor83vqyhoLk1qLkvYmW1a6S/eHynb78o5XWO/T0NXKCvt7G2OgkrbaAx8t3hwrIy42Cw37WTi8S0IRYbOsuj4n2ManJC+2oSpjoyj9c7YSstB/M1x1Ml4Mnihl7fSe4xamugob8sOWRqmMCUEDdOiZtHKFXyrJCkyNc4kOddoHD1wLCtZDYUpvl7GCgoiJlbmFQlJ92LzpmkqCiY8K9gHBOP7w/Rj7wkHc8hBjhLQ8lRvjP0PqvCI+PYIi9RWdrQ0sDzdy0hIKM1OTYWBcHe9v35pYWJibG+nq6mhrqyspKcvJyUnKykspKchrqyvp6WsZGemamhuZmRuZmRhbmRk5OVk5O5ptrMywqvDg7rq40Zbq/fnOum40FCan7Ig7iloe64qAuWIgrHvaOT7zn4R+4eDG83xAeY++OsY8CwhULcclGfrmm8mn7Z0zIBQeO3Z3GbAwdwxbI64MbPUUNie7DJREvZgdqRzqKAlwNAp31c+O8Iav9yyO1U13FaaFO2VEeRYkBlRnhzcXJraWp4LXxweay9KiguoLU0tSImsyI7YlmYF8poCmtKtJmuyfz9HDoHDaKm6+BTVXsj5audGQst6cDu9IgEyW0ze69iUri9uDSUFmQs1Ztfuj8YFlXTWJHZcx4WwYK2M6GjGBXGkigjqWBAgEJuDlVxyOs8PBrmN1R1PZIS0VCUVpgZpzXe31pJyuN0b5qOnGvvDDxg5ulquJbS1MtLHLnhIV9umJdcrC3J7ifLin3PLQ4iooD6S0P8xtCHv6Ohxe/HcWB9JRxKKBD6Pjd4Z4aubdfxUf4pyZEfQz2jwoPCQ30s7IwNjczFCc12lpq6moqqipKKsqKSoryGuqq+npapiYGFubGlhbG7y1NrKyMTc21qqpzj+iIsdFGIwNpXY0fvF31MNBZEmKeR94UHSPuhRjxpMglG3PHI/w3h6TxeAAAIABJREFUuWcXFL8p2cgHPv6KhfhJRHvg4695SBJ0WUjegy1241b7wRMNy205ldHO9YnuLzCQzV//8Tjd32hjoFCWGnKw0Auea59py88Ns5/rKOytSE4NcazOiuhtyK8tTKzMjU+N9MuM9g9ztyxLCcRvjiCX2g+naorCzMoizHGLNYytzrWujJ3REjKoF7nYAhoumaiL3hzMO5iuJG31kncHwQvNS0MlrWWR+P1RzFb/UGMyEtiB3+qh7fUfI8aO9noPF+rYyKlL2hofvyAkr4k4+1To7Pxg+UhHwfpcl5b8N/Hh7i21ubVlaf4e1iE+Dm62+tDN2Vs+iU3Yv+OTvlwxxBI+4nT0OSkV76UWsTGf+JQLGuryCPlJSOERdu6FOCEdzKPs4uHL740VjHVlbSx1DfVUo6NDklPifT6421qZWJrpmxroGOpqGeho62pqqSmqKsooaGloKykoqqkqm5kaWtuYm5jqmphpW9saWtnpTQO6JudbW7pziirCnT1Veoey1jeadrfbSbjpm3P4ydH2NRt+ToV/Fhzdsgm3XLyIhxPxcDfH+GeNIvGGYfH1UUD4LKScUQ9ZKBCfsE3dmzramzyYbEr5YGar8k2Ui+6LntZa2M5qVkK4o4l6f13eEXiBuDGyOVw9WZ+xO9HQVhQV5WVakhrcWZNTkh2TmRCUFuUb5mnjaalZGO+NAvajVzpJoK6Ngey6JPvljsTVrtTJmqi98TL63hB0rmGiMWmoKmJ7rAS20Ihca4Mut+C2eimH4+sTVSPNqbidQSSwA7rcsjyQjwV2HCMm2LBhNmyYjRhlI8Z52OkL+vrDMficvkVDAOAbw4DhhuqCuO76fMTe4nB3Xbi/q5mOwmRPzSUD+dMF/YwGE3M6pULFqnfPJpZPu+Fgbzi4ey7p8ZhyRUfd8QiXDKSAdsin7V9yEaO9FVqqLzVUX+vryikrv/PwdAz9GOgf4O1ga2purKWroaStpqSnpamvraOupCYnKf/ujZSCnKKejq6FubGJqb6OnrKmtpyOgXxqVujy1kD3SGlVS3zHcGZzf+LabuPUYiFgqWx3u5XHAooEsPsTjIiJeeLRrmhYEQ9/ffwbQrGJEYpxiqenPgspZ1QoC7EpxO8ew5douxNwQFddakCYnWasp/ELHze7tNhQezMdRzONiY4KLmaDDp7fnWoG9lfuTjU35UaEuRmnfPQoSAmNDnYN9LQKdLHwsdWP8LRoKojCgYaJoF74Qj1oKHezP2uzP2O1K3W9Jwu70sKFTuDWOpe7c+EL9di1Vvhi0/5c7dpIyQGgAQ3qm+rMzY1xWh4upYJHDgANs50ZuPVOEqiLtNVN2e0m7nRxMVNPJztfzmE37N0r1u49H3G42k+GrdzwCQzszuJkV2NFpqutYWlO7BkD+eMZTSwYIn5sRWzM51OqGN7vdUTFgC+PkD+fMy7oyEsG6v6YcITaPKXDTxiw6FAXmbd/VJT7TlnxtYTE18amWs5utkHBH9xdrC1NdbRU5TVVFAx1dUwMDLVUNeUkZaUkpJUVlTQ01NQ1lJSUpRWVJVTUJNS036Vlh5bWxYfF28ekOzb2JE6ulA7PZjd0hI1OZI5P5MDA/ffnqGse8o6Lu2MRrmjoZ4TPFH+D939GSAD2Y5Z751vzqhM/FEY6v7Ax0wvxdXG2NnS31htqKuJgQHjQ+HB9ekte5GhDdl1ORKyvTYSPrb+7pZ25lp2ppredfpibeWqwc16k22hD6v50zeZw4VpvBnqhZmc4Z2c4DzpdBp2tQgDqUQvNkNk66k4verUFvtJydDhCOxwlHYxCVjrr84IrM3y7KmMxm71IYMfebM3BfF13SXB3SfBSf9ZsZwpoqoyNnLrl7lzSQae0zSs2mE/evuIihAw4YLQ5Jdo3PtwzyNuOS4U9ndGetUQeToifT6lfzo+eBORnUaZniuI/O6fBHvmkMxpc3DilY7bvBFTQ0oiJnoLk2z8pyv8gK/tSUvpbDS15YzNtHz8XLw8b2/f6hjpqBtrqpoZ6poYG2uoaCtLySgrKCnLycnIy8gpSMnKvpGS+k1d6qab95kOIldMHbUsnudgMh9KGsNbBxMJqz+buiL6RlPaOmPnpslPe3gl155aHuWMR7jjEay7uiocVI3wOp2J7OCE+IzylQFiITQFui3M4h1nswi51r/eXdedH1iZ/ePHBwzY9ITzMz8XdWq+nPl9IPtiYaAlx1ov2MMuKcEsLc430tg50s7Q309LXlDXVVbDWlw91NcmKcCtN9O4ui17tL1jsygD2ZaIXavZG82AzpSRgM3KuZme0BDJTjVltEVGWL0mLNPAwDtSN3+6jw6fRoIHGorC0jzYFiW6I9W4qeIR6MARbbm7J9Wkv8B9tjKvL8SpPcR1tSsRs955R16/Ze5esAzYWuD7bjtyda6lMz00JS4zwnh/t/PmG9yCkPIvCXDKQTwLyl/OjCzrifwZSMcIrFuKSCT8/gp8zURcs9CkDfSukF2bGKcv8oCDzUkXprZzcDwpKb1TUJNU1ZaxtDe1tjd5b6JgaaRvpaxnqauloqCspKEpLSklJSEpKvJVXkFZVk5OV/+H12z8rqL40t1a1cla1cJR3C9TOKvfJqfQpqvNNzrVu649q641qbAkbGcqmk1d4VNADH3vHwT8ek6652Cse9pr73xR/L1x7z8M/I2TCNwS4LR50jrzWi1/qBLRmtaT51yV7vfB0fR8V6uVsrW+g8ratMvOCjhhpLtSW+qPXezUXEyU7fXlnc3V3WyMbUy09LXlTXSVXS83UYOfGnEjgSM32ZN36UPFSdyZkppK110MCNhLXGhg7XfStbvhM1c5Q0d542f5UxTVlmYua3p6uBo5XHi63LQ6XpYZbh7prV2b5sdHzR7ApOnScBh7emajYm62a6UobbY4fbUpcHCqEA7vYWICIDf58jt0BdGbEeOQm+GUn+Ps5mwx2VD5esO+FtNsT4pOA/CQgnx/BT4gH98cE8RDYc17we34iDuqWhzpjQs6Z8AsOWnCEPGMTMIcge0t9eekf1FWklZUl5eReK6m8U1J5p6j8VlNTVk9HwUBPyUBXRVdLWV1FXkFGUuLdm7ev30hLSsnISMnJS0rJvHz56j8kpP9i46iTnBng5q8fFGOeWuRZUBuQXuqWXemWUepY0eRXUuNd1xI6OJQFAw/y6TtP50Rx/X7FwYgRPlN8Vip65JPECD8JyL8hxIBOoPPU9V78YttcQ0pbml9vfsiLIB/7wA82xjoyqpL/2VSawsZsd1al2xnI+jnomWlKaMl9a6Gv4GprbGeh995M19nGuDAxeLSpcLQhF7bcszNVDxwsQi4281ETjL0e2nYnfLYCPFGMBtTtjxYvt6du9OaSQF0CzNxEc0qiv2F2lF1/XcLGdB1opqk+P2y8I5sKmdidb0Std5L3BvAbXdClpp2Z6r2FetxuPxc3LySvnZBWzo927vmIYyKovTrVRP21lvw3alJ/YeJ2/37PF9JR11zcI590x8Of0WBnNNgdD//jGe3zKfU5HP03Pzbmmo08Z0FvTtDCI4iADuMewSm4/crSLHmZVyqKUtraysrK0tKyP8gpvFJUfqui+k5R6bW6qoSGmpSmmqy6iqyCvJSM9DspyXeSEm/l5WWVlOUkpX749oc/yCh85+xhnJn3saYpLaskoLghtKE3vqrjY261V2K+TUmjT1VLQGKmZV1LaHdPythwwRFhRcQXtxqwl1zMJRcjRiim+L8iFJIPGbB1AQYkhM0Rl9txc00rbZmjxREztQkvKosSspKDXG10zLQl2yoz0LuznVXpmTHe4d5WdsbKpjqyLjYGH1ytne3N3Z1sIoI8U0LdgWNNa0P15L1JyELb/mwDZaefvNVN2Gij73bvjhUvtiYfjJVAJssPx0uPQF1c6AQXNT3blTVQG7syUjbWntVTkzTVVTDUlNFQEN5ZEdNYEHwAaGLCJ7moacxGJ2lvYHO6cnO6io2Z/fkK/eM56vRom41bvWJBfrk92lns93c2zE8JvhdSBEfIcyZKrIstzmLEGmlXTJT4zrP9xo+FvmIheOSdx3Mil7zHIO6yqNC97XknB5OXL/9DXV1Wz0BVWVVKWvYHadnvFZRea2rJKCr9oKEmqaEmqa4qqaYspaQkpaQoo6Qoq6gk+07ilZz8u3dS30nIfOXiaVbXnNPRV5JVElzeEllYF1jZHl7eGpxa7GDvI5lWbF/ZFhSeoF/dHNrYHF1cHAAHj/Hou5dclOgEL0Z4xcH8/0HIR29eoBYJgBb0dD2oK2+qIma6MvZFSox3VVGss6Wqha5kbUEsYmuqtyE3L9G/KDX0g4Oho6VWoJetu4O5iYG6s51lYlRgfnxglJc5aKoNAxpBrvVtjlXzULObIyUHM1U4YMtaf+5qT+ZKRxpuqRG72MDc7z8nLJL3Bi5pQDZyFrzUvr/U1l+fmhXjHB9kmZfgnhpu3VkRhVjrZCGmLqmrDNj4CXGRjpyCb3SfHW1wcEu4vZEfL7B3J/ALBvgfd/SnMzIbv33FwRyTwZ/Oj7jEg4cT4g0HKz7+WKyOJlatFzvfswisuKi4ZiOvechj6t4VH8s9gmwCR5OTAqWkv5JV+E5VXVJTV15DR+6d9DdyCj/IKfzw/ct/V1N5p6T8SkX1nZqalIaGnKamoraWqraOmo6uupKyrK6B6hvJr6wddKubc1p6i6pbUvMqwrLKfRr742q6IqMzLR0DZS08XjX2R5U1+1e1hRZU+haW+Ts6KY4MFBPRK8dMyLWAcMnFXHDQl2z0syM+y38/8kniWeEvZ7QzKlSMUAibY4MGUFN1m525czUJk+XRLyL93pdmhsSH2OYmes8NVYGBQ1lxXu91pfxdTZyttDzsjH3drO0t9Y20la3MDPzd7eL8HUOdjcdaCoh705DlHtB04zl5o686uiLZbWe6Cr7YBJmrWexIn2uMn29KYoOHj/aHaIejPAyAuD/CwixwcEvjnXmFyV6hHnrFqR+6qxPBKx2EvWHwQjN1f1hIXOTi5s+OgGws4Jy+ebDcPtCQRkct/tfD0Q0XvgPoJMEWybCVXz8J7vjEpzPazyK2OJG5ZqH/BeGz891wsGKQIjbmgoW64CDphK1jJmQPNNZQn5WSFujiYWRho66lL21soaJnpPha4k8SUl8rKr1+9+Y/lRVfy8l/Jyf/nZz8SwWF10pKEsoqMmKTkn2tqSuvqPrWJ9CmpjWrqDomuzQkryIkPsehpCkoIs0sMd/O0vO1c7B882BMXo13RUtobWd0SVWontF3ZaUfN9f6sIhVARt5cfyv6YxYIFN8/T1CJnzjXxDO1yZOlke/qMwOXBmv2VloR24NkyAz+P3prDgv5bf/rqv0vamOtKOFjqutsb2lvpWJlpWJjo2JtruFpo2OVFKQI2pznAwG4PemCPuTXtby7WVRu/ONc93Zjbm+tSnuA2VhC20ZzIMRzEYnYq0dvNCM3Og5p28xkAtzA2VL47ULo9XNpVGlqT7LoxWUw3HMVj8VPMLFzTPRcwIakI6av2TtUmCz071FqO2RRyHqgY/ub8h0MJJFbI5dMGB88v75EZxPAosRilE9IxSxMeKbvy2rcnE3HOw1C33ORF7z8FzaIYsGHh+tS0n3LauOrWxKjkn18P9oExbn6hVoJaf83eu3f1ZSeiv17lupd9/Kyn0rI/uNtOx38oqvVdSk1TRkVdVlFFUkVdRlFFXfvpX9ys5NPzHLzyfMzMZNxclHJbnAJb/2g2uocnqFm+b7P3pFamRWeTgGKOZW+Tb1JuWVBSmo/SEry38R0L6zNcE+ggjZyAvOf7vgzTH+kU/6JKQ8I/xtG6K4LsRu8WEA5tYgcqZhozsfUJc0VRHzYrAhCb87xEIB8Puju4A21PZITW64jsJfTLUkbAwVHSw03e2Nfd2s3ezNrEx0LPVVzTSk1d/9yVJTsr8pf22qfW26taYgQlv+PxaGK3B7I9uz9QWx9v7vpUui7TYGi452B/GgXsJOPxk8dkJYvWLukyDTO0udBMgM9mCyKi80LtBipCWLhQJcHG2eU1Z5eMApbf2CtUVDzF6ydj+fYxjoxSPkgpC2/esnDmCwys1C+ZIJ/XxG/nJB/XxKveFgn88eEBdSv9dBv+FgxfY7L0RfsHF8Fhp2MF9Xl5KS6d3YmdIxkpNXG1pYG1bWFJeY46uh+/b7V/+vsrKkgqyE1Lvv5eRfyit8q6jySl1TWs9AWc9AVUNbQVld8p30N7KK30spfaNu8EbH9K2i9p+NbN6EJVgUNwYW1vvG5FpnVLqrmP4/ERnvQ5JNJTT+r8Q8l+r2+OTcD4oaf8rMCRodrR0cqEEcLh7ht4+phxcslPh1+Nyd+ReE5zQYGwk6xW3zYQDW9hB6rgnUWzjfkDJZFfsC0JuzN1e7OVGxPFw611sIX+/vrEq2M5b1cTL0czbxcTEL8bYP83F2fK9voa/maW9mZ6iiJfuNluw3/q4m4T7Wod4WOorffHDUQWyPrc8278y3jjSnF8Y4dhaFHM7UAQeLVgeLtqeradBJEWvvmAAkQ2cw+xOb861ddSkVOcFjHblU6OwlffuKsXVN37jhbF9xdr6IcBecPSFj654Pv2IfXLIObo9hFCigMisEvT0ppO7/7Yr2WUjgYECPJ/jfH+Ly+0Lw92cSPHcdrzhYDhlJI4A7WosiYxwzCnxK6kOzqz9k13rn1fkVNIQk53trm7z79uX/raQkoaWmqq6soKzyVlXjjZaujIGRipGJup6BsqqmtKziKxnlV5KKX8uqfqtt8s7ZVzcy1TG7wq+xL6muJzq/9kNtb0xkppXG+z8XNAXG5DlI6/xbeKpdWVNMWoG/rsmb8CjntIzgxARfwGwXbHf2CAM6pcOvOBgRD3fHJ4rjyiOf9CQgi3cLixFyUFtnxF0Bcpm9O4YBtG31Fy80p0/XJr44nK8CjhQO18fMdmWuj1VgtgbbymIdjWUcTZW87PV8HI0CPa18XSyNNOTMdJSTIvxjg9zNtGTUpb/RVPhOU+E7dYVvvvr3F0lR7lsrfQnh9rEBFkVJXpWpHzpLPm6PVc21ZwzXxRfEOjYVhpEhk8ekdSp8jkfepCIXDtZ6F8dqyNCZGx7kkrlzSd8+pwBPKUAWdvGGD7kTwi44e/d8+E9X+E9nGBEXQoECtuc7fv18/PMV9R83jF/vWHdczN+u6P/SDv2fFf3vDwq55hA4ZBRkZyUu2svNUzevzC+91CUqxzSvyT2z1iWt0iW11MvKRfmt5B8V5d5pq6ob6GgbGKgYmSqZWWqYv9c0NlXX0pGXV34jKfutrMoPGgbSfmH2mUUhDT0ZvZOFdd0JVe2Rjf1xRQ1+raMp3pHaBo7fl3VEpJV/UDX7i9dH48L66MKaGAsHlfd2GtZ2Wi6uJjOTHeuAfszBAo90cEqHX7LR9wLSk4AsTrPFCD8JyD+eUi+O4Fz09jlp7xS9yj