ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/7/ fa بازدید مسئول کمیته جوانان و اعضای هیئت فوتبال ازمدرسه فوتبال بهمن http://varzesh.tarlog.com/post/1237/ <div><h4>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال عصر روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۴مسئول کمیته جوانان و استعداد یابی آقای محمد طلوعی فر بهمراه آقای جافرمن مسئول کمیته روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان دزفول درمحل تمرین هنرآموزان مدرسه فوتبال بهمن درزمین چمن شماره دوشهید مجدیان حضور یافته و از وضعیت وامکانات این مدرسه فوتبال بازدید بعمل آورده که آقای طلوعی فرازتلاش مدیریت این مدرسه فوتبال آقای عمادی نژاد که جهت راه اندازی و تشکیل مدرسه فوتبال زحمات زیادی متحمل شده تشکر و قدردانی نموده و همچنین برنامه های آینده هیئت فوتبال شهرستان دزفول را دررابطه با مدارس فوتبال بیان نمودند آقای عمادی نژادمدیریت مدرسه فوتبال بهمن نیز ضمن تشکر از حضور نمایندگان هیئت فوتیال شهرستان درمحل تمرینات این مدرسه فوتبال اظهار داشتند که تمرینات این مدرسه فوتبال هفته ایی دو جلسه وروزهای یکشنبه ،سه شنبه ازساعت ۳۰/۱۸الی ساعت ۲۰ می باشد که زیر نظر مربیان جوان ومجرب آقایان امین ظفری دارای مدرک مربیگری بی و آقایان محمود عرشیا و حجت الله صالحیان دارای مدرک مربیگری دی اداره می شود ونیز دررابطه با برنامه های آینده مدرسه فوتبال بهمن ابراز داشتند که این مدرسه فوتبال پس از آموزش در مسابقات جشنواره فوتبال و نونهالان شهرستان شرکت و ان شاالله در سالهای آینده نیز به فعالیت خود ادامه خواهد نمود.</h4><strong><span> <div><br></div></span></strong> <div><strong><span> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1961.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" alt="IMG_1961" src="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1961.jpg" height="385" width="580"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1975.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" alt="IMG_1975" src="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1975.jpg" height="383" width="576"></a></h4> <h4></h4> <h4 align="center"><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1995.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-456" alt="IMG_1995" src="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1995.jpg" height="381" width="575"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1996.jpg"></a></h4></span></strong></div> <p><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2024.jpg"></a></p> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2023.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2018.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2017.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2013.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2006.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2005.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2002.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1960.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2000.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2001.jpg"></a></h4> <p> </p> <div><br></div> <div></div> <div></div><div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div id="__hggasdgjhsagd_once"></div></div> Sun, 26 Jul 2015 01:49:13 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1237/ کانون والیبال با مربیگری آقای میر سعد http://varzesh.tarlog.com/post/1228/ <img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00951.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00951.jpg" height="360" width="579"><br><br>عکاس : محمد تازه عصاره<br> Mon, 03 Feb 2014 19:59:31 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1228/ راهیابی تیم بسکتبال کانون امام رضا به فینال مسابقات مینی بسکتبال دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1227/ <img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/DSC00972.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/DSC00972.jpg" height="405" width="577"><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/DSC00971.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/DSC00971.jpg" height="412" width="575"><br><br>عکاس : محمد تازه عصاره Mon, 03 Feb 2014 19:57:34 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1227/ نمونه ای تمرینات والیبال در مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا با مربیگری آقای میلاد میر سعدزاده http://varzesh.tarlog.com/post/1226/ <img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00899.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00899.jpg" height="496" width="587"><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00914.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00914.jpg" height="447" width="591"><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00928.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/DSC00928.jpg" height="537" width="551"><br>عکاس : محمد تازه عصاره<br> Mon, 03 Feb 2014 19:56:02 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1226/ منتخبی از عکسهای دبستان معلم دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1221/ <div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC03136.jpg" height="469" width="480"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC03077.jpg" height="278" width="478"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC03110.jpg" height="270" width="480"></div><div style="text-align: center;"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC03142.jpg" height="413" width="477"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC02888.jpg" height="440" width="492"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC02889.jpg" height="443" width="479"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/DSC02887.jpg" height="496" width="475"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/DSC04021.jpg" height="360" width="481"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/DSC03373.jpg" height="361" width="483"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/DSC03346.jpg" height="360" width="481"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/DSC03338.jpg" height="359" width="481"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC03941.jpg" src="http://dez-moallem.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/DSC03941.jpg" height="364" width="486"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> Wed, 18 Dec 2013 18:42:33 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1221/ منتخب عکس کانون های مجتمع فرهنگی ورزش امام رضا دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1220/ <div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 582px; height: 387px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF2.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF2.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 565px; height: 399px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/03.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/03.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 583px; height: 413px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/Untitled-1%20copy.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/Untitled-1%20copy.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 585px; height: 221px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/Untitled2-1.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/Untitled2-1.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 580px; height: 184px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/m.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/m.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 577px; height: 153px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/m2%20copy.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84/m2%20copy.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 581px; height: 410px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84.jpg"></div><div><br></div><div><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 588px; height: 416px;" alt="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84.jpg" src="http://varzesh1.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> Wed, 18 Dec 2013 18:18:31 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1220/ 12 بازی جالب دبستانی مخصوص اجرا در کلاس یا نمازخانه http://varzesh.tarlog.com/post/1218/ <p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><font><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با آمدن فصل سرما در مدارسی که سالن ورزشی موجود نیست زنگ ورزش به کلاس یا نماز خانه منتقل می شود برای استفاده همکاران ابتدایی تعداد بازی کلاس جمع آوری کرده ام امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.</font></font></strong></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://iec.behdasht.gov.ir/uploads/playingChildren_45851.jpg"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۱<font size="3">- نام بازی:</font></strong><font size="3"><strong>&nbsp;دوچرخه سواری</strong></font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>&nbsp;</strong><strong>اهداف پرورشی:</strong>&nbsp;استقامت و بردباری و تقویت عضلات ران و شکم و کتف .</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>میزهاي کلاس</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان :</strong>&nbsp;9تا 13 سال</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>دلخواه</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی:</strong>&nbsp;تعدادی از دانش آموزان در فواصل بین میزهای کلاس قرار می گیرند و پس از فرمان مربی دست خود را بر روی طرفین دو میز کناری می گذارند و پاها را از زمین باند کرده و حرکتی شبیه پا زدن دوچرخه سوار را تقلید می نمایند. دربین افراد مزبور شخصی که استقامت و بردباری بیشتری از خود نشان دهد و از سایر افراد بیشتر پا بزند برنده خواهد بود . بازی دوچرخه سوار را می توان در گروههای مختلف اجرا کرد و نفر نهایی کلاس را از طریق رقابت بین نفرات اول گروهها مشخص کرد .