6YwC917g1XLrflzNYnv5hrS9iZLJppS+yvjhhtStoDNFVlBRqrfGOo8tLaUN7aQMHZQsvT1shEQ+a9rkpGdHBrZa67tYGe0lsd5deqct9qq72yNFKoLUuuLo3/4KLnYqnoaiEX4qId72M81pgGWWhZ6CuoSvfO+Gi7MlbJwa+ycSuXnMNrHvyCDVmfbUZuDZ2QN05pmzfsfQFhmYGYYWIWOKRV0Qn0Toi4P0X+9Y78+Rx7erRzwQD/9ZpyxYD+1y3ziY/7RUT/RUR/4v8zc/tnI+356/P5PL8/ZeKKjScjwOMDHS6Ohi7u2pkl3vEF1rFFJjnNjum1dklltnl1fsEx1qoab2Qkf1CRUzLU1jUx0TCzVLOw0jIxV9PUlVNQeSOj8IO0/Pd/eflv5nYaLb1FfeMVqYV+flFGwfFmlW0RNV2RdT3Rpa2hYanmbuGa+Y1B6RW+ikZ/dgrUyauJrGhOtXbRUtV6raUrZWau2tpUODXYsLc6QoatMTBbx2TwFec3KWlxv+L3CHmYnQvy/hkOyDmcwa/07o1Vr3XmA5oyXpTGvscBW2AL9Y25vhXJblszDe3lcbb6EjYGsg5mKqaakhb6Cj7OFg7mupb6qqEfHADDzbGB9k5mqjZGcnKv/k1X9fuqouiDzZHJ/rK+pozSdN9oH5OuytjxljTgcNnBXONMexZsubO7Kq46J2BtvJYCmUFtjww0ZXTXJpek+e4C2m64B9fM3TPqOhc9f0pafeBDL5g7P13hH4VIDn5VQAXdHsMehagrFuSSefjrE++Wg/zHDePnC8rjCfbv10diZuJ/WExO/FW8KHjHxd3yMGJ181sO+pKN2VqaKsxKMNCXdXLVjEu3C08xii80iys2TSgyj8gyLqwLTMz2MjCWk5D4Vk5K0lBXR0dHQc9QTs9QQV1TWlb+5VupryWkvpGW/17PSFFLXzowzCHoo62pnYyexSsXP7XK1o/F9QGd4ynppS6FTf6ppW7FzaF59cGKRn92CzXIq4ksa0y2sNeQkv9PZfW3iiqvQoNd+zsq1qa74Vuz2P1FKmJDQIOKH7vfIST+eEq+OILyMFuXlINz/DoPOkdc6z+YqF3vLlxsyXjRnOWDB3bi1rt6yqPqMv0XB8snOgqdTORNNd44mKlYGimZGSg5WhvYWOpZmev4ultU5QT31sakh1vZ6H7tbPKqoSAAt9tPAg9DlpoBvTlz3Vlrw0Wb42UoYCths3N9tGS8KXW8KX2htyjIXnWmI5dyOLk8XNlbk7S/0AroL55uz2EhZq6oG/es3aO9Ucre0BVj6/MZ/EkIvz+BnNI2ObilU+oWF7cqpGw9CVA/XRA/n+K+nBM+CbFPfNyvdywxud+qQA76nod9OMaJdc0/CfCPPNwlHXLDgn/i4y5oYOLBUmdjiYfbewX5ryyt5SPjrcNijIOiddKKHVLzbTNK3EprQ5MyPf1CrCVkvnr15i/KKjKq6lJq6pJy8i+lpL6Vk/tBQuobCYmvlVTeGZuq2zoYmFmqWFgrO7npmFlJO3tqVNSH17aHNPaE1ncFpxXb51a5lzQF5NcHqpt9ZeWpXNqcUNOe+SHYRlrh69cSf9IzUNbTUUiJCVqa7F2bHQQDZ47QO2T4uvAIfs3FPvJJT0Li4wn+yynxb5fkGxZUiAeJaHsXuHXOwTRupetwqn6jvwjQmv6iJdtvsiEJ0JGz0Jk73Za90FvSVZXsbKpgpSctRmhlqu7p+t7d2cLe1sjHzTTcU7u50Ke/Ory/Ony2MwW2XE/Z790aLwLPVQKHcteH80BjhVvjRei1JgKofXu8dLwpNTXgfYiDmu97+aa8EOzmAHFnhI2YZyFmsKC+nalaPKgftdxB3OzHA7u48CkhceWJDxGQgOc0EOVwkrA3enG0szZW80mI/vUL98cz/A0H9ncR9R+3Rz+dk5/4OPHh1r+JKnMxYoSPJ/gbFvzxGPPAQ4tY8KcT7Cc+jovZ2F3oS44NMDVWeSvx7wbGEoGhZgGh+r4hOvHpVvFpNrEpNun5XokZntGJnlr6kq+lv3or9bWUzHfy8q8kJb959+4rWdlXMjI/yMq+1NSUNTBUtrbRNbdQe2+t5uSia2kt7/nBoLYxpqrZv77Tr7EnuLjOo7ojuLojJL/WV8XkT3Y+6rUdaeUNyU5exrJK376R/Iumtpy+rqKjlWF1Yfra7PDOyjRqd5kE2yDDgHwq9IaDvTvG3vPQnwX4L6f4y6O9E+zaNXX3irDOg0wTgb3QmfqN/sK55tQXDenelQkujZl+s62ZS33FK4MV3ZWJjkbSFpqvA12NI/xsPR0MrExULI2UPrhZZif7T3ZkrQ3njdZHdZUEDFaHrw5kI1cadidKQCMFO+PFMEANfKH2cLYSvdKIWm4ADuavDZVWpninBVku9BSuj1TSDiYQKx2QhRbIQgugO2+mPYuyN8JHAXjwWdrOoBALuGFu/+OG+HAMEbH2pjrzB+pTL+i7oJmmub7SH8+wf7umfBJifxHRv5yRfr6iPvCxYgnlh2PcPQ/7jPDhGCeeFxWxkNds5OMJ/pqJQKyP9zcVOdnoa6pLSUr9Wd9Q8oOfoW+gnneg1sc4049x5uGx5omZbnGpbjFJXjqGsm9l/z++7iq6rTRbFHUe7jj37N29u3tXdWKQLVygJUZLBkmWbZmZHTtxwEkcMCRmZmZmZmaQmZmZKQ4zVKpS3bvrPrh3nX3vPfuMMR+kMfT2af5z/rD+JYMDZXCEywhJAQTlsNi/gqAcDKNIJDSHQ1TiIRqabA1NppY2Q9+QI9El2zmIElIexKddj8+4mpJ/Ky7TIa3YOSHnTnCivZKmjIk9O7XQ1zfMSU2LQqTK4cArZCpWhU9RooM37Ywby3N7mioGWisXRzumpHWHKyPPt6beHs59Oln4+fna9xerr3fGTpZ632wPv12Tnk41rPcWTTUk9xaF1Ke6XaqIf1SZ4FIc/aAo6n55kvtIQ2pTXqg+H6uM/HDPVuz3wMrWgC/m4OxNhekxXkMtuUvS/OmWhIqEe+n+1ik+FtnBV1tyPNrzvXuLA2ZaE3eHC7eG8pe70ufak0eqI5qzPbuLw2vSfcJdzLvLogdrk3bGa9cGSyda0kcaksMembjYqjblBjydb3m12nW+2Pxlf/jT4djWZN3aaNX6WHVGuHNZqven0+n5/rJrRpzd2fZ/vN/+2+ut7y833h3N/vJq68v56u+3YF8UvN/j4/Hiu8PFV7uzz3dnXuzNbs70VOXGet23V2bDLAaBQkUpq4Im5lxLW565Lcv+lrKto5LjHZGbj/ntBwZW9mI8/KMc9i8kGoZMxfCVyWw2DMMoCJKHYRSCKDKYBK4SJNZgSLQ52rosHT2mth7NwVEjKs4pOdMpId0hOedWdKp9fM6t8GQH/xg7NT1FE3t2erH/Aw9rEkueSJUDIFkIklfhU5RZRANNfnyod2N5bnd98XBHzXhX7das9GCneeadAAAgAElEQVRh8PnW1Iejhe8vN/7jzfa7/cmzlb63OyNv16Rn0/WbfUUzTSnSkuCGNPdLnQVBY3UJLbl+qX5XU3ztukojajO8tVkyAuQv1hKyvR5Tl4+xN2AVJXnP91cuDpR3Fvp3FXjXpTxoyXJvznSrTb7fU+TbXxY4XhO+1ptxOFq42Z+91J40WhPeU+DdnPm4qzikJSfAzUY17L5RX3n0xkDp0VT95mDZfEdOQcS9uMdWjZm+u6NV5wutr1a7PuwNPlvtLk56nB/nkhP9IC307uFC+2+fdoZbsvWU8eMdhT+/XP/l1da3Fxtfzle/v9p9f7zw5Wzly+nixZ3lF4n4v1a3j5ffHi+/PFg4XB3vay4N8bhjIOYioDyNgqVQFVkcjKaEamBMNzCjmtuyTKzoNteU77kaXr+jbWYjwAB/ksX8G0JVUBFQDAzVJNp8BpNAIiteBJ2BV+LBYg2Grh5PR48t0aFr69Hsr4t9A+2SMu4kZtxIyXGKSrGPTL3uH23pGWbB05K7yEJHZwNF8N9giiwIyxEIMso8siqPIuCRrY01c1IiO+qKmipyRjqrJ3pr5wabtmZ7n21Ofjlf/dvrnbf706fL/a+3hl6v9JxP1e/2lyy0pA2UhDSnPb7UXx4505LWWRRcFv+wItGlsyi4IdPryTWhzy1JyAOj4PvGfk56GSFOcz15W2M13SWhTRnuLWkuVTG327Lcu3I8WjPdpuuiVrtSZ5til9qTphuihyuCB0oDWjJc65Pvt+d6TTenNGZ5O5tyXKyUh2sSxuqTx+qTpWVR9ene0rKo6ZYMaVnUSG3idHvW6ULL8/WuV5t9o62ZY21ZiQGO/vdN9mZb/v52fWOiiYn717x4r4+nS99f7b4/Wvr8bOPri+2v5xsXhF8uXiRwvPjuaP7d4eLrw8UXe3Nvjlffnqwdb85O9LVmJobZmWmTAXkAK0OC0UQERaUpiMRkXQOGnjHN1JpzETfuad9zNXHzshdr04kMFESW0ZCwbGx1zS00+cpkGh3HYBKYLIDDhfnKiLqYrqvH09XnaEqougYMOwfRfRfD6IRbsck3EjPvRCZei89wikhx9IuyYatfNr+ulJTnZe+ko4j/A4RcgYjyACDLZSEqSmQVDpFHBwI8nOvLs2qL06UtFV11BaMd1fNDzTsz0td7c7+82P5wtPBsY+z97sTrlZ7nM437Q6XL7ZlDZWHNaY8vrUnzd0fKxusTJhoSV3pyp5tTRmpie0tCx+riR2vjFjuz1vsK1qT5BxPla9L89lyf2njnutg7ZaHX2jLcBgp8u3M9p6sjZhtiFlsSZuqjpQU+vfneQ6WBremu9cn3hyrD1qT5Lbm+Yc76/jc1GzO8pKXhY3UJAxVRTZneEw1JW0PlHQUh1WmedZk+O+PVn45Gvp1N/8erpb+/XByqT0kPuzfclPXheObnFys3zQU5sV6fzpbfnSxvz/W9Plp6d7r+/e3Bl7OVr2dLn38nPFx8fbj48mDh5cHSi8PV/fWZod7GzKSIu45WqjwaHn0ZxKMQSBEE5ag0tLoGVVefpWPAMDLnWNjyjS3Y1+9ou/vYxiR5ONzU54lgIlVGosu+7mhkd1VXTUBlMHFsDsBVIirxEL4yIhBSdHSV9Ay4mhKqgTHb1l7ocEPk6m7w6LHuIw8dZzfN0DiHhJz7Ecm3OaLLV+8IknO9HO/q4OB/A+C/QkR5EJSjUwiqPIoan8qm4kz0BDFhXpWFKXUlGQ3lGT0NRX3NxaOdlRvTPa92517uzDxdH3+3P/12TfpqvuV4rHK1M3uoLKwp1f3S3mj58XTVSE3sSG30cneOtCykPd93tCZysiG2vzhwuT319WLD+UzFpjRzojaiMflBXYxTRdj1HC/zhvh7Q0X+U1Xhe9Lso8H8zc60+aa4odLA6bqoje700YqQ3kKf5a7Ug4nyzaHi9b6CycakoarotZ78zb6ioYroncHSvdGKbwejn/eGXm/2TrRlbI5Vvt6Wfj2Z/Hw0frbU8XxNerrcsz/b9v5o+sPJ/PPtibnBxk/n6xszvSOd1W+OV18frX16tvnlbO3L2dLn0+WPp0sfjpffHC29Olx8frj09mzr6f7KzGhPbmbC3Vt2IjUuBcHDgCJEUIABRTxelkxBi9QZWtpMdS2qli7V2Jynb8K0v6Xp4mkVEedi56ipJAIQ+mVtffbN28YO1wwEQgqdgb0g5CpBPD5RVY0k0WHp6nMumlJbe3UrW2UTU5quPqguURRKUM5ukti0u1Gpd1iCH2881EzN93F6aAhTfwTgv0KwHAKjSDBalUcRqtC5TBBA/3DNxiA3PTojIbgyP7mmKK2uKKWhKHWgpWRrSro317831/98fezD5tCbxbbT8Zq1rpyhsojGFLdLu8PFWwN5A+VhQ5VhC+1p823Jix2pM40xQ+VBgyUBK+2JH1YbDofzhkr9pQVe1dE3SoPtCn0tK0Ls+/M8l5ti19sS11oT1toTZ+siJqtCevM9e/M9Z5ui17pTNnrTtgdzd0eLNgYLppoTe4uDBsrDltszN3ry5ptTD4bKXy+3f9jsO5lp3Bgu35uue7bR+3Z/+OPB6KfDsY8H46+3Bp+uSp+t978/mv755frf3+3FBT7saypaGuscaK0c7qrbX53+x0/Pf3q29f74ny/keb47+2J/8c3x6vne0ubi2FBPU15WorvLXT1tEZkEEvCKEIgF8SgSjAVBFIIoqgnoEm2OSIMq1CBr6zMNTbl2N8SPPCyDIu8EhN92dNbTNmRo6dK1tBkmZmr6hjwmC8tkYdUEVA4XVFYhCUVULW2mrj5H31DJwIhrbKZkZskzM2db2/A0tAkiCUbHGEzIvB+acIOu8hc3f/O0At+bznoE+E8ohX/FEy6TiRiIIM9lwwJVOo2C5TBAVR7ZxkySEOVXmBlXlBFXmZ9ckZPQUZPXUpbdW1/0Ynfh9e7sTwdTr5Y61nsLphuTR6pimjO8Lk01xs21JnUX+klL/Kca46abYjelmdv9mcNlAZ3Z7iOlfvv9mZNVwTUxN5qT79VG32hNdK6LulkbeaMj5eFwke9kRfBEedBoWcBYeeBQqX9bhktT2oOBUr+p+oiF1rjNgcyn81UnM5UbfTlTdXETNTELTclzDckjZZErbVmn4zWvlztPZ5t2J2oOF5qfbUlf7g58OZ74djb97Wz289Hk652RV7tjH4/nv73YGO+uIqH/1FVXMNrTkJ8aXVWYMd7X1t1csTHTt7sw8OZo6efXe+/PNk6359dmBoZ7Gltqi1MTIx7cu2FsoKWizKFSYADE4vAKIB5FgtEgiCISFVTVaBJtJXVNhkiDqqFN19anW1xVfeRhHpP8KDHjsWew/dWb6hI9GkcJK9Fh2l/T1TNQYnPwPD5RXcwkIjIqqoihsbKJmaq2LkusSdYzZFraqBkZMa2sebp6JLEEr6GLD4+74RdmS1P+s6ufWWqOl6OTNgH+kyL6jwTgygUhh0lUVaZy2TCTTtAQsjSErMzk8CCfh+nxITlJEQlhPvnJ4Q3FWfWFaSPtdWcrY88Xpc8XOg7HatakBZP1SY0Znpf6S/xnm2IHywKHygPGa8JHq4LXu1KORvLnm2KGy/2nqkP2+zMnqwIbEm5J89x7s90bY51a4++2JNxrS7rfleEqzXnSne3emvpgsipktCKoPdO1NvFOa6ZLT7H3eH34+kDG7mjBwUTx/mjhljRnW5pzOFCw31ew2ZGz3JR+PFL5ZqXrzXrPyw3pm72hd0ejbw9Hfjqd+vXZ3N9eLP1yPv/xaOrd4dSnk4Wvz9big1z+cOmS54PrU0MdYb5uGYmRqXFhoX5ukf6uKRFeNcUp/W1Vfa2VrbVFZXnJiVEBgb4ud27ZGeiKVVRYbBaVQoYgGA9CF1mIBgD53wnFWkyxFl1bn62tTzey5N55pB8W55SQ8cg7zOb6XRFfgGFxFCythUEh990eO2hKGDS6Ip2BNjEVGhiqSHRYYk2qhhZNW5dhZMo1t1LR12dZWakaGDBFGgSBJsY/9KqLlyFL5d/dfc0SM92uOooJ8J+wuD/DoCyFiIEI8kwayOUiyspUGEbpSJQZNHxBTmKg18Mwf/f0uNDkyICYII/C9Lic+LDUiIDxjup3WxMvV3p3hmpm23JGqhPqLwjXe1KXOxIX2+In68J7Cjwna8JW2hNXOxPXupIOhnPeLFVv96SOVPhNVgW3pt7PcNevi3DsyXCTZj3uznTryXLvyHCpT7w71xg93RDZne9RnXSnLtW5Lf/xcG3I+kDG3ljh0VTp+UzF6XjJ0WDhQX/+fm/+Xk/eTlfe+WTdx82+rwcjX08mvz6b+Xw+/eFk/KfTqe/ns78+X/z56dyn49kPR3OfT5e/PN/0fXCNBsiSsFeKsxJzUmM93e89uOP48N51Ay0VfQ2epbHGLQfTu45WrveuPXl409nJ3spcz8RQU1tbqKbGodMQgIDGExSJMB4iyJOICgSCDAyjVFSp2jrKmtpcLR2WvjFP15Cpb8awvy30CDAPi3f0CrO466ZFY/+oJgIcrmv7+N10cbMzMlFR4oF0BvrGTRMzc3WRmKKiBmlK6MamfAtrVQsrgYkR39JcoKvLUFXFCDVwAWHX7j/WVxbLuvuaxaQ8sLRTBaA/QeCPCCxPhtEwgCKRsBwOUSBgotE/SDR5TDohLsq/tDDN5a5DZJBHdlJkuK9bTJBnfKiPv8udwuSIrdHWo5m23fHG+a4iaWVcedKTS735npu9qTv9GbsDmfPN0Z05br0FHkNlflN1YTv9GS/nKt+t1m/2pA1XBLSkPQy6wY931qiJvD5c6D1c6N2V4dKR9rAz06U9y2WpLW6+JUZa6tOY9bAt311a6TfVFr07kbfcm7IxmHk4mn84nLfTk7nemrrTkX3UX3Q2XPF2ruWn7cFfjsa/nU1/OZ/+eDb57njs56cz389