</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۲<font size="3">-نام بازی:</font></strong><font size="3">&nbsp;<strong>قایق بادی</strong></font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اهداف پرورشی:</strong>&nbsp;استقامت و افزایش حجم دستگاه تنفسی</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>قایق کاغذي یاتوپ پینگ پنگ یاهرشی دیگر</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان:</strong>&nbsp;8تا 18 سال</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>به شکل اطراف میز</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی:</strong>&nbsp;مربی بر روی میز تحریر یک قایق کاغذی قرار می دهد و از دانش آموزانی که پیرامون آن قرار گرفته اند می خواهد که با فوت کردن قایق را بسوی منطقه دیگران برانند. دانش آموزان همزمان با اینکه قایق را از خود دورمی کنند ضمنا مانع از آن می شوند که از منطقه آنها به پایین سقوط کند. سقوط قایق از هرمنطقه منجر به خارج شدن شخص مربوطه می گردد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا نفر نهایی هرگروه مشخص گردد. با رقابت بین نفرات اول گروهها بازیکن ممتاز کلاس شناخته خواهد شد. مربی می تواند به جای استفاده از قایق کاغذی از اشیای دیگری مانند توپ پینگ پنگ استفاده کند.</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۳<font size="3">- نام</font></strong><font size="3"><strong>&nbsp;</strong><strong>بازي</strong><strong>:</strong><strong>انداختن</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>توپ</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>به</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>سبد</strong></font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدف:</strong>&nbsp;دقت وتمر کزحواس ، هماهنگی چشم بادست</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم :</strong>&nbsp;به تعدا گروه ها سبد وتوپ یاحلقه پلاستیکی</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان:</strong>&nbsp;7تا 18 سال</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>به صورت خطی</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازي:</strong>دانش آموزان بصورت گروههاي چهار یا شش نفر تقسیم میکنیم .درکنار دیوار دو عدد سبد قرار داده از گروهها می خواهیم که توپ ها را داخل سبد بیندازند. هرگروهی که بیشترین توپ را داخل سبد بیندازد تشویق وبرنده محسوب می شود . بعد گروههاي بعدي به همان صورت باز ي را ادامه می دهند.</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نکته :می توان به جاي انداختن توپ ازحلقه پلاستیکی هم استفاده کردبه این صورت که حلقه هابه داخل یک میله انداخته شوند.</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">4-</font>&nbsp;<font size="3">نام بازی : بلند شدن و نشستن</font></strong></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدف:</strong>تقویت قدرت شناخت وسرعت عکس العمل</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>&nbsp;ماژیک یاهرشی دیگر</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان:</strong>&nbsp;8تا 18 سال</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي</strong>:دلخواه</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی :</strong>&nbsp;به بچه ها گفتم هر وقت شنیدید یک، دست راستتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد دو، دست چپتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد سه، بلند بشوید و با شنیدن عدد چهار بشینیدکه گه گداری که حواسشون نبود و یا این که ناخودآگاه بعضی ها از جاشون بلند می شوند، این بازی رو اجرا می کنند و بچه ها هم به همدیگه تذکر می دهند که عدد ها رو اشتباه نکنید (چون بین دو ردیف مسابقه می گذریم که کدوم ردیف دیر تر دچار اشتباه میشه.) این از بازی اول بازی دیگری که در بخش نشستن و بلند شدن قرار می گیرد و به صورت رقابتی اجرا گردد، نشستن و بلند شدن با نگاه کردن به ماژیک هستدو ماژیک، یکی در دست راست (آبی) و دیگری در دست چپ(قرمز) گرفتم و به بچه ها گفتم اگه سر ماژیک دست راست رو بلند کردم دستهاتون رو ببرید بالا و اگه سر ماژیک دست راست(آبی) رو پایین آوردم دست هاتون رو بیارید پایین و اگه سر ماژیک دست چپ (قرمز) رو بالا بردم، خودتون بلند بشید و اگه پایین آوردم، بشینیدضمن این که اگه هر دو ماژیک بلند بودند، بچه ها هم باید دستشون رو بالا می گرفتند و هم خودشون در حالت ایستاده باقی می موندند و در این بین در هر ردیف بعضی از بچه ها که دچار اشتباه می شدند و نوعی نشاط در کلاس حاکم می شد</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" color="#ffff00" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">ادامه بازیها را در ادامه مطالب مطالعه کنید</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۵- نام</strong>&nbsp;<strong>بازی: این کار را بکن این کار را نکن</strong></font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اهداف پرورشی :</strong>&nbsp;دقت و هوشیاری و تبعیت از سخنان مربی و بهبود عکس العمل</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی :</strong>&nbsp;در حالیکه دانش آموزان در جای خود نشسته اند معلم یک سری نرمشهای سرعتی ارائه داده و پی در پی الفاظ «این کار را بکن » و یا «این کار را نکن» را بر زبان می آورد. دانش آموزان در زمانیکه لفظ «این کار را بکن» را می شنوند باید از مربی تبعیت کنند و زمانیکه «این کار را نکن» را می شنوند نیاید حرکت را اجرا کنند. در غیر این صورت از بازی خارج می شوند .</font></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۶- نام&nbsp;بازی:</strong><strong>&nbsp;رد کردن کیف امدادی</strong></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اهداف پرورشی :</strong>&nbsp;همکاری و تعاون ، حس رقابت و بهبود سرعت</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>شنی یاکیفی بزرگ توپ مدیسینبال ویاکیسه&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان :</strong>محدودیت سنی ندارد.</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>به صورت نیمکت هاي کلاس</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی:</strong>&nbsp;دانش آموزان را به تعداد ردیف نیمکتهای کلاس به چند گروه مساوی تقسیم می کنیم . توپی نسبتا سنگین (مدیسنبال) کیفی بزرگ و یا کیسه ای شنی را به اولین نفرات هرگروه داده و از آنها میخواهیم که با رد کردن شئ مزبور به افراد گروه خود بازی را بصورت امدادی شروع کنند . گروهی که توپ را سریعتر به آخرین نفر خود را برساند یک امتیاز خواهد گرفت . تیمی که در مدت زمان کمتری مجموع امتیازاتش به حد مشخصی برساند به عنوان گروه برنده شناخته خواهد شد .</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۷-نام بازی :</strong><strong>&nbsp;رد کردن کلاه</strong></font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اهداف پرورشی :</strong>&nbsp;دقت و هوشیاری و بهبود سرعت</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>کلاه یاهرشی دیگرمثل شال گردن</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان:</strong>محدودیت سنی ندارد.</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>به صورت نیمکت هاي کلاس یابه دلخواه معلم به صورت ایستاده</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی:</strong>&nbsp;مربی کلاهی را بر سر اولین نفر ردیف جلویی کلاس قرار می دهد و از او می خواهد که پس از شروع بازی کلاه را بر سر شخص کناری قرار دهد و ...&nbsp; پس از گذشتن وقت مشخصی (مثلا 20ثانیه) کلاه بر سر هر بازیکنی باشد او از بازی خارج می شود بازی تا مشخص شدن نفر نهایی ادامه دارد. مربی میتواند به جای اخراج بازیکن از او بخواهد که مثلا 10 شنای پرس انجام دهد.</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۸-نام بازی:</strong><strong>&nbsp;بچه های گمشده</strong></font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>اهداف پرورشی:</strong>&nbsp;دقت و هوشیاری و پرورش تفکر در دانش آموزان</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی:</strong>&nbsp;یکی از دانش آموزان از کلاس خارج می شود و مربی جای چندنفر را تعویض می کند. سپس شخص مزبور به داخل کلاس خوانده می شود تا تغییرات ایجاد شده را دریابد و هریک از دانش آموزان را به محل خود راهنمایی کند. در شکل پیچیده تر بازی مربی تغییراتی در محل اشیا موجود در کلاس و یا لباس بازیکنان و ... ایجاد می کند.</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۹-نام</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>بازي</strong><strong>:</strong><strong>کی</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>صندلی</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>داره</strong></font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدف:</strong>تقویت چابکی وتمرکزوسرعت عکس العمل</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>تعدادي صندلی</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان:</strong>&nbsp;7تا 18 سال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>دایره وار</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی:</strong>&nbsp;دراین بازي نیمکت یاصندلی هاي کلاس رابه شکل دا ی ره نزدی ک هم م ی چین یم. تعداددانش آموزان رابه گونه اي انتخاب میکنیم که یک نفربیشترازتعدادصند لی هاباشد.باصداي دست یاگفتن کلمه شروع دانش آموزان شروع به دویدن به دورصندل ی هامی کنندزمانی که صداي دست مجددمعلم شنیده شد دانش آموزان باید سریع روي صندلیها بنشینند هرکس که بدون صندلی بماندازدورمسابقه خارج می شود.باخارج شدن هرفردازدورمسابقه یکی ازصندلی هاهم کم می شودتاجایی که تعدادصندل ی هابه ی ک عددبرسدکه دراین صورت هرکس زودترروي آن صندلی بنشیندبرنده بازي خواهدبود. نکته:براي سخت ترکردن بازي میتوان تعداددانش آموزان را 2یا 3نفربیشترازتعدادصندلی هادرنظرگرفت.</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۱۰-نام</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>بازي</strong><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong><strong>خط</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>روي</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>خط</strong></font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدف:</strong>تقویت قدرت انفجاري عضلات پشت ساق پا</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>گچ ؛سوت</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان :</strong>7 تا 18 سال</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>به صورت خطی</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">معلم در کلاس با گچ یک خط راست می کشد وازدانش آموزان می خواهد در یک صف کنار یکدیگر بایستند . بعد پایین خط و بالاي خط و روي خط را براي آنها مشخص می کند . پس از آن به دانش آموزان می گوید اگر یک بار صداي سوت را شنیدید همه به صورت جفت پاروي خط بپرید ، اگر دوبار صداي سوت را شنیدید بالاي خط و اگر سه بار صدا ي سوت را شنیدید ، همه پایین خط بپرید. در دفعات اول معلم یک سوت م ی زند و خودش می گوید روي خط . دو سوت می زند و می گوید بالاي خط و ... پس از چند بار تمرین معلم فقط سوت می زند و بچه ها باید عمل کنند . در مرحله ي آخر بازي معلم سوت ها را به صورت هاي نامرتب به صدا در می آورد و دانش آموزان باید عمل کنند.