nfzmf/+l05uKFyF+frv70cjvksRMbUcRc/oOWKqu8IMPe2vTeresWpnpGeurqamxVHk2NTxeqMA10hLaWBtYWhnraIi2xiqoqm80mwzAGjb6CwciAoCIEyJKIKAJwBYLlLgglujxtPaWLLNQzpVtf5z3y0g+NuxqZej084bqeCVWiS9bSoegZsHX02OoaFAMj/i0nE64SoCYga0oYEh2mRIepo8c0NlOyshFZmqmbGKqK1ckcjrymNhwZf/f+Y30NfZxHgGVEwl1jCzYe+CMRvozA8iRIEQZQACDPUUI0tHg4whWBgMnjkc1NtNubq3wf33e+aRfi7Rbi7Rb05FGkn4fPo7vRvm7JQS5dpQmrAzVrQ9XDDRnlyV6XGpLvzjZGLrXFbfSkLLbG9uQ/6cl/Ii30nKgJ2RnIfD5XcT5TNlUf0ZLxKD/YxkkbWxps25H6YKTIpy/3SXPi3cbEO505boNlfpvStJWe5LGGsIGawJmO2LXB9L3J/Oer1btjeUeTReczZafjRRvtKdNV4Qu1sbudOW9mGr+sdv16MPYfT2d+OZ+9IPx4Nvn92dyvz+Z+OZ//djb3+WTu08nC16erX19sh3s7Yy7/gQqgcPI/XLezuO903emmg0RDYKCrqabGUeWzVVRYasocLbGKga5YoqFqpK+pymcSiVgCAQWCihCEhiA0BCnAoByJiMITLoOQrLIKRUdXRUdfWc9QWaLH0jFg6JpQzewYTi7q/pHmUekO8Zm3fIOv2lwVqAjwAnVQQ4vGVwEMjPh+AXc5XIISD1RWhYTqpIuBVN+IZWzENzdR15UoqSiDdLqMvhEjKc31nouOtjHoG2oXHuukZ0jFEv4nQryCwPIIqAADKDxelsWBJToqZCqWxyOrqTEwCj/GRQcV5qbcu2F795p1kKdLqJdbgPuDJ/duet677u5oEuZmnxJ0vyTJp6UopjE//FJDwq3RMt/RMt+5+rDZxvD+Ys/BUt+BEp+ZxqjVruTt/uyNvqzOfK+SqBtlMbdiH0m6Mlx6s9x6s927Mlxaku41Jd3tLfCYbog4HM3bHsqa74yf7044nCl6ulJ1tlz5bK3m22n3L8fd3w+736/Ur7cl92Y+6U17MlES/mqq/tNyx98Ox/9xPvvL+eyns8n3T6c/n8/+cj57Qfjz0/nPJ3PvD2ffHcy9PlwMenwbe+WPJJwsk4THK8pcs7W0sTC1MDFUF6lyuHQuh6GswlFR5oqEyuoiFSUuQyjg02kIgJMnYOWIIJpMxJGJGDKiCIOyJKIcDv8DAF6+INQ1UDEwVtU15OoYMLSNyEZWFEdnZY8gvYBY06AYi4S0h4/czPUMmfpGLGtbDV19jliTZmevra3LVhMibC6Wy8OJxGRtXYa2Hk2iRdeVKIlU6XweSKfJGZtxUjKeON4RSQwJQRHXwmJuS3QRNO5/EOHLREiOCKAQUAGAUAgVIxCx6EyATgcFArbclX/T0VKNjw7y93a562jneu+mn/tD1zs3HjjaO9mYPL5p7mQhNhfT7fWVgl1tUkPvX+pIezha5i/NezJa5j9ZGzpQ4jNSETBUHjBVHzFSGTRSGTJRG1Edfyfb36oj50l/kU9/nkdHqnNL0r3O9EddWa7d2W5DZX7zLTFHY/nbQ1lzHXFLPUmnC2Uv1moOZ4p2J/IOp4rOZsveLde9W6zZ6c4YLwmaqQw/6M097Ct8OV37davv19Pxr8djb/cH3xwMX9TCn09nf3469+1s7uPRzOvdyWcbY8dro34ujgjurwDqBxqMgfEKWEVZU0M9p9uORoa6QpGysgpXRZXLV+YIhHyRUFmJy8DjFAh4RQTCkGAsRFDAoWUIWBkE+l+EBOCvfGVER5evZ6hsaKKirc/U0iNr6IOGluRbD4U+YSYBsRZ+EWbhMY6evlbmFhwNCcneXtP+mq62hKmsClEpslweXkNM0ZTQxWJEIII1NEjaEoZIjarMRfhKMJOBMrXgJ6a421xTFuvgQqNvhUY7aWojCuj/QYQvw6AsTJAngmgiCYMhXGayiWQqHoYVhUIOnUJQlP93LTE/IsTbxfmWnbnhvRtX7zra3btuZ2+m62Csec1IaCKi6/BgUzHNRpd9abIsaL0tcbIqZLIqZLouYqg8YLQqeKA8qDX7cW+hz3RD9ECxf0mwfUXY9Z6Mx11pLjWRDh2pd1tT7tbFOjYnObWlOffkuI5U+G1J07akaYtt8XPNMSudSUvtCcsdiQcjeYttiasdKVu9mYcDeUcDOQd9WfvSzIO+nJOhgv2+nBczdT/v9X07HPp6OPRhb/DZWufz1e5P++Pv90bf7gx/PZv7fDZ7utq3OtmSmxRAha5gZP5IIsiBWHkGlUgnE2lURKDGEwqVhAK+mhqHz2OxWCQymQDDGBBU/N8FCgJkYVAWAC8D4I9UmoJAhOgYsPSN2QamLBMrtqElXd+cbOPIf+Rp8CTIws3XyD/U3D/I3NfX0tqGf91BctVOct1eX6LFoiBXmAyUCh8nEoGaYqJYjIhFJJGQxFeCOSyCEg8kUa7ccTaKS3Qzs+Rq6kAxCQ9iEx7xVDAY3B8oVEUM5kcqCQeCigRAAUbQdAaRSoMQEp7JIjGZCA4nB8MYHS2B082rD+44Ol61tDE3tDHVtzbRMdMTGmooaSpT1XlEHSHdTJd3aaw4cKM1ebYmcro6YrouargieKI2YqQ6rDX7cUfOk9GKkKmq8MEC34nS4NnS0K6Uh6X+Fi2Jt1qSb1dF2lWE21WE2zXE35TmuQ+X+E5UBk3XhC21xu/0Za52JM02RK20Jw6WBIxXhS03J+z0ph/2Z+9LM3d70re7UmdrwmfrIo4G8z9vdnzblX7akb5Z6zycrPu4M/TpYPTpYtfqYOXKQMXGeN3hYufro5m26nQWWY5MuEKGFQCsDALhCHgsCGCJMB5BcCQSnkwmkEh4IhELgooX9e9/SwgDKCIkB0KyEHyZzlQQiRF9Y7aJJcfInGVoztAxIUmMiMbWTMd7Gs5PTFy8jD28dTy9dby9Ta85CI0NuUb6PFMjobISyGGi+UoYoRpBUwPS0kA0xSSxiCQSUpRVSHxlMlcJoDFQN27pJyR7mJhzBeo4F3czD287FkcBD/yZwcQBgCyVCsIwhgAoQDCGSoMoVJCI4BhMhMUiAYACGn2FSgU11ZUtzfRvXLO+fcPOztLYUFckEXLEqnQ1DqLGQbSFbHN9waX+HI+l+uipypCZ2vCF5tjphsil9oTFtnhpkXdfsc9kTdhSc+xKc9xWe/JKbVRP2qOGqOsDeW4DeW6NcY5lwZYF/iaVEVe7sx51Zbh0Z7v1F3guNcecjOTvSjNmG6IWmmP7i/xGyoPn62M2OpMP+rJOh/OejhY8HS1YqI9caIw+HSn6ut31/WDg6/7Au43uk9n6V6tdH7b7ny12LPQUdpZGlaZ4VWT49zRkDHeWIvi/MIgoEoQCsfIXhBAEYDHyOJwcHi8PAAr/Ddv/i5AIKiCwPEyUh4lXmGy0hhbFxIJvdVXFwpZvYEbXMoS1DGFdU7KZHee6s6art9ETX11PH92AICtXNxORCBYJSRrqTAZdUYmL4/OxAgFBLAY1NRFNTbKGmKIuonK4MF+ZTCKjqDQFc0thfNITI1O2krKCRJdsZqkMEX/A4f9Co+Pw+CsIggMIaAKgAEJoMgUgkQkghKbRYTabTCRiIQhNIKBAPIpO+SekjbmhqYHEUCLQFfM0VJkiPk0i5JjoCS5JM9xmKkNHi/xma8K3ulM3ulP3BrK3+jLGq0LmGqPX2hNXW+IX66IW66Kmy4J6013aEpyGC58M5ru3JN6qjbKvjbLvSL8/VRU4UuzbkfawIcFptMz/YCB7V5ox1xi92BI3UR0+VRs+Vx+51Byz0516Plb4dq7yw2LNyVDuwUDWq9mKXw56fj3s/+Vk6Nvh0NvN7o/b0n88m/7tzcpvr5c+HQxvTtQuDVXuL/dM9lXjUf9CheWIgBwMKCJEgEAgIAgMQzgYxvweRCKWSMQiCO6/zUJQ7r8Sakqo5taqVx1FV28ITayYemYUAwuavjlV35xqe0vg5mPsHWjo428QHukQEnqDx8MocXECVQqHjWOz0FyuorIyRiDAaWgQtbQoWpp0TQ0GkwXw+RQc/q8UKkpLmxkZ7WpqwVcR4Kl0Gb4KHkf4E57wI5mMweFkQACDxykQAAUCoEBEcEQERwAUyBSAw6FQqSCZTCASsRBBgYCVgwFFNgNRV+XqaKjpaQl1xcoaqmwhj66hytYV8y7NlgWtNcZMlvgv1EUc9GXu92fu9WUstcVN14QuNccsNkXPVIfO1YTNVIUM5jxpjb9dFmjeFOvQEO1QHWbTnHBzIM9tvjb0sC99oSG8I/1+RZh9f57HTm/aRmfSVHXoTG34dF3EXGP0YlPMYlP0dlfK2Wjui6mi55OFu70pG51JZ2OFnzZbf97r/eVk6Pvp8Je9/i87fV93+z9v9307HP5+Pv3pcOzD0cTf328sjbcwEBmEIIOACjCAIcIENBpNIOCIMP7iPAQIokAQBUEKEKQAw4oXX///AQGyREgOguUg+DKNgRJrki1s1Bxuiq87aVjYcU1sWBb2HBMbhoEFxfqmsquPoWeArqevdkTUtYhIJz4fy2IqigQ0DTGdp4Tn8TAqKlihENDUJEskVC1NuljE4HIRFRUaBvsDlYbm8aHHHtdNzFQFIphKl2NxMDBRloigyGQcACjAEA4CsQRAAUeQhRE0jKBxBFmEjGWzETodxONlYViRRsbTKQQyEQMDKCKAIkNYJgViUWEmBWJSID6bKhZwLh12pZ0P5K42RG+2xB/1Z211Jq80x46U+k2UB85Uhw4X+QwWeC01RC01RPVlutWG21eGWDVEX60Jt60Os+lKd54s911tjj7qz1hri+3Lc29JujdXG/50vHCrO2WiMni2LmK2IWqtM3lXmn4wkHXhdzKcvdERP1rqM1Lqs9mV/Ga59tte169nQ38/H/vpsP+3N4v/OB1/u9z2fLH58/7A5+PRD0djP71Y3JjtMpSwMXL/RgQVQABDoZAwOCwIAwABDQDyF3FBCMOKRCL6/0CIwCgIlgOhv1JocuoaJAsbteu3NR3vaNpc41nYc6yv8yzsOSY2NNvbqg899bwC9bz9dWPibkZG3dHRoXPYGC1NppmpUF1EVlcnqqsTtbRIOjp0bQlDrE4TqFK4XITLJWMwPyIkBYQkb2wiEIkpbC6WycJSqCgigiISFSAITcArAgTMBSEWLwMRFS8IIaIikwkzGBCJhAVBFIiXI8FoGhlPQbAwQR7EykMENALhKDCBhoBKTKq6KvfSaV/Gu6mSw+6U/a7kY2n6WkvMYn34aKnPbHXwcmPkSJFXT+aj6crAmaqg7oyHLYlO0swHw/nufVkPu9PuDRd6TlcGztWErDRFrTTHjpX6j5cFHA/mvF+q3e5Jm6n958h8NJL/Yrr01Wz5u4WKdwsVx0MZCw2ho6U+wyXeq23xL+Yrv2y3fz8d/MfziV/PRj5vdn1c73g6VX04Vvl2vevz4ciH/ZF3hxPnO2PeLg7yf/2fJBgNENB0OhUPEBAyEQQw/zX5Lvz+D4QwgCIRFWCiPAhdodDkRGLEwlblxl2t2/cl124LbBz5No5KVtc41o6c6/dFj7x0AyJNAsKNkzLuhUXdsrYT0hgoFVXE0EhVrElT1yCJNclaOhQdPaZEhykUUXl8Eo0GkMk4HE4GQRQBUOZif4pCRbHYBACUAUE5CFLA4eTwOAU8TpGAR/9OiJCxOIIsAKFoNIBOB7lcMpGIxqEvX8yFSDCaQsTQEAKZSKCRYAYFYVJJSiy6UFXp0k5b/OvxwhNp+nFv2rE0faM55kJxrSXmeCBzqSGiO+NhT+ajrsyH7WnOw4Weg/lPZiv9p8v8R4q8pioCZqqCpiqCZmvC5mrDx8sC5usizyeK38xXrbYlzNZGnY4WHA7nPZsuezNf+XKm7M1c2dv58qPB9IWG0JWW6P1W4tQAACAASURBVNm60PWOxNPJ4tdLdZ/3uv9+Pva3p6N/Oxr67XTs00bn2UzN69WOTwfDnw7HPhxP/f3jXlFWOFr2X+lkPBYjTyJDKBQKh8NcrLn8HiCIAgB5AkHuvyNEIEUKCY0gihAsc0Foaad6857E2VX/9gOx/W0Vmxtcmxvca3dV7z7WdvfTD4m1CIk2T81+EBDiYH9dkwD++WKPQk2IqAmJQnWipoSqo8eW6LAEQpoSD6FQ8DCMQRAMgwGRyRgIluNw4YuNfjz+CgwrEolYgICGQCwIYCEQd0EII+gLQjwgR6USaDSASiWQyTg6hcCkgVQSDsTLgThZEqQI4hVJEIGKQHQykcukCVS4l95Mln6cq9ppTxor9JmtCJ4pDxrMeTKS7zVTFbLWErfelrDZkTReFtBf4LnWnrDRmbTeGn/Yl77SFDNc6L1YH3nQl7nWmjBa4j9c5LvUHLsnzT4aKTweLdrpyz4cLvq41vxsuuzrVutPm81nYwV70tTTkZzjoazV1pjt7qSd3pTVtvjncxXfD3vfbrR+3On+6bD/t6fjP+9I36+2vd/o+Lo/+O104tvZ9Oezmdf7E6+OFoy0leQu/yubgcjK/EhGSBQyAgAKACCrqPjvACDLYkEAICsr+0cYRgGA7MVpJQCQxeOvEAgyFwEDqAtCELpCpsqKNck2DsI7D/XuPtK+66J164H42l1Veyflmw8ED330fMJMolNsY1PsPPwMUjJcza34APQXDpfA40OaEoZYkyrWJGtp03T1OVraTGUVEoNJuCjMF0MCiYSm0fAsFsThEOl0ApmMgWFFEFQECGgQwIAAFiCgCaA8AMlBRBRERMGIAkJG02h4JhOkULBKSiQs+gciJE+E5OlUHAb1FzYdIoJYBMIxyDCLilCJgKmB5NKL0cJ30+XbbYlTpQEr9VFLtRGDOU96s9wG8z3XWuN3ulM3u5KnqkNmGiJOJgr3BrO2OlPORgo22pMG8r3GSgO2utKPhwpOhgtXW1PWuzI2e7I2erL2B4qez9Z9WGv/stX5ca35592OrxvNp6P5O92pB/3phwMZW12JOz3Je30Zq20Jp5OlH9fbzuZqny81vl5r/fvx6OfNrpfzTS8Wmt9v9345Gv1yPPHhePJ4RfrbL+eZSQEkQJYMoxEIJ/vXf5e7/AMeL8vhECkU7JUr/yon928QJA9B8jjcZQJB5uIzCMoRCDIAIAuCchAkTwQVKAiWREJDsAyZKquuQbJxEN59pH/fTe++u849d4mTi/qth8I7rqJHvvreocbBMcaRCVZeAUaRsbctrJVh5EdlVYjDJWho0cWa1IsU1DNQ0pKwlVUodDoBhlG/j+cXhEwmyGbDNBqeTMb9c80BwFwQggCGAMqDsPyF338lZLNhPP4KAqPoVBwW/YO6kMWk4vHoy1QingLjaAiBSYFoJJyRnvqlrfbkg97M+ZqIsWL/9ZaE9ZaEoXzv7nTXrjSX2ZrwxaaYpdb4xbb4rcGso+nisbqwheb4o8H8jY7UgQLfwUK/pdbks4nyT+ttL2bqzqdrnk5V7wwVbfcVvlho/rY/+Hlb+rejgZ93u17NVG12pczVRizUR663Jex0pz4dLXg5U344kPdirvbzZtf5fOOrlba3651/Oxn/tNX7crH1xVLrhx3pTyfjX08m3x9NfDid/vB08fxg1sftFuqHfwHRV5ToiKoSA4e+jMH8CMMoOp1AoWCx2L+i0T/AMOp3NhCUAwBZAJC9OD9IgtFUEo5MxsBE2YuB1MZBzdlV/9ETQ1cvAzdfA1cfXRdvHVdfbfdAQ+9QQ98w3eAYY/9wM79QG9trIoR6RaBO5vJBsRZdU4ehrc/UN+bpG/E1JCwlPolCwyGIIpGoQCQqIIgimYyhUi+eEIZoNIBEwv6+bARBaAjEQhD6ghBGFIgkRSJJkUTB/J6FXC7CVyJRSGgs+gcs+ocf//x/CZRpTCpAgzFUSIFORDMQjLaIe2m+LnqtNWmiPGSk0H+7I22/J2u6Imyo0K8v12ugwLc333uuOW5nKO9wsmSlL6Mi6e5YVcRGV/ZaR+ZUXdxia+rBcMmrheYvO32vltpeLra+W+t6ttC8PVh+MtXwZXfo56OR355NftnsOB4qmq+PGSr068/znKoMWW9LfD1T8WWt5eV09fvVtu8HQx+2en86GPp2NPaP89nvxxOfdwY/7gx8PR77/nzmp/OZD0cTX8/nt6bbf/vl+dHmxH1HCzaCxVz5s8xf/ieVjAFBOQzmRwWFv+DxV6hUHImERqH+DACy/x9FGEZRKFgKgqVTCBQKFiHJU+nyQnWijYPaw8dGLh5Gj32NvUPMfcPMfcNNfcJMvMNNfSKNfcIkfuF6ITHWviHWt531yXRZNRFJKKZp63H0DHlGZiomFmr6Rnx1TRaLAyFkNIIoIiQFBFEkkdAXhHQ6gckE/yshBKF/n8hejKJEkiJCRpMoGDIVe/F7IlGBz6dQyRg6FaemQhOo0plUPBGQZZIxZFCOTLjCRBT4DIKmKu3SVlfmQX/+fH3ceGnoVkfGXk/OXE3MVEXEXE3MSEmwtNB/oy/ndL56b6psdTivoySwuyBorCpmvDp2qiFpf6T89XLbu7WuD1u9zxfazmaans23Pl9qP51tOV9o/3ow9tvLxd+eTv601fNiqma3N2ehLm6sNGiqMmy5Kf58rOTjcvPzyerXiy2/7A193Rv+9WTy5+PJ76fTv57N/HIy9eVo/KeTyZ+fznw6mXi1M/T+aPLj6dyrvelP5+vPd+ZzE0N1VVkA6geUzB9w+L+SyIpcJaJQxFRRpdLoOCKCgonyACgDgDIwUR6C5S42CKlUHJ1CYFABGg1PpijQGCiBCLZxUHP1NHX1MvTwN/ULtwqOsQ2Ntw2JswqItfCPMfMO1fII1AyKsgwIt3P1sGApKSopA1o6HCNTVVMLoYWNupmVUEefqyKgUOl4iIi6mEuQyIpkCppCxdDoODqdwGAAdDpIJuP+a6W8CACSg4jyCFmRREGTqRgKDUtn4JksgMkCGEwCnYpl0vHysn8wMVKvLM10tDNQV0ZU2DgVJlbMh3VFNE0V5NL5ZPWbhabt7pyJisilhqTlxuSJsojJyqjd3ry1jsyV7qwXy03nK0270xUnK40Hs7UTTckTDUnDlXHTzamn043vN6Tv1nvfbvQ9nW97udJ9OttyMtf+fmfk88HE54OJ314u/e1w9Nf9oV+2+j6ttD0fr9rtzt5oS9tsTz8bLvm43Ho+Vv1itunbztC3g/FfT6Y/7oy82Rz8fDT57WTm/d7wxWX4L7f7z1Z7TlZ6vr9a21/oOVsf+f5q783hynh7rbODKYuG9/J2TkgMvnvPTkvCo9KwICTLZAG/Q5LIikTkn3u8NBqeSQOZNJBOJ1BpaBoDpSaEbBzUHvtYPPY18Qo0DYi0Ckuwi0iyC0+0DYq38o8x8QgSP/YXewcb+YfZevlf1TVk81RADQnL1EJoYS22sFE3MlVV12SwlUCEjAYgOSIih5DkSWTUxT0LdAaewQCYTJDJhKlUAoJgfieEIAUIkgcgWRhBkShoCg1LoWGpdByDSWCxQQ4XZnMgMqKgxIHZTMBAT623s3Z6tKO2JLk8P6o4I6QgNTAr3vvJPYtLL+ebvmz1noxWztQlLtQnL9Qnz1THr7Vmno1Unk3WnM7UfdyVvtjo2JurPVptXpsoG2tKHa5JaM8Nac727y2N7i6ObMkJaskLq033359sOlvo3Bqrf7sz8vlo6uXGwJfDyS87g9/3hr5vD3xa7ng1Vft8vOrZWOX5aMX7+aZfd/tezzS+mm/5vj/6/Xjq28Hk08Xus6Xut3tjn4+mnm/2Hy91nq32PN/sf7bRtzHRsDvbfrLc/+5gbnuq++n6xPONKd9H1/NzYg+PVoaG227dttI3EEi0+QhJQUHxzzw+ic7AU2lYOgNPoWIu0pHBANgMmEWHGAyAzsDSmQqqAtDGQc3Dz8o7yNIv1DIwyjo03jY80TY03jog1tw3yuhxgMgnTOLuK/EOsggMu+nuaS/RZasKycZmaqYWQhMLNW09Dk8FJlMxEBEFwvIQLENEZEhkOQoVRWdgGUwCiwWxWBCbDdPpBBIJfXGw/6LPAkCZC0IyFUOl46h0HI2BvyBksgAqDYuS+yOPS6wszyoqSE6KCxobaF6a6pgbrhvvKZM25dQWRrveMrz0aq7p+97g6/nmja7c7a68ne78HWnhy9nGs8ma8/mms/nG19s9z7e7D5ab5saKy3J9onwcwh7bul/XvmnCs9MkS+gyXMz/zcP9i4kyTloZdzDTMt9TeDLf+mpDejzX8nFn6PNG75eN3nfzrUcDpXs9eU9HSt/PN3xebvllo/O3k5GPy61vF1t/PRj5fjT+aXtob6z+6XzHx73xL8dTzzb69udaT1e6X+8Ovz+Y+HQ8vTJSN9ZWtDHetjnZtbc4cL49PSatX1seiQz3MDAUZmRGHx6thEd4oRT+RKPjRALGxf+Xy4aYdDwEy8EIismGWCwigwExmAQGE0dnKqgIQRsHNU9/64Bwu8AIm+Bom9BYm7A465BYC/9IE59wXfcAUXCckauv5mN/g9BYx9QcL0t7NSUVnIEJ39BUWd+Ir67JYHIIMHKxMIQCoSsw8QpCkqVQFekMLJMFsNggmw1zOEQGAyCTMReEF34E4AoAyUIkFImGoTBwVCaeysQzWACTDXKUiEo8RIVPBvCXK0sz9zen6ytzJweaZgfq5vorp3qLR9pzW8tj3W/pXlprS38737gvLdrsyJmsjlttz1psyTifb3q72X2+2rE2WrE9Vz8mzZ8dr5ibrLrmIETIPyrxCUyKLB3+QQW5HOJi43NTXwX4o/9dA2l17GB9fFOe70xbymJX2kxzwvPZmtfzzZ/Xu5+N1yw0JM5WR681Jx70Zr4YL/mP7Y6/73Q+HS46kOb9vNX1bbv31ULjz3sDP+8O/3I49u1o4sP+yJu9oTf7o6/3Rl5sDr7dm3i+MTJYn1eXGzvSVTE71jo61LQwLx0ZbHS+Y4nAsg8e2r94vRsY4srjE7lsgEPDcqlYBlGRQVSkkdAAKEOkKAo12Fweia9MVuIhPBVYRUBUFgBG5hw3b0sPP4uQaIfwePvwOOuIeOuAcEO/MN2IRIvgBAvfGEOPcB3vKP2QRMvgBOtHvrp2N1UEWgQ9I46JuUgoYiKI4sU0HIP5EYLlQKIMkSxPpmJoDDzjoqQx8FwlIp2BJxFRREiORESREQUYlMXiflTE/UikYelcmMoGSWw8VQmkcgAiHUNhYNRENC4bYNIwNSXpixNdPXXFa2Md+/Od3dWJVVkBTUURdXkhLtc0L01WRm1350xVxk5UxY6URU7XJ/aVRSx0ZZ8ttp4sty2NVKxO1Q505Xa1ptfXxBoZMeUx/+Lsbh8YcF/Eh5RJMuVJ/qMNmZGPLOsy/cZbU9uKgwpjb7cXeg1VBY1WBO30ph8Nl75ZaHkxVbPdnbXdkbHfk3HSl30xGf00X30ozdrtSf+41PBuoe54tOTdUsu3DenfD0f/4+nMt9OJj8fjH44nPxxPfTieOl6UvtufXuxrKEwMzEsNaazLbm0rae0o7emsSIrxcb5ndcfZyi/okb6RmqWVxMZSQiZcoeGvkNGXKXhZMigH4C8TKYpq6kw1AV0gZKiqUQRCikhMURGCBqash49NPP0tg6PsQ6NtgyLNwqMtgiOMQqOM4tLtwtNsA5MtfeIMvOP0gpKMQ1LMfKNMXPz0bB0FEgOmUETn8ylUEoEIohFI8Z8NMCxHJClcENKZhAtCDhemM/AUkuKFHxlRIEHyECCDIVwmMfBMHkLjQBQuwFAmMngwmYVnsPECIY3PhRhEVENJ2vJo50hz+fpIW0tRTF6sa1bkg4p038oMPxcHjUt9BcGHI+UvZpteLrbuDpUtdmbPNGecL7cfzbWcrXYtj1avTtVPD5X1tGY0Vcd7ultZWYqePHaIDnnkcdciNcB5va/62/7UzlDV0VT96kBRa1FgUZxTfaaLtNR3vCZ0pT35YLD45Wzj+XjldnfWTmfmXnf6YU/G08HcN5Ol76bL97rT19sSjwfzd3tzVtszzsYrPy51/Lo3+o/z2e/n0x9PJ96fTL4/mfpwPLU303m2MjDdWZUa6u7t4hAT+TgnNzo7Lzo+xvvRfdt7zrYOjsZcZaKeoWpQsKvTTXM2osiBUFwYrUwhKNEILBpeWYWiq6eqKeZoaXDFIoaWJlNbwhSqE3UNaE7OOr6BNmHR10KjbQMjTEOizUOiTcPjzRKzHKIy7cMy7AKSzLxidf3jDcLSLCLT7MOTr/uFXpcYMElkFIMB0CkggJMHcLJEogII/rPDvChvNAaezsDTGXgWG7zoMKlk9AUhGUaRiCgCQYbBAJT4ZDaXyOJAPGUyT5nM5sKqyiShKoVLx9AhmZ66wo2x7oHaoo7S9PwY7wS/O1EejrHet2K9b1035F/KD7k13ZjydK7x3Ub32VzzQmfuZGvG06WOF1t9r/YGl0erF4crF0arhrpyB9pz6spjY8MfWBrybpoLciPcD0ab9wdqn0+1vVnserfeuzVcOtKY0FMR2lMWOFoXsd6Tvj+Y92Km7vV88+FA0Vxd7Fx19FJ97FZr4ml/9pfF2vczFbtdaXO1UbPV0SMlwaPlEVs9+a+mGz+u9HzZHfp4MPr2YOz1weiL3eGz9YGd6Y6pror6vLgwz9s3bXVu3zDyC7wfFesVHPTQ1ERgaiZ2fnhV31gQGOJaXJjk6XpDR5WuzSUb8JnGAq6OClNbyDbSE1iZSbTVOdrqLE0BXU+LaaDL1RSTdHTI1x1F/oE2kXE3IuMdQmMsoxJtI5OsIxOs4jIdorOuh6bb+iWYPInU9onRDUuziM1yjMu6l5zlYWDGA8DLCKJIJREuCBFEEfzPDvP39oTOwDP+MxcZNByVjCYRUQgsTyEq0EhoCC/DpgMqfApficRXQgSqNIEqTZlHUuERNdRomipkdQ7UVpbZkJeU4uca7Gwf63UvzNUx8P5VHycrHycra03OpaKo+52FoePNaasDJS/Wew9nm9eGKvZmWz6fTr89GFsaqZ7oLhzvKuioSWqrSuipS8mJfRzj5VgQ/qgzK+ywr3qlMXu7o+igr+xwuGKxM3uuO2uqPUVaHjpYFbbZm306Uf56vvHlbON2d85ERfhkWdhcdeRGc/xpf87HuepX4yW7XRmLDbFjJSGdGZ49uQHzjSkHfSVHQ1XHk41nSx0vtgdfHIwcr0vXp1vmB2qGW4tqcmJ8H1410mIb6PLu3rcOCH4YEelpY6urZ6h6846l9VW9+KTAlKRgd2d7S01lYxWmtYhnp6FiqMIwELDMddVMdVUlqkwtFZqYR9YXM8z0+XqaVD0J6aqdiqeneXjktagEx8j4q/HpjvFZ12JS7eIyHWKyHUPTrvrGm3pE6QQkGEZmWsdmOUal3U7P87GwExERORCUQyDMxUAKQfIQLIeQFS/waAw89T+fZ7vIRToVSyEpIrA8EZIjwygqokjEXuZS8QIe+SI01BiaArqQT+IzCDoCpoWO8jUTjcrMGH9nh5sGwhv6IidTyQNroyfXrbxv2QXcu26vI7yU5He9KM61LNWzOOnxUHPmaFvOTG/x2ljt24Oxk7XeuYHykfbc4bac7uqklpLo7srEzuKYdWn5yUjDbFXKdHH8ZEHUQkXSUn36RHX8REPSfGfmaFNiY5ZHfcbjsdqYzd7c3b6Cg8Hizc6spabEjdbkrfbUvc7UZ8MFz0cKzwZyTwcLTgaLVptTh4qCB4vDZuuTF+rT5psyFjrzV0cqD5c7T7cHdpa65kZqhttL1qc6hpqLPe7ZiPhELTHjppPZE5/bt+5YGpoIhRpMQ1ORvaNxRmZkgNc9a33hVW2BBZ/pIFJ21FAzZFOMlBlWWip6AqauClPCo2hwYCN1hq2hmokOy0ib4mCj7PJALzDQOiTcJjDcMirpanymY2z6tdgsx7icW5FZjsGp1v6JpmFpFrE5DnHZN6PSbqdke1rZi8kUBQCQJYIKJBhNRhRBUI6IoMhUzEVXSWcSaAw8kwWwOdCFIo2CISMKF1lIguQpkDyE/pFLxavzqWJlmqYqQ0fE0RYy1flkTVWaGhsQsoAAt5vjXbWZkT4P7QweXTW+b2XobGngbGnkbGngetXCQqR0KTH4dmm6T1VOYErY3friyI6apJmB8q251rWpxrGOwt669M6q5J6a1IH6TGlN2mBN6nxL3vlY3V5n0UJ54lBaoDTRqyPu8Xhx5GBx+Gxr+qI0d7gxoSHHuyrZtTXLZ7g8fLI6Zqkldb09Y6cn+3yk+Olw0dPBvNcTpce9OfudGU+HS97M1O735k9XxU1Wxy80pY2WRI9WJIzVp0515S2N16zONc+O1Q52Fw53lm7MdrVVZjjZ6wv5RJGQYmQqun7LTKKnwuEjQg22iYXW3Qf2melRPm63rCWqN3TUbfhsJ7HAWSK2VKJZCzmOBuomAqapkGOgTNfhIhZi9g1Tsa0B30qPfd1G1f2hQaC/pZePyaMnWl5BhiFxVmHJdhFpDlHZt2JynaJzboRl2ERkWMXmOCTk3k7IuZ+c5WFiKQDAywSCDAlGk2A0iagAQfIksiKNgWdzYTYXZrAAOpPAYoNcJSJXichkATQKhkJSvAgyjCIBsqDiD1wqXlOVIRGxdcRsfS0lXQ2OugpFV4PFIqMYiFxdeeqXt3sDHeXBXk5Rvs6J/q6BztceWBvdMBTfNtHW45IuBXlcjQlyCvd1vO+onZXwpLwgrKk6saY0eqA9ryovrDjdvyjZpzw9oKMsobciWVoav95R+Gq8ca81d6chc7YgciY/oi/Vd7UxfaQ8en2gaGu8YqYrU1od3Zzv15Du2Zrl01cUNFUTu9yctNub82qy4tVkxYvRovczlQddmeuNCfs9OeejFRttWWOlUeOVsXP1aQN5EUOlscM1ScMtWaM9haMDJX2d+W0NGSO9FQNtJVF+9020uRpqFC4HT2NitXR5aupMPCQj1uWbWkoMjEQ3HEwdLXSu6ak76Yiv8tgPNNTddDXt+awbGir3zXRsxEp2GirmqmwjHsVOU+muhcTRWM1eX+m2jcD/sXlIgLX7Y72bTsp3XUUeQQa+kebBiXZhaTdi8+4kFN6NyrkWnmYdlWmfmOeUVvg4LddH10gJpfBHPP4KlYQjggowKEckKpApaDqTwFEicpSITDbIYAFsDsTjk5RVKGwOdEFIo2DoVCyFqAATZAD0D1w6QVPE1tHk6WnzDHSVdSVK6gKKshLIYeO0Jcyd7fHffnvX3lbk7mafFOuVE+Mb9eS2500Ll6uG7tdMzISMSwEeDsHejhYGnCePLNMSPOytBMmx7vmZgZmJXvHhD2sLo8szgrOjHqeHPqrNCM0JvNec4PV6rO75QOVha94LaflGTep8RfxWe+5EXfJUW+Z8X+HCQMFwY3JDtk914uP6lCc9+YFTNbFLTYnT1VHTFWFL9bGbzUnrjQmL1VGL1VEvxis+LDRvteeuteastef15oa1pPhWRLmUxT3urIyfGCwbGSipq03MzQ7KTPaNCHC2NlLTFtHFqlQOi2BjZxAZ63fnvj2JhsWBMlraygaGQomIbaqh7KgtfmSg/UAsctUQ3eZxnEWqXhb6d/VFt3SEVmpcS1WOtZBzVUPJXpPnoKN0y0jlno3Q445+cpRTfPTNRy6aN+8p3/cQP/LVfuin7R5q5h1tFZp2LTrnRniarX+ceXC8bWyGc0T8fWUhjJDkaTQ8DKCoJByNgiVT0EwWQKXj6EwCl4dc9JYsNsjmQHxlMp2B57IhCkmRQcOp8Mk0EppCVADwP5IReQM9FWNDgY4u39RMrG+komvAl+hySXS5Ow8spaP1mYWR3qH3HO+b+gQ4pUW7l6f6V6YH50b/P0y81ZMkBnb12RsbG7EbXo/tQY2kVjNUF3MyM2clMzMzM3NmZRZDFjN0VVdDVTOppW5JI7A1oJnxmGa8/uxweOF72JfZB30PG3Hj/gO/OOfcOA/XWQ5qhYShc3IBzmHkyQW4fMqytVrLpi3thWx7IRvxK712fi1tzYU0AT3bJMAWPcrJkD6jof3m3uJ/fnz7n05X//3F3n97ufPd/fazlfyrvfrDnfLhUmJtwrsx4buzlHy2VX69U3nUTnyyXfx8r/R6LfVqKfrpeurzjczb1eQvtnKfb+T++enKv3+6/7e3p7/Ynfjy9syzpcJ8WLOStd5ZyLw9W/r63eHTJyuzs/FQSCUX4SnYgTEymIQehEO6IaDOWMJVb2Xy5SgcPfxXP/pf+vqu4lCjOMiAEI8QwcEmNNIEhTpRCD1gxAADuChYNRokQY4I4SMC2LAIMSrDAOU4oAw7IieOaphAixhVDMsKKZndildqQAoDSGWD671Ya5Sp9xPNEWKwxMlPyUuzqnxLmRvXmV1jXf3vX732k66uizevfdjTdbG3+1J3z8XBoevfB+EI4BYA1DU82jE0fGNktAMI6urrvzI6fLO3++LQwDUouKe388Ktmx9cvfaT/oHLDCaSwUJRGXCemEBjwfF0UNfQ+e7RC0or1500aDxCbUBiTWhcEeXCZPBwMX13rXi4mF6p+7VsyDm9gu4w8vUqRqMWvHO8+PBs/ex07f695Xo1YDWwVCKcjI1wKOmaMaRNSHQLiT4R9rODyf/87N4/Pd3+5Z2Fb0/m/vbe4qO14u5s9Gg1u7UQq2d0haBkJm++u5T5eK/xzb3JXz+c+eW9iXc7hY9X4m9WE58sx1/Ohx5P+s6a7i93q787W3y7UX25VHy3O/l2Z2Kn6HnYLvzidOU3nx3/+pvTd28PtvcapYpHKMAM9n9IJwIxsJ6B3ouDQ1cbzUy5ngiGbSQK8oPzP7x+9b2uax8MXDsvxsINJLwFibDD4AEc1goGmCEABwGlgA8LIQNSaiShWQAAIABJREFUJFCMBMhQIDUBqiFCFdhROXZIRhww8WBpD78QlfocVI0WJpAN8hVDCgtc68IbAhRXaixS5ScbwmRdlG+pqzM2jhh85ebfXL32k+7uS7dufNTbfamn6+L3LczA0PWhkZsAUBcQ3D0CuPW9i4IhPQOD1wAjHQN9VwAjHUj4QF/XxY4b71+89DdDo9fHOCj6GJw+BhfJKXQ2Aksd6QNd7gFdVrn4chfPmFArQ5LwlL+xktzbLJysZo6W0tvT4YWyUzUGOCdm40UcrEHFai8Wnz0//N3fv3372f0vvjzLF93xmDHkVih5aMUYnAy6KSUCXGJSQEW7s5D9/cuDP749ebPV3K74ztbK786W9pYz6+3YZMORikj8FnrCzp5JG/ab/t88Xvju8dz3CD9ZS77dSH++kflsPf2g4bxXc75dL/7qZPbNauXBROLpYunNRvOwFnyxUf/sXvvl3bnTOzPHx5NLK8V82RVLmHDYfjDgBnDkWmfH+wBgRzYfzJejNAYWCh3s77l2+aOf3PzoJ9ihbiUO5WOPOTEYLxqVJBHdMIgVCnQRkCrYsBg2KMcAJSigHAPUkuBGClJLBCswQzJMv4OPStnYhaAk6mHbLHixdIQt6BNrQAor2hik+nLcSFUYLfNiFX6+pR5fcBHoPddu/eh7I+3quNjbfanr1kd9/VdGAbeGRm4Oj3YAQF0AUNcI4BYA2AmB9iKQg4ND10eGbvT1XAKMdKAQg/3dlzpuvP/h+b8Egm5xeVg6A8biouUqBoMDJzJBWPookjpsjapsKV10KmDO6QOTvomt/Fo7tj3jX2t6lmqOqaxRQuk7R8OBhWxcKeN7+eL24ycHx3dXStVQayrpC2oyOUc55zIq6Ro+no8fNXIwThnNIiW2MtaH281vnu8+3GhMpEw7s4mPHy0/uDOZy+rUKoxBi496uMWQdDKhXS1Y3+wUP9nJv9nIPGtHny+EPllLfr1b/Paw+uV28audyt+ftf/4Yuvrg+mH0+n7k6ln7fJhLfhsrfp8f2JnMT3dCjQnA/myyxtUTM2k1Cp6V8d7GOQAAQfk8UlmqyKWcKNQgBtXz3fdvPDhT/6SCBnKOS1OFsNBJAbwhDAGmyYR3RCwBTLqIiA1iFEFckSOBYmRAClqVEuCm2loExmmwY7I0f0uPjpmpKddvJSXG/aOGYwoiWxUpoUobRipBaVwoKwxcrIuqs4bqrPmQssMw16/3vnjru7znZ0XOm9e6O2+1Nlx/vvLZXi043sXHQV2Do3cBIK64IgBDHZ0aPjG0MC17s6PRoZuoJFDAz2Xb11//8L5HyARPVIRicdGSyVkvY7DF2IlcjJbgBKqyfaoWuUVaiISS15nKRl8RWO9ZFqqObamQruz0ZWGT8kcPUdEjqhEjJX5+vOnt8ebKblqDEsEcIQ4s03s8sjjEaPbIswE9cWgsRY2+bRsm26snLXXM47xrL2aNGcCqomqe72dKRQsUgWKyug3Gcn5hLqe1EynDXvjvqcryRdryVeryaeLkUfT3iez/jdLsS82s786av3hweK/vd79j0+P/vBw6+1m6/lS7c3GxKO5/MvNxul6ZXHcXy87mpOhydlEbSK0sz9dH4+QiSCTQWi1KfRGMRI9QqYiQKN953/611c+/HHHR+8ZRdyVYtbPZVswqCCOEEaikzicGwS0QQBeIlqHHFEgR5R4iAA5KoANqrBgCxVlpsB1WKAaPWAdg4bVlKRlLOXmZCKCoJdpseKMNrzSglU6cFov3hQi+TJjiZo4VVPEisoB4PtXO354q/P8jRsfdN+6NNh/rafrAgDYCQR1fV+SfS/BoZGbIHA3Cj2MwwOHR24O9l/t7vwIMNKBRY8M9Fy+ee2nF9//3zGwHoWQJOZg1VKaQcWSiggup9TmEHFFGJl5TGxm8i00mZ9vLuoz0/5qwbTe8u/NJdZbwemsVUoZOjfSdYWGAyfD9no1YbHKUdghCgPOFGCYXJRYRspmHNWCd7IamioGNiez9ZTT65A0xyNBj0LGxyqEeLWU4HHwMxmDycqUKFEqPSEak5Uz+lJEOZnU7bX8j5firzbSn+3mP9lMP5n13xu3nzWdz2b8b1ezvzme/sfHq//8bOsfH+/88mT5i/35b46XX681Xm+3zjaqG7Px+bnY8npxfbexul178HDjwdl6LuMtFYLhiE2mYHX1XHr/w7+6eeX8xZ//6OLPfsjGI8tBb8lp9bCYHiIhhMGHEKgkDueFgD0oWJhONGKACuSIjoIUogA8SL8MOWokwc0kmAELVKH6jeTRiIqStbKTDlY6yIsFOF43zemmah1Ea4TtyfAdCYY1THTEKL4UJ5AWdw3++Hrnj7t7LnZ0nB8auA4CdPX1XPo+84DgbhCkBwTpGQV2Do92QKC9WBzge4TDg9cH+q7AoX0kAniw98r1iz+89LO/wIO7lVyCnI0zyeh6GU0tIRczzkLOyeEhrV6pziPSBkRcKy044Z7YyNZL1p2Z2N5scipjybqlXEzPOfRIHx0LsWjFTqtSreGhsaNsPh6M6JIp6Rhcv0bNKOSce+vjR9uT+yv1kFep0jMrE5FAVCdTkCUSLJ06IhGhYlFlq+lJpzThgDAVkdQS6mZcOZ/Wb5SsBzX7o7ngp1u5z7YLzxZi9xruew33o6ngq3b6l8fTv3+w/Lv7S384W//u3urfHc5/e7T49fHCrx5tfPd6/5dvDj57vfvsyfr+4dTCcvH4/vLjFwcb29O18YTHZ+AJyFBY3/vv/+DKxZ9dv/zz9/7qfw1adEeL0zGVLMzlBIjECBYXgSNyeEIEjogScBkO00qAK5EAIx0nxoC44D4RfEiDhxqIMA0WoEQN6kiAhJZZcAsS9rGEeyzqZfqcFJeb4gqxbSGWOUCzBGmBDC9ZlcfzMk9Y2DPws+6+DwaHrvb0XgKCumDw/t6+ywBgBwTWB4Z1f78BoK4R4E0ovB9PAmKwo8Mj1wEjHYDh6zjUCJMMHe69cu2Dv7r14d+Q4f1KMUUhJVt1HJOKYVUxl1upasrmNHI22mWnXeR0S1UmVmE+7oqrUxHV5lT0aLk4X/YUAxoBYegcsruLR8BKWVS7WWE0SXAEEBTRC4Z1jjHhcEiHhI9tlP1Pzza++sWDw8MpqY5iisqxEiieD2BKEQwewGikFbOGUlKz3PROpPXNqGKlZD6ZDN6fDj2YDJ5NBW6XrK/a6c82y8/mk/fGgw+nYi/bhZftwtlk/A9n639/uvLNTusP9xZ/e3vq4+n4i+nYr04XPjlo/u7l1p++Ov321d6rBytHuxPra7W7Z2tL262Z9UZ5Ip3OBwCgrssf/bC380Jv3+XLl396/ud/GXEZFsvJqsMQGqP5sagihRoeBTUo9CyGkCFR8nyubHRYDgcZaFgzmyTDQ1UEuJqIUOIhBjpKjB2WEYccEmzOxa/HFOWoKOll+M0Ysw6qN6LNTorVzdBZiDYXo1SzVuoOp0fY0fmToZFL3T0fdvd8BAB29A9d6Ru8jMT0AyGdYFgnFNkHQ/d+/3YWDO/BkkagiN7evo+goE4aAUDHApnYURyg+9bP/6rjvR9Ahq+JNQyhkaEwMJ1OYcIp2Z/O5OzSsILx6ebcL3aWl+KeStA8t1gqjod2NioHa6WdxXy7GWmmbTzC4Ln+CxckNHIpGXLZ1AIRDQzvAcN7mGykQk7BonpVUtL25vj2bnP7cMIb12i9AmVYMGYmmhKSynxociG8tJxcnY/VE+qMnbNesj9pp86mwwcF62HR8mwm/Nl6/tlM+LO14hfbtY9Xim9WK1/uz3x1MPfpRvPdRvMfH+/8/b2VXx1M//Fs+bu98ddN/8vJwMm498Vm8ddPVv/hzcFvXu2/PF7cXa0f7M+cvdiPFFyl6XSrXbU4lL3dHwH7r4IHrxOxwIG+Kzcv/9itF08mfRWbxk/FpenkMoUSA4JbFEYBQ8wSaXkuTw0Ca1AwO4tq5VIkWLAEC5bhoXICxMDESokAMX7IKsZkPYJmSlmPS9NeetCCdhoQOj3CbCe7/Ryba8zpYqdSulzO4nKJujp/OtB/HgC6Njh0GQC+CUf1AmG3UPhBGLIHiuiGoXth6F4AonMYehOE6saSRmDInlHAdRyij0UCM1DDLPQICzmM6rmC77tJx40q7TyJm6dycrwBaSmsedAuzUZMBQ3nF0uTf7p78Nvt9c92lj9+dvv23fbJ8dzGUr6RtSe88oRTMobuOdd79SIRAQ4H7BqdUCBjwvBDV2691z9yGYXtQ6C6AyHN60+PH7zYXD2e8JUtpdVUYyOTnPCUZgPN+UiuaKoWzAvj3tmCpeDg7Y/7Xi5n7zV9t0v2F3PRz1ZzHy8kXsxFf7FZ+Xp//PPt2pd7k7+5v/yb+6tfHcz+8rj93b3Vv9ub/tXB9B9PV/52o/qw5H5U9+3mLJ8dtL57vP6757v/8O7eu7ONO7vTJ3fatamkSMf0p+0TiyWLVdp78z1Q1wUSsBcH7Ou++LMbP/+BlIIaD9pn/DYHDh7CoXJ4fBQErhOpORQ+hSPnmWwjBGbEID1cpoNLFSMBIsSoHAtREKFmNkFJhYjxQ3YRruARt1KaRkKW8dIjVqzXgtHq4HobzhlgOP1jVifdFxJGE2qPXzI4fP7mrR+DoTeHRy8PjV7FEoZB0C4IvAeFH4Rj+qCoHhi6F4jsGoXfgqJ60IQhJKoPieih4UfZBBAdPsCCD0nwEAkKKIKNSKgIrZWn9Ag0Tq4vKGtlrKer1YZfnddxX89Uf7+3/sc7h1/urp4er2xst3a2Gs2Kz2vi6SVEt2aMieo9N9LfiYAOEUhwCgOFIAIGYd23Bi+iSMNcEdYf0u4eTn/z3ctnvzie2K+klmPxOX+gaAwkNbmytdHwVPKmVt7arrrns9altPmw5j2qeLbTxpOy65PFzOu55FHe/KDhfrua/Xp//LPN8idr5S92J746mP5se+Lvbi98vjXxZrn67f7MvzxY/Wq1fFpyP6z6djPWRzOpp+3i4+XyvXbleLm2tVwrlLykMSiBDeMraEabSCEid57/6+6f/IUSD+NCRyDXLgy+/yPUrYtRhWAx7PKRMH40PIZCRkHgMpaYgiETaEKGyrDDkCYUws2iWVkkMXxUjASoCHA9FePiU3UMlIoCcYjxOYdgPKaohUVJJy1mwUccRLMFrTEjTE6C1UMx2klOPzuWVMVTWgYLcKPjb0aBV0aBV4dGr2LwQ8OAGyPAmxjiMAzdC0Z0gRFdAETn/0CIGyQQR8mEUSYBOIYZZUD6OdBBORqswcPVcKCcANHqxwx+kcnLD0bkczXf6Vqt4JLOxyy/Plz9/d7q7/fWXy601uaKUzPpXNIacEmMMrJWhPfq2CxM/7lbNz7icklDgFs4KrRz6AoIO6S2CFMlbyrvvH1n8fBk4bd//Hz9wWx8LuiddStiImdIGgpKKznL8lT0YCl7slI8mkms5hxbecedmu/BeOhuxX2QNu8n9DtRzXpYfq/mfDoXermYeDwdeTIbf71ceL6Yvzsefr1UeTiZejiR/Hxt/DeHi18sVx/VwmeV4H7auRm37RcC6xlvSDFWCho32hWdnoujATlSIldK5HExFMQA6tZHgtGeml6Rk0m8DLoCBgK/90PBSF9OLkhy6EUOM4pExGHwPBqXhqOyaFKRwgwi8XYEwkzEmmg4KQKgxEKNVKyVSfSJGCYmxsRE2QX4hH6s6BEW3Jy4hZKwkBIeajjCNLmxegdG78BobRi7n57IqTIlg8svHAZ+1Df0ARh+E47sQmMGgKBbUEQvCj8IQXaPwDq+n1H4LRi6F0sY5rBRXAaCTQCxUSNCFECGBCpgAC0cZEGAjQSYRc8OpvS+uCqe0m4upB/ujhv5iGZQ/cXm9Mtm4WWjeJCP1VPOaESvVVCNKoZJTjPJaV4tlw7vPXflwo9kEsbwyE25kq03S6JJV74UlCuY9Vpke6s1O5/7P//ff5zdqSRmg+qsgu+kl8v29ZnEyVrl9mJ+azy0WfbtN0IPplNHFd/9RvjFTOb1XOa07Fv3KxYdwlWf9Pls5NG0/07VcbtkfTgZer2cu98MtUOanYxzK2XfTbtOisGzWuysFj3Jencjlp2wZcVr2M8ElqJOOQ4YNUvvHixqdRwGH03jodQ6tlnHJgzf0OLANbVkUqMocvlVsaQoFnM6rhMu/Fw52pdkUcs8VgKLyWFxBQy+iMbXSPQmg5cjMNxQhA4BNlIwajTESMHYx0gOFtkvHDMzsGYGxjyG9AixCQMzY2HGTZSUmZLyMEoVaSjDckcpVh9B78C4wsxUSZ2p6NMlI4013N3/UyD0KgrTC4bcgsF7sbgRFHYAguwehd/6fgCITjRhiMqAymVUuYDIw4N4yBE9CWUmojUwoAEy6kfDXQS4U8fKFKzhlDqZ0R/tVF+czEZsnPms7ZuDxTcz5c9mG08my4u1cCJmlIvwBiXdrKDrRGSLhIYfvXkOMXCDR4ajgd0aGbNSDGWSrkTIwiCAV2aK+Zh1d238X//09dxaITnu0cYlag8n4hJu1UJPN8Yfr9TutOJbOfdOznVSC98p+o+yrpOC91EteFbxHyWtexHDYcL4ai72Yi581vTeLlnvNbxPZmJ3Kt52QD3nUa6EDesh04xNMWmUrPlNG0HLtFHSUvOnDbIps6pqkKsJkJxHd/dgUSgiAuDdAEQnhQrWCIjMkc4Ai9SQCjNEQgpLyBFpTZE0gMOKOm8wrpyP00lRIjpNxJbIxAIWV8YSJ+mcObawSh5zA6FaKNBCwZoIGAeD7GbRHAxigM+00LE6IkyBHTVQQEEZKWMaS5noGTMt7WZUavJCQ5ofl0bzXGeYFEpzsg1tpq7N1k0OPw8AvQCAXEGgugeHLuOxIxjsMAo7AMf0QDDdEEw3CNUJxfaQGSCBGK9W0NQiEg87KoANOug4H41gRULcSFgMg/DhoU4FNZs1B6LyZEb//GzpmzeHMZeo6Fc+X6g8b2aflFNbcXc1Zgy4pXoFzahiagREMQOl4RCwwzfPackIIWpERUUwYANSGnL4xocho/zu6szOZElBRT3ZW7y93pxuxrJFx9Radn4ps1oNHFTCm1nPTtb7cDL9cDK9lbTNuxQLTsWKT7sV0m8EtOte9U5Id5r3vZ6KP2z4P1lOv1vJPmz5buetx0XHccG1n7a2verdpH0n7qyreWk+edaqWvNbGkp+Xc6d0SuyAlZKwo4peOvj6bOjFdYYAgTrJlEhUFAHAz1ooqIn9MqWkLssk69JVFU8vU5nVdksGwTAvvJRnscI45HfI8yi0GUcYYbJWWCLxsks+yDACAW5aAQHmeBlUL0Mqo1C8HOYNhpeiQSIIf0q9JBPSMiZOHkzO2dmZl1jhayoNqmaXrJUJpSRDDtZEtemTcUJY3HCMj7vI48NwlA3UJie/sGP6DQIGjOAxg0icX0IQj+C0A/D9SKJA0wuQqGmyyUkNZ/ARg5yQb0uGi5EI3owiDgOk8VhQjiYU0LKpk2BsCyfN3/17uhPv3uV9ClSDtGzdvVde/xJObXgMdRjpkreaVIzdXKamIHiEMEaDoEI7DrnI2ECNHxCzFIgRsXwUcS1D+0c2hdHu2YqgTnYKYEPaynwZtyxOZu7ezi1v1zYr4aPS+HHk5nPVsbfLFTulkK3M5775fDtpPNpI/FqIrMTMt1Juk5Szm2P7pebzU/m0i9n4u/a2Y/nU6c131nd/3Im9Xouc1LwH2U9J/nQesBckrEbGuGS2zRnVi+YNZte27xFN+s0Ohj4iE789skxEtwNAnfqNFyFkEQc7VAhAWkOvcEdawtEC2OCGSqvTmbkSeQYAetBwbwYaBiPzJLxKTSyhMXX8KQqjtQijzVIY2EY2k8g2PBYIwphQiPdFEqIMxZgMZxUvAEDU6OAOizQxcKkNcyaXVRzCLI2RrOsnJw2TM2aZhes/iit1FQWm+poTphvGmqzzlhWMzD6cyS6E08cgoA78IQRKgNKpAGw1BEEoR9FGRIoSEabQKVlyiUkp4GPHbiqwkPsRFSESswx6QEoxD86XOLSvApaJqFPZoyTk+Hf/u3jf/v9J5mgtpW0Plmovpmrf9WefNTKZ33K6WYk6lPH/FqvUawVUgwCCm6k41yKgJqQCipijo+CDXKodjphyuuYDbilgOGxrg7hYI9gqHPSrX+6Mv7qYOZ4Kr2f9T2pp97MFN/Mlz+eK72czj+uxe9kvPfy/nt5/6uJzNN6/Ekl+nam+KqevJdx38+77+UdTxvBF63IWdnzuOZ/PZl82Yq/mc4+rkbv5wI7YduEVlxRcOds2q2AY0av2PTa1jy2pkmlw0JcfPrzw3UFj0xADVFwAGDvldEr76mR4JKIN87ltGiMORp3ijRWJ9PKNHqOQU1S8QkKLkMjZsn4CoU0x+Et8UXTDHaLyqzgKF4A1AwCq8FANWBUCwW7iKQol5vgc0MspgmN1CBAWiTARUfnVKymUzbllldd/FZWVSvKm3XNwry9Nq4pj6uTRVEwxW3OO8pTtnBKMSYAQWDXaQwQAT8MAt7gC7E0JoTCBFM5sDExRm3lWr0yg5knERPcJiEbNaTCQ/RIkJ+ASZCJESQij8fmuVSbEB8KyJNpc6MR+KfvPv7DN8/mqpGFYuDxXO3VdO3rlennc9VMQFXMO4oZx8x4fL4ez4etfr0IM3TjXI2EneTQ69yxdbdt2e/MqiQzfpcIOMrq7hIN9kv6e5hXP5q1aX99uPrl9uy9WvRpI/mqlX07W/68XX+3UH3RypwUArtx+6dz5XcL1X8+2fjT/e1Ppgq/21v887snv1qb/GQq+6weflYPP64E7qXsDzLOJwXfadr56WTmWTl6kvLshe1tm6YgZJTlvM2Qczfs3vBZZizqGJuqQQBMVOx0IsDDQSjwkdHuKx0f/BB05QMtGl4QCxoCYZVCW2QJpyisOplWoTMKY/QUjRAlouN4RAIDL5Fwi3z+qkg6zeQ0KYwCnuwDQ01AkBYE1AIAOjDIicOHx1gJDjfMYrrJRBMGbkCB3TRsUc2bdqvnvOqmW1YNiFOesUyIVysqlxY9tbo6U5LkqsrKpClZVJjddI2ZPDjyAY0BkkrIcFiXWEok0UZJdABPhleYxkwesdUvM1h5Kg3dYxVp2BgFFqhDAqJ0YpSIjaKQCQwyw6WEjPxYTBdLmPI553//b7/+0y/fNBLOmZTn2WLrzWzri4XJR9PlVEidKzjWl8qHWxM77Uot5QoaRZiha+dqOESVjG4JWOtuS8umm/Tbl7Mxan83rbdLBgHIRgbolz+c0sp+vb3wspk7SXnezZYflSLP6slvN6a/Xpu4Xw4fpt2Px5NPW+lf7cz9x9Pbf7y3dRCxPSyG//zLt3/+9tN/Pdn4dqX1diLztBi8GzHfj1mfZNxnCfvDlPtJIXA34TqM2ncD1nElvyhiLXuMt7PBZZ9pyiT3kJAGJFCNAjrYNOpID2m0DzPYiR/qZgAHZVBwgEGriSRNrmiWI2xSxkpkSplBL3MYBTYtQ8Nnydgag9ykUxZ4vEUur0Vj1GmMIoUeQqAsYIgRAjGBwQYw2IHGhhnMFIeX4HDjbI6HQrLj0QEGqaIRzbp1c25N0y6pe2VZBzfpYEUd9KVpV62irja0E3O2SsuYr+ssHobaRAJALqGx3VoNc4wJlYjxOMIAgTIs1dLMXok1pDAHZDobT2/mOMx8k4gsRAzqUMAEmxbEIr1wSBSPivNpCa8yENEmM/ZaOfRf//Tto60FGRUZ0YhetWe+2Vh+Mz2+X4rFAqrqeGBro7azWm+3ksWYJW6X02A95yp4+ASHPK3ku4hQNQFy1G4+3F9RciiE4R4WaJA30ku69EGGS3tRz2y7DPs+0/NK/CTleViKfLXc/Hpt4mkr/Wwy+832zONm5rvDld/fXv16ZXLLa1q2qf94vPnnrz7+x72Vr+Yan9TSL/LhRwnXi1zg02r0dTH4IGJ5VQw/zvhPos67Ce+mx7hgUW2FHctB01LAuOI3h5kEEwIoGem1UQgONo0NHZUQ0CoakQMFkrtuqaCQFI/fkCgqdHaRSM1TKDU+Z0opntXI5lXiRYV4XS1fEQvXxJIVsXiWy2txeZUxdhCD0Q4N60ZHDaMgAwDsRGKjDFZRIClJZEk2108hu/CYEINUVggnreppq7JuEo075HW3rOQSBbXkmbKxWlA1atpGyzC16F7bTWYqWq2FLJQhIYgbHB5SwEdLJQQScYg2BtbZeO6oxhnTWEMKg0soVVGsZp5LzxXjAGoUwENC+3DIMBFbFLECAorPKTU6RaV6eKVdf3t6qCChoNc/UmBgj1rjvz3c+2RuciUdcDmEiaKtNR5amEosTSSmK4HxlJ1HGD43xSI0OYSSiGqhQFVjqPXF6sJi1eFUk3AgEmxgDDhAuH7egYXcTflXDNI7QduDtO9JNf6qlX05kX01U3i33Hi31nyzVHu72vruaPWr9el3C/Vn9fTtqOtxIfrVbPPdeOlFLvEyH39diL3MBN/kQm9L4Rcp98u052XGexpzHActdyKO46jrIOw6Tvs2ErblqGnKrvBSEGYkSDbU42OQIyKBgUy0sBlSHApx8yrwgw/o3V02HCnF4aco9CyFXGQxJuTieaOqbVQv6xVrGvmyRLjAZbd5/LZAMMsXzEjEDZEgQiZph4aNAKARADaMgqxgRJBIzXIEJaE0RmN68EQ7CuUh4lL8sZpa0tTLGjpRXs4taHgFIz9r5c7kzbN1y0TDVK6oKuOG5a1YuWUxu5ipvJHFgxBIA2wuQi4lMhlgvhhrdoudYZU1pDD6pRonnyfG+n3KYsziVow5mDgDEpjhMqYNqgATb2LjYgmzO26st1JrS625fAJ66Tzm5jVGf892LP6bvb0vVtor2ZBayzC4+KWSa7YVXZ5MTlcCpbCBBu861+TgGgJSgA7PWgRui9DmltvC+kwrIVSNUajjuoHOAAAgAElEQVRQNg6MvXVBBuy5nwvtegwPs/6zQujFePrZeOpBJfKklf5kuf5spriT8TybK71dbf3tzvzrmfJZMX43Fdx2m/c81ufZ5ON45EUm/iafeJ7wvYi7n8ccD7z6L8rhBwHjbY/ufsRxJ+I4DFkPI86DuGsn42zHjEUNy02C2NAgaX9XiE6xEQkOOs1ApZD6evt//jPAB+eRly6P9Q46SeQQmZykU6oS/oJZt+IwLpk08yrxoow/zaI1KaQmmVInkfIEQolJL/DZMTrVCADawFAbGG4EgC0guB9LSjO5RYEkNcYJkKkONNqBQYZoxJyQXVeLWnrZvM1Q10hrJslG0bM/FTtZz661A1PT9kRWki4p/XGBLyacX06k8xYmC8zhIXUamlxO0BvH3EG5LSA1+kR6n1DpYIs1pETKVMnY8x513iSxEWHzFs1O1CMF9gnxgPGpRHU+U51ITTQyNiGH3N3JHhnBX7s6ZTJ/ubLy6cLsXNwjVpBkVmYiocslDLmwNuaWBowc3OjlcwEiuO3ROXm4iF2iUDPJQqyz6N55vq/xq5lCIoeOhNz6kN57+X4ldhR3PsoHHxZDxynXQdx+vxx+OVN4NVs+LoWXA5YH9fSnyxP/9eb0y7WpnaD1bsr/IB14kou/yCUex0PPUtGX6cijsOtR2Pk85joNmr5upvdt8gOX5lU59jgfPAhadgKmzYCxaREuhfRTdllSSDNjQIwbl4Icup1O0hKxUiwScfP60IfvI65fA37wAfzCRRMGa0cjYjRiSyXd9tmPQ959t2XbqNrWyjcU4nkue5xGTSCR9qFBFxQcphD8ZIJ6oN8IAJpBYBMQ4oAi4xRGXSyfVutrEnmGxfYTCE4UwkNAJ9i0qkI0bVB9tTR/OxFaCzs/2597uT/x8YO5o93c2nqkWNN6wiyTnZAt6ta384eHTaWSIBAgnU6hwyEIRNTRlNkZVpmDclNIrvOIVBZ2NGkK+hXpgGYibnNyCYthezvm5CEGiIjeykR8crVWm8yWi1HS6CDuVgcfAER/eKEsU348O/eoNV7xmcUykskv1enoOgVRIyFYVfSAWUCFdZ7T0bFRo8ys5FptCo6cIXbI15/szt9f04T1UotQJmcQIF18WO9i0PioGtsLme+nXQ8yzpOU807afVoKP6mn7uTCawH7l+vzv9xd+Wp99tutubuZwEHEth8wv6wknuXCL/KRF/nI00zwNOI89pr2Hdpdu/Jx0n3g1rbE9E8ncr/dnd8Nm7eCxs2Acc4km7cq5u2ahkmuRIwQuy+pqAgDj2wWMYngPlR/B7LnBuTKBcTli5RbHTIgwIwEl8TceZ1q32k99XuPzcYjo/bYpFuTiqd5rDKTmiQT/FiUHQGzImEODFILHHGhkWEKyYVEGYZHYwTyjEK9oNE3RdKmRJIZY7pRyOQYI8Wi+8m4ttX43erKZ1PNb3eW//D04N399r39+v5ObqHtb03aag2jy0WtFHW7W7mTo7rbMcZkDClUZLtbEs9YEwWnO67XeyVqt1DrFSvtPG/S6I9o/UFlNKCyaGjtZqQUN/JZ8DEOIpiytpbKlVY6kfCAe26OAYBjvYOsju4wfexOoXhYLWRcOrmMzJfgeWwklw6VsNFGKc2hZhMhXecGrp1nkZB2i9rk0Mjtqvrm1MrjPZFXJbCLlQ6pN6Bl4EdEuOGNjPtBJXIv490LaA9C2tsR8+2Y/U7Kc5INHMb9G0HHl6sL3+4s/2Jp8svlqXvZ4N209zBkeZD2nibcT7KBF8XI80L4QdS5Y1fPK7ktIe3IZzoKmFsy5nHU/rgcWbTJ1n26Fad60Sib00rrCkFSzBSA+6ijHSYRxahgOIxCDg2GAXQNX32/++c/BF/4gNHfo0XDjWhIQcJuG9X7dtM9u/WOQXugkm/LxCtS0QSflWdR43SSn4xzYlE2NMKBxdhQcBsc6kQhHHCYF4EoszlttXZeoWpw+U2+MM9g+pDIJIOeYjHDFNKSzfTr5aVPW/VvttpfH6++PJq7vV3e2ytOzbiLZc3kpD0a5PhctLkJ10zTkYpK7TYGT4C0e6SJgjOctdrDWnNIbQqq1F6p3icPl52+lCmY0iezFoOZWa+7CwUbiQ7AM4GBjK0+n69OZUMhG6D7Bm1khDswwunszfBFd2vVlVzcoeIyaWAMrl8hpYq5OCkHp+ATNTwSvP/qOQoSPNR51WJUBGIuW8SeninKA9pBChAnIug9ivFWzKFle8Xkg0JgP2bbDxr2/dq9gPp2xHwn6TpJew/irp2Qayvsej5R/mJl5pOZ2quJ0mHMdS/r3w2adrz6s6TnYcJzFnffjzj+hwRt6h2ras+uuR9xzKm4C3rhskXWUrFX3eq2VT6jElR5DD8BpoUN0Hou8RB9SacyFTTIBMQxCgQJ7Bq59VHfhZ8NX3of39PBBw4Z8NC8hL1iN+zYDIcm/ZFRu6eUtYWsWQGryqLGadgIDecnYx04hAUJsyCgITLRjUL6MOgIHh8nEOscXlutXVJrK0xWlcUp0plBFDpNo+XYrASdtmQzfT0/+6xW/HR1+nSxcmetsr6U3N8vNSfs07OuVsuqkoG4jK75SXetoAu42XRaL5sLc/rkqZLLnzRaAip7TG+L6pRusTmqTY77AxlLJGcu1DxGy1gioSmVbGhCP4I0ECt5KjOZ1kLZ7dYDe24Sh/oZPb3067dyMvmdRm0mGTTJmGIRnsGCGXVstYyiEhKVAoKSjQd3Xzw31HEFMtxdraZdAYvea4jW45eBN879+H+6AbhmcstWVyrt8di4Tz3nVm0FdCcxy3HEdBDQ3Y6Y72d9D/LBw4R7w2dZcpvuFuJfrc9/tTL9erK8E7TeywYPo/Y9v/E04X4QdZ4ErUce46FLf+I1PYw4nyV9Ry79w5h7RS+eV/MW9MJpNXfFoVy2yHft+iWdPM+l2rBAcsd5XO8FBRPJpYFpxBEsqn+k7zJ48Dp8oANw4wKq9yYLNGggI5Ji+prHtGHXbujkxzbdrlbWFrMnuNQ8HRemIPwUpJeMcuDgZiTYBAMH8Dg/FpOiUnN0RhSNTeIIEzzhskpbpNBLdGaZMRbH4jNUWpnLzbFZbbPp0+nWaTX3dKGxVPDNVr2TTffuXrk55W4vh9dWwgYNQiYYrhV0fifDYSJrVRiDmemP65NFZyBrdiX07pTZljBo/XJLTJcc97uT+kjOnK86tSaq1cbI5E1QbDcY35tphCozqdnlht2hAvZexw700Hp6abduVYz6283KVCZk0/J8AbU3oPY4ZVYD16JmWTVsq5yFHr557vr590b7brlcJjwVzRDT9AHDh70fQhkQo1+xsFI+PVl8e7q+WfLmpKQtv/pBynEcMe161Ts+7XHCeVoInWQDGz7LjEV5Wkv9w/3dP54dfrU+uxux380F72Z8pxn/ccB6L2h/EHY+CNjvei1HDv2BVbNvUT/w2x4E7BtG+aZFuefSLxmlbYNkyShtq0SrWsWCXl6Wc0TAbtjVn0C7z1/98H8bo0PwuIHOW+/BwLcoOAC4/xoRMqigow10hJeDWfLql2yKeSVv36Ze14jmJGPjfEp2DPv/R2hDQRxIqBeB8EBhcSw+QySHoIgIHFWlMqd5oiKRWiBQ6nRWlkAu0hhNvrDC4U5r1E/HK/ca+dOF2kTangjKM2nNykZmZiG4uZ2ebNqp+Gt8eo/XQnNbaU4zJZtSJ9KGYEofSpmiJUe07AoUbM602ZExW+PaeN3rSuiieUu8YNYYKUoVJpHWgTCdQGx3qhaoTiXn2nWHTQnouYbp76QN9PIAI7ORwPHM+EIt7TCJYmlrruwtl7yJsD7kVATssoBZTIb1nAP1d4GGewUCJhDSj6TAGFIqjA5Z3J++83h9YiqRiWi3WuHVlLlpYB2EtBs20UnMchjU7/i0+2HLWSH0tJE8yviXvMbHzdy/PDz810dHX67NbPhNhwn37aTrQS5wGnOfRlwPAvY7btOhTbtvUR+a1UdW7anXeuTQbxnk+w7d3ZB9y6aeU/LaGuGMkDUn5k3JBVUZRwLsBl74a2jXh11X/4ZGBrDGYKOA61QaRCKiwMBdGNgAmwBSUiFqwuCUU75ol0/IxzZMknkpc1JErfFIqTF0kAJ1E8B2DNCMGLUgQB4MPIJGeUGQIAQeR2EzGEKdNjbFETTorBKOnEHja1RmgUApURlTAnGNxSlzuct+51Y5cWehNl8P2s1Mf0A4ORtor8YPDoqZpIyBv64WgUJOVi2r89oZiagslTW5I0pnUBnKW6NllytjsiUMrpzVmTZGqy5v2pis2PwJtdHGVKix0ZQGgOoYwXSGco7aVHJ6ruh368E91/BD3aiOa2IEZLWYOVma2l1pOh2yUMpcaARXlsutWigfs8a8moBZTIJ2n7v48x/5nOazs9upbIgtpmpdCmtIl6z6J2ZTeGwPE9vtUxCLevpWVHsnbtpySE7TztO0+3bYuuXT30m6X7Qyjxvp/ZTnTiH0+cbUu+XmaS0xbZatB8zrAfN+yP4iH3ka9z3w2w5t2n2j8rZF88BlfhJwHpk1h2b1gUm1b1GfeMx7du2cjLOo5N+2GVaV4kkRqySg8Xqv9P3ofwZc+3H/9R8zyACHXcwX4GVKukrNhsJ6wMBboMFLTEQXbfCjmlmw7NXMavmbNvmMjDkjpzfElDyPEGUg3QSwGTFsggy4UOA4GR9FIGNQeBKByqCxJRxxhs1bFIgbFHoRjU9A4BUCuYwnVSm0Wb6wSqFFcVgjFpp3alabqY3FglpNsrvYhZplYye3uZmamXDuLSfaLXcjq59vussZ/cJMOBxT+xPaUNoQLtiCeZszbbQldLaU3pu3hsuOUMGWbbjsAbHdw9ObKJGkGoDqAGJ7vTHjxGx2drqQj7vQw7dYyFFExxUdg7A9UT5cnrx3e8nlVXljxup0vL1YmG5Gxou+fNwStEhwwI5zwKGe5cWJP//5v//x337riVp4cqovbopmreOtMJM6MFt2LOWtGRVpO6bb9slPM/aHWfeTQuA4am9bZRse3Vk58ng8eZjxbcYd9+uJ/axvPWQZ1ws3gpZVn3HDa3yUCDyN+55EPWdBx12n8bZFc2hUHRiUOxrpbZP6jlW3rZXuW9SHdt2Sgr+k4C9JeC0muc6mTCi4RsQQ/MJfI7s+AHS+Z1DSp6dSbo9KpqQLhCQwpAuO6AMNX8YMX4Re/UFez9qImJbtsn2/flHLWTbw5w38lmqsIKLEmCgvDuJGARMUXIPH8g2PpqHIGoFSQOESIFgFR5pmcupEah6JjY6CSxhCGUusE6kLXGEVT/ZCwKM//UsdB9/Iuvc2GzIl3uJkp/L6/YPq3ePGbMP+8t7kTNk8W7bdXs+tz8cWZsKxpK487m/MxnItf7TsDJUc3rzVltL7CrZAwRot2fJNj8nJcvn5NjsjHFOCsV1Q4qA7rJtfKLVnClOlCB06KKcgWZChkE58Z2V6d6V5/2TV5pbbA+rGTLJS9jXK3ul6pFHwxpxKzOiNc/3dV5cWx//85//73/7998GkhcaFRzKWeNY8P59MRuTNtG48KJ3yCLei2mWXaD+oeVIIfNrKbrm1Szb5tt+wG7Gc1aJHOd+dcmg1bHo2U9xOurbi7oZOdJwPH8Q8R37bnkV732t/lYo8CXmOrPoDg3pPozg26Q6NmmOLfs+gWpYLV1TiFZV4istYkXDnBcwmm9qSshtKvoeJlqCHJBSQ1yRw20RCAVYkIbBZSDisC40cAA5cxA1fkuP7n7SLB3nPbth4GDS2ddxth/woalkwixYtspqUkWEQyhxankYqEPFZOLoIxxSQ2DQEkYEip+is2TFuHoHJIzBpCCIOgEwz2FN01jiJ1mYL3AAA8soHXCIwHTG2xkNiGSae0YVj8qV2fH8z9+XrzYN2crZk3ZyJLk8G2xPBZs1ZqXsaU6GppczsWqGxmI7V3Na4VheQORLa5LgvUXXGimabl5cuGDxersPNg2K7e0YupbKulfny4nh6b7YcVAuMY7isXZNxqifzob31ib3dGW9IF0haYjl7ImFo1X31vKuSsSfcKuTQlXN8NqG9UP+3f/31d79/ly64NEZWIKbJFS35nCEXV5Uj8mZIVrOzm1b2Vki9F9Y+SLk+bqT2/cZlu2LdrVnzam9n3DsJ26xLedpKvlkZXw6bn06V2j7Tashxkok8L6ZO/PbToOt1OvrA59jWyne1iiOj9r7dfMesv2M17OmUy1L+sly4ohB9j3BJxG5xaDUutSCg+5gYEw1hF5HsckbCq7YbeCopmUOHkzBDFMzoaOcHo9d/WHSI/vTxnZcLxXWv9iRmOw6aDryaw6Bx2SzdcusW9dIGn1nn0JMoRAQIykORUyTGKlc8Q2OVENgWkbbAEUxQmTU8uYjC5SDIOQZnjsGZIjHm6Rz3yCj6+keIoes04giTAQZBrkYT6khUVi4Yd1cynz1ZPlpKt6vOjcnwwrh3sRWYmfAvLaXn2unZpezsan5qrVhbSKVbwXDZ4UrpI2WbP6WJ5vT+iCyR1ricrHBYTmdBAOCbmaSjkfGVA6apsCNrlDU8hrheHLfIFseTjx+sH91eNJgF7rBuYjYdiWhKOWs6rEuHdTGnAj1y7ZzVJK6Ug1ubzWcv9sYnI7GU3uUXliuWaEg4XjZXY/KZtK7i5BV0tIO8Yy9mPAxZnhYit4PWVad6w6PdChpPq6FnU6lfbE/eLgUeT+c/WWv9X58/+8PZ/le7SwfJwEnEe+gyHbpM93z2JxHfm3T0kc/ZFnLuOcyHRs2BQb2plMwLWAti7opCNC9gLYs563LBjICRp6FjVJSfhvBx8QkdN6BmRcxik5Sm4uEFVDgFMYAdvdV/6YdqOuTJeu3/+OTuk4lUUUBaNosfJd0v8sF9l25Bw9+wKJe10mkBe4o1loUh40OAHAA6TaRtC2VtFq+Cwo3jyXMs7jSDVcOT8gh0FgyfojAWmJxFOnuRzg6AIcSuq5DBq0O9H1678oMbN/4qmzUWMvpcXHW0mv/s4fLpenm94V+ouOpJXS1vnmi419byswvx5lS4NRudWc0v7FTntqoTq4VUw5efCPjiqkhaE0tqwiGJx8kq501SCZGAHSmn3FGzPCRjh0SMol66mQt6xXSbmFpO2A53plZX6kIJyeqQT81mykVXs+bOxw35uCHlVWEB187JxESHVRSN6OcXs7MLyUzeYHez8gVdIipqlAwTef1szlDziRou0W7euRk13g7bnmZDdyKONbtqxaHcDpkej8e+2Gq+apcfz2Z/fW/12+OV/3hz9ufvvvzzb795OV3b9Vp3bLpDt/nYaz2w6Y8dpod+55nHfmTWbamk63LRkoQ3zaHPCdmrSvGKTNAWsnY00kUpJ0dFhfAQDx7kZaDjcmbZrjSxMVzEgIqBMnBIPDSAOtpFGbqZMApfbU9+vj3zbqm+ZJbNKNjrBumBXXM/ZF9Q8Gal3BaHMU6hTFOZVSg6PwIpAuENBG6WzJgk0Wpo/BSFMc/mjZOo4yRqGYMvwFBNAmWRzl6gsSax5CAIDLv4HnzkBgx4/fLFv+jr+dnkeKA9HV1o+E5WC2/vLTzfbe5ORGYLtlpCO16yLc3Hbh82NzdLc4upydnY3HKuvV1d2mnMb1SWdmr79+dbs9F8yVrIG+MRaTwkapRtDDKAhBquRRxuAS0qYIZY5LpeuhyyOzl4LRNhlFFDXmUibhWJSR6vtlzyNWr+mYlgLWev5x2FsAEHvH6OxQQZdIxgUB4Oy6s1u8fLdrho6awin5XHQtxmXl+LKyoB6WLWOhczrERMxwnX02zkNOXbcGrmTeIFu2Q1qL3fCL/bbCxFDE275MlC+f/56uUvdttv1+f//Hef/efjk/tR36SEu6yV75i0GxrFsdX0LBw4shg3lLJVmXhJLJhmM2cFnFWldEUhWuAzd7SSFaWgzMBF8FAHctiMGnFS4CWDxEiCimGDOiLMxsQbKSgDAenmUlJa/vF4ajPmeliJr9s0EwL6kpy3Z1a9SofaUv4ki1oj4htY/ByJ0YRgKyPwCQS+iSJMEahNPLmCxE6QaDNMdoNImWGym2TaOJ48jifPU8fmKMwyGBkAguCXfo4e7cBAOzuv/xCH7FyZT++tFA6Xc3vTsefbjY8PJg+m4/NF52Ldu76Yvns0+e7N3scvNh/cW9jcqS2tlRZWC5OL2epkdGop8/D55tZuvVi0pmJKv4sTcXPMSjyg9yPMSGfKpDAS4FkBuyLmzRlVTYPEy8E5hCQlB8OiABVSqlY1Vi4Ea0VfKqqvleyVrHm86CqEDZjRq+cUMpzfJ8pkDEYTxevjaHQoX2CsUFDVq/qAh1HLakoReTEoXyw6W1HdZtazG7Dej3oepwO7PsOqU7Xkkk9aBOsJ0+lEbL/orlqEETF5K+395Z3Nf3l2/9dH2//17PQX040dl3lOKVrVKk6DnlO/e10hvee0bWuUG0rZmlwyw2fP8NmLMuGihLfAZ24oBW0Zt8EhZ6kYJ2JYB+gxIoaCY4QAixDm0fRokAIyZCMg7USMb4xkIsIXQraWQV6TccpMcoWG39LIzny2O1ZDk0oeJxNbJPI8ibFB5y+hGPMI6hSCMIklz/9/zZhZbxtrmt/1KQbpZHp60ulz+tiSyNretYrFfV+L+06R2vdd3ElRpmjLm2RZlmzZlrVakvezTIBpTAPdMwiSARIkucpVvksu6ozakeyOPeiLAD/88PCpt0pQ/et9SpRb2bS52ljqiPq7Fvttk/WO2XbHbNuwOu+b7Xv+8GEovmVyrHv9S/FA2md0GTmg+Xf5hO384Parp+0Pe52XG6Xf7a/98/vHbx/Vt9sTe5ulF0+aLw9v/uc/nv6Xfzz74++Pv/9+5+zV5tHp/Z1nq3c2yve3Kv/wh5Pf/W7/6W7twd3pW62BeysDQVuPpP2VV2TLqdCwjNuKdz0e2sxE2hF3MWSt9wench6fjY8q8mDOv32/9fhB83Zn8tGDpYd357bXF9dqo3ruV11zs5HV9lBndWh62js6bpucdqyspLd3pre3JtvLqZut3J3lQms+3pqNbzRGzu5UT+bHXs+N/sf63Pni8Hlp9E1zYm8x9/7O/A/3Sy9qQ4etqd3ySKtPOWjO/8/3J//r+7OXxen/9njjf7988btW5XEmdjSU/2l++nxk4MfpiZeF3FEhe1TI7iYi2xFlNxV9Eg8+Twb3ksp21LsV8WxE3VW7NKnj5y10yWVshFzrA5lqwLnostyIKktOy7zDlCXM9tzQSXnmQS76OBVd9zmehP1H2cRuSOnodQ+drqceZc8eOHFGj03KmSP6xOTaMJg3Tda7BtMKxCuYtAgtsuyiVlvlhTW9oSPpnnkDL2PJJ3b3Qa7vpF0fSXodkkYS/v3iWPzl09W9+8UPz9qn68Xf7d367z8+f7NV22gMPV1fvH9rqr08+O7s/o9vH/7w7tHb15sfPjz+8NPTo9P7m9v13b3Vf/jDyT/90/mP7zc/nN/7cHr79z9sDSf0dvRdVI9mvPYZs9xy2Vddthsucztor8cdlZxvrj8wmHGNFgJ9Cedac377Xu3o+erJQXv3YXn3Yfluc0LP/aprphRqdPJLjVixGS1MmsrtRGe98PS4uL49trYxVKqHV9qZ8XF7LMy3atnH92afrYw/LvU/bw7fn48/qvbtrY09Wim82i3vrU/da+RK4+7VYnKzPdopZW+W8t+/WDu7V3paHTpcmfxxo/ayNfVgPL4xHHk8md6dzt7vD64PhDZHY7dzvtW0a63Pdyvnvd8fWEvblyOm1bTjZr+3GJbH3HAualhMWicUqT0avT/f96w5ebg63x6ONfoDtxdyx3eKL28v3ujzrg+Faz75RtjydCx1O+GquqQ7Mde9sHvFarhhktuyvOFybCruuhEtikzFAJbt0orHsGQC2eu/HOK+mSQ9NRtd0nG3fObNuHfFJm0WotvNScUpCJq/gsxfzU8pO5uLD26N/3B888X9mR8ObvyP3794/az+oDOyv1u5c2d0cSl8dNQ6PV09Pbt19ubOj3+/8/d/2Dv/sP7gaen+o4XnxysHpzd296oHB/U3r9r/6Y/PBnN6HfsLN/5twYoW/aZGwFxy0KKTbAxHOsPB6YRxMmetL6VvLY8OpO3V+ey91anXL9deHrS21me31+fWVoaM9G+7Zu7E5++n5u4lp9bCk7dC07cj07cj4x1FZXJVmeoEpzrhmU5EZXY1PLsanmkrU6vK1OrFguDFKeMdZbwTUplqh5ZWwuXlcKkZKjVDpUaw1AgW60q5piyVfSoLlZ+tMr/kXCi6FoquuZJrtuicWrJPzNtH56wjs5bxBftU0TVX9c3X/Av1wHxNma/4qivR5U7yRidVb4QX5pwzk5aFWUel6JuZtExPmKdGjZMjhulh08yQaXbYvDhsKQ2ZlgYMCwV5NidOZ8h4Co0l4VgS5pXe/pB2KMpNptBsTlwaMJSHzaUx661OLtWHJPMv7L5fD0+ZGquJW/cLd9cL65uD+0dLr143z143Ds8qj55O3t0a3Hgydnt74P6z0Y298Xt7YxsHkztnC7uvyo9O5+88Hbu3N/bgcOrGVt/Cin9lI3VzKzddtMXDmpSi6Quxowk0nRZnMtJcn7Q4aCyP28ozzlY53G4m6qXg4rS7thS8vZo7eF588mh64+7Q2s2+Zj2m1/+iq1IPVpbDtWZ4qRYoVvzFulKqBubL3lI1sFQLlGtKsa5U6sFSI6i61AovrQQXW8oFSyvBS52Pqd4IV1ZC1VaoshKqLAfLrWC5qZSWlVIjUGwGrlpdc7Gy2AwU6/6lhr/UCJSWlcpyUL3az9dpBCpVf6MZWm5FanVlqeheXHKVK75GM1RvBGt1pVL1lys+lUrVX6v6mzWlUQ3UK/5a2VcteStFj0p5yV0peqolb63sq1f8zZqyXA82G8GFmnds3jI6Z56veUut4J+OTBwAABHNSURBVHzNO11yzlU9U0VHtR1p3IzXO7F6J7bY8M+UXYstZablnVv1za8q0yvu6ZZ3vuOfX1VmbnimW97FW0rpdnS27Z1sust3I/X11MKyb6noLS64iwvuaslfryjVkr9a8jdroVo5UCsHWo1IuxWvlQNz07bFOedyPdysR2v1SLkSrNTCtVbCH+3t2k76dzLK47TyMOF9GPM8SvkfJXwPYu7tpP9Ryr+d9G+nAzupwHY68Dit7GT8DxPuzaT7QcK1EXduxJ0PEq7NpPtzrKfda32e1YKnU/C08+7VvLudd7f7XDf6XJ3Cz/1LXhv03xr03xrw3RzwqVY7H/dv9nt/Xp93r+bdnYLnZr/3Zr+3U/B0Cp61Qf+dYeX2UGBNXd/vvaA95GuM+asT/sq4T6U64a9NBupTSnMm1JwJNaaDjelgfUqpTym1yUBpOjA3F5hZCpYayfqNXLGemJjzTc77l2rx2WKo1EguVmNzpXCxnlisxubLkWortbgcL67El1qJuXpothaeb4Tn6pHpSmCi6J9vhGdr4cmSb64eWWhGZmvhxXq0uZxt1jKNarrVyLUauXolVa+kluvZ5Xq2Xkk1qunlerZSjE9PeKcnvAvz4YkZ/9RCcGIuMD4XWFzOxvuNXUe2wEtn6MQRPLT6Dyy+Y7tybFf2zd5Dq/+CI1tA5djuP3cFz5z+M6dy6vCdOgJqfe4KnLuCV33iCez6Ao8U33bgsh8HgzuhwCe9HfRfrNwJBZ6EQrvR0I6ifHyF7aB/R1F2QoHHsch2LLgdCT2KKtuRkFpvRQKPwsGHYf9WSNkM+R4GAw+C3k3Ffz/k7UR8N2KeGzHfjZinHfevJnydpNJJ+lcTgdWE78KdpL+TVG6k/K2BaDnnW0x5yjlfNR+s5gPNwWh7LFHOBWoFZSntXUg6q/lgraBU+pTloUgp7y/1B8qFQLHgv6hL/YHGcKQ9na4NhsoDSnsyVR0Kzaddy6Ox5mC0no/U85HWYGJlKNnsjy0PxG8Mpzpj2eWB+PJAvD2Sbg0myhmlmPJX8+HiQKg6Fl8YDI5n3ZXpTD5h63plT7915d44s+e21Lkt9caZfe3InFmTF6j9c1vqlT39xpZ+b029t8TfmRLvzDHV783JD9bEB0vqqt/aEmf25Ikz/tJx2afO1EtX4qpP7Ikje/TIGju0RY6ssWNH7NSZOnUn1bNO7IljR0z1S0fy2Bk/9qRfuOMvHPHnzuiBK/nCHd+zx3ZtoUN3at+TUK32952JfVfs0B4/skcPrbEDa/jAEj2whg+tsUNb5IUp/MIc3DdH9i2hi/6BLfLMEduxKjvW0DNX9IU39dwd27GGtky+w0D2JJRTOyeh/Ekot+9LHwez+77kni+x70seKOkjJXMYzBwpmaNQdtsSeOaJbVsC2zblOJh96o4+MvuPQn3PPanHrvgTd+K5P7MXyD73Z577Mweh/F4g+9gV33HGnvszz3zpLVt40xLcdsU2XOGHweRtd2jF6tmMZusWd9dzd2HfN7jvG3zuLnxc73n6VV54B1T2fYMH3sF9W+7QljmwpvctqX1L6sCaPrRlDm2ZI3v2Kse27EtH36mj79TRd+bMX3DuKnz88WPUxS/tuZf2nHrWuavwyt3/1jf01jf0xjv42jOgnn7q6Dux547d+X1335E7f+gtnHj7j/0Dx57CgSd/7CkcegvHnsKRr1/tHLr6jh25t87+9/bCO1v+rbXvjSV3wWtz9mNemTIq58b0O1v+J+fgj+6h722Ft9a+D9b8D67BV/rUG0vulT71Uk68t/S9NmdPpfgrfeqNMXMuJ8/l5Btj5qJ+bUi/M+c+WPPvzLn3lr6/cw39YO9/b+n7yT36wT36xjn01jH03vN/1T94x187Bl/bBt57Rt86ho6N2SM5fWLtO7Rljj2Fp7bUljl6GBq5Iwe7JkyBaWtoxhaeNCuTZmXGFlbraWtIRe3M2MKz9sicLVJ3JeqOeN0Rr9ljNXtMrRvORNOVvMqKM3nPkdmwZR7Ysw/s2U1HTuWhs++ivsRDZ99DZ9+WK7/lyj9yF9Riy5Xf8Q489g2q7HgHtj39W678piO36S089A9sK0PbweGd4PCFN72FTV//ln/goX9gyz+w6et/4Mlvuvqe+YaeeQafugd2Xf0qT90DV1EPPXf2vzDlDs35I1P+hSH7Qs4cmvOvXaPfB2fO7ENvfROvXaNnzuH3vsnXnrFT2+Bbz/h73+Rr1+gr58g778Rbz/i5Y/jcMfzWM/7WM/7KOfLGPfbaNXpi6T+zD71yjhxZCieu0QPH0KF96Mg1cuwceWEb2LcOHDqHTz3jh87hY+fIqW/i2Dmya8zt6rP79v49V2HPP7DjzD10ZF5Ex5axp8vIYAtPLLxoZKBaWwXJxCIzR80cVm3hRbVvF6hNi6wawdYDLL28ansvtGmBU4vtDLxkjwZGuknyOk5ep6lukuoW0z003SOle2imV5fpFT/prEbqYwx5Vp9njTmtLquRM71iukfKaqQ8a+znjQOCpZ83FjhTntXnGENBMA4A6yCy9AuWPG/Ic6aCYBxC9mFiGyHOEWofIc4hbB2EtgFovuhcHB2lrjHJ+XE9LnkmZPeEzjsreepyqE58VeCtYW9bjq4aoy0xVBKcNehbkUMtMVQnvhu6yLKkNInSMcTbcnSFBldo8KY+dssQb0vhthReMybWjIm2FL5rSd+1pFtEuWNOPXT3r0jhW/ZM25rsWDO3nNk1R1/Hnr5py665cquWdMsUW7Wk11y5jjVT0wWbcrRjT7cs4WVbpGEJ1WzRtfDAsGDukjE1UGqgkg4hCWI9IXoiigDImMoYy5hKEFIBEp6nApQBpCxnkagsABPFWKN1mQxYo0XaXv7adY/FJLIc1PS4jSYZCqC7x0apHVGfqBO/6/FLspkRTFrWzAgOgCwsMDOcScsbNYyZEaycYGGBUcNYOWjlhC+3RStYGO6qzRrerGUv2cCwEscTgSX8F1niWKOGM/cy1p7LtmsEq5a7ZLtGcPT+jFMDnBrg0kIVN4M+iZOBVx99OwNdDLFpgYshLp64GKJuGBeLbN2MXcNaujVmLetCxMwLXTqC9SLWi1TCQERQpkimhEJeRFDCQEewjkARQbWjI1DWEYHXIMhZLXpG2w0ErU7CszPjXo8DAgZBzqCnLNODIGuzGgVeo+m9ZjRJALIs14MwT6hgNOmoCDhewwsaXtAKQAsRhwmPiYAwh4mg1l9ignkKeRFy4hVTwFHAXjKCLI85hrIM/SJzhBUgCyADrhgiDiL2ijkCVAQKeQqBiAQRQREJEkYSBletHr1qCSMKeQkjmSIJIyywWOB1GIg8IwscYTVEYGQdRpjrMmBooshEsR4JMhSMBBoJ0gFOEjgZ8gYMjQTqEdAjQY+ATIDZIOolALheihijTGRRCCue//rP/5hJRpDQa9Bhu0XXc+03gOt22U0QaQHlvREXTzlqQkASoMz38N0c1QJJADoOyRDKvCDyHNVyhOVFRhB5QWK/0EBkIeEQZhD+ImPMUMRR9KXGmIGEEygjXDGPWZ5oLxuzEKlwCHMI8xcPHKGAUOETxgLB/FVTAjDiKAGSCCkBEDAQsBIRZIHTQ5byvUTQ6CWAkLbLgIGJIhNFeiTIkDcSaCRQBzhJYGXIGzAwYKAekiEvIR4DhuOu6/VIr0cYMwD0EsLOzIz4fDZR5BHSIqSllBNFnuOuA6hREr70UIqT2Nxo1uq3yA7d33z3S9mh4ySWk1hB5oFe4HWclmi0RMPrOLX/hQgSiyiLKIvJF5kQVkKs/Cl0kLkKRQxPtAz9BKzIXIUXGTVIHrMC4QTCAcr/eRDlEeUxuWxCBUg4QgWqg4QKAmIAZCgRJMTrsIAELQaMJEIAmS6RQp2EdRKmBBAsSCKSRIQRjxFPsCBSSAnAiEeQQ5DDiNPJuFvzW9lIsSh8e+3XRovOH3T/9a/+jSgjHmpNVllnIKKMZCNl+B5IOKNFZ7bpr/d+Gwh5XF4bkcC3135NJMABjZbrZoVeSDhIOAExkHCSHqN/+a2+EEx4THiCv8gE8+JnwIC5CoAMR1it+AkYifs09GdYkWdFnpOEL0EQLxtIgBV5IAGgR0ACWsKymAUSQETAFLCQ4RCLZMQgpotSLOmwJFFCAcZQlJAoEoR5jCGhgBCEiQChABGHMaQixBRk+hKiDmvY6/n+7MT0yMjYoCgjLdsDMFssLwyP9V/r/hZg1hdwp7IxAFmG7RYAo9FeszvMELEWq+F69zc2u0nSIYR5KgIqQgAZATCECl/1LsSER5hXR9Ylf+11rr7tAGQFxLCY1ZJPWBAFTuIvWRAFjnAc4Tgs8JTnCRBEQaBQEAWeALVzyerRqwYi4ikPRIRkBETEYpZFPBART4BAMQMFLQZAFjVI6BIJ1UlUJ0qUIIKwJBKJihgBgjDBkCCMEcAQiRTrdbLZZLCYjY162WI2BhXv451HuWwyEY+6XTadRJ0OS7NRy2YSmt5uh92czaRmZyZSybjX43A6bF6PIxxS+nKp+bkZj9sei4ZtVqNIsSQiSSQQsDzHQMASDAkWvtCYCBADiPkvtEB44TO3ksOCeus/No85hABGPIWXLSJIsHDJIoIECAQIBEAKAYVIRFBEWESQQqR2PrZ6nzGGGF82IQQhQAgRRUIIAYAHABBCAMQCJowAGAihJDEQflGEFBNZJ1rNFpfTvnarMzTYL2E0NTk+Pjwk8OzjrYer7ZVkNBKNhOxm0y//+t+67bbi0kI44E8mYuNjI+GQIvDs7MyUx+1s1Kv1WmVqctzjdlKCNL3dPMcQDBEUIOApQQTDLwdjCJDAY+GqIQYCAVfNfw0CAQRDCX4FVPgZESARIAliFfXjJShEIsIE4auWMMEQSZhIVJQwgQLAAqCYAIAgIlpeYAFEosQC2IUx1MlEliUqQnVUUorVEcoLWp5nCQWSRI0mXTgcHJ8YbjQrobB/aDDvD7gJFpSg1+9zKUEvRvzs3OTWw/VSeSEU9FltRllHtEx3QPFc7/7W63MODPZJOuz22MfGh2x2k5bphojTG0RRQizXizCvN4iYCAjzXwv8Gn8OgLhPghD4KgDgVSAUIBS+8Cz8KQPAIygQgihBgsAJPAsADzESIBAgQARDjBiO7cJEkHRYJxNCAcI8oYCKEBMBIo6KUNJhATDXu7/VyaRcWfzp7z5UqktGk85iNVARihKKxUMGo9SrucawPbV66e2789t3OnaH+Xr3twJgLFaDRnsdIo5he3hBi4lw7fo3mAiTU6OTU6M6mVzv/lbSYYNRgogDkKUi/FdE+BdB/Vb3CTD4KgTIqwAkqPz59X/+aYBQoBQTggDg+Z8jBDzgBMhDDAASGE772Qh5QYswL+up3iCqGehkElA8Xp+zp/c7SYch4liu12ozYiKwXO93136jZsDxGnWHIcyzXK9OJpIOG026RrPyZPeRpMO//g9/s75xp7VSN5p0v/nmb6kILVYDwjzHaxBW/7j4Cj57678SANlP8y9JfCE84NRb/HGKfwZ1s14FY6huYkoxpRgAXhA4CP/0I/7fEZotejU5iDidTKgItUz3d9d+o9Fev979rdVmlPW0u+e3atIms2x3mEUJaZnunt7vIOIMRslo0ulkwnK9WqYbYd7jdShBLxUhy/WaLfqA4lG3uLoD1J/LC1pCwVfx/2GEVzfivyJCQpAaoSgSUSQQCuqm/ESEhAKdTGQ9VZNTxyOhQDUm6j8RgCgho0nncFoMRkndnVSEEHGihC5mERWh3iAajBKhgGF7NNrrLNdrd5jVgQwge+36NzqZuNw2jteoA1bWU0IBy/VSERqMkgCYr43wLzYwPxftV0b4uSn6ufWfm6KEIIQAxlCSqCgSda4i9KdZjQiEGLA800VFqE7Li+QkHVb3ChWh2aK3WA06mQDI8oIWQNZs0etkot4OnUwMRknSYTVpNUWjSWezm6w2o8EoyXoq66nadzgtdoeZF7RapttglNRrEgr0BpGKkFAg6bC6F7+Kv1Tknx3UX/ku/NNLjkAVTBGm6HPLCEGfhFL1qwXS6URJoupcxRhiitQnA1OECOQE9v8Ab9Rx0TdU3/QAAAAASUVORK5CYII=" alt=""><br><font color="#777" face="tahoma" size="4">نام کتاب:</font><font size="4"> </font><font face="tahoma" size="4">دانلود کتاب بازی های محلی آذربایجان</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">نویسنده:</font> <font face="tahoma" size="2">پرویز زارع شاهمرسی</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">موضوع:</font> <font face="tahoma" size="2">فرهنگ و جامعه</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">تعداد صفحات:</font> <font face="tahoma" size="2">120</font><br><font color="#777" face="tahoma" size="2">سایز:</font> <font face="tahoma" size="2">1.46 مگابایت</font><br><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://veyq.ir/book/id/13679/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86"><font face="Arial,tahoma" size="4">دانلود کتاب</font></a><br></div> Tue, 05 Mar 2013 19:23:28 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1152/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ دانلود کتاب های الکترونیکی (کتاب های ورق زن) http://varzesh.tarlog.com/post/1127/ <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p align="center"><strong><font color="#000066" size="4">دانلود کتاب های الکترونیکی</font><font color="#660066" size="3"> <font color="#006600">(کتاب های ورق زن)</font></font></strong></p> <p align="center"><img style="BORDER-BOTTOM: black 0px solid; BORDER-LEFT: black 0px solid; WIDTH: 200px; DISPLAY: block; HEIGHT: 134px; MARGIN-LEFT: auto; BORDER-TOP: black 0px solid; MARGIN-RIGHT: auto; BORDER-RIGHT: black 0px solid" alt="fliping.gif" src="http://www.azinboard.com/images/newspost_images/fliping.gif"></p> <p align="center"><a href="http://www.azinboard.com/download.php?list.20" target="_blank"><strong><font color="#ff0000" size="3">لینک دانلود کتاب های کلاس<font color="#000066"> اول</font></font></strong></a></p> <p align="center"><a href="http://www.azinboard.com/download.php?list.21" target="_blank"><strong><font color="#ff0000" size="3">لینک دانلود کتاب های کلاس <font color="#000099">دوم</font></font></strong></a></p> <p align="center"><a href="http://www.azinboard.com/download.php?list.22" target="_blank"><strong><font color="#ff0000" size="3">لینک دانلودکتاب های کلاس<font color="#000099"> سوم</font></font></strong></a></p> <p align="center"><a href="http://www.azinboard.com/download.php?list.23" target="_blank"><strong><font color="#ff0000" size="3">لینک دانلودکتاب های کلاس <font color="#000099">چهارم</font></font></strong></a></p> <p align="center"><a href="http://www.azinboard.com/download.php?list.26" target="_blank"><strong><font color="#ff0000" size="3">لینک دانلودکتاب های کلاس <font color="#000066">پنجم</font></font></strong></a></p> <p align="center"><a href="http://www.azinboard.com/download.php?list.27" target="_blank"><strong><font color="#ff0000" size="3">لینک دانلود کتاب های کلاس <font color="#000099">ششم</font></font></strong></a></p> <p align="center"><strong><font color="#cc0066"><a href="http://www.azinboard.com/request.php?29"><strong>توجه: برای اجرای کتاب ها <font color="#ff0099">نصب نرم افزار فلش پلیر</font> الزامی است!</strong></a></font></strong></p> <p align="right"><font size="1">منبع لینک ها :<strong> </strong><a href="http://www.azinboard.com/news.php" target="_blank"><strong><font color="#003300">آذین برد (سامانه هوشمند سازی مدارس)</font></strong></a></font></p> </div></div> Sun, 21 Oct 2012 08:15:12 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1127/ دانلود راهنمای تربیت بدنی چاپ۱۳۹۱ http://varzesh.tarlog.com/post/1126/ <br>&nbsp;<br><p align="center"><img style="WIDTH: 254px" src="http://www.chap.sch.ir/KotobImages/C53-6.jpg" height="320" width="90"></p><br><div align="center"><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/000-C53-6.pdf">مقدمه &nbsp;&nbsp; &nbsp;(112 KB) </a><br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/001-034-C53-6.pdf">بخش اول &nbsp;&nbsp; &nbsp;(576 KB) </a><br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/035-074-C53-6.pdf">بخش دوم &nbsp;&nbsp; &nbsp;(422 KB) </a><br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/075-100-C53-6.pdf">بخش سوم &nbsp;&nbsp; &nbsp;(264 KB) </a><br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/101-152-C53-6.pdf">بخش چهارم &nbsp;&nbsp; &nbsp;(479 KB) </a><br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/153-203-C53-6.pdf">بخش پنجم &nbsp;&nbsp; &nbsp;(460 KB) </a><br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/204-255-C53-6.pdf">بخش ششم &nbsp;&nbsp; &nbsp;(589 KB) </a><br></div> Sun, 21 Oct 2012 08:12:34 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1126/ دانلود کتاب معلم درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی http://varzesh.tarlog.com/post/1125/ <strong><font size="4">دانلودکتاب معلم درس سلامت و تربيت بدني ششم دبستان <br><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/001-050-C74-24.pdf">&nbsp;</a><a><br></a></font></strong><div align="center"><strong><font size="4"><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/001-050-C74-24.pdf">بخش اول &nbsp;&nbsp;&nbsp; (820 KB) </a></font></strong><br><strong></strong><br><strong><font size="4"><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/051-100-C74-24.pdf">بخش دوم &nbsp;&nbsp;&nbsp; (733 KB) </a></font></strong><br><strong></strong><br><strong><font size="4"><a href="http://www.chap.sch.ir/pdf/101-136-C74-24.pdf">بخش سوم &nbsp;&nbsp;&nbsp; (528 KB) </a></font></strong></div><strong><font size="4"><br>&nbsp;<br>برای دانلود کلیک راست نموده و save target as را انتخاب کنید</font><br></strong> Sun, 21 Oct 2012 08:06:54 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1125/