نکته:براي ایجادتنوع دربازي می توان حرکت جهش رابه صورت لی لی هم انجام داد.</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>۱۱-نام</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>بازي</strong><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong><strong>حلقه</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>و</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>شانس</strong></font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدف:</strong>&nbsp;تقویت فاکتورهاي آمادگی جسمانی –افزایش دامنه حرکتی مفصل مچ دست-ایجادنشاط وهیجان</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>ابزارلازم:</strong>&nbsp;گچ ’ توپ پینگ پنگ ’ دانش آموزان</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>سن بازیکنان:</strong>&nbsp;7تا 13 سال</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شکل بندي:</strong>به صورت گروه هاي چندنفري</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شرح بازی : با استفاده از گچ 5 دایره روي زمین می کشیم . به طوري که دایره ها روي یک خط مستقیم بگیرد و فاصله هاي بین آن ها 20 سانتیمتر باشد . عددها را با اختلاف 5 تا فاصله می نویسیم .سپس دانش آموزان را در گروه هاي 4 نفري تقسیم می کنیم و به ترتیب از هر گروه می خواهیم تا در فاصله ي یک متري پشت حلقه اول قرار بگیرد . بعد توپ را به او می دهیم و او آن را بدون حرکت تمام دست و فقط با حرکت مچ دست درون یکی از دایره ها می اندازد درون هردایره یک قرعه قرارمی دهیم که قرعه هامی توانندبنابه خواست معلم چندحرکت ورزشی یاانجام شیرین کاري باشد. پس از محاسبه ي امتیازها توسط یکی از اعضاي گروه هر گروهی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده است</font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۱۲- نام بازی :میوه بازی</font></strong></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>هدف :</strong>تقویت دقت و سرعت عمل</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"></font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شرح بازی :</strong>در این بازی که بسیار جذاب و خنده آور می باشد بازیکنان به گروه های 3 یا 4 یا 5 نفری تقسیم شده و هر گروه اسم یک میوه را برای خود انتخاب می کند. سپس مربی با شروع بازی اسم هر گروه را صدا میزند اعضای آن گروه باید یکبار بلند شده و دوباره سر جای خود بنشینند . کسانی که نام میوه گروهشان برده شد و بلند نشدند سوخته و از بازی اخراج می شوند همچنین کسانی که اشتباها به جای گروه دیگر از جای خود بلند شوند. آنقدر بازی ادامه پیدا میکند تا یکنفر باقی مانده و باعث برنده شدن گروهش می شود.</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نکته : مربی برای هیجان انگیزتر شدن بازی و همچنین خنده دار تر شدن و شادی بچه ها می تواند از واژه هایی شبیه به نام گروه ها استفاده کرده و آنان را به اشتباه بیندازد. به عنوان مثال بجای سیب بگوید بیب ......</font></font></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این بازی بسته به خلاقیت مربی اگر مهیج انجام شود بسیار محبوب بچه ها بوده و از آن استقبال میکنند. به دلیل خنده و شادی که در خلال بازی وجود دارد.</font></p> Mon, 16 Dec 2013 18:09:08 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1218/ دانلود کتاب های جدید تربیت بدنی ابتدایی http://varzesh.tarlog.com/post/1217/ <p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img width="187" height="224" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/91-92/C53-7.jpg" class="imagecache imagecache-image_node_book imagecache-default imagecache-image_node_book_default" style="width: 187px; height: 224px;"></span></p><div align="justify" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3" color="#000000"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کتاب تربیت بدنی دوم ابتدایی</strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><font size="3"><a target="_blank" href="http://varzesharak2.persiangig.com/document/dovom.pdf/download" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27); background-color: rgb(255, 255, 255);">لینک دانلود</a></font></strong></p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><p align="center"><img src="http://physicaledu-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=63"></p><p align="center"><font color="#0000ff">کتاب سوم ابتدایی</font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/92-93/196/001-064-C62-2.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><font size="3" color="#ff0000"><strong>لینک دانلود</strong></font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img src="http://physicaledu-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=64"></p><p align="center"><font color="#0000ff">کتاب ششم ابتدایی</font></p><p align="center"><font color="#0000ff"><a target="_blank" href="http://varzesharak2.persiangig.com/document/001-136-C74-24.pdf/download" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);">لینک دانلود</a></font></p></font><p align="center">&nbsp;</p></strong><div><br></div> Mon, 16 Dec 2013 17:58:01 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1217/ دانلود لوح های آموزشی تربیت بدنی ابتدایی http://varzesh.tarlog.com/post/1216/ <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(239, 241, 227);"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#33ccff"><strong>دانلود لوح های آموزشی تربیت بدنی ابتدایی</strong></font><br></div><table width="501" height="1204" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" style="font-family: Tahoma; border: 3px solid rgb(0, 0, 153); font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 204);"><tbody><tr><td align="center" style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#3333ff">لوح های تربیت بدنی پایه اول ابتدایی</font></strong></font></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>لوح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804645913/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804646234/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804646448/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804646662/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 5</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804647197/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><div align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح های تربیت بدنی</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;پایه دوم ابتدایی</strong></font></div></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804686983/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804687418/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804688274/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804690000/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 5</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804691498/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td align="center" style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#cc33cc"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#cc33cc"><strong>لوح های تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی</strong></font></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#cc33cc"><strong>ل</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc">وح 1</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804703438/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 2</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804704301/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 3</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804705157/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 4</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804709137/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc33cc"><br>لوح 5</font></strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804712040/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><div align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح های تربیت بدنی</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>&nbsp;پایه چهارم ابتدایی</strong></font></div></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>ل</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>وح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804731505/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804731933/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804732361/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804732575/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#009900"><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>لوح</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>5</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804732896/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#009900"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br>لوح 6</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804733438/%D9%84%D9%88%D8%AD_6_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>لوح 7</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804735157/%D9%84%D9%88%D8%AD_7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td align="center" style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>&nbsp;</strong></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>لوح های تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی</strong></font></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" color="#3333ff"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>ل</strong></font></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>وح 1</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804736020/%D9%84%D9%88%D8%AD_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 2</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804736555/%D9%84%D9%88%D8%AD_2_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 3</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804737090/%D9%84%D9%88%D8%AD_3_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 4</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804737418/%D9%84%D9%88%D8%AD_4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong><br>لوح 5</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804737739/%D9%84%D9%88%D8%AD_5_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#3333ff"><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>لوح 6</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804738167/%D9%84%D9%88%D8%AD_6_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><font color="#3333ff"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br>لوح 7</strong></font></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804738602/%D9%84%D9%88%D8%AD_7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#3333ff"><strong>لوح 8</strong></font><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7804739351/%D9%84%D9%88%D8%AD_8_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(157, 134, 27);"><img width="96" height="32" src="http://s1.picofile.com/file/7519218595/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86.gif"></a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><br></td><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse;"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font></td></tr></tbody></table><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(239, 241, 227);"> Mon, 16 Dec 2013 17:55:34 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1216/ نحوه رفتار با کودکان کم توجه و پیش فعال http://varzesh.tarlog.com/post/1213/ <div style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><font color="#ff00ff" size="2"><font color="#000000"><img id="img0" style="WIDTH: 125px; HEIGHT: 176px" src="http://img.tebyan.net/big/1384/10/341852461184447751772411493513695161238147.jpg" height="166" width="127"></font></font></font></span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><font color="#ff00ff" size="2"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></span></div> <p style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><font color="#ff00ff" size="2"><font color="#000000">۱<font size="3">-</font></font><font size="3"><strong style="font-family: Tahoma;"> <font color="#000000">آنها برای فرار ازمسائل یاد می گیرند که قشقرق کنند.</font></strong></font></font></font></span></p><font style="font-family: Tahoma;" color="#000000" size="3"> <p style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><font color="#000000"><strong>در این موارد هرگز با کلمات نابجا و فریاد کشیدن سعی نکنید او را آرام کنید. زیرا این رفتار شما باعث تداوم این رفتار شده.(تقویت رفتار منفی)</strong></font></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align="justify"><strong><font color="#000000"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><span>&nbsp;</span></span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">علاوه بر تقویت منفی ،کودک الگوهای رفتارهای ضداجتماعی را از مشاهده وپرخاشگری والدین تجربه می کند ووالدین نیز ممکن است به طور مثبتی سوء رفتار کودک را تقویت کنند.</span></font></strong></p> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>به عنوان مثال: زمانی که کودک فریاد می زند یا رفتاری می کند به او توجه می کنند وهنگامی که کودک آرام بازی می کند او را نادیده می گیرند</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>۲- رفتار های مشکل دار را تشخیص دهید.</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>در هنگام بروز رفتار او را به وسیله منع کردن از چیزهای که او دوست دارد.مانند دیدن تلویزیون، دادن امتیاز به مدت کوتاهی عمل کنید. </strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>۳- به کودک یاد بدهید چگونه رفتار کند. به او سرمشق رفتار بدهید.</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>هرگز این کار را با رفتار های پرخاشگرانه انجام ندهید.</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>۴- رفتار های شایسته و آرام او را به وسیله امتیاز یا کاری که او علاقه دارد تشویق نمایید.</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>۵- کودک حتی زمانی که از خانه دور است نظارت داشته باشند واین کار مستلزم این است که والدین در همه حال بدانند که کودک کجاست؟ چه انجام می دهد؟ وچه زمانی به خانه برمی گردد؟</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>۶- در هنگام دستور دادن از جملات منفی استفاده نکنید.</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>مانند. چند بار به تو گفتم که نباید از من دور بشی ؟ مگه من به تو نگفتم به اینا دست نزن ؟</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="line-height: normal; text-align: right; font-family: Tahoma;" align="justify"><font size="3"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#000000"><strong>۷- در هنگام صحبت کردن با کودک ارتباط چشمی را برقرار نمایید. و هنگام دادن فرمان اسم او را صدا کنید</strong></font></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: Tahoma;"> </span><strong style="font-family: Tahoma;"><font color="#000000"><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">۸- در انجام دادن تکالیف مدرسه ابتدا از اوبخواهید تکالیف را در چند مرحله انجام دهد و پس از هر مرحله از اوسوال بپرسید تا بداند مطالب را آموخته است یه نه</span></font></strong></font> Tue, 03 Dec 2013 18:18:38 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1213/